Polecenia wewnętrzne:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polecenia wewnętrzne:"

Transkrypt

1 Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo podczas uruchomienia Polecenia wewnętrzne: d: Funkcja: zmiana napędu na podany CHDIR [path] lub CD [path] Funkcja: zmiana katalogu CD \ przejście do katalogu głównego CD przejście do katalogu nadrzędnego DIR [d:][path][nazwazbioru[roz]] [/p][/w] Funkcja: wyświetlenie wszystkich lub wyspecyfikowanych elementów katalogu, podkatalogów, zbiorów /p podział na strony /w sama nazwa i rozszerzenie w pięciu kolumnach

2 MKDIR [d:][path] lub MD [d:][path] Funkcja: utworzenie katalogu MD grupa - utworzenie podkatalogu w katalogu aktualnym MD \grupa - utworzenie podkatalogu w katalogu głównym RMDIR [d:] [path] lub RD [d:] [path] Funkcja: usunięcie katalogu COPY [d:] path] nazwazbioru[roz] [d:] path] nazwazbioru[roz] [/a] [/b] [/v] Funkcja: kopiowanie plików /a zbiór znakowy /b zbiór binarny /v kopiowanie z weryfikacją

3 RENAME [d:] [path] nazwazbioru1[roz] nazwazbioru2[roz] lub REN [d:] [path] nazwazbioru1[roz] nazwazbioru2[roz] Funkcja: zmiana nazwy zbioru DEL [d:] [path] nazwazbioru[roz] lub ERASE [d:] [path] nazwazbioru[roz] Funkcja: kasowanie wyspecyfikowanego pliku TYPE [d:][path] nazwazbioru[roz] [>PRN] Funkcja: wyprowadzenie wyspecyfikowanego zbioru na standardowe urządzenie wyjścia (lub np drukarkę) BREAK [ON/OFF] Funkcja: ustalenie trybu kontroli pojawienia się przerwania użytkownika OFF - system operacyjny sprawdza, czy nie przychodzi z klawiatury sygnał <CTRL-BREAK> tylko podczas operacji standardowych WE/WY, obsługi portu drukarki i portu komunikacji szeregowej ON możliwe przerwanie wykonania dowolnego polecenia niemal w każdej chwili

4 CLS Funkcja: czyszczenie ekranu DATE [mm-dd-rr]/[dd-mm-rr]/[rr-mm-dd] Funkcja: wyprowadzenie lub zmiana daty używanej przez komputer (format daty zależy od układu klawiatury) TIME [gg:mm[:ss[xx]]] Funkcja: odczyt i ustalenie aktualnego czasu PATH [d: path; d: path; ;] Funkcja: podanie ścieżek dostępu do katalogów, w których powinny być szukane zbiory programowe nie znalezione w katalogu aktualnym (tylko zbiory o rozszerzeniu COM, EXE i BAT) PROMPT [tekst_zgłoszenia] Funkcja: zmiany znaku zgłoszenia się systemu $d data $g znak > $t czas $ l znak < $p ścieżka dostępu do aktualnego katalogu $b znak : $v numer wersji DOS-u $q znak $n oznaczenie aktualnego napędu $$ - znak $

5 VER Funkcja: wyświetlenie komunikatu o stosowanej wersji DOS-u VERIFY [ON/OFF] Funkcja: weryfikowanie prawidłowości zapisu danych na dysku VOL [d:] Funkcja: podanie informacji o nazwie dyskietki w wyspecyfikowanym napędzie

6 Polecenia zewnętrzne: [d:][path] ATTRIB [+r]/[-r] [d:] [path] nazwazbioru[roz]/s Funkcja: zmiana atrybutów zbiorów +r zbiór read only -r zbiór read write ±H zbiór ukryty ±s zbiór systemowy /s zmiana atrybutów dotyczy również podkatalogów [d:][path] BACKUP d: [path] [nazwa[roz]] d: [/s][/m][/a][/t:czas] [/d:mm-dd-rr] Funkcja: tworzenie rezerwowych kopii zbiorów z jednego dysku na drugi /s utworzenie kopii zbiorów ze wskazanego katalogu i podkatalogów /m utworzenie kopii tylko tych zbiorów, które były modyfikowane po ostatnim kopiowaniu /a dodanie zbiorów kopiowanych do już istniejących /d /t kopiowanie zbiorów utworzonych po określonej dacie Wartości parametru ERRORLEVEL po zakończeniu działania polecenia BACKUP: 0 kopiowanie przebiegło poprawnie 1 nie znaleziono żadnych plików do kopiowania 2 nie wszystkie zbiory skopiowano 3 polecenie przerwano (<CTRL> +<C>) 4 wykonanie polecenia nie było możliwe

7 [d:][path] RESTORE d: [d:][path] nazwa[roz][/s][/p] stacja dysków stacja i katalog nazwy zbiorów, które zawierająca kopie docelowy chcemy reaktywować (dysk źródłowy) Funkcja: umożliwia odtworzenie kopii rezerwowych zapisanych na dysku poleceniem BACKUP /s reaktywowanie dotyczy kopii rezerwowych wykonanych również dla podkatalogów /p reaktywowanie zbioru read - only lub zmienionych po ostatnim wykonaniu polecenia BECKUP musi być potwierdzone przez użytkownika zabezpiecza to aktualne wersje zbiorów przed ewentualnym nadpisaniem /A:data /L:godz (/B:data /E:godz) odtworzenie tylko tych zbiorów, których data (lub data i czas) modyfikacji na dysku jest późniejsza lub taka sama (wcześniejsza) jak zbiorów archiwizowanych /M odtwarza tylko te zbiory, które zostały zmodyfikowane lub skasowane po ostatniej archiwizacji /N odtwarza zbiory, które zostały skasowane w katalogu docelowym Wartości parametru ERRORLEVEL po zakończeniu działania polecenia RESTORE: 0 kopiowanie przebiegło poprawnie 1 nie znaleziono żadnych plików do kopiowania 2 nie wszystkie zbiory skopiowano 3 polecenie przerwano (<CTRL> +<C>) 4 wykonanie polecenia nie było możliwe

8 [d:][path]diskcopy [d:][d:][/v] Funkcja: kopiowanie dyskietek [d:][path] XCOPY[d:][path] nazwazbioru[roz] [nazwazbioru[roz]] [/s][/e] Funkcja: kopiowanie zbiorów /s oznacza kopiowanie podkatalogów, w których znajdują się pliki /e łącznie z przełącznikiem /s oznacza kopiowanie również pustych podkatalogów [d:][path]undelete [d:][path] Funkcja: przywrócenie usuniętych wcześniej plików, jeśli nie były dokonane żadne zapisy po usunięciu i nie usunięto katalogu, w którym plik się znajdował [d:][path] FORMAT d:[/s][/v][/b][/u] Funkcja: umożliwia formatowanie dyskietek (przygotowuje je do używania przez DOS) /s przeniesienie na dyskietkę zbiorów systemowych /v nadanie nazwy nowo sformatowanej dyskietce /b stworzenie miejsca na dyskietce na zbiory systemowe /u kasuje na dyskietce wszystkie informacje (katalogi, pliki)

9 [d:][path] UNFORMAT d: Funkcja: umożliwia odzyskanie plików ze sformatowanego dysku, jeśli nie był on sformatowany z przełącznikiem /u i niczego nowego na niej nie zapisano [d:][path] LABEL [d:] [nazwa dysku] Funkcja: nadanie, usunięcie lub zmiana nazwy dysku (dyskietki) [d:][path] RECOVER [d:] [path] [nazwa[roz]] Funkcja: odczytywanie zbiorów z uszkodzonego dysku (dyskietki) [d:][path] MORE Funkcja: pobranie danych z urządzenia wejścia i wyprowadzenie ich na ekran z równoczesnym stronicowaniem [d:][path] SYS d: Funkcja: przesłanie zbiorów systemowych z dyskietki w aktualnym napędzie na dyskietkę w napędzie wyspecyfikowanym Katalog dysku docelowego musi być pusty, aby przesłanie było możliwe

10 [d:][path] TREE [d:] [/f][/a] Funkcja: wyświetlenie drzewa katalogów istniejących na dysku o wyspecyfikowanym napędzie /f powoduje wyświetlenie nazw plików zawartych w każdym z katalogów /a wyświetlenie informacji bez graficznej reprezentacji drzewa katalogów [d:][path] DELTREE [d:][path][/y] Funkcja: usunięcie wybranego katalogu wraz ze znajdującymi się w nim plikami i podkatalogami /Y komenda zostanie wykonana natychmiast /? podanie tego przełącznika przy dowolnym poleceniu powoduje wyświetlenie informacji o sposobie użycia w/w polecenia (HELP)

11 Pliki wsadowe pliki tekstowe ASCII, zawierające ciągi poleceń DOS-owych Tworzenie plików wsadowych: 1 polecenie copy con <nazwa-pliku>bat (nie można modyfikować pliku utworzonego) koniec CTRL Z 2 edytor systemowy EDIT 3 procesor tekstowy lub edytor języka programowania, które zapisują pliki w pożądanej formie Pliki wsadowe mogą zawierać parametry, które zostaną zamienione na wartości podane w wierszu wywołania pliku Plik może zawierać do dziesięciu parametrów, każdy z nich ma własną nazwę i może być zamieniony na odpowiednią wartość Parametry zmienne są oznaczone w pliku wsadowym cyframi od 0 do 9 poprzedzonymi znakiem % Pierwszy parametr (%0) jest zawsze nazwą samego pliku wsadowego Następne odpowiadają parametrom rzeczywistym, o ile te zostały podane

12 Utworzenie pliku wsadowego: COPY CON KOPIABAT COPY %1 A: COPY %2TXT A: ^Z Wywołanie: KOPIABAT WSTEPDOC DANE Zamiana: %1 na WSTEPDOC %2 na DANE Polecenia w pliku wsadowym: COPY WSTEPDOC A: COPY DANETXT A: Brak drugiego parametru w linii poleceń spowoduje błędną instrukcję COPY TXT A:

13 Polecenia DOS-u używane w plikach *BAT ECHO [ON/OFF] Funkcja: wstrzymanie lub wyświetlanie nazw wykonywanych poleceń FOR %[%]zmienna IN (zbiór) DO polecenie Funkcja: umożliwienie iteracyjnego wykonywania poleceń DOS-u (zmienna przybiera kolejne wartości elementów zbioru i dla każdej z nich wykonywane jest polecenie) FOR %*C in ZBIOR DO ATTRIB +r** ZBIOR ALAC OLAC PR1C

14 GOTO etykieta Funkcja: wykonaj skok do wyszczególnionej linii zbioru *BAT :pocz GOTO pocz Zmiana sekwencyjnego wykonywania instrukcji pliku *BAT GOTO kon :kon PAUSE [komunikat] Funkcja: wyprowadzenie komunikatu i kontynuowanie wykonywania poleceń po naciśnięciu klawisza

15 IF [not] warunek polecenie Funkcja: umożliwia warunkowe wykonanie polecenia warunek: 1 ERRORLEVEL numer_błędu 2 łańcuch1 łańcuch 2 3 EXIST [d:][path] nazwazbioru[roz] warunek = TRUE polecenie się wykonuje 1 IF %1 ECHO 2 IF %1 STOP GOTO koniec 3 IF not exist a: %1 GOTO brak 4 IF errorlevel 0 GOTO STOP REM [komunikat] Funkcja: wyprowadzenie komunikatu, umieszczenie REM na początku wiersza oznacza, że jest on komentarzem i jego treść nie jest traktowana jako polecenie dla DOS-u

16 SHIFT Funkcja: przesunięcie wartości parametrów zbioru *BAT, pozwala na skorzystanie z więcej niż 10 zmiennych przez zastosowanie przesunięcia w lewo COPY CON TESTBAT ECHO OFF ECHO %1 %2 %3 SHIFT ECHO %1 %2 %3 SHIFT ECHO %1 %2 %3 ^Z Wywołanie: TEST A B C Wynik: A B C B C C SET [parametr = [łańcuch znaków]] Funkcja: umożliwia definiowanie parametrów środowiskowych systemu operacyjnego SET wyprowadzenie informacji o aktualnej wartości trzech zmiennych systemowych (COMSPEC, PATH, PROMPT) SET nazwa1 = nazwa2 operacje zdefiniowane dla katalogów/zbiorów nazwa1 będą wykonywane dla nazwa2 SET nazwa1 anulowanie poprzedniego przypisania

17 Przykłady: MOJBAT ECHO OFF C:\BORLANDC\BIN\BC ECHO ON STARTBAT ECHO OFF CLS ECHO Zamien dyskietke na dyskietke z BORLANDEM PAUSE C: MD BORLAND CD BORLAND COPY A:*C ECHO ON

18 Tworzenie środowiska pracy

会计9

会计9 ........................... .................. 96 17 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 95 18 1. 2. 3. 1. 2. 3. 2000 60 70 1.

Bardziej szczegółowo

ebook 168-3

ebook 168-3 3 DOS 3.1 3.1.1 (Operating y s t e m O S C P / M M S - D O S P C - D O S U C D O S U N I X X E N I X O S / 2 Wi n d o w s M S - D O S ( P C - D O S Wi n d o w s 60 3.1.2 1. 2. CPU C P U, C P U C P U C

Bardziej szczegółowo

9202reply-s.doc

9202reply-s.doc 1 16 () (A) (B) (C) (D) B () B D (B) (D)22 (A) (B) (C) 5 12 C C 34 2 3 1. 89 42 (B) 2. 42 151 44 27 () () 69 79 89 (A) ( ) 1,803 2,039 2,217 (B) (/) 4.8 4.0 3.3 (C) 65 (%) 4.1 6.1 8.5 (D) (%) 9.9 15.8

Bardziej szczegółowo

2

2 RE-101M2 2 3 1. 3. 2. 1 l 1 2 4 3 4 5 1 2 5 1. 3. 2. 4. 12 5. 7. 6. 8. 13 10. 9. 14 1 1. 2. 5. 3. 4. 6 1. 2. 1. 2. 7 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. 8 9 2. 3. 1. 6. 8. 7. 5. 4. 10 1. 2. 1. 11 ...4...1... 4...2...1

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D205BCAE9B0FCCDF85DC8FDC9FAC8FDCAC0CAAEC0EFCCD2BBA82E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205BCAE9B0FCCDF85DC8FDC9FAC8FDCAC0CAAEC0EFCCD2BBA82E646F6378> 本 文 由 派 派 txt 小 说 论 坛 提 供 下 载, 更 多 好 书 请 访 问 http://www.paipaitxt.com/ 三 生 三 世, 十 里 桃 花 作 者 : 唐 七 公 子 内 容 概 要 远 古 众 神 凋 零, 现 今 只 存 了 龙 族 凤 族 九 尾 白 狐 一 族 还 留 了 些 后 人 狐 帝 白 止 膝 下 得 了 四 个 儿 子 一 个 女 儿 这 唯

Bardziej szczegółowo

JC2.nps

JC2.nps 第 3 章 Word 文 字 处 理 Office 办 公 软 件 中 的 Word 是 Microsoft 公 司 的 一 个 文 字 处 理 应 用 程 序, 适 合 对 书 信 公 文 报 告 论 文 商 业 合 同 等 进 行 一 些 文 字 工 作 Word 不 但 能 够 处 理 文 字, 还 能 够 插 入 及 处 理 图 形 图 像 公 式 表 格 图 表, 甚 至 可 以 播 放

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 06 - ShengYang Presentation Slides_240609

Microsoft PowerPoint - 06 - ShengYang Presentation Slides_240609 沈 阳 水 务 一 体 化 发 展 的 探 索 水 允 办 简 行 各 资 许 表 要 业 位 很 源 我 示 介 的 嘉 荣 周 代 热 绍 基 宾 幸, 表 烈 一 本 再 女 并 沈 的 下 情 次 士 有 阳 祝 沈 况 来 : 们 机 水 贺 阳 到! 会 务 的 美 先 下 与 集 城 丽 生 面 各 团 市 的, 们 位 对 概 狮 : 我 交 活 况 城 向 流 动 和 大 参 在

Bardziej szczegółowo

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 的 作 者 李 少 白 老 师 以 此 画 册 为 例, 深 刻 分 析 和 探 讨 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 这 本 画 册 最 初 设 想 分 为 四 个 章 节 第 一 章 叫 辉 煌, 第 二 章 叫 梦 想, 第 三 章 叫 神 秘, 第 四 章 叫 飞 歌 为 什 么 分 四 个

Bardziej szczegółowo

20140511

20140511 卷 九 唯 識 學 概 要 真 如 緣 起 也 有 它 不 足 的 地 方! 諸 位 法 師 慈 悲, 陳 會 長 慈 悲, 諸 位 菩 薩, 阿 彌 陀 佛! 請 大 家 打 開 講 義 第 二 十 四 面, 我 們 講 到 二 種 子 之 由 來 我 們 這 一 科 是 講 到 依 唯 識 相 安 立 緣 起, 也 就 是 說 從 唯 識 學 的 角 度 來 探 討 我 們 有 情 眾 生 生

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - Sable User's Manual.doc

Microsoft Word - Sable User's Manual.doc SABLE 刻 字 机 使 用 手 册 1 注 意 GCC 星 云 保 留 在 不 事 先 通 知 的 情 况 下, 修 改 该 使 用 手 册 任 何 内 容 的 权 利! 禁 止 任 何 未 经 允 许 的 修 改 复 制 分 发 或 公 布! 关 于 此 手 册 有 任 何 问 题 或 意 见 请 联 系 您 的 当 地 经 销 商 2 目 录 安 全 操 作 注 意 事 项...5 第 一

Bardziej szczegółowo

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持 第 一 篇 知 己 知 彼, 百 战 不 殆 基 本 评 估 篇 第 一 章 认 识 自 我 我 就 是 一 座 金 矿 人 啊, 认 识 你 自 己! 塔 列 斯 ( 希 腊 学 者 ) 要 想 知 道 去 哪 儿, 必 须 先 知 道 你 现 在 在 哪 儿 和 你 是 谁 茜 里 娅. 德 纽 斯 ( 美 国 职 业 指 导 学 家 ) 本 章 提 要 了 解 认 识 自 我 在 职 业 生

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2005...8...8...8...9...10...10...10...10...10...10...10...11...11...11...11...11...11...11...12...12...12...12...12...13...13...13...13...13...13...14...14...14...14...14...15...15...15...15...16...16

Bardziej szczegółowo

鸿利国际娱乐城在线赌博 ,中保人寿保险有限公司88鸿利终身保险条款(98版

鸿利国际娱乐城在线赌博 ,中保人寿保险有限公司88鸿利终身保险条款(98版 鸿 利 国 际 娱 乐 城 在 线 赌 博 条 款 (98 版, 中 保 人 寿 保 险 有 限 公 司 88 鸿 利 终 身 保 险 189 http://www.unibox2.com 鸿 利 国 际 娱 乐 城 在 线 赌 博, 中 保 人 寿 保 险 有 限 公 司 88 鸿 利 终 身 保 险 条 款 (98 版 本 条 款 有 关 名 词 释 义 如 下 : 意 外 伤 害 : 是 指

Bardziej szczegółowo

菩提道次第廣論

菩提道次第廣論 菩 提 道 次 第 广 论 下 士 道 ( 二 ) 深 信 业 果 18 ( 分 别 业 的 轻 重 3 ) 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 我 们 继 续 说 明 为 什 么 业 特 别 重 大 的 原 因 第 二 个, 是 它 所 依 门, 所 依 门 的 缘 故, 依 它 所 依 的 内 容 而 有 轻 重 的 差 别 第 一 个, 它 所 依 的 是 什 么 呢? 就 是 你 是 不

Bardziej szczegółowo

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本 午 睡 中 午, 門 鈴 又 響, 我 去 開 門 門 眼 外 的 玄 關 很 暗, 燈 關 上 了, 我 看 見 一 個 男 人 站 在 門 外, 低 著 頭, 我 猜 他 在 看 信, 他 的 髮 旋 對 著 我, 沒 有 表 情 有 些 陌 生, 我 打 開 內 門, 那 個 男 人 露 出 臉, 隔 著 鐵 門 露 出 微 笑, 我 說 爸, 他 回 一 聲 我 遲 疑 著 轉 開 鎖, 打

Bardziej szczegółowo

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀 屏 東 縣 繁 華 國 小 慶 祝 101 學 年 度 母 親 節 活 動 實 施 計 劃 壹 依 據. 一. 本 校 101 年 度 推 廣 教 育 優 先 區 親 職 教 育 及 社 區 化 教 育 辦 理 二. 本 校 101 學 年 度 第 二 學 期 行 事 曆 計 劃 辦 理 貳 目 的. 一. 建 立 正 確 的 現 代 父 母 角 色, 發 揮 親 職 教 育 之 功 能 二. 增

Bardziej szczegółowo

45 45 67 1935 10 7 1937 4 6 1943 1945 4 1952 46 47 5 5 1 5 1979 1964 1949 1954 1966 1967 1 9 48 49 1960 70 12 16 1 2 3 4 5 6 1970 1964 1966 50 51 1993 2001 1990 1993 9 25 1950 6 5 7 96 811 12 8 10 1972

Bardziej szczegółowo

育儿小故事(四)

育儿小故事(四) 9998.00 (1CD, ) I...1...2...4...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...21...23...38...44...44...50...52...70...74...79...84...89...97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區 序 農 產 品 經 營 業 者 名 稱 1 劉 士 魁 2 林 東 詳 3 林 俊 堯 廖 本 源 5 林 碧 龍 10 年 驗 戶 名 冊 ( 生 產 加 工 分 裝 流 通 ) 地 址 彰 化 縣 永 靖 鄉 崙 子 村 九 分 路 192 巷 21 屏 東 縣 屏 東 市 空 翔 里 2 鄰 迪 化 一 街 67 台 中 市 太 平 區 育 誠 街 12 巷 1 屏 東 縣 屏 東 市 華 盛

Bardziej szczegółowo

计算机在汉语研究中的应用――以字频统计为例

计算机在汉语研究中的应用――以字频统计为例 如 何 进 行 汉 字 频 率 统 计 * 郭 曙 纶 ( 上 海 交 通 大 学 国 际 教 育 学 院, 上 海 200030) 摘 要 : 本 文 针 对 文 科 研 究 者, 对 使 用 通 用 软 件 进 行 汉 语 字 频 统 计 的 具 体 操 作 过 程 进 行 了 详 细 的 介 绍 关 键 词 : 汉 字 频 率, 统 计, 通 用 软 件 一 引 言 随 着 互 联 网 的 发

Bardziej szczegółowo

本文由筱驀釹贡献

本文由筱驀釹贡献 本 文 由 筱 驀 釹 贡 献 ppt 文 档 可 能 在 WAP 端 浏 览 体 验 不 佳 建 议 您 优 先 选 择 TXT, 或 下 载 源 文 件 到 本 机 查 看 Linux 操 作 系 统 Linux 操 作 系 统 第 一 部 分 介 绍 与 安 装 Linux 的 由 来 : Linux 的 由 来 : 的 由 来 Linus Torvalds 1.Linux 的 版 本 1.Linux

Bardziej szczegółowo

教 务 信 息 教 学 日 常 运 行 工 作 4 月 6 日, 教 务 部 高 丽 琴 老 师 参 加 南 昌 市 教 育 局 2016 年 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作 培 训 会 2016 年 教 师 资 格 认 定 工 作 是 从 省 考 向 国 考 过 渡 后 的 第 一 次

教 务 信 息 教 学 日 常 运 行 工 作 4 月 6 日, 教 务 部 高 丽 琴 老 师 参 加 南 昌 市 教 育 局 2016 年 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作 培 训 会 2016 年 教 师 资 格 认 定 工 作 是 从 省 考 向 国 考 过 渡 后 的 第 一 次 教 学 动 态 江 西 农 业 大 学 南 昌 商 学 院 教 务 部 主 办 2016 年 第 3 期 ( 总 第 45 期 ) 本 期 导 读 教 务 信 息 系 部 动 态 督 导 之 声 联 系 电 话 : 0791-83901432 电 子 邮 箱 :18251930216@163.com ( 本 期 共 印 18 份 2016 年 5 月 17 日 ) 教 务 信 息 教 学 日 常 运

Bardziej szczegółowo

计算机网络与经济(二).doc

计算机网络与经济(二).doc 400................................. 3.COM 60... 4%... I 400 3.Com

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 2012?????????3 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 2012?????????3 [Compatibility Mode] 叶 师 傅 教 你 2012 龙 年 家 居 风 水 招 财 布 局 出 行 注 意 事 项 精 点 十 二 生 肖 龙 年 运 程 方 法 简 单 实 用 一 看 便 会 智 贤 庄 命 理 风 水 网 叶 沛 明 奇 门 遁 甲 为 你 运 筹 帷 幄 创 先 机 http://www.zhixianzhuangfs.com 简 介 古 人 有 学 识 奇 门 遁 能 把 天 下 论 之 说 法,

Bardziej szczegółowo

派遣公司人力資源管理措施對派遣人員離職傾向之影響:

派遣公司人力資源管理措施對派遣人員離職傾向之影響: 96 李 公 達 (2014) 實 務 報 告 [ 稿 件 來 源 ]: 大 陸 地 區 [ 文 獻 引 用 ]: 李 公 達 (2014) 大 力 發 展 職 業 教 育 培 訓, 提 升 農 村 勞 動 者 轉 移 就 業 能 力 就 業 與 勞 動 關 係,4(1), 96 100 就 業 與 勞 動 關 係 季 刊 尊 重 人 的 無 限 潛 能 大 力 發 展 職 業 教 育 培 訓 提

Bardziej szczegółowo

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路 那 城 那 校 那 景 香 港 访 学 印 象 刘 斌 时 间 过 得 真 快, 一 转 眼 从 香 港 回 来 一 个 多 月 了 前 两 天 走 在 路 上, 看 到 一 个 逆 行 的 车 剐 了 路 人, 双 方 在 路 边 吵 得 不 可 开 交, 突 然 想 起 有 些 地 方 的 交 规 与 大 陆 不 一 样, 这 车 在 香 港 就 算 是 正 常 行 驶 了 于 是, 香 港,

Bardziej szczegółowo

合金投资年报正文.PDF

合金投资年报正文.PDF 1999 1 1999 2. 3. 4. 5. 2 1999 3 1999 (1) 4 1999 5 1999 6 1999 7 1999 8 1999 9 1999 10 1999 11 1999 12 1999 13 1999 14 1999 15 1999 16 1999 17 1999 18 1999 19 1999 20 1999 21 1999 22 1999 23 1999 24 1999

Bardziej szczegółowo

胃癌早诊早治技术方案.doc

胃癌早诊早治技术方案.doc 2 3 4 5 6 7 40-69 2 CAG IM Dys Dys PG 3 PG 8 9 10 11 12 13 14 15 ID# 18 19 21 1 1 1 3 0 9 0 0 0 8 5 23 2 0 0 0 0 8 1 9 24 0 6 / 1 7 0 0 0 25 26 27 6.1 0 5 1 0 1 0 28 29 30 1 7 2 31 0 6 0 0 6 0 1 4 5

Bardziej szczegółowo

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Bardziej szczegółowo

PTS7_Manual.PDF

PTS7_Manual.PDF User Manual Soliton Technologies CO., LTD www.soliton.com.tw - PCI V2.2. - PCI 32-bit / 33MHz * 2 - Zero Skew CLK Signal Generator. - (each Slot). -. - PCI. - Hot-Swap - DOS, Windows 98/2000/XP, Linux

Bardziej szczegółowo

VF---10

VF---10 VF---10 1 2 3 MCCB MC 1K2W 0~10V 0~5V 4~20mA R S T FWD REV X1 X2 X3 X4 X5 X6 COM 10V VS1 VS2 IS AGND U V W E COM PG A+ PG A- PG B+ 24V PG B- A B C Y1 Y2 Y3 COM M 485+ 485- A01 A02 AGND AM FM 6 MCCB

Bardziej szczegółowo

!! "#$% & ()*+,-. &/ 00 " %0#0 % 00 " %0#0 %1% 2 %1$ 2 % )869:;.,*8656<,*= 9*>? *> A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) " F9D,

!! #$% & ()*+,-. &/ 00 %0#0 % 00 %0#0 %1% 2 %1$ 2 % )869:;.,*8656<,*= 9*>? *> A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) F9D, !!!!!!!!!!! !! "#$% & ()*+,-. &/ 00 " %0#0 % 00 " %0#0 %1% 2 %1$ 2 %13 4-+567)869:;.,*8656?884 2 @@@=.,*8656 A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) " F9D, G8)5H= !! "#$% "#& "# $ ())) "#& "##(!!

Bardziej szczegółowo

第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (5) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (6) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (7) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (8) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (9)

第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (5) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (6) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (7) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (8) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (9) 您 的 文 件 来 自 http://bbs.asuro.cn 爱 书 楼 中 文 论 坛 由 < 咏 思 > 收 集 整 理 < 爱 书 楼 TXT 小 说 论 坛 >- 全 力 为 你 提 供 最 新 最 全 的 txt 文 本 格 式 电 子 书 下 载. 声 明 : 本 书 仅 供 读 者 预 览, 请 在 下 载 后 24 小 时 内 删 除, 如 果 喜 欢 请 购 买 正 版 图 书

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

eZiosuite

eZiosuite 网络教学平台教师简明使用手册 Version 9.0 得实信息科技 深圳 有限公司编制 2015年10月 目录 前期准备... 3 用户登录... 3 网络课程的建设... 4 第一步 编辑课程基本信息 老师... 4 第二步 编辑课程结构... 5 第三步 上传课程资源... 7 第四步 建设课程内容... 8 第五步 建设作业和试卷... 13 第六步 交流互动设计... 16 第七步 开展网络教学...

Bardziej szczegółowo

<D6D0B9FAD6A4C8AFCAD0B3A1C5FAC5D02E545854202D20BCC7CAC2B1BE>

<D6D0B9FAD6A4C8AFCAD0B3A1C5FAC5D02E545854202D20BCC7CAC2B1BE> 中 国 证 券 市 场 批 判 作 者 : 袁 剑 中 国 证 券 市 场 批 判.TXT 前 言 一 个 盛 世 的 金 融 寓 言 大 约 是 2002 年 的 夏 天, 一 位 很 年 轻 的 朋 友 跟 我 谈 起 了 周 正 毅 我 几 乎 是 下 意 识 地 接 了 一 句 : 这 个 人 快 要 出 事 了 那 个 时 候 的 周 正 毅, 正 是 香 港 娱 乐 界 中 红 得 发

Bardziej szczegółowo

Data Management Software CL-S10w Ver.1.1

Data Management Software CL-S10w Ver.1.1 Data Management Software CL-S10w Ver.1.1 CL-S10w CL-500A CL-200/CL-200A Excel Excel Windows Excel Windows Windows XP Microsoft Windows XP Professional Operating System Windows Windows 7 Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

FA-3000_Ver1.00

FA-3000_Ver1.00 FA-3000 1.00 TW Windows FA-3000 FA-3000 CASIO COMPUTER CO., LTD. Microsoft Windows Windows Vista Excel Aero Microsoft Corporation CASIO COMPUTER CO., LTD. CASIO COMPUTER CO., LTD. TM 2015 CASIO COMPUTER

Bardziej szczegółowo

H 批发和零售业

H 批发和零售业 H 批 发 和 零 售 业 本 类 包 括 63 和 65 大 类 指 商 品 在 流 通 环 节 中 的 批 发 活 动 和 零 售 活 动 63 批 发 业 指 批 发 商 向 批 发 零 售 单 位 及 其 他 企 事 业 机 关 单 位 批 量 销 售 生 活 用 品 和 生 产 资 料 的 活 动, 以 及 从 事 进 出 口 贸 易 和 贸 易 经 纪 与 代 理 的 活 动 批 发 商

Bardziej szczegółowo

壹 前 言 解 開 2048 的 謎 一 研 究 動 機 最 近 我 們 都 很 熱 衷 於 2048 這 款 遊 戲, 遊 戲 方 法 非 常 簡 單, 但 是 想 要 達 成 2048 卻 很 難, 每 次 只 差 臨 門 一 腳 就 能 達 到 2048, 因 此 都 沒 有 成 功 過 於

壹 前 言 解 開 2048 的 謎 一 研 究 動 機 最 近 我 們 都 很 熱 衷 於 2048 這 款 遊 戲, 遊 戲 方 法 非 常 簡 單, 但 是 想 要 達 成 2048 卻 很 難, 每 次 只 差 臨 門 一 腳 就 能 達 到 2048, 因 此 都 沒 有 成 功 過 於 投 稿 類 別 : 數 學 類 篇 名 : 解 開 2048 的 謎 作 者 : 陳 思 嘉 新 竹 市 立 建 功 高 中 高 二 7 班 曹 子 涵 新 竹 市 立 建 功 高 中 高 二 7 班 指 導 老 師 : 詹 佩 珊 老 師 壹 前 言 解 開 2048 的 謎 一 研 究 動 機 最 近 我 們 都 很 熱 衷 於 2048 這 款 遊 戲, 遊 戲 方 法 非 常 簡 單, 但

Bardziej szczegółowo

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010)

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010) ( CIP) /. :, 2005. 6 ISBN 7-80211 - 132-3......... - - -. K265. 606 CIP ( 2005 ) 056822 : : 22 ( 100035) : ( 010) 66560272 ( ) ( 010) 66560273 66560299( ) h t t p: / / www. cctpbook. com E m a i l: edit@

Bardziej szczegółowo

应 仅 以 交 易 或 者 事 项 的 法 律 形 式 为 依 据 归 纳 体 现 实 质 重 于 形 式 会 计 信 息 质 量 要 求 的 有? (1) 融 资 租 入 固 定 资 产 视 同 自 有 固 定 资 产 (2) 长 期 股 权 投 资 后 续 计 量 成 本 法 与 权 益 法 的

应 仅 以 交 易 或 者 事 项 的 法 律 形 式 为 依 据 归 纳 体 现 实 质 重 于 形 式 会 计 信 息 质 量 要 求 的 有? (1) 融 资 租 入 固 定 资 产 视 同 自 有 固 定 资 产 (2) 长 期 股 权 投 资 后 续 计 量 成 本 法 与 权 益 法 的 2014 年 注 会 会 计 讲 义 ( 第 1 16 章 ) 郭 建 华 第 一 章 总 论 考 情 分 析 本 章 考 试 集 中 在 客 观 性 题 目 中, 本 章 主 要 考 查 会 计 信 息 质 量 要 求 会 计 要 素 结 合 有 关 章 节 的 选 择 题 考 点 一 : 会 计 信 息 质 量 要 求 根 据 基 本 准 则 规 定, 它 包 括 可 靠 性 相 关 性 可 理

Bardziej szczegółowo

壹 前 言 一 研 究 動 機 : 我 想 睡 覺 是 我 們 每 日 的 生 活 中 不 可 或 缺, 也 是 必 做 的 事 情, 也 是 人 最 幸 福 的 時 光, 我 認 為 這 是 大 家 都 會 同 意 的 一 個 觀 念 吧! 然 而 現 代 人 壓 力 龐 大, 可 能 因 為 工

壹 前 言 一 研 究 動 機 : 我 想 睡 覺 是 我 們 每 日 的 生 活 中 不 可 或 缺, 也 是 必 做 的 事 情, 也 是 人 最 幸 福 的 時 光, 我 認 為 這 是 大 家 都 會 同 意 的 一 個 觀 念 吧! 然 而 現 代 人 壓 力 龐 大, 可 能 因 為 工 投 稿 類 別 : 健 康 與 護 理 類 篇 名 : 好 眠 大 好 多 吋 作 者 : 楊 凱 婷 興 大 附 農 畜 保 二 甲 指 導 老 師 : 吳 立 文 老 師 壹 前 言 一 研 究 動 機 : 我 想 睡 覺 是 我 們 每 日 的 生 活 中 不 可 或 缺, 也 是 必 做 的 事 情, 也 是 人 最 幸 福 的 時 光, 我 認 為 這 是 大 家 都 會 同 意 的 一

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 2\246~\257\305.doc)

(Microsoft Word - 2\246~\257\305.doc) 二 年 一 班 陳 淑 卿 老 師 指 導 一 製 作 感 恩 卡 謝 謝 老 師! 我 覺 得 體 育 老 師 好 厲 害, 因 為 他 的 體 力 很 好, 每 天 有 體 力 去 教 學 生 上 課 - 詠 淇 我 的 音 樂 老 師 賴 老 師, 他 長 得 高 高 的, 頭 髮 長 長 的, 還 戴 著 一 副 眼 鏡 我 很 喜 歡 上 音 樂 課, 因 為 賴 老 師 會 教 我 們

Bardziej szczegółowo

穨文件1

穨文件1 2-1 Access 2000 Visual Basic Access 2000 97 Office Visual Basic Visual Basic Visual Basic VBA Visual Basic Visual Basic 2-1-1 Visual Basic Access Visual Basic ( ) 2-1 2-1 Visual Basic 2-1 Microsoft Access

Bardziej szczegółowo

1. Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninsta ller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro

1. Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninsta ller Pro Revo Uninstaller Pro Revo Uninstaller Pro 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. Windows 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.5. 6.6. 7. 8. 9. Revo

Bardziej szczegółowo

1abcd.doc

1abcd.doc 988 K VOL MD MACD Legend PALM365 FM365 1....1... 1... 2... 3... 4... 5 2....7... 7... 7... 7... 8...8...8... 9...10...12 3....15 PALM 365...15... 16 PALM365...19... 19... 22... 22... 23 PALM 365...25...

Bardziej szczegółowo

M E M O 內 部 通 讯

M E M O 內 部 通 讯 前 锋 宝 库 前 锋 工 作 室 [2016-03-04] 前 锋 宝 库 主 要 包 括 : 首 席 视 点 盘 面 点 评 超 级 临 界 股 票 池 ( 短 线 和 核 心 临 界 不 超 过 3 只 ) 核 心 中 线 股 票 池 ( 价 值 型 3 只 成 长 型 3 只 壁 垒 型 3 只 ) 购 并 重 组 涅 槃 股 票 池 (3 只 ) 等 内 容 请 阅 读 最 后 一 页 免

Bardziej szczegółowo

M E M O 內 部 通 讯

M E M O 內 部 通 讯 前 锋 宝 库 前 锋 工 作 室 [2016-03-07] 前 锋 宝 库 主 要 包 括 : 首 席 视 点 盘 面 点 评 超 级 临 界 股 票 池 ( 短 线 和 核 心 临 界 不 超 过 3 只 ) 核 心 中 线 股 票 池 ( 价 值 型 3 只 成 长 型 3 只 壁 垒 型 3 只 ) 购 并 重 组 涅 槃 股 票 池 (3 只 ) 等 内 容 请 阅 读 最 后 一 页 免

Bardziej szczegółowo

COMMAND COM 25308 02 90 1200a CHKDSK EXE 12907 03 10 96 6 00a CHKLIST MS 864 11 10 96 152p CHKSTATE SYS 41600 03 10 96 6 00a CHKDSK EXE 12907 03 10 96 6 00a DEBUG EXE 15715 03 10 96 6 00a FDISK EXE 29333

Bardziej szczegółowo

YOUWJ

YOUWJ 1 / 6 中 泰 看 市 场 二 〇 一 六 年 四 月 十 五 日 星 期 五 中 泰 证 券 财 富 泰 山 1 / 6 趋 势 研 判 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 富 管 理 部 产 品 经 理 : 俞 斌 执 业 证 书 编 号 : S0740611090001 联 系 人 : 俞 斌 电 话 :0531-68889846 邮 箱 : yubin@qlzq.com.cn 上

Bardziej szczegółowo

表 1 96 年 全 民 健 保 各 年 齡 組 門 診 申 報 件 數 單 位 : 萬 件 % 年 齡 組 合 計 男 女 件 數 占 率 件 數 占 率 件 數 占 率 合 計 33,760 100.00 15,088 100 18,672 100.00 0-9 歲 4,749 14.07 2,

表 1 96 年 全 民 健 保 各 年 齡 組 門 診 申 報 件 數 單 位 : 萬 件 % 年 齡 組 合 計 男 女 件 數 占 率 件 數 占 率 件 數 占 率 合 計 33,760 100.00 15,088 100 18,672 100.00 0-9 歲 4,749 14.07 2, 警 察 高 齡 化 及 性 別 比 例 對 警 力 影 響 之 探 討 壹 前 言 警 察 工 作 責 任 重, 事 務 繁 雜, 具 有 辛 勞 性 危 險 性 高 壓 性 及 全 年 無 休 之 特 性, 尤 其 外 勤 員 警 夜 間 或 深 夜 執 行 取 締 酒 駕 擴 大 臨 檢 春 風 青 春 查 毒 等 專 案, 需 耗 費 大 量 體 力, 高 齡 化 所 帶 來 的 體 力 不

Bardziej szczegółowo

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Bardziej szczegółowo

ebook70-19

ebook70-19 1 9 S t a r O ff i c e Star Division S t a r O ff i c e h t t p / / w w w. s t a r d i v i s i o n. c o m S t a r O ff i c e O p e n L i n u x O p e n L i n u x StarOffice S t a r O ff i c e S t a r O

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \256g\275b\252\354\305\351\305\347.doc)

(Microsoft Word - \256g\275b\252\354\305\351\305\347.doc) 一 基 本 資 料 附 件 2 1. 參 賽 者 姓 名 : 方 慈 惠 2. 參 賽 者 ( 服 務 ) 單 位 : 國 立 台 南 女 子 高 級 中 學 3. 參 賽 者 ( 服 務 單 位 ) 地 址 : 台 南 市 大 埔 街 97 號 4. 聯 絡 電 話 : 06-2154626;06-2154608;0929082918 5. 設 計 理 念 簡 介 : 射 箭 運 動 列 入 國

Bardziej szczegółowo

IT Essentials 5

IT Essentials 5 5.0 5.3.7.2 實驗 在 Windows 中使用 CLI 命令 簡介 列印並完成本實驗 本實驗將在 Windows 7/Vista/XP 中使用 Windows CLI 命令管理資料夾 檔案和程式 推薦設備本練習需要以下設備 : 執行 Windows 7 Windows Vista 或 Windows XP 的電腦 步驟 1 以管理者身份登錄電腦 註 : 如果使用 Administrator

Bardziej szczegółowo

!"#!$ %!$"" %%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$" ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2 #$*#2'' *($#3 *($#3'' -. 45,67!&$#6)*$ , ' 189

!#!$ %!$ %%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$ ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2 #$*#2'' *($#3 *($#3'' -. 45,67!&$#6)*$ , ' 189 !"#!$ %!$""%%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$" ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2#$*#2'' *($#3*($#3'' -. 45,67!&$#6)*$+689. 0, ' 189 (# 9(##(# '!# ( $,F, A(#./F/ #-'-* 2>F> *'-* $3F>>/ "96((* ( (" 9 96 4>/ E> #-'-*

Bardziej szczegółowo

内文(40期)(正确).FIT)

内文(40期)(正确).FIT) 内 部 资 料 注 意 保 存 广 西 防 治 艾 滋 病 2013 年 第 3 期 ( 总 第 40 期 ) 广 西 壮 族 自 治 区 防 治 艾 滋 病 办 公 室 本 期 导 读 中 国 疾 控 中 心 性 艾 中 心 韩 孟 杰 书 记 一 行 到 我 区 调 研 艾 滋 病 有 关 工 作 1 广 西 加 强 艾 滋 病 防 治 信 息 管 理 和 实 验 室 建 设 2 2013 年

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0CDB6D6A4C8AFD7BFD4BDB0E6BBF9B1BEB2D9D7F7CBB5C3F7CAE92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0CDB6D6A4C8AFD7BFD4BDB0E6BBF9B1BEB2D9D7F7CBB5C3F7CAE92E646F63> 基 本 操 作 说 明 书 第 1 页 / 共 17 页 目 录 一 客 户 端 软 件 安 装...3 二 基 本 操 作...4 三 分 析 图 表 功 能 操 作 方 法...5 3.1 分 析 图 表 切 换...5 3.2 行 情 表 画 面...6 3.3 走 势 图 画 面...7 3.4 技 术 分 析 画 面...9 3.5 走 势 回 放 功 能 操 作...12 四 主 要 辅

Bardziej szczegółowo

4. I/O I/O Copyright 2001, Intellution, Inc. 4-1

4. I/O I/O Copyright 2001, Intellution, Inc. 4-1 4. I/O I/O Copyright 2001, Intellution, Inc. 4-1 4. I/O ifix SCADA I/O ifix ifix I/O I/O SCADA I/O Copyright 2001, Intellution, Inc. 4-2 4.1. A SCU SCU - - - - B SCU SCADA - - I/O Copyright 2001, Intellution,

Bardziej szczegółowo

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Bardziej szczegółowo

ebook65-5

ebook65-5 5 P e r l P e r l I / O P e r l P e r l P e r l P e r l P e r l I / O P e r l P e r l 5.1 P e r l P e r ( ) S T D I N P e r l S T D I N 2 $ @ P e r l f o r e a c h e l s e i f P e r l p e r l f u n c o

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc 氣 象 與 地 震 作 者 : 羅 名 欽 中 揚 通 信 摘 羅 皓 丰 待 業 要 地 震 科 技 附 屬 在 氣 象 局, 但 是 對 於 地 震 衍 生 的 事 項 卻 在 地 震 工 程 中 心 及 中 央 地 質 調 查 所, 地 震 區 分 震 前 及 震 後 兩 種 事 務, 一 是 震 前 預 測, 一 是 震 後 回 推, 總 在 未 知 的 恐 懼 中 技 求 發 現 地 震

Bardziej szczegółowo

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc 佛 山 市 教 育 局 主 动 公 开 佛 教 招 2016 9 号 佛 山 市 教 育 局 关 于 调 整 面 向 全 市 招 收 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 考 试 内 容 及 大 纲 的 通 知 各 区 教 育 局, 市 直 属 学 校 : 广 东 省 普 通 高 考 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 基 础 技 能 测 试 的 总 分 合 成 方 面 从 今 年 起 进 行 调 整,

Bardziej szczegółowo

Data Management Software CL-S10w

Data Management Software CL-S10w Data Management Software CL-S10w Ver.1.3 CL-S10w CL-500A CL-200/CL-200A Excel Excel Windows Excel Windows Windows XP Microsoft Windows XP Professional Operating System Windows Windows 7 Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Bardziej szczegółowo

ebook35-2

ebook35-2 2 2.1 Linux login Login: < > Password: < > Linux r o o t l o g o u t 2.2 Linux X Window Linux Linux Bourne ( b s h ) C ( c s h ) Korn ( k s h ) Bourne Steven Bourne UNIX Bourne bash Bourne C Bill Joy Bourne

Bardziej szczegółowo

99710a72ZW.PDF

99710a72ZW.PDF 1 F-100-19 F-4-21 F-14 F-15 F-16 F/A-18-29 -27 2000 F-22 EF2000-35 1.42 2 29 29 29M 29K 1986 1986 1988 1997 1997 11.36 11.36 12.00 17.32 17.32 17.27 4.73 4.73 4.73 38 38 38 P 33 P 33K P 33

Bardziej szczegółowo

目 录 软 件 概 述... 3 1.1 软 件 用 途... 3 1.2 软 件 运 行... 3 1.3 系 统 配 置... 3 使 用 入 门... 4 2.1 软 件 登 录 与 退 出... 4 2.2 页 面 介 绍... 6 组 别 账 号 编 辑... 8 3.1 组 别 编 辑.

目 录 软 件 概 述... 3 1.1 软 件 用 途... 3 1.2 软 件 运 行... 3 1.3 系 统 配 置... 3 使 用 入 门... 4 2.1 软 件 登 录 与 退 出... 4 2.2 页 面 介 绍... 6 组 别 账 号 编 辑... 8 3.1 组 别 编 辑. 闪 电 王 多 账 户 版 使 用 说 明 版 本 :1.2.10 目 录 软 件 概 述... 3 1.1 软 件 用 途... 3 1.2 软 件 运 行... 3 1.3 系 统 配 置... 3 使 用 入 门... 4 2.1 软 件 登 录 与 退 出... 4 2.2 页 面 介 绍... 6 组 别 账 号 编 辑... 8 3.1 组 别 编 辑... 8 3.2 账 号 编 辑...

Bardziej szczegółowo

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Terminal Mode No User User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Mon1 Cam-- Mon- Cam-- Prohibited M04 Mon1 Cam03 Mon1 Cam03

Bardziej szczegółowo

Data Management Software CL-S10w

Data Management Software CL-S10w Data Management Software CL-S10w Ver.1.4 CL-S10w CL-500A CL-200/CL-200A Excel Excel Windows Excel Windows Windows 7 Microsoft Windows 7 Professional Operating System Windows Windows 8.1 Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 2002Äê¼Æ»ú¶þ¼¶±ÊÊÔÊÔÌâ.doc

Microsoft Word - 2002Äê¼Æ»ú¶þ¼¶±ÊÊÔÊÔÌâ.doc 2002 年 计 机 二 级 笔 试 试 题 (VFP) 一 选 择 题 (1)~(35) 题 每 题 2 分, 共 70 分 下 列 各 题 A) B) C) D) 四 个 先 项 中, 只 有 一 个 选 择 是 正 确 的, 请 将 正 确 选 项 涂 写 在 答 题 卡 相 应 位 置 上, 答 在 试 卷 上 不 得 分 (1) 关 系 数 据 库 管 理 系 统 所 管 理 的 关 系

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布 005 葛 芳,1975 年 出 生 于 江 苏 江 阴 中 国 作 家 协 会 会 员, 江 苏 省 作 家 协 会 签 约 作 家, 获 紫 金 山 文 学 奖 和 冰 心 散 文 奖 鲁 迅 文 学 院 第 十 九 届 中 青 年 作 家 高 研 班 学 员 著 有 散 文 集 空 庭 隐 约 江 南 中 短 篇 小 说 集 纸 飞 机 现 居 苏 州 实 力 作 家 向 南 极 眺 望 葛

Bardziej szczegółowo

(Guangzhou) AIT Co, Ltd V 110V [ ]! 2

(Guangzhou) AIT Co, Ltd V 110V [ ]! 2 (Guangzhou) AIT Co, Ltd 020-84106666 020-84106688 http://wwwlenxcn Xi III Zebra XI III 1 (Guangzhou) AIT Co, Ltd 020-84106666 020-84106688 http://wwwlenxcn 230V 110V [ ]! 2 (Guangzhou) AIT Co, Ltd 020-84106666

Bardziej szczegółowo

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚 1. 認 識 老 化 在 各 系 統 的 生 理 改 變 2. 認 識 身 體 系 統 老 化 對 老 人 產 生 的 影 響 3. 認 識 如 何 對 老 人 執 行 身 體 評 估 4. 認 識 皮 膚 與 足 部 的 護 理 5. 認 識 老 人 之 活 動 障 礙 問 題 6. 瞭 解 相 關 知 識 對 於 銀 髮 產 業 的 關 係 皮 膚 系 統 的 老 化 改 變 人 類 老 化 的

Bardziej szczegółowo

冷熱衝擊試驗機、溫度控制器

冷熱衝擊試驗機、溫度控制器 冷 熱 衝 擊 試 驗 控 制 器 U-8226S-ACCU1 簡 易 操 作 說 明 書 為 正 確 使 用 本 產 品, 使 用 前 務 必 先 詳 讀 本 說 明 書 為 必 要 時 方 便 使 用, 請 將 本 書 置 於 易 取 之 處, 並 妥 善 保 管 応 用 電 子 工 業 株 式 会 社 索 引 ( 一 ) 前 言 P.2 ( 二 ) 概 要 P.3 2-1. SYSTEM 構

Bardziej szczegółowo

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Bardziej szczegółowo

User’s Manual

User’s Manual V7 用 户 手 册 亿 图 为 您 专 业 图 表 设 计 提 供 最 佳 解 决 方 案 2004-2014 EdrawSoft. All right reserved. Edraw and Edraw logo are registered trademarks of EdrawSoft. 目 录 亿 图 怎 样 优 越 于 其 他 软 件... 5 亿 图 7 个 新 功 能... 6 为

Bardziej szczegółowo

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題 凡 答 案 卡 上 因 個 人 基 本 資 料 畫 記 錯 誤 或 不 完 全, 造 成 讀 卡 過 程 無 法 判 定 身 分 者, 本 科 此 次 定 期 考 分 數 扣 3 分 一 單 選 題 ( 每 題 2 分 )36% 1.( 甲 ) 乃 覺 三 十 里 :ㄐㄩㄝˊ( 乙 ) 經 宿 方 至 :ㄙㄨˋ( 丙 ) 乾 癟 :ㄅㄧㄢˇ( 丁 ) 垂 髫 : ㄊㄧㄠˊ( 戊 ) 一 綹 短 髮

Bardziej szczegółowo

投影片 1

投影片 1 類 Linux BASH shell (, VBird) 2008/03/29 Linux 1 Bash Shell 令 vi vim 料流 令 / 令 理 (job control) 例 2008/03/29 Linux 2 Bash shell 2008/03/29 Linux 3 什 Shell Shell shell 2008/03/29 Linux 4 什 Shell Linux shell

Bardziej szczegółowo

全國新住民火炬計畫(草案)

全國新住民火炬計畫(草案) 全 國 新 住 民 火 炬 計 畫 行 動 方 案 中 華 民 國 101 年 6 月 21 日 內 政 部 台 內 移 字 第 1010932941 號 教 育 部 臺 國 ( 一 ) 字 第 1010112838B 號 會 銜 函 頒 101 年 7 月 24 日 內 政 部 核 定 修 正 一 計 畫 緣 起 隨 著 全 球 化 人 口 快 速 且 頻 繁 的 移 動, 我 國 人 跨 國 (

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled ...1... 1...2... 2... 3... 4... 5...6... 6... 7... 8... 9...11...11... 12... 12...13... 13 ... 13... 14... 15... 16... 18... 19... 20... 20... 21... 22... 22... 23... 23...24... 24... 25... 25... 26...

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc)

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc) 一 教 案 作 品 名 稱 美 麗 的 春 天 參 賽 組 別 初 小 組 適 用 年 級 一 年 級 教 學 總 節 數 3 節 A-1-5-4-1 能 應 用 注 音 符 號, 輔 助 表 達 自 己 的 經 驗 和 想 法 A-1-6 能 應 用 注 音 符 號, 擴 充 語 文 學 習 的 空 間, 增 進 語 文 學 習 興 趣 B-1-1-2-1 能 自 然 安 靜 的 聆 聽 B-1-2-4-3

Bardziej szczegółowo

1.この説明書の読み方

1.この説明書の読み方 BARCODE PRINTER Rev.C (AC100V ,,,,,, ( ( ( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, --DURA PRINTER SRs DURA PRINTER SRs, DURA PRINTER SRs,,,,,, (VCCI, A,, DURA PRINTER DURATACK, DURAINK, DURATACK DURAINK,,, DURATACK

Bardziej szczegółowo

Tel: Fax: TTP-344M/246M /

Tel: Fax: TTP-344M/246M / TTP-344M/246M / True Type font David Turner, Robert Wilhelm Werner Lemberg The Free Type Project 235 16 8 2 i- TTP-344M/246M...1 1.1...1 1.2...1 1.2.1...1 1.2.2 /...2 1.2.3...2 1.2.4...2 1.3...3 1.4...3

Bardziej szczegółowo

f2.eps

f2.eps 前 言, 目 录 产 品 概 况 1 SICAM PAS SICAM 电 力 自 动 化 系 统 配 置 和 使 用 说 明 配 置 2 操 作 3 实 时 数 据 4 人 机 界 面 5 SINAUT LSA 转 换 器 6 状 态 与 控 制 信 息 A 版 本 号 : 08.03.05 附 录, 索 引 安 全 标 识 由 于 对 设 备 的 特 殊 操 作 往 往 需 要 一 些 特 殊 的

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 第5章.doc

Microsoft Word - 第5章.doc 目 录 及 权 限 管 理 随 着 的 不 断 发 展, 越 来 越 多 的 人 开 始 使 用, 对 于 那 些 刚 接 触 的 人 来 说, 恐 怕 最 先 感 到 困 惑 的 就 是 那 些 不 明 不 白 的 目 录 了 同 样, 系 统 是 一 个 典 型 的 多 用 户 系 统 为 了 保 护 系 统 的 安 全 性, 系 统 对 不 同 用 户 访 问 同 一 文 件 或 目 录 的

Bardziej szczegółowo

电邮.FIT)

电邮.FIT) 理 论 性 政 策 性 服 务 性 摄 影 : 麦 积 山 雪 景 ( 天 水 市 第 一 人 民 医 院 : 张 景 文 ) 摄 影 : 感 动 常 在 ( 省 紧 急 医 疗 救 援 中 心 : 张 生 杰 ) 国 画 ( 白 银 市 第 一 人 民 医 院 : 刘 富 华 ) 书 法 楷 书 ( 天 水 市 麦 积 区 中 医 院 : 高 志 林 ) 甘 肃 省 卫 生 厅 主 办 要 闻 集

Bardziej szczegółowo

! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B?

! #$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B? ! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(&- 67789:;

Bardziej szczegółowo

( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 884

( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 884 , : :,, : ( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 88415258( ) 787 1092 1 / 16 195 8 2004 10 1

Bardziej szczegółowo

電器用電量調查說明

電器用電量調查說明 電 器 用 電 量 調 查 說 明 電 器 用 電 量 調 查 表 填 寫 須 知 填 寫 電 器 用 電 量 調 查 表 時, 請 按 照 第 一 欄 所 列 的 項 目 提 供 資 訊 或 進 行 運 算 目 標 是 算 出 單 月 用 電 量 有 多 少 瓩 小 時 ( 第 十 二 列 ) 首 先, 算 出 某 項 電 器 平 均 每 日 開 啟 時 數 ( 第 三 列 ), 再 乘 以 30

Bardziej szczegółowo

游戏攻略大全(三十一).doc

游戏攻略大全(三十一).doc ...1...12...12...13 Blue Shift :...35...39...42...42...46 3...48...50...51...51...65... 102... 105... 105... 121... 122 III... 124 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Bardziej szczegółowo