Wrocław, czerwiec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, czerwiec 2015 r."

Transkrypt

1 Procedura realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz organizacji pracy grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Wrocław, czerwiec 2015 r.

2 Spis treści 1.Wstęp 3 2.Cele procedury 4 3.Słowniczek skrótów.4 4.Procedura Niebieskie Karty 5 5. Sposób postępowania w sprawie procedury Niebieskie Karty 6 6.Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie procedury Niebieskie Karty.8 7.Zadania i zasady powoływania grup roboczych Zadania lidera grupy roboczej Dokumentacja sporządzana w ramach prowadzonej procedury NK Monitoring środowisk objętych procedurą NK Zadania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

3 Wstęp Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do tych zadań państwa, które gwarantuje obywatelom Konstytucja. Państwo realizuje ten obowiązek poprzez opracowywanie krajowych i regionalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także poprzez Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebiskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Celem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala między innymi, że członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych podejmują działania w ramach procedury Niebieskie Karty, którą to określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta określa w jaki sposób Zespół Interdyscyplinarny i powołane przez niego grupy robocze mają realizować procedurę Niebieskie Karty. Rozporządzenie ustala zadania dla poszczególnych członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w obszarze realizacji procedury i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zasady współpracy podmiotów będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych polegają na podejmowaniu działań przedstawicieli instytucji realizujących zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3

4 1 Cele procedury Celem niniejszej Procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie prac grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Usystematyzowanie i ujednolicenie prac grup roboczych ma przyczynić się do zwiększenia skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w zakresie poprawy efektywności prac grup roboczych w ramach prowadzonych procedur Niebieskie Karty. Procedura ma także na celu uporządkowanie kwestii organizacyjnych związanych z prowadzeniem procedur Niebieskie Karty w tym obowiązków poszczególnych członków grup roboczych i liderów grup roboczych, sporządzania i obiegu dokumentów oraz kwestii związanych z obowiązującymi terminami sporządzania i przekazywania do Zespołu Interdyscyplinarnego dokumentacji prowadzonych procedur Niebieskie Karty. ZI Zespół Interdyscyplinarny Słowniczek pojęć GR Grupa robocza Lider Lider grup roboczych NK procedura Niebieskie Karty NK A druk Niebieska Karta A NK B druk Niebieska Karta B NK C druk Niebieska Karta C NK D druk Niebieska Karta D 4

5 2 Procedura Niebieskie Karty. 1. Procedura Niebieskie Karty obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 3. Procedurę Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.). 4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury Niebieskie Karty na przedstawicieli: a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, b) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, c) Policji, d) oświaty e) ochrony zdrowia. 5. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 5

6 3 Sposób postępowania w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Sposób postępowania w sytuacjach przemocy w zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta i komentarzem do rozporządzenia. 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A. 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy. 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskie Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą. 4. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie. 5. Druk Niebieska Karta A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie (par.2.1) lub posiadanych informacji (jeżeli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe). 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy już w ramach procedury Niebieskie Karty. 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy należy: a) przekazać formularz Niebieska Karta B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych, b) w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznającą przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać formularz Niebieska Karta B (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeżeli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie), c) w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko Niebieską Kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy. 8. Działania interwencyjne, o których mowa w par. 3 podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniającego Niebieską Kartę A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia). 6

7 9. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę Niebieskiej Karty. 10. Po wypełnieniu Niebieskiej Karty - A należy niezwłocznie (w ciągu 7 dni - datę wpływu do Zespołu Interdyscyplinarnego należy uznać za datę przekazania) przekazać ją do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej. 11. W przypadku gdy podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest MOPS pracownik socjalny zawiadamia w ciągu 3 dni (np. drogą mailową) przedstawiciela policji o wypełnieniu druku Niebieska Karta A w danej rodzinie. 12. W przypadku gdy podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest Policja - Zespół Interdyscyplinarny zawiadamia w ciągu 3 dni pracownika socjalnego o otrzymaniu Niebieskiej Karty A. 13. Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił formularz Niebieska Karta A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu. 14. Opiniowanie wniosku o powołanie grupy dokonują członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. 15. Po zaakceptowaniu przez Zespół wniosku o powołanie grupy roboczej w ciągu 14 dni od daty akceptacji należy zwołać posiedzenie grupy roboczej. 16. Spotkania/posiedzenia grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy i osoby podejrzanej o stosowanie przemocy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie z domniemanym sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację osoby doznającej przemocy. 17. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie podpisane przez lidera. 18. Osoba wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie od członków grup roboczych imiennie upoważnionych przez przewodniczącego Zespołu do podpisywania wezwań. 19. Wypełnienie formularza Niebieska Karta C następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy. 20. Wypełnienie formularza Niebieska Karta D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu. 7

8 21. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A (należy także przekazać formularz B) oraz formularza C. 22. Każde posiedzenie grupy roboczej jest udokumentowane w formie protokołu. Plan pomocy może być weryfikowany, a wszelkie zmiany odnotowane w kolejnych protokołach. 23. Zakończenie procedury wymaga wskazania przesłanki do zakończenia zawartej w 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy). 24. Protokół z zakończenia procedury Niebieskie Karty przekazywany jest do akceptacji Zespołu Interdyscyplinarnego. 4 Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty zgodne z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. 1. Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; udziela kompleksowych informacji o: a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 8

9 może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 2. Przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; udziela kompleksowych informacji o: a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 3. Funkcjonariusz Policji: udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy; organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania; 9

10 przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego; przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa; podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 4. Przedstawiciel ochrony zdrowia, tj. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny: każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. w przypadku, gdy stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona. 5. Przedstawiciel oświaty: udziela kompleksowych informacji o: a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 10

11 d) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; e) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci; f) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 6. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej: udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych; rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań; podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności: a) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą; b) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów; c) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych; d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków; e) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 11

12 f) osobę nadużywającą alkoholu, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 5 Zadania i zasady powoływania grup roboczych zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego. 1. Grupy robocze powołuje Zespół w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 2. Grupy robocze powoływane są na wniosek podmiotu uruchamiającego procedurę Niebieska Karta. 3. Wniosek wraz z drukiem NK A przekazywany jest w oryginale do Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie określonym ustawą. 4. Za datę wpływu Karty A do przewodniczącego ZI, uznaje się datę stępla wpływu do ZI. 5. Opinię dotyczącą powołania grup roboczych podejmują członkowie Zespołu w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji w imieniu przewodniczącego Zespołu (na podstawie imiennych upoważnień). 6. Członkowie Zespołu rozpatrują wnioski - w zmiennych 3 osobowych składach na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Zespołu co dwa tygodnie. 7. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 11 i ust. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Skład grupy roboczej jest dostosowany do problemów występujących w danej rodzinie. 8. Skład grupy roboczej może być poszerzony o zaproszonych specjalistów z określonych dziedzin w sytuacjach tego wymagających. 9. Każdy członek grupy roboczej, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 10.Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbywa się w ciągu 14 dni od jej powołania. 11. Na pierwszym spotkaniu grupy roboczej, przedstawiciel podmiotu wszczynającego procedurę Niebieska Karta referuje problem występujący w rodzinie. 12

13 12. Posiedzenia grupy roboczej organizowane są w siedzibie wskazanej przez MOPS we Wrocławiu. W szczególnych sytuacjach grupy robocze mogą być organizowane w innych miejscach. 13. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzane są protokoły. Protokół zawiera m.in. skład grupy roboczej oraz istotne ustalenia dotyczące: wieloaspektowej diagnozy, planu działań na rzecz rodziny, podziału zadań i czynności do wykonania przez członków grupy roboczej oraz terminu następnego spotkania. 14.Dokumentacja grupy roboczej przechowywana jest w siedzibie Zespołu. 15.Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią akta danej rodziny zawierające: a) formularze NK (A, C, D); b) wniosek o powołanie grupy roboczej wraz z drukiem Niebieskiej Karty; c) dokumenty przekazane w sprawie przez członków grupy roboczej lub dostarczone przez członków rodziny; d) protokoły z każdego posiedzenia grupy roboczej; e) karty monitoringu f) protokół z zakończenia działań grupy roboczej w sprawie konkretnej rodziny. 16.W szczególnie trudnych przypadkach lider grupy roboczej może zwrócić się do przewodniczącego Zespołu o wsparcie w rozwiązaniu problemu. 17.Szczególnie trudne problemy mogą być przedstawiane przez Lidera na posiedzeniu Zespołu. 18.Za okres działania grupy roboczej przyjmuje się czas od pierwszego spotkania do podjęcia przez jego członków decyzji o zakończeniu prac. 19.W przypadku dokonania zmian w diagnozie i rozeznania nowych potrzeb osoby doświadczającej przemocy w rodzinie i jej rodziny, grupa robocza określa w indywidualnym planie pomocy następne (konieczne do wprowadzenia) działania. W oparciu o dokonaną ocenę sytuacji osoby/rodziny pod kątem wciąż występującego problemu przemocy w rodzinie ustalany jest kolejny termin posiedzenia grupy roboczej. 20.Działania grupy roboczej nie zwalniają instytucji/organizacji/służb z podejmowania interwencji i świadczenia pomocy na rzecz członków rodziny, w stosunku do której powołano grupę. 21.Zakończenie procedury Niebieskie Karty następuje w przypadku, gdy przemoc w rodzinie ustaje, po zrealizowaniu planu pomocy dla danej rodziny lub rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowanych działań. 22.Protokół zakończenia procedury zawiera: dane osób, wobec których realizowana była procedura, adres zamieszkania, datę rozpoczęcia i 13

14 zakończenia procedury oraz opis podjętych działań i ich efektów, przesłankę zgodnie z którą zakończono pracę. 23.W przypadku powtórzenia się przemocy w danej rodzinie po zakończeniu procedury Niebieskie Karty, procedura rozpoczynana jest na nowo. 14

15 6 Zadania Lidera grupy roboczej zgodne z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego 1. Lider koordynuje działania grupy roboczej na poziomie komórki organizacyjnej MOPS. 2. Lider gromadzi pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych w związku z pracami wykonywanymi w ramach grupy roboczej od osób, które po raz pierwszy przystępują do pracy w grupie roboczej. Przekazuje podpisane oświadczenia do siedziby Zespołu. 3. Lider prowadzi posiedzenie i jest odpowiedzialny za organizację pracy grupy roboczej. 4. Po uzyskaniu akceptacji wniosku o powołanie grupy roboczej, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych zwołuje się pierwsze spotkanie grupy roboczej. 5. Lider może wyznaczyć spośród członków grupy roboczej osobę, która będzie sporządzać protokół z posiedzenia grupy. 6. Lider sporządza wniosek o poszerzenie składu grupy roboczej o kolejnego członka. 7. Lider sporządza wniosek o zawieszenie udziału członka w posiedzeniach grupy roboczej. 8. Lider służy wsparciem pracownikom socjalnym w zakresie: a) prowadzenia pracy z osobami stosującymi przemoc oraz doświadczającymi przemocy, b) organizacji spotkań grup roboczych. 9. Z upoważnienia Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Lider podpisuje zaproszenia z wyznaczonym terminem posiedzenia grupy roboczej. Zaproszenia o terminie grupy roboczej dla członków grupy i osoby doznającej przemocy sporządza pracownik socjalny. 10.Wezwanie na posiedzenie grupy roboczej do osoby podejrzanej o to, że stosuje przemoc w rodzinie sporządza i przesyła upoważniony imiennie do tego przez Przewodniczącą Zespołu członek grupy roboczej. 11.Lider odpowiada za prawidłowe dokumentowanie pracy grup roboczych oraz terminowe przekazywanie dokumentacji do Zespołu, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 12.Lider jest łącznikiem pomiędzy Zespołem a grupą roboczą i zobowiązany jest do rzetelnego przekazywania informacji ze spotkań z przewodniczącym lub członkami Zespołu Interdyscyplinarnego. 15

16 13.Lider przekazuje informacje ze spotkań z przewodniczącym lub członkami Zespołu Interdyscyplinarnego drogą mailową lub osobiście podczas zwołanych w tym celu zebrań lub podczas zebrań organizowanych przez Kierownika ZTPS lub ZOBU. 14.Lider sporządza wszelkie sprawozdania z podejmowanych działań w ramach powołanych grup roboczych oraz przekazuje je do Zespołu Interdyscyplinarnego. 15.Do 20 dnia każdego miesiąca Lider sporządza i przekazuje do Zespołu Interdyscyplinarnego planowane na następny miesiąc terminy posiedzeń/spotkań grup roboczych. Ustalone terminy posiedzeń/spotkań grup roboczych po 20 dniu miesiąca Lider przekazuje do ZI w terminie do 13 dnia każdego miesiąca. 16.Lider sporządza i przekazuje na Policję harmonogram planowanych grup roboczych nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. 17.Lider w porozumieniu z członkami grupy roboczej sporządza odpowiedzi na pisma wpływające do Zespołu dotyczące prowadzonej procedury NK. Sporządzone odpowiedzi przekazywane są do akceptacji i pod podpis Przewodniczącej Zespołu. 18.Lider podpisuje karty C i D z upoważnienia Przewodniczącej Zespołu. 7 Dokumentacja sporządzana w ramach prowadzonej procedury NK. 1. Dokumentacja sporządzana w ramach prowadzonej procedury NK przesyłana jest do ZI zawsze w oryginałach. 2. Dokumentacja Formularze NK A, C, D, karty monitoringu, protokoły grup roboczych, oświadczenia członków grup roboczych, którzy w posiedzeniu uczestniczą 1-szy raz, pisma sporządzane w ramach prowadzonej procedury. 3. Wszelka poczta, która omyłkowo jest zaadresowana do MOPS, a dotyczy spraw prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny powinna niezwłocznie zostać przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zarejestrowania w głównym rejestrze. 4. Wszelkie pisma sporządzane w ramach prowadzonej procedury NK w imieniu grupy roboczej powinny być podpisane przez członków grupy roboczej i przekazane do Zespołu pod podpis przewodniczącej Zespołu. 5. Wszelkie pisma sporządzane w ramach prowadzonej procedury NK należy sporządzać na papierze z logo Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przekazywać je pod podpis Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego (nie dotyczy pism podpisywanych przez liderów z upoważnienia Przewodniczącej Zespołu) 16

17 6. Do sporządzonych pism powinny być załączone zaadresowane koperty. 7. Prośby innych instytucji (np. Sądów) o udostępnienie zebranej dokumentacji w ramach prowadzonej procedury NK należy przekazywać do Zespołu Interdyscyplinarnego, który jest organem właściwym do podjęcia decyzji w kwestii udostępniania w/w dokumentacji. W przypadku uznania zasadności prośby innej instytucji, dokumentację przekazuje Zespół Interdyscyplinarny. 8. Zaświadczenia o prowadzonej procedurze NK wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek przekazywany jest do Zespołu Interdyscyplinarnego. Od dnia 1lipca 2015 obowiązują rejestry korespondencji dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, które liderzy powinni rejestrować według poniższego wzoru: MOPS/ZI/numer komórki organizacyjnej lub skrót nazwy/2015 Liderzy upoważnieni są prze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do podpisywania następujących dokumentów: 1. Zaproszeń na posiedzenia grup roboczych kierowanych do osób doznających przemocy. 2. Zaproszeń osób stosujących przemoc na spotkanie z liderem poza grupą roboczą celem podjęcia indywidualnej pracy. 3. Zaproszeń na posiedzenie grupy roboczej kierowanych do członków grupy roboczej. 4. Wykazów grup roboczych do Komisariatów. 5. Przekazywanie pism pomiędzy komórkami organizacyjnymi (dotyczących Zespołu), np. w sprawie zmiany miejsca zamieszkania osób doznających przemocy lub stosujących przemoc. 6. Pisemne powiadomienia podmiotów uczestniczących w procedurze o jej zakończeniu sporządza lider pod podpis przewodniczącego. 7. Oryginały ww. dokumentów są przekazywane do Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 14 dni od daty zarejestrowania. 8. Oryginały zwrotnego potwierdzenia odbioru przekazywane są do Zespołu Interdyscyplinarnego. 9. Zwrot nieodebranego zaproszenia w oryginale jest przekazywany do Zespołu Interdyscyplinarnego. 10.Wszelka korespondencja w sprawach prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny, jest wysyłana w kopertach opieczętowanych pieczątką Zespołu. 17

18 8 Monitoring środowisk objętych procedurą Niebieskie Karty- karty monitoringu. 1. Okresowa ocena sytuacji rodziny oraz osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zgodnie z kartą C może być prowadzona raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na trzy miesiące lub w innych terminach, uzgodnionych przez członków grupy roboczej w zależności od sytuacji rodziny. 2. Na podstawie prowadzonej okresowej oceny sytuacji rodziny oraz osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zgodnie z zaleceniami Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownik socjalny sporządza kartę monitoringu. 3. Pierwszą kartę monitoringu należy sporządzić po miesiącu od daty uruchomienia procedury NK. 4. Kolejne karty monitoringu sporządzane są co drugi miesiąc. 5. Karta monitoringu powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby, która doznaje przemocy w rodzinie; b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie; c) adres rodziny; d) daty w których przeprowadzony był monitoring sytuacji rodziny/osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; e) opis aktualnej sytuacji rodziny/osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; f) nazwy instytucji z którymi podjęto współpracę w ramach prowadzonej procedury NK. g) datę sporządzenia karty monitoringu; h) podpis pracownika socjalnego; i) podpis lidera grupy roboczej. j) Karty monitoringu są przekazywane do Zespołu Interdyscyplinarnego i włączone w dokumentację rodziny objętej procedurą. 18

19 9 Zadania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 1. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu; 2. Opiniowanie wniosków o powołanie grup roboczych oraz podejmowanie decyzji dotyczących akceptacji dla zakończenia procedury NK; a) Opiniowanie wniosków o powołanie grupy roboczej Członkowie ZI przed ustosunkowaniem się do wniosku o powołanie grupy roboczej winni dokonać analiza NK A pod kątem: form przemocy struktury rodziny (czy są dzieci) przeanalizować informacje dotyczące osoby stosującej przemoc w szczególności zwracając uwagę na informacje dotyczące karalności za przestępstwo z użyciem przemocy, dozór kuratora, leczenie psychiatryczne, stosowanie substancji psychoaktywnych, posiadanie broni. Członkowie ZI mogą odnotować propozycje/uwagi do proponowanego przez osobę sporządzającą wniosek składu grupy roboczej. Proponując skład grupy roboczej członkowie ZI kierują się oceną sytuacji rodziny na podstawie informacji zawartych we wniosku i na druku NK A, np. analizy następujących okoliczności: jeśli są dzieci przedstawiciel oświaty lub w przypadku małych dzieci przedstawiciel ochrony zdrowia jeśli jest dozór kuratora kurator jeśli jest problem alkoholowy członek KRPA w każdym przypadku - policja w każdym przypadku pracownik socjalny Członkowie ZI mogą zalecać grupie roboczej wykonanie określonych czynności np. dotyczące sposobu postępowania lub konsultacji np. : rozważenie konsultacji psychologicznej w celu/pod kątem..; sprawdzenie, czy na broń, którą posiada OSP konieczne jest pozwolenie itp. b) Zakończenie procedury: Przed podpisanie procedury zakończenia członkowie ZI dokonują analizy dokumentacji NK, w szczególności poprzez: 19

20 Sprawdzenie czy akta zawierają karty C i D Sprawdzenie czy są karty monitoringu Sprawdzenie, czy pod protokołem zakończenia znajdują się podpisy wszystkich członków grupy roboczej; Sprawdzenie, czy zostały spełnione zalecenia członków ZI zawarte we wniosku dot. powołania grupy roboczej. Sprawdzenie czy zaznaczono przesłankę do zakończenia Analiza dokumentów pod kątem wykazania spełnienia przesłanki powinna być dokonywana w oparciu o: Przesłanka 1 zaznacza się, gdy istniało podejrzenie przemocy, spełnienie przesłanki oznacza wykazanie, że: a) przemoc ustała, b) istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowanie przemocy, c) zrealizowano plan pomocy (zawarty w karcie C i D oraz w pierwszym protokole). Przesłanka 2 zaznacza się w sytuacji, kiedy podejrzenie przemocy nie zostało uprawdopodobnione i wskazują na to informacje uzyskane od członków grupy roboczej zaszły okoliczności, w których nie można prowadzić procedury np. zgon jednej ze stron. c) Zatwierdzanie wniosków o włączenie/wyłączenie członka z pracy grupy roboczej, akceptacja wniosku jest zasadna ze względu na sytuacje, kiedy zmieniające się okoliczności życiowe powodują brak zasadności udziału członka w posiedzeniach (np. dziecko skończyło naukę i pedagog nie jest w stanie brać czynnego udziału w procesie pomocy) lub powstała potrzeba powołania kolejnego członka grupy (np. dziecko rozpoczęło naukę w szkole). 3. Konsultowanie spraw zgłoszonych przez Liderów w zakresie sposobu dalszego postępowania; 4. Wizytowanie grup roboczych w ramach patronatu merytorycznego w celu monitorowania sposobu pracy; 5. Podejmowanie współpracy w zakresie poprawy współdziałania służb, udział w spotkaniach dotyczących wypracowania zasad interdycyplinarnej pracy; 6. Udział w posiedzeniach grup roboczych w sprawach zgłoszonych przez liderów; 7. Upowszechnianie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy; 20

w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY ORAZ WZORÓW FORMULARZY NIEBIESKA KARTA (DZU 2011 NR 209, POZ. 1245) Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2014-01-19 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Dodano: 2016.01.13 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCA W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podkom. dr Katarzyna ZAREMBA Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podinsp. Agnieszka GUZA Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NIEMODLIN

REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NIEMODLIN REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NIEMODLIN Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ustala szczegółowe warunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa

Procedura NIEBIESKIE KARTY w świetle obowiązujących przepisów prawa Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa Jakie akty prawne regulują obecnie procedurę Niebieskiej Karty? ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Dz. U. 209/2011 poz. 1245 W prezentacji użyto skrótów: - NK-A formularz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GRUP ROBOCZYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GRUP ROBOCZYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8)2014 Wójta Gminy Lipusz z dnia 12 lutego 2014r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GRUP ROBOCZYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Niebieska Karta. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia

Niebieska Karta. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia Niebieska Karta Autor: Administrator 09.06.2014. Zmieniony 01.09.2014. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r.w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 / 2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21.01.2014 Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie dr Monika Florczak-Wątor Szkolenie Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie PRZEMOC (art. 2 pkt 2 ustawy): Jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1 NIEBIESKA KARTA Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji powzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY (projekt uzgodniony z Wydziałem Prawnym) 1. Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania w woj.

Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania w woj. W O J E W O D A O P O L S K I Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania w woj. opolskim Opole, 15 grudnia 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 879/LII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 879/LII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 879/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014 roku w sprawie: zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Projekt ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Cele Grup Roboczych 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura NK. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia

Procedura NK. Autor: Administrator Zmieniony MOPS Rumia Procedura NK Autor: Administrator 28.05.2012. Zmieniony 08.08.2014. Rozporządzenie w sprawie Niebieskiej Karty + załączniki Niebieskiej Karty A B C D ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO określone są w ustawie i należą do nich: I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 30/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedury Niebieskie Karty

Procedury Niebieskie Karty Procedury Niebieskie Karty Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) Art. 12.1 Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY HALINÓW

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY HALINÓW REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY HALINÓW 1. Podstawa prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.218.2011 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 roku Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radom

Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radom Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radom 1. Regulamin określa tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego. 1 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA

MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA MIEJSCE POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELICZKA W referacie wykorzystano artykuły: B. Kowalczyk, K. Rys Miejsce systemu pomocy społecznej w systemie

Bardziej szczegółowo

*Procedura. Niebieskie Karty. Przebieg postępowania

*Procedura. Niebieskie Karty. Przebieg postępowania *Procedura Niebieskie Karty Przebieg postępowania 1. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel jednego z nw. podmiotów: Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej; Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24.02.2011 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66/XV/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 66/XV/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 66/XV/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

Zespól Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny Zespól Interdyscyplinarny Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) jednym z zadań gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Bardziej szczegółowo

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5.

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 22 listopada 2011r. 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2012 Dyrektora Przedszkola w Świerklańcu z dnia 03 grudnia 2012r. Procedura Niebieskiej Karty w Przedszkolu w Świerklańcu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lasowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok. I. Informacje ogólne. 1. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 31 marca 2014r. ZARZĄDZENIE NR 166. 2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

REGULAMIN Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Załącznik do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu REGULAMIN Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 25 stycznia 2013 roku Zespół Interdyscyplinarny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE

PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE PODSTAWA PRAWNA; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne

Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy I. Postanowienia ogólne 1 Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY

PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY PROCEDURA DZIAŁANIA GRUP ROBOCZYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej został powołany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BARTOSZYCACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BARTOSZYCACH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 151 z dnia 15.11.2011r. Burmistrza Miasta Bartoszyce REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BARTOSZYCACH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JAROCIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JAROCIN. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MGOPS z dnia 11.08.2011r. REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JAROCIN 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin Warszawa, 16 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.29.2015.JSP Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.. z dnia REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU INTRDYSCYPLINARNEGO Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego są: ustawa z 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 23 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 23 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVI/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PRUSZKOWIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PRUSZKOWIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PRUSZKOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest:

Bardziej szczegółowo

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5.

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROCEDURY Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY Powołany w dniu 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/512/2010 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 5 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/512/2010 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 5 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XLVIII/512/2010 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Józef Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo ul. Zastawska Wąsewo

Pan Rafał Józef Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo ul. Zastawska Wąsewo Warszawa, 18 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.30.2015 Pan Rafał Józef Kowalczyk Wójt Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Załącznik do Uchwały Nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 kwietnia 2011 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2017 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 13 czerwca 2017 roku REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław,, dnia *6 V lutego 2016 r PS-KNPS.431.4.27.2015.HB Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Miasta Wrocław WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 17 listopada 2015 r. na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZNIA NR 86 / 2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO Z DNIA 18.06.2012 REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIASTA EŁKU. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X RADY MIASTA EŁKU. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X.110.15 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

WPS-I JSP Pan Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre ul. T. Kościuszki Dobre WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I JSP Pan Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre ul. T. Kościuszki Dobre WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 09 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.24.2017.JSP Pan Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 maja 2015r.

Projekt UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 maja 2015r. Projekt UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do uchwały Nr 02/2015 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 29 września 2015 roku REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 28.03.2018 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2017 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kaźmierz oraz podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kaźmierz oraz podsumowanie Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kaźmierz oraz podsumowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 2019 roku REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. Wójta Gminy Łączna. z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr. Wójta Gminy Łączna. z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenie Nr Wójta Gminy Łączna z dnia 19.03.2012r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Lt sierpnia 2018 r. ZP-KNPS.431.4.5.2018.HB Pan Rafael Rokaszewicz Prezydent Miasta Głogowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 22 marca 2018 r. na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie przeciwdziałania. w latach

Działania w zakresie przeciwdziałania. w latach Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2013 2016 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 8 czerwca 2017 r. W ramach przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2016r. Projekt z dnia 22 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr XL/235/14 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Podstawą prawna działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO D.S. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO D.S. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Zał. do Zarządzenia Nr 1/2014 Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 22.10.2014r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 3 lutego 2009 r. projekt ustawy został rozpatrzony przez Radę Ministrów, a następnie skierowany pod obrady Sejmu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 92 z dnia 30 grudnia 2011r. Burmistrza Drezdenka

Zarządzenie Nr 92 z dnia 30 grudnia 2011r. Burmistrza Drezdenka Zarządzenie Nr 92 z dnia 30 grudnia 2011r. Burmistrza Drezdenka w sprawie: ustalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego na podstawie: 7 uchwały NR XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Reguły Al. Powstańców Warszawy Michałowice

Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Reguły Al. Powstańców Warszawy Michałowice Warszawa, 24.06.2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.16.2015.JSP Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Reguły Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Zespół Interdyscyplinarny Zadania własne gminy /Art.6/ Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 1. opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIEWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2015 ROK 1 2 Sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/43/2011 RADY GMINY W BOLESŁAWCU. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

UCHWAŁA NR X/43/2011 RADY GMINY W BOLESŁAWCU. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego UCHWAŁA NR X/43/2011 RADY GMINY W BOLESŁAWCU z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Brzostek Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka

Pan Waldemar Brzostek Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka Warszawa, 02 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.16.2015 Pan Waldemar Brzostek Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia, października 2017 r. ZP-KNPS.431.4.17.2017.GZ Pan Andrzej Pyrz Wójt Gminy Chojnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 1 i 2 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/48/11 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/48/11 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 29 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR IX/48/11 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /I Wrocław, dnia f^września 2018 r. ZP-KNPS.431.4.10.2018.HB Pan Mirosław Lech Wójt Gminy Stare Bogaczowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 11 i 13 czerwca 2018 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. S-2. 431.1.20.2014.RB Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniach 27-28 maja 2014 r. Adres kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Lipianach ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 244/2012 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr 244/2012 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ZARZĄDZENIE Nr 244/2012 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Na podstawie 4 ust. 5 Uchwały Nr LVIII/324/2010 Rady

Bardziej szczegółowo