Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika."

Transkrypt

1 Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy pracodawca dopuścił się w stosunku do niego ciężkiego naruszenia swych podstawowych obowiązków, w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Oświadczenie pracownika powinno zostać złożone na piśmie oraz zawierać równocześnie przyczynę uzasadniającą przedmiotowe rozwiązanie umowy o pracę. Złożenie przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zawsze powoduje rozwiązanie umowy o pracę z dniem, w którym dotarło ono do pracodawcy. Należy podkreślić, iż oświadczenie to jest bezwzględnie skuteczne i powoduje rozwiązanie umowy, nawet gdy wskazana w nim przyczyna jest nieprawdziwa. Pracodawca nie ma możliwości odmowy przyjęcia powyższego oświadczenie pracownika, choćby ze względu na fakt, że sam chce rozwiązać z pracownikiem umowę np. z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez tego pracownika. Takie rozwiązanie byłoby bowiem nieskuteczne, ponieważ umowa łącząca strony już została rozwiązana w skutek oświadczenia pracownika. Tym samym pracodawca ma w konsekwencji obowiązek wydania świadectwa pracy czy wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi. W sytuacji gdy zdaniem pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, którego podstawą był art. 55 1¹ k.p. złożone przez pracownika jest nieuzasadnione, przysługuje mu na podstawie art. 61¹ k.p. prawo wystąpienia do sądu pracy z powództwem o odszkodowanie. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. sygn. akt: III PK 2/05 Pracownik, który niezgodnie z prawem rozstaje się z pracodawcą, musi liczyć się z zapłatą odszkodowania. W przeciwieństwie do praw pracownika wynikających z Kodeksu Pracy przewidzianych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, prawa pracodawcy są znacznie bardziej ograniczone, nie może on dochodzić uznania czynności za bezskuteczną lub żądać powrotu pracownika do pracy. Należy jednak podkreślić, że pracodawca nie będzie mógł skutecznie dochodzić odszkodowania, o którym mowa powyżej, w sytuacji gdy pracownik co prawda rozwiązał z nim umowę o pracę na podstawie art. 55 1¹ k.p., ale dokonał tego w sposób wadliwy, np. nie zachował formy pisemnej lub przekroczył miesięczny termin do rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie bowiem ze zd. 2 2

2 art. 55 k.p. w zw. z 2 art. 52 k.p., oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez niego wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie tej umowy. Art. 61¹ k.p. umożliwia zaś dochodzenie odszkodowania tylko w przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę było nieuzasadnione. Takie rozwiązanie stanowi niestety istotne ograniczenie dla pracodawcy, natomiast brak w Kodeksie Pracy ujemnych skutków dla pracownika za naruszenie przez niego przepisów o rozwiązaniu umów o pracę. Dodatkowo należy także zauważyć, że odpowiedzialność pracownika za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym została unormowana jedynie w Kodeksie Pracy, tym samym pracodawca nie ma możliwości poprzez art. 300 k.p. sięgnięcia do zasad odpowiedzialności uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli chodzi o wysokość odszkodowania, którego może się domagać pracodawca to ustawodawca uregulował tą kwestię analogicznie do wysokości odszkodowania którego może dochodzić pracownik zgodnie z art. 55 1¹ k.p. Pracodawcy przysługuje więc roszczenie o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art k.p.). Należy jednak podkreślić, iż chodzi o wynagrodzenie brutto, tj. w wysokości niepomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W związku z powyższym wysokość odszkodowania, którego może dochodzić pracodawca będzie zależna od wysokości wynagrodzenia pracownika, rodzaju umowy o pracę oraz od jego stażu pracy u pracodawcy. Korzystne natomiast jest dla pracodawcy, iż może uzyskać odszkodowanie, o którym mowa, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia. Regulacja ta stanowi znaczne ułatwienie dla pracodawcy bowiem nie musi on wykazywać ewentualnej szkody oraz jej wysokości Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art k.p. usprawiedliwia żądanie od pracownika odszkodowania (art k.p.), niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł szkodę - (wyrok Sądu Najwyższego z dnia r. sygn. akt: III PK 2/05). Najistotniejszym jest aby pracodawca dowiódł, że przyczyna rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym była nieuzasadniona. W tym miejscu należy wyjaśnić co oznacza określenie ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Ustawodawca niestety nie określił w art. 55 1¹ k.p. co należy rozumieć pod tym pojęciem, należy więc odnieść się w tej kwestii do wypowiedzi doktryny oraz judykatury sformułowanych na tle art. 52 k.p. Regulacja zawarta w art. 52 k.p. dotyczy bowiem analogicznej sytuacji, tj. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, lecz z powodu ciężkiego

3 naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika. Wina pracodawcy może zatem przybrać dwie formy: winy umyślnej lub nieumyślnej. Czyn popełniony w warunkach winy umyślnej może mieć miejsce przy zamiarze bezpośrednim - pracodawca chce wyrządzić szkodę, lub zamiarze ewentualnym - pracodawca przewiduje możliwość wyrządzenia szkody i z tym faktem się godzi. Natomiast wina nieumyślna występuje w postaci lekkomyślności (pracodawca przewiduje możliwość wyrządzenia szkody, sądzi, że tego uniknie) lub niedbalstwa (pracodawca nie przewiduje możliwości wyrządzenia szkody, choć mógł i powinien to przewidzieć). Z kolei niedbalstwo można stopniować od lekkiego do rażącego, w zależności od zakresu niedołożenia staranności. Jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z r.: W rozumieniu art pkt 1 k.p. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych zachodzi wówczas, gdy m.in. jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Przy ocenie, czy miało miejsce takie właśnie zachowanie się pracownika, trzeba brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na osąd o charakterze jego zawinienia. Tym samym aby uznać zachowanie pracodawcy za ciężkie naruszenie jego obowiązków musi ono charakteryzować się winą umyślną lub co najmniej rażącym niedbalstwem. Powództwo, w którym pracodawca żąda od pracownika odszkodowania, o którym mowa w art k.p musi on wnieść do właściwego sądu pracy w terminie 14 dni od dnia kiedy zostało mu doręczone zawiadomienie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art k.p.). Jednym z najczęściej przywoływanych w literaturze przykładów ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy jest postępowanie niezgodnie z regulacją zawartą w art. 94 pkt 5 k.p., tj. nieterminowe i nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Należy jednak zaznaczyć, że ocena czy rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę w trybie natychmiastowym było uzasadnione jest zależna od całokształtu okoliczności każdej indywidualnej sprawy, a także ujemnych skutków tego naruszenia lub zagrożenia ich powstania. Tym samym każdy przypadek naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy wymaga indywidualnej oceny zarówno w odniesieniu do samego zawinienia, jak i stopnia winy. Powyższe potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego: - Nie należy jednakowo traktować pracodawcy, który w ogóle nie wypłaca wynagrodzenia, oraz pracodawcy, który wypłaca je częściowo. W obu wypadkach jest to naruszenie przez pracodawcę podstawowego obowiązku, ale w razie wypłacenia części wynagrodzenia nie zawsze jest to naruszenie ciężkie wyrok SN z dnia r. (sygn. akt: III PK 17/07), - Pracodawca, który kilka dni spóźnia się z wypłatą pensji, nie musi się obawiać zarzutu ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracowników. Na tej podstawie pracownicy nie mogą więc rozwiązać umowy bez wypowiedzenia i zażądać odszkodowania - wyrok SN z dnia r (sygn. akt: II PK 287/11).

4 Uwzględnienie powództwa pracodawcy będzie oznaczało oprócz zasądzenia odszkodowania stwierdzenie, że rozwiązanie umowy przez pracownika było nieuzasadnione, jednak takie orzeczenie nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na skuteczność rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca powinien również pamiętać, że 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania przewiduje, że w razie prawomocnego orzeczenia o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na podstawie art k.p., pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. W razie zaś niespełnienia tego obowiązku przez pracownika, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy w celu zamieszczenia w nim takiej informacji. Warto również wskazać, że choć pracodawca ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni niezależnie od wystąpienia po jego stronie szkody, to jednak sąd może zmniejszyć jego wysokość ze względu na zasady współżycia społecznego. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011 r. (II PK 69/11, OSNP 2012/19-20/243), możliwe jest ograniczenie wysokości odszkodowania należnego pracodawcy na podstawie art k.p. ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 8 k.p.). Taka sytuacja będzie jednak występować bardzo rzadko i będzie zależna od szczególnych okoliczności konkretnej sprawy. Na koniec należy także zaznaczyć, iż w sytuacji gdy to pracownik jako pierwszy wniesie o zasądzenie odszkodowania na podstawie art k.p., pracodawca może w tym samym postępowaniu zarzucić pracownikowi, iż wskazana w rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przyczyna jest nieuzasadniona - pracodawca może zarzucać niezasadność rozwiązania, mimo że sam nie wniósł powództwa o odszkodowanie przewidziane w art k.p. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r. (III ZP 3/99). Michalina Staniszewska, aplikant radcowski Kancelaria Prawna Monika Jurkiewicz Bibliografia

5 -ustawa z dnia r. - Kodeks pracy, -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, - Kodeks Pracy, Komentarz, pod.red. prof.zw. dr. Hab. L.Florek (wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 r.), -R.Brol, Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, Sł. Prac. (Nr 7-8/1999, s.8.). Aspekty prawne, Warszawa 2012

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt II PZP 1/14 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2014 r. Prezes SN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Prawo sportowe. Zatrudnianie trenerów formy prawne a interesy stron. Marek Stopczyński

Prawo sportowe. Zatrudnianie trenerów formy prawne a interesy stron. Marek Stopczyński Prawo sportowe 47 Umieszczanie w umowach o pracę klauzul, uzależniających trwanie stosunku pracy trenera od osiągnięcia przez jego zawodników konkretnego rezultatu sportowego, nie ma podstaw prawnych.

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Grzegorz Krawiec BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Jak podkreśla J. Borkowski, w praktyce organów administracyjnych wznowienie postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

BRAK STANOWISKA INNEGO ORGANU JAKO PODSTAWA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

BRAK STANOWISKA INNEGO ORGANU JAKO PODSTAWA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Grzegorz Krawiec BRAK STANOWISKA INNEGO ORGANU JAKO PODSTAWA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I W doktrynie prawa wznowienie postępowania administracyjnego określa się jako taką instytucję

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis Teza Moc obowiązująca umów międzynarodowych przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2005 r. II

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. PG VIII TK 109/13 P 40/13 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w W., czy art. 62 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków zatrudnionego. Jak go ustalić i z czego wynika?

Zakres obowiązków zatrudnionego. Jak go ustalić i z czego wynika? Jerzy Muszyński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Krystian Munia Uniwersytet Wrocławski Zakres obowiązków zatrudnionego. Jak go ustalić i z czego wynika? Wstęp Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 187/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Antoni Kapłon Dnia 16 listopada 2009 r. SSA (del.) Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo