Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 lutego 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 lutego 2007 roku"

Transkrypt

1 Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 lutego 2007 roku Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 205, poz z późn. zm.), w dniu 14 lutego 2007 roku dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) na stronie tytułowej w oznaczeniach subfunduszy wyrazy: Subfundusze: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego* Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku* Subfundusze: zastępuje się wyrazami: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu* Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych* Pioneer Akcji Rynków Wschodzących* ; 2) na stronie tytułowej zdanie Daty kolejnych aktualizacji prospektu: 20 marca 2006 roku, 14 kwietnia 2006 roku, 20 kwietnia 2006 roku, 15 maja 2006 roku, 1 sierpnia 2006 roku, 10 listopada 2006 r., 2 stycznia 2007 r., 10 stycznia 2007 r., 7 lutego 2007 r., 10 lutego 2007 r. zastępuje się zdaniem Daty kolejnych aktualizacji prospektu: 20 marca 2006 roku, 14 kwietnia 2006 roku, 20 kwietnia 2006 roku, 15 maja 2006 roku, 1 sierpnia 2006 roku, 10 listopada 2006 r., 2 stycznia 2007 r., 10 stycznia 2007 r., 7 lutego 2007 r., 10 lutego 2007 r., 14 lutego 2007 r. ; 3) w rozdziale III 5 otrzymuje brzmienie: 5. Konstrukcja Funduszu Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Fundusz składa się z następujących subfunduszy: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących. Fundusz może tworzyć kolejne subfundusze. ; 4) w rozdziale III w 6 po części dotyczącej Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku dodaje się części dotyczące Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych oraz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących w brzmieniu: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 1. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii. 2. Jednostki Uczestnictwa: 1) reprezentują jednakowe prawa majątkowe; 2) nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich; 3) Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu; 1

2 4) Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane; 5) Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu może nastąpić wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym poza przypadkami określonymi w Ustawie oraz odrębnych przepisach. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Subrejestrze Uczestników, po przedstawieniu Funduszowi umowy zastawu. Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca nie może bez zgody zastawnika zgłosić Funduszowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca może zgłosić Funduszowi żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu odkupienia przez Fundusz tych jednostek może nastąpić po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są Jednostki Uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie do zastawu na Jednostkach Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 1. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii. 2. Jednostki Uczestnictwa: 1) reprezentują jednakowe prawa majątkowe; 2) nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich; 3) Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu; 4) Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane; 5) Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu może nastąpić wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym poza przypadkami określonymi w Ustawie oraz odrębnych przepisach. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Subrejestrze Uczestników, po przedstawieniu Funduszowi umowy zastawu. Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca nie może bez zgody zastawnika zgłosić Funduszowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca może zgłosić Funduszowi żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu odkupienia przez Fundusz tych jednostek może nastąpić po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są Jednostki Uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie do zastawu na Jednostkach Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących 1. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii. 2. Jednostki Uczestnictwa: 1) reprezentują jednakowe prawa majątkowe; 2) nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich; 3) Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu; 4) Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane; 5) Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu może nastąpić wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym poza przypadkami określonymi w Ustawie oraz odrębnych przepisach. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Subrejestrze Uczestników, po przedstawieniu Funduszowi umowy zastawu. Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca nie może bez zgody zastawnika zgłosić Funduszowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem. Jeżeli wierzytelność 2

3 zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca może zgłosić Funduszowi żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu odkupienia przez Fundusz tych jednostek może nastąpić po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem. Przepisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są Jednostki Uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie do zastawu na Jednostkach Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. ; 5) w rozdziale III w 7 w części dotyczącej Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego oraz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) Składanie zleceń i udostępnianie danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość System Telepioneer W systemie Telepioneer Towarzystwo oferuje Uczestnikom Funduszu składanie oświadczeń woli przy użyciu takich środków porozumiewania się na odległość, jak telefon, telefaks lub Internet. Warunki techniczne składania zleceń, w tym w szczególności sposób identyfikacji Uczestników, określają Warunki składania zleceń w systemie Telepioneer, udostępniane Uczestnikom przy składaniu zlecenia otwarcia konta. Warunki te nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i Statutu. Wszystkie dyspozycje składane przez Uczestników w systemie Telepioneer są utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa. Towarzystwo może odmówić przyjęcia dyspozycji w przypadku awarii urządzeń służących do odbierania, rejestrowania lub przekazywania dyspozycji. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści dyspozycji, tożsamości osoby składającej dyspozycję lub jej uprawnień do składania dyspozycji w systemie Telepioneer Towarzystwo może odmówić realizacji dyspozycji. Zasady składania zleceń i udostępniania danych poza systemem Telepioneer Zasady składania zleceń za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję oraz zasady udostępniania przez Prowadzących Dystrybucję danych dotyczących uczestnictwa w Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu, telefonu lub telefaksu, są określane i udostępniane przez Prowadzących Dystrybucję. Zasady te nie mogą zmieniać praw i obowiązków Uczestników wynikających z niniejszego prospektu. Niektórzy Prowadzący Dystrybucję mogą wymagać, by Uczestnik lub osoba zainteresowana uczestnictwem w Funduszu udzieliła Prowadzącemu Dystrybucję odrębnego pełnomocnictwa do sporządzenia w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu zlecenia, w tym za pomocą elektronicznych nośników informacji, na podstawie oświadczenia złożonego przy użyciu telefonu lub telefaksu. Do pełnomocnictw, o których mowa powyżej, nie stosuje się zasad opisanych w Rozdziale III w 9 ust. 1 pkt. 2 prospektu informacyjnego Funduszu. Zlecenia składane za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość realizowane będą w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu na jego/jej ryzyko ze skutkami prawnymi bezpośrednio dla niego/niej. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, tożsamości osoby składającej zlecenie lub jej uprawnień do składania zlecenia przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, Fundusz może odmówić realizacji zlecenia. Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów Prowadzących Dystrybucję służących do przyjmowania zleceń i udostępniania danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość. ; 6) w rozdziale III w 7 po części dotyczącej Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku dodaje się części dotyczące Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych oraz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących w brzmieniu: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu: 1) W trybie i na warunkach określonych w niniejszym prospekcie, Statucie Funduszu i Ustawie Fundusz jest zobowiązany zbyć Uczestnikowi Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki oraz odkupić od Uczestnika Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania odkupienia tych jednostek. Uczestnik nie może zbyć Jednostek Uczestnictwa na rzecz osób trzecich, jednakże może nimi dysponować w formie spadku. 3

4 2) Ponadto, na zasadach określonych w niniejszym prospekcie, Statucie Funduszu i Ustawie, Uczestnikowi przysługują następujące prawa: a) uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, b) otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu w przypadku jego likwidacji, c) otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, d) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, e) zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub zmniejszenia opłaty manipulacyjnej, f) składania oświadczeń woli oraz uzyskiwania informacji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu przy użyciu elektronicznych nośników informacji oraz innych środków porozumiewania się na odległość, g) otworzenia konta wspólnego lub konta małżonków, h) ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika lub zastawu na tych jednostkach, i) dokonania konwersji Jednostek Uczestnictwa, j) dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, k) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu, l) udziału w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, jeśli Fundusz jest objęty takimi programami, m) otrzymania dodatkowego świadczenia, n) wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty grupy bankowej UniCredito Italiano w celach marketingowych, o) wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów administratorów danych oraz wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych, p) otrzymania bezpłatnie skrótu prospektu informacyjnego Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, q) dostępu, przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, do rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu wraz z sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, r) żądania doręczenia bezpłatnie rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu wraz z sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, s) dokonania nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie reinwestycji, t) anulowania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa, u) anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 3) Składanie zleceń i udostępnianie danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość System Telepioneer W systemie Telepioneer Towarzystwo oferuje Uczestnikom Funduszu składanie oświadczeń woli przy użyciu takich środków porozumiewania się na odległość, jak telefon, telefaks lub Internet. Warunki techniczne składania zleceń, w tym w szczególności sposób identyfikacji Uczestników, określają Warunki składania zleceń w systemie Telepioneer, udostępniane Uczestnikom przy składaniu zlecenia otwarcia konta. Warunki te nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i Statutu. Wszystkie dyspozycje składane przez Uczestników w systemie Telepioneer są utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa. Towarzystwo może odmówić przyjęcia dyspozycji w przypadku awarii urządzeń służących do odbierania, rejestrowania lub przekazywania dyspozycji. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści dyspozycji, tożsamości osoby składającej dyspozycję lub jej uprawnień do składania dyspozycji w systemie Telepioneer Towarzystwo może odmówić realizacji dyspozycji. Zasady składania zleceń i udostępniania danych poza systemem Telepioneer Zasady składania zleceń za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję oraz zasady udostępniania przez Prowadzących Dystrybucję danych dotyczących uczestnictwa w Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu, telefonu lub telefaksu, są określane i udostępniane przez Prowadzących Dystrybucję. Zasady te nie mogą zmieniać praw i obowiązków Uczestników wynikających z niniejszego prospektu. Niektórzy Prowadzący Dystrybucję mogą wymagać, by Uczestnik lub osoba zainteresowana uczestnictwem w Funduszu udzieliła Prowadzącemu Dystrybucję odrębnego pełnomocnictwa do sporządzenia w imieniu i na rzecz 4

5 Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu zlecenia, w tym za pomocą elektronicznych nośników informacji, na podstawie oświadczenia złożonego przy użyciu telefonu lub telefaksu. Do pełnomocnictw, o których mowa powyżej, nie stosuje się zasad opisanych w Rozdziale III w 9 ust. 1 pkt. 2 prospektu informacyjnego Funduszu. Zlecenia składane za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość realizowane będą w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu na jego/jej ryzyko ze skutkami prawnymi bezpośrednio dla niego/niej. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, tożsamości osoby składającej zlecenie lub jej uprawnień do składania zlecenia przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, Fundusz może odmówić realizacji zlecenia. Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów Prowadzących Dystrybucję służących do przyjmowania zleceń i udostępniania danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość. 4) Konta małżonków Dla małżonków będących Uczestnikami może być prowadzone jedno konto. Fundusz określi warunki wspólnego uczestnictwa małżonków w Funduszu w ogólnych warunkach prowadzenia kont małżonków, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję. 5) Konta wspólne Uczestnikami, na zasadzie współwłasności, mogą być dwie osoby fizyczne, które nabyły i posiadają Jednostki Uczestnictwa, pod warunkiem: a) złożenia oświadczenia woli, że Jednostki Uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności, b) wskazania, spośród współwłaścicieli, osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania ich wobec Fundusz. Nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności może dokonać każdy ze współwłaścicieli samodzielnie. Podział Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na zasadzie współwłasności następuje zgodnie z przepisami o zniesieniu współwłasności. Fundusz określi warunki nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności w ogólnych warunkach prowadzenia kont wspólnych, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję. 6) Blokada a) Na wniosek Uczestnika, Fundusz dokonuje całkowitej lub częściowej blokady Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Blokada Jednostek Uczestnictwa oznacza, iż przez okres i w zakresie wskazanym przez Uczestnika zawiesza się możliwość realizowania żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa złożonych przez Uczestnika lub jego przedstawiciela, z wyjątkiem żądań odkupienia składanych przez pełnomocnika umocowanego w związku z udzielonym mu przez Uczestnika prawnym zabezpieczeniem wykonania jego zobowiązań. b) W wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych Uczestnik może ustanowić blokadę środków zgromadzonych w programie, to jest blokadę łączną środków zgromadzonych na wszystkich kontach we wszystkich Funduszach objętych programem. W ramach blokady środków dopuszczalna jest konwersja lub zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ustanowienie takiej blokady oznacza, że dopuszczalne jest w czasie obowiązywania blokady, złożenie zlecenia odkupienia/umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, pod warunkiem, że środki pieniężne pochodzące z odkupienia/umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zostaną na podstawie tego samego zlecenia przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu lub jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych odpowiednio w 9 ust. 5 lub 9 ust. 6. Jednostki Uczestnictwa nabyte w innym Subfunduszu lub jednostki uczestnictwa nabyte w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo objęte są taką samą blokadą jak w źródłowym Subfunduszu. c) Oświadczenie Uczestnika o ustanowieniu i odwołaniu blokady Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne po odebraniu tego oświadczenia przez Agenta Transferowego. 7) Reinwestycja Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, wolne od opłaty manipulacyjnej jest jednorazowe nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu do wysokości kwoty, otrzymanej za dokonane uprzednio jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu (prawo do reinwestycji). Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w 5

6 którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa, a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych. Korzystanie z prawa do reinwestycji jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego oświadczenia w tym przedmiocie. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa prawo do reinwestycji nie przysługuje. 8) Reklamacje Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być składane osobiście lub pisemnie u Prowadzących Dystrybucję, a w przypadku Towarzystwa telefonicznie lub pisemnie. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych termin powyższy może ulec wydłużeniu. Reklamacje, wynikające z treści danych uwidocznionych w zleceniu lub potwierdzeniu dokonania czynności powinny być składane w terminie 90 dni od daty wystawienia potwierdzenia dokonania czynności. 9) Wyspecjalizowane programy inwestycyjne Fundusz może oferować Uczestnikom udział w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników. Uczestnik przystępuje do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego poprzez zawarcie odrębnej umowy z Funduszem. Fundusz udostępnia każdemu Uczestnikowi składającemu deklarację uczestnictwa w wybranym programie warunki uczestnictwa, które w szczególności określają wysokość, częstotliwość, minimalny okres wpłat warunkujących udział w programie oraz zasady ponoszenia opłat, w tym opłat za wpis do Subrejestru Uczestników i odkupienie Jednostek Uczestnictwa pobierane obok opłaty manipulacyjnej, o której mowa w 18 ust. 5. Opłaty dodatkowe, o których mowa powyżej, są opłatami manipulacyjnymi w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy i nie mogą przewyższać każdorazowo wartości wpłaty w wybranym programie i wartości dokonywanej wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych będących pracowniczymi programami emerytalnymi określają umowy pomiędzy pracodawcą prowadzącym pracowniczy program emerytalny a Funduszem, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych nie będących pracowniczymi programami emerytalnymi określają zasady danego wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. Postanowienia umów, o których mowa powyżej, mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do Statutu oraz niniejszego prospektu i nie mogą ograniczać ich postanowień, z zastrzeżeniem szczególnych praw Uczestników wskazanych w pkt. 2 lit. f, g, h, i, k, l, m, s oraz prawa akumulacji wpłat. Po zawarciu umowy zmiana jej warunków nie może nastąpić na niekorzyść Uczestnika. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych realizowanych na podstawie ustaw szczególnych, dopuszcza się możliwość ograniczenia stosowania postanowień Statutu w zakresie szerszym od powyższego, a wynikającym z tych ustaw szczególnych. 10) Indywidualne Konta Emerytalne W ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych Fundusz może oferować Uczestnikowi prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego ( Program IKE ), prowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116 poz z późn. zm.) ( Ustawa IKE ). Przystąpienie do Programu IKE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika z Funduszem (na rzecz Subfunduszu) pisemnej, dwustronnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego ( Umowa IKE ). Oświadczenia woli w ramach Programu IKE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w 9 ust. 1 pkt 1. Uczestnikiem Programu IKE może być osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat. Uczestnik w ramach Programu IKE może zawierać Umowy IKE z Funduszem (na rzecz Subfunduszu) oraz innymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do funduszy w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 Ustawy IKE. W ramach Programu IKE Uczestnik może nabywać Jednostki Uczestnictwa. Środki gromadzone przez Uczestnika w Programie IKE są rejestrowane na wyodrębnionym koncie w Subrejestrze Uczestników ( Konto IKE ), prowadzonym na zasadach określonych w Ustawie IKE. Na Koncie IKE może gromadzić środki wyłącznie jeden Uczestnik. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w 9 ust. 2. Pierwsza wpłata na Konto IKE dokonywana będzie u Prowadzącego Dystrybucję w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej do Subfunduszu, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. W przypadku wypłaty 6

7 transferowej, Uczestnik może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE. Towarzystwo z tytułu nabywania, konwersji lub zamiany przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE może, z zastrzeżeniem 18 ust. 5 pkt 6 lit. a, pobierać opłatę manipulacyjną, której maksymalne stawki zostały określone w 18 ust. 5 pkt. 2 oraz opłatę za otwarcie Konta IKE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł. W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy IKE Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty, której maksymalna wysokość nie może przewyższać 300 (trzysta) zł. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku dokonywanych przez Uczestnika konwersji lub zamiany. Wysokość oraz rodzaj pobieranych w Programie IKE opłat, o których mowa powyżej, zostanie określona w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE. Uczestnik może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzących Konto IKE lub zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. Uczestnik Programu IKE wpisany do rejestru uczestników w jednym z Funduszy w ramach Programu IKE, nabywa status Uczestnika w innym Funduszu w ramach Programu IKE, poprzez dokonanie wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w tym Funduszu lub przez dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa do tego Funduszu. Wypłata środków zgromadzonych na Koncie IKE następuje, z zastrzeżeniem art. 46 Ustawy IKE, wyłącznie: a) na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty. b) w przypadku śmierci Uczestnika na wniosek osoby uprawnionej oraz przedłożeniu: aktu zgonu Uczestnika i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Uczestnika bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców. Uczestnik, który dokonał wypłaty środków nie może ponownie założyć indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego na zasadach określonych w Ustawie IKE. Wypłata transferowa jest dokonywana: a) z instytucji finansowej upoważnionej zgodnie z Ustawą IKE do prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych ( instytucja finansowa ) do Funduszu lub z Funduszu do instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, albo b) z Funduszu do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił Uczestnik, albo c) z pracowniczego programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do Funduszu, z którym Uczestnik zawarł Umowę IKE, albo d) z Konta IKE zmarłego Uczestnika na indywidualne konto emerytalne osoby uprawnionej, o której mowa powyżej ( osoba uprawniona ) albo do pracowniczego programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił lub z indywidualnego konta emerytalnego zmarłego na Konto IKE Uczestnika - na podstawie dyspozycji Uczestnika albo osoby uprawnionej po zawarciu z Funduszem Umowy IKE albo po zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi lub innej instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z dyspozycją Uczestnika Umowa IKE zawarta z Funduszem dokonującym wypłaty transferowej ulega rozwiązaniu. W celu wykonania wypłaty transferowej związanej z likwidacją Funduszu/Subfunduszu lub przejęciem zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w wyniku którego Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa zapisane na Kontach IKE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otwarciu likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęciu zarządzania Funduszem, Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego, Funduszowi. 7

8 Przedmiotem wypłaty i wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku likwidacji Funduszu/Subfunduszu oraz przypadku gdy Uczestnik dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi w ramach Programu IKE, zarządzanymi przez Towarzystwo. Zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKE następuje w razie wypowiedzenia Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron Umowy IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Koncie IKE, a w przypadku gdy Uczestnik gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach w ramach Programu IKE. W przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron, zwrotowi podlegają środki zgromadzone na Koncie IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku gdy na Konto IKE Uczestnika przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. W przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy IKE przez Fundusz, Uczestnikowi przysługuje prawo dokonania wypłaty transferowej. Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE jest ustalana w następujący sposób: a) w przypadku wypłaty i wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub osobę uprawnioną - w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego kompletu dokumentów wymaganych do realizacji wniosku Uczestnika lub osoby uprawnionej b) w przypadku wypłaty dokonywanej na żądanie osoby uprawnionej w terminie późniejszym w dniu przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień wskazany przez osobę uprawnioną jako dzień wypłaty, c) w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez Fundusz w dniu przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym następuje rozwiązanie Umowy IKE, d) w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez Uczestnika - w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego oświadczenia Uczestnika o rozwiązaniu Umowy IKE. W Umowie IKE Uczestnik może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja powyższa może być w każdym czasie zmieniona. Środki zgromadzone na Koncie IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na Koncie IKE jest traktowane jako zwrot. Strony Umowy IKE mogą dokonać jej rozwiązania za wypowiedzeniem, składając oświadczenie w tym przedmiocie drugiej stronie w formie pisemnej. Szczegółowe warunki udziału w Programie IKE określone są w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE, stanowiących treść wiążącej Uczestnika i Fundusz Umowy IKE oraz w Ustawie IKE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania Programu IKE dostępne są w siedzibie Towarzystwa, u Prowadzących Dystrybucję oraz na stronie internetowej Towarzystwa 11) Dodatkowe świadczenie Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa, umowę przyznającą Uczestnikowi prawo do dodatkowego świadczenia ( Świadczenie ). Umowa, o której mowa powyżej ( Umowa o Świadczenie ), określa w szczególności: czas na jaki zostaje zawarta, długość okresu rozliczeniowego, kwotę lub sposób obliczania kwoty Świadczenia, termin i sposób spełnienia Świadczenia. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia jest Uczestnik Subfunduszu, który zawarł Umowę o Świadczenie oraz w okresie rozliczeniowym określonym w Umowie o Świadczenie średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, Wartość Aktywów Netto innych Subfunduszy i wartość aktywów netto innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego odpowiednio Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Jednostki Uczestnictwa innych Subfunduszy lub jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo była nie mniejsza niż (pięć milionów) złotych. W zależności od tego, jak ustalono w Umowie o Świadczenie, spełnienie Świadczenia przez Towarzystwo działające w imieniu Funduszu może nastąpić poprzez: a) nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego jest on Uczestnikiem za kwotę Świadczenia, po cenie zbycia tej Jednostki Uczestnictwa obowiązującej w dniu spełnienia Świadczenia, albo b) wypłatę Uczestnikowi kwoty Świadczenia przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim w lit. a, Świadczenie jest spełniane poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w dniu spełnienia Świadczenia określonym w Umowie o Świadczenie. Środki na nabycie pochodzić będą z rezerwy tworzonej na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem i odpowiednio obniżają kwotę tego wynagrodzenia przy wypłacie. 8

9 W przypadku, o którym mowa w lit. b powyżej, Świadczenie jest spełniane poprzez wypłatę kwoty Świadczenia w dniu przekazania wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem ze środków tego Subfunduszu w przewidzianym do tego trybie. Kwota wypłacanego Świadczenia odpowiednio obniża kwotę należnego wynagrodzenia. Kwota Świadczenia ustalana będzie jako, określona procentowo, część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym Subfunduszem naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika, o którym mowa powyżej, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez tego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie o Świadczenie oraz długości tego okresu rozliczeniowego. Kwotę Świadczenia lub szczegółowy sposób obliczania kwoty Świadczenia określa Umowa o Świadczenie. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych: 1) W trybie i na warunkach określonych w niniejszym prospekcie, Statucie Funduszu i Ustawie Fundusz jest zobowiązany zbyć Uczestnikowi Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki oraz odkupić od Uczestnika Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania odkupienia tych jednostek. Uczestnik nie może zbyć Jednostek Uczestnictwa na rzecz osób trzecich, jednakże może nimi dysponować w formie spadku. 2) Ponadto, na zasadach określonych w niniejszym prospekcie, Statucie Funduszu i Ustawie, Uczestnikowi przysługują następujące prawa: a) uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, b) otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu w przypadku jego likwidacji, c) otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, d) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, e) zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub zmniejszenia opłaty manipulacyjnej, f) składania oświadczeń woli oraz uzyskiwania informacji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu przy użyciu elektronicznych nośników informacji oraz innych środków porozumiewania się na odległość, g) otworzenia konta wspólnego lub konta małżonków, h) ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika lub zastawu na tych jednostkach, i) dokonania konwersji Jednostek Uczestnictwa, j) dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, k) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu, l) udziału w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, jeśli Fundusz jest objęty takimi programami, m) otrzymania dodatkowego świadczenia, n) wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty grupy bankowej UniCredito Italiano w celach marketingowych, o) wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów administratorów danych oraz wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych, p) otrzymania bezpłatnie skrótu prospektu informacyjnego Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, q) dostępu, przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, do rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu wraz z sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, r) żądania doręczenia bezpłatnie rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu wraz z sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, s) dokonania nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie reinwestycji, t) anulowania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa, u) anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 9

10 3) Składanie zleceń i udostępnianie danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość System Telepioneer W systemie Telepioneer Towarzystwo oferuje Uczestnikom Funduszu składanie oświadczeń woli przy użyciu takich środków porozumiewania się na odległość, jak telefon, telefaks lub Internet. Warunki techniczne składania zleceń, w tym w szczególności sposób identyfikacji Uczestników, określają Warunki składania zleceń w systemie Telepioneer, udostępniane Uczestnikom przy składaniu zlecenia otwarcia konta. Warunki te nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i Statutu. Wszystkie dyspozycje składane przez Uczestników w systemie Telepioneer są utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa. Towarzystwo może odmówić przyjęcia dyspozycji w przypadku awarii urządzeń służących do odbierania, rejestrowania lub przekazywania dyspozycji. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści dyspozycji, tożsamości osoby składającej dyspozycję lub jej uprawnień do składania dyspozycji w systemie Telepioneer Towarzystwo może odmówić realizacji dyspozycji. Zasady składania zleceń i udostępniania danych poza systemem Telepioneer Zasady składania zleceń za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję oraz zasady udostępniania przez Prowadzących Dystrybucję danych dotyczących uczestnictwa w Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu, telefonu lub telefaksu, są określane i udostępniane przez Prowadzących Dystrybucję. Zasady te nie mogą zmieniać praw i obowiązków Uczestników wynikających z niniejszego prospektu. Niektórzy Prowadzący Dystrybucję mogą wymagać, by Uczestnik lub osoba zainteresowana uczestnictwem w Funduszu udzieliła Prowadzącemu Dystrybucję odrębnego pełnomocnictwa do sporządzenia w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu zlecenia, w tym za pomocą elektronicznych nośników informacji, na podstawie oświadczenia złożonego przy użyciu telefonu lub telefaksu. Do pełnomocnictw, o których mowa powyżej, nie stosuje się zasad opisanych w Rozdziale III w 9 ust. 1 pkt. 2 prospektu informacyjnego Funduszu. Zlecenia składane za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość realizowane będą w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu na jego/jej ryzyko ze skutkami prawnymi bezpośrednio dla niego/niej. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, tożsamości osoby składającej zlecenie lub jej uprawnień do składania zlecenia przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, Fundusz może odmówić realizacji zlecenia. Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów Prowadzących Dystrybucję służących do przyjmowania zleceń i udostępniania danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość. 4) Konta małżonków Dla małżonków będących Uczestnikami może być prowadzone jedno konto. Fundusz określi warunki wspólnego uczestnictwa małżonków w Funduszu w ogólnych warunkach prowadzenia kont małżonków, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję. 5) Konta wspólne Uczestnikami, na zasadzie współwłasności, mogą być dwie osoby fizyczne, które nabyły i posiadają Jednostki Uczestnictwa, pod warunkiem: a) złożenia oświadczenia woli, że Jednostki Uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności, b) wskazania, spośród współwłaścicieli, osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania ich wobec Fundusz. Nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności może dokonać każdy ze współwłaścicieli samodzielnie. Podział Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na zasadzie współwłasności następuje zgodnie z przepisami o zniesieniu współwłasności. Fundusz określi warunki nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności w ogólnych warunkach prowadzenia kont wspólnych, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję. 10

11 6) Blokada a) Na wniosek Uczestnika, Fundusz dokonuje całkowitej lub częściowej blokady Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Blokada Jednostek Uczestnictwa oznacza, iż przez okres i w zakresie wskazanym przez Uczestnika zawiesza się możliwość realizowania żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa złożonych przez Uczestnika lub jego przedstawiciela, z wyjątkiem żądań odkupienia składanych przez pełnomocnika umocowanego w związku z udzielonym mu przez Uczestnika prawnym zabezpieczeniem wykonania jego zobowiązań. b) W wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych Uczestnik może ustanowić blokadę środków zgromadzonych w programie, to jest blokadę łączną środków zgromadzonych na wszystkich kontach we wszystkich Funduszach objętych programem. W ramach blokady środków dopuszczalna jest konwersja lub zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ustanowienie takiej blokady oznacza, że dopuszczalne jest w czasie obowiązywania blokady, złożenie zlecenia odkupienia/umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, pod warunkiem, że środki pieniężne pochodzące z odkupienia/umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zostaną na podstawie tego samego zlecenia przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu lub jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych odpowiednio w 9 ust. 5 lub 9 ust. 6. Jednostki Uczestnictwa nabyte w innym Subfunduszu lub jednostki uczestnictwa nabyte w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo objęte są taką samą blokadą jak w źródłowym Subfunduszu. c) Oświadczenie Uczestnika o ustanowieniu i odwołaniu blokady Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne po odebraniu tego oświadczenia przez Agenta Transferowego. 7) Reinwestycja Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, wolne od opłaty manipulacyjnej jest jednorazowe nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu do wysokości kwoty, otrzymanej za dokonane uprzednio jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu (prawo do reinwestycji). Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa, a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych. Korzystanie z prawa do reinwestycji jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego oświadczenia w tym przedmiocie. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa prawo do reinwestycji nie przysługuje. 8) Reklamacje Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być składane osobiście lub pisemnie u Prowadzących Dystrybucję, a w przypadku Towarzystwa telefonicznie lub pisemnie. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych termin powyższy może ulec wydłużeniu. Reklamacje, wynikające z treści danych uwidocznionych w zleceniu lub potwierdzeniu dokonania czynności powinny być składane w terminie 90 dni od daty wystawienia potwierdzenia dokonania czynności. 9) Wyspecjalizowane programy inwestycyjne Fundusz może oferować Uczestnikom udział w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników. Uczestnik przystępuje do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego poprzez zawarcie odrębnej umowy z Funduszem. Fundusz udostępnia każdemu Uczestnikowi składającemu deklarację uczestnictwa w wybranym programie warunki uczestnictwa, które w szczególności określają wysokość, częstotliwość, minimalny okres wpłat warunkujących udział w programie oraz zasady ponoszenia opłat, w tym opłat za wpis do Subrejestru Uczestników i odkupienie Jednostek Uczestnictwa pobierane obok opłaty manipulacyjnej, o której mowa w 18 ust. 5. Opłaty dodatkowe, o których mowa powyżej, są opłatami manipulacyjnymi w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy i nie mogą przewyższać każdorazowo wartości wpłaty w wybranym programie i wartości dokonywanej wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych będących pracowniczymi programami emerytalnymi określają umowy pomiędzy pracodawcą prowadzącym pracowniczy program emerytalny a Funduszem, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych nie będących pracowniczymi programami emerytalnymi określają zasady danego wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. 11

12 Postanowienia umów, o których mowa powyżej, mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do Statutu oraz niniejszego prospektu i nie mogą ograniczać ich postanowień, z zastrzeżeniem szczególnych praw Uczestników wskazanych w pkt. 2 lit. f, g, h, i, k, l, m, s oraz prawa akumulacji wpłat. Po zawarciu umowy zmiana jej warunków nie może nastąpić na niekorzyść Uczestnika. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych realizowanych na podstawie ustaw szczególnych, dopuszcza się możliwość ograniczenia stosowania postanowień Statutu w zakresie szerszym od powyższego, a wynikającym z tych ustaw szczególnych. 10) Indywidualne Konta Emerytalne W ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych Fundusz może oferować Uczestnikowi prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego ( Program IKE ), prowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116 poz z późn. zm.) ( Ustawa IKE ). Przystąpienie do Programu IKE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika z Funduszem (na rzecz Subfunduszu) pisemnej, dwustronnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego ( Umowa IKE ). Oświadczenia woli w ramach Programu IKE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w 9 ust. 1 pkt 1. Uczestnikiem Programu IKE może być osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat. Uczestnik w ramach Programu IKE może zawierać Umowy IKE z Funduszem (na rzecz Subfunduszu) oraz innymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do funduszy w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 Ustawy IKE. W ramach Programu IKE Uczestnik może nabywać Jednostki Uczestnictwa. Środki gromadzone przez Uczestnika w Programie IKE są rejestrowane na wyodrębnionym koncie w Subrejestrze Uczestników ( Konto IKE ), prowadzonym na zasadach określonych w Ustawie IKE. Na Koncie IKE może gromadzić środki wyłącznie jeden Uczestnik. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w 9 ust. 2. Pierwsza wpłata na Konto IKE dokonywana będzie u Prowadzącego Dystrybucję w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej do Subfunduszu, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. W przypadku wypłaty transferowej, Uczestnik może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE. Towarzystwo z tytułu nabywania, konwersji lub zamiany przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE może, z zastrzeżeniem 18 ust. 5 pkt 6 lit. a, pobierać opłatę manipulacyjną, której maksymalne stawki zostały określone w 18 ust. 5 pkt. 2 oraz opłatę za otwarcie Konta IKE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł. W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy IKE Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty, której maksymalna wysokość nie może przewyższać 300 (trzysta) zł. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku dokonywanych przez Uczestnika konwersji lub zamiany. Wysokość oraz rodzaj pobieranych w Programie IKE opłat, o których mowa powyżej, zostanie określona w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE. Uczestnik może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzących Konto IKE lub zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. Uczestnik Programu IKE wpisany do rejestru uczestników w jednym z Funduszy w ramach Programu IKE, nabywa status Uczestnika w innym Funduszu w ramach Programu IKE, poprzez dokonanie wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w tym Funduszu lub przez dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa do tego Funduszu. Wypłata środków zgromadzonych na Koncie IKE następuje, z zastrzeżeniem art. 46 Ustawy IKE, wyłącznie: a) na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty. b) w przypadku śmierci Uczestnika na wniosek osoby uprawnionej oraz przedłożeniu: aktu zgonu Uczestnika i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Uczestnika bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców. 12

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 9 paź dziernika 2007 roku

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 9 paź dziernika 2007 roku Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 9 paź dziernika 2007 roku Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 7 LISTOPADA 2017 ROKU O ZMIANACH STATUTU BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul. Twardej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku W związku z wejściem w życie w dniu 05 marca 2006 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku W związku z wejściem w życie w dniu 05 marca 2006 r. zmian w statucie Pioneer Wzrostu Mix 60 Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 2 lipca 2018 r. Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

2. W Art. 4 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 10. Dniu Roboczym rozumie się każdy dzień tygodnia poza sobotami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2. W Art. 4 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 10. Dniu Roboczym rozumie się każdy dzień tygodnia poza sobotami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 12 grudnia 2017 r. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 4) statutu AXA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) I. Stosownie do art. 239 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia oraz

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 1 maja 2013 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) I. PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w artykule 4 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Dochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Poprzednie nazwy Funduszu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 16 lipca 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku o zmianach Statutu BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Wzrostu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: 1) Pioneer Lokacyjny 2) Pioneer

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: 1) Pioneer Lokacyjny 2) Pioneer

Bardziej szczegółowo

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Subfundusze: 1) Pioneer Lokacyjny 2) Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKZE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKZE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 2 kwietnia 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20-07-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze Z dniem 25.11.2013 r uległa zmianie nazwa firmy i skrót Banku z BRE Bank Spółka Akcyjna i "BRE Bank S.A." na "mbank Spółka Akcyjna" oraz "mbank S.A." W związku z powyższym zmienia się nazwę MultiBank na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA Tekst jednolity Regulaminu ze zmianami obowiązującymi od dnia 14 stycznia 2019 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM REGULAMIN UCZESTNICTWA W CELOWYM PLANIE INWESTYCYJNYM Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Plan Celowy Plan Inwestycyjny, będący Programem Specjalnym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku

Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku Informacja o zmianach danych obję tych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku W związku z wejściem w życie w dniu 05 marca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Akcji Europejskich

Bardziej szczegółowo

7. Rozdziały V-IX otrzymują brzmienie: Rozdział V Jednostki Uczestnictwa

7. Rozdziały V-IX otrzymują brzmienie: Rozdział V Jednostki Uczestnictwa Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,,ALIOR IKE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) Data wejścia w życie regulaminu: 14.01.2019 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DYNAMICZNA ALOKACJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DYNAMICZNA ALOKACJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI DYNAMICZNA ALOKACJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO Poprzednie nazwy Funduszu:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 3 SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 3 SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 3 SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO PZA 3 SFIO Poprzednie nazwy

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w AXA TFI

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w AXA TFI emerytury Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w AXA TFI Definicje 1 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1) Częściowy Zwrot należy przez to rozumieć wycofanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) Data wejścia w życie regulaminu: 14.01.2019 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF BPH TFI TFI BPH TFI Jak BPH Inwestować TFI Jak inwestować Jak inwestować Regulamin Regulamin Inwestowanie Inwestowanie zawsze kojarzyło zawsze mi kojarzy się z czymś zawiłym. W BPH TF Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Niniejszym, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin)

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Art. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo