ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta"

Transkrypt

1 DziennikUstawNr Poz ROZPORZĄDZENIERADYMINISTRÓW z dnia13września2011 r. w sprawieprocedury NiebieskieKarty orazwzorówformularzy NiebieskaKarta Napodstawieart.9dust. 5ustawyz dnia29lipca 2005 r.o przeciwdziałaniuprzemocyw rodzinie(dz.u. Nr 180,poz. 1493,z późn.zm. 1) )zarządzasię,conastępuje: 1.Rozporządzenieokreśla: 1)procedurę Niebieskie Karty, zwaną dalej procedurą ; 2)wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta A przez przedstawicielajednegoz podmiotówwymienionych w art.9dust. 2ustawyz dnia29lipca2005 r.o przeciwdziałaniuprzemocyw rodzinie,zwanejdalej ustawą,w obecnościosoby,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie. 2.Wzórformularza NiebieskaKarta A stanowizałączniknr 1dorozporządzenia. 3.W przypadkubrakumożliwościwypełnieniaformularza NiebieskaKarta A z uwaginanieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotkniętaprzemocąw rodzinie,stanjejzdrowialubze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza Niebieska Karta A następuje niezwłocznieponawiązaniubezpośredniegokontaktu z tąosobąlubpoustaniuprzyczynyuniemożliwiającej jegowypełnienie. 4. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktuz osobą,codoktórejistniejepodejrzenie,że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza Niebieska Karta A następujebezudziałutejosoby. 3.Wszczynającprocedurę,podejmujesiędziałaniainterwencyjnemającenaceluzapewnieniebezpieczeństwaosobie,codoktórejistniejepodejrzenie,że jestdotkniętaprzemocąw rodzinie. 4.Rozmowęz osobą,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie,przeprowadzasięw warunkachgwarantującychswobodęwypowiedzii poszanowaniegodnościtejosobyorazzapewniającychjejbezpieczeństwo W przypadkupodejrzeniastosowaniaprzemocyw rodziniedziecka,czynnościpodejmowanei realizowanew ramachprocedury,zwanedalej działaniami,przeprowadzasięw obecnościrodzica, opiekunaprawnegolubfaktycznego. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r.nr 206,poz. 1589,z 2010 r.nr 28,poz. 146i Nr 125, poz. 842orazz 2011 r.nr 149,poz Jeżeli osobami, których istnieje podejrzenie,żestosująprzemocw rodziniedziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działaniaz udziałemdzieckaprzeprowadzasięw obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art ustawyz dnia6czerwca1997 r. Kodekskarny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej osobąnajbliższą. 3.Działaniaz udziałemdziecka,codoktóregoistniejepodejrzenie,żejestdotknięteprzemocąw rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecnościpsychologa Powypełnieniuformularza NiebieskaKarta A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jestdotkniętaprzemocąw rodzinie,przekazujesięformularz NiebieskaKarta B. 2.Wzórformularza NiebieskaKarta B stanowizałączniknr 2dorozporządzenia. 3. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz NiebieskaKarta B przekazujesięrodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocyw rodzinie. 4.Formularza NiebieskaKarta B nieprzekazujesięosobie,którejistniejepodejrzenie,żestosujeprzemocw rodzinie Przekazaniewypełnionegoformularza Niebieska Karta A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie późniejniżw terminie7dnioddniawszczęciaprocedury. 2. Kopię wypełnionego formularza Niebieska Karta A pozostawia się u wszczynającego procedurę. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r.nr 128,poz. 840,z 1999 r.nr 64,poz. 729i Nr 83, poz. 931,z 2000 r.nr 48,poz. 548,Nr 93,poz. 1027i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69,poz. 626,Nr 93,poz. 889i Nr 243,poz. 2426,z 2005 r. Nr 86,poz. 732,Nr 90,poz. 757,Nr 132,poz. 1109,Nr 163, poz. 1363,Nr 178,poz. 1479i Nr 180,poz. 1493,z 2006 r. Nr 190,poz. 1409,Nr 218,poz. 1592i Nr 226,poz. 1648, z 2007 r.nr 89,poz. 589,Nr 123,poz. 850,Nr 124,poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz i Nr 214, poz. 1344,z 2009 r.nr 62,poz. 504,Nr 63,poz. 533,Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540i Nr 206,poz. 1589,z 2010 r.nr 7,poz. 46,Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127,poz. 857,Nr 152,poz. 1018i 1021,Nr 182,poz. 1228, Nr 225,poz. 1474i Nr 240,poz. 1602orazz 2011 r.nr 17, poz. 78,Nr 24,poz. 130,Nr 39,poz. 202,Nr 48,poz. 245, Nr 72,poz. 381,Nr 94,poz. 549,Nr 117,poz. 678,Nr 133, poz. 767,Nr 160,poz. 964i Nr 191,poz

2 DziennikUstawNr Poz Przewodniczącyzespołuinterdyscyplinarnegopootrzymaniuformularza NiebieskaKarta A niezwłocznie,niepóźniejniżw ciągu3dnioddniajegootrzymania,przekazujegoczłonkomzespołuinterdyscyplinarnegolubgrupyroboczej. 2.Naposiedzeniuczłonkowiezespołuinterdyscyplinarnegolubgrupyroboczejw obecnościzaproszonejosoby,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie,dokonująanalizysytuacji rodzinyi wypełniająformularz NiebieskaKarta C. 3.Wzórformularza NiebieskaKarta C stanowizałączniknr 3dorozporządzenia. 4. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lubgrupyroboczejniezapraszasiędziecka. 5. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niewstrzymujepraczespołuinterdyscyplinarnegolub grupyroboczej. 6. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupyroboczejwypełniająformularz NiebieskaKarta D w obecnościosoby,którejistniejepodejrzenie,żestosujeprzemocw rodzinie. 7.Wzórformularza NiebieskaKarta D stanowizałączniknr 4dorozporządzenia Jeżeliw trakciedziałańdokonywanychprzez przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2ustawy,zachodzipodejrzenie,żeosoba, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,dopuściłasięporazkolejnystosowaniaprzemocy w rodzinie, wypełnia się formularz Niebieska Karta A w zakresie niezbędnym do udokumentowanianowegozdarzeniai przesyłagodoprzewodniczącegozespołuinterdyscyplinarnego. 2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,dopuściłasięporazkolejnystosowaniaprzemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą, wypełnia się formularz Niebieska Karta C w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia Wszystkiedziałaniasądokumentowane. 2.W przypadkupodejrzeniapopełnieniaprzestępstwadokumenty,o którychmowaw ust. 1,sąprzekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowaniaprzygotowawczego. 11.W ramachprocedurypracowniksocjalnyjednostkiorganizacyjnejpomocyspołecznej: 1)diagnozujesytuacjęi potrzebyosoby,codoktórej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 2)udzielakompleksowychinformacjio: a)możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjachi podmiotachświadczącychspecjalistycznąpomocnarzeczosóbdotkniętychprzemocą w rodzinie, b)formach pomocy dzieciom doznającym przemocyw rodzinieorazo instytucjachi podmiotachświadczącychtępomoc, c)możliwościachpodjęciadalszychdziałańmającychnacelupoprawęsytuacjiosoby,codoktórej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocąw rodzinie; 3)organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej,jeżeliwymagategostanzdrowiaosoby, codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotknięta przemocąw rodzinie; 4)zapewniaosobie,codoktórejistniejepodejrzenie, żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie,w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówceświadczącejpomoc,w tymw szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocyw rodzinie; 5)możeprowadzićrozmowyz osobami,którychistniejepodejrzenie,żestosująprzemocw rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocyw rodzinieorazinformujeteosobyo możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programachoddziaływańkorekcyjno-edukacyjnychdlaosóbstosującychprzemocw rodzinie. 12.W ramachproceduryprzedstawicielgminnej komisjirozwiązywaniaproblemówalkoholowychpodejmujedziałania,o którychmowaw 11pkt 1 3i W ramachproceduryfunkcjonariuszpolicji: 1)udzielaosobie,codoktórejistniejepodejrzenie,że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy,w tymudzielapierwszejpomocy; 2)organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej,jeżeliwymagategostanzdrowiaosoby, codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotknięta przemocąw rodzinie; 3)podejmuje,w raziepotrzeby,inneniezbędneczynnościzapewniająceochronężycia,zdrowiai mieniaosób,codoktórychistniejepodejrzenie,żesą dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunkudoosoby,którejistniejepodejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusubezpośredniegoi zatrzymania; 4)przeprowadza,o ilejesttomożliwe,z osobą,którejistniejepodejrzenie,żestosujeprzemoc w rodzinie,rozmowę,w szczególnościo odpowiedzialnościkarnejzaznęcaniesięfizycznelubpsychicznenadosobąnajbliższąlubinnąosobąpozostającąw stałymlubprzemijającymstosunkuzależnościodosoby,którejistniejepodejrzenie,żestosujeprzemocw rodzinie,albonadmałoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, którejistniejepodejrzenie,żestosujeprzemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawemi zasadamiwspółżyciaspołecznego; 5)przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnymzakresie,w granicachkoniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;

3 DziennikUstawNr Poz )podejmujedziałaniamającenaceluzapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocąw rodzinie,w zależnościodpotrzebokreślonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą W ramachproceduryprzedstawicielochronyzdrowiakażdorazowoudzielaosobie,codoktórej istniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie,informacjio możliwościachuzyskaniapomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnegozaświadczenialekarskiegoo ustaleniuprzyczyn i rodzajuuszkodzeńciałazwiązanychz użyciemprzemocyw rodzinie. 2.Jeżelistanzdrowiaosoby,codoktórejistnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz NiebieskaKarta A wypełniaprzedstawicielpodmiotuleczniczego,doktóregoosobatazostałaprzewieziona. 3. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny,w tymlekarz,pielęgniarka,położnai ratownik medyczny. 15.W ramachproceduryprzedstawicieloświaty: 1)podejmujedziałania,o którychmowaw 11pkt 2 lit.a i corazpkt 3i 5; 2)diagnozujesytuacjęi potrzebyosoby,codoktórej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,w tymw szczególnościdzieci; 3)udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparciarodzinie,w tymo formachpomocydzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresiespecjalistycznejpomocynarzeczosób dotkniętychprzemocąw rodzinie W ramachproceduryczłonkowiezespołu interdyscyplinarnegolubgrupyroboczej: 1)udzielająpomocyosobie,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie; 2)podejmujądziałaniaw stosunkudoosoby, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzajuzachowań; 3)zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkaniezespołuinterdyscyplinarnegolubgrupy roboczej; 4)opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawierapropozycjedziałańpomocowych; 5)rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań. 2.Indywidualnyplanpomocyobejmujeogółdziałańpodejmowanychprzezosobę,codoktórejistnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, orazpodmioty,o którychmowaw art.9dust. 2ustawy,w celupoprawysytuacjiżyciowejtejosobyoraz jejrodziny. 3. Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do którejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacjach, o których mowaw 9ust Przewodniczącyzespołuinterdyscyplinarnegowzywaosobę,którejistniejepodejrzenie, żestosujeprzemocw rodzinie,naspotkaniezespołu interdyscyplinarnegolubgrupyroboczej. 2.Spotkaniaz osobami,codoktórychistniejepodejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, których istnieje podejrzenie, że stosująprzemocw rodzinie,niemogąbyćorganizowane w tymsamymmiejscui czasie. 3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemocw rodzinie,w szczególności: 1)diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie,żejestdotkniętaprzemocą; 2)przekazują informacje o konsekwencjach popełnianychczynów; 3)motywujądoudziałuw programachoddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; 4)przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowychlubleków; 5)przekazują informacje o koniecznych do zrealizowaniadziałaniachw celuzaprzestaniastosowania przemocyw rodzinie. 4.Jeżeliosoba,którejistniejepodejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczejkierujątęosobędogminnejkomisjirozwiązywaniaproblemówalkoholowych Zakończenieprocedurynastępujew przypadku: 1)ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczeniao zaprzestaniudalszegostosowaniaprzemocyw rodzinieorazpozrealizowaniuindywidualnegoplanupomocyalbo 2)rozstrzygnięciao brakuzasadnościpodejmowania działań. 2. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinienzawierać: 1)danedotycząceosób,którychrealizowana byłaprocedura; 2)datęrozpoczęciai zakończeniaprocedury; 3)opispodjętychdziałańw ramachprocedury. 3.O zakończeniuprocedurypowiadamiasiępodmiotyuczestniczącew procedurzepojejzakończeniu. 19.Rozporządzeniewchodziw życiepoupływie 14dnioddniaogłoszenia. PrezesRadyMinistrów:D.Tusk

4 DziennikUstawNr Poz.1245 WZÓR NIEBIESKAKARTA A 1) ZałącznikidorozporządzeniaRadyMinistrów z dnia13września2011 r.(poz. 1245) Załączniknr 1... (miejscowość,data)... (pieczęćpodmiotu,o którymmowa w art.9dust. 2ustawyz dnia29lipca2005 r. oprzeciwdziałaniuprzemocywrodzinie, wypełniającegoformularz NiebieskaKarta A ) I.DANEOSOBY,CODOKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻEJESTDOTKNIĘTAPRZEMOCĄW RODZINIE 1.Imięi nazwisko:... 2.Imionarodziców:... 3.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... 4.Aktualnyadrespobytu: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... II.INFORMACJADOTYCZĄCAZGŁOSZENIAPODEJRZENIASTOSOWANIAPRZEMOCYW RODZINIE 1.Zgłaszający: osoba,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie: 2.Zgłaszający: innaosoba(np.rodzic,opiekunprawny,opiekunfaktyczny,osobanajbliższa,świadek): 1)imięi nazwisko:... 2)miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... III.DANEOSOBY,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RODZINIE 1.Imięi nazwisko:... 2.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... 3.Stosunekpokrewieństwaz osobą,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie: 1) Części I XV, XVII i XIX XXI wypełniająprzedstawiciele wszystkichpomiotów wymienionychw art. 9dust. 2ustawy z dnia29 lipca2005 r.o przeciwdziałaniuprzemocyw rodzinie. CzęśćXVIdodatkowowypełniaprzedstawicielPolicji. CzęśćXVIIIdodatkowowypełniaprzedstawicielochronyzdrowia.

5 DziennikUstawNr Poz.1245 IV.CZYOSOBA,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RODZINIE,ZACHOWY- WAŁASIĘW NASTĘPUJĄCYSPOSÓB: Formyprzemocyw rodzinie Wobecdorosłych Wobecdzieci Stosowałaprzemocfizyczną,w tym: TAK NIE popychanie uderzanie wykręcanierąk duszenie kopanie spoliczkowanie inne(podaćjakie) Uszkodzeniaciała,w tym: TAK NIE zasinienia zadrapania krwawienia oparzenia inne(podaćjakie) Stosowałaprzemocpsychiczną,w tym: TAK NIE izolację wyzwiska ośmieszanie groźby kontrolowanie ograniczaniekontaktów krytykowanie poniżanie demoralizację ciągłeniepokojenie inne(podaćjakie) Stosowałaprzemocseksualną,w tym: TAK NIE zmuszaniedoobcowaniapłciowegoi innych czynnościseksualnych Innyrodzajzachowań,w tym: TAK NIE niszczenie/uszkodzeniemienia zabór/przywłaszczeniemienia groźbakaralna/znieważenie zmuszaniedopiciaalkoholu zmuszaniedozażywaniaśrodków odurzającychlubsubstancji psychotropowychorazniezleconychprzez lekarzaleków innedziałającenaszkodęnajbliższych (podaćjakie) * Naprzykład:żony,męża,partnera,partnerki,matki,ojca,córki,syna. kogo * TAK NIE kogo * TAK NIE kogo * TAK NIE kogo * TAK NIE kogo * TAK NIE kogo * kogo * kogo * kogo * kogo * 2

6 DziennikUstawNr Poz.1245 V.ODJAKDAWNATEZACHOWANIAMAJĄMIEJSCE VI.ZACHOWANIE Zachowaniesięosoby trudnośćnawiązaniakontaktu spokojny/-na płaczliwy/-wa zastraszony/-na unikarozmów agresywny/-na stawiaopórpolicji Osoba,codoktórejistnieje podejrzenie,żejestdotknięta przemocąw rodzinie Osoba,którejistnieje podejrzenie,żestosujeprzemoc w rodzinie TAK NIE TAK NIE VII.OPISMIEJSCAZDARZENIA (np.szkody,zniszczonesprzęty,nieporządek,rozbiteszkło,uszkodzonedrzwi,brud,śladykrwi,śladyspożywaniaalkoholu, wyczuwalnawońalkoholu,inne).... VIII.ŚWIADKOWIESTOSOWANIAPRZEMOCYW RODZINIE ŚwiadekI 1.Imięi nazwisko:... 2.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... ŚwiadekII 1.Imięi nazwisko:... 2.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... ŚwiadekIII 1.Imięi nazwisko:... 2.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... 3

7 DziennikUstawNr Poz.1245 IX.CZYOSOBA,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RODZINIE,BYŁAJUŻ KIEDYKOLWIEKKARANAZAPRZESTĘPSTWOZ UŻYCIEMPRZEMOCYLUBGROŹBYJEJUŻYCIA: TAK NIE NIEUSTALONO X.CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE,SĄDZASTOSOWAŁDOZÓRKURATORASĄDOWEGO: TAK NIE NIEUSTALONO XI.CZYOSOBA,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RODZINIE,NADUŻYWA ALKOHOLU: TAK NIE NIEUSTALONO XII.CZYOSOBA,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RODZINIE,NADUŻYWA ŚRODKÓWODURZAJĄCYCH,SUBSTANCJIPSYCHOTROPOWYCHLUBLEKÓW: TAK NIE NIEUSTALONO XIII.CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, BYŁA LECZONAPSYCHIATRYCZNIE: TAK NIE NIEUSTALONO XIV.CZYOSOBA,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RODZINIE,POSIADA BROŃ: TAK NIE NIEUSTALONO XV.CZYW ZWIĄZKUZESTOSOWANIEMPRZEMOCYW RODZINIEBYŁYPODEJMOWANENASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: powiadamianiei interwencjepolicji powiadomienieprokuratury zatrzymanie dozórpolicji wydaniezakazukontaktowaniasięz określonymiosobami wydaniezakazuzbliżaniasiędookreślonychosób wydaniepostanowieniao obowiązkuopuszczenialokaluzajmowanegowspólniez pokrzywdzonym tymczasowearesztowanie wszczęciepostępowaniakarnegolubinnegopostępowaniasądowego(jakiego?np.rozwodowego,rodzinnego)... poddaniewykonywaniawładzyrodzicielskiejstałemunadzorowikuratorasądowego odebraniedzieckaw raziebezpośredniegozagrożeniażycialubzdrowiaw związkuz przemocąw rodzinie zobowiązaniedopoddaniasięleczeniuodwykowemu(w stosunkudokogo?) leczenieinnychuzależnień(jakich,w stosunkudokogo?) zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (nałożone przez kogo?)... udzielonopomocymedycznej innedziałania(jakie?)... 4

8 DziennikUstawNr Poz.1245 XVI.DZIAŁANIAPODJĘTEPRZEZPOLICJĘ DziałaniapodjęteprzezPolicję pouczenie środkiprzymusubezpośredniego (jakie?)... badanienazawartośćalkoholu w organizmie izbawytrzeźwień policyjnepomieszczeniadlaosób zatrzymanych/dowytrzeźwienia policyjnepomieszczeniadlaosób zatrzymanych policyjnaizbadziecka Osoba,codoktórejistnieje podejrzenie,żejestdotknięta przemocąw rodzinie Osoba,którejistnieje podejrzenie,żestosujeprzemoc w rodzinie TAK NIE TAK NIE (wynik) (wynik) XVII.DANEDOTYCZĄCERODZINY Inneosobypozostającewewspólnymgospodarstwiez osobą,którejistniejepodejrzenie,żestosujeprzemocw rodzinie: Lp. Imięi nazwisko Stosunek pokrewieństwa Wiek Czymsięzajmuje * * Zawód,miejscepracy,w przypadkudzieci szkoła/klasa. XVIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JESTDOTKNIĘTAPRZEMOCĄW RODZINIE 1.Stanpsychiczny: pobudzony/-na ospały/-ła/apatyczny/-na płaczliwy/-wa agresywny/-na lękliwy/-wa inny/-na (jaki/-ka?)... 2.Porozumiewaniesię: chętnienawiązujekontakt małomówny/-na krzyczy odmawiaodpowiedzinazadawanepytania trudnonawiązujekontakt jąkasię wypowiadasięnielogicznie porozumiewasięniewerbalnie(np.językiemmigowym,gestami,piktogramamiitp.) Reakcjanaosobętowarzyszącą(szczególnieważnew przypadkudzieci):

9 DziennikUstawNr Poz Rodzajeuszkodzeń: skaleczenia śladynakłucia śladyugryzienia otarcianaskórka siniaki krwawienia śladyoparzenia zwichnięcia złamaniakości 4.Stanhigieny: Skóra: czysta brudna wysuszona odmrożona odparzona odleżyny pieluszkowezapalenieskóry Włosy: czyste brudne wszawica łysienie/włosypowyrywane ciemieniucha 5.Inneobjawypodejrzeniastosowaniaprzemocyw rodzinie/zaniedbania: strójbrudny/nieadekwatnydoporyroku rozwójnieadekwatnydowieku odwodnienie niekorzystaniez pomocylekarzamimoprzewlekłejchoroby niestosowaniesiędowcześniejszychzaleceńlekarskich waga/wzrostnieadekwatnedowieku wyniszczenieorganizmu ponawianiezgłoszeńdolekarza 6.Obrażeniai objawyspójnez wersjąprzedstawionąprzezosobę,codoktórejistniejepodejrzenie,że jestdotkniętaprzemocąw rodzinie: TAK NIE 7.W przypadku dziecka obrażenia i objawy spójne również z wersją przedstawioną przez rodzica lub opiekunaprawnegolubopiekunafaktycznego: TAK NIE 8.Koniecznośćprzeprowadzeniakonsultacjispecjalistycznej: TAK 9.Podjęteleczenie: NIE przyjętonaoddziałszpitalny(jaki?)... skierowanodoszpitala(jakiego?)... udzielonopomocyambulatoryjnej odesłanododomu inne(jakie?) Poinformowano o możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeńciałazwiązanychz użyciemprzemocyw rodzinie(dz.u.nr 201,poz. 1334). TAK NIE 11.Wydanozaświadczenielekarskie: TAK NIE 12.Wydanoskierowanienabadanielekarskie: TAK NIE 13.Wydanozwolnienielekarskieodpracy: TAK NIE 6

10 DziennikUstawNr Poz.1245 XIX.PODJĘTEDZIAŁANIAINTERWENCYJNE 1.Działaniazmierzającedozapewnieniabezpieczeństwaosobie,codoktórejistniejepodejrzenie,żejest dotkniętaprzemocąw rodzinie: powiadomieniepolicji udzieleniepomocysocjalnej udzieleniepomocymedycznej (w przypadkuprzemocyseksualnejnależydziałaćzgodniez procedurąpostępowaniapolicjii placówkimedycznej) inne(jakie?)... 2.Działaniazmierzającedozapewnieniabezpieczeństwaosobie,codoktórejistniejepodejrzenie,żejest dotkniętaprzemocąw rodzinie,poprzezzapewnieniejejmiejscaw placówcecałodobowej: specjalistycznymośrodkuwsparciadlaofiarprzemocyw rodzinie ośrodkuwsparcia ośrodkuinterwencjikryzysowej domudlamatekz małoletnimidziećmii kobietw ciąży szpitalu innych(jakich?)... 3.Działaniazmierzającedoudzieleniapomocydzieciom... 4.Przekazanieinformacjiorganomwłaściwymdoprowadzeniapostępowaniaprzygotowawczego... 5.Inne(jakie?)... XX.WNIOSKIPRZEDSTAWICIELAPODMIOTUWYPEŁNIAJĄCEGOFORMULARZ XXI.DODATKOWEINFORMACJE... (podpisprzedstawicielapodmiotuwypełniającego formularz NiebieskaKarta A )... (datawpływuformularza NiebieskaKarta A doprzewodniczącegozespołuinterdyscyplinarnego) 7

11 DziennikUstawNr Poz.1245 WZÓR Załączniknr 2 Cotojestprzemocw rodzinie? NIEBIESKAKARTA B POUCZENIEDLAOSÓBDOTKNIĘTYCHPRZEMOCĄW RODZINIE Przemocw rodzinietojednorazowealbopowtarzającesięumyślnedziałanielubzaniechanienaruszająceprawalubdobraosobisteczłonkówrodziny,a takżeinnychosóbwspólniezamieszkującychlubgospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalnośćcielesną,wolność,w tymseksualną,powodująceszkodynaichzdrowiufizycznymlubpsychicznym,a takżewywołującecierpieniai krzywdymoralneu osóbdotkniętychprzemocą. Ktomożebyćofiarąprzemocyw rodzinie? współmałżonkowie partnerzyw związkachnieformalnych dzieci osobystarsze osobyniepełnosprawne Najczęstszeformyprzemocyw rodzinieto: Przemocfizyczna: bicie,popychanie,kopanie,duszenie,bicieprzedmiotami,parzenie,policzkowanie... Przemocpsychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczaniekontaktuz bliskimi... Przemocseksualna: wymuszaniepożyciaseksualnego,wymuszanienieakceptowanychpraktykseksualnych,wymuszanieseksu z osobamitrzecimi... Innyrodzajzachowań: zmuszaniedooddawaniauzyskiwanychśrodkówfinansowych,uniemożliwieniepodjęciapracy,niezaspakajaniepodstawowychpotrzebmaterialnych... niszczenierzeczyosobistych demolowaniemieszkania wynoszeniesprzętówdomowychi ichsprzedawanie pozostawianiebezopiekiosoby,któraz powoduchoroby,niepełnosprawnościbądźwiekuniemożesamodzielniezaspokoićswoichpotrzeb zmuszaniedopiciaalkoholu zmuszaniedozażywaniaśrodkówodurzających,substancjipsychotropowychlubleków PAMIĘTAJ!!! Prawozabraniastosowaniaprzemocyi krzywdzeniaswoichbliskich.jeżelitylubktośz Twoichbliskichjest ofiarąprzemocyzestronyosobynajbliższej,niewstydźsięprosićo pomoc.prawostoipotwojejstronie! Jeżelidoznajesztakichzachowań,powiadom: Policję,dzwoniącnanumer997lub112, prokuraturę. Policjantmaobowiązek: zapewnieniabezpieczeństwa(art.15austawyzdnia6kwietnia1990r.o Policji policjanci,wykonującczynności, mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dlażycialubzdrowialudzkiego); przekazaniainformacjio interweniującychpolicjantach(stopień,imięi nazwiskooraznumeridentyfikacyjny policjantów,nazwai siedzibajednostki,w którejpełniąsłużbę); przekazania,nawnioseksądulubprokuratury,dokumentacjipolicyjnejjakodowodóww postępowaniu; uczestniczenia,nawnioseksądu,jakoświadkowiew sprawiekarnej.

12 DziennikUstawNr Poz.1245 Prokuratorw tokupostępowaniaprzygotowawczegomaprawodo: oddaniapodejrzanegopoddozórpolicjiz zakazemkontaktowaniasięz pokrzywdzonym; oddaniapodejrzanegopoddozórpolicjizamiastzastosowaniatymczasowegoaresztowania,podwarunkiem żeoskarżonyw wyznaczonymterminieopuścilokalzajmowanywspólniez pokrzywdzonymorazokreślimiejsceswojegopobytu; nakazaniapodejrzanemuopuszczenialokalumieszkalnegozajmowanegowspólniez pokrzywdzonym jeżelizachodziuzasadnionaobawa,żeoskarżonyponowniepopełniprzestępstwoz użyciemprzemocytej osoby,zwłaszczagdypopełnieniemtakiegoprzestępstwagroził. Polskieprawościgasprawcówprzestępstwprzeciwkoosobombliskimza: znęcaniesięfizycznelubpsychicznenadosobąnajbliższąlubnadinnąosobąpozostającąw stałymlubprzemijającymstosunkuzależnościodsprawcyalbonadmałoletnimlubosobąnieporadnązewzględunajej stanpsychicznylubfizyczny art. 207k.k.; uderzenieczłowiekalubnaruszeniejegonietykalnościcielesnejw innysposób art. 217k.k.(ściganieprzestępstwaodbywasięz oskarżeniaprywatnego); pozbawienieczłowiekawolności art. 189k.k.; grożenieinnejosobiepopełnieniemprzestępstwanajejszkodęlubszkodęosobynajbliższej,jeżeligroźba wzbudzaw zagrożonymuzasadnionąobawę,żebędziespełniona art. 190k.k.(ściganenawniosekpokrzywdzonego); wzbudzanieu innejosobyuzasadnionegookolicznościamipoczuciazagrożenialubnaruszeniejejprywatnościpoprzezuporczywenękanie art.190a 1k.k.(ściganienawniosekpokrzywdzonego); stosowanieprzemocylubgroźbybezprawnej,w celuzmuszeniainnejosobydookreślonegodziałania,zaniechanialubznoszeniaokreślonegostanu art. 191k.k.; utrwalaniewizerunkunagiejosobylubosobyw trakcieczynnościseksualnej,przezużycieniejprzemocy,groźbybezprawnejlubpodstępu,alborozpowszechnieniewizerunkunagiejosobylubw trakcieczynnościseksualnejbezjejzgody art.191ak.k.(ściganienawniosekpokrzywdzonego); doprowadzenieinnejosobydoobcowaniapłciowegoprzemocą,groźbąbezprawnąlubpodstępem(zgwałcenie)orazdoprowadzeniew tensamsposóbinnejosobydopoddaniasięinnejczynnościseksualnejlub wykonaniatakiejczynności art. 197k.k.(ściganenawniosekpokrzywdzonego);/UWAGA!Przestępstwoto popełniarównieżmałżonek,którydopuszczasięzgwałceniawspółmałżonka!/; spowodowanieciężkiegouszczerbkunazdrowiuw postaci:pozbawieniaczłowiekawzroku,słuchu,mowy, zdolnościpłodzeniabądźinnegociężkiegokalectwa,ciężkiejchorobynieuleczalnejlubdługotrwałej,chorobyrealniezagrażającejżyciu,trwałejchorobypsychicznej,całkowitejlubznacznejtrwałejniezdolnoścido pracyw zawodzielubtrwałego,istotnegozeszpecenialubzniekształceniaciała art. 156k.k.; spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonymjestosobanajbliższa art i 2k.k.(ściganenawniosekpokrzywdzonego); uporczyweuchylaniesięodwykonaniaciążącegoz mocyustawyluborzeczeniasądowegoobowiązkuopiekiprzezniełożenienautrzymanieosobynajbliższejlubinnejosobyi przeztonarażaniejejnaniemożność zaspokojeniapodstawowychpotrzebżyciowych(uchylaniesięodobowiązkualimentacyjnego) art. 209 k.k.(ściganenawniosekpokrzywdzonego,organuopiekispołecznejlubinnegowłaściwegoorganu); kradzieżlubkradzieżz włamaniemnaszkodęosobynajbliższej art. 278k.k.i art. 279k.k.(ściganenawniosekpokrzywdzonego); niszczenie,uszkadzaniecudzejrzeczylubczynieniejejniezdatnądoużytku art. 288k.k.(ściganenawniosekpokrzywdzonego); porzuceniewbrewobowiązkowitroszczeniasięo małoletniegoponiżejlat15alboo osobęnieporadnąze względunajejstanpsychicznylubfizyczny art. 210k.k.; uprowadzenielubzatrzymaniemałoletniegoponiżejlat15alboosobynieporadnejzewzględunajejstan psychicznylubfizyczny,wbrewwoliosobypowołanejdoopiekilubnadzoru art. 211k.k.; obcowaniepłciowez małoletnimponiżejlat15lubdopuszczeniesiętakiejosobyinnejczynnościseksualnejlubdoprowadzeniejejdopoddaniasiętakimczynnościomalbodoichwykonania art. 200k.k.; rozpijaniemałoletniego,przezdostarczaniemunapojualkoholowego,ułatwianiejegospożycia,lubnakłanianiegodospożyciatakiegonapoju art.208k.k. MaszteżprawodozłożenianaPolicjilubw prokuraturzezawiadomieniao popełnieniuprzestępstwaprzez osobę,którakrzywdziciebiei Twojąrodzinę. PAMIĘTAJ!!! Sprawcaprzemocybliskich,gdyczujesiębezkarny,prawdopodobnieniezmienisię,będziedalejstosowałprzemoc,bezwzględunaskładaneobietnice;następnymrazemmożebyćznaczniegorzej. Jeżelijednakzaufaszjegodeklaracjomo zmianiezachowaniaciebie/twojejrodzinyi zechceszsięwycofać,pamiętaj,żezłożoneprzezciebiedotychczaszeznanianiebędąmogłybyćwykorzystaneprzezprawneinstytucjedziałającepoto,abycipomóc.dlategozanimpodejmiesztakądecyzję,zastanówsięi skonsultujją z psychologiem,terapeutąlubinnąosobąpomagającąofiaromprzemocyw rodzinie,np.w specjalistycznym ośrodkuwsparciadlaofiarprzemocyrodzinie,ośrodkuinterwencjikryzysowej. 2

13 DziennikUstawNr Poz.1245 PAMIĘTAJ!!! Zahamowanieprzemocyw rodziniejestmożliwe możeszz niąwalczyći uzyskaćpomocdlasiebiei swoich bliskich. Jaktomożliwe? Zróbdwakroki: 1.Krokpierwszy zanotujprzebiegzdarzenia(pamięćbywazawodna): KtoCięskrzywdził?(imięi nazwisko)... Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie? (Podać kto mąż, żona, partner, partnerka, ojciec, matka, brat, siostra,syn,córka,inne) Kiedytosięstało?data...godzina...miejsce... Naczympolegałaprzemoc?(awantura,krzyk,lżenie,bicie,kopanie,rzucaniesprzętami,niszczeniesprzętów,biciedzieci, groźbypobicia,groźbyzabicia,wyrzucaniez domu,inne podaćjakie?) Ktowidział,słyszałprzebiegzdarzenia?... Ktointerweniował?(imięi nazwiskopolicjanta,jegonumersłużbowy,jednostka) CzyporazpierwszyPolicjainterweniujew Twoimdomuw takiejsprawie? TAK NIE Jakczęstodochodzidoprzemocyw Twoimdomu?(razw miesiącu,raznatydzień,częściej) Kiedytosięwydarzyłopoprzednimrazem?... Czyprzemocyw rodzinietowarzyszypiciealkoholu? TAK NIE CzyzawszekrzywdziCiętensamsprawca? TAK NIE Czysprawcabyłjużkaranysądowniezaczynpodobny? TAK NIE Czysprawcysądzastosowałdozórkuratorasądowego? TAK NIE 2.Krokdrugi dokogomożeszzwrócićsięo pomoc? Czykiedykolwiekkorzystałeś/korzystałaśz pomocyinstytucjiluborganizacjiobowiązanychdoudzielaniapomocy? TAK NIE Jeżeli: TAK,toz pomocyjakichinstytucjiluborganizacji? Jeżeli: NIE,toponiżejpodajemyCinazwyinstytucjii organizacji,z którychpomocymożeszskorzystaći się donichzwrócić: Ośrodkipomocyspołecznej pomogąciw sprawachsocjalnych,bytowychi prawnych. Powiatowe centra pomocy rodzinie pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzieląinformacjinatematinstytucjilokalniedziałającychw tymzakresiew Twojejmiejscowości. Ośrodkiinterwencjikryzysowej zapewniąschronienietobiei Twojejrodzinie,gdyjesteśofiarąprzemocyw rodzinie,udzielącipomocyi wsparciaw przezwyciężeniusytuacjikryzysowej,a takżeopracująplan pomocy. 3

14 DziennikUstawNr Poz.1245 Ośrodkiwsparcia zapewniąschronienietobiei Twojejrodzinie,gdyjesteśofiarąprzemocyw rodzinie, udzielącipomocyi wsparciaw przezwyciężeniusytuacjikryzysowej. Specjalistyczneośrodkiwsparciadlaofiarprzemocyw rodzinie zapewniąbezpłatneschronienietobie i Twojejrodzinie,gdyjesteśofiarąprzemocyw rodzinie,orazudzielącispecjalistycznejpomocy,w tym: pomocypsychologicznej,prawnej,socjalnej,terapeutyczneji medycznej,orazwsparciaw przezwyciężeniu sytuacjikryzysowej,a takżeopracująplanpomocy. Prokuratura, Policja możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na TwojąszkodęlubnaszkodęTwoichbliskichi poprosićo udzieleniepodstawowejinformacjiprawnej. Sąd rodzinny i opiekuńczy możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący sprawopiekuńczychtwoichdzieci. Ochronazdrowia możesztamuzyskaćzaświadczenielekarskieo doznanychobrażeniach,poprosićo pomoclekarską,spytaćo adresyspecjalistycznychporadnilekarskich. Komisjerozwiązywaniaproblemówalkoholowych jeżeliprzemocyw Twoimdomutowarzyszypiciealkoholu,możeszzwrócićsiędonichz wnioskiemo skierowaniesprawcyprzemocynaleczenieodwykowe lubuzyskaćinnąpomoczwiązanąz nadużywaniemprzezniegoalkoholu. NaTwoimtereniefunkcjonująlokalneplacówkiudzielającepomocyofiaromprzemocyw rodzinie: Lp. Nazwainstytucji/organizacji Adresinstytucji/organizacji Telefon Adresmailowy Możeszzadzwonićrównieżpodnumerytelefonów: Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel (płatny pierwszyimpuls,liniaczynnaodponiedziałkudosobotyw godzinach ,w niedzielei świętaw godzinach ),tel.(22) dyżurprawny(liniapłatna,czynnaw poniedziałeki wtorekw godzinach PolicyjnegoTelefonuZaufaniatel (liniabezpłatnaprzypołączeniuz telefonówstacjonarnych, czynnacodzienniew godzinachod9 30 do15 30,odgodz do9 30 włączonyjestautomat). WAŻNE Na skutek wszczęcia procedury Niebieskie Karty informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazanaprzewodniczącemuzespołuinterdyscyplinarnego,którypodejmiedalszedziałania. ZawszemożeszwzywaćPolicjęnainterwencję,poinformowaćprokuraturęorazzwrócićsięo pomocdopodmiotu/organizacjirealizującychdziałanianarzeczprzeciwdziałaniaprzemocyw rodzinie. Możeszrównieżpoprosićdzielnicowego,abyprzyszedłdoTwojegodomui udzieliłstosownejpomocyi niezbędnychinformacji. 4

15 DziennikUstawNr Poz.1245 WZÓR Załączniknr 3 NIEBIESKAKARTA C... (miejscowość,data) I.DANEBEZZMIAN 1)osoby,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie 2)osoby,którejistniejepodejrzenie,żestosujeprzemocw rodzinie II.WERYFIKACJADANYCHOSOBY,CODOKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻEJESTDOTKNIĘTAPRZEMOCĄ W RODZINIE 1.Imięi nazwisko:... 2.Imionarodziców:... 3.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... 4.Aktualnyadrespobytu: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... III.WERYFIKACJA DANYCH OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE 1.Imięi nazwisko:... 2.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... 3.Stopieńpokrewieństwazezgłaszającą/-cym:... IV.DIAGNOZASYTUACJIOSOBY,CODOKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻEJESTDOTKNIĘTAPRZEMOCĄ W RODZINIE 1.Sytuacjarodzinna: 2.Sytuacjazawodowa:

16 DziennikUstawNr Poz Sytuacjaekonomiczna: 4.Sytuacjamieszkaniowa: 5.Sytuacjazdrowotna: 6.Sytuacjadzieci(rodzinna,edukacyjna,wychowawcza,zdrowotnaitp.): V.INDYWIDUALNY PLAN POMOCY DLA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTAPRZEMOCĄW RODZINIE,W ZAKRESIEDZIAŁAŃPRZEDSTAWICIELI: 1.Jednostkiorganizacyjnejpomocyspołecznej: pracasocjalna,w tymcyklicznewizytyw środowisku poinformowanieo warunkachkorzystaniazeświadczeńpieniężnychz pomocyspołecznej wskazanienamożliwośćskorzystaniaz pomocypsychologicznej,prawnejorazw formieporadnictwa medycznego,zawodowegoi rodzinnego skierowanieosoby,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie,doplacówki dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocyw rodzinie skierowanie dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (np. świetlicy, klubu, ogniskawychowawczego) powiadomieniesądurodzinnegoi opiekuńczegoo sytuacjidzieci inne(jakie?)... 2

17 DziennikUstawNr Poz Gminnejkomisjirozwiązywaniaproblemówalkoholowych: skierowaniedoudziałuw grupachwsparciadlaosóbwspółuzależnionych poinformowanieo możliwościachprawnychdotyczącychzobowiązaniapoddaniaosoby,której istniejepodejrzenie,żestosujeprzemocw rodzinie,dopoddaniasięleczeniuodwykowemu skierowaniedoudziałuw grupieterapeutycznej skierowaniedoudziałuw grupiesamopomocowej inne(jakie?)... 3.Policji: systematycznewizytysprawdzającestanbezpieczeństwaosoby,codoktórejistniejepodejrzenie,że jestdotkniętaprzemocąw rodzinie,odbywającesię... (podaćczęstotliwośćwizytuzgodnionąprzezzespółinterdyscyplinarnylubgrupęroboczą) poinformowanie osoby, co doktórejistnieje podejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąwrodzinie,że znęcaniesięfizyczneipsychicznejestprzestępstwem,iprzedstawienieaspektówodpowiedzialności karnej poinformowanieo możliwościprzeprowadzeniabadanialekarskiego wszczęciepostępowaniaprzygotowawczego wystąpieniedoprokuratoraz wnioskiemo zastosowaniewłaściwychśrodkówzapobiegawczych inne(jakie?)... 4.Oświaty: objęciedziecka/dziecipomocąpsychologiczno-pedagogicznąwprzedszkolu,szkolelubinnejplacówce, odpowiedniow formie: klasyterapeutycznej zajęćrozwijającychuzdolnienia zajęćdydaktyczno-wyrównawczych zajęćspecjalistycznych:korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,socjoterapeutycznychoraz innychzajęćo charakterzeterapeutycznym zajęćzwiązanychz wyboremkierunkukształceniai zawoduoraz planowaniemkształceniai kariery zawodowej w przypadkuuczniówgimnazjumi szkółponadgimnazjalnych poradi konsultacji objęcie rodziców/opiekunów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie: porad, konsultacji, warsztatówlubszkoleń pomocmaterialnai jejrodzaj:wypoczynekwakacyjny,dożywianie,stypendiumszkolne,zasiłekszkolny konsultacjaw poradnipsychologiczno-pedagogicznej,w tymporadnispecjalistycznej,skierowaniedo pomocyterapeutycznej powiadomieniesądurodzinnegoi opiekuńczegoo sytuacjidziecka poinformowanie rodzica/opiekuna o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez placówki opiekuńczo-wychowawczewsparciadziennego inne(jakie?)... 3

18 DziennikUstawNr Poz Ochronyzdrowia: skierowanieosoby,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie,dolekarza podstawowejopiekizdrowotnejzewskazaniemcododalszychewentualnychkonsultacjimedycznych skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na konsultacjepsychiatryczne skierowanieosoby,codoktórejistniejepodejrzenie,żejestdotkniętaprzemocąw rodzinie,dolekarza w celuuzyskaniazaświadczenialekarskiegoo ustaleniuprzyczyni rodzajuuszkodzeńciałazwiązanych z użyciemprzemocyw rodzinie inne(jakie?) Pozostałychczłonkówzespołuinterdyscyplinarnegolubgrupyroboczej: VI.ZOBOWIĄZANIA,JAKIEPODJĘŁAOSOBA,CODOKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻEJESTDOTKNIĘTA PRZEMOCĄW RODZINIE VII.OKRESOWAOCENASYTUACJIRODZINYORAZOSOBY,CODOKTÓREJINSTNIEJEPODEJRZENIE,ŻE JESTDOTKNIĘTAPRZEMOCĄW RODZINIE razw tygodniu razw miesiącu raznatrzymiesiące w innychterminach(jakich?)... VIII.WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PLANU POMOCY DLA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE,ŻEJESTDOTKNIĘTAPRZEMOCĄW RODZINIE,W ZAKRESIEDZIAŁAŃPRZEDSTAWICIELI 1)jednostkiorganizacyjnejpomocyspołecznej: 2)gminnejkomisjirozwiązywaniaproblemówalkoholowych: 4

19 DziennikUstawNr Poz )Policji: 4)oświaty: 5)ochronyzdrowia: 6)pozostałychczłonkówzespołuinterdyscyplinarnegolubgrupyroboczej: IX.CZYW PRZYPADKUPODEJRZENIAPOPEŁNIENIAPRZESTĘPSTWAZOSTAŁYPRZEKAZANEINFORMACJE WŁAŚCIWYMORGANOMPROWADZĄCYMPOSTĘPOWANIEPRZYGOTOWAWCZE: TAK NIE X.OPISKOLEJNEGOZDARZENIAPRZEMOCYW RODZINIEW TRAKCIETRWANIAPROCEDURY (podpisprzewodniczącego zespołuinterdyscyplinarnego) 5

20 DziennikUstawNr Poz.1245 WZÓR Załączniknr 4 NIEBIESKAKARTA D... (miejscowość,data) I.DANEOSOBY,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RODZINIE 1.Imięi nazwisko:... 2.Datai miejsceurodzenia:...,w... 3.Stancywilny:... 4.Miejscezamieszkania: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... 5.Aktualnyadrespobytu: kodpocztowy:...miejscowość:...województwo:... ulica:...numerdomu:...numermieszkania:... numertelefonu:... 6.Miejscepracy/źródłoutrzymania:... II.CZYZDARZASIĘ,ŻEOSOBA,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZEMOCW RO- DZINIE,ZACHOWUJESIĘW NASTĘPUJĄCYSPOSÓB: Formyprzemocyw rodzinie Wobecdorosłych Wobecdzieci Stosowałaprzemocfizyczną,w tym: TAK NIE popychanie uderzanie wykręcanierąk duszenie kopanie spoliczkowanie inne(podaćjakie) Uszkodzeniaciała,w tym: TAK NIE zasinienia zadrapania krwawienia oparzenia inne(podaćjakie) Stosowałaprzemocpsychiczną,w tym: TAK NIE izolację wyzwiska ośmieszanie groźby kontrolowanie ograniczaniekontaktów krytykowanie kogo * TAK NIE kogo * TAK NIE kogo * TAK NIE kogo * kogo * kogo *

21 DziennikUstawNr Poz.1245 poniżanie demoralizację ciągłeniepokojenie inne(podaćjakie) Stosowałaprzemocseksualną,w tym: TAK NIE zmuszaniedoobcowaniapłciowegoi innych czynnościseksualnych Innyrodzajzachowań,w tym: TAK NIE niszczenie/uszkodzeniemienia zabór/przywłaszczeniemienia groźbakaralna/znieważenie zmuszaniedopiciaalkoholu zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezleconychprzezlekarzaleków innedziałającenaszkodęnajbliższych(podać jakie) * Naprzykład:żony,męża,partnera,partnerki,matki,ojca,córki,syna. kogo * TAK NIE kogo * TAK NIE kogo * kogo * III.ODJAKDAWNATEZACHOWANIAMAJĄMIEJSCE IV.CZYSĄŚWIADKOWIESTOSOWANIAPRZEMOCYW RODZINIE: TAK NIE NIEUSTALONO V.CZYBYŁ/BYŁAPAN/PANIJUŻKIEDYKOLWIEKKARANY/KARANAZAPRZESTĘPSTWOZ UŻYCIEMPRZE- MOCYLUBGROŹBYJEJUŻYCIA: TAK NIE NIEUSTALONO VI.CZYWOBECPANA/PANISĄDZASTOSOWAŁDOZÓRKURATORASĄDOWEGO: TAK NIE NIEUSTALONO VII.CZYNADUŻYWAPAN/PANIALKOHOLU: TAK NIE NIEUSTALONO odjakdawnai jakczęsto? kiedyostatnio? VIII.CZYNADUŻYWAPAN/PANIŚRODKÓWODURZAJĄCYCH,SUBSTANCJIPSYCHOTROPOWYCHLUBLE- KÓW: TAK NIE NIEUSTALONO odjakdawnai jakczęsto? kiedyostatnio?

22 DziennikUstawNr Poz.1245 IX.CZY KIEDYKOLWIEK BYŁ/BYŁA PAN/PANI PODDANY/PODDANA LECZENIU ODWYKOWEMU? KIEDY OSTATNIOI JAKIEGOUZALEŻNIENIADOTYCZYŁOLECZENIE: (odalkoholu,środkówodurzających,substancjipsychotropowychlubleków) X.CZYW ZWIĄZKUZ TYMIZACHOWANIAMIMIAŁYMIEJSCE: powiadamianiei interwencjepolicji powiadomienieprokuratury wszczęciepostępowaniakarnegolubinnegopostępowaniasądowego(jakiego?np.rozwodowego,rodzinnego)... poddaniewykonywaniawładzyrodzicielskiejstałemunadzorowikuratorasądowego zobowiązaniedoleczeniaodwykowego zobowiązaniedouczestnictwaw oddziaływaniachkorekcyjno-edukacyjnych interwencjai pomocinnejinstytucji(jakiej?)... inne(jakie?)... XI.CZYMIAŁ/MIAŁAPAN/PANIINNEPROBLEMYW ZWIĄZKUZ NADUŻYWANIEMALKOHOLU,ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,SUBSTANCJIPSYCHOTROPOWYCHLUBLEKÓW: konfliktyz prawem kłopotyw pracy wykroczeniaw ruchudrogowym pobytyw izbiewytrzeźwień inne(jakie?)... XII.JAKPAN/PANIOCENIASWOJĄSYTUACJĘ?CZYWIDZIPAN/PANICOŚNIEPOKOJĄCEGO: XIII.DZIAŁANIA W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZE- MOCW RODZINIE udziałw oddziaływaniachkorekcyjno-edukacyjnychdlaosóbstosującychprzemocw rodzinie dobrowolnepoddaniesięleczeniuodwykowemui opracowanieplanuleczenia złożeniewnioskudosąduw celuuruchomieniaproceduryzobowiązaniadoleczeniaodwykowego zobowiązaniedoinformowaniaczłonkówzespołuinterdyscyplinarnego/grupyroboczejo podejmowanychdziałaniachmającychnaceluzaprzestanieprzemocyw rodzinie: razw tygodniu razw miesiącu raznatrzymiesiące w innychterminach(jakich?)... złożenieprzezkuratorasądowegostosownegownioskudosądu innedziałania(jakie?)... XIV.ZOBOWIĄZANIA,JAKIEPODJĘŁAOSOBA,WOBECKTÓREJISTNIEJEPODEJRZENIE,ŻESTOSUJEPRZE- MOCW RODZINIE

23 DziennikUstawNr Poz.1245 XV.OKRESOWA OCENA SYTUACJI OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZE- MOCW RODZINIE razw tygodniu razw miesiącu raznatrzymiesiące w innychterminach(jakich?) (podpisprzewodniczącego zespołuinterdyscyplinarnego) 4

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2014-01-19 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY ORAZ WZORÓW FORMULARZY NIEBIESKA KARTA (DZU 2011 NR 209, POZ. 1245) Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE BIESKA KARTA A 1 (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ). (miejscowość data)

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A ... ...

NIEBIESKA KARTA A ... ... NIEBIESKA KARTA A... (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ) 1)... (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1)... (miejscowość, data)

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1)... (miejscowość, data) ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR BIESKA KARTA - A 1) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz "Niebieska Karta

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Dodano: 2016.01.13 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa

Procedura NIEBIESKIE KARTY w świetle obowiązujących przepisów prawa Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa Jakie akty prawne regulują obecnie procedurę Niebieskiej Karty? ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Dz. U. 209/2011 poz. 1245 W prezentacji użyto skrótów: - NK-A formularz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLNARNY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLNARNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLNARNY Celem zespołu interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzi między innymi przedstawiciel oświaty. Praktyka

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A 1 )

NIEBIESKA KARTA A 1 ) Niebieska Karta Formularz A BIESKA KARTA A 1 ) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie dr Monika Florczak-Wątor Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie PRZEMOC (art. 2 pkt 2 ustawy): Jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa

Bardziej szczegółowo

I-83 A. Strona 1 z (miejscowość, data)... (pieczątka komórki organizacyjnej)

I-83 A. Strona 1 z (miejscowość, data)... (pieczątka komórki organizacyjnej) NIEBIESKA KARTA A 1 ( wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz. U. Nr 209, poz. 1245) I-83 A... (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCA W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podkom. dr Katarzyna ZAREMBA Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A 1)

NIEBIESKA KARTA A 1) BIESKA KARTA A 1) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ) (miejscowość, data)

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podinsp. Agnieszka GUZA Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE (miejscowość, data) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ) 1) BIESKA KARTA

Bardziej szczegółowo

Niebieska Karta. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia

Niebieska Karta. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia Niebieska Karta Autor: Administrator 09.06.2014. Zmieniony 01.09.2014. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r.w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA C. ulica: numer domu: numer mieszkania: numer telefonu:

NIEBIESKA KARTA C. ulica: numer domu: numer mieszkania: numer telefonu: NIEBIESKA KARTA C I. DANE BEZ ZMIAN 1) osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA C III. WERYFIKACJA DANYCH OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA C III. WERYFIKACJA DANYCH OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE NIEBIESKA KARTA C (miejscowość, data) I. DANE BEZ ZMIAN 1) Osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie 2) Osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - C. (miejscowość, data) 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie []

WZÓR NIEBIESKA KARTA - C. (miejscowość, data) 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie [] NIEBIESKA KARTA - C I. DANE BEZ ZMIAN WZÓR.. (miejscowość, data) 1) osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie [] 2) osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania w woj.

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania w woj. W O J E W O D A O P O L S K I Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania w woj. opolskim Opole, 15 grudnia 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE

PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE PODSTAWA PRAWNA; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA Podstawa prawna: 6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZI UCZNIA Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2012 Dyrektora Przedszkola w Świerklańcu z dnia 03 grudnia 2012r. Procedura Niebieskiej Karty w Przedszkolu w Świerklańcu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - D. (miejscowość, data) I. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE. 1.

WZÓR NIEBIESKA KARTA - D. (miejscowość, data) I. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE. 1. BIESKA KARTA - D WZÓR.. (miejscowość, data) I. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZI 1. Imię i nazwisko: 2. Data i miejsce urodzenia:, w... 3. Stan cywilny:. 4. Miejsce zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA D I. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA D I. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE BIESKA KARTA D (miejscowość, data) I. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZI 1. Imię i nazwisko:.. 2. Data i miejsce urodzenia:..,w.. 3. Stan cywilny:. 4. Miejsce zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji

Bardziej szczegółowo

Procedura NK. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia

Procedura NK. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia Procedura NK Autor: Administrator 28.05.2012. Zmieniony 08.08.2014. Rozporządzenie w sprawie Niebieskiej Karty + załączniki Niebieskiej Karty A B C D ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.2011.209.1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Procedury. postępowania pracowników. Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego W Woli Zaradzyńskiej

Procedury. postępowania pracowników. Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego W Woli Zaradzyńskiej Procedury postępowania pracowników Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego W Woli Zaradzyńskiej w sprawie NIEBIESKIEJ KARTY oraz w innych sytuacjach trudnych 1 SPIS PROCEDUR 1. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz.U.2011.209.1245 ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz.U.2011.209.1245 ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część A

NIEBIESKA KARTA Część A NIEBIESKA KARTA Część A Załącznik nr 1... (pieczęć instytucji) Miejscowość, dn. I. DANE OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE 1. Imię i nazwisko:... 2. Imiona rodziców... 3. Miejsce stałego zameldowania:

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1) I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE. 1. Imię i nazwisko:..

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1) I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE. 1. Imię i nazwisko:.. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej w Sońsku WZÓR... (miejscowość, data) NIEBIESKA KARTA - A 1) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1 NIEBIESKA KARTA Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji powzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 2020 Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA KARTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM

PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA KARTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA KARTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach. Załącznik do Zarządzenia nr16/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach z dnia 27.11.2012 r. Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.2011.209.1245 z dnia 2011.10.03 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" Na podstawie art. 9d ust. 5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

*Procedura. Niebieskie Karty. Przebieg postępowania

*Procedura. Niebieskie Karty. Przebieg postępowania *Procedura Niebieskie Karty Przebieg postępowania 1. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel jednego z nw. podmiotów: Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej; Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz.U.2011.209.1245 ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO określone są w ustawie i należą do nich: I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część C

NIEBIESKA KARTA Część C NIEBIESKA KARTA Część C Załącznik Nr 3 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej otrzymali zgłoszenie w ramach procedury Niebieskie Karty, że jest Pani/Pan osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE. Podstawa prawne. Co to jest przemoc?

PRZEMOC W RODZINIE. Podstawa prawne. Co to jest przemoc? PRZEMOC W RODZINIE Podstawa prawne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 wreześnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NIEMODLIN

REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NIEMODLIN REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NIEMODLIN Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ustala szczegółowe warunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, czerwiec 2015 r.

Wrocław, czerwiec 2015 r. Procedura realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz organizacji pracy grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 Z DNIA 21.05.2012 r. W SPRAWIE: PROCEDUR POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH Podstawy prawne stosowanych procedur: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie. Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie zalecenia do pracy dla pracowników socjalnych Wprowadzenie Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lasowice

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA, A TAKŻE W

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA, A TAKŻE W DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDM PRZEMOCY W RODZI UCZNIA, A ŻE W WYNIKU ZGŁOSZENIA DOKONANEGO PRZEZ CZŁONKA RODZINY LUB PRZEZ OSOBĘ

Bardziej szczegółowo

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi...

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi... WZÓR NIEBIESKA KARTA B POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieska Karta w Przedszkolu Miejskim w Barczewie

Procedura Niebieska Karta w Przedszkolu Miejskim w Barczewie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Barczewie z dnia 24 czerwca 2015 r. Procedura Niebieska Karta w Przedszkolu Miejskim w Barczewie 1. Co to jest przemoc w rodzinie?

Bardziej szczegółowo

Procedura nr 8 /2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

Procedura nr 8 /2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W ANNOPOLU W SPRAWIE NIEBIESKIE KARTY I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 7216770, fax 012 271 11 93 NIP 681-18-45-177 Regon

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 2020 za okres I -XII Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Procedury Niebieskie Karty

Procedury Niebieskie Karty Procedury Niebieskie Karty Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) Art. 12.1 Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków

Bardziej szczegółowo

Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011

Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011 Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Nowe rozwiązania prawne Jarosław Polanowski PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE 1 Zespoły interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część E

NIEBIESKA KARTA Część E NIEBIESKA KARTA Część E Załącznik Nr 5 POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W NIEBIESKIEJ KARCIE B

INFORMACJE ZAWARTE W NIEBIESKIEJ KARCIE B WYDZIAŁ PREWENCJI KSP Źródło: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/porady/przemoc-w-rodzinie/informacje-dla-ofiar-pr/48780,informacje-zawarte-w-niebiesk iej-karcie-b.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskie Karty

Procedura Niebieskie Karty Procedura Niebieskie Karty w Przedszkolu Niepublicznym Wesołe Skrzaty Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBIESZU

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBIESZU PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBIESZU PODSTAWA PRAWNA Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 1.08.2010r. (Zakłada ona m.in. opracowanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE GLIWICE W LATACH r.

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE GLIWICE W LATACH r. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE GLIWICE W LATACH 215-3.6.218 r. Gliwice, listopad 218 r. Dokument opracowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta". Dz.U.2011.209.1245 z dnia 2011.10.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 października 2011 r. 18 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 w Warszawie (Procedura Niebieskie Karty w Szkole) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE. Perspektywa prawa

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE. Perspektywa prawa PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Perspektywa prawa ART. 207. 1 KODEKSU KARNEGO - KTO ZNĘCA SIĘ FIZYCZNIE LUB PSYCHICZNIE NAD OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ LUB NAD INNĄ OSOBĄ POZOSTAJĄCĄ W STAŁYM LUB PRZEMIJAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY

PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej został powołany

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA INTERWENCYJNA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA INTERWENCYJNA ZAŁĄCZNIK nr 6 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA INTERWENCYJNA PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY ZESPÓŁ Radziejów, września 2019 r.

KOMPETENTNY ZESPÓŁ Radziejów, września 2019 r. 11.09.2019 8.30 9.00 9.00 9.45 (wykład) 9.45 11.15 (wykład) 11.15 11.30 Rejestracja uczestników Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy Kreowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA

MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA W referacie wykorzystano artykuły: B. Kowalczyk, K. Rys Miejsce systemu pomocy społecznej w systemie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Cel procedury

Podstawa prawna: Cel procedury Postępowanie nauczyciela w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Lt sierpnia 2018 r. ZP-KNPS.431.4.5.2018.HB Pan Rafael Rokaszewicz Prezydent Miasta Głogowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 22 marca 2018 r. na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w dniach 4-5 maja 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w dniach 4-5 maja 2015 r. K-S-2.431.1.4.2015.DK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim w dniach 4-5 maja 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RADLINIE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RADLINIE REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RADLINIE 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta". Dz.U.2011.209.1245 z dnia 2011.10.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 października 2011 r. Wejście w życie: 18 października 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta". Dz.U.2011.209.1245 z dnia 2011.10.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 października 2011 r. ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Procedura "Niebieskiej karty" w Przedszkolu Publicznym w Gorzycach

Procedura Niebieskiej karty w Przedszkolu Publicznym w Gorzycach Do Zarządzenia nr 16c/2013 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gorzycach z dnia 27 września 2013r. Procedura "Niebieskiej karty" w Przedszkolu Publicznym w Gorzycach Cel procedury Procedura ma zagwarantować

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA - B POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA - B POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE BIESKA KARTA - B POUCZE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZI Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY. W PRZEDSZKOLU Nr 79

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY. W PRZEDSZKOLU Nr 79 PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU Nr 79 Podstawa prawna: 1.. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), 2.. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie przeciwdziałania. w latach

Działania w zakresie przeciwdziałania. w latach Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2013 2016 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 8 czerwca 2017 r. W ramach przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 28.03.2018 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2017 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie Na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GRUP ROBOCZYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GRUP ROBOCZYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8)2014 Wójta Gminy Lipusz z dnia 12 lutego 2014r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GRUP ROBOCZYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo