Projekt planu studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt planu studiów"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria specjalność: internet zarządzaniu i biznesie analityk biznesoy IT metody ilościoe biznesie inżynieria oprogramoania specjalizacja: brak WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-I WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-MIB Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 259/6/216 z dnia 16 czerca 216 r. boiązuje dla cyklu od roku akademickiego 216/217 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i I GÓLNUCZELNINE 1 historia filozofii ochrona łasności intelektualnej socjologia gospodarcza Blok [25/1/1 ECTS] 4 ychoanie fizyczne Blok [25/1/1 ECTS] M F Razem Blok [25/1/1 ECTS] Blok [6/1/4 ECTS] Język obcy [moduł] 5 język angielski Blok [6/1/4 ECTS] M F język niemiecki Blok [6/1/4 ECTS] M F Razem Blok [6/1/4 ECTS] Blok [/1/3 ECTS] Język obcy [moduł] 7 język angielski Blok [/1/3 ECTS] M F język niemiecki Blok [/1/3 ECTS] M F 3 3 Razem Blok [/1/3 ECTS] 3 3 Blok [/1/3 ECTS] , 12:3:28 Strona 1 z 15

2 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i Język obcy [moduł] 9 język angielski Blok [/1/3 ECTS] M F język niemiecki Blok [/1/3 ECTS] M F 3 3 Razem Blok [/1/3 ECTS] 3 3 Razem GÓLNUCZELNINE II PDSTWWE 1 makroekonomia podstay praa mikroekonomia podstay finansó podstay marketingu podstay zarządzania analiza ekonomiczna podstay rachunkoości polityka innoacyjna UE kompleksoe zarządzanie jakością planoanie finansoe Razem PDSTWWE III KIERUNKWE 1 algebra linioa analiza matematyczna technologie informacyjne analiza i projektoanie systemó informatycznych programoanie komputeró I sieci komputeroe - podstay statystyka opisoa i ekonomiczna bazy danych , 12:3:28 Strona 2 z 15

3 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 9 finanse przedsiębiorst internet - programoanie stron WWW i apletó matematyka finansoa rachunek pradopodobieństa i statystyka matematyczna symulacja komputeroa systemó ekonometria informatyka ekonomiczna komunikacja biznesoa i organizacje irtualne rachunkoość małych i średnich firm zintegroane systemy zarządzania przedsiębiorstem badania operacyjne ocena efektyności inestycji podstay demografii podstay e-biznesu praktyka zaodoa - 3 tygodnie zakładanie i proadzenie działalności gospodarczej regionalna polityka gospodarcza Blok [15/1/1 ECTS] 26 seminarium dyplomoe Blok [15/1/1 ECTS] M F Razem Blok [15/1/1 ECTS] Blok [15/1/1 ECTS] 27 seminarium dyplomoe Blok [15/1/1 ECTS] M F Razem Blok [15/1/1 ECTS] Blok [15/1/8 ECTS] 28 seminarium dyplomoe Blok [15/1/8 ECTS] M F Razem Blok [15/1/8 ECTS] Razem KIERUNKWE V INNE D ZLICZENI , 12:3:28 Strona 3 z 15

4 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 1 szkolenie BHP i PPŻ szkolenie biblioteczne informacja naukoa Razem INNE D ZLICZENI Łącznie (I+II+III+V) VI SPECJLNŚCI / SPECJLIZCJE / MDUŁY SPECJLNŚCIWE VI1 analityk biznesoy IT 1 2 analiza i projektoanie systemó informatycznych II arkusz kalkulacyjny analizie danych biznesoych metody prezentacji informacji systemy spomagania decyzji biznesoych systemy zarządzania bazami danych inżynieria ymagań użytkonika metody eksploracji danych metody sztucznej inteligencji analizie biznesoej modeloanie procesó analizie biznesoej ocena efektyności roziązań informatycznych zarządzanie bezpieczeństem IT języki programoania stron WWW i appletó technologie LP biznesie zarządzanie projektami informatycznymi zasoby iedzy systemach IT Razem analityk biznesoy IT Łącznie na specjalność VI1 (I+II+III+V+VI1) VI2 1 internet zarządzaniu i biznesie cloud computing - bazy danych Internecie multimedialne technologie informacyjne e- biznesie , 12:3:28 Strona 4 z 15

5 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 3 4 procesy logistyczne e-biznesie programoanie internecie analiza i projektoanie systemó informatycznych II budoa serisó systemy spomagania decyzji biznesoych technologie LP biznesie zarządzanie projektami informatycznymi zarządzanie przepłyem pracy e-biznesie symulacja procesó biznesoych systemy spomagania business intelligence e- biznesie zarządzanie usługami IT zarządzanie iedzą Razem internet zarządzaniu i biznesie Łącznie na specjalność VI2 (I+II+III+V+VI2) VI inżynieria oprogramoania algorytmy i struktury danych programoanie Javie symulacja procesó biznesoych technologie budoy aplikacji WWW zarządzanie projektami informatycznymi analiza i projektoanie systemó informatycznych II informatyka strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstem inżynieria systemó informacyjnych programoanie obiektoe programoanie izualne systemy zarządzania bazami danych grafika komputeroa jakość oprogramoania , 12:3:28 Strona 5 z 15

6 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 14 ocena efektyności roziązań informatycznych technologie multimedialne Razem inżynieria oprogramoania Łącznie na specjalność VI3 (I+II+III+V+VI3) VI metody ilościoe biznesie matematyka biznesie metody inestoania na giełdzie statystyczna kontrola jakości systemy pozyskiania danych nioskoanie statystyczne analiza szeregó czasoych konstrukcja produktó ubezpieczenioych metody ilościoe na rynku nieruchomości metody klasyfikacji biznesie statystyka publiczna symulacje obliczenioe biznesie ilościoa analiza skłonności metody analizy trania metody yceny nieruchomości modeloanie rynkó finansoych pomiar zasobó ludzkich Razem metody ilościoe biznesie Łącznie na specjalność VI4 (I+II+III+V+VI4) , 12:3:28 Strona 6 z 15

7 1. Informacje dotyczące yboru przez studenta przedmiotó / modułó, specjalności / specjalizacji Studenci mają do yboru jedną z 4 specjalności: - nalityk biznesoy IT - Inżynieria oprogramoania - Internet zarządzaniu i biznesie - Metody Ilościoe Biznesie Wybór dokonyany jest systemie E-dziekanat. 2. PRKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS) ZSDY DBYWNI PRKTYK: 12 godz. Informatyka i Ekonometria reguluje REGULMIN PRKTYK STUDENCKICH na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, który jest dostępny na stronie internetoej Wydziału ( W regulaminie określone zostały następujące zasady odbyania praktyk studenckich: 1. Czas trania praktyki dla studentó kierunku Informatyka i Ekonometria ynosi minimum 12 godzin (3 tygodnie). 2. Praktyki odbyane są po II roku studió, terminie do rześnia. 3. W szczególnych przypadkach, na pisemny niosek studenta, Prodziekan ds. Studió Stacjonarnych lub Prodziekan ds. Studió Niestacjonarnych ( zależności od trybu studió studenta) może yrazić zgodę na odbyanie praktyki trakcie roku akademickiego ( semestrze IV, V lub VI), i innym ymiarze czasu (lecz nie krótszym niż pkt.1). możliość odbycia praktyki trakcie roku akademickiego mogą ubiegać się yłącznie ci studenci, którzy mają zaliczony poprzedni semestr studió. 4. Studenci mogą odbyać praktykę studencką podmiotach gospodarczych, organach administracji państoej, organach administracji samorządoej lub innych organizacjach non profit (zanych dalej Zakładem Pracy). 5. Studenci samodzielnie dokonują yboru miejsca odbycia praktyki, które konsultują z piekunem Praktyk łaściym dla kierunku studió i uzyskują zgodę na odbycie praktyki ybranym Zakładzie Pracy. Wybór miejsca odbyania praktyki i charakter ykonyanej tam pracy poinien być zgodny z kierunkiem studió i specjalnością ybraną przez studenta, oraz umożliiać zdobycie umiejętności zaodoych zgodnych z kierunkiem kształcenia. 6. Praktyka studencka może odbyać się firmach za granicą, ramach programó Unii Europejskiej, które realizują projekty praktyk zaodoych i in. ymian zagranicznych skieroanych do studentó. 7. Praktyki są bezpłatne. Student może jednak pobierać ynagrodzenie z Zakładu Pracy przypadku, którym Zakład Pracy zaiera ze studentem umoę o pracę (umoę cyilnopraną) na okres odbyania praktyki lub dłuższy. 8. Uczelnia nie pokrya kosztó ziązanych z praktykami. 9. Student przyjmuje na siebie oboiązek ubezpieczenia się od następst nieszczęśliych ypadkó podczas praktyki studenckiej. 1. Z oboiązku odbycia praktyki może być zolniony student, który: a) pracuje zaodoo organizacji garantującej uzyskanie odpoiednich umiejętności praktycznych, a charakter jego pracy jest zgodny ze specjalnością kształcenia. b) proadzi łasną działalność gospodarczą, c) uczestniczy lub uczestniczył stażach i praktykach przedsiębiorstach krajoych lub zagranicznych garantujących uzyskanie odpoiednich umiejętności praktycznych. 11. Decyzję o zolnieniu studenta z oboiązku odbycia praktyki podejmuje piekun Praktyk studenckich na pisemny niosek osoby zainteresoanej, uzupełniony o dokumentację zaśiadczającą o stażu pracy, zajmoanym stanoisku i eentualnie zakresie oboiązkó, bądź dokumentację pośiadczającą proadzenie łasnej działalności gospodarczej lub też dokumentację zaśiadczającą o odbytych już praktykach. 3. WRUNKI ZLICZENI SEMESTRU (RKU) 1. Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studió zgodnie z programem studió. 2. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest: 1) uzyskanie zaliczenia szystkich przedmiotó/modułó kształcenia oboiązujących studenta danym semestrze ynikających z planu studió, 2) uzyskanie od początku studió łącznej liczby punktó zgodnej z programem studió z uzględnieniem dopuszczalnego deficytu punktó ECTS. Deficyt punktó ECTS poinien być uzupełniony do końca ostatniego semestru studió. 3. Zaliczenie semestru letniego ymaga dodatkoo potierdzenia indeksie rozliczenia się z łaścią jednostką organizacyjną Biblioteki Głónej Uczelni i odbycia oboiązkoo badań profilaktycznych na kierunkach, na których jest to ymagane. 5. Zaliczenie semestru studió studentom odbyającym częścioe studia za granicą, za zgodą łaściego prorektora, może zostać określone edług indyidualnych terminó uzgodnionych z dziekanem. 4. WRUNKI UKŃCZENI STUDIÓW praca dyplomoa/ egzamin dyplomoy 5. WYKZ EGZMINÓW I ZLICZEŃ Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 1 1 algebra linioa [ykład] 1 algebra linioa [ćiczenia] 1 analiza matematyczna [ykład] 1 analiza matematyczna [ćiczenia] 1 historia filozofii [ykład] 1 makroekonomia [ykład] 1

8 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 1 1 makroekonomia [ćiczenia] 1 ochrona łasności intelektualnej [ykład] 1 podstay praa [ykład] 1 socjologia gospodarcza [ykład] 1 szkolenie BHP i PPŻ [ykład] 1 szkolenie biblioteczne [ćiczenia] 1 technologie informacyjne [laboratorium] 1 technologie informacyjne [ykład] 1 Razem semestr analiza i projektoanie systemó informatycznych [laboratorium] 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych [ykład] 1 mikroekonomia [ykład] 1 mikroekonomia [ćiczenia] 1 podstay finansó [ykład] 1 podstay finansó [ćiczenia] 1 podstay marketingu [ykład] 1 podstay marketingu [ćiczenia] 1 podstay zarządzania [ykład] 1 podstay zarządzania [ćiczenia] 1 programoanie komputeró I [laboratorium] 1 programoanie komputeró I [ykład] 1 sieci komputeroe - podstay [laboratorium] 1 sieci komputeroe - podstay [ykład] 1 statystyka opisoa i ekonomiczna [laboratorium] 1 statystyka opisoa i ekonomiczna [ykład] 1 statystyka opisoa i ekonomiczna [ćiczenia] 1 Razem semestr Razem rok analiza ekonomiczna [ykład] 1 analiza ekonomiczna [ćiczenia] 1 bazy danych [laboratorium] 1 bazy danych [ykład] 1

9 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 3 finanse przedsiębiorst [ykład] 1 internet - programoanie stron WWW i apletó [laboratorium] 1 internet - programoanie stron WWW i apletó [ykład] 1 język angielski [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 matematyka finansoa [ykład] 1 matematyka finansoa [ćiczenia] 1 podstay rachunkoości [ykład] 1 podstay rachunkoości [ćiczenia] 1 polityka innoacyjna UE [ykład] 1 polityka innoacyjna UE [ćiczenia] 1 rachunek pradopodobieństa i statystyka matematyczna [laboratorium] 1 rachunek pradopodobieństa i statystyka matematyczna [ykład] 1 symulacja komputeroa systemó [laboratorium] 1 symulacja komputeroa systemó [ykład] 1 ychoanie fizyczne [ćiczenia] 1 Razem semestr algorytmy i struktury danych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 algorytmy i struktury danych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [ykład] analityk biznesoy IT 1 arkusz kalkulacyjny analizie danych biznesoych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 arkusz kalkulacyjny analizie danych biznesoych [ykład] analityk biznesoy IT 1 cloud computing - bazy danych Internecie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 cloud computing - bazy danych Internecie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 ekonometria [laboratorium] 1 ekonometria [ykład] 1 ekonometria [ćiczenia] 1 informacja naukoa [ćiczenia] 1 informatyka ekonomiczna [laboratorium] 1 informatyka ekonomiczna [ykład] 1 język angielski [lektorat] 1

10 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 4 język niemiecki [lektorat] 1 komunikacja biznesoa i organizacje irtualne [laboratorium] 1 komunikacja biznesoa i organizacje irtualne [ykład] 1 matematyka biznesie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 matematyka biznesie [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 metody inestoania na giełdzie [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 metody inestoania na giełdzie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody inestoania na giełdzie [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 metody prezentacji informacji [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 metody prezentacji informacji [ykład] analityk biznesoy IT 1 multimedialne technologie informacyjne e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 multimedialne technologie informacyjne e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 procesy logistyczne e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 procesy logistyczne e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 programoanie Javie [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 programoanie Javie [ykład] inżynieria oprogramoania 1 programoanie internecie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 programoanie internecie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 rachunkoość małych i średnich firm [ykład] 1 rachunkoość małych i średnich firm [ćiczenia] 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 statystyczna kontrola jakości [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 statystyczna kontrola jakości [ykład] metody ilościoe biznesie 1 symulacja procesó biznesoych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 symulacja procesó biznesoych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 systemy pozyskiania danych [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 systemy pozyskiania danych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [ykład] analityk biznesoy IT 1 systemy zarządzania bazami danych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 systemy zarządzania bazami danych [ykład] analityk biznesoy IT 1 technologie budoy aplikacji WWW [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1

11 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 4 technologie budoy aplikacji WWW [ykład] inżynieria oprogramoania 1 nioskoanie statystyczne [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 nioskoanie statystyczne [ykład] metody ilościoe biznesie 1 zarządzanie projektami informatycznymi [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 zarządzanie projektami informatycznymi [ykład] inżynieria oprogramoania 1 zintegroane systemy zarządzania przedsiębiorstem [laboratorium] 1 zintegroane systemy zarządzania przedsiębiorstem [ykład] 1 Razem semestr Razem rok internet zarządzaniu i biznesie 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 analiza i projektoanie systemó informatycznych II [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 inżynieria oprogramoania 1 analiza szeregó czasoych [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 analiza szeregó czasoych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 analiza szeregó czasoych [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 badania operacyjne [laboratorium] 1 badania operacyjne [ykład] 1 budoa serisó [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 budoa serisó [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 informatyka strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstem [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 informatyka strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstem [ykład] inżynieria oprogramoania 1 inżynieria systemó informacyjnych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 inżynieria systemó informacyjnych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 inżynieria ymagań użytkonika [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 inżynieria ymagań użytkonika [ykład] analityk biznesoy IT 1 język angielski [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 konstrukcja produktó ubezpieczenioych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 konstrukcja produktó ubezpieczenioych [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 metody eksploracji danych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 metody eksploracji danych [ykład] analityk biznesoy IT 1

12 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 5 metody ilościoe na rynku nieruchomości [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 metody ilościoe na rynku nieruchomości [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody klasyfikacji biznesie [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 metody klasyfikacji biznesie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody sztucznej inteligencji analizie biznesoej [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 metody sztucznej inteligencji analizie biznesoej [ykład] analityk biznesoy IT 1 modeloanie procesó analizie biznesoej [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 modeloanie procesó analizie biznesoej [ykład] analityk biznesoy IT 1 ocena efektyności inestycji [laboratorium] 1 ocena efektyności inestycji [ykład] 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [ykład] analityk biznesoy IT 1 podstay demografii [laboratorium] 1 podstay demografii [ykład] 1 podstay e-biznesu [laboratorium] 1 podstay e-biznesu [ykład] 1 praktyka zaodoa - 3 tygodnie [praktyka] 1 programoanie obiektoe [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 programoanie obiektoe [ykład] inżynieria oprogramoania 1 programoanie izualne [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 programoanie izualne [ykład] inżynieria oprogramoania 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 statystyka publiczna [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 statystyka publiczna [ykład] metody ilościoe biznesie 1 symulacje obliczenioe biznesie [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 symulacje obliczenioe biznesie [ykład] metody ilościoe biznesie 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 systemy spomagania decyzji biznesoych [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 systemy zarządzania bazami danych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 systemy zarządzania bazami danych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 technologie LP biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 technologie LP biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1

13 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 5 zakładanie i proadzenie działalności gospodarczej [ćiczenia] 1 zarządzanie bezpieczeństem IT [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 zarządzanie bezpieczeństem IT [ykład] analityk biznesoy IT 1 zarządzanie projektami informatycznymi [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie projektami informatycznymi [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie przepłyem pracy e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie przepłyem pracy e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 Razem semestr grafika komputeroa [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 grafika komputeroa [ykład] inżynieria oprogramoania 1 ilościoa analiza skłonności [ykład] metody ilościoe biznesie 1 jakość oprogramoania [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 jakość oprogramoania [ykład] inżynieria oprogramoania 1 języki programoania stron WWW i appletó [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 języki programoania stron WWW i appletó [ykład] analityk biznesoy IT 1 kompleksoe zarządzanie jakością [ykład] 1 kompleksoe zarządzanie jakością [ćiczenia] 1 metody analizy trania [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 metody analizy trania [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody yceny nieruchomości [ykład] metody ilościoe biznesie 1 metody yceny nieruchomości [ćiczenia] metody ilościoe biznesie 1 modeloanie rynkó finansoych [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 modeloanie rynkó finansoych [ykład] metody ilościoe biznesie 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 ocena efektyności roziązań informatycznych [ykład] inżynieria oprogramoania 1 planoanie finansoe [laboratorium] 1 planoanie finansoe [ykład] 1 pomiar zasobó ludzkich [laboratorium] metody ilościoe biznesie 1 pomiar zasobó ludzkich [ykład] metody ilościoe biznesie 1 regionalna polityka gospodarcza [ykład] 1 regionalna polityka gospodarcza [ćiczenia] 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1

14 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 6 symulacja procesó biznesoych [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 symulacja procesó biznesoych [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 systemy spomagania business intelligence e-biznesie [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 systemy spomagania business intelligence e-biznesie [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 technologie LP biznesie [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 technologie LP biznesie [ykład] analityk biznesoy IT 1 technologie multimedialne [laboratorium] inżynieria oprogramoania 1 technologie multimedialne [ykład] inżynieria oprogramoania 1 zarządzanie projektami informatycznymi [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 zarządzanie projektami informatycznymi [ykład] analityk biznesoy IT 1 zarządzanie usługami IT [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie usługami IT [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie iedzą [laboratorium] internet zarządzaniu i biznesie 1 zarządzanie iedzą [ykład] internet zarządzaniu i biznesie 1 zasoby iedzy systemach IT [laboratorium] analityk biznesoy IT 1 zasoby iedzy systemach IT [ykład] analityk biznesoy IT 1 Razem semestr Razem rok

15 bjaśnienia: E egzamin zo zaliczenie z oceną z zaliczenie * inne formy zajęć ykłady lk lektoraty ć ćiczenia k konersatoria lb laboratoria p praconia dyplomoa s seminarium dyplomoe ćs ćiczenia specjalistyczne zt zajęcia terenoe o obóz pk punkty ECTS Stat.przedm. status przedmiotu /F oboiązkoy/fakultatyny SN standardy nauczycielskie (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) SN-PR liczba godzin praktyk (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) GR Grupa /M administracyjna/ modułoa podpis kieronika jednostki podpis dziekana

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-S-15/16Z WNEiZ-IiE--I-S-15/16Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-15/16Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-15/16Z-I WNEiZ-IiE--I-S-15/16Z-MIB PLN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-N-/17Z WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-I WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-MIB PLN STUDIÓW PIERWSZEG

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-I WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-MIB PLN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS]

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IB--I-S-18/19Z WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-IiMSB WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-PB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia :

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-S-17/18Z W-/Ish--I-S-17/18Z-KT W-/Ish--I-S-17/18Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-N-/1Z W-/Ish--I-N-/1Z-KT W-/Ish--I-N-/1Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra WF-F/sN--I-S-17/18Z WF-F/sN--I-S-17/18Z-T WF-F/sN--I-S-17/18Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU WF-F/sN--I-S-17/18Z WF-F/sN--I-S-17/18Z -T WF-F/sN--I-S-17/18Z -JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia :

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z -PNDJ-j.chiń. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z-PNDJ-j.nor. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374]

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: archeologia specjalność: brak specjalizacja: brak boiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU W-/sN--I-S-16/17Z W-/sN--I-S-16/17Z -T W-/sN--I-S-16/17Z - JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH--P-I-S-17/18Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: archeologia specjalność: brak specjalizacja: brak Zatierdzony

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WMF-M-O-I-N-16/17Z WMF-M-O-I-N-16/17Z-N WMF-M-O-I-N-16/17Z-ZM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-S-17/18Z W-/sN--I-S-17/18Z-T W-/sN--I-S-17/18Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-N-16/17Z W-/sN--I-N-16/17Z-T W-/sN--I-N-16/17Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność: rachunkoość

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU WH-Pe-O-I-S-16/17Z WH-Pe-O-I-S-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 2 elementy technologii informacyjnej A O język angielski Blok [40/1/2 ECTS]

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 2 elementy technologii informacyjnej A O język angielski Blok [40/1/2 ECTS] Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-O-I-N-16/17Z WH-Pe-O-I-N-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-O-I-S-16/17Z. specjalność: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna specjalizacja: brak

Projekt planu studiów. WH-Pe-O-I-S-16/17Z. specjalność: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna specjalizacja: brak Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-O-I-S-16/17Z WH-Pe-O-I-S-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-AG WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-EM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z-BiZFP

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra Plan studió WF-F/PR-PzDJO-O-II-S-18/19Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-N-17/18Z W-/Ish-O-I-N-17/18Z-KT W-/Ish-O-I-N-17/18Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-AK-P-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: animacja kultury specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WZiEU-L--I-S-17/18Z WZiEU-L--I-S-17/18Z-LB WZiEU-L--I-S-17/18Z-MUL

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 163/05/2015 z dnia 14 maja 2015

Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 163/05/2015 z dnia 14 maja 2015 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: przedsiębiorczość i inestycje specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/G-O-I-N-17/18Z W-/G-O-I-N-17/18Z-KT W-/G-O-I-N-17/18Z-JNGiB PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: przedsiębiorczość i inestycje specjalność:

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z-FSiZ

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WZiEU-L--I-N-18/19Z WZiEU-L--I-N-18/19Z-LB WZiEU-L--I-N-18/19Z-MUL

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: matematyka specjalność: nauczycielska

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-GN-P-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: gospodarka nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WMF-M-O-I-S-16/17Z WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG WMF-M-O-I-S-16/17Z-N

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-SnWiW--I-S-16/17Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: studia nad ojną i ojskoością

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-II-S-18/19Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środoiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-S-17/18Z WH-Pe-P-II-S-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018. Stat. SN- PR. dm. Razem. 4 język niemiecki Blok [15/1/1 ECTS]

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018. Stat. SN- PR. dm. Razem. 4 język niemiecki Blok [15/1/1 ECTS] Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo enętrzne WH-BW--II-S-17/18Z WH-BW--II-S-17/18Z-SBW

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-S-18/19Z WH-Pe-P-II-S-18/19Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: matematyka specjalność: nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-17/18Z WH-Pe-P-II-N-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I--18/19Z WH-Pe-P-I--18/19Z-EEiI WH-Pe-P-I--18/19Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI IESTCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: pedagogika

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-18/19Z WH-Pe-P-II-N-18/19Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-N-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-P--II-S-16/17Z PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Public anagement specjalność:

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-DFMSP

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WZiEU-FiR-O-I-N-6/7L WZiEU-FiR-O-I-N-6/7L-BiU

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPr WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPu PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-KM

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: finanse i rachunkoość WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-BiRF WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-DFK

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-SnWiW--I-S-18/19Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: studia nad ojną i ojskoością

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: sektor publiczny,

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-GN-P-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: gospodarka specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-M-O-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: mikrobiologia specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-N-17/18Z WH-BN--II-N-17/18Z-BSE

Bardziej szczegółowo

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: zdroie publiczne WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-S-O-II-S-18/19Z WH-S-O-II-S-18/19Z-BS(p,k,r) WH-S-O-II-S-18/19Z-KiDR WH-S-O-II-S-18/19Z-SOiZ PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA

Bardziej szczegółowo

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia...

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: matematyczna analityka

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSpe-P-I-S-17/18Z WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-EiRziPWE WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-LSiPWE PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-S-18/19Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-S-18/19Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-S-18/19Z WH-BN--II-S-18/19Z-BSE WH-BN--II-S-18/19Z-ZBP

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: logistyka specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-GiBE-O-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: genetyka i biologia eksperymentalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-S-17/18Z WH-BN--II-S-17/18Z-BSE WH-BN--II-S-17/18Z-ZBP

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS]

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 6 ochrona własności intelektualnej A O

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 6 ochrona własności intelektualnej A O Zamiejscoy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Gorzoie Wielkopolskim Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: administracja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym:

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: nauczycielska, zastosoania

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność: skandynaistyka - studia noreskie specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: pedagogika specjalna specjalność: czesne spomaganie

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie kapitałem

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-GiBE-O-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: genetyka i biologia eksperymentalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność: skandynaistyka - studia noreskie specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Uniersytet Szczeciński Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: doradzto

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-B-O-II-S-17/18Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: biologia specjalność: brak specjalizacja: brak

Bardziej szczegółowo