RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU

2 Szanowni Państwo, W imieniu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości przedstawiam raport za drugi kwartał 2018 roku, obejmujący wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową. Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu. Z poważaniem Artur Jankowski Syndyk masy upadłości XSYSTEM S.A. w upadłości Ul. Julianowska 54B Łódź Nip: Regon: Raport XSYSTEM S.A. w upadłości za II kwartał 2018 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Strona 2 z 16

3 1. Struktura Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości Struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco: XSYSTEM S.A. w upadłości XSYSTEM Dystrybucja Sp. z o.o. (100% udziałów) XSYSTEM S.A. w upadłości posiada 100% udziałów spółki zależnej w spółce zależnej Dystrybucja Sp. z o.o. XSYSTEM XSYSTEM Dystrybucja Sp. z o.o. spółka dedykowana była do obsługi odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. Obecnie Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie XSYSTEM S.A. w upadłości II kwartał 2018 roku - Dane Jednostkowe Bilans AKTYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. AKTYWA TRWAŁE , ,53 I. Wartości niematerialne i prawne , ,96 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,73 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe ,84 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,16 I. Zapasy , ,45 II. Należności krótkoterminowe , ,03 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,35 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 624, ,33 C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy D. Udziały (akcje) własne Aktywa razem , ,69 Strona 3 z 16

4 PASYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. KAPITAŁ WŁASNY , ,28 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Kapitał zapasowy , ,54 III. Kapitał z aktualizacji wyceny , ,32 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,46 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,00 VI. Zysk (strata) netto , ,04 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /-/ B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,41 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe ,55 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,74 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,12 Pasywa razem , ,69 Rachunek Zysków i Strat Wariant Porównawczy Od Od Od Od A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,27 - od jednostek powiązanych 600, ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,92 II. Zmiana stanu produktów , , , ,76 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,59 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,22 I. Amortyzacja , , , ,75 II. Zużycie materiałów i energii 4 466, , , ,41 III. Usługi obce , , , ,23 IV. Podatki i opłaty 965, , , ,75 V. Wynagrodzenia , , , ,23 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , , , ,98 - emerytalne VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 251, , , ,38 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,49 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,95 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,35 I. Zysk z tytułu rozchodu nie aktywów trwałych 311,76 311,76 Strona 4 z 16

5 II. Dotacje , , , ,16 III. Aktualizacja wartości aktywów nie IV. Inne przychody operacyjne , , , ,43 E. Pozostałe koszty operacyjne 9 691, , , ,64 I. Strata z tytułu rozchodu nie aktywów trwałych 5966, ,25 II. Aktualizacja wartości aktywów nie III. Pozostałe koszty operacyjne 3 724, , , ,64 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,24 G. Przychody finansowe 40,11 37,89 68,53 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 40,11 37,89 68,53 - od jednostek powiązanych III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów IV. Aktualizacja wartości aktywów V. Inne H. Koszty finansowe 11, , , ,33 I. Odsetki, w tym: 11, , , ,17 - dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów III. Aktualizacja wartości aktywów IV. Inne 5 860, ,16 I. Zysk (strata) brutto , , , ,04 J. Podatek dochodowy I. - część bieżąca II. - część odroczona K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto , , , ,04 Rachunek Przepływów Pieniężnych PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Od Od Od Od A. I. Zysk (strata) netto , , , ,04 II. Korekty razem , , , ,69 Strona 5 z 16

6 1. Amortyzacja , , , ,75 Zyski (straty) z tytułu różnic 2. kursowych 0,00 Odsetki i udziały w zyskach 3. (dywidendy) 11, , , ,51 Zysk (strata) z działalności 4. inwestycyjnej 5 966,25-311, ,25-311,76 5. Zmiana stanu rezerw 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0, , ,58 7. Zmiana stanu należności , , , ,92 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. pożyczek i kredytów , , , ,25 Zmiana stanu rozliczeń 9. międzyokresowych , , , , Inne korekty 961,74 961, , ,48 Przepływy pieniężne netto z III. działalności operacyjnej (I + II) , , , ,73 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI B. INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 1 480, , , ,01 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 1 480, , , ,01 II. Wydatki 0 0 0, ,00 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 1500,00 Przepływy pieniężne netto z III. działalności inwestycyjnej (I-II) 1 480, , ,00-486,99 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI C. FINANSOWEJ I. Wpływy 0, ,84 37, ,95 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału , ,00 2. Kredyty i pożyczki , ,32 Emisja dłużnych papierów 3. wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 40,11 37, ,63 II. Wydatki 23, , , ,04 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 2. właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 3. podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 12, ,54 Wykup dłużnych papierów 5. wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań Strona 6 z 16

7 Płatności zobowiązań z tytułu 7. umów leasingu finansowego 8. Odsetki 11, , , ,04 9. Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z III. działalności finansowej (I-II) -23, , , ,91 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO D. RAZEM (A.III + B.III + C.III) , , , ,19 BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, w E. tym: , , , ,19 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 10,13 10,13 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA F. POCZĄTEK OKRESU 1 318, , , ,03 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC G. OKRESU (F + D), w tym: , , , ,35 - o ograniczonej możliwości dysponowania 15793, ,47 Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Od Od I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,32 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po I.a. korektach , ,32 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, ,80 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku za 2015r. b) zmniejszenie (z tytułu) ,80 - pokrycia straty za rok , Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,54 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , ,32 Strona 7 z 16

8 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny ,43 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,43 0,00 rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek - wyceny bilansowej aktywów ,89 rozwiązanie rezerwy koszty postępowania upadłościowego ,54 b) zmniejszenie 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,32 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 4. okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 - podwyższenia kapitału podstawowego poprzez konwersję obligacji na akcje, w trakcie rejestracji w KRS ,00 - podwyższenia kapitału poprzez konwersję obligacji (agio) ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia na kapitał podstawowy 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,46 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 200, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 200, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 200, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ZYSK 2015 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wypłaty dywidendy - zwiększenia kapitału zapasowego 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 200, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,46 a) zwiększenie (z tytułu) strata 2016/ , ,80 b) zmniejszenie z tytułu zmniejszenia kapitału zapasowego , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,00 6. Wynik netto , ,04 a) zysk netto b) strata netto , ,04 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,28 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,28 Strona 8 z 16

9 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości II kwartał 2018 roku Dane skonsolidowane Bilans AKTYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. AKTYWA TRWAŁE , ,99 I. Wartości niematerialne i prawne , ,26 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,73 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,84 I. Zapasy , ,45 II. Należności krótkoterminowe , ,64 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,42 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 624, ,33 C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy D. Udziały (akcje) własne Aktywa razem , ,83 PASYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. KAPITAŁ WŁASNY , ,79 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Kapitał zapasowy , ,38 III. Kapitał z aktualizacji wyceny , ,48 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,46 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,00 VI. Zysk (strata) netto , ,53 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /-/ B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,04 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0, ,55 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,37 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,12 Pasywa razem , ,83 Strona 9 z 16

10 Rachunek Zysków i Strat Wariant Porównawczy Od Od Od Od A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,27 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,92 II. Zmiana stanu produktów , , , ,76 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,59 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,90 I. Amortyzacja , , , ,53 II. Zużycie materiałów i energii 4 466, , , ,41 III. Usługi obce , , , ,33 IV. Podatki i opłaty 965, , , ,75 V. Wynagrodzenia , , , ,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , , , ,38 - emerytalne VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 251, , , ,38 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,49 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,63 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,80 I. Zysk z tytułu rozchodu nie aktywów trwałych 311,76 311,76 II. Dotacje , , , ,16 III. Aktualizacja wartości aktywów nie IV. Inne przychody operacyjne , , , ,88 E. Pozostałe koszty operacyjne 9 691, , , ,90 I. Strata z tytułu rozchodu nie aktywów trwałych 5966, ,25 II. Aktualizacja wartości aktywów nie III. Pozostałe koszty operacyjne 3 725, , , ,90 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,73 G. Przychody finansowe 40,11 37,89 68,53 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 40,11 37,89 68,53 - od jednostek powiązanych III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów IV. Aktualizacja wartości aktywów Strona 10 z 16

11 V. Inne H. Koszty finansowe 11, , , ,33 I. Odsetki, w tym: 11, , , ,17 - dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów III. Aktualizacja wartości aktywów IV. Inne 5 860, ,16 I. Zysk (strata) brutto , , , ,53 J. Podatek dochodowy I. - część bieżąca II. - część odroczona K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto , , , ,53 Rachunek Przepływów Pieniężnych PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Od Od Od Od A. I. Zysk (strata) netto , , , ,53 II. Korekty razem , , , ,11 1. Amortyzacja , , , , Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11, , , ,51 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 966,25-311, ,25-311, Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0, , ,58 7. Zmiana stanu należności , , , ,48 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,01 Zmiana stanu rozliczeń 9. międzyokresowych , , , , Inne korekty 961,74 961, , ,48 Przepływy pieniężne netto z III. działalności operacyjnej (I + II) , , , ,64 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI B. INWESTYCYJNEJ Strona 11 z 16

12 I. Wpływy 1 480, , , ,01 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 1 480, , , ,01 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 1500 Przepływy pieniężne netto z III. działalności inwestycyjnej (I-II) 1480, , ,00-486,99 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z C. DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 0, ,84 37, ,95 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 1. dopłat do kapitału , ,00 2. Kredyty i pożyczki , ,32 Emisja dłużnych papierów 3. wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 40,11 37, ,63 II. Wydatki 23, , , ,04 Nabycie udziałów (akcji) 1. własnych Dywidendy i inne wypłaty na 2. rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 3. podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 12, ,54 Wykup dłużnych papierów 5. wartościowych Z tytułu innych zobowiązań 6. Płatności zobowiązań z tytułu 7. umów leasingu finansowego 8. Odsetki 11, , , ,04 9. Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z III. działalności finansowej (I-II) -23, , , ,91 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III + B.III + D. C.III) , , , ,28 BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, w E. tym: , , , ,41 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 10,13 10,13 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA F. POCZĄTEK OKRESU 1 318, , , ,01 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA G. KONIEC OKRESU (F + D), w 27982, , , ,42 Strona 12 z 16

13 tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 15793, ,47 Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Od Od I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,32 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,32 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, ,71 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku za 2015r. b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,71 - pokrycia straty za rok , Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,38 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny ,43 a) zwiększenie (z tytułu) ,43 rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek - wyceny bilansowej aktywów ,89 rozwiązanie rezerwy koszty postępowania upadłościowego ,54 b) zmniejszenie 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,48 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 - podwyższenia kapitału podstawowego poprzez konwersję obligacji na akcje, w trakcie rejestracji w KRS ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia na kapitał podstawowy 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,46 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 200, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 200, ,00 Strona 13 z 16

14 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 200, ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ZYSK 2015 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wypłaty dywidendy - zwiększenia kapitału zapasowego 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 200, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) strata 2016/ ,02 b) zmniejszenie z tytułu zmniejszenia kapitału zapasowego , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,02 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,00 6. Wynik netto , ,53 a) zysk netto b) strata netto , ,53 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,79 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,79 4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Raport kwartalny Grupy Kapitałowej XSYSTEM i spółki XSYSTEM S.A. w upadłości został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W dniu 5 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Emitenta oraz ustanowieniu Pana Artura Jankowskiego syndykiem masy upadłości w powyższym postępowaniu upadłościowym, które jest prowadzone pod sygnaturą XIV GUp 66/18. W związku z ogłoszeniem upadłości Spółki, dokonana została przez Syndyka masy upadłości weryfikacja wartości posiadanych aktywów oraz inwentaryzacja składników majątku. W wyniku tych działań utworzone zostały odpisy aktualizacyjne na wartość posiadanych przez spółkę Emitenta aktywów oraz o zawiązane Strona 14 z 16

15 zostały rezerwy na przewidywane koszty postępowania upadłościowego, które zostały zaprezentowane w sprawozdaniach sporządzonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Ww. odpisy mają wpływ również na dane finansowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu. Znaczący spadek przychodów netto ze sprzedaży w drugim kwartale 2018 roku w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku, wynikał z tego że z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową spółki kontrahenci Emitenta sukcesywnie od dłuższego czasu wycofywali się ze współpracy. W trakcie postępowania upadłościowego w ograniczonym zakresie prowadzona jest działalność operacyjna, polegająca na obsłudze kilku dotychczasowych Klientów Emitenta. 6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem. W związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Emitenta w okresie drugiego kwartału 2018 Spółka nie podejmowała działalności ukierunkowanej na jej rozwój. 7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w tym raporcie kwartalnym Emitent raportem ESPI nr 1/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. odwołał opublikowane wcześniej prognozy finansowe na lata Od tego czasu Zarząd nie publikował nowych prognoz. 8. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu jest: Pan Adrian Weremiuk, który posiada akcji imiennych uprzywilejowanych oraz akcji zwykłych, co stanowi 54,63% w kapitale zakładowym i daje 67,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 9. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień roku Grupa Kapitałowa zatrudniała 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. Strona 15 z 16

16 10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji XSYSTEM S.A. w upadłości osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej, stąd też Emitent nie zawierał w dokumencie informacyjnym informacji, o których mowa w 10 pkt. 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 11. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. Strona 16 z 16

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości KWARTAŁ I 2018 Szanowni Państwo, W imieniu Spółki XSystem S.A. w upadłości przedstawiam raport za pierwszy kwartał 2018 roku obejmujący wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ I 2014 Szanowni Państwo, Minął I kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ II 2014 Szanowni Państwo, Minął II kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2018 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2019 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2019 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2017 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2017 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2017 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A.

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2016 Szanowni Państwo, Zarząd Spółki XSystem S.A. zgodnie z opublikowanym kalendarium na rok 2016 przekazuje raport z działalności Spółki oraz Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Kraków, 11 sierpnia 2016 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEALTH BAY S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY WEALTH BAY S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY WEALTH BAY S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU Łódź, dnia 14 maja 2018 Wealth Bay S.A. Wólczaoska 128/134, 90-527 Łódź www.wealthbay.pl 1 Spis treści 1. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEALTH BAY S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY WEALTH BAY S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY WEALTH BAY S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU Łódź, dnia 03 sierpnia 2018 Wealth Bay S.A. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź www.wealthbay.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa JANTAR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna Siedziba Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław Telefon: (+48) 71 79 11 555 Faks: (+48) 71

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Kraków, 15 maj 2017 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja B I Z N E S B E Z P A P I E R U RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja 2016 WWW.EDISON.PL SPIS TREŚCI 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU Stryków, dnia 12 sierpnia 2016 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za II kw.2016 r. Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A.

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ III 2016 Szanowni Państwo, Zarząd Spółki XSystem S.A. zgodnie z opublikowanym kalendarium na rok 2016 przekazuje raport z działalności Spółki oraz Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU Stryków, dnia 13 maja 2016 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2016 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU Stryków, dnia 14 listopada 2016 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za III kwartał 2016 roku Strona 1

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. I kwartał 2015 r. Kraków, 15 maja 2015 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2015 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2015 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

RAPORT OKRESOWY Edison S.A. RAPORT OKRESOWY Edison S.A. I kwartał 2019 r. Kraków, 14 maja 2019 SPIS TREŚCI: 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. I kwartał 2014 r. Kraków, 15 maja 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU Stryków, dnia 14 sierpnia 2015 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za II kw.2015 r. Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R. okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Warszawa, 15 maja 2015 r. Spis treści: I. Wybrane dane finansowe... 3 II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU Stryków, dnia 14 listopada 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za III kwartał 2018 roku Strona 1

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 BILANS 2014-03-31 2013-12-31 31.03.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 483 18 880 19 926 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 139 105 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. Wrocław, 13 lutego 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A.

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ II 2015 Szanowni Państwo, Zarząd Spółki XSystem S.A. zgodnie z opublikowanym kalendarium na rok 2015 przekazuje raport z działalności Spółki oraz Grupy

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Wrocław, 15 maja 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY...2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za II kwartał 2017 r.

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za II kwartał 2017 r. PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Jednostkowy raport kwartalny z działalności za II kwartał 2017 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A.

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ II 2016 Szanowni Państwo, Zarząd Spółki XSystem S.A. przekazuje raport z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za drugi kwartał 2016 roku. Okres

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2013

Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2013 Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2013 Kraków, 7 listopada 2013 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU Stryków, dnia 14 sierpnia 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za II kwartał 2018 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

RAPORT OKRESOWY Edison S.A. RAPORT OKRESOWY Edison S.A. I kwartał 2018 r. Kraków, 15 maja 2018 SPIS TREŚCI: 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2013

Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2013 Raport okresowy z działalności emitenta 2013 Kraków, 14 luty 2014 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2010 roku według

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EDISON S.A.

RAPORT OKRESOWY EDISON S.A. B I Z N E S B E Z P A P I E R U RAPORT OKRESOWY EDISON S.A. IV KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 11 lutego 2016 WWW.EDISON.PL SPIS TREŚCI 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r.

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r. BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 I. Aktywa trwałe 37 268 224,37 32 991 746,31 32 134 984,07 1. Wartości niematerialne i prawne 1 909 454,60 2 136 055,82 2 365 557,02 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za I kwartał 2017 r.

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za I kwartał 2017 r. PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Jednostkowy raport kwartalny z działalności za I kwartał 2017 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r.

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 R.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 R. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 R. okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r. Warszawa, 11 sierpnia 2016 roku Spis treści: I. Wybrane dane finansowe... 3 II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od 2009-01- 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Wrocław, 14 listopada 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r.

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r. PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Jednostkowy raport kwartalny z działalności za 2016 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2014 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r. SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU Chojnice 16 lutego 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do narastająco

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R. okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Warszawa, 14 sierpnia 2015 r. Spis treści: I. Wybrane dane finansowe... 3 II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

RAPORT OKRESOWY Edison S.A. RAPORT OKRESOWY Edison S.A. IV kwartał 2018 r. Kraków, 14 lutego 2019 SPIS TREŚCI: 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku Raport sporządzony zgodnie z

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2015 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE ( w tys. zł.) od 07-01-01 od 06-01-01 od 07-01-01 od 06-01-01

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r.

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r. TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4. KWARTAŁ 2016 r. 1 Na stronach 4-6 było: Na dzień 31.12.2016 r. A. Aktywa trwałe 1623373,72 I. Wartości niematerialne i prawne 433166,63 II. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna 1 2 nazwa firmy VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna forma prawna Spółka Akcyjna adres siedziby ul. Słowackiego 35, 80-257 Gdańsk numer telefonu 58 3443773 numer faksu 58 7463358 adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo