REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników"

Transkrypt

1 REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Z uwagi na to, w dniu 16 października 2010 r. weszła w życie Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze zm.), która uchyliła dotąd obowiązujące: Ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, ze zm.) oraz Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowam (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, ze zm.), Polski Związek Tenisa Stołowego postanowił przyjąć niniejszy Regulamin zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników ("Regulamin") Klub sportowy jest to podmiot będący osobą prawną. 2. Zawodnikiem wolm jest osoba uprawiająca tenis stołowy nie związana z żadm klubem umową oraz nie posiadająca licencji okresowej na da sezon. 3. Zawodnikiem zagraniczm jest osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Zawodnicy z państw, członków Unii Europejskiej, traktowani są na prawach polskich zawodników, w zakresie podejmowania zatrudnienia. Zawodnicy spoza Unii Europejskiej, dla uzyskania licencji uprawniającej do gry w ramach rozgrywek prowadzoch przez PZTS, muszą spełniać warunki określone dla obcokrajowców, podejmujących pracę na terenie Polski. 4. Licencja zawodnika jest to zezwolenie wydane przez PZTS - na zasadach określoch w Regulaminie nadawania i pozbawiania licencji zawodnika, licencji klubowej i licencji trenera - uprawniające zawodnika do uczestnictwa we współzawodnictwie organizowam przez PZTS. 5. Umowa jest to dokument wiążący zawodnika z klubem, którego barwy reprezentuje, zawierającą postanowienia odnośnie wzajemch praw i obowiązków klubu i zawodnika oraz w przypadku zawodników profesjonalistów wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz klubu Zmia barw klubowych dokonuje się za zgodą PZTS, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Za wyszkolenie zawodnika zmieniającego barwy klubowe (dotyczy to tylko zawodniczek i zawodników zmieniających barwy klubowe po raz pierwszy) przysługuje macierzystemu klubowi ekwiwalent. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od klasy zawodnika i określa ją Taryfikator Opłat Transferowych PZTS, za wyjątkiem sytuacji kiedy umowa pomiędzy klubem i zawodnikiem oraz opiekunem prawm przewiduje inaczej. W odniesieniu do medalistów mistrzostw Europy kadetów i juniorów ekwiwalent jest podwyższo o 100 %. W takim przypadku ekwiwalent przysługuje klubowi macierzystemu za wyszkolenie zawodnika, tylko wtedy gdy zawodnik był objęty szkoleniem w klubie ubiegającym się o ekwiwalent za wyszkolenie przez co najmniej 3/4 sezonu sportowego, za który przysługuje ekwiwalent. Za transfer zawodników uczestniczących w ME ekwiwalent za wyszkolenie ustalane i regulowane jest dopiero po Mistrzostwach Europy juniorów i kadetów % kwoty ekwiwalentu (od każdej zmia barw klubowych), o którym mowa w 2 ust. 2 Regulaminu jest należne i podlega przekazaniu na rzecz PZTS. 1

2 4. W przypadku zmia przynależności klubowej pomiędzy klubami z różch województw, wojewódzki związek tenisa stołowego, na terenie którego siedzibę ma klub macierzysty zawodnika zmieniającego barwy klubowe pobiera opłatę w wysokości 2 % ekwiwalentu. Opłata ta jest równoległa z opłatą na rzecz PZTS W odniesieniu do zawodniczek ekstraklasy kobiet oraz zawodników Superligi mężczyzn i I ligi, zamierzających zmienić barwy klubowe, wprowadza się możliwość wpisu na listę transferową prowadzoną przez PZTS. Za umieszczenie na liście transferowej pobiera się opłatę, której wysokość określa Taryfikator Opłat Transferowych PZTS. 2. Zawodnik ma prawo wystąpić do PZTS z wnioskiem o umieszczenie go na liście transferowej o ile nie posiada ważnej umowy z klubem lub umowa wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu przed rozpoczęciem następnego sezonu rozgrywkowego. 3. Zawodnik składający wniosek, o którym mowa w 3 ust. 2 Regulaminu powinien przedłożyć oświadczenie, stwierdzające iż spełnione są wskazane 3 ust. 2 Regulaminu warunki do umieszczenia zawodnika na liście transferowej. 4. Wniosek o dokonanie wpisu na listę transferową powinien zawierać : 1) imię i nazwisko zawodnika, 2) dotychczasowy status (profesjonalista), 3) wskazanie klubu, którego barwy zawodnik reprezentował, 4) wskazanie adresu do korespondencji, 5) wskazanie ewentualch pełnomocników, 6) oświadczenie o którym mowa w 3 ust. 3 Regulaminu, 7) dowód wniesienia opłaty za umieszczenie na liście. 5. Decyzję w przedmiocie wpisu zawodnika na listę transferową podejmuje PZTS. 6. Decyzja o odmowie wpisu zawodnika powinna zawierać uzasadnienie. Decyzja taka jest doręczana zawodnikowi z urzędu. 7. Zawodnik związa umową może zostać wpisa na listę transferową jedynie za zgodą klubu, którego barwy reprezentuje Zawodnicy niższych klas rozgrywkowych występują z wnioskiem o zmianę barw klubowych za pośrednictwem wojewódzkiego związku tenisa stołowego, na terenie którego siedzibę ma klub zawodnika zmieniającego barwy klubowe. 2. Wniosek o zmianę barw klubowych powinien zawierać: 1) imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, 2) dotychczasową przynależność klubowa, 3) wskazanie klubu do którego zawodnik zamierza przejść, 4) oświadczenie dotychczasowego klubu, iż zawodnik spełnia warunki określone 3 ust. 2 Regulaminu, 5) oświadczenie zawodnika, że nie podpisał umowy z inm klubem, 6) dowód wniesienia na rzecz klubu wynagrodzenia za wyszkolenie stosownie do Taryfikatora Opłat Transferowych PZTS, 2

3 3. Zawodnik związa umową może wystąpić o zmianę barw klubowych lub zwolnienie okresowe jedynie za zgodą klubu. 5 Zawodnik, który nie ukończył 18 lat może wystąpić o zmianę przynależności klubowej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawch Zawodnicy zamierzający zmienić barwy klubowe, którzy nie wypełniają postanowień 2, 3, 4 i 5 Regulaminu zostają skierowani na karencje. 2. Okres karencji ustala się na jeden sezon rozgrywkowy. Karencja dla juniorów, kadetów i młodzików na ich wniosek może być skrócona o połowę. 3. Po zakończeniu karencji ekwiwalent za wyszkolenie zmniejsza się o 50 %. 4. W przypadku zmia barw klubowych po upływie okresu karencji należy przedłożyć dokument stwierdzający fakt zakończenia karencji Termin zgłoszenia zawodnika, celem umieszczenia go na liście transferowej PZTS upływa 31 maja każdego roku (decyduje data stempla pocztowego). Po tym terminie dopuszcza się umieszczenie zawodnika na liście transferowej po wniesieniu zwiększonej opłaty, która będzie określona przez Zarząd PZTS Taryfikatorze opłat transferowych. 2. Ostatecz termin umieszczenia zawodnika na liście transferowej upływa 30 czerwca każdego roku. 3. W terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o umieszczeniu zawodnika na liście transferowej zainteresowa klub może złożyć do Wydziału Rozgrywek PZTS zastrzeżenia odnośnie dopuszczalności umieszczenia na liście transferowej, wskazując jednocześnie fakty uzasadniające wniesie zastrzeżeń. 4. Wydział Rozgrywek PZTS po zapoznaniu się ze stanem sprawy wyda rozstrzygnięcie co do dopuszczalności umieszczenia zawodnika na liście transferowej Zawodników zagraniczch i z państwa, będącego członkiem ETTU dla Superlig męskiej / członka Unii Europejskiej dla pozostałych klas rozgrywkowych, potwierdza się do rozgrywek (zgłasza się we wnioskach na licencję ) w tych samych terminach co zawodników polskich. 2. Warunkiem wydania licencji okresowej zawodnikowi zagranicznemu jest wpłacenie na rzecz PZTS kwoty określonej przez Taryfikator opłat transferowych. 3. W jedm Klubie może być potwierdzona dowolna liczba zawodników zagraniczch. 4. Zasady uczestnictwa zawodników zagraniczch, w tym i z państwa, będącego członkiem ETTU dla Superligi męskiej / członka Unii Europejskiej dla pozostałych klas rozgrywkowych, w rozgrywkach ch i drużynowych określa Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 3

4 9 1. Kluby maja prawo do wypożyczenia swoich zawodników na czas określo w umowie zawartej pomiędzy klubami. 2. Zawodnik, będący wychowankiem klubu macierzystego lub posiadający aktual kontrakt z dam klubem, może być wypożycza wielokrotnie. 3. Warunkiem zatwierdzenia do rozgrywek wypożyczonego zawodnika jest dostarczenie do PZTS umowy zawartej pomiędzy zainteresowami klubami oraz pisemnej zgody zawodnika. 4. Sprawę opłat za wypożyczenie zawodnika reguluje Taryfikator Opłat Transferowych PZTS, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu Zawodnik w trakcie sezonu może reprezentować barwy tylko jednego klubu za wyjątkiem sytuacji określonej w ustępie Zawodnik zagranicz, po zgłoszeniu akcesu do polskiego klubu, musi złożyć oświadczenie, że w bieżącym sezonie nie będzie występował w inm zagraniczm klubie Przynależność klubową zawodnika na da sezon rozgrywkowy określa licencja okresowa zawodnika. 2. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji określa uchwała nr 134/Z/2011 Zarządu PZTS z dnia , wprowadzająca Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika, licencji klubowej i licencji trenerskiej. 3. W przypadku likwidacji sekcji tenisa stołowego w klubie sportowym w okresie po 1 sierpnia, zawodnik może wystąpić w inm klubie od rundy rewanżowej, natomiast jeżeli nastąpi likwidacja sekcji w rundzie rewanżowej po 1 stycznia, to zawodnik może wystąpić w inm klubie dopiero w nowym sezonie. W tym stanie rzeczy zawodnik jest wol i może zgłosić przynależność do nowego klubu na tych zasadach jak zawodnik zgłasza do PZTS po raz pierwszy. 4. Ostateczna decyzje o wyrażeniu zgody na reprezentowanie przez zawodnika klubu w dam sezonie rozgrywkowym wydaje PZTS Licencje stałe i okresowe dla zawodników zgłaszach do PZTS po raz pierwszy, w tym mających przerwę w posiadaniu licencji okresowej przez poprzednie trzy sezo, przyznawane są w ciągu całego roku. 2. Licencje okresowe zawodników zmieniających barwy klubowe przyznawane są wyłącznie w następujących terminach: 1) kluby ekstraklasy od 1 czerwca do 30 czerwca każdego roku, 2) kluby I ligi od 1 czerwca do 20 lipca każdego roku, 3) kluby II ligi i klas niższych od 1 czerwca do 10 września każdego roku. 4

5 3. Kluby, które awansowały do Superligi lub Ekstraklasy oraz do I ligi w wyniku uzupełniających baraży, mają usankcjonowane późniejsze niż w ustępie 2 zmia barw klubowych zawodników, ale po uzyskaniu awansu nie mogą już dokować nowych transferów do tej klasy rozgrywkowej. Wszystkie zawarte w Regulaminie ustalenia dotyczą w równej mierze zawodników i zawodniczek Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZTS. 5

6 TARYFIKATOR OPŁAT TRANSFEROWYCH PZTS 1. Ustala się następujące kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w PLN. Miejsce w rankingu PZTS ITTF/ETTU Światowy* Europejski* Rozgrywki Drużynowe Ekstraklasa/ Superliga Rozgrywki Drużynowe I LIGA SENIOR JUNIOR KADET MŁODZIK * - wysokość opłaty transferowej na rzecz PZTS, a dotyczy tylko zawodników, którzy nie mają polskiego obywatelstwa. 2. Opłata transferowa na rzecz PZTS wynosi 10% maksymalnego ekwiwalentu za wyszkolenie, również w przypadku uzgodnienia między klubami niższego ekwiwalentu. W przypadku wypożyczenia opłata wynosi 10 % (wypożyczenie musi być wyraźnie zaznaczone na oświadczeniu). 3. W przypadku zmia barw klubowych pomiędzy klubami z różch województw, wojewódzki związek tenisa stołowego właściwy ze względu na siedzibę dotychczasowego klubu zawodnika pobiera opłatę w wysokości 2% wynagrodzenia. 4. Za transfer zawodnika zagranicznego (spoza państwa, będącego członkiem ETTU) opłata transferowa wynosi 1700 złotych lub wyższa kwota wynikająca z rankingu europejskiego lub światowego. 5. zawodnika powracającego z zagranicy dla celów transferowych na wniosek Wydziału Szkolenia ustala Wydział Rozgrywek. 6. Opłata za umieszczenie zawodnika Superligi mężczyzn / Ekstraklasy kobiet i I ligi na liście transferowej wynosi 100 złotych. 6

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje:

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje: Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi

Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi t.j.uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13.04.2008 r. zm. Uchwała nr IX/217 z dnia 17.06.2009r. zm. Uchwała nr XIV/335 z dnia 6.10.2009r. zm. Uchwała nr II/16 z dnia 11.02.2010r. zm. Uchwała nr XIII/242 z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała nr X/224 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 36 1 pkt 23) w związku z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 r. z uwzględnieniem zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Programu Opcji Menedżerskich Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo