SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS ROLETKA MATERIAŁOWA 1. Roletka wolnowisząca MINI, MAXI Roletka w kasetce w systemie DELUX Roletka w kasetce w systemie LORD MAŁY, LORD DUŻY Roletka dachowa WOLNOWISZĄCA, DEKOLUX ŻALUZJA PIONOWA (Vertical) CENNIK TKANIN CIĘTYCH POD WYMIAR MOSKITIERA DRUK REKLAMACYJNY

2

3 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS Spółka Jawna I. Użyte w poniższym tekście wyrazy Sprzedający lub Kupujący oznaczają: Sprzedający to firma PORTOS SP.J., która sprzedaje swoje towary. Kupujący to osoba fizyczna lub prawna zamawiająca towary zawarte w ofercie handlowej Sprzedającego. II. CENA 1. Wszystkie ceny w cennikach wyrażone są w złotówkach. 2. Ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 3. Podane ceny są cenami jednostkowymi towarów, o określonych wymiarach, w sztukach, metrach bieżących, parach lub kompletach. 4. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to w cenę wliczony jest koszt transportu do miejsca ustalonego przez Strony w zamówieniu. III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA 1. Miejsce i termin dostawy Kupujący podaje w treści zamówienia 2. Czas realizacji zamówień w kolorach i z wyposażeniem określonym jako standardowe wynosi 7 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia. Ewentualnie wcześniejszy lub późniejszy termin dostawy wyrobów standardowych oraz termin realizacji wyrobów niestandardowych należy uzgadniać indywidualnie z pracownikami działu sprzedaży Sprzedającego. 3. Zamówienia należy składać w formie pisemnej (np. przesyłając faksem lub em) wyłącznie na oryginalnych drukach zamówień firmy PORTOS. 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji jednakże Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku przekroczenia wartości udzielonego kredytu kupieckiego lub do momentu uregulowania wymagalnych należności lub przedpłat. 5. Odwołanie lub zmiana zamówienia przez Kupującego może być przyjęta przez Sprzedającego bez żadnych skutków, tylko wtedy gdy zamówienie nie zostało jeszcze wykonane (wyprodukowane). W razie odwołania przez Kupującego zamówienie już wykonanego, zobowiązany jest on do zapłaty całej należności, a w przypadku zaliczki traci ją na rzecz Sprzedającego. 6. Upusty, forma współpracy i termin płatności określone są s z c z e g ó ł o w o i i n d y w i d u a l n i e w w a r u n k a c h w s p ó ł p r a c y dostarczanych pisemnie Kupującemu. 7. Ewentualne zmiany warunków współpracy będą jednorazowo dostarczane do Kupującego również w formie pisemnej. 8. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym Sprzedający otrzymał gotówkę, a w przypadku przelewu datę wpływu na rachunek Sprzedającego. 9. Sprzedający ma prawo zmienić warunki współpracy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: a) nieterminowe dokonywanie wpłat b) rażące naruszanie warunków współpracy c) wielokrotne nieuzasadnione reklamowanie zakupionych towarów. 10. W razie przekroczenia przyznanego terminu płatności Sprzedający ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 11. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie oraz przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy. 12. Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku. 13. Jeżeli kupujący odbiera towar własnym transportem, zobowiązany j e s t d o d o k o n a n i a t e g o w g o d z i n a c h p r a c y m a g a z y n ó w Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 14. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie dokumentu dostawy Faktury Vat. Podpisanie dokumentu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar przekazany został w ilości ujętej w dokumencie Faktury Vat i nie posiada wad jawnych. 15. Na prośbę Kupującego Sprzedający może wysłać towar firmą spedycyjną, ale koszty przesyłki pokrywa Kupujący, a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wysłany towar. IV. REKLAMACJE WAD JAWNYCH I ILOŚCIOWYCH 1. Sprawdzenie stanu ilościowego należy do Kupującego i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Niezgodności powinny b y ć n a t y c h m i a s t z g ł o s z o n e k i e r o w c y l u b m a g a z y n i e r o w i i zaznaczone w protokole zdawczo odbiorczym pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu. 2. W przypadku braków ilościowych Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć brakujący towar, natomiast Kupujący winien zapłacić w ustalonym terminie za towar faktycznie dostarczony. 3. Stwierdzenie wad jawnych takich jak: uszkodzenia mechaniczne, głębokie zarysowania, pęknięcia i stłuczenia powinny być zgłoszone w momencie odbioru i zaznaczone w protokole zdawczo odbiorczym pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu. 4. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony Sprzedającemu będzie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony i ponownie dostarczony Kupującemu. 5. Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, ale jest również zobowiązany zapłacić za dostarczony towar nie podlegający reklamacji. 6. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu jak np. zarysowanie wewnętrznej strony kasetki aluminiowej przylegającej do ramy okiennej nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją. 7. Reklamacji nie podlegają zamówienia, które zostały złożone w innej formie niż na oryginalnym druku zamówień Sprzedającego. V. ZWROTY TOWARU 1. Sprzedający nie przewiduje możliwości przyjęcia z powrotem towaru wyprodukowanego zgodnie z zamówieniem Kupującego. 2. Produkt podlegający reklamacji, po naprawie i usunięciu usterek zostaje odesłany do Kupującego. 3. Sprzedający nie przewiduje możliwości przyjęcia towaru wadliwego, w którym można usunąć usterki. VI. GWARANCJA 1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego. 2. Wady ukryte tj. wady niemożliwe do wykrycia w momencie odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru. 3. Uprawnienia gwarancyjne powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności za dostarczony towar, a ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowego uregulowania płatności. 4. Gwarancja nie obejmuje skutków wynikających z nieprawidłowego montażu (podłączenia) zakupionych towarów, niewłaściwej eksploatacji, naturalnego zużycia materiałów. 5. Sprzedający jest zobowiązany dać odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne Kupującego w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty zgłoszenia. 6. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedający powinien wypełnić możliwie szybko, jednak nie dłużej niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia, chyba że strony ustaliły inny termin usunięcia wad. 7. Sposób rozwiązywania reklamacji i podział czynności między Sprzedającym a Kupującym jest następujący: Sprzedający: - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu reklamowane elementy produktów na wymianę - dostarczone elementy na wymianę zostaną zafakturowane, jednakże po zwrocie elementów uszkodzonych (wadliwych) zostanie wystawiona faktura korygująca Kupujący: - zobowiązuje się do wymiany we własnym zakresie reklamowanych elementów jednoczesnym pokryciem kosztów ich wymiany (naprawy) oraz kosztów dojazdu - Kupujący ponosi wyłączna odpowiedzialność za nieprawidłowy montaż - Kupujący zapewnia, iż montaż produktów dokonywany będzie przez wykwalifikowane ekipy monterskie - nie świadczymy usług serwisowych u klienta. 8. Gwarancja nie obejmuje roletek materiałowych wykonanych poza wymiarem zgodnie ze zleceniem Kupującego. VII. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WSPÓŁPRACY 1. W celu podjęcia współpracy konieczne jest przedłożenie przez Kupującego następujących dokumentów: - Zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego - Zaświadczenie o nadaniu nr REGON - Decyzji w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej NIP. VIII. INNE POSTANOWIENIA 1. Na prośbę Kupującego, Sprzedający może zorganizować szkolenie w zakresie montażu, obsługi i napraw oferowanych wyrobów. 2. Istnieje możliwość wykonania roletki w celach reklamowych i wystawienniczych z uwzględnieniem częściowej refundacji wystawy w postaci indywidualnie ustalonego upustu. 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych w przedstawionej ofercie katalogowej o czym powinien powiadomić Kupującego. 4. Kupujący akceptuje powyższe warunki sprzedaży i dostaw składając stosowny podpis w momencie złożenia zamówienia. 5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji powyższych postanowień, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 7. Wszystkie zdjęcia oraz rysunki w katalogu są w wersji poglądowej. 3

4 SYSTEMY

5 ROLETKA MATERIAŁOWA WOLNOWISZĄCA MINI, MAXI Firma PORTOS zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

6 NOWA KOLEKCJA TKANIN 6

7 NOWA KOLEKCJA TKANIN 7

8 CENNIK HURTOWY ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MINI wysokość cm 20,1,1,1, , , , ,1 200 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY E 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1, wysokość cm 20,1,1,1, , , , ,1 200 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY A 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1, wysokość cm 20,1,1,1, , , , ,1 200 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY LUX, BAMBUS 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1, Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 8

9 CENNIK HURTOWY ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MINI wysokość cm 20,1,1,1, , , ,1 190 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY DIM-OUT (PODGUMOWANE) 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1, wysokość cm 20,1,1,1, , , , ,1 200 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY ABSTRACT, CLOVER, KOLEJKA, LEMURY, LANCIANO, MALMO, ZOO 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1, Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 9

10 20,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 240,1 CENNIK HURTOWY ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MAXI CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY E ,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 240,1 250, Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. wysokość cm

11 20,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 240,1 CENNIK HURTOWY ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MAXI CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY A ,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 240,1 250, Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. wysokość cm

12 20,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 240,1 CENNIK HURTOWY ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MAXI CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY LUX, BAMBUS ,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 240,1 250, Max. szerokość roletki może wynosić 260 cm przy max. wysokości 160 cm Max. wysokość roletki może wynosić 250 cm przy max. szerokości 180 cm Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. wysokość cm

13 20,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 CENNIK HURTOWY ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MAXI CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY DIM-OUT (PODGUMOWANE) ,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,1 210,1 220,1 230,1 240,1 250, Max. szerokość roletki może wynosić 260 cm przy max. wysokości 170 cm Max. wysokość roletki może wynosić 240 cm przy max. szerokości 180 cm Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. wysokość cm

14 CENNIK HURTOWY ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MAXI CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY ABSTRACT, CLOVER, KOLEJKA, LEMURY, LANCIANO, MALMO, ZOO wysokość cm 20,1,1,1, , , , , , , , , ,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160,1 170, Max. szerokość roletki dla tkaniny ABSTRACT, LANCIANO może wynosić 180 cm przy max. wysokości 240 cm Max. szerokość roletki dla tkaniny CLOVER może wynosić 170 cm przy max. wysokości 240 cm Max. szerokość roletki dla tkaniny LEMURY, KOLEJKA, MALMO,ZOO może wynosić 160 cm przy max. wysokości 240 cm Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 14

15 ZAMÓWIENIE NA ROLETKI MATERIAŁOWE WOLNOWISZĄCE MINI, MAXI Nr: z dnia: termin dostawy pieczęć zamawiającego adres dostawy/ jeżeli inny niż zamawiającego LP. Szerokość roletki Całkowita (cm) Samej tkaniny (cm) Wysokość Ilość szt. Sterowanie P/L Numer tkaniny maxi biały biały mini Mechanizm sterujący brąz złoty dąb Koralikowy mini prowadzenie żyłkowe żyłka z boku tkaniny żyłka z tyłu tkaniny Falbana Zakończenie roletki Aluminiowy obciążnik Stalowy obciążnik Obszyty obciążnik Sposób montażu roletki mini oraz mini z prowadzeniem żyłkowym Przystawka do uchwytu przyklejana Wieszak tworzywowy Wieszak mini stalowy (za dopłatą) UWAGI : Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wymiary, które podał. Uwagi

16 OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETKI MATERIAŁOWE MINI, MAXI Szerokość roletki Mechanizm sterujący Zakończenie roletki Sposób montażu roletki mini Sterowanie Koralikowy oraz mini z prowadzeniem żyłkowym LP. Samej tkaniny Wysokość Ilość Całkowita Numer mini mini prowadzenie żyłkowe Aluminiowy Stalowy Obszyty Przystawka Wieszak Wieszak mini (cm) szt. P/L tkaniny maxi Falbana żyłka z boku żyłka z tyłu obciążnik obciążnik obciążnik do uchwytu (cm) tworzywowy (za stalowy biały biały brąz złoty dąb przyklejana tkaniny tkaniny dopłatą) Uwagi ) Proszę podać numer i datę zamówienia oraz termin dostawy. 2) Proszę wpisać w przypadku innego niż firmowy adres dostawy roletek. KOLUMNY: 1. Liczba porządkowa 2. Wpisać wymiar całkowity roletki razem z mechanizmem sterującym i uchwytami bocznymi lub szerokość samej tkaniny 3. Wpisać wysokość roletki: 4. Wpisać odpowiednią ilość sztuk roletek 5. Podać stronę sterowania roletek (prawa lub lewa strona, widok od wewnątrz) 6. Wpisać numer tkaniny (według katalogu tkanin dla roletek materiałowych) UWAGA: Proszę podać pełną numerację z uwzględnieniem rodzaju tkaniny 7. Zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie UWAGA: MAXI - zalecany montaż do ściany, sufitu, wnęki okiennej, nadproża (roletkę należy przykręcić) MINI - montaż na skrzydło okienne z zaczepami lub prowadzeniem żyłkowym (roletkę można przykleić, przykręcić lub zamontować na wieszakach stalowych lub PCV) 8. Zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie oznaczającej wybrany rodzaj zakończenia roletki: - falbana z lamówką zastosowanie w roletce MINI, MAXI - falbana z ozdobnym obciążnikiem - zastosowanie w roletce MAXI - aluminiowy obciążnik - zastosowanie w roletce MINI, MAXI - obszyty obciążnik - zastosowanie w roletce MINI, MINI z prowadzeniem żyłkowym, MAXI - stalowy obciążnik - zastosowanie w roletce MINI BESTA, MINI BESTA z prowadzeniem żyłkowym 9. Sposób montażu roletki MINI, MINI z prowadzeniem żyłkowym do wyboru. 10. Uwagi dotyczące poszczególnych pozycji np. koloru elementów, rysunki, szkice, ozdobny obciążnik, zgoda na roletki poza wymiarami. Wszelkie uwagi i wątpliwości prosimy kierować pod numer tel , 56.

17 ROLETKA MATERIAŁOWA WOLNOWISZĄCA MINI, MINI z prowadzeniem żyłkowym MINI Rura nawojowa ř Mechanizm samohamujący 3 - Uchwyt mocujący 4 - Zaczepy górne (wieszaczki) 5 - Łańcuszek kulkowy drobny 6 - Łącznik łańcuszka 7 - Taśma mocująca dwustronna 8 - Obciążnik stalowy obszyty 9 - Zaślepka belki obciążającej stalowej 10 - Wspornik belki obciążającej stalowej MINI z prowadzeniem żyłkowym Rura nawojowa ř Mechanizm samohamujący 3 - Uchwyt mocujący 4 - Zaczepy górne (wieszaczki) 5 - Łańcuszek kulkowy drobny 6 - Łącznik łańcuszka 7 - Taśma mocująca dwustronna 8 - Obciążnik stalowy 9 - Zaślepka belki obciążającej stalowej z oczkiem (prowadzenie żyłkowe) 10 - Zaczepy dolne (prowadzenie żyłkowe)

18 ROLETKA MATERIAŁOWA WOLNOWISZĄCA MAXI MAXI Rura nawojowa ř25 lub ř Mechanizm samohamujący MAXI ř25 lub ř Uchwyt mocujący 4 - Łańcuszek kulkowy gruby 5 - Łącznik łańcuszka kulkowego grubego 6 - Taśma mocująca dwustronna 7 - Belka obciążająca aluminiowa 8 - Zaślepka belki obciążającej aluminiowej 9 - Taśma usztywniająca PCV Informacje dodatkowe: I Wykonanie roletek materiałowych z tkaniny żakardowej i drukowanej o szerokości przekraczającej wymiar wałka jest możliwe tylko z odwróconym wzorem i jedynie na życzenie klienta (informacja w formie pisemnej - rubryka UWAGI). II Roletki przekraczające wymiary podane w tabeli będą wykonywane przy zastosowaniu doklejki tylko na życzenie klienta za 15% - wą dopłatą i nie będą objęte gwarancją producenta. III Koszt przeróbki roletki (zwężenie, skrócenie) 15 zł netto + dodatkowy koszt nowych elementów lub tkaniny. IV Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania roletek bez tkaniny: 2 - cena wg cennika podstawowego dla tkanin grupy LUX po należnym rabacie pomniejszona o 7 zł netto za 1 m roletki. Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności kolorów i deseni tkanin. 18

19 WYMIAROWANIE ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH MINI szerokość całkowita MINI z prowadzeniem żyłkowym wysokość całkowita szerokość tkaniny Różnica między szerokością całkowitą, a szerokością tkaniny musi wynosić 40 mm szerokość całkowita ( zalecane miejsce pomiaru ) wysokość całkowita roletki MAXI szerokość całkowita Opis wymiarowania: szerokość całkowita = szerokość tkaniny + 40 mm szerokość tkaniny = odległość między krawędziami listew przyszybowych wysokość całkowita roletki = wysokość skrzydła okiennego wysokość całkowita Różnica między szerokością całkowitą, a szerokością tkaniny musi wynosić 50 mm 19

20 DOPŁATY DO ROLETEK WOLNOWISZĄCYCH 1. Wykończenie falbanką z lamówką: - falbanka z lamówką - 15 zł / 1 mb - zastosowanie w roletkach MINI, MAXI - na życzenie klienta listwa obciążająca może być obszyta - wykończenie lamówka atłasowa 2. Wykończenie falbanką z ozdobnym obciążnikiem: - falbanka z ozdobnym obciążnikiem - 40 zł / 1 mb - wykończenie (taśma ozdobna) - obciążnik metalowy w 2 kolorach (złoto antyk, stal nierdzewna) - zastosowanie tylko w roletkach MAXI Rodzaje obciążników - kulka - walec - stożek - pocisk 3. Wieszaki i zaczepy: - wieszaki stalowe do roletek MINI (2 szt./ kpl.) - dopłata 2 zł - wieszaki PCV (2 szt.), zaczepy dolne (2 szt.) i żyłka w komplecie do roletek MINI BESTA z prowadzeniem żyłkowym - dopłata 5 zł Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 20

21 CENNIK HURTOWY SYSTEMU WOLNOWISZĄCEGO MINI BESTA Index Nazwa jm Cena PLN RD S Belka obciążająca aluminiowa biała mb 4,00 zł RD S Belka obciążająca aluminiowa jasny brąz mb 4,00 zł RD Belka obciążająca aluminiowa w okleinie złoty dąb mb 5,73 zł RU 009 S 002 III Belka obciążająca stalowa biała /NOWA mb 3,91 zł RU 009 S 009 III Belka obciążająca stalowa jasny brąz /NOWA mb 3,91 zł RU 009 S 048 III Belka obciążająca stalowa w okleinie złoty dąb /NOWA mb 5,52 zł RM Belka obciążająca stalowa biała (do obszycia) mb 2,76 zł RK Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny biały mb 0,40 zł RK Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny ciemny brąz mb 0,55 zł RM 011 T 048 III Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny złoty dąb mb 0,55 zł RK Łącznik łańcuszka kulkowego drobnego przezroczysty szt. 0,20 zł RK Łącznik łańcuszka kulkowego drobnego biały szt. 0,20 zł RK Łącznik łańcuszka kulkowego drobnego ciemny brąz szt. 0,20 zł RM 024 T 002 III Pakiet montażowy MINI Besta - biały (boczki + mechanizm) kpl. 4,00 zł RM 024 T 009 III Pakiet montażowy MINI Besta - jasny brąz (boczki +mechanizm) kpl. 4,00 zł RM 024 T 048 III Pakiet montażowy MINI Besta - złoty dąb (boczki + mechanizm) kpl. 4,00 zł RM S Rura aluminiowa ř 19 mm- żebrowana biała mb 4,00 zł RK Taśma mocująca dwustronna - 15 mm rolka 22,00 zł RK Taśma usztywniająca PCV - 6 mm rolka 37,60 zł RU 019 PVC 9MM III Taśma usztywniająca PCV - 9 mm rolka 45,75 zł RM Wieszak mini stalowy biały szt. 1,00 zł RM Wieszak mini stalowy jasny brąz szt. 1,00 zł RM Wieszak mini stalowy złoty dąb szt. 1,00 zł RM 006 T 002 III Wieszak krótki tworzywowy biały szt. 0,50 zł RM 006 T 009 III Wieszak krótki tworzywowy jasny brąz szt. 0,50 zł RM 006 T 048 III Wieszak krótki tworzywowy złoty dąb szt. 0,50 zł RM Zaczep dolny stalowy - (do prowadzenia żyłkowego) biały szt. 1,00 zł RM Zaczep dolny stalowy - (do prowadzenia żyłkowego) jasny brąz szt. 1,00 zł RM Zaczep dolny stalowy - (do prowadzenia żyłkowego) złoty dąb szt. 1,00 zł RM 008 T 002 III Zaczep dolny z osłonką biały szt. 1,00 zł RM 008 T 009 III Zaczep dolny z osłonką jasny brąz szt. 1,00 zł RM 026 M 000 III Blokada linki z wkrętem dociskowym szt. 0,50 zł RM 023 T 002 III Przystawka do uchwytu biała szt. 0,50 zł RM 023 T 009 III Przystawka do uchwytu jasny brąz szt. 0,50 zł RM 023 T 048 III Przystawka do uchwytu złoty dąb szt. 0,50 zł RM 017 T 002 III Przystawka oczkowa zaślepki biała (do prowadzenia żyłki za tkaniną) szt. 0,15 zł RM 017 T 009 III Przystawka oczkowa zaślepki jasny brąz (do prowadzenia żyłki za tkaniną) szt. 0,15 zł RM 018 T 002 III Sworzeń zaślepki boczny - biały szt. 0,10 zł RM 018 T 009 III Sworzeń zaślepki boczny - jasny brąz szt. 0,10 zł RM 018 T 048 III Sworzeń zaślepki boczny - przeźroczysty szt. 0,10 zł RM 019 P 51x29 III Wykroje tasmy piankowej 51 x 29 szt. 0,21 zł RU 020 T 002 III Obciążnik łańcuszka biały szt. 0,80 zł RU 020 T 009 III Obciążnik łańcuszka jasny brąz szt. 1,00 zł RU 020 T 048 III Obciążnik łańcuszka złoty dąb szt. 1,00 zł RU 021 M 000 III Ciężarek metalowy obciążnika łańcuszka szt. 0,30 zł RK S Blokada łańcuszka kulkowego biała szt. 0,06 zł RK S Blokada łańcuszka kulkowego jasny brąz szt. 0,06 zł RD-02 Zaślepka belki obciążającej aluminiowej biała szt. 0,08 zł RD-09 Zaślepka belki obciążającej aluminiowej jasny brąz szt. 0,08 zł RD-48 Zaślepka belki obciążającej aluminiowej złoty dąb szt. 0,08 zł RM Zaślepka belki stalowej biała (do belki stalowej obszytej) szt. 0,08 zł RM Zaślepka belki stalowej brąz (do belki stalowej obszytej) szt. 0,08 zł RM 022 T 002 III Zaślepka belki stalowej biała NOWA szt. 0,08 zł RM 022 T 009 III Zaślepka belki stalowej jasny brąz NOWA szt. 0,08 zł RM 022 T 048 III Zaślepka belki stalowej złoty dąb NOWA szt. 0,08 zł RM Żyłka ( mb) mb 0,08 zł

22 CENNIK HURTOWY SYSTEMU WOLNOWISZĄCEGO MINI, MAXI Index Nazwa jm Cena PLN RM Rura nawojowa aluminiowa o 19 biała mb 4,00 zł RM Mechanizm zwijający MINI o 19 biały z uchwytami (do wyczerpania zapasów) kpl. 2,50 zł RM Mechanizm zwijający MINI o 19 brąz z uchwytami (do wyczerpania zapasów) kpl. 2,50 zł RK Taśma mocująca dwustronna - 15 mm rolka 22,00 zł RK Taśma usztywniająca PCV - 6 mm rolka 37,60zł RM Belka obciążająca stalowa biała (do obszycia) mb 2,76 zł RD Belka obciążająca ALU biała mb 4,00 zł RD Belka obciążająca ALU jasny brąz mb 4,00 zł RD-02 Zaślepka belki obciążającej ALU biała szt. 0,08 zł RD-09 Zaślepka belki obciążającej ALU jasny brąz szt. 0,08 zł RV Łańcuszek kulkowy plastikowy gruby biały mb 0,45 zł RV Łącznik łańcuszka kulkowego grubego biały szt. 0,12 zł RM Wspornik belki stalowej biały szt. 0,15 zł RM Wspornik belki stalowej przeźroczysty szt. 0,15 zł RM Zaślepka do belki stalowej biała szt. 0,15 zł RM Zaślepka do belki stalowej brąz szt. 0,15 zł RM Wieszak mini stalowy biały szt. 1,00 zł RM Wieszak mini stalowy brąz szt. 1,00 zł RM Zaczep dolny - (do prowadzenia żyłkowego) biały szt. 1,00 zł RM Zaczep dolny - (do prowadzenia żyłkowego) brąz szt. 1,00 zł RM Żyłka ( mb) mb 0,08 zł RM Zaślepka do belki stalowej z oczkiem biała (do żyłki) szt. 0,18 zł RM Zaślepka do belki stalowej z oczkiem przeźroczysta (do żyłki) szt. 0,20 zł RK S Blokada łańcuszka kulkowego biała szt. 0,06 zł RK S Blokada łańcuszka kulkowego biała szt. 0,06 zł RK Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny biały mb 0,40 zł RK Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny ciemny brąz mb 0,55 zł RK Łącznik łańcuszka kulkowego drobnego biały szt. 0,20 zł RK Łącznik łańcuszka kulkowego drobnego przeźroczysty szt. 0,20 zł RMX-025 S 002 III Rura stalowa o 25 biała mb 4,60 zł RW Rura stalowa o 28 biała mb 5,29 zł RW Mechanizm zwijający o 25 biały z uchwytami kpl. 4,00 zł RW Mechanizm o 28 biały z uchwytami i tulejką kpl. 6,70 zł RW Tulejka redukcyjna kpl. 1,80 zł Uwaga: Przy zamówieniach elementów poniżej kwoty 500 zł netto - transport płatny - 20 zł netto Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 22

23 ROLETKA MATERIAŁOWA W KASETCE SYSTEM DELUX Firma PORTOS zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

24 wysokość cm wysokość cm 20,1,1,1, , , , , , , , ,1,1,1, , , ,1 190 CENNIK HURTOWY ROLETEK W KASETCE DELUX CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY E 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY A 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, wysokość cm 20,1,1,1, , , , , , , ,1 230 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY LUX, BAMBUS - max. szer.170, max. wys. 190 cm 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160,

25 wysokość cm 20,1,1,1, , , ,1 190 CENNIK HURTOWY ROLETEK W KASETCE DELUX CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY DIM-OUT (PODGUMOWANE) 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY ABSTRACT, CLOVER, KOLEJKA, LEMURY, LANCIANO, MALMO, ZOO wysokość cm 20,1,1,1, , , , , , , , ,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, tkanina CLOVER max. szer. 170 cm, max. wys. 190 cm tkanina KOLEJKA, LEMURY, MALMO, ZOO max. szer. 160 cm, max. wys. 230 cm Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 25

26 wysokość cm wysokość cm wysokość cm CENNIK HURTOWY ROLETEK W KASETCE DELUX DECOR 20,1,1,1, , , , , , , , ,1,1,1, , , , ,1,1,1, , , , , , , ,1 230 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY E 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY A 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY LUX, BAMBUS - max. szer.170, max. wys. 190 cm 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160,

27 wysokość cm CENNIK HURTOWY ROLETEK W KASETCE DELUX DECOR 20,1,1,1, , , ,1 190 CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY DIM-OUT (PODGUMOWANE) 20 30,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, CENNIK PODSTAWOWY DLA TKANIN Z GRUPY ABSTRACT, CLOVER, KOLEJKA, LEMURY, LANCIANO, MALMO, ZOO wysokość cm 20,1,1,1, , , , , , , , ,1 40,1 50,1 60,1 70,1 80,1 90,1,1,1,1,1 160, tkanina CLOVER max. szer. 170 cm, max. wys. 190 cm tkanina KOLEJKA, LEMURY, MALMO, ZOO max. szer. 160 cm, max. wys. 230 cm Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 27

28 ZAMÓWIENIE NA ROLETKI MATERIAŁOWE W KASETCE SYSTEM DELUX Nr: z dnia: termin dostawy adres dostawy/ jeżeli inny niż zamawiającego pieczęć zamawiającego Produkcja / prosimy pozostawić puste / Szerokość (cm) Prowadnice Kolor kasetki i prowadnic L.P Roletki Materiału Wysokość (cm) Ilość (szt) Sterowanie P/L Numer tkaniny wąska 32 mm PCV ALU Półokrągła 34 mm wąska 30 mm szeroka 37 mm Półokrągła 34 mm biały brąz okleina Uwaga: W rubryce szerokości rolety, zamawiający wypełnia dwie kolumny (wymiarowanie zgodnie z rysunkiem) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wymiary, które podał. Uwagi

29 OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETKI MATERIAŁOWE W KASETCE SYSTEM DELUX Szerokość (cm) Prowadnice Kolor kasetki i prowadnic L.P Roletki Materiału Wysokość (cm) Ilość (szt) Sterowanie P/L Numer tkaniny wąska 32 mm PCV ALU Półokrągła 34 mm wąska 30 mm szeroka 37 mm Półokrągła 34 mm biały brąz okleina Uwagi ) Proszę podać numer i datę zamówienia oraz termin dostawy. 2) Proszę wpisać w przypadku innego niż firmowy adres dostawy roletek. KOLUMNY: 1. Liczba porządkowa. 2. Wpisać dwa wymiary - szerokość roletki, - szerokość materiału w świetle szyby. Różnica między szerokością roletki a szerokością materiału w świetle szyby powinna wynosić min. 30 mm. 3. Wpisać wysokość roletki: 4. Wpisać odpowiednią ilość sztuk roletek. 5. Podać stronę sterowania roletek (prawa lub lewa strona, widok od wewnątrz). 6. Wpisać numer tkaniny. UWAGA: Proszę podać pełną numerację z uwzględnieniem rodzaju tkaniny. 7. Zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie oznaczającej rodzaj prowadnicy. W celu uzyskania prawidłowego montażu roletek wymagana jest płaska powierzchnia na skrzydle okiennym lub na listwie przyszybowej - szer. 9 mm. 8. Wpisać odpowiedni kolor kasety i prowadnic lub podać kolor okleiny (11-palisander, 22-mahoń, 30-orzech, 34-dąb bagienny, 48-złoty dąb). 9. W przypadku okna balkonowego z poprzeczką należy zamontować oddzielnie dwie roletki. Uwagi dotyczące poszczególnych pozycji (rysunki, szkice, falbanka, zgoda na roletki poza wymiarami). Wszelkie uwagi i wątpliwości prosimy kierować pod numer tel , 56.

30 ROLETKA MATERIAŁOWA W KASETCE SYSTEM DELUX DELUX Rura nawojowa aluminiowa ř Taśma mocująca dwustronna 3 - Boczki kasety i mechanizm zwijający 4 - Łańcuszek kulkowy plastikowy 5 - Kaseta aluminiowa 6 - Prowadnica aluminiowa lub PCV 7 - Belka obciążająca materiał 8 - Zaślepka belki obciążającej 9 - Uszczelka szczotkowa 10 - Łącznik łańcuszka kulkowego 11 - Osłona boczków kasetki 7 9 szerokość roletki WYMIAROWANIE wysokość roletki wysokość roletki głębokość listwy przyszybowej szerokość w świetle szyby (A) klamka szerokość z listwami przyszybowymi (B) 30

31 KOLORYSTYKA OKLEIN KASETY, PROWADNIC I BELKI OBCIĄŻAJĄCEJ 11 - palisander 22 - mahoń 30 - orzech 34 - dąb bagienny 48 - złoty dąb Informacje dodatkowe: 1. W standardzie roletka materiałowa zawiera: - kasetkę aluminiową - napęd łańcuszkowy samohamujący - belkę obciążającą ALU - prowadnicę aluminiową, PCV (do wyboru) 2. Wszystkie wymienione elementy oprócz prowadnicy PCV są dostępne w dwóch standardowych kolorach białym i brązowym. 3. Jeżeli klient nie zaznaczy koloru to zamówienie będzie zrealizowane w kolorze białym. 4. Roletki przekraczające wymiary podane w tabeli będą wykonane tylko na życzenie klienta za 15% dopłatą, nie będą objęte gwarancją producenta. 5. W celu uzyskania prawidłowego montażu roletki wymagana jest płaska powierzchnia na skrzydle okiennym min. 9 mm. 6. Istnieje możliwość wykonania falbanki z lamówką na życzenie klienta, dopłata za falbankę z lamówką 15 zł netto mb. Roletka nie będzie objęta gwarancją producenta. 7. Koszt przeróbki roletki - zwężenie, skrócenie 15 zł netto. Koszt przeróbki roletki z wymianą elementów lub tkaniny = 15 zł netto + koszt nowych elementów lub tkaniny. 31

32 CENNIK HURTOWY ELEMENTY ROLETKI SYSTEM - DELUX Index Nazwa jm Cena PLN RD Belka obciążająca aluminiowa biała DELUX mb 4,00 zł RD Belka obciążająca aluminiowa jasny brąz DELUX mb 4,00 zł RD Belka obciążająca ALU w okleinie palisander mb 5,73 zł RD Belka obciążająca ALU w okleinie mahoń mb 5,73 zł RD Belka obciążająca ALU w okleinie orzech mb 5,73 zł RD Belka obciążająca ALU w okleinie dąb bagienny mb 5,73 zł RD Belka obciążająca ALU w okleinie złoty dąb mb 5,73 zł RD-02 PAKIET Pakiet montażowy* Delux - biały *L / *P (mechanizm + boczki) kpl. 3,82 zł RD-09 PAKIET Pakiet montażowy Delux - jasny brąz *L / *P (mechanizm + boczki) kpl. 3,82 zł RD-08 PAKIET Pakiet montażowy* Delux - ciemny brąz *L /*P (mechanizm + boczki) kpl. 3,82 zł RD-22 PAKIET Pakiet montażowy* Delux Decor - mahoń *L /*P (mechanizm + boczki) kpl. 5,74 zł RD-30 PAKIET Pakiet montażowy* Delux Decor - orzech *L /*P (mechanizm + boczki) kpl. 5,74 zł RD-34 PAKIET Pakiet montażowy* Delux Decor -dąb bagienny *L/*P (mechanizm + boczki) kpl. 5,74 zł RD-48 PAKIET Pakiet montażowy* Delux Decor - złoty dąb *L/*P (mechanizm + boczki) kpl. 5,74 zł RD Kasetka aluminiowa biała mb 7,87 zł RD Kasetka aluminiowa jasny brąz mb 7,87 zł RD Kasetka aluminiowa w okleinie palisander mb 13,18 zł RD Kasetka aluminiowa w okleinie mahoń mb 13,18 zł RD Kasetka aluminiowa w okleinie orzech mb 13,18 zł RD Kasetka aluminiowa w okleinie dąb bagienny mb 13,18 zł RD Kasetka aluminiowa w okleinie złoty dąb mb 13,18 zł RK Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny biały mb 0,40 zł RK Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny ciemny brąz mb 0,55 zł RK Łańcuszek kulkowy plastikowy drobny jasny brąz mb 0,55 zł RK Łącznik łańcuszka kulkowego drobnego przeźroczysty szt. 0,20 zł RK Łącznik łańcuszka kulkowego drobnego biały szt. 0,20 zł RK Prowadnica ALU wąska biała (30 mm) mb 2,14 zł RK Prowadnica ALU wąska jasny brąz (30 mm) mb 2,14 zł RK Prowadnica ALU 30 mm w okleinie palisander mb 5,13 zł RK Prowadnica ALU 30 mm w okleinie mahoń mb 5,13 zł RK Prowadnica ALU 30 mm w okleinie orzech mb 5,13 zł RK Prowadnica ALU 30 mm w okleinie dąb bagienny mb 5,13 zł RK Prowadnica ALU 30 mm w okleinie złoty dąb mb 5,13 zł RK Prowadnica ALU szeroka biała (37 mm) mb 2,90 zł RK Prowadnica ALU szeroka jasny brąz (37 mm) mb 2,90 zł RK Prowadnica ALU szeroka 37 mm w okleinie palisander mb 6,61 zł RK Prowadnica ALU szeroka 37 mm w okleinie mahoń mb 6,61 zł RK Prowadnica ALU szeroka 37 mm w okleinie orzech mb 6,61 zł RK Prowadnica ALU szeroka 37 mm w okleinie dąb bagienny mb 6,61 zł RK Prowadnica ALU szeroka 37 mm w okleinie złoty dąb mb 6,61 zł RK ALU Prowadnica ALU półokrągła biała ALU mb 2,90 zł RK ALU Prowadnica ALU półokrągła jasny brąz ALU mb 2,90 zł RK ALU Prowadnica ALU półokrągła w okleinie palisander mb 6,33 zł RK ALU Prowadnica ALU półokrągła w okleinie mahoń mb 6,33 zł RK ALU Prowadnica ALU półokrągła w okleinie orzech mb 6,33 zł RK ALU Prowadnica ALU półokrągła w okleinie dąb bagienny mb 6,33 zł RK ALU Prowadnica ALU półokrągła w okleinie złoty dąb mb 6,33 zł RK Prowadnica PCV wąska biała mb 2,04 zł RK PCV N Prowadnica PCV półokrągła biała mb 2,04 zł Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 32

33 CENNIK HURTOWY ELEMENTY ROLETKI SYSTEM - DELUX Index Nazwa jm Cena PLN RM Rura aluminiowa o 19 - żebrowana mb 3,45 zł RK Taśma mocująca dwustronna - 15 mm rolka 22,00 zł RK Taśma mocująca piankowa biała 9 mm rolka 23,25 zł RK Taśma mocująca piankowa biała 11 mm rolka 27,10 zł RK CZ Taśma mocująca piankowa ciemna 9 mm rolka 28,05 zł RK CZ Taśma mocująca piankowa ciemna 11 mm rolka 33,15 zł RK Taśma usztywniająca PCV - 6 mm rolka 37,60 zł SP 4,8x5 Uszczelka szczotkowa dwurzędowa rolka 136,50 zł WKRĘT 3x20 Wkręty do montażu kasetek 3x20 kg 16,50 zł RD-02 Zaślepka belki obciążającej ALU biała szt. 0,08 zł RD-09 Zaślepka belki obciążającej ALU jasny brąz szt. 0,08 zł RD-08 Zaślepka belki obciążajacej ALU ciemny brąz szt. 0,08 zł RK S Blokada łańcuszka kulkowego biała szt. 0,06 zł RK S Blokada łańcuszka kulkowego jasny brąz szt. 0,06 zł RK Zaczep łańcuszka kulkowego biały szt. 0,15 zł RK Zaczep łańcuszka kulkowego brąz szt. 0,15 zł Uwaga: Przy zamówieniach elementów poniżej kwoty 500 zł netto - transport płatny - 20 zł netto Wszystkie ceny zostały podane w złotówkach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 33

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery. Producent Systemów Osłonowych

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery.  Producent Systemów Osłonowych Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery www.koboproducent.pl Producent Systemów Osłonowych Ogólne Warunki Sprzedaży 1.Wszystkie ceny w cenniku są wyrażone w złotówkach oraz są cenami netto (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ I NOC, MAXI DZIEŃ I NOC

DZIEŃ I NOC, MAXI DZIEŃ I NOC ROLETKA MATERIAŁOWA WOLNOWISZĄCA MINI, MAXI, oraz MINI DZIEŃ I NOC, MAXI DZIEŃ I NOC Firma PORTOS zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. ZAMÓWIENIE NA ROLETKI MATERIAŁOWE WOLNOWISZĄCE MINI, MAXI Nr:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ŻALUZJA PIONOWA (Vertical)... 39

SPIS TREŚCI. ŻALUZJA PIONOWA (Vertical)... 39 SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS ROLETKA MATERIAŁOWA 1. Roletka wolnowisząca MINI, MAXI, MINI Dzień i Noc, MAXI Dzień i Noc 5 2. Roletka w kasetce w systemie DELUX, DELUX Dzień i Noc.........

Bardziej szczegółowo

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS 1. Ceny brutto za 1 m 2 zawierają 23% podatku VAT. 2. Minimalny wymiar to szer. 1m, wys. 1 m. 4. Czas oczekiwania do 3 dni roboczych. 5. W cenę detaliczną nie jest wliczony

Bardziej szczegółowo

świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + RAL za dopłatą.

świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + RAL za dopłatą. PROPONUJEMY: FINEZJA roleta ze sprzęgiełkiem, przykręcana, w prowadnicach, tkanina w świetle szyby, kolory biały/brąz wg cennika + RAL za dopłatą. FINEZJA BIS roleta samohamująca, przykręcana lub przyklejana,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Rolety.

Katalog techniczny produktu. Rolety. Katalog techniczny produktu Rolety Miniroleta Opis: roleta zwijana wolnowisząca Miejsce montażu: skrzydło okienne Sposób montażu: zawieszana lub przyklejana (uniwersalny uchwyt do witryn) Kolor mechanizmu:

Bardziej szczegółowo

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS ZWYKŁE, BIS. Ceny brutto za m 2 zawierają 23% podatku VAT. 2. Minimalny wymiar to szer. m, wys. m. 4. Czas oczekiwania do 3 dni roboczych. 5. W cenę detaliczną nie jest wliczony montaż. LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ŻALUZJA PIONOWA (Vertical)... 31

SPIS TREŚCI. ŻALUZJA PIONOWA (Vertical)... 31 SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS ROLETKA MATERIAŁOWA 1. Roletka wolnowisząca MINI, MAXI, MINI Dzień i Noc, MAXI Dzień i Noc 5 3. Roletka w kasetce w systemie LORD MAŁY........................

Bardziej szczegółowo

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność. Rolety wolnowiszące Standardy wykonania 1. Rolety wolnowiszące MINI-T Skład rolety: MINI-T: Standard: - Mechanizm operacyjny MINI-T 4,5 mm

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. A B C D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus 25 % Taśma dwustronnie klejąca

Bardziej szczegółowo

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt.

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. grupa A Tkaniny z grupy A: SOFT S-05 Ivory, S-09 Orange, S-15 Chocolate, S-17 Black 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,6 64 71

Bardziej szczegółowo

Składniki pakietu : - dwie zaślepki boczków (komplet), - złączka łańcuszka, - dwa ograniczniki.

Składniki pakietu : - dwie zaślepki boczków (komplet), - złączka łańcuszka, - dwa ograniczniki. KASETKA VEGAS CLASSIC - klasyczna elegancja kształtu kasetki, - mechanizm samohamujący na zewnątrz płytki bocznej demontowany bez ściągania roletki, - trwałe i mocne elementy PCV, - płaskie prowadnice.

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania

Rolety wolnowiszące Standardy wykonania Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność. Rolety wolnowiszące Standardy wykonania 1. Rolety wolnowiszące MINI-T DZIEŃ NOC Skład rolety: MINI-T: Standard: - Mechanizm operacyjny MINI-T

Bardziej szczegółowo

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome "25" kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome 25 kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł ŻALUZJE POZIOME 1. Ceny brutto, zawierają 23% podatku VAT. 2. Żaluzje 25 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 3. Żaluzje MIKRO 16 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 4. Żaluzje 16 i 25 zaciemniające do ceny należy

Bardziej szczegółowo

Roleta materiałowa Vegas CLASSIC (RVC) DOKUMENTACJA TECHNICZNA - widok rozstrzelony systemu

Roleta materiałowa Vegas CLASSIC (RVC) DOKUMENTACJA TECHNICZNA - widok rozstrzelony systemu Roleta materiałowa Vegas CLASSIC (RVC) 2 Płytka boczna Vegas Classic 4 Osłonka Vegas Classic pełna 5 Osłonka Vegas Classic z otworkiem 6 Kaseta Vegas Classic (PCV lub ALU) 7 Rura nawojowa Vegas ø 18 mm

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2016 ROLETA MINI 1. Podajemy numer materiału wg katalogu firmowego, 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2015 ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta wykonana

Bardziej szczegółowo

Vegas Mix VI Edycja:

Vegas Mix VI Edycja: Vegas Mix VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Rolety. KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute M 77 Absolute L 80. DACHOWE Dekolux 25 mm 82 Dekolux Plus 25 mm 84

Rolety. KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute M 77 Absolute L 80. DACHOWE Dekolux 25 mm 82 Dekolux Plus 25 mm 84 Rolety WOLNOWISZĄCE Mini 19 mm 46 Midi 25/28 mm 47 Absolute S 48 Absolute M Absolute L 54 RT 32 mm 56 RT 40 mm 58 RT 45 mm RT mm 64 RT mm 66 KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX

ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX VI ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU MIX Wariant wykonania rolety typu Mix VX - - - Rodzaj pokrywy ALU - - - Użyty mechanizm sprężynowy MZS - - - Materiał tkaniny standard - - - Rura nawojowa Rura

Bardziej szczegółowo

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII

Vegas Cover / Cover Dzień i Noc. Edycja: VII Vegas Cover / Cover Dzień i Noc VII ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU COVER Wariant wykonania rolety typu COVER VCO-25 VCO-DN-25 VCO-32 VCO-DN-32 Rodzaj pokrywy LAVCO-DN / PAVCO-DN LAVCO-DN / PAVCO-DN

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2014 ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Classic

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Classic 1 - POMIAR OKNA WG KRAWĘDZI SKOSU LISTEW PRZYSZYBOWYCH A -szer.=wymiar od krawędzi skosu rama okna WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta "A" minus 0,2 cm Rura "A" minus 0,7 cm Belka "A" minus 1,5 cm Prowadnica "B"

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od , poprzednie tracą ważność. ROLETOWE SYSTEMY KASETOWE VARIO 17 i VARIO 25

Dokument obowiązuje od , poprzednie tracą ważność. ROLETOWE SYSTEMY KASETOWE VARIO 17 i VARIO 25 Dokument obowiązuje od 4. 11. 2013, poprzednie tracą ważność. ROLETOWE SYSTEMY KASETOWE VARIO 17 i VARIO 25 Spis treści 1 2 3 Roleta w kasecie VARIO 17 Kaseta Mechanizm VARIO 17/13 Rura nawojowa 13mm 4

Bardziej szczegółowo

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 1

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 1 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 1 Spis treści Rolety mini Slim... 4 Rolety mini VEGAS z prowadnicą żyłkową... 6 Rolety wolnowiszące... 8 Rolety w kasecie PCV Vegas Classic...10 Rolety w kasecie

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY NAZWA: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l Nr referencyjny nadany sprawie: SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki

Bardziej szczegółowo

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2017.01 Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2 0 1 7 1 2 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz 4 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz - drewnopodobna 5 MRM - Moskitiera na magnes 7 MRS - Moskitiera

Bardziej szczegółowo

Pomiar i montaż rolet Vegas Classic Dzień i Noc

Pomiar i montaż rolet Vegas Classic Dzień i Noc 1 - Pomiar okna wg krawędzi skosu listew przyszybowych A - szerokość = wymiar od krawędzi skosów rama okna Wymiary produkcyjne - dokładność cięcia 0,1 cm listwa przyszybowa Pokrywa "A" minus 0,2 cm Rura

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.TI

Umowa nr ZTM.TI Umowa nr ZTM.TI.5322.8.2017 zawarta w dniu... 2017 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm ŻALUZJE DREWNIANE 25mm Wykaz listew drewnianych do żaluzji poziomych: Żaluzje drewniane to niezwykle nastrojowe i klimatyczne osłony, które komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASŁON TYPU VERTICALE ORAZ ROLET MATERIAŁOWYCH.

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASŁON TYPU VERTICALE ORAZ ROLET MATERIAŁOWYCH. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomiarów dla rolet materiałowych

Instrukcja pomiarów dla rolet materiałowych Instrukcja pomiarów dla rolet materiałowych 1. System mini z bezinwazyjnym montażem na skrzydło okienne (uchwyty) 2. System w kasecie PCV z prowadnicami z bezinwazyjnym montażem na skrzydło okienne (przyklejany)

Bardziej szczegółowo

edycja VII_2015 Rolety, zasłony panelowe cennik produktów

edycja VII_2015 Rolety, zasłony panelowe cennik produktów edycja VII_2015 Rolety, zasłony panelowe cennik produktów INFMACJE DO CENNIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CENA Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jeostkę (szt/kpl ) towaru (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży wyrobów przez firmę Fart-Produkt z siedzibą w Toruniu przy ulicy Towarowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm R AMKOWA NA KOŁNIERZ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 40 45 47 50 52 57 59 62 64 67 70 72 76 79 60 50 53 55 58 63 65 68 71 74 77 79 84 86 80 57 60 63 66 70 73 76 79 82 85 88 92 95 100 62 65

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ.

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. Cennik 2009 STOLARKA PCV system VEKA EFFECTLINE KARO PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. "KARO" Kamiński, Romanowski 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 8 karo-augustow@o2.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CENNIK PLISY, MOSKITIERY

CENNIK PLISY, MOSKITIERY CENNIK PLISY, MOSKITIERY Spis treści: PLISY COMFORT: DOSTĘPNE MODELE PLISY COMFORT... 3 DOSTĘPNE MATERIAŁY... 3 CENNIK PLISY COMFORT... 4 CENNIK PLISY COMFORT Z PROWADNICAMI DO OKIEN DACHOWYCH... 6 CENNIK

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy: suma (6) 1. materiał 1. Cena Wys.1,91-2,40 (4)

Formularz cenowy: suma (6) 1. materiał 1. Cena Wys.1,91-2,40 (4) Formularz cenowy: 1.1 Cennik żaluzji pionowych - wskazana cena winna być ceną w PLN, za 1 m² brutto (wraz z podatkiem VAT) zawierającą wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia w tym

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO SPIS TREŚCI strona RODZAJE MOSKITIER ROLOWANYCH VOLANDO MOSKITIERY PIONOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POMIARU ROLETY

INSTRUKCJA POMIARU ROLETY INSTRUKCJA POMIARU ROLETY SPOSOBY MONTAŻU ROLET - Przy montażu rolety do skrzydła okna szerokość materiału powinna być większa o 2 cm od szerokości światła szyby - Przy montażu rolety do wnęki okiennej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1c SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3 1.Roletki i moskitiery okienne LP NAZWA WYMIARY +/- 5% szer./wys. (cm) 1. Roletka okienna 2. Roletka okienna wg. opisu 3. Roletka okienna

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Przedmiot umowy

U M O W A. Przedmiot umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON

Bardziej szczegółowo

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie REGON: 060271146

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Klaudia

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Klaudia 1 - POMIAR OKNA WG KRAWĘDZI SKOSU LISTEW PRZYSZYBOWYCH A -szer.=wymiar od krawędzi skosu Rama okna WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta "A" minus 0,2 cm Rura "A" plus 0,2 cm Belka "A" minus 1,5 cm Prowadnica "B"

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Profil

POMIAR I MONTAŻ ROLET Vegas Profil - POMIAR OKNA WG KRAWĘDZI SKOSU LISTEW PRZYSZYBOWYCH A - szer.=wymiar od krawędzi skosu WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta "A" plus 3,4 cm rama okna Rurka "A" plus 3,0 cm Belka Prowadnica "A" plus,8 cm "B" ~4.5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy. UMOWA nr

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy. UMOWA nr OAK.KCB.2621/87/17 Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy UMOWA nr zawarta w dniu 2017 r. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP:

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AG

Umowa nr AG Umowa nr AG.6112.7..2018 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AG-Z.2150/.../.../2014

Umowa nr AG-Z.2150/.../.../2014 Wzór umowy zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Umowa nr AG-Z.2150/.../.../2014 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NAZWA: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki elektroodpadów Nr referencyjny nadany sprawie: NZM.231.20.2016.KP CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY ROLETKI DZIEÑ / NOC CENNIK Rev

DETALICZNY ROLETKI DZIEÑ / NOC CENNIK Rev DETALICZNY CENNIK ROLETKI DZIEÑ / NOC 2014 Rev. 1.16 2014-03-12 ROLETKI MATERIA OWE Rolety materia³owe w systemie dzieñ / noc 1. Tkaniny do rolet tekstylnych Cennik tkanin 3 2. Roletka materia³owa Mini

Bardziej szczegółowo

Pomiar i montaż rolet Vegas Profil Dzień i Noc

Pomiar i montaż rolet Vegas Profil Dzień i Noc 1 - Pomiar okna wg krawędzi skosu listew przyszybowych A - szerokość = wymiar od krawędzi skosów Rama okna Wymiary produkcyjne - dokładność cięcia 0,1 cm Pokrywa "A" plus 3,4 cm Rura nawojowa 18 "A" plus

Bardziej szczegółowo

ROLETY STANDARD ROLETY DACHOWE ROLETY NAOKIENNE MINI. Program Classic. Typ RC21. Typ RFM. Prowadzenie boczne. Volant. Prowadzenie boczne

ROLETY STANDARD ROLETY DACHOWE ROLETY NAOKIENNE MINI. Program Classic. Typ RC21. Typ RFM. Prowadzenie boczne. Volant. Prowadzenie boczne Program Classic ROLETY STANDARD Typ RC10 Typ RC60 Typ RC11 Typ RC61 Typ RC20 Typ RC21 6 6 8 8 12 14 Prowadzenie boczne Volant ROLETY NAOKIENNE MINI ROLETY DACHOWE Typ R116 Typ R156 Typ R115 Typ R155 Typ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak :WSz-DAT-1/ /2015 Przemyśl, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Znak :WSz-DAT-1/ /2015 Przemyśl, dnia r. Znak :WSz-DAT-1/ /2015 Przemyśl, dnia 03.08.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy i montażu rolet i żaluzji pionowych - verticali okiennych (materiałowych wewnętrznych) dla Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POMIAROWY 2011 / 2012

PORADNIK POMIAROWY 2011 / 2012 PORADNIK POMIAROWY 2011 / 2012 Systemy Osłon Okiennych ŁIDEK Księdza Popiełuszki 35 33-200 Dąbrowa Tarnowska NIP: 871 172 75 80 Kontakt: 535 111 157 SPIS PRODUKTÓW 1. ŻALUZJE ALUMINIOWE 16mm VENUS... 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży wyrobów przez firmę Fart-Produkt z siedzibą w Toruniu przy ulicy Towarowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W DRABEST Sp. z o.o. Warunki ogólne

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W DRABEST Sp. z o.o. Warunki ogólne OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W DRABEST Sp. z o.o. Warunki ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe określają zasady zawierania umowy towarów oferowanych przez Drabest sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25 Sposób pomiaru dla okna typu velux Oznaczenia producenta: A szerokość B wysokość Typ ramy okiennej: pochyła Typ ramy okiennej: prosta Sposób pomiaru dla innych typów okien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/POKL/2015 z dnia 28.07.2015 r. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego w formie tabeli: Zakup i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych Dostawa materiałów i artykułów biurowych Nr sprawy 3/2016 Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ogó lne warunki sprzedaz y

Ogó lne warunki sprzedaz y Ogó lne warunki sprzedaz y Szczecin, 2 stycznia 2012 1 Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.3 do SIWZ D5 Aranżacja

Załącznik nr 5.3 do SIWZ D5 Aranżacja L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość kod CPV 1 Roleta półkaseta MGS montowana na oknie, wolnowisząca. 4 szt. ( po 2 szt. Sposób u: bezinwazyjnie na oknie. Rodzaj rolety: dzień/ noc.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość

Załącznik nr 5.4 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość L.p. Oznaczenie/ Element wyposażenia Opis elementu Ilość kod CPV 1 2 Wystrój okna 1 + Wystrój okna 2 + Roleta półkaseta MGS montowana na oknie, wolnowisząca. Sposób u: bezinwazyjnie na oknie. Rodzaj rolety:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy

Cennik detaliczny produktów Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy Diversity is limited only by imagination Baltic Fasteners Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 10 11-034 Stawiguda Tel.: +48 (89) 722 95 55 Fax.: +48 (89) 670 77 71 info@balticfasteners.pl www.balticfasteners.com

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU -0 Wroc³aw, ul. Woronowicka tel. 9 0, 9 9 fax. 9 0 ZJE PIONOWE NALE Y WYS AÆ 9 0 ZJA PIONOWA ZP ZJA PIONOWA SKOŒNA ZPS Typy sterowañ T T T T T SKOS (T+T) (dotyczy wy³¹cznie ZPS) max. O SPOSÓB MONTA U (rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 19/2018/CBR Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Testera bezpieczeństwa elektrycznego wraz z wyposażeniem, dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 2/2018/RPOWP Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż środków trwałych: Stacja robocza (szt. 3) wraz z wyposażeniem,

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza

ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Nowoczesne rozwiązania do każdego wnętrza ROLETY TEKSTYLNE Rolety DK-PROF wykonane są z najwyższej jakości komponentów i materiałów, gwarantujących długotrwałą satysfakcję z użytkowania.

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerska na wyłączność

Umowa Partnerska na wyłączność Umowa Partnerska na wyłączność UMOWA PARTNERSKA NR... Zawarta w dniu:... Pomiędzy: Partnerem Handlowym: Firma:... Adres:... NIP:... REGON:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej Partnerem Handlowym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami:

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014

UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 UMOWA nr ATZ_ SP_ EL 2014 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr EZ / 8/ 2015

Umowa nr EZ / 8/ 2015 Umowa nr EZ / 8/ 2015 Umowa zawarta w dniu września 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy Umowa nr.. projekt z dnia. Znak: NT zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL. 056 63

Bardziej szczegółowo

Wydanie: Czerwiec 2018 CENNIK. DO KATALOGU OKUĆ esco OKUCIA BUDOWLANE DO OKIEN I DRZWI

Wydanie: Czerwiec 2018 CENNIK. DO KATALOGU OKUĆ esco OKUCIA BUDOWLANE DO OKIEN I DRZWI CENNIK DO KATALOGU OKUĆ esco Wydanie: Czerwiec 2018 OKUCIA BUDOWLANE DO OKIEN I DRZWI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW FIRMY ESCO POLSKA SP. Z O.O. Data edycji: 2016-12-09 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo