Modelowanie i analiza systemów informatycznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie i analiza systemów informatycznych."

Transkrypt

1 Modelowanie i analiza systemów informatycznych. Robert Plebaniak 14 października 2013 roku

2 Model Model i jego własności Czym jest model? modele są budowane w celu lepszego zobrazowania istniejących lub przyszłych systemów; model nigdy nie będzie w pełni odpowiadał rzeczywistości; modelowanie jest nierozerwalnie związane z uwypuklaniem pewnych cech i pomijaniem innych; nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o to, co wyróznić a co pominąć.

3 Model Model i jego własności Model systemu realizuje następujące zadania: opisanie modelu komunikacji i powiązań między elementami systemu; zobrazowanie przebiegu wszystkich procesów z punktu widzenia klientów, specjalistów i użytkowników; weryfikacja faktów pod kątem kompletności spójności i poprawności;

4 Model Cel i grupa docelowa Aby zdefiniować grupę docelową, szukamy odpowiedzi na następujące pytania: Jakiego poziomu zaawansowania biznesowego należy oczekiwać od odbiorców? Jaki poziom szczegółowości jest potrzebny odbiorcom? Ile czasu może grupa docelowa poświęcić na analizę i interpretację modelu? Jezyk definiowania modelu: ogólnie występująca terminologia (mniejsza precyzja, ale większe grono odbiorców); terminologia specjalistyczna (duża precyzja, ale znacząco zawężony krąg odbiorców); przykład: butelkę z woda można oznaczyć za pomocą falek, napisu WODA lub pisząc H 20.

5 Model Proces analizy Proces analizy składa się z faz: pozyskiwania informacji od dostawców wiedzy; reprezentowania (specyfikowanie); weryfikacji.

6 Model Proces analizy W procesie analizy i poznawania procesów biznesowych pomocne bywaja nastepujace techniki: obserwacja pracowników przy pracy; branie udziału w analizowanych procesach bizensowych; przyjęcie roli uczestnika zewnętrznego, np.klienta; ankiety i przeprowadzanie wywiadów; organizowanie burz mózgów z udziałem wszystkich zaangażowanych grup; prowadzenie dyskusji z ekspertami; analiza istniejących formularzy, dokumentacji, specyfikacji i narzędzi pracy; opisywanie struktury organizacyjnej i zasad przepływu informacji.

7 Model Źródła informacji do procesu analizy Jako dostawcy wiedzy mogą służyć: uczestnicy i kontrolerzy procesów biznesowych; użytkownicy systemów informatycznych o funkcjonalności zbliżonej do modelowanego systemu lub związanej z nim; klienci; eksperci w analizowanej dziedzinie; niezależni obserwatorzy.

8 System informacyjny a informatyczny Podstawowe pojęcia Informacja - rodzaj zasobów, danych, pozwalający na zmniejszenie niepwewności, nieokreśloności, czyli na zwiększenie naszej wiedzy. System informatyczny (system przetwarzający informacje ) - jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie informacji. System informacyjny - można określić jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe.

9 System informacyjny a informatyczny System informatyczny Na systemy informatyczne składają się: sprzęt - obecnie głównie komputery ( można wymienić tu także: urządzenia służące do przechowywania informacji, urządzenia służące do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu, urządzenia służące do komunikacji między ludźmi a komputerami, urządzenia służące do odbierania informacji ze świata zewnętrznego ( nie od ludzi ), i inne; oprogramowanie; zasoby osobowe; elementy organizacyjne - czyli procedury korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze itp. elementy informacyjne; bazy wiedzy - ontologie dziedziny/dziedzin w której używany jest system informatyczny.

10 System informacyjny a informatyczny System informacyjny System informacyjny danej organizacji oznaczmy przez SI. Wówczas gdzie: SI = {P, I, T, O, R, M}, P - zbiór podmiotów, które są użytkownikami systemu; I - zbiór informacji o sferze realnej czyli o jej stanie i zachodzących w niej zmianach a więc tzw. zasoby informacyjne; T - zbiór narzędzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji; O - zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji, a więc stosowana formuła zarządzania (podsystem zarządzania); M - zbiór metainformacji, czyli opis systemu informacyjnego i jego zasobów informacyjnych; R - relacje między poszczególnymi zbiorami.

11 System informacyjny a informatyczny System informacyjny a informatyczny Wniosek: System informacyjny - domena człowieka; System informatyczny - domena maszyny.

12 Rozwój i struktura języka UML Podejscie strukturalne i obiektowe Analizę oraz projektowanie systemów informatycznych zdominowały dwa podejścia: podejście strukturalne; podejście obiektowe. Lata 80-te XX-ego wieku to okres szczególnej dominacji podejścia strukturalnego, które zaowocowało wieloma metodykami wypracowanymi przez środowiska naukowe i biznesowe. Mimo różnic między nimi, istniało wiele punktów, kategorii i mechanizmów wspólnych, co stanowiło podstawę dalszego rozwoju. Do tych wspólnych cech można zaliczyć między innymi pojęcia takie jak: cykl życia systemu, prototypowanie, diagramy związków encji, modele relacyjnych baz danych.

13 Rozwój i struktura języka UML Unifikacja Inicjatywy unifikacyjne mające na celu uporządkowanie wiedzy i procedur modelowania systemów informatycznych: podjęta przez International Federation of Information Processing (IFIP), w postaci grupy roboczej CRIS (Comparative Review of Information Systems Methodologies); podjęta przez Unię Europejską w ramach zespołu reprezentującego autorów metodyk używanych w różnych krajach członkowskich pod nazwą EuroMethod.

14 Rozwój i struktura języka UML Podejscie obiektowe Od początku lat 90-tych w centrum zainteresowania twórców i użytkowników systemów znalazły się modele obiektowe. Wzrost znaczenia obiektowości stymulowany był przez: wyzwania postępu technologicznego w informatyce, coraz bardziej powszechne użytkowanie systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych; różnorodność i powszechność aplikacji internetowych w gospodrace opartej na wiedzy, czyli w takich dziedzinach jak e-business, e-health, e-government, e-learning; multimedialny charakter aplikacji, wykorzystujących w coraz wiekszym stopniu dźwięk, głos, grafikę, film; powszechność i dostępność aplikacji, zwłaszcza internetowych, dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego; globalizację gospodarki, a zatem integrację systemów informatycznych - w telekomunikacji, transporcie, turystyce, bankowości, edukacji.

15 Rozwój i struktura języka UML Podejście obiektowe Podejście obiektowe ma obecnie największe znaczenie w następujących zastosowaniach: metodykach tworzenia oprogramowania (przede wszystkim Rational Unified Process); graficznych jezykach ogólnego przeznaczenia (UML); objektowych językach programowania (JAVA, platforma.net); bazach danych (np. Object Store).

16 Rozwój i struktura języka UML Główne pojęcia podstawowego modelu obiektowego Objekt (and. object) - każdy byt - pojęcie lub rzecz - mający znaczenie w kontekście rozwiązywania problemu w danej dziedzinie przedmiotowej. Klasa (and. class) - uogólnienie zbioru obiketów, które mają te same atrybuty, operacje, związki i znaczenie. Komunikat (and. message) - specyfikacja wymiany informacji między obiektami, zawierająca zlecenia wykonania określonej operacji.

17 Rozwój i struktura języka UML Główne pojęcia podstawowego modelu obiektowego hermetyzacja (and. encapsulation) - różnicowanie dostępu do obiektu poprzez ujawnienie otoczeniu tylko tych informacji o jego atrybutach lub operacjach, które są niezbędne do efektywnego odwoływania się do obiektu w systemie za pośrednictwem komunikatów. polimorfizm (and. polymorphism) - możliwość nadawania tej samej nazwy różnym atrybutom i operacjom oraz wykonywania różnych procedur i akcji poprzez operacje o tych samych nazwach; pozwala na redukcję liczby nazw atrybutów i operacji. dziedziczenie (and. inheritance) - przyporządkowanie atrybutów i operacji klasom obiektów na podstawie hierarchicznej zależności między nimi. Możliwe jest wielokrotne dziedziczenie, co oznacza, że dana klasa dziedziczy atrybuty i operacje z dowolnej liczby klas nadrzędnych.

18 Rozwój i struktura języka UML UML - geneza i ewolucja UML - ujednolicony język modelowania systemów informatycznych (and. Unified Modeling Language). Modelowanie systemów informatycznych obejmuje aspekty funkcjonalne oraz niefunkcjonalne. Możliwość ich modelowania była i nadal jest motywem ewolucji języka UML, którego kolejne wersje są wzbogacane o nowe kategorie, będące odpowiedzią na wymagania twórców systemów informatycznych stawiane metodom i technikom modelowania. Załóżenia autorów języka UML wykraczały poza dokonanie prostej kompilacji.

19 Rozwój i struktura języka UML UML - geneza i ewolucja Język modelowania systemów informatycznych pośredniczy między ludzkim rozumieniem funkcjonowania programów komputerowych a ich fizyczną realizacją w postaci kodu źródłowego. Stąd język taki powinien jednocześnie: w sposób ścisły definiować podstawowe i zaawansowane kategorie oraz zasady modelowania obiektowego; umożliwiać dostosowywanie wykorzystywanej semantyki i notacji do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów; wykazywać elastyczność wystarczającą do modelowania, obok systemów oprogramowania, także systemów biznesowych; wykazywać daleko posuniętą niezależność od konkretnych języków programowania oraz metodyk tworzenia systemów informatycznych; uwzględniać skalę realizowanych współcześnie projektów, związanych z bardzo rozbudowanymi systemami o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

20 Rozwój i struktura języka UML Kalendarium październik zapoczątkowano pracę nad UML (J. Rumbaugh, G. Boochem UM 0.8, Unifed Method) styczeń powstanie wersji UM 1.0 -wersja przekazana jako propozycja standardu organizacji OMG (Object Managment Group) lipiec korporacja Rational przedstawia kolejna propozycję UML-a w wersji 1.1, również przekazaną do OMG kwiecień OMG RFT publikuje kolejną wersje UML 1.4 wrezsień pojawia się wersja 1.5 (wersja nieoficjalna) sierpień zaprezentowana zostaje wersja 2.0.

21 Diagramy UML Diagramy UML Język UML przyjmuje w praktyce postać graficznej reprezentacji tworzonego systemu, składającej się z logicznie powiązanych z sobą diagramów. Wyróżniamy następujące ich kategorie: diagramy abstrakcyjne; diagramy konkretne. W standardzie UML występuje trzynaście rodzajów diagramów, które charakteryzują statystykę i dynamikę tworzonego systemu.

22 Diagramy UML Diagramy abstrakcyjne Diagramy abstrakcyjne są jedynie nazwami uogólniającymi grupy diagramów konkretnych. Do tej kategori zalicza się: diagramy struktury; diagramy dynamiki; diagramy wdrożeniowe; kategorię diagramów UML.

23 Diagramy UML Diagramy konkretne Do diagramów konkretnych zalicza się: diagram klas (ang. Class Diagram) - kls (cld) - diagram klas to graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi; diagram obiektów (Object Diagram) - obk (od) - diagram obiektów to wystąpienie diagramu klas, odwzorowujące strukturę systemu w wybranym momencie jego działania; diagram pakietów (ang. Package Diagram) - pkt (pd) - diagram pakietów to graficzne przedstawienie logicznej struktury systemu w postaci zestawu pakietów połączonych zależnościami i zagnieżdżeniami;

24 Diagramy UML Diagramy konkretne diagram struktur połączonych (ang. Composite Structure Diagram) - spl (csd) - diagram struktur połączonych to graficzne przedstawienie wzajemnie współdziałających części dla osiągnięcia pożądanej funkcjonalności współdziałania; diagram komponentów (Component Diagram) - kmp (cod) - diagram komponentów to rodzaj diagramu wdrożeniowego, który wskazuje organizację i zależność między komponentami; diagram rozlokowania (ang. Deployment Diagram) - rzk (dd) - diagram rozlokowania to rodzaj diagramu wdrożeniowego, który przedstawia sieć połączonych ścieżkami komunikowania węzłów z ulokowanymi na nich artefaktami;

25 Diagramy UML Diagramy konkretne diagram przypadków użycia (ang. Use Case Diagram) - uzc (ud) - diagram przypadków użycia to graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów oraz związków między nimi, występujących w danej dziedzinie przedmiotowej; diagram czynności (Activity Diagram) - czn (ad) - diagram czynności to graficzne przedstawienie sekwencyjnych i (lub) współbieżnych przepływów sterowania oraz danych pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów; diagram maszyny stanowej (ang. State Machine Diagram) - stn (sm) - diagram maszyny stanowej to graficzne odzwierciedlenie dyskretnego, skokowego zachowania skończonych systemów stan-przejście;

26 Diagramy UML Diagramy konkretne diagram sekwencji (ang. Sequence Diagram) - skw (sd) - diagram sekwencji jest rodzajem diagramu interakcji, opisującym interakcjie pomiędzy instancjami klasyfikatorów systemu w postaci sekwencji komunikatów wymienianych między nimi; diagram komunikacji (Communication Diagram) - kmn (cd) - diagram komunikacji jest rodzajem diagramu interakcji, specyfikującym strukturalne związki pomiędzy instancjami klasyfikatorów biorącymi udział w interakcji oraz wymianę komunikatów pomiędzy instancjami; diagram harmonogramowania (ang. Timing Diagram) - hrm (tm) - diagram harmonogramowania jest rodzajem diagramu interakcji, reprezentującym na osi czasu zmiany dopuszczalnych stanów, jakie może przyjmować instancja klasyfikatora uczestnicząca w interakcji;

27 Diagramy UML Diagramy konkretne diagram sterowania interakcjią (ang. Interaction Overview Diagram) - sin (iod) - diagram sterowania interakcją jest rodzajem diagramu interakcji, dokumentującym przepływ sterowania pomiędzy logicznie powiązanymi diagramami i fragmentami interakcji z wykorzystaniem kategorii modelowania diagramów czynności.

28 Diagramy UML Klasyfikator i Instancja Specyfikacja języka UML wprowadza pojęcie klasyfikatora (ang. classifier), które ma zastosowanie w odniesieniu do praktycznie każdego rodzaju diagramu języka UML 2.0. Klasyfikator - to abstrakcyjna kategoria modelowania systemu w języku UML, która uogólnia kolekcję instancji o tych samych cechach. Na konkretnych diagramach języka UML zamieszcza się instancje poszczególnych rodzajów klasyfikatorów. Instancja - jest wystąpieniem, egzemplarzem klasyfikatora. W języku UML 2 funkcjonuje również pojęcie klasyfikatora ustrukturyzowanego (ang. structured classifier). Klasyfikator ustrukturyzowany zawiera specyfikację wewnetrznej struktury.

29 Diagramy UML Prezentacja diagramów Diagram może być prezentowany w postaci obramowanej i nieobramowanej. Każdy diagram w postaci obramowanej zawiera nagłówek, o następującej składni: <nagłówek-diagramu>::=[<rodzaj>] <nazwa> [<parametry >] gdzie, rodzaj - pełny lub skrótowy wyróżnik diagramu zawartego w ramie; nazwa - syntetyczna nazwa odzwierciedlająca merytoryczną zawartość diagramu; parametry - szczegółowe parametry kluczowe dla danego diagramu.

30 Diagramy UML Perspektywy w opisie architektury systemu Metodyka RUP proponuje pięć perspektyw architektury systemu informatycznego: perspektywa przypadków użycia - kluczowa i dominująca wobec pozostałych, definuje zakres i oczekiwaną funkcjonalność tworzonego systemu; perspektywa dynamiczna - wskazuje, w jaki sposób jest realizowane zachowanie instancji klasyfikatorów w systemie; perspektywa logiczna - dokumentuje statystyke systemu; perspektywa komponentów - przeznaczona głównie dla programistów, specyfikuje oprogramowanie na poziomie komponentów; perspektywa rozlokowania - specyfikuje sprzęt informatyczny niezbędny do funkcjonowania konkretnych komponentów systemu.

31 Diagramy UML Koniec wykładu 1

32 Diagram przypadków użycia Diagramy przypadków użycia

33 Diagram przypadków użycia Znaczenie diagramów przypadków użycia Diagram przypadków użycia to graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów oraz związków między nimi, występujących w danej dziedzinie przedmiotowej. Poprzez interakcję aktorów z przypadkami użycia zaprezentowana na diagramach przypadków użycia, z jednej strony aktorzy pełnią rolę wobec systemu, a z drugiej przypadki użycia określają usługi świadczone przez system na rzecz aktorów (użytkowników, klientów).

34 Diagram przypadków użycia Zadania diagramów użycia: Daigramy przypadków użycia: identyfikują oraz dokumentacją wymagania; umożliwiają analizę obszaru zastosowań, dziedziny przedmiotowej; pozwalają na opracowanie projektu przyszłego systemu; stanowią przystępną i zrozumiałą paltformę komunikacji i współpracy udziałowców (ang. stakeholders) systemu - aktorów, twórców systemu, inwestorów i właścicieli; są rodzajem umowy, kontraktu pomiędzy udziałowcami co do zakresu i funkcjionalności przyszłego systemu; stanowią podstawę testowania funkcji systemu na dalszych etapach jego cyklu życia.

35 Diagram przypadków użycia Podstawowe kategorie pojęciowe Diagramy przypadków użycia zawierają następujące kategorie pojęciowe: Przypadki użycia - to specyfikacja ciągu akcji i ich wariantów, które system (lub inna jednostka) może wykonać poprzez interakcje z aktorami tego systemu. Aktor - jest to spójny zbiór ról odgrywanych przez użytkowników przypadków użycia w czasie interakcji z tym przypadkiem użycia. Związek - stanowi semantyczne powiązanie pomiędzy elementami modelu.

36 Diagram przypadków użycia Przypadek użycia Przypadek użycia (ang. use case) jest kompleksowym działaniem realizowanym w systemie w konsekwencji określonej aktywności aktora. Zakres danego przedsięwzięcia determinowany jest przez zestaw wszystkich wzajemnie powiazanych przypadków użycia. Notacja przypadków użycia

37 Diagram przypadków użycia Aktor Aktorzy mogą być osobowi lub nieosobowi. Role aktora osobowego może pełnić osoba, zespół, dział, organizacja. Aktoramia nieosobowymi zaś są systemy zewnętrzne (podsystemy, bazy danych), urządzenia oraz czas.

38 Diagram przypadków użycia Aktor Notacja aktorów:

39 Diagram przypadków użycia Związek Każdy aktor umieszczony na diagramie przypadków użycia powinien być bezpośrednio powiązany z co najmniej jednym przypadkiem użycia. Każdy przypadek użycia użytkowany jest przez co najmniej jednego aktora, chociaż niejednokrotnie nie są to powiązania pośrednie. W diagramach języka UML wyróżnić można cztery rodzaje związków: asocjację jest związkiem pomiędzy dwoma lub więcej klasyfikatorami, opisującym powiązania pomiędzy ich instancjami; uogólnienie; zależność; realizację.

40 Diagram przypadków użycia Asocjacja W diagramach przypadków użycia asocjacja wskazuje domyślnie na dwukierunkową komunikację pomiędzy aktorem a przypadkiem użycia. Nie jest ona oznaczeniem konkretnego przepływu, np. dokumentów Może ona dodatkowo występować w formie ze wsakzanym kirunkiem nawigacji.

41 Diagram przypadków użycia DPU

42 Diagram przypadków użycia Granica obszaru zastosowań Granica obszaru zastosowań reprezentuje zakres funkcjonalny przyszłego systemu. Aktorów komunikujących się z systemem umieszcza się poza granicą obszaru zastosowan. W celu zaznaczenia granicy obszaru zastosowań przyszłego systwemu, jego dziedziny przedmiotowej, można wprowadzić prostoką grupujący przypadki uzycia. Zawiera on tytuł określający nazwę analizowanej dziedziny przedmiotowej.

43 Diagram przypadków użycia Składniki diagramu Do zaawansowanych koncepcji diagramów przypadków użycia należy zaliczyć: rozbudowę DPU poprzez róznicowanie związków; zależności zawierania; zależności rozszerzania; uogólnienie; rodzaje aktorów; liczebność; nawigację; realizację; przypadki użycia typu CRUD; diagram kontekstowy; dokumentację przypadków użycia.

44 Diagram przypadków użycia Rozbudowa DPU poprzez róznicowanie związków Związki asocjacji występują wyłącznie pomiędzy aktorami a przypadkami użycia. Pozostałe rodzaje związków (zależności, uogólonienia i realizacji) pozwalają pokazać, w jakich relacjach znajduja się poszczególne przypadki użycia. Ponadto związki uogólnienia umożliwiają udokumentowanie relacji pomiędzy aktorami. Dzięki róznym rodzajom związków można tworzyć złożoną strukturę modelu przypadków użycia. Stanowi on wówczas zestaw logicznie powiązanych diagramów. Porządkującą rolę może tu odegrać diagram pakietów. Szczególone możliwości rozbudowywania diagramów przypadków użycia stawrzają zależności (ang. dependencies). Zależności to taki związek pomiędzy dwoma elementami modelowania, w którym zmiana jednego z nich, niezależnego, wpływa na drugi, zależny.

45 Diagram przypadków użycia Zależność zawierania Zależność zawierania «include» przedstawia powiązanie pomiędzy przypadkiem zawierającym, tj. bazowym przypadkiem użycia, a przypadkiem zawieranym. Jest to związek obligatoryjny. Zawierany przypadek uzycia nie jest wykonywany samodzielnie, ale wyłącznie przy odwołaniu sie do większego, zawierającego przypadek użycia. Zależność zawierania jest skierowana od przypadku zawierającego do zawieranego.

46 Diagram przypadków użycia Zawieranie

47 Diagram przypadków użycia Zależność rozszerzania Zależność rozszerzania «extend» przedstawia powiązanie pomiędzy rozszerzanym przypadkiem użycia, tj. przypadkiem bazowym, a przypadkiem rozszerzającym. Związek ten ma charakter opcjonalny. Funkcjonalność reprezentowana przez rozszerzający przypadek uzycia może, ale nie musi zostać włączona do rozszerzanego przypadku użycia. Zależność rozszerzania jest skierowana od przypadku rozszerzającego do rozszerzanego.

48 Diagram przypadków użycia Uogólnienie

49 Diagram przypadków użycia Rodzaje zależności

50 Diagram przypadków użycia

51 Diagram przypadków użycia Zależność rozszerzania Dodatkowa funkcjonalność zawarta w przypadkach rozszerzających nie jest wykonywana automatycznie. Przypadek bazowy może być rozszerzany o przypadki rozszerzające po spełnieniu określonych warunków. warunki te określa się w przypadku bazowym jako miejsca rozszerzania bądź punkty rozszerzania (ang. extension points). Po wykonaniu wszelkich działań związanayxch z rozszerzeniem kontynuowane są działania należace do przypadku bazowego.

52 Diagram przypadków użycia Miejsca rozszerzenia

53 Diagram przypadków użycia Uogólnienia Uogólnienie to związek o charakterze taksonomicznym pomiędzy klasyfikatorem ogólnym a specjalizowanym. Element specjalizowany, z założenia dziedziczy wszelkie cechy elementu ogólnego.

54 Diagram przypadków użycia Hierarchia dziedziczenia

55 Diagram przypadków użycia Rodzaje aktorów Język UML jest elastyczny i umożliwaia wprowadzanie nowych pojęć oraz oznaczeń zwanych stereotypami. Notacja aktorów może w szczególności przybierać postać stereotypów graficznych. I tak uzasadnione jest wyróznienie czterech rodzajów aktorów: ludzi oraz zespołów; systemów zewnętrznych; urządzeń; czasu.

56 Diagram przypadków użycia Rodzaje aktorów

57 Diagram przypadków użycia Liczebność

58 Diagram przypadków użycia Nawigacja

59 Diagram przypadków użycia Realizacja Realizacja to związek znaczeniowy między klasyfikatorami, z których jeden określa kontakt,a drugi zapewnia wywiązanie się z niego. Związki realizacji w odniesieniu do przypadków użycia pozwalają modelować relacje występujące pomiędzy ogólnym, funkcjonalnym opisem systemu w postaci diagramów przypadków użycia a jego wdrożeniem. Modele opisujące wdrożenie przypadku użycia określane są mianem współdziałań (ang. cooperations). Współdziałania mmożna łączyć w ciągi coraz bardziej szczegółowych, dalej idących specyfikacji za pomocą zależności stereotypowanej «refine», która wskazuje, że element docelowy jest bardziej szczegółowy niż element źródłowy.

60 Diagram przypadków użycia Realizacja

61 Diagram przypadków użycia Konwencja CRUD Konwencja CRUD obejmuje: CREATE - tworzenie, wprowadzanie; READ - odczytywanie; UPDATE - aktualizacja, modyfikowanie; DELETE - usuwanie, skreślenie.

62 Diagram przypadków użycia Diagram kontekstowy Diagram kontekstowy stanowi zestawienie aktorów będących w interakcji z danym systemem traktowanym w kategorii pojedynczego procesu. Diagramy te, mogą się okazać pomocne w identyfikacji zbiorowości aktorów przed sporządzeniem pełnego diagramu DPU.

63 Diagram przypadków użycia Dokumentacja przypadków użycia Każdy przypadek użycia powinien być uzupełniony o stosowną dokumentację, charakteryzującą scenariusze tego przypadku użycia (ang. use case scenarios) Scenariusz stanowi ciąg akcji dokumentujących zachowanie. Dla danego przypadku użycia zawsze należy wyróznić: scenariusz główny; scenariusz alternatywny. Scenariusze mogą przybierać postać: niesformalizowanego tekstu; formalnego tekstu strukturalnego; pseudokodu; tabeli.

64 Diagram przypadków użycia Dokumentacja przypadków użycia Dokumentacja szczegółowo opisuje główny scenariusz przypadku użycia oraz wskazuje alternartywne przepływy zdarzeń. Do jej ważnych elementów należą także: warunek wstępny; warunek końcowy.

65 Diagram przypadków użycia Proces tworzenia diagramu przypadków użycia Etapy tworzenia diagramu przypadków użycia: 1. identyfikacja aktorów; 2. opcjonalne opracowanie diagramu kontestowego; 3. identyfikacja przypadków użycia; 4. opracowanie związków w szczególności asocjacji; 5. wykorzystanie wszystkich kategorii zaawansowanych do opracowania diagramu przypadków użycia; 6. udokumentowanie przypadków użycia z wykorzystaniem szablonów.

66 Diagram przypadków użycia Koniec wykładu 2

67 Diagram klas Znaczenie diagramu klas Diagram klas to graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi.

68 Diagram klas Podstawowe kategorie pojęciowe Diagramy klas zawierają następujące kategorie pojęciowe: Obiektem - jest każdy byt - pojęcie lub rzecz - mający znaczenie w kontekście rozwiązywania problemu w danej dziedzinie przedmiotowej. Klasa - jest uogólnieniem zbioru obiektów, które mają takie same atrybuty, operacje, związki i znaczenie.

69 Diagram klas Obiekt Na obiekt składają się: atrybuty; operacje. Wartości atrybutu reprezentują cechy statyczne danego obiektu, czyli wszystko co wiadomo o tym obiekcie. Operacje określają zachowanie się obiektu, czyli usługi, które dany obiekt oferuje. Obiekt jest wyróżniany przez samo istnienie, a nie cechy opisowe. Unikatowa tożsamość daje więc możliwość jednoznacznego wyodrębnienia obiektu ze zbiorowości innych obiektów, nawet gdy wszystkie wartości przechowywane przez obiekty są identyczne.

70 Diagram klas Klasa Podstawę identyfikacji klasy stanowią grupy obiektów charakteryzujace się: identyczną strukturą danych; identycznym zachowaniem; identycznymi związkami; identycznym znaczeniem w określonym kontekście.

71 Diagram klas Klasa W diagramach klasę standardowo przedstawia się jako prostokąt złożony z trzech sekcji: nazwy klasy; zestawu atrybutów; zestawu operacji.

72 Diagram klas Klasa Graficzna prezentacja klas

73 Diagram klas Liczba sekcji w klasie Liczbę sekcji w każdej klasie można zwiększać, dodając na przykład sekcje zawierające zobowiązania bądź wyjątki. Sekcje te można dodawać opcjonalnie w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla podniesienia precyzji diagramu klas.

74 Diagram klas Rodzaje związków między klasami W diagramach klas stosuje się cztery rodzaje związków: asocjację; uogólnienia; zależności; realizacje.

75 Diagram klas Asocjacja Asocjacji opisuje zbiór powiązań pomiędzy obiektami. Wyróżnia się dwa rodzaje asocjacji: asocjacja binarna - dominująca w praktyce; asocjacja n-arna.

76 Diagram klas Asocjacje n-arne Pełna semantyczna interpretacja związku wymaga wprowadzenia szeregu dodatkocwych elementów opisu. Asocjację można sprecyzować poprzez określenie następpujących cech: nazwy; ról powiązancyh klas; nawigacji; liczebności; agregacji.

77 Diagram klas Nazwy asocjacji Asocjacje mogą być: nienazwane; nazwane, z opcjonalnym zamieszczeniem znacznika wskazującego kierunek interpretacji asocjacji; scharakteryzowane poprzez role klasy pełnione w asocjacji; nazwane i równocześnie scharakteryzowane przez role.

78 Diagram klas Role i nawigacja Asocjacje można interpretować dwustronnie poprzez podanie ról (ang. roles) pełnionych przez powiązane ze sobą klasy. Nazwy ról umieszcza się po obydwu stronach asocjacji. Rola spełniana przez daną klasę lokowana jest bezpośrednio przy klasie określonej. Dla asocjacji istniejącej pomiędzy klasami komunikowanie domyślnie odbywa się w obydwu kierunkach. Jest to nawigacja dwukierunkowa. W praktyce wystepują sytuację, w których wskazanie kierunku nawigacji zwiększa efektywność komunikowania się. Mamy wtedy sytuację nawigacji jednokierunkowej.

79 Diagram klas Agregacja Agregacja opisuje związek całość-część pomiędzy klasami. Wyróżnia się dwa rodzaje agregacji: agregację całkowitą - kompozycję (inne nazwy: agregacja silna lub składowa); agregację częściową (inne nazwy: agregacja słaba lub współdzielona). W obu rodzajach agregacji występują dwa pojęcia: agregat - obiekt stanowiący całość; segment - część.

80 Diagram klas Agregacja całkowita W przypadku agregacji całkowitej obiekty-segmenty będące częściami agregatów nie mogą samodzielnie i niezależnie funkcjonować. Usunięcie agregatu powoduje automatyczną likwidację wszystkich segmentów będących jego częściami.

81 Diagram klas Agregacja częściowa Agregacja częściowa wskazuje na asocjację, w której usunięcie obiektu będącego agregatem nie powoduje likwidacji obiektów będących jego częściami, czyli obiektów-segmentów. Obiekty współdzielone mogą zatem funkcjonować samodzielnie, niezależnie od agregatu.

82 Diagram klas Diagram klas z uwzględnieniem agregacji

83 Diagram klas Zaawansowane składniki diagramu Diagram klas charakteryzuje się znaczną liczbą zaawansowanych elementów i koncepcji modelowania. Obejmuja one: rodzaje diagramów klas; zobowiązania; widoczność; atrybuty i operacje statyczne; nazwy klas, atrybutów i operacji; notację atrybutów i składnię operacji; klasy asocjacyjne; asocjacje zwrotne i wielokrotne; kwalifikację; uogólnienia, klasy abstrakcyjne oraz konkretne; zależności; realizację.

84 Diagram klas Rodzaje diagramów klas Poziomy tworzenia diagramów klas: poziom konceptualny; poziom implementacyjny. Konceptualny diagram klas zawiera wyłącznie podstawowe elementy, cechując się przystępnością nazewnictwa klas, atrybutów i operacji. Implementacyjny diagram klas jest stopniowo wzbogacany o elementy opisu niezbędne dla prawidłowej specyfikacji modelu, takie jak: typy danych, zobowiązania, widoczności, statyczność, klasy asocjacyjne, kwalifikacje, uogólnienia, zależności czy też realizacje.

85 Diagram klas Zobowiązania Specyfikacja zobowiązań pełni rolę pomocniczą w procesie projektowania diagramów klas, gdyz dostarcza wysokopoziomowego opisu zadań poszczególnych klas. Klasy ze zobowiązaniami są w naturalny sposób przekształcane w diagram klas z pełną specyfikacją atrybutów i operacji. Klasę której podstawową zawartość stanowią zobowiązania oraz lista współpracujących klas nazywa się kartą CRC (ang. Class-Responsibility-Collaboration card).

86 Diagram klas Widoczność Istnieją zróżnicowane wymagania względem dostępu do poszczególonych atrybutów i operacji różnych klas w systemie. Cechę widoczności oznacza poziom dostępności atrybutów i operacji inncyh klas. Poziom Symbol Charakterystyka Publiczny + obiekty wszystkich klas mają dostęp do atrybutu lub operacji Prywatny tylko obiekty danej klasy mają dostep do atrybutu operacji Chroniony wyłącznie obiekty klas dziedziczących z danej klasy mają dostep do atrybutu lub operacji Pakietowy tylko składowe pakietu, do którego dana klasa należy mają dostep do atrybutu lub operacji

87 Diagram klas Atrybuty i operacje statyczne Wszystkie instancje danej klasy mogą przechowywać pewne stałe, identyczne wartości - np. rodzaj waluty, operację tworzenia lub usuwania, stały mnożnik. W przypadku zmiany takiej wartości w jednym obiekcie zmiana ta jest automatycznie wprowadzana w innych obiektach tej klasy. Atrybuty i operacje mogą być: egzemplarzowe - indywidualne dla każdego obiektu danej klasy; statyczne - identyczne we wszytskich obiekatch klasy.

88 Diagram klas Nazwy klas, atrybutów i operacji Atrybut lub operacja Nazwa na poziomie Nazwa na poziomie konceptualnym implementacyjnym pojemność kart SIM Pojemność Karty pojemnośćkarty adres salonu Adres Salonu adressalonu numer telefonu Nr Telefonu Komór. nrtelefonukomór. komórkowego zablokowanie karty SIM Zablokuj Kartę zablokujkartę() zmiana aktualnych stawek Zmień Stawki Taryf zmieństawkitaryf() wszytstkich taryf wysyłanie krótkiej Wyślij SMS wyślijsms() wiadomości tekstowej

89 Diagram klas Notacja atrybutów i składnia operacji Typ danych Narzędzie Rational Rose Platforma.NET Logiczne Boolean Boolean Stałoprzecinkowe Byte Byte Integer Short Long Integer Long Zmiennoprzecinkowe Single Single Double Double Decimal Znakowe String String Char Inne Date Date Object Object Currency Variant

90 Diagram klas Notacja atrybutów i składnia operacji Notacja atrybutów na poziomie implementacyjnym charakteryzuje się standardową skłądnią. Ich prezentacja na diagramie odbywa się wg następującej formuły: <atrybut>::= [<widoczność>][ / ] <nazwa-atrybutu[ : <typ>] [ [ <liczebność> ] ][ = <wartość-początkowa>][ { <określeniewartości> } ]. Analogicznie również dla operacji isnieje formuła składniowa: <operacja>::= [<widoczność>] <nazwa-operacji> [ ( <lista-parametrów) ] ][ : <określenie-właściwości>].

91 Diagram klas Notacja atrybutów i składnia operacji OpcjaFinansowa premiaopcyjna: Single = wilekośćkontraktu: Double = tick: %=0,01 wartośćticku: Byte = 25 liczticki(cenasprzedaży : Double, cenanabycia :Double) :Single realizuj(ilośćticków :Single, wartośćticku :Byte, ilośćkontraktów :Integer) :Double

92 Diagram klas Notacja atrybutów i składnia operacji Język UML umożliwia obliczanie wartości atrybutów pochodnych (ang. derived attributes). Poprzedzone są znakiem ukosnika /. Ich wartość ustala się na zasadzie przypisania określonej formuły obliczeniowej, która korzysta z wartości innych atrybutów na diagramie klas. Formuła zazwyczaj jest zapisywana jako notatka odnosząca się do atrybutu pochodnego.

93 Diagram klas Klasy asocjacyjne Klasa asocjacyjna (ang. association class) umożliwia bardziej precyzyjny opis związku między klasami. Służy do przedstawiania asocjacji w postaci klas. Zawiera nazwę, atrybut i operacje. Liczbę sekcji można zwiększać. Każdej asocjacji można przypisać co najwyżej jedną instancję tego rodzaju klasy. Na diagramie klasę asocjacyjną wprowadza się poprzez ścieżkę asocjacyjną w postaci linii przerywanej.

94 Diagram klas Asocjacje zwrotne i wielokrotne Powiązane klasy mogą pełnić względem siebie kilka odmiennych ról. Tym samym klasy te mogą być połączone kilkoma asocjacjami. asocjacje takie nazywa się asocjacjami wielokrotnymi. Każda z tych asocjacji winna być nazwana lub scharakteryzowana na podstawie ról.

95 Diagram klas Asocjacje zwrotne i wielokrotne Istnieje możliwość przedstawiania asocjacji wiążącej daną klasę z samą sobą. Asocjacja taka nazywana jest asocjacją zwrotną.

96 Diagram klas Kwalifikacja Kwalifikacja umożliwia wyszukiwanie obiektów związanych z daną asocjacją. Kawlifikacja dokonuje się za pomocą kwalifikatora (ang. qualifier) - atrubutu lub listy atrybutów, których wartości porządkują zbiór obiektów tej klasy występujących w danej asocjacji.

97 Diagram klas Uogólnienia, klasy abstarkcyjne oraz konkretne W hierarchiach klas powiązanych związkami uogólnienia występują klasy abstrakcyjne i konkretne. Klasy abstrakcyjne nie mają konkretnych instancji obiektów, lecz stanowią uogólnienie obiektów konkretnych znajdujących sie na niższych poziomach hierarchii. Nazwy klas abstrakcyjnych pisane są kursywą. Klasy na najniższym poziomie hierarchii - liście leaf. Klasy na najwyższym poziomie hierarchii - korzenie root.

98 Diagram klas Uogólnienia, klasy abstarkcyjne oraz konkretne Związkom uogólnienia, występującym pomiędzy klasami obiektów znajdujących się w danej hierarchii klas, przypisać można cztery podstawowe ograniczenia. Obejmują one: {complete} - zawiera pełen zestaw podklas dla danej klasy; {incomplete} - oznacza, że zestaw podklas przypisanych danej klasie nie jest pełen, wiadomo, że istnieje więcej klas specjalizowanych nie mających istotnego znaczenia w rozpatrywanym kontekście; {disjoint} - domyślny rodzaj uogólnienia, oznaczający, że każda podklasa w hierarchii klas posiada tylko jedna klasę bezpośrednio nadrzędną (jest rozdzielona); {overlapping} - oznacza, że w hierarchi klas określone klasy mogą mieć wspólne podklasy (dziedziczenie wielokrotne).

99 Diagram klas Uogólnienia, klasy abstarkcyjne oraz konkretne Dyskryminator (ang. generalization set) jest określeniem kryterium dokonania klasyfikacji w uogólnieniu. Na ogół jest to kryterium domyślne, lecz można je wyrazić nie wprost. Dyskryminator stwarza możliwość systematyzowania związków uogólnień.

100 Diagram klas Zależność Związek zależności w diagramach klas oznacza, że niezależna klasa obiektów (inaczej zwana docelową), wykorzystuje klasę zależną (inaczej źródłową). Istnieje szereg rodzajów zależności. Ich opis można uszczegółowić poprzez podanie stereotypów dostepnych w języku UML.

101 Diagram klas Realizacja Klasy mogą brać udział w związkach realizacji - jedna strona tego związku wskazuje klasyfikator określający kontakt, natomiast druga - klasyfikator zapewniający wywiązanie sie z niego. Realizacja - wskazuje na związek pomiędzy interfejsem a klasą. Identyfikuje interfejsy, które zapewniają realizację usługi klasy. Interfejs - to zestaw operacji, które wyznaczaja usługi oferowane przez klasę lub komponent.

102 Diagram klas Diagramy obiektów Diagram obiektów to wystapienie diagramu klas, odwzorowujące strukturę systemu w wybranym momencie jego działania.

103 Diagram klas Proces tworzenia diagramu klas W procesie tworzenia diagramu klas wyróżnic można nastepujące etapy: zidentyfikowanie i nazwanie klas; opcjonalne określenie zobowiązań klas; połączenie poszczególnych klas z wykorzystaniem zwiazków asocjacji; zidentyfikowanie oraz nazwanie atrybutów i operacji; wyspecyfikowanie asocjacji z użyciem wszytskich jej cech (nazw, ról, nawigacji, liczebności, agregacji, kwalifikacji); opracowanie innych rodzajów zwiazków (uogólnień, zależności i realizacji); pełne, precyzyjne wyspecyfikowanie atrybutów i operacji; opcjonalne opracowanie diagramów obiektów.

104 Diagram klas Koniec wykładu 3

105 Diagram klas Bibliografia Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Michał Wolski, Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Wojciech Olejniczak, Zdzisław Szyjewski, Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Tańska Halina, Analiza sytsemów informatycznych. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy klas WYKŁAD Piotr Ciskowski przedstawienie statyki systemu graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi obiekty byt, egzemplarz

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modele, perspektywy, diagramy UML Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 grudnia 2009 Spis treści 1 Modele, perspektywy, diagramy Czym jest model? Do czego

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji WWW.

Programowanie aplikacji WWW. Programowanie aplikacji WWW. Robert Plebaniak 14 kwietnia 2014 Warunkiem zalicznia przedmiotu jest: uzyskanie pozytywnej oceny z wykładowego projektu zespołowego (no przedostatnich ćwiczeniach); uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

Michał Adamczyk. Język UML

Michał Adamczyk. Język UML Michał Adamczyk Język UML UML I. Czym jest UML Po co UML II.Narzędzia obsługujące UML, edytory UML III.Rodzaje diagramów UML wraz z przykładami Zastosowanie diagramu Podstawowe elementy diagramu Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

UML. dr inż. Marcin Pietroo

UML. dr inż. Marcin Pietroo dr inż. Marcin Pietroo Pojęcia obiektowości obiekt klasa komunikat hermetyzacja polimorfizm dziedziczenie graficzny język wizualizacji, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie do Unified Modeling Language. Diagramy przypadków życia dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Wprowadzenie Czym jest model? Model to układ (...) możliwie mało skomplikowany,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan prezentacji Wprowadzenie do modelowania Wprowadzenie do języka UML Diagram klas Diagram pakietów Diagram przypadków użycia Diagram czynności Terminologia Terminologia Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania systemów komputerowych

Podstawy projektowania systemów komputerowych Podstawy projektowania systemów komputerowych Diagramy klas UML 1 Widok logiczny Widok logiczny Widok fizyczny Widok przypadków użycia Widok procesu Widok konstrukcji Używany do modelowania części systemu

Bardziej szczegółowo

UML - zarys 2007/2008

UML - zarys 2007/2008 UML - zarys 2007/2008 Modelowanie Jest ważne przy tworzeniu wysokiej jakości oprogramowania Jest przydatne przy tworzeniu i analizie działania organizacji Modelujemy aby: Zrozumieć system Określić pożądaną

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne.

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. 45. UML, jego struktura i przeznaczenie. Przeznaczenie UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe

Modelowanie obiektowe Modelowanie obiektowe ZPO 2018/2019 Dr inż. W. Cichalewski Materiały wykonane przez W. Tylman Diagramy klas Diagramy klas Zawiera informacje o statycznych związkach między elementami (klasami) Są ściśle

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA laboratorium UML 1/4 UML (Unified Modeling Language) - język modelowania obiektowego systemów i procesów [Wikipedia] Spojrzenie na system z różnych perspektyw dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Modelowanie diagramów klas w języku UML Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Czym jest UML - Unified Modeling Language - Rodzina języków modelowania graficznego - Powstanie na przełomie lat 80

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBIEKTOWE

MODELOWANIE OBIEKTOWE (Wykład na podstawie literatury: M.Śmiałek Zrozumieć UML 2.0, Helion 2005) UML Unified Modeling Language (język do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentacji tzw. artefactów oraz czynności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Modelowanie danych Diagramy ERD Modelowanie danych dlaczego? Od biznesowego gadania do magazynu na biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji.

Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji. Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji. Wymiar pionowy: oś czasu przedstawiajaca ułożone chronologicznie komunikaty Podstawowe notacje graficzne Konceptualny

Bardziej szczegółowo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Pierwsze prace nad standaryzacją Obiektowych baz danych zaczęły się w roku 1991. Stworzona została grupa do prac nad standardem, została ona nazwana Object Database Management

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Wykład VI dr Jan Kazimirski jankazim@mac.edu.pl http://www.mac.edu.pl/jankazim MODELOWANIE SYSTEMÓW UML Literatura Joseph Schmuller UML dla każdego, Helion 2001 Perdita Stevens

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3 TECHNOLOGIE OBIEKTOWE Wykład 3 2 Diagramy stanów 3 Diagram stanu opisuje zmiany stanu obiektu, podsystemu lub systemu pod wpływem działania operacji. Jest on szczególnie przydatny, gdy zachowanie obiektu

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017 Wykład 12 7 czerwca 2017 Czym jest UML? UML składa się z dwóch podstawowych elementów: notacja: elementy graficzne, składnia języka modelowania, metamodel: definicje pojęć języka i powiazania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

12) Wadą modelu kaskadowego jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 13) Wadą modelu opartego na prototypowaniu jest:

12) Wadą modelu kaskadowego jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 13) Wadą modelu opartego na prototypowaniu jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 1) Oprogramowanie to: 2) Produkty oprogramowania w inżynierii oprogramowania można podzielić na: 3) W procesie wytwarzania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Laboratorium 2: Wprowadzenie do UML-a. mgr inż. Urszula Smyczyńska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH Zgodne z ogólną metodologią projektowania baz danych Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego Proces budowy bazy danych wymaga

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 11 Diagramy struktur złożonych Klasyfikator - definiuje cechy strukturalne

Bardziej szczegółowo

Diagramy sekwencji. wymienianych między nimi

Diagramy sekwencji. wymienianych między nimi Diagramy sekwencji Graficzne przedstawienie interakcji pomiędzy instancjami klasyfikatorów systemu w postaci sekwencji komunikatów wymienianych między nimi Przykład diagramu sekwencji Układ diagramu wymiar

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2 Anna Mroczek 2 Diagram czynności Czym jest diagram czynności? 3 Diagram czynności (tak jak to definiuje język UML), stanowi graficzną reprezentację przepływu kontroli. 4

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram)

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Opisuje strukturę programu (a także zależności między nimi), co znajduje odzwierciedlenie w kodzie. Charakteryzuje zależności pomiędzy składnikami systemu: klasami,

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML2 w realnych projektach

Podstawy języka UML2 w realnych projektach Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: UML2/RP Podstawy języka UML2 w realnych projektach Dni: 3 Opis: Adresaci Szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałby poznać podstawy UML2. Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

1 Projektowanie systemu informatycznego

1 Projektowanie systemu informatycznego Plan wykładu Spis treści 1 Projektowanie systemu informatycznego 1 2 Modelowanie pojęciowe 4 2.1 Encja....................................... 5 2.2 Własności.................................... 6 2.3 Związki.....................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan szkolenia Plan szkolenia Godzina (czas) 10:20 11:20 (60 min) 11:20 11:40 (20 min) 11:40 13:10 (90 min) 13:10 13:30 (20 min) 13:30 15:00 (90 min) Temat Wprowadzenie do UML (Definicja,

Bardziej szczegółowo

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania Wzorzec projektowy Christopher Alexander: Wzorzec to sprawdzona koncepcja, która opisuje problem powtarzający się wielokrotnie w określonym kontekście, działające na niego siły, oraz podaje istotę jego

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Laboratorium 2: Wprowadzenie do UML-a. mgr inż. Urszula Smyczyńska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Modelowanie i analiza systemów informatycznych ćwiczenia informacja wstępna dr Viktor Melnyk, prof.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii oprogramowania

Podstawy inżynierii oprogramowania Podstawy inżynierii oprogramowania Modelowanie. Podstawy notacji UML Aleksander Lamża ZKSB Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach aleksander.lamza@us.edu.pl Zawartość Czym jest UML? Wybrane

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 8 Diagram pakietów I Diagram pakietów (ang. package diagram) jest diagramem

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

UML [ Unified Modeling Language ]

UML [ Unified Modeling Language ] UML [ Unified Modeling Language ] UML język formalny służący do opisu świata obiektów w analizie obiektowej oraz programowaniu obiektowym. W najnowszej wersji (2.4.x) języka UML wyróżnia się 13 diagramów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów multimedialnych

Projektowanie systemów multimedialnych Projektowanie systemów multimedialnych Plan wykładu Podstawy projektowania obiektowego - Elementy UML Projektowanie dla web - WebML - Webratio Projektowanie interfejsów / GUI Multimedia w internecie Elementy

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie o wysokiej jakości to oprogramowanie spełniające następujące kryteria:

Oprogramowanie o wysokiej jakości to oprogramowanie spełniające następujące kryteria: 1. Podaj definicję inżynierii oprogramowania. Inżynieria oprogramowania to wiedza techniczna, dotycząca wszystkich faz cyklu życia oprogramowania, której celem jest uzyskanie wysokiej jakości produktu

Bardziej szczegółowo

UML. zastosowanie i projektowanie w języku UML

UML. zastosowanie i projektowanie w języku UML UML zastosowanie i projektowanie w języku UML Plan Czym jest UML Diagramy przypadków użycia Diagramy sekwencji Diagramy klas Diagramy stanów Przykładowe programy Visual Studio a UML Czym jest UML UML jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logiki aplikacji

Projektowanie logiki aplikacji Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie logiki aplikacji Zagadnienia Rozproszone przetwarzanie obiektowe (DOC) Model klas w projektowaniu logiki aplikacji Klasy encyjne a klasy

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Modelowanie klas i obiektów. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie klas i obiektów. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie klas i obiektów Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia (1) Byt, encja (entity) coś co istnieje, posiada własne cechy i wyodrębnioną tożsamość (identity); bytem może być rzecz, osoba, organizacja,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego. Iwona Kochaoska

Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego. Iwona Kochaoska Programowanie współbieżne Wykład 8 Podstawy programowania obiektowego Iwona Kochaoska Programowanie Obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) - metodyka tworzenia programów komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH Zgodne z ogólną metodologią projektowania baz danych Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego Proces budowy bazy danych wymaga

Bardziej szczegółowo

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności Diagramy czynności opisują dynamikę systemu, graficzne przedstawienie uszeregowania działań obrazuje strumień wykonywanych czynności z ich pomocą modeluje się: - scenariusze przypadków użycia, - procesy

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną

Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną Tworzenie warstwy zasobów projektowanie metodą strukturalną Autor Zofia Kruczkiewicz Programowanie i wdrażanie systemów informatycznych 2011-03-27 1 1. Zasady modelowania wymagań funkcjonalnych systemu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu.

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu. AGH, EAIE, Informatyka Winda - tutorial Systemy czasu rzeczywistego Mirosław Jedynak, Adam Łączyński Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Przypadki użycia (Use Case)... 2 3 Diagramy modelu (Object Model Diagram)...

Bardziej szczegółowo

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: co i przy jakich ograniczeniach system ma robić? Wynikiem tej analizy jest zbiór wymagań

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Ćwiczenie 5 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram przypadków uŝycia Materiały dla nauczyciela Projekt

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych 2011/2012

Projektowanie Systemów Informatycznych 2011/2012 Projektowanie Systemów Informatycznych 2011/2012 Kontakt e-mail: dmirowska@wne.uw.edu.pl - w tytule proszę wpisać: PSI i nr grupy, do której Student uczęszcza - mail powinien zawierać: imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Wprowadzenie do UML Igor Gocaliński Odrobina historii Połowa lat 70-tych i koniec 80-tych to początek analizy obiektowej Wiele opracowanych metod w połowie lat 90-tych Metoda

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 UCD - User Centered Design 1) User Centered Design Projekt Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

UML cz. II. UML cz. II 1/38

UML cz. II. UML cz. II 1/38 UML cz. II UML cz. II 1/38 UML cz. II 2/38 Klasy Najważniejsze informacje o klasie: różnica pomiędzy klasą a jej instancją (obiektem) na podstawie klasy tworzone są obiekty (instancje klasy) stan obiektu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Wymagania. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wykład 3 Wymagania. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wykład 3 MIS-1-505-n Inżynieria Październik 2014 Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 3.1 Agenda 1 2 3 4 5 3.2 Czynności w czasie produkcji. Inżynieria stara się zidentyfikować

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig Modelowanie Obiektowe Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML Anna Kulig Wprowadzenie do modelowania Zasady Pojęcia Wprowadzenie do języka UML Plan wykładu Model jest uproszczeniem rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1 Charakterystyka oprogramowania obiektowego 1. Definicja systemu informatycznego 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wymagania 4. Problemy z podejściem nieobiektowym

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO UML-a

WPROWADZENIE DO UML-a WPROWADZENIE DO UML-a Maciej Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Dlaczego modelujemy... tworzenie metodologii rozwiązywania problemów, eksploracja różnorakich rozwiązań na drodze eksperymentalnej,

Bardziej szczegółowo

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 2 rzeczywistość uzyskanie od użytkowników początkowych informacji i wymagań dotyczących przetwarzania danych analiza

Bardziej szczegółowo

Diagram klas UML jest statycznym diagramem, przedstawiającym strukturę aplikacji bądź systemu w paradygmacie programowania obiektowego.

Diagram klas UML jest statycznym diagramem, przedstawiającym strukturę aplikacji bądź systemu w paradygmacie programowania obiektowego. Umiejętność czytania oraz tworzenia diagramów klas UML jest podstawą w przypadku zawodu programisty. Z takimi diagramami będziesz spotykał się w przeciągu całej swojej kariery. Diagramy klas UML są zawsze

Bardziej szczegółowo

1. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI KARTA PRZEDMIOTU przedmiotu Stopień studiów i forma Rodzaj przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte na modelowaniu warsztaty Studia podyplomowe Obowiązkowy NIE Wykład Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Modelowanie związków encji Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. II Jesień 2014 1 / 28 Modelowanie Modelowanie polega na odwzorowaniu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Punkt widzenia (Point of View) Systemy oprogramowania mają zwykle kilku różnych użytkowników. Wielu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo