Systemy operacyjne Laboratorium. Pliki wsadowe Windows (część 2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy operacyjne Laboratorium. Pliki wsadowe Windows (część 2)"

Transkrypt

1 Systemy operacyjne Laboratorium Pliki wsadowe Windows (część 2) Zagadnienia do zrealizowania (3h) Instrukcja warunkowa (2)... 1 Instrukcja CALL... 2 Instrukcja warunkowa (3)... 4 Instrukcja iteracyjna FOR... 6 Zadania do samodzielnego rozwiązania... 7 Instrukcja warunkowa (2) Druga postać instrukcji warunkowej dotyczy porównywania napisów: IF "napis1" == "napis2" komenda albo IF NOT "napis1" == "napis2" komenda Instrukcja w tej postaci powoduje wykonanie podanej komendy tylko wówczas, gdy oba napisy napis1 i napis2 są równe, czyli takie same. Słowo równość oznacza tutaj równość idealną - napisy musza mieć taką samą długość i składać się z takich samych znaków. W przypadku nazw plików i katalogów duże i małe litery nie są rozróżnialne, w przypadku porównywania napisów brane jest to pod uwagę. Tak więc napisy "Lista.txt" oraz "lista.txt" wcale nie są równe. Warto pamiętać, że bezpieczniej jest podawać porównywane napisy w cudzysłowie oraz pomiędzy napisami a znakiem '=' umieścić znak odstępu - jego brak może spowodować błąd wykonania pliku. Ta postać instrukcji warunkowej posłuży nam przede wszystkim do sprawdzania ilości podanych argumentów. Korzystając o obu postaci instrukcji możemy napisać ostateczną wersję pliku wsadowego mydel.bat usuwającego plik podany jako argument, przyjmując przy tym następujące założenia: plik wsadowy może być uruchomiony z argumentem '/?' - należy wówczas wyświetlić informację o przeznaczeniu oraz opis składni, uruchomienie pliku z jednym argumentem będącym nazwą pliku powoduje jego usunięcie lub wypisaniu komunikatu o błędzie, jeżeli plik został uruchomiony z dwoma lub większą ilością argumentów, to jeśli pierwszym z nich jest '/?', to wyświetlamy informację o przeznaczeniu i składnię, jeżeli natomiast pierwszy argument jest nazwą pliku, to wypisujemy komunikat o błędzie i składnię. REM

2 REM Usuwa plik podany jako argument REM IF "%1" == "/?" GOTO Informacja IF "%1" == "" GOTO BrakArgumentu IF NOT "%2" == "" GOTO ZbytWieleArgumentow IF EXIST %1 GOTO Usuwaj ECHO Plik [%1] nie istnieje. :Usuwaj ECHO Usuwanie [%1] DEL %1 > NUL :BrakArgumentu ECHO Oczekiwany argument. GOTO Skladnia :ZbytWieleArgumentow ECHO Zbyt wiele argumentów. GOTO Skladnia :Informacja ECHO Usuwa podany plik. :Skladnia ECHO Składnia polecenia: ECHO MYDEL [/?] nazwa_pliku Mimo iż czynność jest stosunkowo prosta, to konstrukcja pliku wymaga sporego nakładu pracy. Przeanalizujemy krótko poszczególne warunki zadania. Z przyjętych założeń wynika, że dopuszczalne są wywołania: "mydel /?", "mydel /? /?", "mydel /? lista.txt", "mydel /? lista.txt lista.bak" - dopuszczalne jest każde wywołanie, w którym pierwszy argument jest równy "/?". W związku z tym w pliku wsadowym w pierwszej kolejności sprawdzamy wystąpienie tego właśnie argumentu. Kolejne instrukcje warunkowe dotyczą już przypadków uruchomienia bez argumentów lub z argumentami, ale z pierwszym argumentem różnym od "/?". Sprawdzamy najpierw czy podano jakikolwiek argument. Trzecia istrukcja IF dotyczy przypadku: podano co najmniej jeden argument i argument pierwszy jest nazwą pliku. Wówczas usuwamy plik jeżeli jest to jedyny argument lub wypisujemy komunikat o błędzie gdy podano więcej niż jedną nazwę pliku. Ilość podanych argumentów, a właściwie to czy argument jest jeden, sprawdzamy porównując argument drugi %2 z napisem pustym. Ostatnie IF dotyczy już tylko przypadku: podano dokładnie jeden argument będący nazwą pliku - pozostaje więc sprawdzić czy podany plik istnieje. Instrukcja CALL Jak wspomniano na początku w pliku wsadowym można używać dowolnych poleceń wewnętrznych i programów wykonywalnych (com i exe). Polecenie pliku wsadowego nie może natomiast być plikiem wsadowym. Uruchomienie w pliku wsadowym innego pliku wsadowego wymaga zastosowania polecenia: CALL plik_wsadowy [argumenty] Do tej pory stosowane były instrukcje skoku zawsze do etykiety położonej "poniżej" w pliku wsadowym. Istnieje możliwość przeniesienia wykonywania pliku do linii wcześniejszej, czyli "powyżej" - tego typu konstrukcję, tzn. etykietę oraz występującą poniżej instrukcję skoku do tej właśnie etykiety nazywamy pętlą. Pętle często stosuje się w połączeniu z instrukcją. Polecenie wykonuje tzw. przesunięcie argumentów, tzn. argument pierwszy %1 zastępowany jest przez argument drugi %2, argument

3 drugi %2 zastępowany jest przez argument trzeci %3, itd. Ogólnie: argument %N zastępowany jest przez argument %(N+1). UWAGA: W wyniku wykonania polecenia argument pierwszy pliku wsadowego jest bezpowrotnie tracony - nie ma możliwości odwołania się do tego argumentu. Demonstruje to poniższy przykład: Tak wygląda wykonanie pliku z pięcioma argumentami: C:\TEMP>argumen.bat list1.txt list2.txt list3.txt list4.txt list5.txt Arg1=[list1.txt] Arg2=[list2.txt] Arg3=[list3.txt] Arg4=[list4.txt] Arg1=[list2.txt] Arg2=[list3.txt] Arg3=[list4.txt] Arg4=[list5.txt] Arg1=[list3.txt] Arg2=[list4.txt] Arg3=[list5.txt] Arg4=[] Arg1=[list4.txt] Arg2=[list5.txt] Arg3=[] Arg4=[] Arg1=[list5.txt] Arg2=[] Arg3=[] Arg4=[] Arg1=[] Arg2=[] Arg3=[] Arg4=[] Po pierwszym wykonaniu polecenia wyrażenie %1 reprezentuje już napis list2.txt, wyrażenie %2 napis list3.txt i tak dalej. Po wykonaniu drugim wyrażenie %1 jest równe list3.txt, zaś %4 jest w ogóle napisem pustym - %4 musiałoby reprezentować szósty argument podany w wywołaniu, tymczasem podano tylko pięć argumentów. Po piątym wywołaniu wszystkie argumenty mają wartość pustą!. Ogólnie: jeżeli plik wsadowy uruchomiony został z N argumentami, to po N-1 wykonaniu instrukcji ostatni z podanych argumentów znajduje się na miejscu %1, po wykonaniu N-tym plik wsadowy w ogóle nie ma argumentów. Oto prosty przykład pliku wsadowego argument.bat, który umieszcza w pliku o nazwie argument.txt wszystkie podane argumenty, każdy w osobnej linii. IF "%1" == "/?" GOTO Informacja :Start IF "%1" == "" ECHO %1 >> argument.txt GOTO Start :Informacja ECHO Umieszcza w pliku argument.txt wszystkie podane argumenty. ECHO Składnia polecenia: ECHO ARGUMENT [/?] [arg1 arg2...] Jeśli pierwszy argument jest równy "/?" zostanie wyświetlona pomoc. W pozostałych przypadkach wykonywana jest pętla od etykiety Start do instrukcji skoku GOTO Start. Najważniejszą instrukcją każdej pętli jest instrukcja przerwania pętli, czyli przeniesienia wykonywania pliku poza pętlę. W tym wypadku zadanie to wykonuje polecenie IF, które sprawdza nie pustość argumentu %1. Cały cykl powtarzany jest tak długo aż argument %1 osiągnie wartość napisu

4 pustego. Ponieważ wewnątrz pętli występuje polecenie w którymś momencie skończą się argumenty pliku i wykonywanie pętli zostanie zakończone. Konstruując pętlę należy zawsze stworzyć warunki umożliwiające jej zakończenie. Nietrudno przewidzieć jaki efekt można osiągnąć po usunięciu z powyższego pliku instrukcji. Wówczas podczas wykonywania pętli argumenty nie ulegałyby żadnym zmianom co oznacza, że pętla mogłaby się nigdy nie skończyć. Ten sam skutek przyniosłoby usunięcie instrukcji wyjścia z pętli IF. W tym wypadku argumenty do ich wyczerpania ulegałyby zmianom, nie wpłynęłoby to jednak na instrukcję GOTO Start, która zawsze wykonywałaby skok do podanej etykiety. Taką sytuację nazywamy często "zapętleniem lub powieszeniem programu". Jeżeli używamy w pliku wsadowym pętli wskazane jest przedsięwzięcie pewnych środków ostrożności. Otóż wykonanie pliku wsadowego można przerwać naciskając klawisz Ctrl+C. Wówczas command.com może zareagować na naciśnięty klawisz i zakończyć wykonywanie pliku, aby jednak było to możliwe należy ustawić wykrywalność tego klawisza poleceniem: BREAK ON Polecenie to można wydać na klawiaturze, albo umieścić w pliku wsadowym przed rozpoczęciem pętli - najlepiej na początku pliku. Samo polecenie BREAK bez argumentu ON lub OFF wyświetla jedynie stan reakcji na klawisz Ctrl+C. Warto pamiętać: NIEOMYLNOŚĆ = FORMAT C: co mniej więcej znaczy tyle, że kres wiary we własne umiejętności zawsze idzie w parze z utratą części dysku. Pętle wykorzystujemy na ogół, gdy określoną czynność trzeba wykonać na większej liczbie plików. Mając do dyspozycji plik wsadowy mydel.bat usuwający jeden podany plik, zadanie polegające na usunięciu wszystkich plików będących argumentami pliku wsadowego sprowadza się wyłącznie do wywołania pliku mydel.bat taką ilość razy, ile plików mamy usunąć. Przykład: Plik wsadowy usuwający wszystkie pliku podane w postaci argumentów. BREAK ON :Start IF "%1" == "" CALL mydel.bat %1 GOTO Start Obsługę błędów oraz "pomoc" należy dopisać samodzielnie. Instrukcja warunkowa (3) Kiedy program kończy swoje działanie ma możliwość poinformowania systemu operacyjnego o stanie swojego zakończenia. Przekazana informacja jest dosyć uboga albowiem może być zaledwie nieujemną liczbą całkowitą, ale o tym, że w świecie komputerów jedna liczba może być informacją bardzo obszerną nikogo przekonywać nie trzeba. Liczbę tą nazywamy kodem wyjścia programu. Z możliwości tej programy nie zawsze korzystają i często program nie pozostawia po sobie żadnej informacji - wówczas system operacyjny traktuje taki stan zakończenia jako poprawny i przyjmuje, że zakończony program pozostawił po sobie kod zero (często mówimy też, że program zakończył się z kodem zero). Nie oznacza to wcale, że liczby różne od zera oznaczają błędne zakończenie programu; jest to często przyjmowana w informatyce reguła na mocy której liczba zero oznacza poprawne wykonanie określonej operacji. Instrukcja warunkowa w trzeciej postaci służy właśnie do sprawdzania stanu zakończenia ostatnio wykonanego programu lub komendy: IF ERRORLEVEL kod_wyjścia komenda

5 albo IF NOT ERRORLEVEL kod_wyjścia komenda Kod wyjścia jest tutaj liczbą naturalną, komenda poleceniem do wykonania. Instrukcja w tej postaci wykona podaną komendę tylko wówczas, gdy ostatnio wykonywane polecenie zwróciło kod wyjścia większy lub równy podanej liczbie (w przypadku użycia NOT mniejszy od podanej liczby). Z tej postaci instrukcji warunkowej korzystać będziemy wyłącznie przy sprawdzaniu kodu wyjścia polecenia CHOICE, które stosuje się w systemie MS-DOS do zadawania różnego rodzaju pytań. Składnia polecenia jest następująca: CHOICE [/C:odpowiedzi] [/N] [/T:Z,XY] [tekst] Co robi polecenie CHOICE? Po wydaniu komendy CHOICE bez argumentów na ekranie zostanie wyświetlony napis "[T,N]?" a następnie program będzie czekał do momentu naciśnięcia jednej z liter 'T' lub 'N'. Wydanie polecenia w postaci CHOICE /C:12A* spowoduje wypisanie tekstu "[1,2,A,*]?" i oczekiwanie programu na naciśnięcie któregoś z podanych znaków. Jeżeli podamy określony tekst, to program wypisze go a następnie wyświetli listę dopuszczalnych odpowiedzi. Użycie opcji "/N" spowoduje, że nie zostanie wyświetlona lista odpowiedzi, opcja "/T" określa odpowiedź domyślną Z po XY sekundach. Po wydaniu polecenia: CHOICE /C:ABX /N /T:0,5 "Rodzaj szkoły? [A-podst, B-średn, X-żadna] : " na ekranie pojawi się tekst "Rodzaj szkoły? [A-podst, B-średn, X-żadna] : " a następnie program będzie czekał na naciśnięcie jednego z klawiszy A, B, X przez maksymalnie 5 sekund - nie wybranie żadnej z odpowiedzi jest równoznaczne z wybraniem odpowiedzi domyślnej, czyli odpowiedzi X. Program po wyborze odpowiedniego klawisza bądź po upływie dopuszczalnego czasu kończy swoje działanie zwracając do systemu operacyjnego kod wyjścia, który jest numerem odpowiedzi na podanej liście, tzn. po wyborze A program zwróci 1, po wyborze B liczbę 2, zaś po wyborze X liczbę 3. Przykład: plik wsadowy, który będzie potrafił uruchomić jeden z dwóch programów w zależności od wyboru użytkownika, np. MS Write lub MS Paint. :Start CLS ECHO _ ECHO _ ECHO [ 1 ]. MS Write ECHO [ 2 ]. MS Paint ECHO [ Q ]. Zakończ ECHO _ ECHO _ CHOICE /C:123Q /N "Wybierz program do uruchomienia : " IF ERRORLEVEL 3 IF ERRORLEVEL 2 GOTO Pascal ECHO Trwa uruchamianie MS Write... C:\Windows\System32\write.exe :Windows ECHO Trwa uruchamianie MS Paint... C:\Windows\System32\mspaint.exe Linie zawierające polecenie ECHO z kreską podkreślenia należy wpisać w następujący sposób: po wpisaniu słowa ECHO należy wpisać klawisz spacji a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt i przy wciśniętym klawiszu Alt na klawiaturze numerycznej (z prawej strony) wpisać kod znaku 255 po

6 czym można zwolnić klawisz Alt - kursor powinien się wówczas przesunąć o jedną pozycję w lewo, a wszystko to po to, aby zmusić polecenie ECHO do wypisania pustej linii. Podane w pliku ścieżki dostępu muszą oczywiście być poprawne - można je nawet zmienić na ścieżki do innych programów. Zwróćmy uwagę na kolejność sprawdzania kodu wyjścia polecenia CHOICE. Instrukcje warunkowe porównują kod wyjścia od wartości największej możliwej czyli 4 w dół do wartości przedostatniej 2 - pominięcie wszystkich IF jest równoważne z wyborem odpowiedzi pierwszej. Taki sposób sprawdzania wartości kodu jest konsekwencją sposobu wykonywania instrukcji warunkowej - jeżeli w pierwszej instrukcji IF umieścilibyśmy kod 2, to spełnienie tego warunku mówiłoby tylko tyle, że wybrano odpowiedź 2 lub 3. Można przyjąć, że sprawdzanie kodu wyjścia zawsze wykonujemy w ten sam sposób od wartości największych do najmniejszych - choć oczywiście można wykonać to inaczej. Pozostaje tylko dodać, że uruchomienia systemu Windows podczas pracy Windows jest raczej niewykonalne i zakończy się odpowiednim komunikatem. Można to jednak zrobić podczas pracy trybu MS-DOS (tryb MS-DOS jest czymś innym niż Wiersz poleceń). Kto zamierza to sprawdzić, powinien odnaleźć plik C:\autoexec.bat i w ostatnim wierszu tego pliku wpisać polecenie uruchamiające powyższy plik wsadowy, czyli np. CALL C:\TEMP\mymenu.bat. Przykład: Jako drugi przykład wykorzystania trzeciej postaci instrukcji warunkowej: plik wsadowy zmieniający nazwę pliku. Obsługę błędów oraz informacje o przeznaczeniu należy uzupełnić samodzielnie. BREAK ON :Usuwaj IF NOT EXIST %2 GOTO MoznaZmienic CHOICE /C:TN "Plik %2 już istnieje. Usunąć istniejący plik " IF ERRORLEVEL 2 DEL %2 > NUL :MoznaZmienic ECHO Przenoszenie %1 na %2 REN %1 %2 > NUL Przejście do etykiety Usuwaj powinno nastąpić w sytuacji gdy podano dwa argumenty będące nazwami plików i argument pierwszy jest nazwą istniejącego pliku. Wówczas jeżeli nie istnieje plik podany jako drugi argument, to zmieniamy nazwę pliku, w przeciwnym wypadku zadajemy pytanie czy usunąć istniejący plik. Po odpowiedzi negatywnej przechodzimy na koniec pliku wsadowego, w przypadku odpowiedzi pozytywnej usuwamy istniejący plik i wykonujemy zmianę nazwy. Instrukcja iteracyjna FOR Instrukcje iteracyjne (powtarzające, zwane też pętlami) służą w językach programowania do wielokrotnego wykonywania podobnych czynności. Ogólnie dzieli się instrukcje iteracyjne na pętle o znanej lub niemożliwej do przewidzenia z góry liczbie powtórzeń. Sformułowanie "o znanej liczbie powtórzeń" wymaga pewnego wyjaśnienia. Przez znaną ilość iteracji rozumie się tu ilość znaną nie w momencie pisania programu lub pliku wsadowego, tylko ilość znaną w momencie rozpoczęcia wykonywania pętli. I tak na przykład: jeżeli pętla zostanie powtórzona tyle razy ile plików zawiera katalog bieżący, to mimo iż nie możemy przewidzieć ile plików będzie zawierał katalog traktujemy tą pętlę jako pętlę o znanej liczbie powtórzeń - liczba tą będzie bowiem znana w momencie rozpoczynania pętli. Również omówiony wcześniej przykład pliku wsadowego, który usuwał wszystkie pliki podane jako argumenty jest przykładem pętli o znanej liczbie powtórzeń - plik można uruchomić z każdą liczbą argumentów, niemniej jednak liczba ta zawsze jest znana w momencie uruchomienia pliku wsadowego. A oto przykład pętli o niemożliwej do ustalenia z góry liczbie powtórzeń: :Start CHOICE /C:TN "Powtórzyć?"

7 IF ERRORLEVEL 2 GOTO Start Przerwanie pętli następuje w momencie naciśnięcia klawisza 'N' - nie można z góry przewidzieć ile razy użytkownik wybierze odpowiedź 'T'. Instrukcja iteracyjna FOR pliku wsadowego jest pętlą o znanej liczbie powtórzeń i następującej składni: FOR %%X IN (lista) DO komenda Argument lista jest obowiązkowy i zawiera pooddzielane znakami odstępu nazwy plików - w nazwach tych mogą występować znaki wieloznaczne '?' i '*'. Po znakach '%%' pojemy tzw. zmienną - odpowiednik niewiadomej w matematyce. Zmienna ta będzie kolejno przybierać wszystkie możliwe wartości spośród wartości podanych na liście (lista). Dla każdej możliwej wartości zmiennej X zostanie wykonane polecenie komenda. Rozważmy przykład: [1] FOR %%A IN (1 2 3) DO DIR [2] FOR %%K IN (zadanie zadanie.bat zadanie.bak) DO DIR Każda z powyższych instrukcji przyniesie ten sam efekt - trzy razy zostanie wykonane polecenie DIR. W przykładzie [1] zmienna A przybierze (otrzyma) wartość "1" a następnie nastąpi wykonanie polecenia DIR. Po wykonaniu komendy zmienna A otrzyma wartość "2" i ponownie nastąpi wykonanie komendy. po jej zakończeniu zmienna A otrzyma wartość "3" i zostanie wykonana komenda. Na tym zakończy się wykonywanie polecenia FOR. W przykładzie [2] będzie dokładnie tak samo z tą tylko różnicą że zmienna będzie przyjmować wartości "zadanie", "zadanie.bat" oraz "zadanie.bak". Odpowiedź na pytanie po co zmienna przyjmuje wartości z listy staje się oczywista jeśli powiemy, że wyrażenie %%X może występować w treści podanej komendy i reprezentuje aktualną wartość zmiennej X, podobnie jak %1 reprezentuje pierwszy argument pliku wsadowego. Tak więc, wykonanie polecenia: FOR %%A IN ( ) DO ECHO Wartość zmiennej = %%A spowoduje wypisanie dziesięciu linii zawierających tekst "Wartość zmiennej = " oraz odpowiednią cyfrę z listy. Polecenie FOR %%A IN (*.txt *.bak) DO COPY %%A C:\TEMP skopiuje wszystkie pliki z katalogu bieżącego z rozszerzeniami txt lub bak do podanego katalogu C:\TEMP. Zadania do samodzielnego rozwiązania Wszystkie pliki wsadowe powinny działać we wszystkich możliwych przypadkach związanych z istnieniem plików. Należy również zadbać o to, aby podczas wykonywania plików wyświetlane były wyłącznie informacje wypisywane przez polecenie ECHO pliku wsadowego. 1. Napisać plik wsadowy, który zamieni zawartość dwóch dowolnie wybranych plików. 2. Korzystając m.in. z poleceń find oraz sort napisać plik wsadowy mydir.bat, który wyświetli zawartość katalogu bieżącego. Na wydruku powinny być widoczne tylko pliki i katalogi. Wydruk powinien zawierać w pierwszej kolejności listę plików a następnie listę katalogów. Zarówno pliki jak i katalogi należy posortować alfabetycznie. Nie wolno korzystać z żadnych opcji polecenia dir, można natomiast skorzystać z tymczasowych plików pomocniczych. 3. Napisać plik wsadowy mycopy.bat służący do tworzenia kopii pliku pod inną nazwą, przyjmując następujące założenia: a. plik działa tylko w przypadku gdy został uruchomiony z dwoma różnymi argumentami,

8 b. jeżeli plik o takiej nazwie jak nazwa kopii już istnieje, to nie wykonujemy kopiowania.

Pliki wsadowe systemu DOS

Pliki wsadowe systemu DOS Pliki wsadowe systemu DOS Budowa pliku wsadowego 2. Polecenie ECHO 3.Instrukcja warunkowa (1) 4. Etykiety i instrukcja skoku GOTO 5.Argumenty plików wsadowych 6. Instrukcja warunkowa (2) 7. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne II Laboratorium. Część 1: Pliki wsadowe Windows

Systemy operacyjne II Laboratorium. Część 1: Pliki wsadowe Windows Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel v1.02 2010 Systemy operacyjne II Laboratorium Część 1: Pliki wsadowe Windows Zagadnienia do zrealizowania (3h) Budowa pliku

Bardziej szczegółowo

TEMAT : System operacyjny MS DOS pliki wsadowe

TEMAT : System operacyjny MS DOS pliki wsadowe Temat : Pliki wsadowe w MS-DOS Każdy system operacyjny ma możliwość przetwarzania wsadowego. Zamiast wielokrotnie wpisywać z klawiatury ciągi poleceń można zapisać je w pliku wsadowych (batch). Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Wiersz poleceń Windows

Wiersz poleceń Windows Wiersz poleceń Windows Uruchamianie wiersza poleceń Przycisk START polecenie URUCHOM wpisujemy CMD i ENTER Wiersz poleceń Bieżąca ścieżka Tu wpisujemy polecenia Składnia polecenia w DOS C:\>[POLECENIE]

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows

Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows Laboratorium Systemów Operacyjnych Komputerów Tryb linii komend i programowanie wsadowe w systemach DOS/Windows 1. Tryb linii komend Tryb linii komend pozwala użytkownikowi na zlecanie wykonywania operacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Wiersz poleceń - Potoki i pliki wsadowe Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 22. października 2008 Marcin

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

II. Programowanie wsadowe DOS/Windows

II. Programowanie wsadowe DOS/Windows II. Programowanie wsadowe DOS/Windows Instrukcję przygotowano na podstawie materiałów udostępnionych przez kolegów z Zakładu Sterowania Wydziału Elektrycznego (Obecnie oryginał instrukcji znajduje się

Bardziej szczegółowo

Korzystając z plików wsadowych, zwanych również programami wsadowymi lub skryptami, można uprościć rutynowe lub wielokrotnie wykonywane zadania.

Korzystając z plików wsadowych, zwanych również programami wsadowymi lub skryptami, można uprościć rutynowe lub wielokrotnie wykonywane zadania. Pliki wsadowe Ryszard Rogacz Budowa pliku wsadowego Plik wsadowy jest to zwykły plik tekstowy zawierający rozszerzenie.bat. Wewnątrz takiego pliku znajdują się instrukcje, które są poleceniami systemu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba Programowanie w języku Python Grażyna Koba Kilka definicji Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Windows XP

Administracja systemem Windows XP Administracja systemem Windows XP sposoby konfigurowania usług, zarządzania procesami i zasadami bezpieczeństwa systemowego. Proces instalacji systemu Skróty klawiaturowe Polecenia konsoli tekstowej Nazwy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS

SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS SYSTEMY OPERACYJNE ĆWICZENIE POLECENIA SYSTEMU MSDOS 1. Podstawowe informacje Aby uruchomić Wiersz poleceń należy wybrać menu Start, a następnie Uruchom gdzie należy wpisać cmd i zatwierdzić je klawiszem

Bardziej szczegółowo

DOS. Opis podstawowych komend w systemie MS DOS 6.22

DOS. Opis podstawowych komend w systemie MS DOS 6.22 DOS Wersja MS DOS 6.22 była ostatnim systemem z serii MS DOS, który był przeznaczony do samodzielnej pracy na komputerze. Jego następcą został system MS DOS 7.0 dostępny w 32 bitowym systemie Windows 95

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Wiersz poleceń systemu Windows. Wybrane polecenia linii poleceń (podstawowe operacje dyskowe)

Wiersz poleceń systemu Windows. Wybrane polecenia linii poleceń (podstawowe operacje dyskowe) Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany także konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Opisz działanie następujących komend systemowych : COPY EDIT FDISK FIND FORMAT XCOPY

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Opisz działanie następujących komend systemowych : COPY EDIT FDISK FIND FORMAT XCOPY Ćwiczenie 1 Opisz działanie następujących komend systemowych : COPY EDIT FDISK FIND FORMAT XCOPY Ćwiczenie 2 Na dysku d utworzyć drzewo katalogów (a) i zmienić katalog bieżący na przemysłowe (b) Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

lekcja 8a Gry komputerowe MasterMind

lekcja 8a Gry komputerowe MasterMind lekcja 8a Gry komputerowe MasterMind Posiadamy już elementarną wiedzę w zakresie programowania. Pora więc zabrać się za rozwiązywanie problemów bardziej złożonych, które wymagają zastosowania typowych

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Windows XP Wiersz polecenia

Windows XP Wiersz polecenia Windows XP Wiersz polecenia, opracował Jan Biernat 1 z 7 Windows XP Wiersz polecenia DOS (ang. Disk Operating System) pierwszy przenośny (dyskowy) system operacyjny komputerów PC i mikrokomputerów lat

Bardziej szczegółowo

@echo off wyłączyliśmy polecenie "echo" Pause>nul oczekiwanie naciśnięcia dowolnego przycisku Pause? echo. przerwa miedzy wierszami

@echo off wyłączyliśmy polecenie echo Pause>nul oczekiwanie naciśnięcia dowolnego przycisku Pause? echo. przerwa miedzy wierszami Pliki wsadowe, Polecenie HELP wypisuje wszystkie dostępne komendy wiersza poleceń. Polecenie HELP XCOPY wyświetli szczegółowy opis użycia polecenia xcopy. Kliknij na Start Uruchom: wpisz: edit. @echo off

Bardziej szczegółowo

Po uruchomieniu programu nasza litera zostanie wyświetlona na ekranie

Po uruchomieniu programu nasza litera zostanie wyświetlona na ekranie Część X C++ Typ znakowy służy do reprezentacji pojedynczych znaków ASCII, czyli liter, cyfr, znaków przestankowych i innych specjalnych znaków widocznych na naszej klawiaturze (oraz wielu innych, których

Bardziej szczegółowo

Pętle. Dodał Administrator niedziela, 14 marzec :27

Pętle. Dodał Administrator niedziela, 14 marzec :27 Pętlami nazywamy konstrukcje języka, które pozwalają na wielokrotne wykonywanie powtarzających się instrukcji. Przykładowo, jeśli trzeba 10 razy wyświetlić na ekranie pewien napis, to można wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Pliki i foldery znajdujące się na dysku można kopiować lub przenosić zarówno w ramach jednego dysku jak i między różnymi nośnikami (np. pendrive, karta pamięci,

Bardziej szczegółowo

Jak zawsze wyjdziemy od terminologii. While oznacza dopóki, podczas gdy. Pętla while jest

Jak zawsze wyjdziemy od terminologii. While oznacza dopóki, podczas gdy. Pętla while jest Pętle Pętla to pewien fragment kodu, który jest wykonywany wielokrotnie. Wyobraź sobie taką sytuację. Piszesz program do szyfrowania danych. Dane są szyfrowane kolejno bajt po bajcie. Załóżmy, że plik

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie innego rodzaju pętli, jaką jest pętla for w języku Python. Składnia pętli for jest następująca: for

Bardziej szczegółowo

MS-DOS polecenia wewnętrzne i

MS-DOS polecenia wewnętrzne i MS-DOS polecenia wewnętrzne i zewnętrzne Polecenia zewnętrzne i wewnętrzne Tekstowy system DOS zawiera dużą liczbę poleceń pozwalających na realizację zadań systemu operacyjnego. Dzielą się one na polecenia

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne - Linux 2

Technologie Informacyjne - Linux 2 Technologie Informacyjne - 2 Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański Powłoka - polecenia pośredniczace Polecenie grep wypisuje z pliku lub strumienia wejściowego te wiersze, które sa zgodne z podanym wyrażeniem.

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Pisanie skryptów wiersza poleceń - pętle

Projektowanie aplikacji internetowych Pisanie skryptów wiersza poleceń - pętle Instrukcja numer 06 Projektowanie aplikacji internetowych Pisanie skryptów wiersza poleceń - pętle Zadanie 06 Pętle w skryptach wiersza poleceń Zadanie omawia zagadnienia związane ze stosowaniem instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji 1. Ustalamy ile komputerów będziemy wykorzystywać do użytkowania programów Compas LAN i EQU. Jeśli komputerów jest więcej niż jeden musimy

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

- wszystkie elementy - wszystkie elementy

- wszystkie elementy - wszystkie elementy Tablice: indeksy całkowite >=0 tworzenie: TABLICA[0]=45 TABLICA[1]=23 TABLICA[2]=78 lub TABLICA=(45 23 78) lub TABLICA=($@) odwołanie echo ${TABLICA[3] echo ${TABLICA[*] echo ${TABLICA[@] Długość zmiennej:

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego.

Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Temat zajęć: Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego. Czas realizacji zajęć: 135 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Zmienne śrowiskowe oraz ich eksportowanie, argumenty

Bardziej szczegółowo

Klawiatura komputerowa.

Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa. Zdjęcie: www.xpec.pl Klawiatura komputerowa. Klawiatura komputerowa uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania lub wprowadzania danych do komputera. Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel 8086. Wygoda użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Klawisze szybkiego wyboru układu drabinkowego

Klawisze szybkiego wyboru układu drabinkowego Klawisze szybkiego wyboru układu drabinkowego lub Styk normalnie otwarty ( lub [ Cewka \ lub / Styk normalnie zamknięty = Połączenie poziome (Shift + \) Alt N Alt P Alt F (plus nazwa) Ctrl PgUp Ctrl PgDn

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Utworzenie pliku. Dowiesz się:

Utworzenie pliku. Dowiesz się: Dowiesz się: 1. Jak rozpocząć pisanie programu 2. Jak wygląda szkielet programu, co to są biblioteki i funkcja main() 3. Jak wyświetlić ciąg znaków w programie 4. Jak uruchamiać (kompilować) napisany program

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; }

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; } Pętle Pętle (ang. loops), zwane też instrukcjami iteracyjnymi, stanowią podstawę prawie wszystkich algorytmów. Lwia część zadań wykonywanych przez programy komputerowe opiera się w całości lub częściowo

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONSOLI W SYSTEMIE WINDOWS

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONSOLI W SYSTEMIE WINDOWS ZAGADNIENIA Laboratorium 1 Architektura komputerów II Budowa i podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem komputera (zagadnienia związane z procesorem, dyskiem twardym, pamięciami, urządzeniami peryferyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład: 4. Instrukcje sterujące, operatory. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD

Podstawy programowania. Wykład: 4. Instrukcje sterujące, operatory. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD programowania Wykład: 4 Instrukcje sterujące, operatory 1 programowania w C++ Instrukcje sterujące 2 Pętla for for ( instrukcja_ini ; wyrazenie_warunkowe ; instrukcja_krok ) tresc_petli ; instrukcja_ini

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wykład 12 - Programowanie w BASHu Trochę bardziej zaawansowane Bartek Wilczyński 25.1.2016 Organizacyjne Bardzo proszę o wypełnienie ankiet w USOS Szczególnie zależy

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

Kompilator języka Basic można bezpłatnie pobrać ze strony z zakładki DOWNLOAD.

Kompilator języka Basic można bezpłatnie pobrać ze strony   z zakładki DOWNLOAD. Kompilator języka Basic można bezpłatnie pobrać ze strony www.justbasic.com z zakładki DOWNLOAD. lub bezpośrednio z linku - > download Just BASIC v1.01! Size: 2.4 MB Po zainstalowaniu na komputerze program

Bardziej szczegółowo

Celem tego projektu jest stworzenie

Celem tego projektu jest stworzenie Prosty kalkulator Celem tego projektu jest stworzenie prostego kalkulatora, w którym użytkownik będzie podawał dwie liczby oraz działanie, które chce wykonać. Aplikacja będzie zwracała wynik tej operacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu elektronicznego katalogu przedmiotów (sylabusów)

Instrukcja obsługi systemu elektronicznego katalogu przedmiotów (sylabusów) Instrukcja obsługi systemu elektronicznego katalogu przedmiotów (sylabusów) 1. Uruchomienie systemu System wykonany został w postaci aplikacji web. Do uruchomienia wymagany jest dostęp do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady Pętle i tablice. Spotkanie 3 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Pętle: for, while, do while Tablice Przykłady 11/26/2016 AGH, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania 2 Pętla w największym uproszczeniu służy

Bardziej szczegółowo

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1.

tworzenie katalogów Aby utworzyć nowy katalog wpisz: mkdir katalog1 Ta komenda utworzy katalog o nazwie katalog1. Linux podobnie jak MacOS X są systemami opartymi na Unixie. Wiele programów linuxowych działa z poziomu terminala dlatego aby móc ich używać należy poznać podstawowe komendy systemu Unix. Nauczycie się

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Powłoka poleceń Windows XP

Powłoka poleceń Windows XP Powłoka poleceń Windows XP Rdzeń systemu DOS tworzą następujące pliki: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM. Plik command.com jest odpowiedzialny za wykonywanie poleceń wewnętrznych (rezydentnych) oraz zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi III Klasa - Linux SKRYPTY POWŁOKI mgr inż. Tomasz Borowiec SKRYPTY POWŁOKI - PODSTAWY W Linuksie skrypt jest plikiem tekstowym zawierającym polecenia systemowe

Bardziej szczegółowo

1 Powtórzenie wiadomości

1 Powtórzenie wiadomości 1 Powtórzenie wiadomości Zadanie 1 Napisać program, który w trybie dialogu z użytkownikiem przyjmie liczbę całkowitą, a następnie wyświetli informację czy jest to liczba parzysta czy nieparzysta oraz czy

Bardziej szczegółowo

Liczby losowe i pętla while w języku Python

Liczby losowe i pętla while w języku Python Liczby losowe i pętla while w języku Python Mateusz Miotk 17 stycznia 2017 Instytut Informatyki UG 1 Generowanie liczb losowych Na ogół programy są spójne i prowadzą do przewidywanych wyników. Czasem jednak

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli WPROWADZENIE Wyprowadzanie danych: Wyprowadzanie na ekran komunikatów i wyników umożliwia instrukcja wyjścia funkcja print(). Argumentami funkcji (podanymi w nawiasach) mogą być teksty, wyrażenia arytmetyczne

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Pliki i foldery

Moduł 1 Pliki i foldery Moduł 1 Pliki i foldery Plik to jakiś zbiór danych. Plikiem może być np. dokument tekstowy, zdjęcie (obraz), utwór muzyczny (dźwięk) lub film (wideo). Natomiast folder (inaczej zwany katalogiem) służy

Bardziej szczegółowo

Pliki wsadowe powłoki Windows.

Pliki wsadowe powłoki Windows. Pliki wsadowe powłoki Windows. Pliki wsadowe powłoki Windows potocznie zwane BAT-ami, są to pliki tekstowe o rozszerzeniu *.bat zawierające zestaw komend wykonywane linijka po linijce przez interpreter

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania Laboratorium. Ćwiczenie 2 Programowanie strukturalne podstawowe rodzaje instrukcji

Podstawy programowania Laboratorium. Ćwiczenie 2 Programowanie strukturalne podstawowe rodzaje instrukcji Podstawy programowania Laboratorium Ćwiczenie 2 Programowanie strukturalne podstawowe rodzaje instrukcji Instrukcja warunkowa if Format instrukcji warunkowej Przykład 1. if (warunek) instrukcja albo zestaw

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych(końcowych); wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace(zmniejszające)) { blok instrukcji; }

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych(końcowych); wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace(zmniejszające)) { blok instrukcji; } Pętle Pętle (ang. loops), zwane też instrukcjami iteracyjnymi, stanowią podstawę prawie wszystkich algorytmów. Lwia część zadań wykonywanych przez programy komputerowe opiera się w całości lub częściowo

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.* Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany takŝe konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne - Linux 3

Technologie Informacyjne - Linux 3 Technologie Informacyjne - 3 Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański Tryby plików i uprawnienia Każdy z plików uniksowych posiada zbiór uprawnień określajacych, czy możemy dany plik odczytać (r), zapisać

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku projektu Console Application

Struktura pliku projektu Console Application Struktura pliku projektu Console Application #include #include using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) // to jest komentarz system("pause"); return EXIT_SUCCESS; Na początku

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

Układy VLSI Bramki 1.0

Układy VLSI Bramki 1.0 Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Opis edytora schematów... 2 2.1 Dodawanie bramek do schematu:... 3 2.2 Łączenie bramek... 3 2.3 Usuwanie bramek... 3 2.4 Usuwanie pojedynczych połączeń... 4 2.5 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

REKURENCJA W JĘZYKU HASKELL. Autor: Walczak Michał

REKURENCJA W JĘZYKU HASKELL. Autor: Walczak Michał REKURENCJA W JĘZYKU HASKELL Autor: Walczak Michał CZYM JEST REKURENCJA? Rekurencja zwana rekursją, polega na wywołaniu przez funkcję samej siebie. Algorytmy rekurencyjne zastępują w pewnym sensie iteracje.

Bardziej szczegółowo

Pliki wsadowe BATCH. Położenie: (nie dotyczy) 3bird.net 2013, http://3bird.net

Pliki wsadowe BATCH. Położenie: (nie dotyczy) 3bird.net 2013, http://3bird.net Pliki wsadowe BATCH Położenie: (nie dotyczy) 3bird.net 2013, http://3bird.net Przełącznik wejścia-wyjścia dir > plik.txt more < plik.txt > nul Przetwarzanie potokowe dir more dir a:\ find 96.05.12 > plik.txt

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja cz. 1

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja cz. 1 Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja cz. 1 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych; Begin

Bardziej szczegółowo

Część XV C++ Ćwiczenie 1

Część XV C++ Ćwiczenie 1 Część XV C++ Instrukcja break przerywa działanie tylko tej pętli, w ciele której została wywołana. Jeśli więc wywołamy break w pętli zagnieżdżonej w innej pętli, zostanie przerwane działanie tylko tej

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki - F1: Pomoc - CTRL+ESC: otwieranie menu Start - ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami - ALT+F4: zamykanie programu - SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu - Logo systemu Windows+L: blokowanie

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

7. Pętle for. Przykłady

7. Pętle for. Przykłady . Pętle for Przykłady.1. Bez użycia pętli while ani rekurencji, napisz program, który wypisze na ekran kolejne liczby naturalne od 0 do pewnego danego n. 5 int n; 6 cin >> n; 8 for (int i = 0; i

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else.

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nasz kalkulator umie już liczyć, ale potrafi przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo