Karta zawodnicza jest podstawowym dokumentem w sytuacji zmiany barw klubowych przez zawodnika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta zawodnicza jest podstawowym dokumentem w sytuacji zmiany barw klubowych przez zawodnika."

Transkrypt

1 Prawo sportowe Karta zawodnicza jest podstawowym dokumentem w sytuacji zmiany barw klubowych przez zawodnika. 59 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) W artykule podjęto ocenę charakteru prawnego karty zawodniczej na tle regulacji prawa powszechnego, m.in. cywilnego. Opierając się na skojarzeniach z cywilistyczną konstrukcją papieru wartościowego, jako dokumentu ucieleśniającego prawo podmiotowe (np. wierzytelność), stwierdzono, że uzasadnienie niektórych jej aspektów cywilnoprawną instytucją znaku legitymacyjnego pozwoli wypełnić pojawiające się luki regulacji prawa wewnątrzzwiązkowego. Podkreślono przy tym, że następuje marginalizacja znaczenia prawnego instytucji karty zawodniczej poprzez skuteczne zastępowanie jej licencją sportową, wprowadzającą reguły obowiązujące w krajach Wspólnoty Europejskiej (wynikające z tzw. sprawy Bosmana ). SŁOWA KLUCZOWE: prawo sportowe karta zawodnicza licencja sportowa. W prawie wewnątrzzwiązkowym niektórych polskich związków sportowych istnieją przepisy, przewidujące konieczność posiadania przez sportowca karty zawodniczej - dokumentu, który stanowi legitymację, upoważniającą klub do zgłoszenia zawodnika do rozgrywek, organizowanych przez odpowiedni związek sportowy. Z uwagi na rolę, jaką odgrywa ona w praktyce obrotu sportowego, niezbędna jest ocena jej charakteru prawnego, na tle regulacji prawa powszechnego, np. na gruncie prawa cywilnego. Sport Wyczynowy 2001, nr 5-6/

2 60 1. Ze względu na brak wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa polskiego na temat karty zawodniczej 1 oraz specyfikę instytucji tejże karty, przypisanej tylko obrotowi sportowemu w naszym kraju, konieczne jest rozpoczęcie naszych rozważań od przedstawienia jej 4 głównych elementów (odcinków). Pierwszy przeznaczony jest dla właściwego związku sportowego, drugi dla związku okręgowego, trzeci dla klubu, zatrudniającego zawodnika, czwarty to odcinek zwolnienia, wypełniany dopiero w momencie przechodzenia zawodnika z klubu do klubu 2. Na karcie jest jeszcze miejsce na fotografię zawodnika, na potwierdzenie jego zgłoszenia przez właściwy związek sportowy oraz na stwierdzenie zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu (przez lekarza z Przychodni Sportowo-Lekarskiej). Na dwóch pierwszych odcinkach zawodnik, zobowiązujący się startować w barwach określonego klubu w określonych zawodach, stwierdza własnoręcznym podpisem, że zna przepisy związkowe, dotyczące spraw przynależności zawodników 1 A. Kijowski w opracowaniu Transfer w piłce nożnej w świetle polskiego prawa cywilnego i prawa pracy [w:] Prawne problemy transferu w piłce nożnej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec, pod red. A. J. Szwarca, Poznań 1991, PTPS, seria Sport i prawo, s , jedynie wspomina o istnieniu karty. 2 Por. art. 213 Regulaminu przynależności klubowej zawodników w sporcie żużlowym, [w:] Regulaminy zawodów na torach żużlowych. Warszawa 1997, Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Żużlowego, s. 73 i nast. (dalej jako - regulamin żużlowy). do klubów (zwalniania ich i przechodzenia do innych). 3 Taki jest zewnętrzny, materialny obraz karty zawodniczej. A jak wygląda prawny charakter tego dokumentu? Z tej racji, że ani Ustawa o kulturze fizycznej 4, ani żaden inny akt prawa powszechnego nie porusza problematyki karty zawodniczej, konieczne jest oparcie się w dalszych rozważaniach na przepisach prawa odpowiednich związków sportowych 5 oraz pewnych skojarzeniach z cywilistyczną konstrukcją papieru wartościowego jako dokumentu, ucieleśniającego prawo podmiotowe (np. wierzytelność) 6. Czy jednak można w sposób prosty przenieść konstrukcję papieru wartościowego na grunt prawa sportowego i wyjaśniać za jej pomocą charakter prawny karty zawodniczej? Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż karta zawodnicza w okresie międzytransferowym nie odgrywa żadnej roli i nie jest do niczego potrzebna, zarów- 3 Np. Na podstawie karty zawodniczej, obowiązującej w Polskim Związku Kolarskim. 4 Ustawa ta jedynie w art. 10 ust. 5 pkt 1 przewiduje ogólną kompetencję polskich związków sportowych do organizowania i realizacji współzawodnictwa sportowego, nie precyzując, jak to się ma przejawiać. 5 Głównie będą to przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz), Polskiej Ligi Koszykówki (PLK), Polskiego Związku Motorowego (PZMot), Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP). 6 Por. np. Z. Radwański, J. Panowiecz-Lipska Zobowiązania - część szczegółowa, 2 wydanie, Warszawa 1998, C. H. BECK, s. 262 i nast., W. Czachórski Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa 1994, Wydawnictwo Prawnicze PWN, s. 419 i nast.

3 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) 61 no zawodnikowi, jak i klubowi. Z tego względu konieczne jest przedstawienie przebiegu zmiany barw klubowych, czego dokonam na podstawie odpowiednich przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Motorowego. Wybór tych związków nie jest przypadkowy - wynika z roli, jaką odgrywa tam karta zawodnicza. 7 Z 14 Uchwały Zarządu PZPN z 29 czerwca 1992 roku, w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej 8, wynika, że: Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje przez podpisanie karty zawodnika [...]. Oczywiście samo podpisanie tej karty nie stanowi jeszcze legitymacji, uprawniającej zawodnika do brania udziału w rywalizacji, organizowanej przez właściwy związek. Aby ją uzyskać, konieczne jest potwierdzenie zawodnika we właściwym terenowo oddziale polskiego związku sportowego (w piłce nożnej dawniej były to okręgowe związki piłki nożnej (ozpn-y); obecnie nazywane związkami piłki nożnej). Konieczne jest przy tym spełnienie szeregu dodatkowych formalności, do których zaliczyć można, np. według art. 214 Regulaminu przynależności klubowej 7 W polskim sporcie zarysowała się tendencja do zaniku karty zawodniczej na rzecz licencji sportowej (patrz Rozporządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu [M. P. Nr 4, poz. 31].. 8 W brzmieniu nadanym uchwałą nr III/22 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. zawodników w sporcie żużlowym 9 (występującego dalej jako regulamin żużlowy) 10 : 1) ukończenie co najmniej 16 lat, przy czym od zawodnika w wieku poniżej 18 lat wymaga się pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych, 2) przejście specjalistycznych badań lekarskich z wynikiem stwierdzającym zdolność do uprawiania sportu żużlowego, 3) prawo jazdy upoważniające do prowadzenia motocykli, 4) członkostwo w klubie (sekcji), w którym podpisuje się kartę zgłoszenia, 5) brak zgłoszenia w innym klubie (sekcji) żużlowym lub posiadanie zwolnienia z niego, 6) podpisanie umowy kontraktowej z klubem (sekcją) żużlowym. Na podstawie kilku cytowanych przepisów można stwierdzić, że porównanie karty zawodniczej do papieru wartościowego może być uzasadnione. Tworzy ona bowiem więź prawną na linii zawodnik-klub sportowy, ucieleśniając pewne prawa (głównie majątkowe, lecz także organizacyjne) klubu, które zostają realizowane w momencie zmiany barw klubowych. Niemożliwe jest bowiem dokonanie transferu bez uprzedniego zwolnienia zawodnika z jego dotychczasowe- 9 Patrz Regulaminy zawodów na torach żużlowych wydane przez PZM GKSŻ, Warszawa 1997, s. 73 i nast. 10 Por. 15 Uchwały PZPN oraz G. Eilers Transferbestimmungen im Fussballsport - Verbandsrechtliche Regelungen des DFB, der UEFA und der FIFA [w:] Prawne problemy transferu..., s. 45.

4 62 go klubu. Zamierzający go zatrudnić klub nie ma prawa przyjąć od zawodnika podpisanej karty zgłoszenia, dopóki nie otrzyma zwolnienia z poprzedniego ( 15 ust. 2 statusu piłkarzy). Równocześnie przed uzyskaniem zwolnienia z dotychczasowego klubu, zawodnik nie ma prawa podpisania karty zawodnika do innego klubu [...] ( 15 ust. cytowanej Uchwały PZPN) 11. Wyżej wymienione formalności muszą być spełnione przez zawodnika i klub sportowy. Następnie przyjętą oraz poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia klub przekazuje do właściwego (okręgowego) związku piłki nożnej celem potwierdzenia ( 16). Z kolei klub, udzielający zawodnikowi zwolnienia definitywnego lub czasowego, powiadamia o tym macierzysty związek piłki nożnej, przedstawiając następujące dokumenty: 1) odcinek karty zwolnienia z pieczęcią i podpisami uprawnionych osób, 2) kopię umowy transferowej, 3) dowód wpłaty regulaminowej opłaty na konto związku piłki nożnej. Rozwiązanie to ma głównie na celu zapobieżenie ewentualnemu fałszowaniu kart zawodniczych w części dotyczącej zwolnienia z dotychczasowego klubu sportowego i jako takie zasługuje na pełną aprobatę. Kartę zgłoszenia zawodnika do danego klubu właściwy okręgowy związek 11 Naruszenie powyższej procedury skutkuje stosownie do przepisu 15 ust. 5 odpowiedzialnością dyscyplinarną zawodnika i klubu na zasadach przewidzianych w przepisach związkowych - patrz Regulamin Dyscyplinarny PZPN. Biuletyn Informacyjny PZPZ 1996, nr 4, s. 5 i nast. piłki nożnej potwierdza podpisami sekretarza i upoważnionego członka Wydziału Gier oraz pieczęcią. Pieczęć przykłada się ponadto na fotografii zawodnika ( 17 ust. 1). Oprócz tego, zgodnie z dyspozycją 18, klub przekazujący zawodnika obowiązany jest przedłożyć dokumenty stwierdzające: 1) zwolnienie definitywne lub czasowe z adnotacją związku piłki nożnej o nałożonych karach i wyrejestrowaniu zawodnika, 2) zawarcie umowy transferowej, 3) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, gdy zawodnik nie ukończył 18 roku życia. Po dokonaniu wszystkich wcześniej wymienionych formalności 12 kartę zawodniczą, potwierdzoną przez związek piłki nożnej, zwraca się do klubu. Karta ta jest legitymacją, która musi być okazana sędziemu zawodów na każde jego żądanie. 13 Ponadto wraz z odcinkiem zwolnienia z klubu może być ona wykorzystywana tylko dla przewidzianych wyżej celów dowodowych oraz przy dokonywaniu w związku piłki nożnej i PZPN czynności potwierdzania i uprawniania zawodnika (w razie jego transferu definitywnego lub czasowego). Z wyżej przytoczonych regulacji wynika, że niemożliwe jest, aby jeden zawodnik był zgłoszony równocześnie do rozgrywek przez dwa różne kluby. Bez wydania karty zawodniczej przez dotychczasowy klub nie może być w ogóle mowy o transferze oraz, co się z tym wiąże, o zatwierdzeniu i uprawnieniu zawodnika do gry (zmianie barw klu- 12 Patrz art. 216 regulaminu żużlowego. 13 Tak 20 ust. 1 i 2 statusu piłkarzy.

5 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) 63 bowych). W karcie zawodniczej inkorporowane są zatem pewne prawa majątkowe (prawo do tzw. sumy transferowej, ekwiwalentu za promocję i wyszkolenie zawodnika) oraz niemajątkowe (np. reprezentowanie barw klubowych). Czy więc jest to sui generis papier wartościowy? Por. np. L. Domański Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna. Warszawa 1936, Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, s. 784; J. Górski [w:] A. Ohanowicz, J. Górski Zobowiązania. Zarys według Kodeksu Cywilnego. Część szczegółowa. Warszawa-Poznań 1966, PWN, s. 455 i następne; W. Czachórski, op. cit., s. 418 i nast.; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, op. cit., s., 261 i nast.: Cz. Zuławska [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II. Warszawa 1997, Wydawnictwo Prawnicze, s. 565 i następne; M. Michalski, Zasada numerus clausus w prawie papierów wartościowych. Przegląd Sądowy 1995, nr 11-12, s. 53 i nast., oraz literatura tam powołana. 15 Por. A. Chłopecki Czy w prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus papierów wartościowych, Przegląd Sądowy 1994, nr 2, s. 32 i nast. W doktrynie prawa cywilnego podnosi się, iż jedną z najważniejszych zasad, regulujących kwestię papierów wartościowych w naszym systemie prawnym, jest tzw. zasada numerus calusus (zamkniętego ich zbioru). 14 Zgodnie z tą zasadą, przez niektórych dość mocno kwestionowaną 15, nie można dowolnie kreować nowych rodzajów papierów wartościowych, z uwagi na zagwarantowanie pewności obrotu. Jak już wcześniej wskazano, temu celowi służy także karta zawodnicza, poprzez uniemożliwienie zawarcia jednocześnie kilku kontraktów sportowych przez jednego zawodnika. 16 Nie ulega przy tym wątpliwości, że istotą papieru wartościowego jest związek, zachodzący między dokumentem a prawem, który powoduje, że dokument ten staje się jego nosicielem (papier wartościowy staje się materialnym substytutem). W przypadku karty zawodniczej wszystkie powyższe cechy papieru wartościowego wydają się zachowane. W praktyce obrotu sportowego, choć nie jest to zgodne z przepisami wewnątrzzwiązkowymi, często też się zdarza, że karty te zostają puszczone w obieg (np. na rzecz sponsora, w zamian za udzielenie pożyczki na dalszą egzystencje klubu itp.) i są nosicielem określonych praw. Czy to wystarczy do uznania ich za papier wartościowy? 17 Z dyspozycji art KC wynika, że: Jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnie- 16 Np. w prawie niemieckim zawieranie umów z kilkoma klubami jednocześnie w tym samym sezonie jest zakazane i podlega karze. Jeśli mimo wszystko zawodnik zawrze takie umowy, to pozwolenie na grę w jednym z klubów może być udzielone dopiero po przedłożeniu prawomocnego wyroku sądu pracy, stwierdzającego ważność umowy między zawodnikiem a klubem. Równoważna z takim wyrokiem jest ugoda sądowa, z której wynika, która z zawartych umów zachowała ważność. Por. G. Eilers, op. cit., s Patrz art KC: Papiery wartościowe imienne legitymują osobę imiennie wskazaną w treści dokumentu. Przeniesienie praw następuje przez przelew połączony z wydaniem dokumentu.

6 64 niem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty. Kiedy odniesiemy to do instytucji karty zawodniczej, to pojawi się pewien problem. Karta ta nakłada bowiem na klub, zamierzający pozyskać zawodnika, obowiązek spełnienia określonego świadczenia, co powoduje zwrot dokumentu albo udostępnienie go temuż klubowi celem pozbawienia go mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty (według reguł wewnątrzzwiązkowych). Zauważalne jest tu więc odwrócenie ról dłużnika i wierzyciela. Przy papierze wartościowym wystawca jest jednocześnie dłużnikiem, a wierzyciel posiadaczem papieru. Przy karcie zawodniczej sytuacja jest odwrotna, wystawca jest wierzycielem i posiadaczem karty (dotychczasowy klub zawodnika-klub odstępujący), natomiast dłużnik (klub, którego barwy zawodnik ma zamiar reprezentować) otrzyma kartę po spełnieniu świadczenia. 18 Gdyby to nie miało znaczenia, to zapewne ustawodawca w treści art KC nie posługiwałby się terminem dłużnik, wierzyciel, lecz prostym określeniem strona stosunku prawnego. Czy można twierdzić, iż obowiązek spełnienia określonego świadczenia transferowego wynika z samego faktu wystawienia karty zawodniczej? Obowiązek ten (określony wysokością sumy transferowej, która może zmieniać się z roku na rok lub z miesiąca na miesiąc), wynika przecież głównie z treści umowy, zawartej między zainteresowanymi klubami. Można sobie bowiem wyobrazić 18 Zawodnik otrzyma zwolnienie z dotychczasowego klubu sportowego. sytuację, w której zawodnik zmieni klub sportowy w zamian za określone świadczenia rzeczowe. 19 Poza tym, przecież zawodnik może reprezentować tylko jeden klub sportowy przez cały czas trwania swej kariery i - mimo wystawienia dla niego karty zawodniczej - nie będzie miał obowiązku spełnienia określonego świadczenia transferowego. Możliwe jest też, że zawodnik nie zmieni barw klubowych, ponieważ jakiś czas po rozpoczęciu swej profesjonalnej kariery sportowej dozna kontuzji, uniemożliwiającej mu dalsze wykonywanie swego zawodu. Tu jednak pojawiają się dalsze wątpliwości. Kwestią bezdyskusyjną jest, iż papiery wartościowe, a więc dokumenty, których naturę określają w głównej mierze przepisy art oraz KC, podlegają procedurze umorzeniowej, w następstwie której rozerwana zostaje więź prawa i jego substratu materialnego. Dyspozycja art KC stanowi bowiem, że: Umarzanie papierów wartościowych regulują przepisy szczególne ( 1). Jeżeli papier wartościowy został prawomocnie umorzony, dłużnik jest obowiązany wydać osobie, na której rzecz nastąpiło umorzenie, na jej koszt nowy dokument, a gdy wierzytelność jest wymagalna - spełnić świadczenie ( 2). Zatem umorzenia dokonuje dłużnik (wystawca) na żądanie i koszt wierzyciela, który utracił posiadanie papieru wartościowego. W odniesieniu do instytucji karty zawodniczej w żadnym z przepisów prawa sportowego (powszechnego, 19 Por. A. Wach Transfer piłkarski w Polsce i jego regulacje w przepisach sportowych [w:] Prawne problemy transferu..., s. 19.

7 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) 65 jak również polskich związków sportowych), nie sposób znaleźć choćby najmniejszego śladu procedury umorzeniowej tychże kart - jest ona cały czas w posiadaniu ewentualnego wierzyciela. Dlaczego więc dłużnik (klub zainteresowany pozyskaniem zawodnika) miałby wystawiać nową kartą? Przecież w chwili utracenia karty przeważnie nie jest jeszcze znany klub, który miałby być zainteresowany pozyskaniem zawodnika. Kto więc miałby być obciążony kosztami ewentualnej operacji umorzeniowej? Jak się wydaje, można wyobrazić sobie pewną procedurę odtworzeniową (na wniosek aktualnego klubu zawodnika) co najwyżej w przypadku zagubienia karty. Ale czy byłby to ważki argument, obalający wcześniejsze próby jej skonstruowania jako sui generis papieru wartościowego? Odpowiedź na powyższe pytanie musi być twierdząca. Lecz to nie wyczerpuje jeszcze całości problemu. Należy bowiem znaleźć odpowiedź na pytanie: Czym wobec tego jest karta zawodnicza? Biorąc pod uwagę wcześniejszą analizę, jak również pozostałe przepisy Kodeksu cywilnego, trzeba stwierdzić, iż lepszą, a jednocześnie niezbyt odległą konstrukcją prawną, za pomocą której można by regulować sprawy, dla których istnieje karta zawodnicza, jest instytucja znaku legitymacyjnego. Art KC stanowi bowiem, że: Przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych, stwierdzających obowiązek świadczenia ( 1). W razie utraty znaku legitymacyjnego, stwierdzającego w swej treści obowiązek świadczenia na żądanie wierzyciela, dłużnik może uzależnić spełnienie świadczenia od wykazania uprawnienia przez osobę zgłaszającą takie żądanie ( 2). Zatem wystawca znaku legitymacyjnego może być jednocześnie wierzycielem (klub odstępujący), natomiast dłużnikiem, zobowiązanym do świadczenia, może być klub, pozyskujący zawodnika. W literaturze przedmiotu 20 wskazuje się, że znakiem legitymacyjnym są wszelkiego rodzaju dokumenty, stwierdzające obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz ich okaziciela, nie będące papierami wartościowymi, których wspólną cechą jest fakt legitymowania okaziciela jako uprawnionego na korzyść dłużnika. W sytuacji utraty dokumentu legitymacyjnego wierzyciel może wykazać swe uprawnienie do domagania się spełnienia świadczenia, za pomocą wszelkich dostępnych mu środków dowodowych - bez konieczności umarzania dokumentu (np. innymi dokumentami potwierdzającymi fakt zatwierdzenia zawodnika do reprezentowania barw określonego klubu), co występuje przy papierach wartościowych. Poza tym, tylko znaki legitymacyjne, stwierdzające obowiązek określonego świadczenia, są co do zasady regulowane poprzez odpowiednie stosowanie przepisów o papierach wartościowych. W stosunku do znaków legitymacyjnych 20 Por. np. L. Domański, op. cit., s. 783 i nast.: W. Czachórski, op. cit., s. 420; Z. Radwański, J. Panowicz- Lipska, op. cit., s. 269; J. Górski, op. cit., s. 460: K. Zawada [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, praca zbiorowa pod red. K. Pietrzykowskiego. Warszawa 1998, C. H. BECK, s. 658 i nast. oraz literatura tam powołana.

8 66 na okaziciela stosować się powinno (i to odpowiednio) przepisy o papierach wartościowych na okaziciela. Ma to doniosłe konsekwencje praktyczne, gdyż krąg znaków legitymacyjnych, do których można stosować przepisy o papierach wartościowych, powiększa się o niektóre znaki legitymacyjne, wykreowane w inny sposób niż wskutek umowy stron. 21 Jak się wydaje, w powyższym pojęciu mieścić się będzie także instytucja znaku legitymacyjnego (karty zawodniczej), wykreowanego przepisem wewnętrznym polskiego związku (działającego w formie stowarzyszenia). Istotę znaku legitymacyjnego trafnie ujął A. Szpunar, stwierdzając, iż: Znaki legitymacyjne są kategorią zbiorczą, której ocena prawna nie kształtuje się jednolicie. Nawet laik wie o tym, że zachodzi różnica między znaczkiem garderobianym a biletem kolejowym czy lotniczym. Wszystkie znaki ułatwiają wierzycielowi wykazanie swego uprawnienia. W obrocie masowym, który ma z natury rzeczy charakter anonimowy, występują znaki legitymacyjne, stwierdzające obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz okaziciela. Trzeba jednak zauważyć, że zachodzą daleko idące odrębności w tej dziedzinie. Sprawiają one, że nie można stosować bez żadnych ograniczeń przepisów o papierach wartościowych na okaziciela. Znaki te nie są przeznaczone do obrotu. Z reguły nie 21 Por. K. Zacharzewski, Znaki legitymacyjne stwierdzające obowiązek świadczenia. Prawo Spółek 1999, nr 11, s. 34 i nast. oraz wyrok SN z dnia 15 stycznia 1998 roku (III CKN 322/97; OSNC 1998/7-8/129; glosa A. Szpunar OSP 1998/9/164). mogą być przenoszone przez wydanie innej osobie, co znajduje wyraz w odpowiedniej wzmiance (np. na bilecie tramwajowym). 22 Jak zatem widać, instytucja znaku legitymacyjnego odpowiada swym charakterem i konstrukcją prawną instytucji karty zawodniczej. Czyni to w dodatku znacznie lepiej niż bardzo sformalizowana instytucja papieru wartościowego. Zatem najczęściej wystawcą znaku legitymacyjnego (wierzycielem) jest klub odstępujący, natomiast dłużnikiem, zobowiązanym do świadczenia w sytuacji dokonywania transferu, jest klub pozyskujący zawodnika. Możliwa jest także inna sytuacja, w której do czasu wypłacenia zawodnikowi przez klub całości tzw. wynagrodzenia kontraktowego 23, wierzycielem będzie zawodnik, a dłużnikiem - klub. W przypadku niewywiązania się przez klub 22 Szerzej A. Szpunar, Glosa do wyroku SN z dnia 15 stycznia 1998 roku, III CKN 322/97, OSP 1998/9/164; por. także J. Górski, op. cit., s. 460, gdzie autor ten wskazuje, że z tej racji, iż w stosunku do niektórych znaków legitymacyjnych, w sytuacji ich utraty, wyłączona jest możliwość wykazania swych uprawnień innymi sposobami (np. bilety tramwajowe), wynika, że ustawodawca nadał im bardziej rygorystyczną formę związania uprawnień z symbolem niż właściwym papierom wartościowym; por. też K. Zacharzewski, op. cit., s Jest to wynagrodzenie, przysługujące zawodnikowi z tytułu podpisania kontraktu sportowego z pozyskującym go klubem (instytucja zbliżona swym charakterem do nagrody wypłacanej w zamian za wyrażenie zgody na przejście do nowego klubu). Oprócz tego zawodnik otrzymuje normalne wynagrodzenie za pracę (lub z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług sportowych).

9 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) 67 ze zobowiązania kontraktowego wobec zawodnika ten ostatni mógłby otrzymywać zwolnienie i mógłby przejść do innego klubu, bez prawa żądania przez jego ostatni klub tzw. ekwiwalentu za wyszkolenie (suma transferowa). Byłby to zatem specjalny warunek, wprowadzony do instytucji karty zawodniczej (znaku legitymacyjnego) 24, który mógłby również uzależniać zwolnienie zawodnika od zapłaty całości sumy transferowej (warunek rozwiązujący). W takiej sytuacji zawodnik musiałby być zwolniony z klubu pozyskującego, który nie wywiązał się ze swego zobowiązania w stosunku do klubu odstępującego, i powrócić do tego ostatniego. W świetle powyższego należy zauważyć, iż karta zawodnicza może być znakiem legitymacyjnym o podwójnym skutku. 25 Z jednej strony zabezpieczałaby wierzytelność zawodnika w 24 Zauważyć trzeba, iż art. 89 KC umożliwia taką operację, gdyż nie ma takich przepisów prawa, które zabraniałyby zastrzeżenia warunku w treści znaku legitymacyjnego, jak również właściwość tejże czynności prawnej (zgłoszenie zawodnika do reprezentowania określonych barw klubowych), nie stoi na przeszkodzie takiemu zabiegowi. Por. St. Rudnicki [w:] St. Dmowski, St. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga Pierwsza. Część Ogólna. Warszawa 1998, Wydawnictwo Prawnicze, s. 223 i nast. 25 Teoretycznie możliwą wydaje się konstrukcja karty zawodniczej (znaku legitymacyjnego), przewidująca obowiązek spełnienia dwóch świadczeń - klubu sportowego na rzecz zawodnika oraz klubu pozyskującego na rzecz odstępującego. Może być także i tak, że powyższy dokument opiewałby na jedno duże świadczenia (wynagrodzenie kontraktowe oraz sumę transferową). stosunku do zatrudniającego go klubu (wypłatę wynagrodzenia transferowego). Z drugiej natomiast, lecz dopiero przy transferze do innego klubu, mogłaby zabezpieczać wierzytelność klubu odstępującego zawodnika w stosunku do klubu pozyskującego. Powstać może w tym miejscu pytanie: Czy można modyfikować (dodawać pewne elementy) treść karty zawodniczej, która jest swoistym wzorcem umownym? Jak się wydaje, nie ma przeszkód w umownym kształtowaniu treści wzorca 26 (konsekwencja zasady swobody umów z art KC), tym bardziej, że stanowiłoby to element dodatkowo dyscyplinujący członków polskiego związku sportowego. Może mieć także miejsce inna sytuacja, w której klub pozyskujący wywiąże się ze swych zobowiązań w stosunku do zawodnika (i cały czas będzie prawidłowo wywiązywał się ze swych obowiązków pracodawcy lub zleceniodawcy), lecz nie będzie w stanie spełnić swych obowiązków kontraktowych w stosunku do klubu odstępującego. 27 Czy 26 Por. art KC; Także E. Łętowska, Wzorce umowne. Ogólne warunki, wzory, regulaminy Wrocław 1975, Ossolineum, PAN-INP, s. 39 i następne, dopuszcza modyfikowanie wolą stron stosunku prawnego treści takich wzorców umownych. 27 Np. głośny konflikt pomiędzy ŁKS Ptak Łódź SSA a ASPN Widzew SSA o prawo do gry zawodnika Rafała Pawlaka, w stosunku do którego ASPN Widzew SSA wywiązał się ze wszystkich zobowiązań, lecz jednocześnie nie uregulował - z powodu rozpoczęcia postępowania układowego z wierzycielami - wszystkich zaległości wobec poprzedniego klubu.

10 68 wtedy, nie bacząc na interes oraz wolę zawodnika wykonywania swej pracy na rzecz nowego klubu (klubu pozyskującego), można nakazać mu powrót do poprzedniego klubu? Jak się wydaje, nie byłoby to dobre rozwiązanie. Czerpiąc ze wzorów, wypracowanych np. w prawie niemieckim, należałoby stwierdzić, iż w takiej sytuacji sposób realizacji zobowiązania pomiędzy klubami nie może w żaden sposób wpłynąć na proces realizacji zobowiązania na linii zawodnik - klub pozyskujący. 28 Karta zawodnicza (sui generis znak legitymacyjny) może ponadto być - biorąc pod uwagę przepisy prawa powszechnego - puszczana w obieg. 1 art KC stwierdza, że przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych, stwierdzających obowiązek świadczenia. To z kolei, w powiązaniu z dyspozycją art KC, czyni uprawnionym stwierdzenie, iż przeniesienie praw z dokumentu legitymacyjnego następuje przez przelew, połączony z wydaniem dokumentu. 29 W związku z tym nie ma przeszkód, aby do karty zawodniczej stosować odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o przelewie (art KC) oraz, co z tego wynika, przenosić uprawnienia klubu sportowego, wynikające z karty zawodniczej na inne podmioty (np. sponsorów czy udziałowców 28 Por. G. Eilers, op. cit., s ; W. Arens - Transferbestimmungen im Fussballsport im Lichte des deutschen Arbeits- und Verfassungsrechts [w:] Prawne problemy transferu..., s Zob. K. Zawada, op. cit., s oraz 658 i nast. klubu itp.). Z powyższego wynika więc prawna (biorąc pod uwagę prawo powszechne) dopuszczalność, spotykanych w praktyce obrotu sportowego w naszym kraju, przeróżnych czynności faktycznych, w których główną rolę odgrywają karty zawodnicze. Są one bowiem zastawiane i przekazywane na rzecz przeróżnych osób spoza klubu sportowego (np. sponsorów klubu) w zamian za ich finansową pomoc na rzecz klubu. Poza tym karty zawodnicze są zastawiane w bankach 30 w celu uzyskania przez władze klubów kredytu na dalszą działalność klubu lub na zakup nowych zawodników. Oprócz tego często spotyka się w obrocie przeróżne rodzaje kart zawodniczych 31, co do których nie wiadomo, jakie funkcje im przypisano, choć - co należy podkreślić - są to jedynie umowne ustalenia wewnętrzne na linii klub sportowy - sponsor, nie wywierające absolutnie żadnych skutków na zewnątrz. Owo praktyczne zróżnicowanie roli, jaką odgrywa karta zawodnicza w obrocie sportowym, jest spowodowane w głównej mierze słabą kondycją finansową polskich klubów, które, aby pozyskać nowego zawodnika lub zdobyć środki na dalszą działalność, muszą zaciągać róż- 30 Np. zdeponowanie przez władze klubu Olimpia Bolplast Poznań w Banku Gliwickim w 1994 roku kart zawodniczych Mirosława Szymkowiaka, Grzegorza Mielcarskiego i Andrzeja Jaskota, które następnie wykupiła z banku ASPN Widzew Łódź S. A. za cenę zastawu, znacznie odbiegającą od rynkowej wartości tychże zawodników. 31 Np. bliżej nieokreślone karty miękkie i twarde. Zob. np. M. Gilarski, Zawód menadżer. Klub Sportowy 1999, nr 1, s. 50 i nast.

11 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) 69 ne zobowiązania, których zabezpieczeniem jest właśnie karta zawodnicza. 32 Przepisy wewnętrzne polskich związków sportowych (np. PZPN) nie pozostawiają cienia wątpliwości co do legalności powyższych praktyk. Z 20 statusu piłkarzy wynika bowiem, że jakiekolwiek porozumienia i umowy pomiędzy klubem oraz sponsorującą go osobą fizyczna lub prawną nie mogą utrudniać realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków pracowniczych albo cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim (ust. 3). Kluby piłkarskie nie mogą zobowiązywać się wobec jakichkolwiek osób trzecich albo zawierać z nimi umów w przedmiocie transferów definitywnych lub czasowych, względnie wierzytelności z przyszłych sum transferowych (ust. 4). 33 Zauważalna jest tu więc sprzeczność regulacji ustawowej z przepisami prawa związku sportowego. Jak rozwiązać powyższą kolizję? Źródła prawa, obowiązujące w naszym kraju, można ułożyć w swoistą piramidę. Na jej wierzchołku będzie znajdowała się Konstytucja. Na drugim poziomie znajdą się kodeksy, inne ustawy oraz ratyfikowane przez RP konwencje międzynarodowe. Trzeci jej szczebel stanowią normatywne akty wykonawcze - rozporządzenia, wydane na podstawie delegacji ustawowej. Na czwartym będą statuty związków sportowych oraz ich 32 Jak się wydaje, powyższe nieprawidłowe praktyki może wyeliminować powstawanie w naszym kraju sportowych spółek akcyjnych. 33 Podobne regulacje obowiązują także w prawie niemieckim. Por. G. Eilers, op. cit., s. 49 i nast. regulaminy. Ostatni składa się z przeróżnych statutów i regulaminów, wydawanych na szczeblu klubów sportowych. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że przepisy ustawowe będą miały pierwszeństwo zastosowania przed regulacjami wewnętrznymi związku sportowego. W literaturze został jednak sformułowany pogląd, że postanowienia statutów i innych aktów prawa wewnętrznego organizacji generalnie nie mają pierwszeństwa zastosowania przed przepisami kodeksów (i innymi przepisami prawa powszechnego), chyba że są bardziej korzystne dla podmiotów je stosujących. 34 Jak się wydaje, uniemożliwienie swobodnego obrotu kartami zawodniczymi może przysporzyć zawodnikowi korzyści 35, a więc prymat należy przyznać regulacji wewnętrznej polskiego związku sportowego (PZPN). Zatem de iure wszelkie dysponowanie zawodnikiem przez posiadaczy kart zawodniczych jest nielegalne i nie może w żaden sposób spowodować np. transferu wbrew woli zawodnika. De facto jednak przeróżni sponsorzy, posiadacze kart zawodniczych, mając na względzie głównie najkorzystniejsze pod względem finansowym, a nie sportowym przetransferowanie zawodnika do klubów krajowych lub zagranicznych, wymuszają na władzach klubów sportowych, w zamian np. za dalsze wsparcie, dopełnienie wszelkich formalności, umożliwiających dokonanie takiego transferu. Po- 34 Por. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, 2 wyd. Warszawa 1999, C. H. BECK, s Choć także potencjalni nabywcy zawodnika (klub pozyskujący).

12 70 wyższe czynności nasuwają pewne skojarzenia z handlem żywym towarem, zatem konieczne jest wypracowanie innych mechanizmów, skuteczniej uniemożliwiających takie praktyki Z powyższych uwag wynika, iż instytucja karty zawodniczej uniemożliwia zawodnikom profesjonalnym swobodną zmianę miejsca pracy. Po rozwiązaniu umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawnej) zawodnik nie może zmienić pracodawcy, gdyż poprzedni klub sportowy nie wyda mu karty zawodniczej bez wcześniejszej zapłaty przez nowy klub sportowy stosownej sumy transferowej. Nie ulega wątpliwości, że jest to praktyka ze wszech miar niekorzystna dla zawodników. Pierwszym symptomem, pozwalającym żywić pewne nadzieje na przyszłość, jest Regulamin zmiany barw klubowych, wypożyczeń i zwolnień okresowych (dalej cytowany jako - regulamin ZPRP), zatwierdzony przez Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce 29 kwietnia 1998 roku, obowiązujący od 1 czerwca 1998 roku. W jego przepisach odchodzi się od instytucji karty zawodniczej (karty zgłoszenia), wprowadzając jednocześnie tzw. licencję sportową okresową. 37 Jest to licencja wydawana 36 Konieczna jest skuteczniejsza realizacja przez PZPN uprawnień, wynikających z władztwa dyscyplinarnego związku wobec swych członków (klubów sportowych). 37 Szerzej piszą o tym: A. Wach, Licencja sportowa Sport Wyczynowy 1997, nr 7-8; W. Cajsel, Licencja sportowa - jej forma, zadania i treść Sport Wyczynowy 1998, nr 1-2. przez ZPRP - na zasadach przewidzianych w regulaminach ZPRP - stanowiąca zezwolenie dla zawodnika na reprezentowanie klubu w danym sezonie rozgrywkowym ( 1 pkt 13). Nie jest to oczywiście rozwiązanie doskonałe, gdyż zawodnik nie może swobodnie zmienić barw klubowych po rozwiązaniu kontraktu. Warunkiem niezbędnym takiej operacji jest bowiem z jednej strony umieszczenie zawodnika na liście transferowej, prowadzonej przez ZPRP ( 2 pkt 2 regulaminu). Z drugiej strony natomiast - zapłata przez klub przejmujący, na rzecz dotychczasowego klubu, tzw. ekwiwalentu za wyszkolenie ( 10). Skutecznie uniemożliwia to przenikanie różnych - często przypadkowych - sponsorów, którzy w zamian za doraźne wsparcie finansowe, przejmują karty zawodnicze, stając się de facto dysponentami zawodnika. Pewnym - dość istotnym - mankamentem powyższych regulacji jest brak swobody zawodnika w wyborze nowego miejsca pracy, gdyż częstokroć sumy transferowe, żądane przez kluby, stanowią barierę nie do pokonania przez ewentualnych nowych pracodawców zawodników profesjonalnych Jak się wydaje, najlepsze rozwiązanie przyjęto w Polskiej Lidze Koszykówki. 39 Uregulowania tam obowiązujące nie przewidują w ogóle funkcjonowania kart 38 Częstokroć sumy te są oderwane od rzeczywistości, nie korespondując w żaden sposób z realną rynkową wartością danego zawodnika (tzw. sumy zaporowe). 39 PLK SSA.

13 Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia) W regulacji Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB) od 1 września 1980 roku zrezygnowano z konieczności składania przez klub odstępujący zawodnika oświadczenia o jego zwolnieniu. Zob. W. Arens, op. cit., s. 87; G. Eilers, op. cit., s Por. A. Piłka, Transfery międzynarodowe zawodników a prawo Wspólnoty Europejskiej, Sport Wyczynowy 1999, nr 7-8, s. 88 i nast. zawodniczych. Zawodnik ma tylko obowiązek uzyskania licencji sportowej. Na tej podstawie zostaje zatwierdzony i uprawniony do reprezentowania barw określonego klubu. Instytucja ta w praktyce stanowi barierę nie do pokonania w zatwierdzaniu jednego zawodnika do dwóch klubów. 40 Oprócz tego licencje sportowe udzielane są na czas równy okresowi kontraktu sportowego i zawodnik po rozwiązaniu kontraktu jest wolny i może swobodnie zmienić pracodawcę. Takie ukształtowanie więzi prawnej, łączącej zawodnika z klubem sportowym, jest pierwszą konsekwencją tzw. sprawy Bosmana 41, przejawiającej się wprowadzeniem swobody w wyborze kraju i klubu, w którym zawodnicy profesjonalni będą chcieli występować po wygaśnięciu kontraktu, łączącego tych zawodników z dotychczas zatrudniającym ich klubem. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł bowiem15 grudnia 1995 roku (sprawa C- 415/93), w sprawie dotyczącej Wolnej wymiany pracowników - Zasad konkurencji dla przedsiębiorstw - Zawodowych piłkarzy - Regulaminów sportowych dotyczących transferu graczy zobowiązującego nowy klub do zapłacenia odszkodowania poprzedniemu - Ograniczeń liczby graczy pochodzących z innych krajów członkowskich mogących brać udział w rozgrywkach, że: 1) Art. 48 traktatu EEC przeciwstawia się stosowaniu przepisów ustanowionych przez stowarzyszenia sportowe, według których zawodowy piłkarz pochodzący z jednego z państw członkowskich, po wygaśnięciu kontraktu wiążącego go z danym klubem, nie może zostać zatrudniony przez klub innego państwa członkowskiego, chyba że ten ostatni wypłacił klubowi macierzystemu odszkodowanie za transfer, szkolenie lub reklamę. 2) Art. 48 traktatu EEC przeciwstawia się stosowaniu przepisów ustanowionych przez stowarzyszenia sportowe, według których podczas meczów odbywających się w ramach organizowanych przez nie zawodów, kluby piłkarskie mogą wystawić jedynie ograniczoną liczbę piłkarzy pochodzących z innych państw członkowskich. [...]. Jak z tego wynika, działanie Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki SSA jest wprowadzeniem do życia sportowego w naszym kraju 42, tzw. zasady wolności transferowej, która doprowadzi do unormalnienia pozycji prawnej zawodnika profesjonalnego - pracownika i usługodawcy. Ten kierunek rozwoju stosunków prawnych panujących w polskim sporcie profesjonalnym zasługuje na całkowitą aprobatę. 42 Od 1 lipca 2003 roku także w piłce nożnej obowiązywać będzie zasada wolności transferowej jako konsekwencja tzw. sprawy Bosmana, patrz art. 11 zasad piłkarskich.

14 72 5. Reasumując należy zauważyć, iż karta zawodnicza (karta zgłoszenia) stanowi przedziwny twór, będący pozostałością minionego okresu. Wynika to choćby z faktu, iż służy ona de facto i, niestety, także de iure, przywiązaniu zawodnika profesjonalnego (także amatora 43 ) do klubu, nawet w okresie, w którym nie wiąże go z klubem żadna inna więź prawna (po rozwiązaniu profesjonalnego kontraktu sportowego). Choćby z tego powodu jej dalszy byt prawny nie zasługuje na akceptację. Podnoszone argumenty, iż karta zawodnicza ma na celu zapewnienie porządku w polskich związkach, poprzez 43 Patrz Uchwała nr III/19 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora, wprowadzająca pod pewnymi względami analogiczną do karty zawodniczej - instytucję Deklaracji gry amatora. uniemożliwienie jednoczesnego podpisywania kontraktów przez jednego zawodnika z wieloma klubami sportowymi, co zostało wykazane, nie wytrzymuje krytyki. Jak dowodzą przykłady reguł, obowiązujących np. w prawie niemieckim, cel ten można osiągnąć także innymi metodami. Jak się przy tym wydaje, uzasadnienie niektórych aspektów karty zawodniczej cywilnoprawną instytucją znaku legitymacyjnego pozwoli w praktyce wypełnić pojawiające się luki regulacji prawa wewnątrzzwiązkowego, nadając jej bardziej cywilizowane oblicze. Marginalizacja znaczenia prawnego instytucji karty zawodniczej dokonuje się też poprzez skuteczne zastąpienie jej licencją sportową 44, wprowadzającą reguły, obowiązujące w krajach Wspólnoty Europejskiej (wynikające z tzw. sprawy Bosmana ). 44 Zob. przypis nr 41.

Status zawodników. Podstawowy podział zawodników. Kiedy zawodnik ma status amatora/profesjonalisty?

Status zawodników. Podstawowy podział zawodników. Kiedy zawodnik ma status amatora/profesjonalisty? Status zawodników Podstawowy podział zawodników Przepisy FIFA (Art. 2.1) Zawodnicy uczestniczący w zorganizowanych rozgrywkach piłkarskich to amatorzy lub zawodnicy profesjonalni Zawodnicy z obu kategorii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego 1 DEFINICJE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU: 1. KLUB SPORTOWY- (zwany dalej klubem ) kluby sportowe działające w przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ Opracowano: - na podstawie Regulaminu Komisji Zmiany Barw Klubowych ZPRP obowiązujący od dnia 01 czerwca 2012r. - Statutu Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Z uwagi na to, w dniu 16 października 2010 r. weszła w życie Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Art. 36 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie Art. 36 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej Na podstawie Art. 36 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej Na podstawie Art. 36 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA VIII/23/2008

UCHWAŁA VIII/23/2008 UCHWAŁA VIII/23/2008 z dnia 02.06.2008 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku

Bardziej szczegółowo

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Uchwała Nr IX/ 14/ 2009 Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 01.06.2009 r. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH "UKS Ronin Team

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH UKS Ronin Team REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH "UKS Ronin Team Zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu UKS Ronin Team na podstawie 24.1 ust 1 Statutu Klubu w dniu 02.01.2013 r 1 Niniejszy regulamin dotyczy zasad reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZPRP Zmiany Barw Klubowych

Regulamin ZPRP Zmiany Barw Klubowych Regulamin ZPRP Zmiany Barw Klubowych Wydanie: 1 Czerwca 2012 2 REGULAMIN ZPRP ZMIANY BARW KLUBOWYCH ( od sezonu 2012/2013 ) Na podstawie - Ustawy o kulturze fizycznej; Statutu i Postanowień Związku Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 37 poz.432 z 2001r., art.24 ust.3 Ustawy o Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 5/2015. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej

Biuletyn. Nr 5/2015. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej Biuletyn Nr 5/2015 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej Wrzesień 2015 Spis treści: 1. Uchwała nr VII/132 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU Na podstawie art. 26 ust.1,2,3, ustawy z dnia 18.01. 1996r. o kulturze fizycznej oraz 9 ust.15 statutu Polskiego Związku Biathlonu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Regulamin zmiany barw klubowych. Polskiego Związku Jeździeckiego

Regulamin zmiany barw klubowych. Polskiego Związku Jeździeckiego Regulamin zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego obowiązujący od dnia 1 września 2014r. 1 [Zawodnicy] Zawodnikiem uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie jest zawodnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU Na podstawie statutu Polskiego Związku Biathlonu wprowadza się niniejszym regulamin określający zasady i tryb zgłaszania przynależności zawodników

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (tekst jednolity)

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (tekst jednolity) tj. U. nr V/37 z 29.09.2000 r. zm.u. nr I/2 z 24.03.2003 r. zm. U. nr III/23 z 4.07.2003 r. zm. U. nr III/27 z 28.06.2004 r. zm. U. nr II/7 z 31.01.2005 r. zm. U. nr I/4 z 31.03.2006 r. zm. U. nr II/27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 33 lit. n) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Wprowadza się zmiany i ustala następujące brzmienie

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały ZG PZM nr 115 /2008 z dnia 29.03.2008 r. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej Kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach Na podstawie - Statutu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach, Przepisów Kwalifikacyjnych ZPRP dla zawodników oraz Regulaminu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym.

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. UWAGA: wniosek należy wypełnić dużymi literami czytelnie. W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu: Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny.

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 1 REGULAMIN LICENCYJNY PZTO 1 Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 2 Uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym i prowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU PZPN Z DNIA 29 CZERWCA 1992 R

UCHWAŁA ZARZĄDU PZPN Z DNIA 29 CZERWCA 1992 R zm. U nr VIII/194 z 2.08.2012 r. Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 33 lit. n) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. Wprowadza się zmiany

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/178 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie Na podstawie art. 34 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 13 sierpnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2010 Z DNIA 20 MAJA 2010 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2010 Z DNIA 20 MAJA 2010 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2010 Z DNIA 20 MAJA 2010 ROKU 84 Uchwała nr VI/84 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie udzielenia umocowania do odbycia Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW 1. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE ZAWODNIKÓW Formularze Extranet zawodników przyjmujemy bez zdjęć, obowiązkowo z pieczątką i podpisem przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów

Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów Zasady reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów 1 1. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu lub stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO PODSTAWY PRAWNE: REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.) - Statut Polskiego Związku Łuczniczego. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA, ZWALNIANIA I ZMIANY BARW KLUBOWYCH PRZEZ ZAWODNIKÓW PZŻ

REGULAMIN ZGŁASZANIA, ZWALNIANIA I ZMIANY BARW KLUBOWYCH PRZEZ ZAWODNIKÓW PZŻ REGULAMIN ZGŁASZANIA, ZWALNIANIA I ZMIANY BARW KLUBOWYCH PRZEZ ZAWODNIKÓW PZŻ 1 Postanowienia ogólne 1. W prowadzonej przez PZŻ, lub będące jego członkami stowarzyszenia, rywalizacji sportowej uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej tj. 1.07.2005 r. zm. U nr II/18 z dn. 9.02.2008 r. zm. U nr VIII/99 z dn. 3.06.2008 r. zm. U nr IX/122 z dnia 3 i 7.07.2008 r. zm. U nr V/144 z dnia 31.03.i 1.04.2009 r. zm. U nr I/6 z dnia 13.01.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej tj. 1.07.2005 r. zm. U nr II/18 z dn. 9.02.2008 r. zm. U nr VIII/99 z dn. 3.06.2008 r. zm. U nr IX/122 z dnia 3 i 7.07.2008 r. zm. U nr V/144 z dnia 31.03.i 1.04.2009 r. zm. U nr I/6 z dnia 13.01.2010

Bardziej szczegółowo

Prawo sportowe. Zatrudnienie zawodników profesjonalnych sportowych gier zespołowych w świetle prawa pracy. Marek Stopczyński

Prawo sportowe. Zatrudnienie zawodników profesjonalnych sportowych gier zespołowych w świetle prawa pracy. Marek Stopczyński Prawo sportowe 73 Przepisy polskich związków sportowych, kształtujące stosunek pracy zawodników profesjonalnych, często pozostają w sprzeczności z przepisami Kodeksu Pracy. Zatrudnienie zawodników profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SKSiT GLOSATOR 1. Klub sportowy SKSiT GLOSATOR

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2013 Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2013 Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2013 Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr XII/304 z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej tj. 1.07.2005 r. zm. U nr II/18 z dn. 9.02.2008 r. zm. U nr VIII/99 z dn. 3.06.2008 r. zm. U nr IX/122 z dnia 3 i 7.07.2008 r. zm. U nr V/144 z dnia 31.03.i 1.04.2009 r. zm. U nr I/6 z dnia 13.01.2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i licencjonowania Polskiego Związku Jeździeckiego, obowiązujący od 01.01 2015 roku

Regulamin rejestracji i licencjonowania Polskiego Związku Jeździeckiego, obowiązujący od 01.01 2015 roku Rejestracja w PZJ oraz wydawanie przyznawanie licencji dla klubów, zawodników i koni Biuro PZJ zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją i licencjonowaniem w ciągu 14

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki.

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Niniejsze opracowanie zamyka cykl publikacji poświęconych pozycji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej U. nr III/25 z 8.06.2000 r. zm. U. nr I/5 z 23.02.2001 r. zm. U. nr II/22 z 4.07.2003 r. zm. U. nr IV/68 z 30.06.2005 r. zm. U. nr II/7 z 7.11.2005 r. zm. U. nr IX/124 z 3 i 7.07.2008 r. Uchwała nr III/25

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 21.06.2011r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (tekst jednolity)

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (tekst jednolity) tj. U. nr V/37 z 29.09.2000 r. zm.u. nr I/2 z 24.03.2003 r. zm. U. nr III/23 z 4.07.2003 r. zm. U. nr III/27 z 28.06.2004 r. zm. U. nr II/7 z 31.01.2005 r. zm. U. nr I/4 z 31.03.2006 r. zm. U. nr II/27

Bardziej szczegółowo

215/6B/2005. POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2005 r. Sygn. akt Tw 30/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień,

215/6B/2005. POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2005 r. Sygn. akt Tw 30/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień, 215/6B/2005 POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2005 r. Sygn. akt Tw 30/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Ogólnopolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu: Adres klubu:

W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu: Adres klubu: U W A G A : wniosek należy wypełnić czytelnie dużymi literami. W N I O S E K o przyznanie licencji klubu sportowego w Polskim Związku Łuczniczym. Pełna nazwa klubu sportowego zgodna ze statutem klubu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

PZPN 11/12 19 2002 - ZASADY

PZPN 11/12 19 2002 - ZASADY Uchwała nr Vlll/122 z dnia 16 czerwca 201122 roku Zarządu Polskiego Związku Pitki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr 11/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN - ZASADY regulujące stosunki pomiędzy klubem

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych.

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Ossa, 6 grudnia 2014 r. Grażyna Spytek-Bandurska Projekt nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-697013-III-12/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i

Bardziej szczegółowo

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM.... dnia... ORZECZENIE LEKARSKIE. Zawodnik...nr start... Klub Sportowy...

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM.... dnia... ORZECZENIE LEKARSKIE. Zawodnik...nr start... Klub Sportowy... DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM Załącznik nr 1... dnia... godz. upadku... ORZECZENIE LEKARSKIE Zawodnik...nr start.... Klub Sportowy...... - zdolny (niezdolny) do dalszych startów po upadku w biegu...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi

Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Druk nr 512 KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r. Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60 NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej (zatwierdzony uchwałą nr 44/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

3 1. Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako:

3 1. Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ - ZAWODNIK PROFESJONALNY - KLUB

KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ - ZAWODNIK PROFESJONALNY - KLUB KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ - ZAWODNIK PROFESJONALNY - KLUB Przepisy znajdujące zastosowanie: Bezpośrednio: o Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki

Bardziej szczegółowo

(wyciąg według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2009 r.)

(wyciąg według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2009 r.) Dobre praktyki legislacyjne 7 Obowiązywanie rozporządzenia w sytuacji pośredniej zmiany przepisu upoważniającego do jego wydania Teza Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje nie tylko w sytuacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1. Licencja wydawana przez PZHL uprawnia do wykonywania funkcji trenera w klubach biorących udział w rozgrywkach:

1. Licencja wydawana przez PZHL uprawnia do wykonywania funkcji trenera w klubach biorących udział w rozgrywkach: Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia klubów Polskiej Hokej Ligi, I Ligi oraz zespołów w rozgrywkach młodzieżowych 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie W ostatnim czasie otrzymuję liczne skargi przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące projektowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU. 1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej. 2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2; 39-100 Ropczyce tel.172231660, fax172227569 rzro@praca.gov.pl www.bip.pup-ropczyce.pl... pieczęć firmowa wnioskodawcy WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW Uchwała z dnia 15 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie przyjęcia Regulaminu Licencji dla Klubów Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego na podstawie 28 ust. 17 oraz 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo