Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone w ostatnich latach regulacje prawne stworzyły warunki do powstawania nowych instytucji finansowych. Pojawiły się banki prywatne, banki z udziałem kapitału zagranicznego, giełda papierów wartościowych. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi doskonalącymi system bankowy. Jego reforma jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Wiedza na temat społecznych zachowań, postaw i opinii o rynku usług bankowych może być pomocna w pracach nad rozwiązaniami organizacyjnymi i legislacyjnymi w tym zakresie. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań sondażowych zrealizowanych w latach przez kilka ośrodków badania opinii publicznej, które dotyczyły m.in. takich kwestii, jak: postawy wobec oszczędzania, popularność lokat pieniężnych i kredytów, zaufanie do banków i polskiej złotówki, ocena usług bankowych.

2 BSE 1 Wprowadzenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja niektórych społecznych postaw i zachowań związanych z pieniędzmi i bankami w warunkach tworzącego się dynamicznie rynku usług finansowych. Z dostępnego materiału empirycznego analizie i omówieniu poddano te dane, które dotyczyły problemów: * postaw wobec oszczędzania, zainteresowania społeczeństwa lokowaniem pieniędzy w bankach i różnego rodzaju inwestycjami, motywów i możliwości oszczędzania; * popularności poszczególnych form usług bankowych, zaufania do banków i polskiej złotówki; * oceny usług bankowych: poziomu świadczonych usług, sposobów prezentowania informacji o ofercie usług bankowych, postulatów klientów dotyczących usprawnienia obsługi bankowej. W opracowaniu wykorzystano wyniki następujących badań empirycznych przeprowadzonych w latach , na zlecenie różnych instytucji, przez trzy ośrodki badania opinii publicznej: 1. Centrum Badania Opinii Społecznej: "Prywatyzacja Wielkopolskiego Banku Kredytowego" - badanie przeprowadzono na zlecenie tegoż banku w dniach 2-4 marca 1993 r. na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłej ludności kraju (powyżej 18 roku życia) metodą wywiadu osobistego z kwestionariuszem, N (liczebność próby) = 1196, "Aktualne problemy i wydarzenia" - badanie przeprowadzone w dniach maja 1993 r. na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłej ludności kraju metodą wywiadu osobistego z kwestionariuszem, N = Instytut Badania Opinii i Rynku "Pentor: "Opinie o oszczędzaniu i lokowaniu oszczędności" - badanie przeprowadzone na zlecenie PKO BP w dniach lutego 1993 r. na reprezentatywnej, losowej próbie ludności kraju powyżej 15 r. życia metodą wywiadu osobistego z kwestionariuszem, N = 1000, "Postrzeganie wybranych banków przez ludzi biznesu, finansów, ubezpieczeń i konsultingu oraz liderów opinii" - badanie przeprowadzone na zlecenie jednego z banków we wrześniu 1992 r. na 500 osobowej reprezentacji ww. środowisk. 3. "Estymator" Ośrodek Badań Społecznych: "Ocena zakresu i jakości usług bankowych" - badanie przeprowadzono na zlecenie Konsumenckiego Instytutu Jakości w czerwcu 1992 r. na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłej ludności kraju metodą ankiety pocztowej, na 600 wysłanych ankiet uzyskano zwrot 419 kwestionariuszy. Postawy wobec oszczędzania a realne możliwości społeczeństwa Stosunek Polaków do oszczędzania jest zdecydowanie pozytywny; 78% respondentów "Pentora" (luty

3 2 BSE 93) przejawiało chęć oszczędzania pieniędzy z tym, że nie u wszystkich była ona jednakowo silna. Prawie polowa badanych to zdecydowani zwolennicy oszczędzania, przekonani, że zawsze należy odkładać pewną część dochodów niezależnie od tego, czy zarabia się mało, czy dużo. Ponad 1/3 respondentów uważa, że oszczędzać należy wtedy, gdy nie wiąże się to z wyrzeczeniami. O bezsensowności oszczędzania przekonana jest 1/5 badanych. Procentowy rozkład poglądów na temat oszczędzania prezentuje rys. nr 1 (% od N-1000). Rys. nr 1 Poglądy na temat oszczędzania Źródło: Pentor (luty 1993 r.). Analiza statystyczna wykazała, że prooszczędnościowe postawy badanych nie są istotnie związane z cechami demograficzno-spotecznynii, takimi jak: płeć, wiek, wykształcenie. Czynnikiem różnicującym poglądy na temat oszczędzania jest natomiast miejsce zamieszkania, wysokość dochodów oraz fakt posiadania lub brak oszczędności. Największy odsetek przekonanych, że oszczędzanie zupełnie nie ma sensu występuje wśród mieszkańców wsi (30%), najmniejszy (11%) - w Warszawie. Odwrotnie jest ze zwolennikami bezwarunkowego oszczędzania: najwięcej ich znajduje się w Warszawie (62%), najmniej - na wsi (38%). Jest zrozumiałe, że stosunek do oszczędzania jest związany z poziomem zamożności ludzi. Osoby o najniższych dochodach rodzinnych (do 2 min zł miesięcznie) są częściej przekonane, że oszczędzanie zupełnie nie ma sensu (29% z tej kategorii dochodów) niż osoby o dochodach powyżej 5 min zł (13%). Z kolei respondenci deklarujący posiadanie oszczędności złotówkowych stosunkowo częściej byli skłonni do podzielania poglądu, że "zawsze należy odkładać pewną część dochodów" (53% posiadających oszczędności) niż badani ich nie posiadający (36%). Posiadaczy oszczędności było natomiast mniej

4 BSE 3 w grupie osób podważających sens oszczędzania (14%) aniżeli wśród osób nie posiadających oszczędności (24%).Chociaż większość badanych jest przekonana o potrzebie a nawet konieczności oszczędzania pieniędzy, to realne możliwości ich odkładania posiada zdecydowana mniejszość. Badania i dane statystyczne wykazują, że zdecydowana większość społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. Według sondażu "Estymatora" takich osób w czerwcu 1992 r. było 76,4%. Badania "Pentora" (luty 93) dały podobne wyniki: 68% ankietowanych nie posiadało oszczędności złotówkowych a 85% - dewizowych. Z badań Pentora" wynika, że osoby deklarujące brak oszczędności złotówkowych to częściej ludzie młodzi, przed rozpoczęciem aktywności zawodowej (do 19 roku życia) oraz starsi, po zakończeniu aktywności zawodowej (60 lat i więcej). Są to zdecydowanie częściej ludzie z wykształceniem podstawowym (78%), mieszkańcy wsi (79%) oraz osoby, których dochód rodzinny nie przekracza 2 min zł miesięcznie (82%), podczas gdy wśród badanych z wykształceniem wyższym osób nie posiadających oszczędności było znacznie mniej, bo tylko 46%, wśród mieszkańców Warszawy - 53% i tyleż samo wśród respondentów dysponujących miesięcznym dochodem powyżej 5 min zł. Mimo, że tylko ok. 30% Polaków deklaruje posiadanie jakichś oszczędności, obserwuje się stały wzrost zasobów oszczędnościowych w tankach. Według danych PKO BP, w porównaniu do 1991 r., w 1992 r. nastąpił przyrost wkładów oszczędnościowych o 23 biliony złotych. W I kwartale 1993 r. wkłady złotówkowe wzrosły o dalsze 19,8 bilionów zł, tj, o ok. 16,3% w porównaniu z końcem 1992 r. przy inflacji w tym okresie na poziomie ok. 10%. Jest to swoisty paradoks. Z jednej strony - maleją realne dochody gospodarstw domowych, a z drugiej - rosną zasoby oszczędnościowe ludności. Chociaż depozyty złotowe gospodarstw domowych przyrosły w 1992 r. o około 60%, a walutowe - o około 53%, to nowych lokat pieniężnych było dwukrotnie mniej niż w 1991 r. Dane te mogą oznaczać, że następuje coraz większe zróżnicowanie w poziomie zamożności naszego społeczeństwa. Maleje liczba ludzi posiadających oszczędności, ale za to ci, którzy je posiadają, mają odłożone coraz większe kwoty. Ekonomiści tłumaczą przyrost wkładów oszczędnościowych również dopisanymi do nich odsetkami (por. artykuły: G. Rytelewska, A. Szablewski - Paradoks oszczędności, w: "Życie Gospodarcze", nr 22, 30 maja 1993 r.; Ranking banków 93, w: "Gazeta Bankowa", nr 25, 18 czerwca 1993 r.). Postawy wobec oszczędzania ujawniły się także w badaniach "Pentora" (luty 93), który zadał respondentom pytanie antycypujące zachowanie w sytuacji nieoczekiwanego przypływu gotówki. Odpowiedzi na nie można potraktować jako wskaźnik gotowości da oszczędzania ale także wskaźnik zaufania do banków. Można także na ich podstawie wnioskować o stosunku Polaków do pieniędzy, tzn. czy jest on aktywny czy pasywny. Wprawdzie większość respondentów (56%) nic byłaby skłonna do ulokowania niespodziewanych pieniędzy w banku na procent, to jednak fakt, że zrobiłoby to 43% badanych, świadczy o znacznej popularności postaw prooszczędnościowych w naszym społeczeństwie oraz o stosunkowo dużym, potencjalnym zaufaniu ludzi do banków. Do ulokowania pieniędzy w banku częściej skłonne są osoby starsze, w wieku 60 lat i powyżej (63%

5 4 BSE osób w tej kategorii wiekowej) i mieszkańcy Warszawy (55%), niż ludzie młodzi w wieku lat (34% respondentów w tym przedziale wieku) i mieszkańcy wsi (41% osób). Z kolei, do zainwestowania pieniędzy bardziej skłonne są osoby młode (w cytowanym przedziale wieku 66%) oraz osoby mieszkające w miastach do 20 tys. (62% respondentów z tej kategorii miejscowości). Zróżnicowane są cele, jakie przyświecają osobom skłonnym do zainwestowania pieniędzy w przypadku przypływu większej gotówki (% od N = 563). Najliczniejszą grupę (38%) stanowili ci, którzy przeznaczyliby pieniądze na zakup mieszkania lub budowę domu. O tym, że chodzi tu raczej o zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych świadczy fakt, że na ten cel najczęściej wydaliby gotówkę ludzie młodzi, między 20 a 29 rokiem życia oraz mieszkańcy Warszawy. Ponadto 15% ankietowanych wydałoby pieniądze na meble i artykuły gospodarstwa domowego. A zatem (w sumie) cele mieszkaniowe okazały się priorytetowe dla 53% respondentów. Co szósty badany byłby gotów zaryzykować i zainwestować nieoczekiwaną gotówkę w otworzenie własnego interesu czy firmy. Większa przedsiębiorczość cechuje mężczyzn (21%) niż kobiety (11%). Najmniej zainteresowani inwestycjami we własną firmę są mieszkańcy Warszawy (8%). Pozostałe cele nie zyskały większego uznania respondentów, W sumie osób, które mając większą gotówkę byłyby skłonne "puścić ją w obieg" po to, by przyniosła dodatkowy zysk, było 53,5% (% od N = 1000), w tym 43% powierzyłoby to zadanie bankom, 9% - własnej przedsiębiorczości (otwierając firmę), a 1,5% kupiłoby akcje przedsiębiorstw. Można powiedzieć, że gdyby ludzie mieli pewne nadwyżki finansowe i zaspokojone podstawowe potrzeby mieszkaniowe, mógłby się wtedy ujawnić ich potencjalny, aktywny stosunek do pieniędzy. O tym, że tylko niewielką grupę ludzi stać na to, świadczą min. wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów banków w latach przez Instytut Psychologii PAN. Celem badań było poznanie motywów skłaniających ludzi do oszczędzania. Okazało się, że pierwsze miejsce zajmuje pragnienie zabezpieczenia się na starość (40% wskazań). Co czwarty badany gromadzi pieniądze na określony z góry cel (dobra trwałego użytku), a tylko 30% lokuje w bankach nadwyżki finansowe bez określonego przeznaczenia. Niespełna 8% badanych kieruje się zamiarem pomnożenia pieniędzy lub przynajmniej uniknięcia strat związanych z inflacją (por. artykuł: G. Łyś - Oszczędny optymista, w: "Gazeta Bankowa" nr 25, 18 czerwca 1993 r.). Popularność usług bankowych Według sondaży CBOS (marzec 93) i "Estymatora" (czerwiec 92) około 60% Polaków nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek bankiem. Analiza danych statystycznych zebranych przez CBOS (marzec 93) pozwala na scharakteryzowanie, pod względem demograficzno-społecznym, obydwu grup respondentów: klientów banków (40% w całej próbie) i respondentów, którzy nie korzystali z usług bankowych (60%). Klientami banków są najczęściej osoby w średnim wieku (52% badanych w wieku lat korzysta z usług bankowych), ludzie z wykształceniem średnim (51%) i wyższym (72%), właściciele przedsiębiorstw

6 BSE 5 prywatnych (63%), przedstawiciele inteligencji i kadry kierowniczej (60%), osoby dysponujące miesięcznie co najmniej 2 min zł na jedną osobę w rodzinie (57%) oraz ankietowani pochodzący z Polski północnej (51%), Do grupy osób nie korzystających z usług bankowych zaliczają się najczęściej ludzie młodzi, między 18 a 25 rokiem życia (72%) i starsi, powyżej 55 roku życia (69%), osoby z wykształceniem podstawowym (73%), robotnicy niewykwalifikowani (83%), respondenci, których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1 min zł (70%), a także mieszkańcy Polski wschodniej (35%), południowo-wschodniej (37%) i południowo-zachodniej (36%). Informacje o tym, z jakich usług najczęściej korzystają indywidualni klienci banków mogą być pomocne przy wytyczaniu strategii ich rozwoju oraz planowaniu działań reklamowych i promocyjnych. Przyjmowanie i obsługa depozytów pieniężnych oraz kredytowanie, to dwie podstawowe, z punktu widzenia klientów, formy działalności banków. W pierwszej kolejności przedstawimy hierarchię popularności kilku rodzajów depozytów pieniężnych, a następnie poziom popularności kredytów i pożyczek bankowych. Informacje dotyczące różnego rodzaju lokat pieniężnych pochodzą z sondażu zrealizowanego przez Instytut "Pentor" (luty 93). Odsetki respondentów posiadających w bankach pieniądze na różnego typu lokatach potraktowano w niniejszym opracowaniu jako wskaźniki popularności tych lokat. Dane na ten temat prezentuje rys. nr 2 (% od N = 1000). Rys. nr 2. Rodzaje lokat złotówkowych Źródło: Pentor (luty 1993 r.). Największą popularnością wśród badanych cieszy się, najmniej atrakcyjna finansowo ze względu na najniższe oprocentowanie, książeczka oszczędnościowa (wpłaty i wypłaty a vista). Mimo pojawienia się na rynku usług bankowych nowych form lokat pieniężnych, ludzie w dalszym ciągu najczęściej korzystają

7 6 BSE z tradycyjnej, przez wiele lat jedynej, możliwości deponowania pieniędzy w banku. Interesujące byłoby zbadanie, w jakim stopniu decydują o tym czynniki psychologiczne (np. nawyk, lęk przed nowym), w jakim społeczne (np. wzory społecznych zachowań), a w jakim ekonomiczne (np. potrzeba częstego dofinansowywania, "ratowania" budżetów domowych). Książeczka mieszkaniowa, której posiadanie zadeklarowało 17% badanych jest szczególną, w polskich realiach, formą oszczędzania, pewnego rodzaju reliktem spółdzielczego systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego. Grupa posiadaczy depozytów terminowych (książeczek z wkładami terminowymi i lokat terminowych) nie jest jeszcze zbyt liczna, są to jednak klienci dysponujący już pewną wiedzą o bankach, rodzajach lokat, oprocentowaniu itp. Podczas gdy właściciele tradycyjnych książeczek oszczędnościowych deponują swoje wkłady głównie w PKO BP, to posiadacze książeczek i lokat terminowych składają swoje oszczędności niemal w równym stopniu w PKO i w innych bankach. Złożenie oszczędności na książeczkach i lokatach terminowych jest również przejawem większego zaufania do instytucji banku aniżeli w przypadku tradycyjnych książeczek. Jako wskaźnik finansowego "cywilizowania się" polskiego społeczeństwa można w pewnym stopniu potraktować procent posiadaczy kont osobistych, najpowszechniejszej w krajach rozwiniętych formy dysponowania pieniędzmi. Fakt, że co dziesiąty ankietowany przez Instytut Pentor" dysponował kontem osobistym świadczy o tym, że wprawdzie nie jest to jeszcze popularna forma oszczędzania i rozliczania się, ale jednak wyraźny początek powstawania nowego stylu "finansowych zachowań". O tym, czy te zachowania będą się szybko upowszechniać zdecyduje w znacznym stopniu tempo i sprawność bankowego systemu przepływu pieniędzy oraz zdolności adaptacyjne handlu do bezgotówkowej formy rozliczeń. Jak na razie bowiem rachunki te pełnią u nas podobną rolę, co tradycyjne książeczki oszczędnościowe. Ogólna charakterystyka grupy posiadaczy różnego rodzaju lokat bankowych uwzględniająca niektóre cechy społeczne i demograficzne pozwala na sformułowanie kilku wniosków: - o ulokowaniu pieniędzy w banku w największym stopniu decyduje poziom wykształcenia i wysokość rodzinnych (miesięcznych) dochodów. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich przedstawianych typów lokat bankowych. Posiadany materiał statystyczny nie pozwala ustalić, który z dwóch czynników jest istotniejszy. Powszechnie wiadomo, że zachodzi między nimi wysoka korelacja, bowiem wykształcenie daje większe kwalifikacje, często lepiej płatną pracę, większe możliwości dorobienia, czy znalezienia nowej pracy; - posiadaczami bankowych lokat pieniężnych są najczęściej ludzie w wieku średnim, między 40 a 49 rokiem życia. Wyjątek stanowią posiadacze książeczek mieszkaniowych, którzy najczęściej są ludźmi młodymi (15-19 lat); - na ulokowanie pieniędzy w banku częściej decydują się mieszkańcy miast aniżeli osoby mieszkające na wsi. Decydować o tym mogą zarówno czynniki ekonomiczne, przestrzenne, ale i społecznopsychologiczne. Powyższe dane dotyczyły lokat złotówkowych. Wśród respondentów Testera* (luty 93) posiadaczami kont dewizowych było zaledwie 8%. O tym, że społeczeństwo preferuje lokaty złotówkowe świadczą odpowiedzi na pytanie, w jakiej wa-

8 BSE 7 lucie - polskiej czy obcej ~ woleliby badani ulokować swoje życiowe oszczędności; otóż 55% wybrało lokowanie oszczędności w polskich złotych a 44% w dewizach. Uzyskany wynik jest tym ciekawszy, że prawie 3/4 respondentów (74%) w tym. samym badaniu nie przychyliło się do opinii, że "polska złotówka stalą się już prawdziwym pieniądzem 9. Na liście najbardziej godnych zaufania walut złotówka znalazła się na jedenastym miejscu (na 15 wymienionych w kwestionariuszu). Pierwsze trzy miejsca zajęły: dolar amerykański (95% respondentów uznało go za walutę solidną i godną zaufania), marka niemiecka (91%) i funt brytyjski (78%). 18% ankietowanych wyraziło zaufanie do polskiej waluty. Z danych PKO BP za pierwsze półrocze 1993 r. wynika, że klienci uciekają od złotówek. Co miesiąc PKO BP zakłada około 6 tys. nowych kont walutowych. Rośnie też wysokość wkładów na nich zgromadzonych, (por. Trudne potoczę PKO BP, w: "Gazeta Wyborcza" nr 182, 6 sierpnia 1993 r.) Udzielanie kredytów i. pożyczek jest dragą, po obsłudze lokat pieniężnych, kategorią usług świadczonych przez banki na rzecz klientów indywidualnych. Z sondażu przeprowadzonego przez "Pentor" (luty 93) wynika, że stosunek badanych do pożyczania pieniędzy z banku jest zdecydowanie pozytywny. 58% respondentów opowiedziało się za kupowaniem na kredyt dóbr trwałego użytku (np. dom, samochód, meble, telewizor), przeciw było 17%, a co czwarty badany (25%) nie miał w tej kwestii wyrobionego zdania. Chociaż społeczny klimat dla instytucji kredytów i pożyczek bankowych jest dobry, to grupa klientów-kredytobiorców jest jeszcze stosunkowo niewielka. Z fragmentów badań cytowanych ośrodków wynika, że: - 5% respondentów "Pentora" (hity 93) wzięło lub starało się o kredyt bankowy "w ciągu ostatnich trzech miesięcy"; - 12% respondentów CBOS (marzec 93) skorzystało z kredytu lub pożyczki bankowej "w ciągu ostatniego roku"; - 10% respondentów "Estymatora" (czerwiec 92) pożyczyło z banku pieniądze "w ciągu ostatnich dwóch łat". Wysokie oprocentowanie kredytów bankowych stanowi prawdopodobnie poważną barierę popytu na tego typu usługi. Spośród respondentów "Pentora" jedynie 3% zamierzało ubiegać się w ciągu najbliższych trzech miesięcy o uzyskanie kredytu w banku, a 15% brało pod uwagę taką możliwość. Największe zainteresowanie kredytami bankowymi (łącznie zdecydowani i niezdecydowani wziąć kredyt) obserwuje się wśród osób w wieku średnim, między 30 a 49 rokiem życia (22-23%), wśród badanych z wykształceniem średnim (25%) i wyższym (23%) oraz wśród tych respondentów, których dochody rodzinne przekraczają 5 min zł. Zaufanie do banków Od pewnego czasu działają w kraju, obok znanych wcześniej państwowych i spółdzielczych, banki prywatne polskie, zagraniczne oraz o kapitale mieszanym.

9 8 BSE Mając do wyboru zdeponowanie pieniędzy w banku polskim i zagranicznym, prawie 3/4 badanych "Pentora" (hity 93) zdecydowałoby się na bank polski. Respondenci "Pentora" (Juty 93) znacznie większym zaufaniem darzą również banki państwowe niż prywatne: 88% respondentów zdecydowałoby się na ulokowanie swoich życiowych oszczędności właśnie w banku państwowym. Większe zaufanie do banków prywatnych zadeklarowało tylko 11% badanych "Pentora" (luty 1993 r.). Jest prawdopodobne, że znaczny wpływ na taką postawę mają ujawniane co jakiś czas "afery bankowe" oraz przypadki bankrutowania prywatnych banków. Ludzie wolą nieco niższe oprocentowanie niż ryzyko utraty wszystkich oszczędności. Jedynym czynnikiem w znacznym stopniu różnicującym prezentowane postawy jest wiek respondentów. Aż 41 % ankietowanych, którzy nie przekroczyli 19 roku życia, wyraziło gotowość ulokowania swoich oszczędności w banku prywatnym (w całej przebadanej" próbie takich chętnych było tylko 11%). Wśród osób między 20 a 29 rokiem życia było ich już tylko 14%, a w grupie powyżej 59 roku życia - 2%. Prawie 3/4 najmłodszych respondentów (73%) wybrało również bank zagraniczny jako miejsce ewentualnej lokaty oszczędności. Także i w tym przypadku - im wyższy wiek badanych, tym mniejsze zaufanie do banków z udziałem kapitału zagranicznego. Tylko 6% badanych powyżej 59 roku życia powierzyłoby swoje życiowe oszczędności takim bankom. Zależność ta uwidacznia się nie tylko w postawach ale i w zachowaniach klientów. Z omawianych wcześniej badań Instytutu Psychologii PAN wynika, że średnia wieku klienta PKO BP wynosi 47,3 lat, nowych banków prywatnych - 39,7. Innym wskaźnikiem zaufania do banków państwowych i prywatnych są odpowiedzi uzyskane przez GBOS (marzec 93) na pytanie, czy banki powinny być - tylko państwowe, tylko prywatne -czy też zarówno państwowe, jak I prywatne. Odpowiedzi na tak zadane pytanie prezentuje rys. nr 3 (% od N = 1196) Rys. nr 3. Wybór rodzaju własności banku Źródło: CBOS (marzec 1993 r.).

10 BSE 9 Wprawdzie najwięcej, bo 58% respondentów akceptuje istnienie obydwu form własności banków, jednakże 32% opowiada się za wyłącznością własności państwowej w tym sektorze, a tylko 6% stanowią radykalni zwolennicy prywatyzacji banków w Polsce. Ilustracją stopnia zaufania do banków państwowych i prywatnych mogą w pewnym stopniu być dane liczbowe o respondentach korzystających z usług poszczególnych, konkretnych banków. Na rys. nr 4 prezentującym ranking banków, których klientelę stanowili respondenci CBOS (marzec 93), umieszczono tylko te banki, które przyciągnęły więcej niż 2% klientów (odsetki liczono w stosunku do ogółu korzystających z usług bankowych (% od N = 475 osób). Rys 4. Lista najpopularniejszych banków Źródło: CBOS (marzec 1993 r.) Największą popularnością cieszą się banki państwowe i spółdzielcze, chociaż najwyższe oprocentowanie można otrzymać w bankach prywatnych. Również ze statystyk bankowych wynika, że najwięcej depozytów złotówkowych i dolarowych znajduje się w banku PKO BP i PKO SA. Powszechność korzystania z ich usług może brać się zarówno z większego zaufania do nich, jako że depozyty w nich złożone są gwarantowane przez skarb państwa, ale i z łatwiejszego dostępu do nich. Pod tym względem na pierwszym miejscu znajduje się bank PKO BP, który ma 393 oddziałów i filii, podczas gdy np. BGŻ ma tylko 99. Okazuje się, że klienci nie znają dobrze nazwy banku, w którym deponują pieniądze. Świadczy o tym fakt, że najczęściej wymieniano skrót PKO (32,7%), a tylko 3,6% ankietowanych wymieniło skrót pełnej nazwy banku - PKO BP. Być może nie wszyscy, którzy posiadają książeczki oszczędnościowe uważają to za kontakt z instytucją bankową, zwłaszcza, że część klientów dokonuje wpłat i wypłat za pośrednictwem urzędów pocztowych. O tym, jak bliskość banku jest dla klientów ważna świadczą odpowiedzi na pytanie o motywy wyboru banku ("Estymator'', czerwiec 92). Procentowy rozkład odpowiedzi prezentuje rys. nr 5 (% od

11 10 BSE N=419). Usytuowanie banku w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy okazało się być najważniejszym motywem jego wyboru (62% wskazań), a ponieważ o braku alternatywy w wyborze banku mówiło 20% badanych, w sumie motyw dostępności był decydujący dla większej grupy respondentów. Pozostałe, wymieniane przez ankietowanych, przyczyny wyboru banku zależały od jakości jego usług: szybkiej, uprzejmej i fachowej obsługi (28% wskazań) oraz korzystnego oprocentowania (28% wskazań - najczęściej przez osoby z wyższym wykształceniem). Rys. nr 5. Motywy wyboru banku Źródło: Estymator (czerwiec 1992). Ocena usług bankowych Coraz bogatsza oferta rynku usług bankowych i rosnące możliwości lokowania pieniędzy, zmuszają banki do poprawy jakości obsługi klientów. Jednakże nadal w opiniach osób korzystających z usług bankowych występuje wiele niekorzystnych zjawisk. Dane pochodzące z badań "Estymatora" (czerwiec 92) prezentuje rys. nr 6. Rys. nr 6. Negatywne opinie o bankach Źródło: Estymator (czerwiec 1992 r.).

12 BSE 11 Dane te świadczą o tym, że nadal utrzymują się tradycyjne uciążliwości: kolejki, niefachowa i nieuprzejma obsługa klientów oraz brak informacji. Ankietowani, zapytani o sposoby poprawy usług bankowych postulowali wiele przedsięwzięć pozwalających polepszyć jakość pracy banków. Dane w tym zakresie prezentuje rys. nr 7 (% od N = 500). Rys. nr 7. Postulaty poprawy usług bankowych Z danych tych wynika, że respondenci najczęściej proponują rozwiązania stosunkowo proste: likwidację kolejek, kulturalną i fachową obsługę czy lepszą informację. Znacznie mniej badanych widzi potrzebę komputeryzacji banków traktowaną jako środek do usprawnienia obsługi klientów. Również w świetle wyników badan przeprowadzonych przez "Pentro" wśród przemysłowców, tankowców i środowisk opiniotwórczych - dziennikarzy i polityków - we wrześniu 1992 r. rysuje się negatywny obraz funkcjonowania polskich banków. Na pytanie o ogólną ocenę działających w Polsce banków uzyskano następujące odpowiedzi, zaprezentowane na rys. nr 8 (% od N == 500). Wyniki badań wskazują, że łącznie 63% spośród ogółu badanych ocenia banki negatywnie. Opinię pozytywną dało zaledwie 31% ogółu respondentów. Dodatkowa analiza statystyczna wykazała, że najgorszą opinię mają banki w kręgach opiniotwórczych - wśród polityków, dziennikarz)' i administracji rządowej, niewiele lepszą u menadżerów, a zwłaszcza prywatnych przedsiębiorców. Odsetek ocen negatywnych sięga 70%, a w przypadku polityków nawet 83%. Negatywne oceny przeważają we wszystkich kręgach badanych. Wyjątkiem są bankowcy, ale wśród nich aż 39% ocenia negatywnie działalność banków (por. artykuł: E. Śmiłowski - Dbać o Corporation image, "Gazeta Bankowa" nr 49 z 6 grudnia 1992 r.). Informacje o możliwościach najkorzystniejszego ulokowania pieniędzy klienci banków najczęściej uzyskują w samym banku (60% wskazało na to źródło informacji). Znaczącym źródłem wiedzy na ten temat są także znajomi i rodzina (40,8%) oraz profesjonalne środki reklamy: radio i telewizja (36%) oraz prasa codzienna (32% wskazań).

13 12 BSE Rys. nr 8. Ocena usług bankowych Źródło: Pentor (wrzesień 1992 r.). Najwięcej respondentów zdobywało informacje o ofercie usług bankowych z tablicy ogłoszeń w poszczególnych bankach (ta forma prezentacji oferty usług bankowych wskazywana była przez 55% respondentów). 45% klientów zgłaszało się po informacje bezpośrednio do okienek obsługi, a 25% do specjalnie wydzielonych punktów informacyjnych. Ulotki i foldery informacyjne wykorzystywane były przez 26% badanych. Dane te świadczą o tym, że banki stosunkowo słabo prezentują swoje usługi. Prawie połowa klientów sama, z własnej inicjatywy, poszukuje potrzebnych im informacji. Podsumowanie Przedstawione w opracowaniu dane skłaniają do sformułowania kilku ogólnych wniosków: - obserwuje się znaczną rozbieżność między postawami ludzi wobec oszczędzania pieniędzy, korzystania z usług bankowych itp. a realnymi możliwościami lub nawykami przejawiającymi się w deklarowanych i obserwowanych zachowaniach finansowych: - mimo zdecydowanie pozytywnego stosunku społeczeństwa do oszczędzania pieniędzy, zaledwie jego 1/3 posiada jakieś oszczędności, - chociaż ludzie byliby skłonni do lokowania pieniędzy w bankach na procent, to jednak gros oszczędzających przechowuje swoje pieniądze na najmniej korzystnych finansowo książeczkach oszczędnościowych a vista prawdopodobnie po to, by zabezpieczyć się na "czarną godzinę", podratować budżet, pokryć nieoczekiwany wydatek lub uciułać na jakiś określony z góry cel, - wprawdzie kupowanie na kredyt nie jest jeszcze u nas zwyczajem rozpowszechnionym, to pozytywny stosunek większości ludzi do tej formy zakupów wskazuje na duże, potencjalne zainteresowanie tym rodzajem usług bankowych, - wyrażając negatywne opinie o polskiej walucie, ludzie mając do wyboru lokaty dewizowe i złotówkowe, najczęściej wybierają te drugie, co wskazuje na skuteczność prowadzonej polityki kursowej,

14 BSE 13 * klientami banków są najczęściej tzw. drobni ciułacze, posiadający tradycyjne książeczki oszczędnościowe a vista, osoby w średnim wieku, w okresie największej aktywności zawodowej, ludzie z wykształceniem wyższym i średnim, właściciele przedsiębiorstw prywatnych, inteligencja i kadra kierownicza oraz ci, których dochody wynoszą co najmniej 2 min zł na osobę w rodzinie, * społeczeństwo darzy największym zaufaniem banki państwowe i spółdzielcze. Świadczą o tym nie tylko deklaracje słowne ale i statystyki bankowe. Jedynie ludzie młodzi są bardziej otwarci i ufni wobec nowych form własności banków, * ocena usług bankowych jest raczej niekorzystna i to zarówno w opiniach społeczeństwa jak i "profesjonalistów": menadżerów, prywatnych przedsiębiorców i polityków. Nadal łudzi irytują kolejki, nieuprzejma i niefachowa obsługa oraz brak pełnej informacji o ofercie usług bankowych, * poprawa usług bankowych jest możliwa pod warunkiem zwiększenia fachowości obsługi klientów, zwiększenia informacji o możliwościach usług bankowych, wprowadzenia komputeryzacji oraz likwidacji niepotrzebnej" biurokracji

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZKI WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZKI WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 69-5 - 69, 68-7 - 0 61-07 - 57, 68-90 - 17 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 69-0 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 GOSPODARSTWA DOMOWE: INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 1995 I PLANOWANE NA ROK 1996 WARSZAWA, LUTY 96

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 GOSPODARSTWA DOMOWE: INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 1995 I PLANOWANE NA ROK 1996 WARSZAWA, LUTY 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI, POŻYCZKI I KREDYTY WARSZAWA, LISTOPAD 96

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI, POŻYCZKI I KREDYTY WARSZAWA, LISTOPAD 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 69-5 - 69, 68-7 - 0 61-07 - 57, 68-90 - 17 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 69-0 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI, LOKATY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI BS/166/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI, LOKATY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI BS/166/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI, POŻYCZKI, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MATERIALNEGO WARSZAWA, CZERWIEC 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI, POŻYCZKI, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MATERIALNEGO WARSZAWA, CZERWIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Polacy doceniają lokaty

Polacy doceniają lokaty Informacja prasowa BADANIE OSZCZĘDNOŚCI GETINU Warszawa, 07/05/2014 Polacy doceniają lokaty Polacy powoli przekonują się do oszczędzania. W kwietniu br. już co piąty Polak uważa oprocentowanie lokat za

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/159/2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY

Warszawa, listopad 2012 BS/159/2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY Warszawa, listopad 2012 BS//2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 1999 WARSZAWA, MAJ 2000

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 1999 WARSZAWA, MAJ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE W porównaniu z krajami o ugruntowanej gospodarce rynkowej fundusze inwestycyjne to dla Polaków stosunkowo nowa forma lokowania i pomnażania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

, , POLACY I KOMPUTERY WARSZAWA, MAJ 97

, , POLACY I KOMPUTERY WARSZAWA, MAJ 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 SAMOCHODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH POLAKÓW WARSZAWA, LUTY 1996

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 SAMOCHODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH POLAKÓW WARSZAWA, LUTY 1996 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ STARA CZY NOWA MATURA? BS/160/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ STARA CZY NOWA MATURA? BS/160/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Młodzi Polacy oszczędzają na swoje pasje

Młodzi Polacy oszczędzają na swoje pasje Młodzi Polacy oszczędzają na swoje pasje Ponad połowa Polaków w wieku 16-40 lat, czyli pokolenia X, Y i Z oszczędza na większe wydatki wynika ze zleconych przez Bank Millennium badań w świecie finansów

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

, , PIRAMIDY FINANSOWE - ODBIÓR SPOŁECZNY I SKALA ZJAWISKA WARSZAWA, MAJ 97

, , PIRAMIDY FINANSOWE - ODBIÓR SPOŁECZNY I SKALA ZJAWISKA WARSZAWA, MAJ 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Konta oszczędnościowe Ranking Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, październik 2008 Banki ostro walczą o pieniądze klientów. Kuszą już nie tylko wyższym oprocentowaniem lokat. Na coraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW

Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE Dr Ewa Cichowicz Dr Agnieszka K. Nowak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Długoterminowe Oszczędzanie Warszawa, 20-21

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 7.0 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 22/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 24.02.2012r. Obowiązuje od 28.02.2012r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych Warszawa, marzec 2012 1 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZUS I JEGO DŁUŻNICY BS/167/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZUS I JEGO DŁUŻNICY BS/167/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo