Zestawienia statystyczne

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienia statystyczne"

Transkrypt

1 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2008 roku Zestawienia statystyczne 1

2 2

3 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH...6 Tabela 1.1 Uchwały organów gminy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęte w Polsce w 2008 roku...7 Tabela 1.2 Konsultowanie uchwał z innymi podmiotami w 2008 roku...8 DZIAŁ II RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH...10 Tabela 2.1 Limit punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych uchwalony przez gminy na terenie województwa w Polsce w 2008 roku...11 Tabela 2.2. Liczba punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...12 Tabela 2.3 Liczba jednorazowych zezwoleń oraz zezwoleń wydanych przedsiębiorcom i jednostkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Polsce w 2008 roku...13 Tabela 2.4 Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...14 Tabela 2.5 Interwencje podjęte przez gminy, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2008 roku...15 DZIAŁ III GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH...16 Tabela 3.1 Wykaz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w Polsce w 2008 roku...17 Tabela 3.2 Osoba odpowiedzialna za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...18 Tabela 3.3 Zawód i forma zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...19 DZIAŁ IV POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM; PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE...20 Tabela 4.1 Interwencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pomoc dla osób z problemem alkoholowym w Polsce w 2008 roku...21 Tabela 4.2 Grupy pomocowe i samopomocowe w Polsce w 2008 roku...22 Tabela 4.3 Grupy pomocowe i samopomocowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach w Polsce w 2008 roku...24 Tabela 4.4 NajwaŜniejsze działania podjęte przez gminy na terenie województw w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i współuzaleŝnionych w Polsce w 2008 roku Tabela 4.4 c.d. NajwaŜniejsze działania podjęte przez gminy na terenie województw w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych od alkoholu w Polsce w 2008 roku (ciąg dalszy)...26 Tabela 4.5 Klienci punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w Polsce w 2008 roku...27 Tabela 4.6 Liczba pracowników punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...28 Tabela 4.7 Centra Integracji Społecznej w Polsce w roku Tabela 4.8 Integracji Społecznej w Polsce w roku Tabela 4.9 Prace gminnej komisji pomoc ofiarom przemocy w Polsce w 2008 roku...31 Tabela 4.10 NajwaŜniejsze działania własne podjęte przez gminy, w celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w Polsce w 2008 roku.32 3

4 Tabela 4.11 NajwaŜniejsze działania współfinansowane przez gminy, podjęte w celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w Polsce w 2008 roku Tabela 4.12 Odrębność punktów konsultacyjno interwencyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie od punktów, w których udzielane są porady osobom uzaleŝnionym od alkoholu i członkom ich rodzin w Polsce w 2008 roku...34 Tabela 4.13 Działania podejmowane były przez gminną komisję wobec członków rodzin, w których dochodziło do przemocy w Polsce w 2008 roku.35 Tabela 4.13 c.d. Działania podejmowane były przez gminną komisję wobec członków rodzin, w których dochodziło do przemocy w Polsce w 2008 roku ciąg dalszy...36 Tabela 4.14 Działania gmin na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców w Polsce w 2008 roku...37 DZIAŁ V PROFILAKTYKA SZKOLNA I ŚRODOWISKOWA...38 Tabela 5.1 Szkolne programy profilaktyczne w Polsce w 2008 roku...39 Tabela 5.2 Pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne w Polsce w 2008 roku...40 Tabela 5.3 Szkolne i pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne; podsumowanie w Polsce w 2008 roku...41 Tabela 5.4 Świetlice realizujące program socjoterapeutyczny w Polsce w 2008 roku...42 Tabela 5.5 Świetlice realizujące program opiekuńczo wychowawczy w Polsce w 2008 roku...43 Tabela 5.6 Świetlice realizujące program socjoterapeutyczny i opiekuńczo wychowawczy; podsumowanie w Polsce w 2008 roku...44 Tabela 5.7 Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieŝy w Polsce w 2008 roku...45 Tabela 5.8 Programy interwencyjno profilaktyczne dla młodzieŝy eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, w tym z alkoholem, w Polsce w 2008 roku...46 Tabela 5.9 Działania na rzecz doŝywiania dzieci w Polsce w 2008 roku...47 Tabela 5.10 Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane przez gminy na terenie województwa w Polsce w 2008 roku...48 Tabela 5.11 Programy z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców napojów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...49 Tabela 5.12 Profilaktyczne programy pracownicze oraz szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji w Polsce w 2008 roku...50 Tabela 5.13 Gminy które w roku 2008 zorganizowały profilaktyczne programy pracownicze w zakładach pracy...51 DZIAŁ VI EDUKACJA PUBLICZNA ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI...52 Tabela 6.1 Działania gmin z zakresu edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...53 Tabela 6.2 Współpraca między gminami w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...54 Tabela 6.3 Współpraca między gminami a samorządem powiatu w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...55 Tabela 6.4 Współpraca między gminami a samorządem województwa w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...56 Tabela 6.5 Ocena współpracy z samorządem województwa pełnomocnikiem zarządu województwa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku

5 Tabela 6.6 Współpraca między gminami a organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...58 Tabela 6.7 Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi w Polsce w 2008 roku...59 Tabela 6.8 Współpraca między gminami a stowarzyszeniami/klubami abstynenckimi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku Tabela 6.9 Ocena współpracy ze stowarzyszeniami/klubami abstynenckimi w Polsce w 2008 roku...61 Tabela 6.10 Współpraca między gminami a kościołami i związkami wyznaniowymi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku Tabela 6.11 Ocena współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce w 2008 roku...63 Tabela 6.12 Badania naukowe, diagnozy i sondaŝe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane na terenie gmin w Polsce w 2008 roku...64 Tabela 6.13 Finansowanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku...65 Tabela 6.13 Finansowanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku c.d...66 Tabela 6.14 Zestawienie wykonania dochodów gmin, miast na prawach powiatu i województw z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych (par 048) i wydatków poniesionych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2008 roku (w zł)

6 6 DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

7 Tabela 1.1 Uchwały organów gminy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęte w Polsce w 2008 roku. 1. Liczba uchwał przyjętych w roku sprawozdawczym, dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Liczba uchwał przyjętych w roku sprawozdawczym, dotyczących przyjęcia gminnego programu profilaktyki wspólnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii 3. Liczba uchwał przyjętych w roku sprawozdawczym, dotyczących zasad usytuowania punktów sprzedaŝy oraz zasad sprzedaŝy napojów Liczba przyjętych wcześniej uchwał, obowiązujących w roku sprawozdawczym, dotyczących zasad usytuowania punktów sprzedaŝy oraz zasad sprzedaŝy napojów alkoholowych. 4. Liczba uchwał przyjętych w roku sprawozdawczym, dotyczących limitu punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych Liczba przyjętych wcześniej uchwał, obowiązujących w roku sprawozdawczym, dotyczących limitu punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych. 5. Liczba uchwał przyjętych w roku sprawozdawczym, dotyczących powołania Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Liczba gmin w których dokonano zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 6. Liczba uchwał przyjętych w roku sprawozdawczym, dotyczących czasowego zakazu sprzedaŝy, podawania, wnoszenia oraz spoŝywania napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy Liczba przyjętych wcześniej uchwał, obowiązujących w roku sprawozdawczym, dotyczących czasowego zakazu sprzedaŝy, podawania, wnoszenia oraz spoŝywania napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

8 Tabela 1.2 Konsultowanie uchwał z innymi podmiotami w 2008 roku 1. Liczba gmin, które konsultowały uchwały ze stowarzyszeniami i/lub klubami abstynenckimi 2. Liczba gmin, które konsultowały uchwały z innymi organizacjami pozarządowymi 3. Liczba gmin, które konsultowały uchwały z innymi podmiotami Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

9 Tabela 1.3 Lokalne ograniczenia i zakazy w zakresie sprzedaŝy napojów alkoholowych w Polsce w 2008 roku 1. Liczba gmin w województwie, w których w roku sprawozdawczym obowiązywał roku uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaŝy, podawania, wnoszenia oraz spoŝywania napojów alkoholowych na stacjach benzynowych. 2. Liczba gmin w województwie, w których w roku sprawozdawczym roku uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaŝy, podawania, wnoszenia oraz spoŝywania napojów alkoholowych na basenach i kąpieliskach. 3. Liczba gmin w województwie, w których w roku sprawozdawczym obowiązywał roku uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaŝy, podawania, wnoszenia oraz spoŝywania napojów alkoholowych w innych miejscach. 4. Łączna liczba gmin, w których w roku sprawozdawczym roku obowiązywały wymienione w kolumnach 1., 2., 3., zakazy. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

10 10 DZIAŁ II RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

11 Tabela 2.1 Limit punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych uchwalony przez gminy na terenie województwa w Polsce w 2008 roku 1. Limit punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych uchwalony przez rady gmin na terenie województwa ogółem. 2. Limit punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy uchwalony przez rady gmin na terenie województwa. 3. Limit punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŝycia w miejscu sprzedaŝy uchwalony przez rady gmin na terenie województwa. * W niektórych przypadkach łączny limit punktów sprzedaŝy nie jest sumą kolumn 2. i 3. Jest to spowodowane brakiem danych. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

12 Tabela 2.2. Liczba punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych w Polsce w 2008 roku 1. Liczba mieszkańców w województwie (w zestawieniu brano pod uwagę gminy, które nadesłały ankiety) w roku 2008 przypadająca na jeden punkt sprzedaŝy napojów alkoholowych ogółem. 2. Liczba mieszkańców w województwie (w zestawieniu brano pod uwagę gminy, które nadesłały ankiety) w roku 2008 przypadająca na jeden punkt sprzedaŝy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyŝej 18% r. Liczba punktów z napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy w miejscu sprzedaŝy wg zawartości alkoholu wg zawartości alkoholu Lp. Województwa A. B. ogółem razem do 4, 5% do 18% pow. 18% razem do 4, 5% do 18% pow. 18% Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

13 Tabela 2.3 Liczba jednorazowych zezwoleń oraz zezwoleń wydanych przedsiębiorcom i jednostkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Polsce w 2008 roku 1. Liczba wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych ogółem. 2. Liczba wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaŝ napojów alkoholowych. 3. Liczba wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych jednostkom Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 4. Liczba zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polegała na organizowaniu przyjęć. 5. Liczba przedsiębiorców, których działalność polegała na organizowaniu przyjęć, posiadających waŝne zezwolenie na sprzedaŝ napojów alkoholowych. 6. Środki finansowe uzyskane przez gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polegała na organizowaniu przyjęć. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie ,38 zł 2. Kujawsko Pomorskie ,34 zł 3. Lubelskie ,09 zł 4. Lubuskie ,22 zł 5. Łódzkie ,20 zł 6. Małopolskie ,12 zł 7. Mazowieckie ,83 zł 8. Opolskie ,69 zł 9. Podkarpackie ,49 zł 10. Podlaskie ,11 zł 11. Pomorskie ,32 zł 12. Śląskie ,77 zł 13. Świętokrzyskie ,34 zł 14. Warmińsko Mazurskie ,16 zł 15. Wielkopolskie ,90 zł 16. Zachodniopomorskie ,00 zł Razem: ,96 zł 13

14 Tabela 2.4 Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w Polsce w 2008 roku Zezwolenia wydane w 2008 roku na sprzedaŝ napojów przeznaczonych do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy w miejscu sprzedaŝy wg zawartości alkoholu wg zawartości alkoholu Lp. Województwa A. B. ogółem razem do 4, 5% do 18% pow. 18% razem do 4, 5% do 18% pow. 18% 1. Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem: Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dane zebrane za pośrednictwem pełnomocników zarządów województw 14

15 Tabela 2.5 Interwencje podjęte przez gminy, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2008 roku 1. Liczba interwencji podjętych przez gminy w roku sprawozdawczym w związku z naruszeniem przepisów określonych w art ww. ustawy 2. Liczba interwencji podjętych przez gminy w roku sprawozdawczym w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 15 ww. ustawy 3. Liczba spraw związanych z naruszeniem przepisów określonych w ustawie, w których gmina występowała w charakterze oskarŝyciela 3.1 w tym dotyczących sprzedaŝy alkoholu osobom nieletnim (art. 15 ww. ustawy). 3.2 w tym dotyczących reklamy napojów alkoholowych (art ww. ustawy). 4. Liczba orzeczonych w roku sprawozdawczym wyroków sądowych w sprawach z powództwa gminy skazujących osoby fizyczne lub prawne w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ww. ustawy (reklama alkoholu oraz sprzedaŝ alkoholu nieletnim i nietrzeźwym). 5. Liczba spraw sadowych, z powództwa gminy, będących w toku. 6. Liczba cofniętych zezwoleń ogółem: 6.1. w tym za sprzedaŝ alkoholu nieletnim, 6.2. w tym za sprzedaŝ alkoholu nietrzeźwym, 6.3. w tym za zakłócanie porządku publicznego, 6.4. w tym za wprowadzenie do sprzedaŝy alkoholu z nielegalnych źródeł, 6.5. w tym za nieprzestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu, 6.6. w tym za przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaŝy napojów alkoholowych, 6.7. w tym inne powody cofnięcia. 7. Liczba decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń z tytułu niedokonania opłaty. 8. Łączna liczba decyzji dotyczących cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem: Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dane zebrane za pośrednictwem pełnomocników zarządów województw 15

16 16 DZIAŁ III GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

17 Tabela 3.1 Wykaz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w Polsce w 2008 roku 1. Liczba gminnych komisji 2. Liczba członków w gminnych komisjach Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

18 Tabela 3.2 Osoba odpowiedzialna za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku 1. Liczba gmin, w których była wyznaczona osoba bezpośrednio odpowiedzialna za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Liczba gmin, w których odpowiedzialność za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ponosił pełnomocnik zarządu gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Liczba gmin, w których odpowiedzialność za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ponosił pełnomocnik wójta/burmistrza/prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 4. Liczba gmin, w których odpowiedzialność za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ponosił koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 5. Liczba gmin, w których odpowiedzialność za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ponosiły inne osoby. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

19 Tabela 3.3 Zawód i forma zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku A. Liczba gmin w województwie B. Liczba gmin, które nadesłały ankiety 1. Nauczyciel 2. Pedagog Szkolny 3. Pracownik Socjalny 4. Psycholog 5. Prawnik 6. Lekarz 7. Pielęgniarka 8. Terapeuta UzaleŜnień 9. Inny Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

20 20 DZIAŁ IV POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM; PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

21 Tabela 4.1 Interwencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pomoc dla osób z problemem alkoholowym w Polsce w 2008 roku 1. Liczba osób, z którymi członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzili w 2008 roku rozmowy interwencyjno motywujące w związku z naduŝywaniem alkoholu. 2. Liczba osób uzaleŝnionych od alkoholu, wobec których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wystąpiła w 2008 roku do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 3. Liczba członków rodzin osób z problemami alkoholowymi, z którymi członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzili w 2008 roku rozmowy wspierająco motywujące Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

22 Tabela 4.2 Grupy pomocowe i samopomocowe w Polsce w 2008 roku 1. Liczba grup AA. 2. Wysokość środków przeznaczonych na powyŝsze zadanie. 3. Liczba grup AL ANON. 4. Wysokość środków przeznaczonych na powyŝsze zadanie. 5. Liczba grup AL ATEEN. 6. Wysokość środków przeznaczonych na powyŝsze zadanie. 7. Liczba stowarzyszeń abstynenckich (klubów abstynenta). 8. Wysokość środków przeznaczonych na powyŝsze zadanie. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie ,30 zł ,04 zł 3 0,00 zł ,32 zł 2. Kujawsko Pomorskie ,10 zł ,00 zł 3 0,00 zł ,83 zł 3. Lubelskie ,52 zł ,00 zł 3 0,00 zł ,28 zł 4. Lubuskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. Łódzkie ,41 zł ,00 zł ,00 zł ,75 zł 6. Małopolskie ,72 zł ,00 zł 2 0,00 zł ,42 zł 7. Mazowieckie ,29 zł ,12 zł ,00 zł ,53 zł 8. Opolskie ,09 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. Podkarpackie ,71 zł ,00 zł 2 0,00 zł ,66 zł 10. Podlaskie ,24 zł ,75 zł 3 0,00 zł ,69 zł 11. Pomorskie ,98 zł ,00 zł 3 0,00 zł ,00 zł 12. Śląskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł 13. Świętokrzyskie ,81 zł ,40 zł 1 0,00 zł ,83 zł 14. Warmińsko Mazurskie ,25 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 15. Wielkopolskie ,26 zł ,00 zł ,00 zł ,72 zł 16. Zachodniopomorskie ,00 zł ,00 zł 4 0,00 zł ,85 zł Razem: zł zł zł zł 22

23 Tabela 4.2 c.d. Grupy pomocowe i samopomocowe w Polsce w 2008 roku (ciąg dalszy). 9. Liczba samopomocowych grup DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). 10. Wysokość środków przeznaczonych na powyŝsze zadanie. 11. Liczba telefonów zaufania dla osób z problemem alkoholowym. 12. Wysokość środków przeznaczonych na powyŝsze zadanie. 13. Liczba punktów konsultacyjnych dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i ich rodzin. 14. Wysokość środków przeznaczonych na powyŝsze zadanie. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie ,00 zł ,28 zł ,21 zł 2. Kujawsko Pomorskie ,00 zł ,42 zł ,85 zł 3. Lubelskie ,00 zł ,94 zł ,61 zł 4. Lubuskie ,00 zł ,00 zł ,79 zł 5. Łódzkie ,00 zł ,99 zł ,38 zł 6. Małopolskie ,00 zł ,99 zł ,73 zł 7. Mazowieckie ,00 zł ,00 zł ,54 zł 8. Opolskie ,00 zł ,00 zł ,10 zł 9. Podkarpackie ,00 zł ,63 zł ,08 zł 10. Podlaskie ,00 zł ,09 zł ,20 zł 11. Pomorskie ,00 zł ,18 zł ,89 zł 12. Śląskie ,00 zł ,02 zł ,47 zł 13. Świętokrzyskie ,00 zł ,59 zł ,70 zł 14. Warmińsko Mazurskie ,00 zł ,83 zł ,88 zł 15. Wielkopolskie ,00 zł ,65 zł ,76 zł 16. Zachodniopomorskie ,84 zł ,88 zł ,95 zł Razem: zł zł zł 23

24 Tabela 4.3 Grupy pomocowe i samopomocowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach w Polsce w 2008 roku 1. Liczba punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie. 2. Liczba telefonów zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie. 3. Liczba schronisk/hosteli dla ofiar przemocy w rodzinie. 4. Liczba ośrodków interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. 5. Liczba ośrodków wsparcia dla rodzin z problemem przemocy. 6. Liczba grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (np. przy ośrodku interwencji kryzysowej, schronisku itp.). 7. Liczba grup terapeutycznych dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie. 8. Liczba interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 9. Liczba interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. 10. Liczba programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

25 Tabela 4.4 NajwaŜniejsze działania podjęte przez gminy na terenie województw w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i współuzaleŝnionych w Polsce w 2008 roku. 1. Zamówienia na świadczenia zdrowotne. 1a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 2. Realizacja programów zdrowotnych. 2a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 3. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego świadczących usługi dla mieszkańców gminy. 3a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 4. Finansowanie zajęć ponadetatowych prowadzonych przez pracowników lecznictwa odwykowego (umowa zlecenie, ryczałt, inne) 4a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 5. Finansowanie/dofinansowanie etatu pracownika placówki lecznictwa odwykowego. 5a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 6. DoposaŜenie placówek lecznictwa odwykowego. 6a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 7. Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek lecznictwa odwykowego. 7a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. Lp. Województwo A. B. 1 1a. 2. 2a. 3. 3a. 4. 4a. 5. 5a. 6. 6a. 7. 7a. 1. Dolnośląskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Kujawsko Pomorskie ,00 zł 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Lubelskie ,00 zł ,44 zł ,00 zł ,00 zł 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. Lubuskie ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. Łódzkie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. Małopolskie ,00 zł ,96 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7. Mazowieckie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8. Opolskie ,00 zł ,63 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0,00 zł 9. Podkarpackie ,46 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0,00 zł 10. Podlaskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 11. Pomorskie ,90 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 12. Śląskie ,00 zł ,53 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 13. Świętokrzyskie ,24 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 14. Warmińsko Mazurskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 15. Wielkopolskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 16. Zachodniopomorskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: , ,16 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów zł Alkoholowych (dane zebrane z województw i gmin za pośrednictwem pełnomocników zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych). 25

26 Tabela 4.4 c.d. NajwaŜniejsze działania podjęte przez gminy na terenie województw w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych od alkoholu w Polsce w 2008 roku (ciąg dalszy). 8. Udział finansowy w tworzeniu nowej placówki lecznictwa odwykowego przez gminę lub związek gmin. 8a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 9. Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 9a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 10. Uruchomienie telefonu dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. 10a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 11. Dofinansowanie dojazdu osób uzaleŝnionych na terapie do placówek lecznictwa odwykowego. 11a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 12. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce. 12a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. 13. Inne działania 13a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację powyŝszego zadanie. Lp. Województwo A. B. 8. 8a. 9. 9a a a a a. 1. Dolnośląskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł ,58 zł ,51 2. Kujawsko Pomorskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,31 zł ,68 zł ,6 3. Lubelskie ,00 zł ,00 zł 5 601,00 zł ,55 zł ,04 zł ,24 4. Lubuskie ,00 zł ,00 zł 0 0,00 zł ,82 zł ,31 zł Łódzkie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,60 zł ,44 zł ,05 6. Małopolskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,45 zł ,88 zł ,05 7. Mazowieckie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,83 zł ,11 zł ,34 8. Opolskie ,00 zł ,00 zł 0 0,00 zł ,60 zł ,00 zł Podkarpackie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,02 zł ,00 zł , Podlaskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,09 zł ,89 zł , Pomorskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,72 zł ,84 zł , Śląskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,22 zł ,36 zł ,1 13. Świętokrzyskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,30 zł ,27 zł Warmińsko Mazurskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,40 zł ,68 zł , Wielkopolskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,74 zł ,24 zł , Zachodniopomorskie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,24 zł ,08 zł ,83 Razem: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,19 zł ,40 zł ,85 zł 26

27 Tabela 4.5 Klienci punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w Polsce w 2008 roku 1. Liczba punktów konsultacyjnych działających w województwie. 2. Liczba osób uzaleŝnionych, którym udzielono konsultacji w ww. punktach. 3. Liczba dorosłych członków rodzin osób z problemem alkoholowym, którym udzielono konsultacji w ww. punktach. 4. Liczba dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, którym udzielono konsultacji w ww. punktach. 5. Liczba ofiar przemocy, którym udzielono konsultacji w ww. punktach. 6. Liczba sprawców przemocy, którym udzielono konsultacji w ww. punktach. 7. Suma kolumn 2 6. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

28 Tabela 4.6 Liczba pracowników punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2008 roku 1. Liczba specjalistów psychoterapii uzaleŝnień. 2. Liczba instruktorów terapii uzaleŝnień. 3. Liczba osób w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzaleŝnień. 4. Liczba osób w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzaleŝnień. 5. Liczba pracowników socjalnych. 6. Liczba nauczycieli, pedagogów. 7. Liczba psychologów. 8. Liczba prawników. 9. Liczba policjantów. 10. Liczba innych osób. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

29 Tabela 4.7 Centra Integracji Społecznej w Polsce w roku Liczba Centrów Integracji Społecznej (CIS) funkcjonujących na terenie województwa. 2. Liczba CIS utworzonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.. 3. Liczba CIS utworzonych przez organizację poŝytku publicznego. 4. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki na zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w CIS. 5. Łączna liczba uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS. 6. W tym liczba osób uzaleŝnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie ,72 zł Kujawsko Pomorskie ,19 zł Lubelskie ,70 zł Lubuskie ,00 zł Łódzkie ,00 zł Małopolskie ,00 zł Mazowieckie ,63 zł Opolskie ,40 zł Podkarpackie ,00 zł Podlaskie ,00 zł Pomorskie ,75 zł Śląskie ,02 zł Świętokrzyskie ,00 zł Warmińsko Mazurskie ,92 zł Wielkopolskie ,00 zł Zachodniopomorskie ,20 zł Razem: ,53 zł ds. rozwiązywania problemów alkoholowych). 29

30 Tabela 4.8 Kluby Integracji Społecznej w Polsce w roku Liczba Klubów Integracji Społecznej (KIS) funkcjonujących na terenie województwa. 2. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki na KIS. 3. Łączna liczba uczestników zajęć prowadzonych w KIS. 4. W tym liczba osób uzaleŝnionych od alkoholu. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie ,55 zł Kujawsko Pomorskie ,40 zł Lubelskie ,00 zł Lubuskie ,00 zł Łódzkie ,00 zł Małopolskie ,00 zł Mazowieckie ,00 zł Opolskie ,00 zł Podkarpackie ,00 zł Podlaskie ,00 zł Pomorskie ,96 zł Śląskie ,97 zł Świętokrzyskie ,00 zł Warmińsko Mazurskie ,98 zł Wielkopolskie ,33 zł Zachodniopomorskie ,06 zł Razem: ,25 zł ds. rozwiązywania problemów alkoholowych). 30

31 Tabela 4.9 Prace gminnej komisji pomoc ofiarom przemocy w Polsce w 2008 roku 1. Liczba sprawców przemocy w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie gminnej komisji. 2. Liczba ofiar przemocy w rodzinie osób, z którymi kontaktowali się członkowie gminnej komisji. 3. Liczba sprawców przemocy w rodzinie, przeciwko którym gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych skierowała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. 4. Liczba sprawców przemocy w rodzinie, których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych skierowała na terapię dla sprawców przemocy. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

32 Tabela 4.10 NajwaŜniejsze działania własne podjęte przez gminy, w celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w Polsce w 2008 roku. 1. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy. 2. Uruchomienie telefonu zaufania dla ofiar przemocy domowej. 3. Uruchomienie schroniska/hostelu dla ofiar przemocy. 4. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 5. Utworzenie ośrodka wsparcia. 6. Stworzenie grupy terapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie. 7. Zorganizowanie i finansowanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 8. Finansowanie szkoleń dotyczących procedury Niebieskie Karty. 9. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 10. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. 11. Finansowanie zatrudnienia osób pracujących w placówkach pomagających ofiarom przemocy domowej. 12. Finansowanie istniejących placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 13. Finansowanie remontu lub adaptacji placówek pomocy ofiarom przemocy. 14. Funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 15. Realizowanie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 16. Inne. Lp. Województwo A. B Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem:

Zestawienia statystyczne

Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2007 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne

Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2009 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne

Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2010 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2013 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2014 roku Zestawienia statystyczne 1 2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2015 roku

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2015 roku PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2015 roku Zestawienia statystyczne Na podstawie: PARPA-G1 - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2016 roku

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2016 roku PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2016 roku Zestawienia statystyczne Na podstawie:parpa-g1 - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2017 roku

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2017 roku PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2017 roku Zestawienia statystyczne Na podstawie:parpa-g1 - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2006 roku. Zestawienia statystyczne

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2006 roku. Zestawienia statystyczne PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE W SAMORZĄDACH GMINNYCH w 2006 roku Zestawienia statystyczne 1 DZIAŁ I UCHWAŁY ORGANÓW GMINY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W SAMORZĄDACH GMINNYCH w latach

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W SAMORZĄDACH GMINNYCH w latach Załącznik do załącznika do uchwały Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku.

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku. Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 5, 0 458 Warszawa, tel. (0 ) 5 30 30, 5 30 35; fax. (0 ) 836 8 66 e mail: parpa@warman.com.pl; parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2008 ROK Załącznik do chwały Nr XV/149/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2008 ROK Zadanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta nr: ABAN-73QKLL / 2006. Województwo: DOLNOŚLĄSKIE Powiat:złotryjski Gmina:Złotoryja. Ulica: ul. Orląt Lwowskich 1. Telefon: 877-91-00 WWW:

Ankieta nr: ABAN-73QKLL / 2006. Województwo: DOLNOŚLĄSKIE Powiat:złotryjski Gmina:Złotoryja. Ulica: ul. Orląt Lwowskich 1. Telefon: 877-91-00 WWW: Ankieta nr: ABAN-73QKLL / 26 Województwo: DOLNOŚLĄSKIE Powiat:złotryjski Rodzaj:gmina miejska Kod:22621 Gmina:Złotoryja Liczba ludności: Kod Pocztowy: 59-5 Kierunkowy: 76 Ulica: ul. Orląt Lwowskich 1 Telefon:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Ankieta nr: KMIA-7SNRVP / 2008

Ankieta nr: KMIA-7SNRVP / 2008 Ankieta nr: KMIA-7SNRVP / 28 1. Gmina Złotoryja 1a. Liczba mieszkańców (stan na 16 463 31.12.27) 1a. Liczba mieszkańców powyżej 18 r. ż. (stan na 31.12.27) 2. Rodzaj gminy gmina miejska DANE TERYTORIALNE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Miejskiej w RóŜanie z dnia 8 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Jednym z istotnych problemów społecznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr RGK.0007.184.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.184.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr RGK.0007.184.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.

z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. UCHWAŁA NR XLIX/383/2018 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 10 października 2018 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r Na podstawie art 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/297/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/297/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 27 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/297/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/287/2009 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 18 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLVII/287/2009 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 18 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLVII/287/2009 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Witnica na 2010 rok. Na

Bardziej szczegółowo

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku. Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 25, 01 458 Warszawa, tel. (0 22) 532-03-25; fax (0 22) 836 81 66 e mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl Adresat:

Bardziej szczegółowo

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku.

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku. Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 25, 01 458 Warszawa, tel. (0 22) 532-03-25; fax (0 22) 836 81 66 e mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl Adresat:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/274/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/274/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/274/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/474/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/474/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 28 września 2017 r. Uchwała Nr XXXII/474/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych. dla Gminy Puchaczów. na rok 2016

Program Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych. dla Gminy Puchaczów. na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XIII /98/ 15 Rady Gminy Puchaczów z dnia 16.12.2015r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puchaczów na rok 2016 Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r. Rozdział I.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r. Rozdział I. Załącznik do Uchwały Nr XIX/82/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 grudnia 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

druk Nr 597 U C H W A Ł A NR 627/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r.

druk Nr 597 U C H W A Ł A NR 627/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r. druk Nr 597 U C H W A Ł A NR 627/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.10.2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z MONITORINGU WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014-2020 za 2017 r. Kielce, 2018 2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK Załącznik do uchwały nr XXXIV/199/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W SAMORZĄDACH GMINNYCH w latach 2011-2013

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W SAMORZĄDACH GMINNYCH w latach 2011-2013 Załącznik do załącznika do uchwały Nr 11/339/16 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 w treści określonej w załączniku do uchwały.

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 w treści określonej w załączniku do uchwały. UCHWAŁA NR 182/ XXX /05 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR VIII/416/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/292/12 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/295/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/295/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/295/2012 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/95/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XV/95/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/511/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR L/511/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR L/511/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Załącznik do uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28.12.2006 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/170/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/170/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/170/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ankieta nr: UŻYK-8WNKNH / 2011

Ankieta nr: UŻYK-8WNKNH / 2011 Ankieta nr: UŻYK-8WNKNH / 211 1a. Liczba mieszkańców (stan 16 147 na 31.12.sprawozdawczym) 1a. Liczba mieszkańców 13 45 powyżej 18 r. ż. (stan na 31.12.sprawozdawczym) 2. Rodzaj gminy gmina miejska DANE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VI/57/2007 r. Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 25 stycznia 2007 r.

Uchwała nr VI/57/2007 r. Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 25 stycznia 2007 r. Uchwała nr VI/57/2007 r. Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PARPA-G1. Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. w 2015 r.

PARPA-G1. Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. w 2015 r. Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleje Jerozolimskie 155, 02 326 Warszawa, tel. (22) 250-63-25; fax (22) 250 63 60 e mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/303/17 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/303/17 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 25 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/303/17 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Formularz: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Formularz: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Formularz: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Typ: PARPA-G1 Rok: 217 Dział dane jednostki sprawozdawczej. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Formularz: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Formularz: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Formularz: PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Typ: PARPA-G1 Rok: 216 Dział dane jednostki sprawozdawczej. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/171/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia r.

Uchwała Nr XXII/171/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia r. Uchwała Nr XXII/171/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.03.2009r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku.

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku. Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleje Jerozolimskie 155, 2 326 Warszawa, tel. ( 22) 25-63-25; fax ( 22) 25 63 6 e mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl Adresat:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 4 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew Program określa kierunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV / 191 /07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 I. WSTĘP Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 9 grudnia 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.

PARPA G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku. Ministerstwo Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleje Jerozolimskie 155, 2 326 Warszawa, tel. ( 22) 25-63-25; fax ( 22) 25 63 6 e mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl Adresat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2011 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na rok 2004.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na rok 2004. Program Profilaktyki i w Gminie Miejskiej Czarna Woda na rok 2004. Cele programu: 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. samorządy gminne mają obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/52/19 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 23 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/52/19 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 23 maja 2019 r. UCHWAŁA NR IX/52/19 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo