PROJEKT - U M O W A Nr.../2017, Zad.1 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT - U M O W A Nr.../2017, Zad.1 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:"

Transkrypt

1 PROJEKT - U M O W A Nr.../2017, Zad.1 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 3, 24/ZO/2017 Zad.1 i zad.2 ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP , REGON , reprezentowanym przez: a WYKONAWCĄ: NIP.. REGON.. reprezentowanym przez: Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z art. 4d ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz z późniejszymi zmianami). 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wycinki i usunięcia drzew na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca oświadcza, ze posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów. 2 WARTOŚĆ UMOWY 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę.zł brutto (słownie: str. 1/19

2 złotych 00/00), w tym netto zł (słownie: zł 00/100), VAT 8% zł (słownie:.. zł 00/100). 2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 3. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny tak, aby wyliczona cena za realizację była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. w celu jej jednoznacznego określenia. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia r. 4 SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Usługę określoną w 1 Wykonawca zrealizuje w sposób określony w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy i w taki sposób aby nie uszkodzić drzew i krzewów przewidzianych do zachowania oraz infrastruktury wojskowej. 2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Kompleks wojskowy Osowiec Twierdza 3. Wycinkę należy dokonać zgodnie z art.83 Ustawy o ochronie przyrody z dnia r (Dz.U z późn. zmianami). 4. Podczas realizacji usługi należy chronić przed uszkodzeniem elementy występujące w pobliżu usuwanych drzew, np. nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci uzbrojenia terenu itp. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w godzinach pracy ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego. 6. Koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi ponosi Wykonawca. 7. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien spełniać wymagania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016, poz.1167). 8. W trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji dotyczących Zamawiającego. 5 NADZÓR NAD WYKONYWANIEM UMOWY 1. Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę(y) upoważnioną(e) całościowo za nadzór na realizacją umowy str. 2/19

3 2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony zamawiającego jest: Przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona wskaże Wykonawcy miejsce realizacji przedmiotu umowy. 4. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do przekazywania pisemnie informacji dla Zamawiającego o realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 5. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej obiektów budowlanych, dróg a także wyrządzeniu szkody osobom trzecim Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia stanu pierwotnego na własny koszt 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, opłacone będzie według wartości wymienionej w 2 umowy. 2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze usługi przez Zamawiającego. 3. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy oryginału (z zastrzeżeniem 6, pkt. 6): 1) poprawnie wystawionej faktury VAT, 2) poprawnie wystawionego protokołu odbioru przedmiotu umowy (podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego). 4. Należność będzie opłacona przelewem bankowym, na rachunek wskazany na fakturze. 5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zleca Podwykonawcy część lub całość robót, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy dopiero po przedłożeniu przez niego dowodu zapłaty za wykonane roboty Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o zapłacie należności wynikających z tytułu wykonania tych robót. 7. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Konto Wykonawcy zostanie wskazane na fakturze. 8. Fakturę należy wystawić na nabywcę: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul Kawaleryjska 70, Białystok, NIP ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi do dnia r. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru robót. 3. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do przekazywania informacji dla Zamawiającego o realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy telefonicznie lub pisemnie. str. 3/19

4 4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze. 5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Strony ustalają termin odbioru prac ocenianych uprzednio jako wadliwe. 6. Podpisany przez obie strony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 7. Protokół podpisuje przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawcy a zatwierdza Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. 8 KARY UMOWNE 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości: 1) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 2) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, w tym z powodu wad wykonanej usługi. 2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy. 2) 0,5% wartości brutto umowy z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie określonym w 11 pkt.8 niniejszej umowy, 3) 10% wartości brutto umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą lub projektu jej zmian, o której mowa w 11 pkt.5 niniejszej umowy. 3. Kary o których mowa powyżej Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy (faktur) kar umownych w przypadku braku wpłaty o których mowa w 8 ust.3 wraz z odsetkami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne. 6. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób świadczących usługi w trakcie realizacji przedmiotu umowy (zapisy SIWZ) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za str. 4/19

5 pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu do wskazanych czynności zapisanych w SIWZ, rozdział III pkt.5. 9 ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub części) lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach: 1) Powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (likwidacji przedsiębiorstwa); 2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3) Wykonawca przerwał realizację umowy nie informując o tym pisemnie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w 9 ust. 2 i WIERZYTELNOŚCI 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 11 PODWYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy robót własnymi siłami */ przy udziale Podwykonawcy w zakresie.. (* niepotrzebne wykreślić) str. 5/19

6 2. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcą dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b i 36ba Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wykonawca, zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy i/lub zmiany umowy o podwykonawstwo. 6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa pielęgnacji, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności gdy projekt umowy: a) nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo; b) nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconej usługi; c) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy; d) uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; e) zawiera termin realizacji usługi dłuższy niż przewidywany umową z Zamawiającym; str. 6/19

7 f) zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonaną usługę uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy; g) zawiera cenę za realizację usługi przekraczającą ceny określone w umowie Wykonawcy z Zamawiającym; h) jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim załączników; 7. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa pielęgnacji w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa pielęgnacji i/lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 9. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian w przypadkach, o których mowa w ust Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami. 12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy określonej w 2 ust. 1 w sprawie zamówienia publicznego. 13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi, jednakże nie dłużej niż 21 dni od odbioru usługi przez Zamawiającego. 14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na usługę. 15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa wymieniona w 1. str. 7/19

8 16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy. 17. Przed terminem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14 Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Termin zgłaszania uwag 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 20. Wykonawca i Podwykonawca odpowiadają solidarnie za szkody wyrządzone Zamawiającemu wynikające z realizacji niniejszej umowy. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na dalszych podwykonawców. 12 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: a) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w sposób proporcjonalny), gdy wystąpi zjawisko siły wyższej mającej wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska siły wyższej wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 13 ZATRUDNIENIE 1. Wykonawca zobowiązuje się że osoby świadczące usługi (wyszczególnione w SIWZ) będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z zm.) str. 8/19

9 2. Wykonawca oświadcza, że osoba/y realizujące czynności zgodne z zakresem zamówienia w ramach przedmiotu umowy/ów jest/są zatrudnione na umowę o pracę. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób świadczących usługi w okresie realizacji niniejszej umowy. Każdorazowo, na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w siedzibie Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących usługę w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami w przedmiotowej SIWZ. Oświadczenie te powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób świadczących usługi w trakcie realizacji zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę ww. wymogu, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w 8 ust W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy osób wykonujących czynności o których mowa w 13 ust.2 w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie i poświadczoną umowę o pracę zgodnie z zapisami w ciągu trzech dni roboczych od dokonania zmian. str. 9/19

10 14 INNE POSTANOWIENIA 1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA U M O W A Nr.../2017, Zad.2 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP , REGON , reprezentowanym przez:.. a WYKONAWCĄ: NIP.. REGON.. reprezentowanym przez: str. 10/19

11 Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z art. 4d ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz z późniejszymi zmianami). 1 PRZEDMIOT UMOWY 4. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wycinki i usunięcia drzew na terenach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 5. Wykonawca oświadcza, ze posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów. 2 WARTOŚĆ UMOWY 4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę.zł brutto (słownie: złotych 00/00), w tym netto zł (słownie: zł 00/100), VAT 8% zł (słownie:.. zł 00/100). 5. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 6. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny tak, aby wyliczona cena za realizację była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. w celu jej jednoznacznego określenia. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 2. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia r. 4 SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 9. Usługę określoną w 1 Wykonawca zrealizuje w sposób określony w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy i w taki sposób aby nie uszkodzić drzew i krzewów przewidzianych do zachowania oraz infrastruktury wojskowej. str. 11/19

12 10. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Kompleks wojskowy Białystok ul. Kawaleryjska 70 Kompleks wojskowy Łomża Al. Legionów Wycinkę należy dokonać zgodnie z art.83 Ustawy o ochronie przyrody z dnia r (Dz.U z późn. zmianami). 12. Podczas realizacji usługi należy chronić przed uszkodzeniem elementy występujące w pobliżu usuwanych drzew, np. nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci uzbrojenia terenu itp. 13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w godzinach pracy ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego. 14. Koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi ponosi Wykonawca. 15. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien spełniać wymagania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016, poz.1167). 16. W trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji dotyczących Zamawiającego. 5 NADZÓR NAD WYKONYWANIEM UMOWY 6. Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę(y) upoważnioną(e) całościowo za nadzór na realizacją umowy 7. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony zamawiającego jest:.. 8. Przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona wskaże Wykonawcy miejsce realizacji przedmiotu umowy. 9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do przekazywania pisemnie informacji dla Zamawiającego o realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej obiektów budowlanych, dróg a także wyrządzeniu szkody osobom trzecim Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia stanu pierwotnego na własny koszt 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 9. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, opłacone będzie według wartości wymienionej w 2 umowy. 10. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze usługi przez Zamawiającego. 11. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy oryginału (z zastrzeżeniem 6, pkt. 6): 3) poprawnie wystawionej faktury VAT, str. 12/19

13 4) poprawnie wystawionego protokołu odbioru przedmiotu umowy (podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego). 12. Należność będzie opłacona przelewem bankowym, na rachunek wskazany na fakturze. 13. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 14. W przypadku, gdy Wykonawca zleca Podwykonawcy część lub całość robót, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy dopiero po przedłożeniu przez niego dowodu zapłaty za wykonane roboty Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o zapłacie należności wynikających z tytułu wykonania tych robót. 15. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Konto Wykonawcy zostanie wskazane na fakturze. 16. Fakturę należy wystawić na nabywcę: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul Kawaleryjska 70, Białystok, NIP ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 8. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi do dnia r. 9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru robót. 10. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do przekazywania informacji dla Zamawiającego o realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy telefonicznie lub pisemnie. 11. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze. 12. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Strony ustalają termin odbioru prac ocenianych uprzednio jako wadliwe. 13. Podpisany przez obie strony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 14. Protokół podpisuje przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawcy a zatwierdza Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. 8 KARY UMOWNE 7. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości: 3) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 4) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, w tym z powodu wad wykonanej usługi. 8. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: str. 13/19

14 4) 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy. 5) 0,5% wartości brutto umowy z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie określonym w 11 pkt.8 niniejszej umowy, 6) 10% wartości brutto umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą lub projektu jej zmian, o której mowa w 11 pkt.5 niniejszej umowy. 9. Kary o których mowa powyżej Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy (faktur) kar umownych w przypadku braku wpłaty o których mowa w 8 ust.3 wraz z odsetkami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne. 12. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób świadczących usługi w trakcie realizacji przedmiotu umowy (zapisy SIWZ) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu do wskazanych czynności zapisanych w SIWZ, rozdział III pkt.5. 9 ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub części) lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach: 4) Powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (likwidacji przedsiębiorstwa); 5) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 6) Wykonawca przerwał realizację umowy nie informując o tym pisemnie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni str. 14/19

15 7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 8. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w 9 ust. 2 i WIERZYTELNOŚCI 3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 11 PODWYKONAWCY 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy robót własnymi siłami */ przy udziale Podwykonawcy w zakresie.. (* niepotrzebne wykreślić) 8. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 9. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcą dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b i 36ba Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. Wykonawca, zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy i/lub zmiany umowy o podwykonawstwo. str. 15/19

16 12. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa pielęgnacji, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności gdy projekt umowy: i) nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo; j) nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconej usługi; k) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy; l) uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; m) zawiera termin realizacji usługi dłuższy niż przewidywany umową z Zamawiającym; n) zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonaną usługę uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy; o) zawiera cenę za realizację usługi przekraczającą ceny określone w umowie Wykonawcy z Zamawiającym; p) jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim załączników; 22. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa pielęgnacji w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 23. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa pielęgnacji i/lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 24. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian w przypadkach, o których mowa w ust Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 26. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami. str. 16/19

17 27. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy określonej w 2 ust. 1 w sprawie zamówienia publicznego. 28. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi, jednakże nie dłużej niż 21 dni od odbioru usługi przez Zamawiającego. 29. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na usługę. 30. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa wymieniona w Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy. 32. Przed terminem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14 Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Termin zgłaszania uwag 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 33. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 34. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 35. Wykonawca i Podwykonawca odpowiadają solidarnie za szkody wyrządzone Zamawiającemu wynikające z realizacji niniejszej umowy. 36. Zamawiający nie wyraża zgody na dalszych podwykonawców. 12 ZMIANA TREŚCI UMOWY 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: c) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, str. 17/19

18 d) terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w sposób proporcjonalny), gdy wystąpi zjawisko siły wyższej mającej wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska siły wyższej wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 13 ZATRUDNIENIE 1. Wykonawca zobowiązuje się że osoby świadczące usługi (wyszczególnione w SIWZ) będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z zm.) 2. Wykonawca oświadcza, że osoba/y realizujące czynności zgodne z zakresem zamówienia w ramach przedmiotu umowy/ów jest/są zatrudnione na umowę o pracę. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób świadczących usługi w okresie realizacji niniejszej umowy. Każdorazowo, na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w siedzibie Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących usługę w trakcie realizacji zamówienia: c) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami w przedmiotowej SIWZ. Oświadczenie te powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data str. 18/19

19 zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób świadczących usługi w trakcie realizacji zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę ww. wymogu, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w 8 ust W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy osób wykonujących czynności o których mowa w 13 ust.2 w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie i poświadczoną umowę o pracę zgodnie z zapisami w ciągu trzech dni roboczych od dokonania zmian. 14 INNE POSTANOWIENIA 6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 8. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego. 10. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... str. 19/19

PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 4, 10/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCYM : a WYKONAWCĄ: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok,

Bardziej szczegółowo

U M O W Y Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

U M O W Y Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: U M O W Y Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55, REGON 200689828,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: Załącznik nr 6, 44/ZO/2018 PROJEKT UMOWY Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: -PROJEKT- U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 3 pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT U M O W A Nr... /2017 zawarta w dniu w Białymstoku

- PROJEKT U M O W A Nr... /2017 zawarta w dniu w Białymstoku - PROJEKT U M O W A Nr... /2017 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 3, 25/ZO/2017 pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2017. zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2017. zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: -PROJEKT- U M O W A Nr.../2017 Załącznik nr 3, 50_ZO_2016 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: -PROJEKT- U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 5, 32/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: 1 PRZEDMIOT UMOWY

pomiędzy: 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 3, 32/ZO/2017 -PROJEKT- U M O W A Nr.../2017 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

WZÓR U M O W Y Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: WZÓR U M O W Y Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55, REGON

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

- PROJEKT- U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: - PROJEKT- U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 3 pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt m. Białystok, Hajnówka i Plewki. U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku

Projekt m. Białystok, Hajnówka i Plewki. U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 3, 35/ZO/2017 Projekt m. Białystok, Hajnówka i Plewki U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr.../2019 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

PROJEKT UMOWA Nr.../2019 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: Załącznik nr 5, 14/ZO/2019 PROJEKT UMOWA Nr.../2019 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku

U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55, REGON 200689828,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT U M O W A Nr... /2016 zawarta w dniu w Białymstoku

- PROJEKT U M O W A Nr... /2016 zawarta w dniu w Białymstoku - PROJEKT U M O W A Nr... /2016 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 3 pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

PROJEKT. U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: Załącznik nr 5, 50/ZO/2018 PROJEKT U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik nr 3 U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku

PROJEKT Załącznik nr 3 U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku PROJEKT Załącznik nr 3 U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55, REGON 200689828,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

PROJEKT UMOWY Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: Załącznik nr 6, 51/ZO/2018 PROJEKT UMOWY Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../2018 (PROJEKT) zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

U M O W A Nr.../2018 (PROJEKT) zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: U M O W A Nr.../2018 (PROJEKT) zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 5, 07/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. Nr telefonu Nr fax..

- PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. Nr telefonu Nr fax.. - PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 4 pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu w Białymstoku

- PROJEKT- U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: - PROJEKT- U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 3 ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3, 18/ZO/2017

Załącznik nr 3, 18/ZO/2017 Załącznik nr 3, 18/ZO/2017 -Projekt- U M O W A Nr.../2017 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

a WYKONAWCĄ.. Nr telefonu Nr fax

a WYKONAWCĄ.. Nr telefonu Nr fax Załącznik nr 4 U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: WYKONAWCĄ: Nazwa Wykonawcy Adres. Nr telefonu Nr fax

pomiędzy: WYKONAWCĄ: Nazwa Wykonawcy Adres. Nr telefonu Nr fax Załącznik nr 3b, 43/ZO/2017, Zad. nr 3. U M O W A Nr.../.. PROJEKT zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku

Załącznik nr 3 U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku Projekt umowy 49/ZO/2016 Załącznik nr 3 U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku

- PROJEKT - U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku - PROJEKT - U M O W A Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku Załącznik nr 3 pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

- PROJEKT - U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku - PROJEKT - Załącznik nr 6, 31/ZO/2018 U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

- PROJEKT - U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku Zadanie 2 Załącznik nr 6b, 3/138o/2019 - PROJEKT - U M O W A Nr... zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok,

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH w dniu r. w Łomży

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH w dniu r. w Łomży Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH w dniu... 2016 r. w Łomży pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy,

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ. Wzór Umowy

Część II SIWZ. Wzór Umowy Wzór Umowy Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2016r. poz. 1020), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy PROJEKT U M O W A nr..

oznaczenie sprawy PROJEKT U M O W A nr.. oznaczenie sprawy 271.7.2018 PROJEKT U M O W A nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu r. roku w Strzegowie pomiędzy Gminą Strzegowo zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Strzegowo - mgr

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../2017 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy:

U M O W A Nr.../2017 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: U M O W A Nr.../2017 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55, REGON 200689828,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego.

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego. Niniejszy wzór umowy może posłużyć do realizacji każdej z części wymienionych 1 ust. 3 pkt. 1) i 2) na podstawie odrębnej umowy. U M O W A Nr zawarta dnia. pomiędzy Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:... (zakres robót zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty)...

2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:... (zakres robót zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty)... UMOWA (wzór) Zawarta w dniu. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014 UMOWA nr /./2014 Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ zawarta w dniu.. 2014 roku w Białymstoku pomiędzy : Skarbem Państwa - 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 Załącznik Nr 5 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 [Ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Egz. Nr..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : została zawarta umowa następującej treści:

zwanym dalej Zamawiającym, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : została zawarta umowa następującej treści: Załącznik nr 4 UMOWA PROJEKT W dniu. r. w Klisinie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice, reprezentowanym przez: 1. mgr Małgorzatę Krywko-Trznadel - Dyrektora 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie" BDK PROJEKT UMOWY

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie BDK PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 1 Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

Ustrzyki Górne 19, Lutowiska tel./fax: , Zał. 3 - Umowa nr.

Ustrzyki Górne 19, Lutowiska tel./fax: , Zał. 3 - Umowa nr. Zał. 3 - Umowa nr. na Dostawę tłumic przeciwpożarowych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zakresie realizacji zadania na: Dostawę tłumic przeciwpożarowych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr C- IV- / /2018 zawarta w dniu...2018 roku we Wrocławiu, pomiędzy: Skarbem Państwa w imieniu, którego działa jako jego organ Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarną w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa REGON 49070153300000, NIP 737-13-31-692

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia.

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. W dniu.. 2014 r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Przewóz uczniów z terenu Gminy Gryfów Śląski

Przewóz uczniów z terenu Gminy Gryfów Śląski UMOWA nr.../2017 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta w dniu, pomiędzy Gminą Gryfów Śląski zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz Gminy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... (projekt)

U M O W A Nr... (projekt) Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (projekt) zawarta w Krośnie w dniu... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Marek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ 15/PN/2016 WZÓR U M O W Y Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ 15/PN/2016 WZÓR U M O W Y Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ 15/PN/2016 WZÓR U M O W Y Nr.../2016 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową )

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Postępowanie nr BZP.2411.52.2018.JS załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2018 r pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../2014

UMOWA NR.../.../2014 UMOWA NR.../.../2014 zawarta w dniu... r. w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku, przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON: 200689828,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA Projekt

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA Projekt Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Projekt Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Żerków zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Jędraszczyka Przy kontrasygnacie Skarbnika Bronisławy Rogackiej

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr fax. 1 Przedmiot umowy

Nr telefonu Nr fax. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 - PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... - wzór. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą:

Umowa Nr... - wzór. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą: Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa Nr... - wzór Zawarta w dniu.. w Sierpcu pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu z siedzibą: 09-200 Sierpc ul. Konstytucji 3-go

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2 Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie

2 Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie Załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy U M O W A Zawarta w dniu..... 2017 r. pomiędzy Gminą Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP 752-13-73-411 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 Reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W Y NR.. zawarta w..., w dniu 2015r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MT Przedmiot umowy

UMOWA Nr MT Przedmiot umowy UMOWA Nr MT 2018 zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Głogowska 24, 45-315 Opole, NIP: 7542551119, reprezentowaną przez: st. bryg. Pawła Kielara Komendanta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A Nr.../ 2017 zawarta w dniu w Białymstoku. a WYKONAWCĄ: Nazwa wykonawcy. Nr telefonu Nr fax

PROJEKT U M O W A Nr.../ 2017 zawarta w dniu w Białymstoku. a WYKONAWCĄ: Nazwa wykonawcy. Nr telefonu Nr fax Załącznik nr 8 do SIWZ 55/PN/2017 pomiędzy: PROJEKT U M O W A Nr.../ 2017 zawarta w dniu w Białymstoku ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 NIP 542-322-47-55,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

UMOWA. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści: UMOWA zawarta w dniu...r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 32-060 Liszki 427 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowanym przez... a... reprezentowanym przez... W wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Urszulę Wałejko - dyrektor 2. Bożenę Podleśną główny księgowy a. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. Urszulę Wałejko - dyrektor 2. Bożenę Podleśną główny księgowy a. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 UMOWA Nr... (wzór) o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE UMOWA nr - 1 /2017 z Wykonawcą wybranym w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zawarta w dniu, w Luboniu, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

. REGON.., NIP.., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 Reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Formularz oferty. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie ... (nazwa oferenta) Załącznik do SIWZ nr 1... (siedziba oferenta) Formularz oferty Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. NIP:., REGON: reprezentowanym przez:., zwanego w dalszej części umowy Sprzedawcą.

Wzór Umowy. NIP:., REGON: reprezentowanym przez:., zwanego w dalszej części umowy Sprzedawcą. Wzór Umowy Zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, NIP: 9271603749, REGON: 001059001, reprezentowanym przez: Dyrektor mgr inż. Jerzy Bielawski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO

PROJEKT UMOWY. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO PROJEKT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S0iO 272...2014 Załącznik Nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w

Bardziej szczegółowo

============ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY============

============ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY============ ============ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY============ Umowa Nr C- IV- / /2017 zawarta w dniu...2017 roku we Wrocławiu, pomiędzy: Skarbem Państwa w imieniu którego działa jako organ Komendant Wojewódzki Policji

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..) Egz.. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsaa 110 WZÓR ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA USŁUGI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Bazaa Logistyczna 04 470

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2018. Projekt umowy

UMOWA nr /2018. Projekt umowy Projekt umowy UMOWA nr /2018 Zawarta w dniu roku pomiędzy Miastem Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, reprezentowanym przez.., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a. zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PEE zawarta w dniu 2018 r.

UMOWA nr PEE zawarta w dniu 2018 r. UMOWA nr PEE.2211.014.2018 zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, NIP: 583-20-94-563, REGON: 220934198

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 9

WZÓR UMOWY Załącznik nr 9 WZÓR UMOWY Załącznik nr 9 Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr kr. nr 19- Kock- Obw. Kocka Tarkawica - Ostrówek Kolonia- do dr. pow. nr 1536 L) polegająca na budowie chodnika w m. Tarkawica. W

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (wzór) Zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, NIP: 1230018381, REGON: 000326196, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści:

UMOWA Nr... a... zawarta została w trybie art. 39 Ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych. umowa o następującej treści: UMOWA Nr... WZÓR W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: mgr Daniela Putkiewicza I Zastępcę Burmistrza

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo