Kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek BIOTECHNOLOGIA"

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek BIOTECHNOLOGIA Plan i program studiów wprowadzany od 1 października 212 r. Ogólna charakterystyka studiów poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI, forma studiów: STACJONARNE. dziedziny i dyscypliny nauki, do których odnoszą się efekty kształcenia, 1. Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedzina: NAUKI ROLNICZE dyscyplina: BIOTECHNOLOGIA 2. Obszar nauk przyrodniczych dziedzina: NAUKI BIOLOGICZNE dyscyplina: BIOTECHNOLOGIA tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta. INŻYNIER

2 Opis kierunkowych efektów kształcenia i sposób ich weryfikacji Opis kierunkowych efektów kształcenia, z odwołaniem do efektów obszarowych (zgodnie z Uchwałą nr 74/212 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 212 r.) kierunek BIOTECHNOLOGIA poziom: STUDIA I STOPNIA profil OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie oznaczeń w symbolach: BT_ kierunkowe efekty kształcenia na kierunku biotechnologia, W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych R1A_ efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, P1A_ efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych InzA_ efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich. Symbol BT_W1 BT_W2 BT_W BT_W4 BT_W5 BT_W6 BT_W7 BT_W8 Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku biotechnologia absolwent: Wiedza ma wiedzę z matematyki w zakresie pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu zjawisk biologicznych i procesów technologicznych oraz obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej ma wiedzę z zakresu fizyki i biofizyki niezbędną do rozumienia i ilościowego opisu zjawisk zachodzących w organizmach żywych zwłaszcza procesów wykorzystywanych w biotechnologii ma wiedzę ogólną w zakresie chemii: nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej zna zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych zna reguły hierarchicznej organizacji procesów biologicznych i rozumie biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów. zna budowę komórki i rozumie związki zachodzące pomiędzy organizacją struktur subkomórkowych i ich funkcjami zna strukturę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek (kwasów nukleinowych, białek, polisacharydów, lipidów) Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk R1A_W1 P1A_W2 InzA_W2 R1A_W1 P1A_W2 R1A_W1 R1A_W P1A_W1 P1A_W2 R1A_W R1A_W4 P1A_W1 InzA_W5 R1A_W R1A_W5 P1A_W1 InzA_W2 R1A_W1 R1A_W4 P1A_W5 R1A_W1 R1A_W4 P1A_W1 R1A_W1 P1A_W4 P1A_W5

3 BT_W9 BT_W1 BT_W11 BT_W12 BT_W1 BT_W14 BT_W BT_W16 BT_W17 zna zasady przekazywania i wyrażania (ekspresji) informacji genetycznej. zna podstawowe zasady prowadzenia kultur komórkowych i tkankowych zna podstawowe reguły projektowania i wprowadzania modyfikacji genetycznych ma wiedzę dotyczącą potencjału i zakresu wykorzystania biotechnologii rozumie znaczenie pracy doświadczalnej i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych i instrumentalnych w badaniach z zakresu biotechnologii ma wiedzę na temat ekologicznych aspektów biotechnologii zna możliwości wykorzystania w biotechnologii różnorodności biologicznej organizmów zna podstawowe procesy jednostkowe w biotechnologii zna podstawy kinetyki, termodynamiki i katalizy procesów biotechnologicznych R1A_W1 R1A_W4 P1A_W2 P1A_W5 P1A_W7 R1A_W4 R1A_W5 P1A_W7 InzA_W2 InzA_W5 R1A_W4 R1A_W5 P1A_W7 InzA_W2 InzA_W5 R1A_W R1A_W6 P1A_W1 P1A_W8 InzA_W1 InzA_W5 R1A_W R1A_W4 R1A_W5 P1A_W1 P1A_W5 InzA_W2 InzA_W5 R1A_W R1A_W4 R1A_W6 P1A_W1 P1A_W4 InzA_W1 InzA_W InzA_W5 R1A_W R1A_W5 R1A_W6 P1A_W1 P1A_W4 InzA_W2 R1A_W4 R1A_W5 InzA_W2 InzA_W5 R1A_W4 P1A_W1 InzA_W2 InzA_W5

4 BT_W18 BT_W19 BT_W2 BT_W21 BT_W22 BT_U1 BT_U2 BT_U BT_U4 BT_U5 BT_U6 BT_U7 BT_U8 BT_U9 ma podstawową wiedzę na temat zasad projektowania i eksploatacji systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii zna podstawowe aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne związane z tworzeniem i działaniem firm biotechnologicznych ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanej w obszarze biotechnologii oraz potrafi wskazać najważniejsze odkrycia umożliwiające rozwój tej nauki Umiejętności potrafi wyszukiwać i analizować informacje pochodzące z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z biotechnologią. potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie dotyczące problemów z obszaru biotechnologii oraz podjąć dyskusję na ten temat ze specjalistami z różnych dziedzin także w języku angielskim potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i obcym na temat zagadnień dotyczących biotechnologii ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla biotechnologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego potrafi zidentyfikować i poddać standardowej analizie zjawiska i procesy znajdujące zastosowanie w biotechnologii oraz czynniki wpływające na ich przebieg podejmuje standardowe działania, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, umożliwiające realizację zadań z zakresu biotechnologii potrafi pozyskać materiał biologiczny i dobrać odpowiednie metody badawcze w celu jego analizy przeprowadza proste pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne w terenie i w warunkach laboratoryjnych R1A_W R1A_W4 R1A_W5 InzA_W1 InzA_W2 InzA_W5 R1A_W2 R1A_W8 R1A_W9 P1A_W1 P1A_W11 InzA_W R1A_W2 R1A_W9 P1A_W11 InzA_W InzA_W4 R1A_W8 P1A_W1 InzA_W P1A_W4 P1A_W5 R1A_U1 P1A_U R1A_U2 R1A_U8 P1A_U2 P1A_U8 P1A_U9 R1A_U9 P1A_U1 R1A_U1 P1A_U12 P1A_U4 InzA_U2 R1A_U5 R1A_U6 InzA_U6 P1A_U6 InzA_U1 P1A_U6 InzA_U1

5 BT_U1 BT_U11 BT_U12 BT_U1 BT_U14 BT_U BT_U16 BT_K1 BT_K2 BT_K BT_K4 BT_K5 BT_K6 BT_K7 BT_K8 potrafi planować proste eksperymenty z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski identyfikuje operacje jednostkowe oraz dobiera typ i rodzaj aparatury stosowanej w typowych procesach biotechnologicznych potrafi na podstawie eksperymentu lub obliczeń matematycznych wskazać rodzaj oraz optymalne parametry operacji jednostkowej stosowanej w danym procesie biotechnologicznym rozpoznaje budowę i funkcje typowych i specjalnych aparatów stosowanych w biotechnologii przy rozwiązywaniu zadań związanych z prowadzeniem procesów biotechnologicznych dostrzega ich systemowy charakter, integrując podstawową wiedzę pochodzącą z różnych źródeł i obszarów potrafi przeprowadzić analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych procesu biotechnologicznego potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie pomiarowe, operację jednostkową bądź metodę analityczną Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie mając świadomość szybkiego rozwoju biotechnologii rozumie konieczność ciągłego aktualizowania swoich kwalifikacji zawodowych. Potrafi ocenić informacje rozpowszechniane w mediach wykazując niezbędny sceptycyzm potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość etycznej i społecznej odpowiedzialności za skutki swoich działań w obszarze biotechnologii ma świadomość ryzyka i zdolność oceny skutków wykonywanej działalności w tym zagrożeń bezpieczeństwa własnego, współpracowników i środowiska wykazuje postawę kreatywną, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P1A_U1 InzA_U1 InzA_U6 InzA_U7 P1A_U5 InzA_U2 InzA_U5 InzA_U R1A_U1 R1A_U2 R1A_U7 InzA_U4 InzA_U8 R1A_K1 P1A_K1 R1A_K7; P1A_K5; P1A_K7 R1A_K2; P1A_K2 R1A_K; P1A_K R1A_K4, P1A_K4 R1A_K5; InzA_K1 R1A_K6; P1A_K6; R1A_K8; P1A_K8; InzA_K2

6 Opis sposobów weryfikacji osiąganych przez efektów kształcenia na wszystkich etapach kształcenia. W zależności od typu zajęć i rodzaju aktywności studentów, a także w zależności od zakresu efektów kształcenia, przewiduje sie następujące metody weryfikacji ich osiągania: - Wiedza uzyskiwana w wyniku uczestniczenia we wszystkich typach zajęć możliwych do realizacji w poszczególnych przedmiotach (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, konwersatoria, dyskusje w grupach) oraz w wyniku indywidualnej aktywności studentów (samodzielna domowa, czytanie literatury, przygotowywanie projektów) może być oceniana poprzez: - egzaminy (ustne, pisemne lub testowe), - sprawdziany i kolokwia (dotyczy szczególnie poszczególnych partii materiału istotnych dla poprawnego wykonania ćwiczeń), - ocenę prac pisemnych przygotowanych przez studentów poza godzinami zajęć, - ocenę wartości merytorycznej prezentacji multimedialnych opracowanych przez studentów. - Umiejętności zdobywane w wyniku uczestniczenia we wszystkich typach zajęć zorganizowanych oraz w wyniku pracy własnej mogą być oceniane poprzez: - ocenę aktywności na zajęciach uwzględniającą ocenę poprawności wykonania poszczególnych czynności i procedur, - ocenę raportów laboratoryjnych, - ocenę strony formalnej i poziomu komunikatywności prezentacji multimedialnych opracowanych przez studentów, - ocenę poprawności formalnej prac pisemnych studentów, - ocenę projektów opracowanych przez studentów. - Kompetencje społeczne osiągane przez studentów mogą być oceniane szczególnie podczas realizacji niektórych typów zajęć (ćwiczenia laboratoryjne, seminaria i konwersatoria, dyskusje w grupach) poprzez bezpośrednią ocenę aktywności poszczególnych osób w tym ocenę ich umiejętności kierowania pracą zespołu.

7 Ramowy program studiów Studia pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 7 semestrów. Dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających temu poziomowi studiów należy zdobyć 216 punktów. Grupy treści kształcenia zajęcia zorganizowane z bezpośrednim nauczyciela Zajęcia z zakresu nauk (treści) podstawowych, w tym przedmioty: Analiza matematyczna Statystyka matematyczna Fizyka i biofizyka Chemia ogólna i organiczna Chemia fizyczna i analiza instrumentalna razem: Zajęcia z zakresu treści kierunkowych: Zajęcia ogólnouczelniane, w tym: Język obcy Wychowanie fizyczne Technologie informacyjne poziom A 2 4 Wiedza społeczna 4 44 Wiedza obywatelska Ekonomia razem: Praktyka zawodowa: 7-5 Praca dyplomowa: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego: na kierunku: laboratoryjne 128 projektowe 29 (825) 45 (21) 161 Przedmioty/moduły do wyboru, w tym z: podstawowych kierunkowych ogólnouczelnianych na innym kierunku studiów podano łączną liczbę punktów przedmiotów obejmujących zajęcia laboratoryjne (lub projektowe) oraz łączną liczbę godzin zajęć zorganizowanych tych przedmiotów w nawiasie podano łączną liczbę godzin ćwiczeń odbywających się w ramach tych przedmiotów. 8

8 Plan studiów Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne semestr 1 1. Wychowanie fizyczne Z Centrum Kultury Fizycznej 2. Technologia informacyjna Z GI Katedra metod Matematycznych i Statystycznych. Fizyka i biofizyka E GL Katedra Fizyki 4. Ekonomia E GC Katedra Ekonomii 5. Analiza matematyczna E GC Katedra metod Matematycznych i Statystycznych 6. Chemia ogólna i organiczna E GL Katedra Chemii 7. Wiedza społeczna Z GW łącznie w semestrze semestr 2 1. Wychowanie fizyczne Z Centrum Kultury Fizycznej 2. Język angielski Z GC Studium Języków Obcych. Grafika inżynierska Z GI Instytut Inżynierii Rolniczej

9 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne Statystyka matematyczna E GC Katedra metod Matematycznych i Statystycznych 5. Chemia fizyczna i analiza instrumentalna E GL Katedra Chemii 6. Anatomia i fizjologia zwierząt E GL Kat. Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Instytut Zoologii Zakład Anatomii Zwierząt 7. Wiedza obywatelska Z GW łącznie w semestrze semestr 1. Język angielski Z GC Studium Języków Obcych 2. Genetyka E GL Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Biochemia E GL Katedra Biochemii i Biotechnologii 4. Mikrobiologia E GL 5. Anatomia i fizjologia roślin E GL Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej Katedra Fizjologii Roślin, Katedra Botaniki 6. Przedmioty kierunkowe do wyboru I Z GL łącznie w semestrze

10 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne semestr 4 1. Język angielski Z GC Studium Języków Obcych 2. Biologia molekularna i komórkowa E GL Katedra Biochemii i Biotechnologii. Enzymologia E GL Katedra Biochemii i Biotechnologii 4. Mikrobiologia przemysłowa E GL 5. Aparaturoznawstwo E GL Żywności Żywności 6. Przedmioty kierunkowe do wyboru II Z GL łącznie w semestrze semestr 5 1. Język angielski E GC Studium Języków Obcych 2. Inżynieria bioprocesowa E GL Żywności. Inżynieria genetyczna E GL Katedra Biochemii i Biotechnologii 4. Inżynieria komórkowa zwierząt E GL Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 5. Regulacje prawne w biotechnologii E GW Katedra Biochemii i Biotechnologii

11 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne Moduł do wyboru I (M I) Z GL Żywności, Katedra Agronomii łącznie w semestrze semestr 6 1. Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa E GL 2. Technologia bioprocesowa E GL. Kultury komórkowe i tkankowe E GL Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Żywności Katedra Biochemii i Biotechnologii, Żywności 4. Pracownia dyplomowa P 5. Moduł do wyboru II (M II) Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii 6. Przedmioty kierunkowe do wyboru III Z GL łącznie w semestrze

12 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne semestr 7 1. Moduł do wyboru III E GL Żywności, Katedra Biochemii i Biotechnologii 2. Pracownia dyplomowa Z. Praktyka Z łącznie w semestrze łącznie w czasie studiów (7 semestrów) w kolumnie 9: E- egzamin, Z- zaliczenie przedmiotu bez egzaminu, P- potwierdzenie udziału, gdy przedmiot trwa dłużej niż 1 semestr (wtedy brak punktów wykazana w pozycji Praktyka liczba godzin nie jest wliczona do łącznej liczby godzin semestru 7. i nie jest uwzględniona w łącznej liczbie godzin zrealizowanych w czasie studiów. Uwzględniono natomiast liczbę punktów zdobytych w wyniku odbycia praktyki.

13 Przedmioty / moduły do wyboru Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne Przedmioty kierunkowe do wyboru I (semestr.) 1. Podstawy produkcji zwierzęcej Z GL Kat. Hodowli Bydła i Produkcji Mleka 2. Wprowadzenie do biochemii środowiska - Wprowadzenie do biochemii środowiska - Techniki biochemiczne Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii. Ochrona przyrody Z GL Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska 4. Ochrona środowiska Z GL Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska 5. Biomonitoring środowiska Z GL Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska 6. Rośliny zielarskie Z GL Katedra Agronomii 7. Zwierzęta laboratoryjne Z GL Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt 8. Organizmy modelowe Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii Spośród ośmiu wyżej wymienionych (1-8) przedmiotów (modułów) należy wybrać trzy (łącznie 9 godz. zajęć dydaktycznych), których zaliczenie umożliwi uzyskanie 9 punktów

14 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne Przedmioty kierunkowe do wyboru II (semestr 4.) 1. Mikrobiologia środowiska I - Mikrobiologia wód - Mikroflora środowiskowa Z GL Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej 2. Mikrobiologia środowiska II - Saprofityczna i chorobotwórcza mikroflora roślin zwierząt i człowieka - Podstawy zdrowia środowiskowego Z GL Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej. Podstawy produkcji roślinnej Z GL Katedra Agronomii 4. Biologiczne bazy danych Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii 5. Genetyka cech ilościowych zwierząt Z GL Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 6. Embriologia zwierząt Z GL 7. Białka - Biochemia białek - Alergia i alergeny 78 Instytut Zoologii Zakład Histologii i Embriologii 45 Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii Spośród siedmiu wyżej wymienionych (1-7) przedmiotów (modułów) należy wybrać trzy (łącznie 9 godz. zajęć dydaktycznych), których zaliczenie umożliwi uzyskanie 9 punktów

15 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne Moduł do wyboru I (semestr 5.) M I.1. - Biomasa i bioenergia (wersja rozszerzona) - Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (wersja podstawowa) Z GL Żywności, Katedra Agronomii M I.2. - Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (wersja rozszerzona) - Biomasa i bioenergia (wersja podstawowa) Z GL Żywności, Katedra Agronomii Spośród dwóch wyżej wymienionych modułów (M I.1. i M I.2.) należy wybrać jeden (łącznie 8 godz. zajęć dydaktycznych), których zaliczenie umożliwi uzyskanie 7 punktów Moduł do wyboru II (semestr 6.) M II.1. - Immunologia (wersja rozszerzona) - Inżynieria białek (wersja podstawowa) Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii M II.2. - Inżynieria białek (wersja rozszerzona) - Immunologia (wersja podstawowa) Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii Spośród dwóch wyżej wymienionych modułów (M II.1. i M II.2.) należy wybrać jeden (łącznie 8 godz. zajęć dydaktycznych), których zaliczenie umożliwi uzyskanie 7 punktów

16 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne Przedmioty kierunkowe do wyboru III (semestr 6.) 1. Wybrane aspekty biotechnologii przemysłowej - Enzymologia przemysłowa - Genetyka mikroorganizmów przemysłowych Z GL Żywności 2. Genetyka molekularna i epigenetyka - Genetyka molekularna - Epigenetyka Z GL Katedra Biochemii i Biotechnologii, Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Biotechnologia w hodowli roślin - Metody molekularne w hodowli roślin - Kultury in vitro w hodowli roślin Z GL Kat. Genetyki i Hodowli Roślin Spośród dwóch wyżej wymienionych modułów (1-.) należy wybrać jeden (łącznie godz. zajęć dydaktycznych), których zaliczenie umożliwi uzyskanie punktów

17 Nazwa modułu/przedmiotu wykł. inne Moduł do wyboru III (semestr 7.) M III.1. - Projektowanie procesów biotechnologicznych (wersja rozszerzona) - Wirusologia molekularna (wersja podstawowa) E GL Żywności, Katedra Biochemii i Biotechnologii M III.2. - Wirusologia molekularna (wersja rozszerzona - Projektowanie procesów biotechnologicznych (wersja podstawowa) E GL Katedra Biochemii i Biotechnologii, Żywności, Spośród dwóch wyżej wymienionych modułów (M III.1. i M III.2.) należy wybrać jeden (łącznie 8 godz. zajęć dydaktycznych), których zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 374/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Kierunek BIOTECHNOLOGIA

Kierunek BIOTECHNOLOGIA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek BIOTECHNOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI, forma studiów: STACJONARNE. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Opis efektów kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA Opis na kierunku BIOTECHNOLOGIA z odniesieniem do, nauk oraz prowadzących specjalność: biotechnologia żywności profil ogólnoakademicki studia II stopnia WIEDZA NB2_W01 Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu kierunku studiów medycyna roślin oraz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska absolwent: Symbol dla kierunku (K)

Tabela 2.1. Kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska absolwent: Symbol dla kierunku (K) Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie programu i planu studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA na poziomie studiów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek TECHNIKA ROLNICZA i LEŚNA

Kierunek TECHNIKA ROLNICZA i LEŚNA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek TECHNIKA ROLNICZA i LEŚNA Plan i program studiów wprowadzany Uchwałą Rady Wydziału w dniu 18 stycznia 2013 r. W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Posiada elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego

WIEDZA. Posiada elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego Załącznik do Uchwały nr 62/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Tabela nr 1 nazwa kierunku : inżynieria chemiczna i procesowa poziom kształcenia: pierwszy profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Efekty dla programu Zarządzenie Rektora UR w Krakowie nr 54/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Kierunek: Stopień : Profil

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

P1P efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia o

P1P efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia o Załącznik do Uchwały Nr XXIII 22.8/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXIII 29.4/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów AGROCHEMIA - studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia P R O J E K T Załącznik 1 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału Załącznik nr 3 do Uchwały nr 518/06/2015 Senatu UR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.05.2015 Nazwa kierunku: OCHRONA ŚRODOWISKA Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA Plan i program studiów od roku akademickiego 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów: poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ogrodnictwo Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: inŝynier Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku zootechnika o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Biotechnologia I stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: Biotechnologia I stopień Efekty kształcenia dla kierunku: Biotechnologia I stopień 1. Kierunek: Biotechnologia 2. Krótki opis kierunku: Definicja przedstawiona przez Europejską Unię Biotechnologii określa biotechnologię jako interdyscyplinarną

Bardziej szczegółowo

14. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

14. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik 6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY UNIWERSYTET ROLNICZY IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY PROGRAM I EFEKTY KSZTAŁCENIA: KIERUNEK: BIOGOSPODARKA STOPIEŃ KSZTAŁCENIA: I (INŻYNIERSKI) PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Biologia. Studia I stopnia kierunek Biologia specjalność Biologia stosowana. Program studiów I stopnia od roku akademickiego 2013/2014

Kierunek Biologia. Studia I stopnia kierunek Biologia specjalność Biologia stosowana. Program studiów I stopnia od roku akademickiego 2013/2014 Kierunek Biologia Studia I stopnia kierunek Biologia specjalność Biologia stosowana Program studiów I stopnia od roku akademickiego 2013/201 modyfikowany program z roku 2012/2013 ze zmianami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Nr 100/2015/2016 z dnia 25 maja 2016r. UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT EFEKTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego nr 23/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik 6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego Poziom

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień Załącznik do uchwały nr 121 Senatu UŁ z dnia 9 czerwca 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień 1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 2. Poziom: I stopnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie potwierdzenia utworzenia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Efekty dla programu Zarządzenie Rektora UR w Krakowie nr 26/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. Kierunek: Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym kierunku studiów ochrona przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Plan i program studiów wprowadzony od 1 października 2012 roku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Plan i program studiów wprowadzony od 1 października 2012 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek ROLNICTWO Plan i program studiów wprowadzony od 1 października 2012 roku Ogólna charakterystyka studiów: poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: technika rolnicza i leśna Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. Załącznik Nr 5.1 do Uchwały Nr 156/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Załącznik nr 27 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi badawczych, posługiwanie się językiem obcym na

wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi badawczych, posługiwanie się językiem obcym na Załącznik do Uchwały Nr 93/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. BIOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKOENERGETYKA

Kierunek EKOENERGETYKA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek EKOENERGETYKA Plan i program studiów od roku akademickiego 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów: poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_U12 K6_W12 A Z O PG_ PODSTAWY BIOLOGII K6_W06 A Z K6_W01 K6_U01 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* Wydział Chemiczny Biotechnologia I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki stacjonarne w ć l p s

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku rolnictwo o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do uchwały nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 4 do uchwały nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4.1. Opis efektów kształcenia na kierunku Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA Plan i program studiów od roku akademickiego 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów: poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Efekty kształcenia dla programu kształcenia Kierunek: Rolnictwo Specjalność: Agroekonomia / Agroturystyka / Agrobiologia Stopień

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 183/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 183/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. Uchwała nr 183/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: utworzenia kierunku ekoenergetyka na poziomie studiów drugiego stopnia, prowadzonego na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów

Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 116/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r. Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów Nazwa kierunku studiów: Biotechnologia Poziom : studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo

Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo Załącznik 65 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Efekty dla programu Zarządzenie Rektora UR w Krakowie nr 26/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. Kierunek: Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Kierunek TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Kierunek TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Plan i program studiów wprowadzany od 1 października 2012 r. W roku akademickim 2013/2014 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 91-2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca.2015 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Plan i program studiów wprowadzony od 1 października 2012 roku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Plan i program studiów wprowadzony od 1 października 2012 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek ROLNICTWO Plan i program studiów wprowadzony od 1 października 2012 roku Ogólna charakterystyka studiów: poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Opis zakładanych efektów kształcenia OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19czerwca 2018 r. w sprawie zmian programu i planu na BIOCHEMIA na poziomie pierwszego stopnia (według wzoru zawartego

Bardziej szczegółowo

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO

3.1. WYKAZ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH Efekty w zakresie wiedzy KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO KARTA KIERUNKU KIERUNEK ROLNICTWO Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma studiów Struktura kierunku (specjalności) Tytuł zawodowy Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Efekty kształcenia dla programu kształcenia Zarządzenie Rektora UR w Krakowie nr 22/2015 z dnia 29 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Załącznik nr 28 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Kierunek TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Plan i program studiów wprowadzany od 1 października 2012 r. W roku akademickim 2013/2014 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo