Oprogramowanie o wysokiej jakości to oprogramowanie spełniające następujące kryteria:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie o wysokiej jakości to oprogramowanie spełniające następujące kryteria:"

Transkrypt

1 1. Podaj definicję inżynierii oprogramowania. Inżynieria oprogramowania to wiedza techniczna, dotycząca wszystkich faz cyklu życia oprogramowania, której celem jest uzyskanie wysokiej jakości produktu oprogramowania. Oprogramowanie o wysokiej jakości to oprogramowanie spełniające następujące kryteria: zgodne z wymaganiami użytkownika, niezawodne, efektywne, łatwe w konserwacji, ergonomiczne Główne zadania inżynierii oprogramowania: określenie cech dobrego programu poprawa produktywności dostarczenie narzędzi tworzenia dobrych programów prawidłowa organizacja pracy projektantów wypracowanie standardów dostarczenie formalnych i półformalnych metod specyfikacji projektu umożliwienie modyfikowania oprogramowania istniejącego (reverse engineering) i nowego ułatwienie pracy zespołowej (groupware) zapewnienie wysokiej jakości oprogramowania 2. Co to są narzędzia CASE? CASE (Computer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering), Charakterystyka narzędzi CASE: wspomaganie tworzenia oprogramowania w kilku fazach wizualizacja informacji (widoki, diagramy) reprezentowanie znaczenia rozmaitych obiektów w formie symboli i połączeń na diagramach wspomaganie rozmaitych metodyk analizy (modelowanie konceptualne i logiczne) strukturalizacja informacji (danych i procesów) badanie poprawności i spójności informacji wyrażonej na diagramach utrzymywanie bazy danych o tworzonym projekcie (słownik danych, repozytorium, encyklopedia) stosowanie konstrukcji programowania strukturalnego i obiektowego na poziomie diagramów automatyczna generacja znacznej części procedur aplikacji współdzielenie informacji o tworzonym projekcie między autorami systemu; półautomatyczne dokumentowanie eliminowanie powielania danych i procesów możliwość wyboru systemu realizacyjnego oraz konwersji formatów danych

2 Trzy grupy narzędzi CASE: upper (planowanie, analiza) middle (analiza, projektowanie) lower ( projektowanie, budowa) Tylko zintegrowane narzędzia CASE wspomagają wszystkie fazy programowania. 3. Z jakich etapów składaa się kaskadowy model życia oprogramowania? 4. Podaj cel fazy analizy w modelu kaskadowym. Celem fazy analizy jest udzieleniee odpowiedzi na pytanie: jak system ma działać? Wynikiem jest logiczny model systemu, opisujący sposób realizacji przez system postawionych wymagań, lecz abstrahujący od szczegółów implementacyjnych. 5. Podaj cel fazy projektowania. Celem fazy projektowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak system ma zostać zaimplementowany? wynikiem jest projekt oprogramowania, czyli opis sposobu implementacji sam projekt staje się później dokumentacją techniczną produktu 6. Bloki konstrukcyjne UML: Elementy strukturalne - statyczne części modelu klasa opis zbioru obiektów, które mają takie same atrybuty, operacje, związki i znaczenie

3 interfejs zestaw operacji, które wyznaczają usługi oferowane przez klasę lub komponent kooperacja interakcja, zestaw ról i bytów, współdziałających w celu wywołania pewnego zespołowego zachowania niemożliwego do osiągnięcia w pojedynkę przypadek użycia opis zbioru ciągów akcji wykonywanych przez system w celu dostarczenia danemu aktorowi wyniku klasa aktywna zawiera obiekty, w skład których wchodzi co najmniej jeden proces lub wątek komponent fizycznie wymienna część systemu, która wykorzystuje i realizuje pewien zbiór interfejsów węzeł fizyczny składnik działającego systemu, reprezentujący zasoby obliczeniowe Elementy czynnościowe - dynamiczne części modelu interakcja wymianaa komunikatów między obiektami w pewnym otoczeniu w pewnym celu maszyna stanowa ciąg stanów, jakie obiekt lub interakcja przyjmuje w odpowiedzi na zdarzenia zachodzące w czasie ich życia, określa ponadto ich odpowiedzi na te zdarzeniaa

4 Elementy grupujące - elementy organizacyjne modelu pakiet Elementy komentujące - elementy objaśniające modelu notatka symbol graficzny umożliwiający skojarzenie dodatkowych ograniczeń i objaśnień z pojedynczym bytem lub grupą bytów, nie ma wpływu na znaczenie modelu Związki zależność związek znaczeniowy między dwoma elementami, zmiany dokonywane w definicjii jednego mogą mieć wpływ na znaczenie drugiego powiązanie związek strukturalny, który określa zbiór powiązań między obiektami, uogólnienie związek między dwoma bytami: ogólnym (przodek) i szczegółowym (potomek) realizacja związek znaczeniowy między klasyfikatorami, z których jeden określa kontrakt, a drugi zapewnia wywiązanie się z niego, dodatki role, np. pracownik - pracodawca liczebność: 1 jeden, 0..1 zero lub jeden, 0..* dowolnie wiele, 1..*co najmniej jeden, może być też ustalona liczba agregacja - związek całość - część agregacja całkowita - relacja całkowita

5 Diagramy - graf, którego wierzchołkami są elementy, a krawędziami związki; wyróŝniamy nastepujące diagramy (następne pytanie). 7. Wymień diagramy występujące w UML u. (kursywą dopisałem diagramy które nie znalazły się w powyższym źródle, a istnieją) Diagramy struktur: -diagram klas -diagram obiektów -diagram komponentów -diagram wdrożenia -diagram struktur połączonych -diagram pakietów -diagram profili (UML 2.2) Diagramy zachowań -diagram czynności -diagram przypadków użycia -diagram maszyny stanowej -diagram interakcji -diagram sekwencji -diagram komunikacji -diagram harmonogramowania -diagram sterowania interakcją 8. Do czego służy diagram klas (przykład)? Diagramy klas pozwalają na sformalizowanie specyfikacji danych i metod. Mogą także pełnić rolę graficznego środka pokazującego szczegóły implementacji klas. Mają także na celu przedstawienie struktury systemu bądź jego fragmentu, oraz przedstawienie zależności między elementami tej struktury (między klasami).

6 Rys.(i+1). Mały szybki diagram klas 9. Co to jest klasa? Podaj jej symbol w UML u (wraz z opisem). Klasa jest uogólnieniem zbioru obiektów, które mają takie same atrybuty, operacje, związki i znaczenie. Każda klasa zawiera więc zestaw informacji istotnych z punktu widzenia kontekstu systemu. Zestaw atrybutów, operacji i związków z innymi klasami może być szerszy lub węższy w zależności od wymagań dotyczących przyszłego systemu. Klasę standardowo przedstawia się jako prostokąt złożony z trzech sekcji: -nazwa klasy -zestaw atrybutów (Atrybuty niosą informacje o własnościach klasy, jej istotnych cechach) -zestaw operacji (Operację moŝna określić jako proces, którego sposób wykonania jest znany klasie) Dla każdego atrybutu lub operacji dodatkowo określa się jego widoczność, poprzez umieszczenie przed jego nazwą : + publiczne - prywatne # chronione

7 10. Wymień typy powiązań występujące na diagramie klas. związki zależność związek znaczeniowy między dwoma elementami, zmiany dokonywane w definicjii jednego mogą mieć wpływ na znaczenie drugiego powiązanie związek strukturalny, który określa zbiór powiązań między obiektami, uogólnienie związek między dwoma bytami: ogólnym (przodek) i szczegółowym (potomek) realizacja związek znaczeniowy między klasyfikatorami, z których jeden określa kontrakt, a drugi zapewnia wywiązanie się z niego, (związek między interfejsem a klasą interfejs zapewniaa realizacje usług klasy) Dla powiązania rozróżnia się dalej:

8 Z innego źródła: 11. Co to jest interfejs? Interfejs to zestaw operacji, wyznaczony przez usługi oferowane przez klasę lub komponent -umożliwia korzystanie z usług poszczególnych komponentów -pośredniczy pomiędzy komponentami Wg. Wiki: Interfejs jest abstrakcyjną reprezentacją klasy pozwalającą na korzystanie z niej niezależnie od faktycznej implementacji. 12. Co to jest przypadek użycia? Przypadek użycia opis zbioru ciągów akcji wykonywanych które system może wykonać przez interakcje z aktorami systemu. 13. Co przedstawia diagram przypadków użycia?

9 Graficzne przedstawia aktorów oraz związków między nimi, występujących w danej dziedzinie przedmiotowej. Służy do modelowania funkcjonalności systemu. Przedstawia usługi, które system świadczy aktorom, lecz bez wskazywania konkretnych rozwiązań technicznych. Składa się z: Aktorów nie jest częścią systemu. Wykonuje PU. Dzieli się na: o Człowiek/zespół(rysunek zwykłego ludzika) o System zewnętrzny(ludzik z kwadratową główką) o Urządzenie(ludzik z zębatą główką) o Czas(ludzik z zegarkiem w głowie) Relacje między aktorami to relacje uogólnienia, a między aktorami a PU relacje powiązania. Przypadków użycia Związków Zawiera: //to chyba nie o to chodzi ciągi zdarzeń o główny o alternatywny(nadzwyczajny) scenariusze określony ciąg akcji dokumentujący zachowanie o niesformalizowany tekst o formalny tekst strukturalny o tabela o pseudokod kooperacje 14. Wymień typy relacji występujące w diagramie przypadków użycia oraz podaj między, którymi elementami diagramu zachodzą te relacje. -asocjacje związek pomiędzy dwoma lub więcej klasyfikatorami, opisującym powiązanie pomiędzy ich instancjami. Między aktorem a przypadkiem użycia. =uogólnienie dziedziczenie cech elementu ogólnego. Między dwoma przypadkami użycia.

10 -zawieranie - Związku zawierania używa się wówczas, gdy z kilku innych przypadków użycia można wydzielić pewną część wspólną. Stereotyp <<include>> -rozszerzenie - Związek ten pozwala na wydzielenie przypadku użycia, który w pewnych sytuacjach może zostać wzbogacony o dodatkowe opcje. Stereotyp <<extend>> 15. Narysuj przykładowy diagram przypadków użycia. 16. Co to jest interakcja? Interakcja - zachowanie polegające na wymianie komunikatów w grupie obiektóww pewnym celu. 17. Wymień diagramy interakcji. Jaka jest pomiędzy nimi różnica? Rodzaje diagramów interakcji: - Diagram sekwencji: Jest rodzajem diagramu interakcji, opisującym interakcje pomiędzy instancjami klasyfikatorów systemu w postaci sekwencji komunikatów wymienianych między nimi. Składa się z elementów takich jak klasyfikator, komunikat, linia życia, ośrodek sterowania. Możemy wyróżnić rodzaje: o konceptualny: podstawowe kategorie pojęciowe i graficzne. Ogólny zakres i łatwe do

11 zidentyfikowania interacje o implementacyjny: podstawa opracowania specyfikacji programistycznej. Wszystkie kategorie pojęciowe. o wystąpieniowy: wystąpienie diagramu sekwencji w odniesieniu do ustalonego scenariusza. Jednemu implementacyjnemu diagramowi sekwencji może odpowiadać kilka wystąpieniowych. - Diagram komunikacji: Jest rodzajem diagramu interkacji, specyfikującym strukturalne związki pomiędzy instancjami oraz wymianę komunikatów pomiędzy tymi instancjami. Składa się z elementów takich jak klasyfikator, komunikat, asocjacja. - Diagram harmonogramowania: Jest rodzajem diagramu interakcji, reprezentującym na osi czasu zmiany dopuszczalnych stanów, jakie może przyjmować instancja klasyfikatora uczestnicząca w interakcji. - Diagram sterowania interakcją: Jest rodzajem diagramu interakcji, dokumentującym przepływ sterowania pomiędzy logicznie powiązanymi diagramami i fragmentami interakcji z wykorzystaniem kategorii modelowania diagramów czynności. 18. Do czego służy diagram czynności? diagram czynności przedstawia przepływ sterowania od czynności do czynności. Opisuje, jak są uszeregowane działania, dając możliwość opisu czynności warunkowych lub współbieżnych. 19. Co to jest czynność, a co to jest akcja w diagramie czynności? Podaj ich symbole graficzne w UML u. czynność podzielna, ogólna, dozwolona dekompozycja, znaczący czas realizacji akcja niepodzielna, szczegółowy przypadek, niedozwolona dekompozycja, nieznaczący czas realizacji akcja/czynność: Mimo że akcja i czynność są czym innym, symbol mają podobny (czasami akcja jest w mniejszym prostokącie) 20. Co to są tory? tory - służą do podzielenia stanów czynności na grupy, z których każda reprezentuje jednostkę przedsiębiorstwa odpowiedzialna za przydzielone czynności.

12 21. Co przedstawia diagram stanów? Diagram stanów pokazuje przede wszystkim możliwe stany obiektu oraz przejścia, które powodują zmianę tego stanu. Tym samym tworzony jest cykl życia obiektu, który może być tym istotniejszy w procesie wytwarzania oprogramowania, im więcej jest możliwych stanów obiektu. Źródło: wikipedia Diagram stanów Diagram stanów w swojej idei nawiązuje do automatu skończonego. Opisuje on stany pewnego procesu, które są istotne z punktu widzenia modelu pojęciowego tego procesu, oraz przejścia pomiędzy stanami. W swojej pierwotnej idei diagram stanów miał odwzorowywać stany obiektów pewnej klasy podczas ich cyklu życiowego oraz przejścia (transitions) pomiędzy tymi stanami powodowane przez zdarzenia lub komunikaty. Jak się wydaje (sądząc z przykładu zamieszczonego w dokumentacji UML) ta pierwotna idea uległa jednak na tyle silnej modyfikacji, że w istocie diagramy stanów nie są tymi diagramami stanów, o których jest mowa w teorii automatów. Są to dość klasycznie diagramy przepływu sterowania (flowcharts), z szeregiem drugorzędnych opcji syntaktycznych i semantycznych. Na Rys.13 przedstawiony został przykładowy diagram stanów (z oczywistych względów uproszczony). Stany, w istocie reprezentujące stany sterowania procesu, zostały przedstawione w postaci prostokątów z zaokrąglonymi rogami. Przejścia pomiędzy stanami zostały zaznaczone w postaci strzałek. Tego rodzaju diagramy mogą być zagnieżdżane, tj. dowolny stan reprezentowany na diagramie może być uszczegółowiony w postaci odrębnego diagramu. 22. Wymień typy zdarzeń, które mogą występować na diagramie stanów. -asynchroniczne: sygnał, upływ czasu, zmiana stanu -synchroniczne: wywołanie operacji lub

13 -zdarzenia zewnętrzne -zdarzenia wewnętrzne Sygnał reprezentuje nazwany obiekt, który jest asynchronicznie wysyłany przez jeden obiekt, a odbierany przez inny. Sygnał może być wysłany: 1. w wyniku przejścia w maszynie stanowej 2. przesłania komunikatu w interakcji (wywołania) 3. wykonania operacji Upływ czasu reprezentowane przez zdarzenie czasowe. Wywołanie jest zdarzeniem synchronicznym, tzn. gdy obiekt wywołuje operację innego, sterowanie jest przekazywane od nadawcy do odbiorcy, a po wykonaniu tej operacji sterowanie wraca do nadawcy źródło: wykład4 strona Co to jest maszyna stanowa? Maszyna stanowa opisuje ciąg stanów przyjmowanych przez obiekt w odpowiedzi na zdarzenia zachodzące w czasie jego życia a także reakcje obiektu na te zdarzenia służy do modelowania zachowania jednego obiektu użycie maszyny stanowej to najlepszy sposób opisu zachowania obiektów, które muszą reagować na bodźce asynchroniczne i upływ czasu źródło: wykład 4 slajd 28 strona Co przedstawia diagram komponentów? (źródło: Z tej samej strony co druga część odpowiedzi zadania 21) Diagramy komponentów pokazują zależności pomiędzy komponentami oprogramowania, włączając komponenty kodu źródłowego, kodu binarnego oraz kodu wykonywalnego. Poszczególne komponenty mogą istnieć w różnym czasie: niektóre z nich w czasie kompilacji, niektóre w czasie konsolidacji (linking) zaś niektóre w czasie wykonania. Diagram komponentów jest przedstawiany jako graf, gdzie węzłami są komponenty, zaś strzałki (z przerywaną linią) prowadzą do klienta pewnej informacji do jej dostawcy. Rodzaj zależności jest zależny od typu języka programowania. Diagram może także pokazywać interfejsy poszczególnych komponentów. Strzałki oznaczające zależności mogą prowadzić od komponentu do interfejsu, Rys.15.

14 Z wykładu 5 strona 9: Diagram komponentów obrazuje uporządkowanie komponentów i związki miedzy nimi. -awiera: -komponenty -interfejsy - uogólnienia, powiązania i realizacje oraz notatki, ograniczenia, pakiety i podsystemy 25. Do czego służy diagram wdrożeń i z jakich składa się elementów? Diagram wdrożeniowe pokazują konfigurację elementów czasu wykonania: komponentów sprzętowych, komponentów oprogramowania, procesów oraz związanych z nimi obiektów. Komponenty, które nie istnieją w trakcie czasu wykonania nie pojawiają się na tych diagramach; powinny one być pokazane na diagramach komponentów. Diagram wdrożeniowe jest grafem, gdzie węzłami są elementy czasu wykonania połączone przez linie odwzorowujące ich połączenia komunikacyjne. UML określa pewną standardowa postać tego rodzaju diagramów, ale poprzez odpowiednie stereotypy (oznaczenia graficzne) można uczynić tego rodzaju diagram bardziej czytelnym. W szczególności, całkowicie legalna jest postać przedstawiona na Rys.16. Z wykładu 5 strona 13:

15 Diagram wdrożeń obrazuje konfigurację węzłów działających w czasie wykonania i zainstalowanie na nich komponentów awiera(elementy wymienione poniżej znajdują się w wykładzie 5 strona11 i 12, nie opisuję ich bo pytanie brzmi z czego się składa): -węzły -zależności i powiązania -Ścieżki komunikowania -osadzone komponenty i artefakty -manifestowanie -specyfikację rozlokowania oraz notatki, ograniczenia, pakiety lub podsystemy 26. Jakie diagramy występują w UML 2.0? 27. Wymienić diagramy jakie są w UML'u. //to chyba może być razem klas, obiektów, przypadków użycia, pakietów, sekwencji, komunikacji, maszyny stanowej, czynności, komponentów, wdrożenia, struktur połączonych, przebiegów czasowych, przeglądu interakcji 28. Co to jest stan? Sytuacja, w jakiej znajduje się obiekt, przez skończony okres swojego życia, kiedy spełnia jakiś warunek, wykonuje jakąś czynność lub czeka na jakieś zdarzenie. 29. Rodzaje interfejsów. - importowany: interfejs, z którego klasa lub komponent korzysta - eksportowany: realizowany przez klasę lub komponent (klasa lub komponent udostępnia usługi innym obiektom przez taki interfejs) 30. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. - funkcjonalne: opisują funkcje (czynności, operacje) wykonywane przez system - niefunkcjonalne: opisują ograniczenia przy zachowaniu których system powinien realizować swoje funkcje 31. Co to jest diagram kooperacji? diagram komunikacji (kooperacji w UML 1.x) - opisuje organizację strukturalną obiektów, wymieniających komunikaty. Przedstawia sposób wymiany informacji pomiędzy obiektami (aktorami, klasami), które wchodzą ze sobą w interakcję. Określa związki strukturalne pomiędzy obiektami biorącymi udział w interakcji zgodnie ze scenariuszem przypadków użycia. Elementy: obiekty - aktorzy, moduły, klasy biorące udział w interakcji asocjacje - określają strukturę organizacji obiektów, reprezentowane przez linie łączące obiekty komunikaty - realizacja interakcji, opisywane etykietowanymi strzałkami

16 32. Co to jest port? Port to wyróżnialny punkt związany z interfejsami, przez które komponent komunikuje się z otoczeniem. 33. Co to jest partycja? Partycja to mechanizm grupowania elementów diagramu czynność powiązanych przepływami sterowania i przepływami danych, pełniących określoną, wspólną rolę.

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Michał Adamczyk. Język UML

Michał Adamczyk. Język UML Michał Adamczyk Język UML UML I. Czym jest UML Po co UML II.Narzędzia obsługujące UML, edytory UML III.Rodzaje diagramów UML wraz z przykładami Zastosowanie diagramu Podstawowe elementy diagramu Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Wprowadzenie do UML Igor Gocaliński Odrobina historii Połowa lat 70-tych i koniec 80-tych to początek analizy obiektowej Wiele opracowanych metod w połowie lat 90-tych Metoda

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017 Wykład 12 7 czerwca 2017 Czym jest UML? UML składa się z dwóch podstawowych elementów: notacja: elementy graficzne, składnia języka modelowania, metamodel: definicje pojęć języka i powiazania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne.

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. 45. UML, jego struktura i przeznaczenie. Przeznaczenie UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE. Wykład 3 TECHNOLOGIE OBIEKTOWE Wykład 3 2 Diagramy stanów 3 Diagram stanu opisuje zmiany stanu obiektu, podsystemu lub systemu pod wpływem działania operacji. Jest on szczególnie przydatny, gdy zachowanie obiektu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek

TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2. Anna Mroczek TECHNOLOGIE OBIEKTOWE WYKŁAD 2 Anna Mroczek 2 Diagram czynności Czym jest diagram czynności? 3 Diagram czynności (tak jak to definiuje język UML), stanowi graficzną reprezentację przepływu kontroli. 4

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

12) Wadą modelu kaskadowego jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 13) Wadą modelu opartego na prototypowaniu jest:

12) Wadą modelu kaskadowego jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 13) Wadą modelu opartego na prototypowaniu jest: Zagadnienia obowiązujące na egzaminie z inżynierii oprogramowania: 1) Oprogramowanie to: 2) Produkty oprogramowania w inżynierii oprogramowania można podzielić na: 3) W procesie wytwarzania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Diagramy sekwencji. wymienianych między nimi

Diagramy sekwencji. wymienianych między nimi Diagramy sekwencji Graficzne przedstawienie interakcji pomiędzy instancjami klasyfikatorów systemu w postaci sekwencji komunikatów wymienianych między nimi Przykład diagramu sekwencji Układ diagramu wymiar

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan prezentacji Wprowadzenie do modelowania Wprowadzenie do języka UML Diagram klas Diagram pakietów Diagram przypadków użycia Diagram czynności Terminologia Terminologia Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA laboratorium UML 1/4 UML (Unified Modeling Language) - język modelowania obiektowego systemów i procesów [Wikipedia] Spojrzenie na system z różnych perspektyw dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

UML. dr inż. Marcin Pietroo

UML. dr inż. Marcin Pietroo dr inż. Marcin Pietroo Pojęcia obiektowości obiekt klasa komunikat hermetyzacja polimorfizm dziedziczenie graficzny język wizualizacji, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig Modelowanie Obiektowe Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML Anna Kulig Wprowadzenie do modelowania Zasady Pojęcia Wprowadzenie do języka UML Plan wykładu Model jest uproszczeniem rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

UML cz. II. UML cz. II 1/38

UML cz. II. UML cz. II 1/38 UML cz. II UML cz. II 1/38 UML cz. II 2/38 Klasy Najważniejsze informacje o klasie: różnica pomiędzy klasą a jej instancją (obiektem) na podstawie klasy tworzone są obiekty (instancje klasy) stan obiektu

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe

Modelowanie obiektowe Modelowanie obiektowe ZPO 2018/2019 Dr inż. W. Cichalewski Materiały wykonane przez W. Tylman Diagramy klas Diagramy klas Zawiera informacje o statycznych związkach między elementami (klasami) Są ściśle

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 10 Diagramy wdrożenia I Diagramy wdrożenia - stosowane do modelowania

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy klas WYKŁAD Piotr Ciskowski przedstawienie statyki systemu graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi obiekty byt, egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności Diagramy czynności opisują dynamikę systemu, graficzne przedstawienie uszeregowania działań obrazuje strumień wykonywanych czynności z ich pomocą modeluje się: - scenariusze przypadków użycia, - procesy

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Modelowanie i analiza systemów informatycznych ćwiczenia informacja wstępna dr Viktor Melnyk, prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Diagramy języka UML 2.1 11. Wstęp 7. Rozdział 1. Studia przypadków 13. Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia 29

Spis treści. Część I Diagramy języka UML 2.1 11. Wstęp 7. Rozdział 1. Studia przypadków 13. Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia 29 Spis treści Wstęp 7 Część I Diagramy języka UML 2.1 11 Rozdział 1. Studia przypadków 13 1.1. Składanie zleceń przez Dom Maklerski 13 1.2. System Informatyczny GPW 16 1.3. Integracja systemów firm z systemem

Bardziej szczegółowo

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności U M L NIFIED ODELLING ANGUAGE Diagramy czynności 1 Czym jest diagram czynności? Jeden z pięciu rodzajów diagramów UML służących do modelowania dynamicznych aspektów systemu. Przedstawia przepływ sterowania

Bardziej szczegółowo

UML. zastosowanie i projektowanie w języku UML

UML. zastosowanie i projektowanie w języku UML UML zastosowanie i projektowanie w języku UML Plan Czym jest UML Diagramy przypadków użycia Diagramy sekwencji Diagramy klas Diagramy stanów Przykładowe programy Visual Studio a UML Czym jest UML UML jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii oprogramowania

Podstawy inżynierii oprogramowania Podstawy inżynierii oprogramowania Modelowanie. Podstawy notacji UML Aleksander Lamża ZKSB Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach aleksander.lamza@us.edu.pl Zawartość Czym jest UML? Wybrane

Bardziej szczegółowo

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: co i przy jakich ograniczeniach system ma robić? Wynikiem tej analizy jest zbiór wymagań

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania systemów komputerowych

Podstawy projektowania systemów komputerowych Podstawy projektowania systemów komputerowych Diagramy klas UML 1 Widok logiczny Widok logiczny Widok fizyczny Widok przypadków użycia Widok procesu Widok konstrukcji Używany do modelowania części systemu

Bardziej szczegółowo

Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji.

Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji. Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji. Wymiar pionowy: oś czasu przedstawiajaca ułożone chronologicznie komunikaty Podstawowe notacje graficzne Konceptualny

Bardziej szczegółowo

Iteracyjno-rozwojowy proces tworzenia oprogramowania Wykład 3 część 1

Iteracyjno-rozwojowy proces tworzenia oprogramowania Wykład 3 część 1 Iteracyjno-rozwojowy proces tworzenia oprogramowania Wykład 3 część 1 Zofia Kruczkiewicz 1 Zunifikowany iteracyjno- przyrostowy proces tworzenia oprogramowania kiedy? Przepływ działań Modelowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

UML - zarys 2007/2008

UML - zarys 2007/2008 UML - zarys 2007/2008 Modelowanie Jest ważne przy tworzeniu wysokiej jakości oprogramowania Jest przydatne przy tworzeniu i analizie działania organizacji Modelujemy aby: Zrozumieć system Określić pożądaną

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 8 Diagram pakietów I Diagram pakietów (ang. package diagram) jest diagramem

Bardziej szczegółowo

UML cz. III. UML cz. III 1/36

UML cz. III. UML cz. III 1/36 UML cz. III UML cz. III 1/36 UML cz. III 2/36 Diagram współpracy Diagramy współpracy: prezentują obiekty współdziałające ze sobą opisują rolę obiektów w scenariuszu mogą prezentować wzorce projektowe UML

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 11 Diagramy struktur złożonych Klasyfikator - definiuje cechy strukturalne

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Wymagania. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wykład 3 Wymagania. MIS n Inżynieria oprogramowania Październik Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wykład 3 MIS-1-505-n Inżynieria Październik 2014 Kazimierz Michalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 3.1 Agenda 1 2 3 4 5 3.2 Czynności w czasie produkcji. Inżynieria stara się zidentyfikować

Bardziej szczegółowo

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje, co robi system, a nie jak to robi. Diagram ten sam w sobie zazwyczaj nie daje nam zbyt wielu

Bardziej szczegółowo

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH Zgodne z ogólną metodologią projektowania baz danych Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego Proces budowy bazy danych wymaga

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 UCD - User Centered Design 1) User Centered Design Projekt Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 4 Diagramy aktywności I Diagram aktywności (czynności) (ang. activity

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności. Widok logiczny. Widok fizyczny

Diagramy czynności. Widok logiczny. Widok fizyczny Diagramy czynności System widoków 4+1 Kruchtena Widok logiczny Widok fizyczny Widok procesu Widok przypadków użycia Widok konstrukcji Diagramy czynności są jedynym diagramem w widoku procesu modelowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia

Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Specyfikowanie wymagań przypadki użycia Prowadzący Dr inż. Zofia 1 La1 La2 Forma zajęć - laboratorium Wprowadzenie do laboratorium. Zasady obowiązujące na zajęciach. Wprowadzenie do narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram)

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Opisuje strukturę programu (a także zależności między nimi), co znajduje odzwierciedlenie w kodzie. Charakteryzuje zależności pomiędzy składnikami systemu: klasami,

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan szkolenia Plan szkolenia Godzina (czas) 10:20 11:20 (60 min) 11:20 11:40 (20 min) 11:40 13:10 (90 min) 13:10 13:30 (20 min) 13:30 15:00 (90 min) Temat Wprowadzenie do UML (Definicja,

Bardziej szczegółowo

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu.

Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu. AGH, EAIE, Informatyka Winda - tutorial Systemy czasu rzeczywistego Mirosław Jedynak, Adam Łączyński Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Przypadki użycia (Use Case)... 2 3 Diagramy modelu (Object Model Diagram)...

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Część 5: UML Diagramy klas

Inżynieria oprogramowania. Część 5: UML Diagramy klas UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel v1.01 2010 Inżynieria oprogramowania Część 5: UML Diagramy klas ZAGADNIENIA DO ZREALIZOWANIA (3H) 1. Diagram klas... 3 Zadanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD UML 2.3 W ZARZĄDZANIU WYTWARZANIEM OPROGRAMOWANIA

STANDARD UML 2.3 W ZARZĄDZANIU WYTWARZANIEM OPROGRAMOWANIA Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH STANDARD UML 2.3 W ZARZĄDZANIU WYTWARZANIEM OPROGRAMOWANIA Zarys treści: W pracy podjęto próbę przedstawienie UML 2.3 jako metody w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 5 Diagram sekwencji - wprowadzenie I Diagram sekwencji (ang. sequence

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II)

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Narzędzia modelowania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania Jarosław Kuchta. Modelowanie interakcji

Inżynieria oprogramowania Jarosław Kuchta. Modelowanie interakcji Inżynieria oprogramowania Jarosław Kuchta Modelowanie interakcji Podstawowe pojęcia Interakcja (interaction) Przepływ komunikatów pomiędzy obiektami konieczny dla wykonania określonego zadania. Interakcja

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania Wzorzec projektowy Christopher Alexander: Wzorzec to sprawdzona koncepcja, która opisuje problem powtarzający się wielokrotnie w określonym kontekście, działające na niego siły, oraz podaje istotę jego

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 7 Przeglądowe diagramy interakcji Przeglądowe diagramy interakcji wiążą

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności. sekwencyjnych i współbieŝnych. pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów

Diagramy czynności. sekwencyjnych i współbieŝnych. pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów Diagramy czynności Graficzne przedstawienie sekwencyjnych i współbieŝnych przepływów sterowania oraz danych pomiędzy uporządkowanymi ciągami czynności, akcji i obiektów Zastosowanie w modelowaniu scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego

Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH Zgodne z ogólną metodologią projektowania baz danych Baza danych przestrzennych modelowa reprezentacja fragmentu świata rzeczywistego Proces budowy bazy danych wymaga

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1. Warstwowa budowa systemów informatycznych 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wstęp do modelowania systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML2 w realnych projektach

Podstawy języka UML2 w realnych projektach Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: UML2/RP Podstawy języka UML2 w realnych projektach Dni: 3 Opis: Adresaci Szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałby poznać podstawy UML2. Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

Diagramy interakcji. Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania

Diagramy interakcji. Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Diagramy interakcji Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Podstawowe pojęcia Interakcja (interaction) Przepływ komunikatów pomiędzy obiektami konieczny dla wykonania określonego zadania.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu Inżynieria wymagań Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia Część 5 Definicja systemu Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ480: Mastering Requirements Management with Use

Bardziej szczegółowo

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 2 rzeczywistość uzyskanie od użytkowników początkowych informacji i wymagań dotyczących przetwarzania danych analiza

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 2 Związki między klasami Asocjacja (ang. Associations) Uogólnienie, dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia 1 Cel laboratoriów: Specyfikacja wymagań, zdefiniowanych w ramach laboratorium 2 (wg instrukcji 2),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Wykład VI dr Jan Kazimirski jankazim@mac.edu.pl http://www.mac.edu.pl/jankazim MODELOWANIE SYSTEMÓW UML Literatura Joseph Schmuller UML dla każdego, Helion 2001 Perdita Stevens

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania w języku UML

Podstawy modelowania w języku UML Podstawy modelowania w języku UML dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wykład 2 Związki między klasami Asocjacja (ang. Associations)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO UML-a

WPROWADZENIE DO UML-a WPROWADZENIE DO UML-a Maciej Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Dlaczego modelujemy... tworzenie metodologii rozwiązywania problemów, eksploracja różnorakich rozwiązań na drodze eksperymentalnej,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBIEKTOWE

MODELOWANIE OBIEKTOWE (Wykład na podstawie literatury: M.Śmiałek Zrozumieć UML 2.0, Helion 2005) UML Unified Modeling Language (język do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentacji tzw. artefactów oraz czynności

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott Inżynieria oprogramowania Jan Magott Literatura do języka UML G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Seria Inżynieria oprogramowania, WNT, 2001, 2002. M. Fowler, UML w kropelce,

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Dla studentów studiów dziennych Należy wybrać dwie grupy pytań. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania Wrocław, 27.09.2010 1. Warunki wstępne Projektowanie oprogramowania Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu: Podstawy inżynierii oprogramowania (ćwiczenia) Zajęcia składają się z

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo