Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 581 UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY GMINY LUBAŃ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 581 UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY GMINY LUBAŃ. z dnia 4 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 581 UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY GMINY LUBAŃ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i rozliczania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U poz z późn. zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 1. Ustala się zasady, tryb postępowania i rozliczania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Tworzy się komisję do rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją. 2. Skład Komisji zostanie wyznaczony przez Wójta Gminy Lubań w drodze zarządzenia. 3. Do zadań Komisji należeć będzie: a) sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dotację z propozycją przyznania dotacji lub jego odmowy, b) weryfikacja złożonego wniosku o płatność, c) przeprowadzenie kontroli zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Lubań: T. Trefler

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 581 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 4 lutego 2015 r. Regulamin określający zasady, tryb postępowania i rozliczania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 1. Z budżetu Gminy Lubań mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie gminy Lubań dotyczące budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, na zasadach określonych w niniejszej uchwale za wyjątkiem: a) zakupu pojedynczych elementów (części) przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, b) uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa, c) montażu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę, d) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, e) koszty poniesione na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przed wejściem w życie niniejszej uchwały. 2. Dotacja może być udzielona podmiotom, zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz ze zm.). 3. Dotacja celowa będzie przyznawana na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w celu osiągnięcia poprawy stanu środowiska na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Lubań, gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej do 2020 roku sieci kanalizacyjnej a budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona i nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań. 4. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (opracowanie dokumentacji technicznej, zakupu i montażu) służącej do odprowadzania ścieków z istniejącego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie gminy Lubań. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% poniesionych i udokumentowanych na podstawie faktur i/lub rachunków kosztów, lecz nie więcej niż 5000 zł. 5. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 7,5 m 3 /dobę - art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U poz. 1409) oraz posiadające stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej biologicznej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulującego budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 6. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Lubań na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla danej nieruchomości. 7. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji składa pisemny wniosek do Wójta Gminy Lubań wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz z dokumentami:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz ) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich właścicieli oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli), 2) kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia Staroście Lubańskiemu robót budowlanych budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu do zgłoszenia, 3) kserokopię projektu technicznego instalacji wraz z ich lokalizacją na działce, 4) pozwoleniem wodno-prawnym niezależnie od ilości wprowadzonych ścieków w przypadku odprowadzania ścieków do gruntu lub do wód niestanowiących własności wnioskodawcy. 8. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszej uchwale. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku. 9. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą do przyznania dotacji. O jej udzieleniu decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Lubań oraz brak zadłużeń finansowych wobec Gminy Lubań. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawca zostanie pisemnie formowany o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. 10. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, jeśli zostanie on pozytywnie zweryfikowany, zostanie zawarta umowa pomiędzy Dotującym a Dotowanym o udzielenie dotacji. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje nieprzyznaniem dotacji. 11. Przekazanie przyznanej dotacji z Urzędu Gminy nastąpi w dwóch transzach. 80 % z kwoty dofinansowania (I transza), nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji na podstawie wniosku o płatność stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu,natomiast pozostałe 20 % kwoty dofinansowania (II transza), zostanie wypłacone po zakończeniu prac i rozliczeniu udzielonej dotacji na podstawie wniosku o płatność stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu. 12. Do wniosku o płatność stanowiącego załącznik Nr 2 Regulaminu należy dołączyć: a) umowę pomiędzy Dotowanym a Dotującym stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały, b) potwierdzenie przyjęcia robót budowlanych nie wymagającego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Lubaniu. 13. Do wniosku o płatność stanowiącego załącznik Nr 3 Regulaminu należy dołączyć kopię: a) imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki (oryginały do wglądu Komisji), b) atestów lub certyfikatów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną, c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, d) protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez osobę z wymaganymi uprawnieniami wraz z dokumentem uruchomienia przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, e) rozliczenie z poniesionych kosztów na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do Regulaminu. 14. Ustala się maksymalny termin złożenia wniosku o płatność stanowiącego załącznik Nr 3 Regulaminu nie później niż do dnia 15 października danego roku budżetowego, w którym zawarta została umowa. 15. Przedłożone dokumenty, faktury/rachunki podlegają weryfikacji przez Komisję pod względem formalno-prawnym i rachunkowym. Następnie Komisja przeprowadzi kontrolę wybudowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Po pozytywnej ocenie na podstawie protokołu z kontroli wybudowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (załącznik Nr 4 do Regulaminu) w terminie 30 dni Gmina wypłaci przyznaną dotację przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie, Wnioskodawca traci prawo do dotacji.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz. 581 Załącznik Nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubań na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubań 1. DANE WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko (Pełna nazwa podmiotu): Adres zamieszkania (siedziba): Nr telefonu: Dokument tożsamości:... seria... numer... wydany przez: LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Miejscowość: 2. Oznaczenie nieruchomości (nr działki ewidencyjnej): 3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 4. Krótki opis techniczny inwestycji (zakres rzeczowy projektu, typ oczyszczalni, przepustowość) 5. Planowany okres realizacji inwestycji: a) Data rozpoczęcia:... b) Data zakończenia:... c) Planowany termin złożenia wniosku o płatność:.. (maksymalnie do 31 października br.) 6. Planowany całkowity koszt budowy (opracowanie dokumentacji i zakup):... zł. 7. Wnioskowana kwota dofinansowania (do 80% lecz nie więcej niż zł): zł 8. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku) Oświadczam, że: a) Zapoznałem(-am) się z treścią uchwały Nr. Rady Gminy Lubań z dnia r. w sprawie w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia. b) Upoważniam Komisję Urzędu Gminy Lubań do przeprowadzenia lustracji wybudowanej oczyszczalni w ramach końcowego rozliczenia dotacji. c) Zobowiązuję się do eksploatacji oczyszczalni ścieków na własny koszt.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz. 581 d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku.... czytelny podpis wnioskodawcy Potwierdzam, iż Wnioskodawca.... zam...nie posiada żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Lubań.. Pieczęć i podpis pracownika Urzędu Gminy Załączniki: 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości 2. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na określonej działce oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszt budowy oczyszczalni 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia Staroście Lubańskiemu robót budowlanych budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu do zgłoszenia. 4. Kserokopia opisu lub projektu technicznego instalacji wraz z ich lokalizacją na działce. 5. Kserokopia ostatecznego pozwolenia wodno-prawnego w przypadku odprowadzania ścieków do gruntu lub do wód niestanowiących własności wnioskodawcy. Wypełnia Urząd Gminy Lubań Przedłożony wniosek został zweryfikowany przez Komisję w zakresie wymagań określonych w uchwale Nr. Rady Gminy Lubań z dnia.. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia i spełnia (nie spełnia)* wszystkie wymagania oraz jest (nie jest)* kompletny. Data. Przyznaję/Nie przyznaję* dotację... pieczęć i podpis Wójta * niepotrzebne skreślić pieczęć i podpisy Komisji.....

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz. 581 Załącznik Nr 2 do Regulaminu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. WNIOSKODAWCA (I transza w wysokości 80 % dotacji) dotacji z budżetu Gminy Lubań na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków 1. Imię i Nazwisko (Pełna nazwa podmiotu) 2. Adres zamieszkania (siedziba) 3. Telefon 2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Miejscowość 2. Działka ewidencyjna 3. Umowa dotacji Nr. z dnia 4. Nazwa banku i nr konta wnioskodawcy Załączniki: 1. Umowa na dotację do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. 2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu. * niepotrzebne skreślić data.., czytelny podpis wnioskodawcy

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz. 581 Wypełnia Urząd Gminy Lubań 1. Przedłożony wniosek spełnia (nie spełnia) warunki określone w umowie. 2. Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji w wysokości.zł.(i transza ) Data. pieczęć i podpisy Komisji....

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz. 581 Załącznik Nr 3 do Regulaminu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. WNIOSKODAWCA (II transza w wysokości 20 % dotacji) dotacji z budżetu Gminy Lubań na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków 1. Imię i Nazwisko (Pełna nazwa podmiotu) Adres zamieszkania (siedziba).. 3. Telefon.. 2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Miejscowość 2. Działka ewidencyjna Umowa dotacji Nr. z dnia 4. Nazwa banku i nr konta wnioskodawcy.. 5. Zestawienie kosztów: Lp. Nr faktury / rachunku Data wystawienia Kwota netto Kwota brutto 6. Oświadczam, że: Razem 1. Przedstawione powyżej faktury / rachunki dotyczą budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, objętej umową dotacji Nr. z dnia...* 2. Podatek VAT jest / nie jest moim kosztem i nie będę ubiegał się o jego zwrot* Załączniki: 1. Kopię faktur / rachunków szt. do weryfikacji i ostemplowania (każda faktura winna być opisana na odwrocie dotyczy umowy dotacji Nr... z dnia z budżetu Gminy Lubań (oryginały do wglądu), 2. Kopię atestów lub certyfikatów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną, 3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 4. Protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Protokół z czynności uruchomienia oczyszczalni. * niepotrzebne skreślić data.., czytelny podpis wnioskodawcy Wypełnia Urząd Gminy Lubań 1. Przedłożony wniosek spełnia (nie spełnia) warunki określone w umowie. 2. Z przedłożonych faktur, rachunków uznano na kwotę. zł. 3. Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji w wysokości (do 80% kosztów lecz nie więcej niż zł). zł Data. pieczęć i podpisy Komisji.... Zatwierdzam do wypłaty.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz. 581 Załącznik Nr 4 do Regulaminu PROTOKÓŁ Z KONTROLI WYBUDOWANEJ PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Na nieruchomości położonej w miejscowości.. działka nr. stanowiącej własność/współwłasność * Pana/Pani *... W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu.. oraz na podstawie złożonych dokumentów określonych w zgłoszeniu wykonania przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków potwierdza się/nie potwierdza się * wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi przedstawionymi we wniosku z dnia. Powyższy protokół stanowi podstawę do refundacji części kosztów przez Gminę Lubań na warunkach określonych w uchwale nr Rady Gminy Lubań z dnia. w sprawie regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubań. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Protokół spisano w obecności: Imię i nazwisko Reprezentuje Podpis * niepotrzebne skreślić

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz. 581 Załącznik Nr 5 do Regulaminu ROZLICZENIE Z PONIESIONYCH NAKŁADÓW Zgodnie z umową nr.. z dnia.. na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca : 1. Program realizacji zadania - termin zakończenia realizacji zadania.. - szczegółowy opis wykonanych działań: 2. Wykaz środków przeznaczonych przez Wnioskodawcę na realizację zadania - dotacja celowa Gminy Lubań.. - środki własne - inne źródła finansowania Całkowity koszt zadania 3. Rozliczenie kosztów realizacji zadania: Nazwa zadania Podmiot wystawiający rachunek/fakturę Nr rachunku/ faktury Data wystawienia Rachunku/ faktury Kwota (zł) Oświadczam, że: 1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy 2. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 3. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione Pouczenie:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Rozliczenie składa się w siedzibie Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18, Lubań w przewidzianym w umowie terminie 2. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, w jakim zostały zrealizowane wraz z wyjaśnieniem ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli chodzi o ich zakres, jak i harmonogram realizacji. 3. Do rozliczenia załączyć należy kopie wszystkich faktur (rachunków) dotyczących wnioskowanego do dotacji zadania Data:

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz. 581 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 4 lutego 2015 r. U M O W A Nr.. o dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Lubań, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lubań - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubań zwaną w dalszej treści umowy Dotującym, a Panem(Panią) * zam.. legitymującym(cą) * się dowodem osobistym Nr PESEL.. zwanym(ą)* w dalszej treści umowy Dotowanym 1. Dotujący stwierdza, że Dotowany: a) spełnił wymogi określone w Uchwale Nr.. Rady Gminy Lubań z dnia. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia; b) przedłożył kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzyskał pozytywną opinię Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, zwaną dalej Komisją Dotowany zobowiązuje się wybudować przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U poz z późn. zm.) 2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia.., termin zakończenia Dotujący, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), zobowiązuje się udzielić Dotowanemu dotacji w kwocie zł (słownie:.....),która będzie podzielona na dwie transze, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr.. w miejscowości. 2. Przekazanie I transzy (80 %) dotacji, nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przyjęcia zgłoszenia zadania inwestycyjnego ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu, natomiast II transza (20 %) dotacji zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji objętej dofinansowaniem i rozliczeniu udzielonej dotacji na podstawie wniosku o płatność stanowiącego załącznik Nr 2 do regulaminu. 3. Warunkiem wypłaty dotacji I transzy jest: a) zawarcie umowy z Urzędem Gminy,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz. 581 b) przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia Staroście Lubańskiemu robót budowlanych polegających na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu do zgłoszenia. 4. Warunkiem wypłat drugiej transzy dotacji jest: a) wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 15 października roku bieżącego, b) przedłożenie dokumentów wymienionych w ustępie 13 Regulaminu w sprawie zasad, trybu postępowania i rozliczania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Dotowany wyraża zgodę na oględziny na działce przeprowadzone przez Komisję, w celu potwierdzenia wykonania przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. 2. Dotowany w ciągu 3 dni od zakończenia prac związanych z budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zawiadamia pisemnie Dotującego o zakończeniu prac, celem zorganizowania lustracji wybudowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, w którym uczestniczyć będzie Dotowany i Dotujący Dotujący zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, w terminie 5 lat od daty przekazania dotacji. 2. W przypadku stwierdzenia przez Dotującego nieprawidłowości w eksploatacji lub zaprzestania eksploatacji przez Dotowanego, z przyczyn od niego zależnych, zastrzega się prawo żądania zwrotu przekazanych środków finansowych Umowa dotacji może być wypowiedziana w razie niezachowania warunków umowy z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego zwrotu kwot wypłaconych, a w szczególności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem. 2. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w ust 1, Dotowany ma obowiązek zwrócić kwotę dotacji wraz z należnymi odsetkami, jak za zaległości podatkowe - w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia przez Dotującego wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przez Dotowanego 3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi określona zostanie w drodze decyzji administracyjnej W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Dotującego, jeden dla Dotowanego. DOTUJĄCY * niepotrzebne skreślić DOTOWANY

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 29 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2084 UCHWAŁA NR XXXIII/212/2017 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 1407 UCHWAŁA NR XI/64/2016 RADY GMINY RADOWO MAŁE. z dnia 24 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 1407 UCHWAŁA NR XI/64/2016 RADY GMINY RADOWO MAŁE. z dnia 24 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 1407 UCHWAŁA NR XI/64/2016 RADY GMINY RADOWO MAŁE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 31 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz. 2775 UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 2754 UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 998 UCHWAŁA NR XI.65.2015 RADY GMINY W OTYNIU. z dnia 20 maja 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 998 UCHWAŁA NR XI.65.2015 RADY GMINY W OTYNIU. z dnia 20 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 998 UCHWAŁA NR XI.65.2015 RADY GMINY W OTYNIU z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu dotacji na

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu dotacji na Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzielaniu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Regulamin ustala zasady wspierania budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/85/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 23 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr XX/85/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 23 maja 2012 r. UCHWAŁA Nr XX/85/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ceków-Kolonia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 588 UCHWAŁA NR XIII.120.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 26 lutego 2016 r.

Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 588 UCHWAŁA NR XIII.120.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 26 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 588 UCHWAŁA NR XIII.120.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 71/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 października 2014 roku Zarządzenie Nr 71/14 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy oraz trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 15 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 października 2015 r. Poz. 3695 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY JONKOWO w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2695 UCHWAŁA NR XX/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2870 UCHWAŁA NR XXXII/173/2017 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXXVI/47/2014 z dnia 10 listopada 2014r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1659 UCHWAŁA NR XVIII/187/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 30 listopada 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 2658 UCHWAŁA NR XXVII.225.2012 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokoły Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 27 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 3022 UCHWAŁA NR IX/84/15 RADY GMINY KURZĘTNIK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 3022 UCHWAŁA NR IX/84/15 RADY GMINY KURZĘTNIK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 3022 UCHWAŁA NR IX/84/15 RADY GMINY KURZĘTNIK w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 października 2015 r. Poz. 6072 UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów Załącznik do Uchwały nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 maja 2013 r. Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 września 2017 r. Poz. 4717 UCHWAŁA NR IX/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY ORLA. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY ORLA. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY ORLA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Budowę planuję na nieruchomości, zlokalizowanej w miejscowości...... o numerze ewidencyjnym działki..., nr KW...

Budowę planuję na nieruchomości, zlokalizowanej w miejscowości...... o numerze ewidencyjnym działki..., nr KW... WNIOSEK Kolonowskie,...... imię i nazwisko... ulica, nr domu... miejscowość /kod/ tel. kontaktowy... Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem ul. Ks. Czerwionki 39 47 110 Kolonowskie Zwracam się z prośbą o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1625 UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/389/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/389/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/389/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wińsko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 4902 UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/165/2018 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE. z dnia 15 lutego 2018 r.

Poznań, dnia 21 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/165/2018 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE. z dnia 15 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 1697 UCHWAŁA NR XXXIV/165/2018 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 8193 UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 690 UCHWAŁA NR XLI/263/17 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 690 UCHWAŁA NR XLI/263/17 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 690 UCHWAŁA NR XLI/263/17 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE w sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Prusice na budowę przydomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI ZBUDŻETU GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA NA REALIZACJĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2016

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI ZBUDŻETU GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA NA REALIZACJĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr./2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia.. 2016 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI ZBUDŻETU GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA NA REALIZACJĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 61 UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 61 UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 61 UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/348/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/348/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/348/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/329/2013 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 25 października 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/329/2013 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 25 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4256 UCHWAŁA NR XXXVII/329/2013 RADY GMINY SŁAWNO w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OSIECZNICA

RADY GMINY OSIECZNICA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 1908 UCHWAŁA Nr XX/98/2016 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 marca 2016 r. r. w sprawie zasady udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 18 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XXXI/309/14 RADY GMINY MAŁDYTY. z dnia 24 września 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XXXI/309/14 RADY GMINY MAŁDYTY. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XXXI/309/14 RADY GMINY MAŁDYTY z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/VII/11 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 30 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 28/VII/11 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 30 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 28/VII/11 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Do 15 października 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Wnioski można składać w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 1887 UCHWAŁA NR XXXIV.212.2017 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 284 UCHWAŁA NR XXVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 284 UCHWAŁA NR XXVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 284 UCHWAŁA NR XXVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 507.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 507.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR 164/XXII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2898 UCHWAŁA NR XLV/323/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2898 UCHWAŁA NR XLV/323/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2898 UCHWAŁA NR XLV/323/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2912 UCHWAŁA NR 95.XI.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 2011 r. / projekt/ UCHWAŁA NR.. z dnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasiczyn. Na podstawie art.403 ust.5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2016r. Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/16 Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy 1 1.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 29 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7581 UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39G/17 Wójta Gminy Branice z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39G/17 Wójta Gminy Branice z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 39G/17 Wójta Gminy Branice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularzy o przyznanie i rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1365 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 507.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 538/LI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 29 października 2018 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 538/LI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 29 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2018 r. Poz. 10690 UCHWAŁA NR 538/LI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/226/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/226/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/226/2014 RADY GMINY OBROWO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1600 UCHWAŁA NR XIV/93/2016 RADY GMINY KRUSZYNA w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 29 marca 2017 r.

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XXIX/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/421/2018 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR LIX/421/2018 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR LIX/421/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/150/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/150/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/150/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 października 2016 r. Poz. 4481 UCHWAŁA NR XXI/111/16 RADY GMINY W GALEWICACH z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 2807 UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów ". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/165/08 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXV/165/08 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXV/165/08 RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błażowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA Projekt z dnia 10 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/384/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 27 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/384/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 27 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/384/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/239/17 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/239/17 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/239/17 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 28 lutego 2019 roku

Kraków, dnia 12 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 28 lutego 2019 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 marca 2019 r. Poz. 2060 UCHWAŁA NR V/44/19 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X.95.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X.95.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X.95.2015 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6 4 / 2 0 1 5 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 23.07.2015 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6 4 / 2 0 1 5 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 23.07.2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6 4 / 2 0 1 5 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo