KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**"

Transkrypt

1 KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VII Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu Interdyscyplinarne Zagadnienia w Górnictwie i Geologii, organizowana przez Wydzia³ Geoin ynierii, Górnictwa i Geologii PWr, pod patronatem prorektora Politechniki Wroc³awskiej, prof. dr. hab. in. Janusza Szafrana. Konferencja bêdzie obejmowaæ tematykê zwi¹zan¹ przede wszystkim z górnictwem, geologi¹ i hydrogeologi¹, geoinformatyk¹, ochron¹ œrodowiska, geodezj¹ górnicz¹, przeróbk¹ kopalin, transportem górniczym oraz ekonomi¹ i zarz¹dzaniem w górnictwie. Informacje: mgr Pawe³ Goldsztejn, Klaudia Szczepanik, helena. tel oraz na stronieinternetowej konfdokt W Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odbêd¹ siê V Miêdzynarodowe Targi Geologiczne Geologia 2007, organizowane przez Biuro Reklamy Poland SA Zarz¹d Targów Warszawskich. Informacje na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê konferencja pt. Wahania klimatu w ró nych skalach przestrzennych i czasowych, organizowana przez Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego. Informacje: dr Robert Twardosz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Gronostajowa 7, Kraków, tel , fax , uj.edu.pl oraz na stronie internetowej W Puszczykowie k. Poznania odbêdzie siê III Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: Wspó³czesne Problemy Geologii In ynierskiej w Polsce, dedykowane pamiêci wybitnego geologa, zmar³ego w lutym 2005 r., prof. dr. hab. Jerzego Liszkowskiego. Organizatorami sympozjum s¹: Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Komitet Geologii In ynierskiej i Œrodowiska oraz Polska Grupa Miêdzynarodowej Asocjacji Geologii In ynierskiej. Informacje: Robert Radaszewski, Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, Poznañ, tel , fax , amu.edu.pl oraz *gwiazdk¹ oznaczono informacje ukazuj¹ce siê po raz pierwszy na ³amach Przegl¹du Geologicznego **Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa; W Lublinie i Krasnobrodzie odbêdzie siê konferencja hydrograficzna pt. Obieg wody w naturalnym i przekszta³conym œrodowisku, poœwiêcona pamiêci prof. dr. Tadeusza Wilgata oraz 50-leciu istnienia Zak³adu Hydrografii Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. Organizatorami s¹: Zak³ad Hydrografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Oddzia³ Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tematyka konferencji bêdzie dotyczy³a ocen iloœciowych, jakoœciowych i ochrony zasobów wodnych, zagadnieñ teoretycznych i praktycznych, nawi¹zuj¹cych do aktualnych problemów hydrologii, oraz kierunków badañ prowadzonych w Zak³adzie Hydrografii. Informacje: mgr Beata Zieliñska, Zak³ad Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, ul. Akademicka 19, Lublin, tel , oraz na stronie internetowej W Œlesinie k. Konina odbêd¹ siê XI Warsztaty Górnicze z cyklu Zagro enia Naturalne w Górnictwie, organizowane pod patronatem prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk przy wspó³udziale Kopalni Soli K³odawa, Kopalni Wêgla Brunatnego Konin i Kopalni Wêgla Brunatnego Adamów. Warsztaty bêd¹ poœwiêcone rozpoznawaniu i ograniczaniu zagro eñ w górnictwie solnym i wêgla brunatnego w Wielkopolsce. W programie warsztatów znajd¹ siê równie tradycyjne sesje tematyczne, w tym: Ochrona œrodowiska na terenach górniczych; Badania zagro eñ naturalnych towarzysz¹cych eksploatacji wêgla brunatnego i kamiennego, rud metali, soli i surowców skalnych; Problematyka prawna i ekonomiczna ochrony œrodowiska na terenach górniczych; Przywracanie wartoœci u ytkowych terenom górniczym; Badania geofizyczne, geologiczno-in ynierskie, geotechniczne i geomechaniczne w³aœciwoœci gruntów, ska³ i górotworu. Informacje na stronie internetowej W Augustowie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Geoheritage and international borders perspective for sustainable development, organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz Litewsk¹ S³u bê Geologiczn¹. Celem konferencji jest przedstawienie rezultatów badañ prowadzonych w ramach projektu INTERREG Elaboration of geoenvironmental assumption for Geopark Yotvings in the cross-border Polish-Lithuanian area. Informacje: mgr Magdalena Czarnogórska, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 358, fax , gov.pl oraz na stronie internetowej 354

2 W Suwa³kach i Sejnach odbêd¹ siê VI Warsztaty Terenowe pt. Zapis dzia³alnoœci cz³owieka w œrodowisku przyrodniczym, organizowane przez Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Okrêgowe w Suwa³kach oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Podczas warsztatów prezentowane bêd¹ wyk³ady i referaty, przewidziane s¹ równie dwie wycieczki terenowe. Informacje: Piotr Skwarczewski, Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, Warszawa, W Krakowie odbêdzie siê XVIII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, in ynierii z³o owej i gazownictwie, organizowana przez Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Tym razem bêdzie ona mia³a szczególnie uroczysty charakter ze wzglêdu na przypadaj¹cy w 2007 r. jubileusz 40-lecia istnienia Wydzia³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Informacje: prof. Stanis³aw Rychlicki, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo- Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , oraz na stronie internetowej konf.php W Krynicy odbêdzie siê XIII Sympozjum z cyklu Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii, organizowane przez Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sympozjum bêdzie obejmowaæ nastêpuj¹c¹ tematykê: rola hydrogeologii w nowych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych; geneza, sk³ad chemiczny i modelowanie hydrogeochemiczne; metody badañ hydrogeologicznych; rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych; monitoring wód podziemnych i prognozy zmian stanu wód podziemnych; modelowanie przep³ywu i migracji zanieczyszczeñ w systemach wodnych; hydrogeologia regionalna i górnicza; wody podziemne jako kopalina u yteczna (wody lecznicze, wody geotermalne). Informacje: dr in. Anna urek, Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , , fax , oraz na stronie internetowej W Czêstochowie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Environmental protection into the future, organizowana przez Wydzia³ In ynierii i Ochrony Œrodowiska Politechniki Czêstochowskiej. Informacje: dr Ewa Neczaj, Wydzia³ In ynierii i Ochrony Œrodowiska Politechniki Czêstochowskiej, ul. BrzeŸnicka 60a, Czêstochowa, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Zielonej Górze odbêdzie siê X Jubileuszowe Sympozjum Glacitektoniki organizowane przez Wydzia³ In ynierii L¹dowej i Œrodowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego we wspó³pracy z Oddzia³em Dolnoœl¹skim Pañstwowego Instytutu Geologicznego we Wroc³awiu oraz Stowarzyszeniem Geopark z êknicy. Informacje: dr Agnieszka Gontaszewska, Wydzia³ In ynierii L¹dowej i Œrodowiska, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel fax , oraz na stronie internetowej W Lublinie odbêdzie siê LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, organizowany przez Oddzia³ Lubelski Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny. Zjazd w Lublinie bêdzie polskim wk³adem w obchody Miêdzynarodowego Roku Ziemi (2007). Celem spotkania jest zaprezentowanie najnowszych osi¹gniêæ w rozpoznaniu budowy geologicznej regionu lubelskiego i jego zasobów surowcowych oraz omówienie problemów zwi¹zanych z ochron¹ litosfery w aspekcie przepisów unijnych. Informacje: dr Przemys³aw Mroczek, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, al. Kraœnicka 2cd, Lublin, tel w. 138, fax w. 162, lublin.pl oraz na stronie internetowej pgi.gov.pl We Wroc³awiu i w Krakowie odbêdzie siê miêdzynarodowa terenowa konferencja naukowa EUROGRANITES 2007 Granitoids in Poland, organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny we wspó³pracy z Wydzia³em Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego i Wydzia³em Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, pod patronatem g³ównego geologa kraju Mariusza-Oriona Jêdryska. Konferencja terenowa poœwiêcona bêdzie tematyce masywów granitowych Sudetów oraz Tatr i skierowana do specjalistów zagranicznych, zainteresowanych problematyk¹ dotycz¹c¹ granitów w Polsce. Informacje: dr hab. Janina Wiszniewska, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 276, fax , janina. oraz w na stronie internetowej W Ciechocinku na Kujawach odbêdzie siê XIV Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski, pt. Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wis³y w czasie ostatniego zlodowacenia. Konferencjê organizuj¹: Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet ódzki, Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk. Celem organizatorów konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badañ stratygraficznych i paleogeograficznych dotycz¹cych plejstocenu Polski. Tematem przewodnim konferencji w 2007 r. bêdzie stratygrafia œrodowiska sedymentacji osadów plejstoceñskich oraz dynamika lobu Wis³y podczas ostatniego zlodowacenia na obszarze Kujaw i wschodniej czêœci Wysoczyzny GnieŸnieñskiej. Szczególna uwaga zostanie skierowana na rekonstrukcjê zdarzeñ paleogeograficznych w czasie stadia³u g³ównego zlodowacenia Wis³y oraz wp³yw starszego pod³o a na wykszta³cenie osadów plejstoceñskich i rzeÿbê terenu. Planowana jest tak e prezentacja wyników badañ wykonanych przez pracowników Instytutu Geografii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu i Katedry Badañ Czwartorzêdu Uniwersytetu ódzkiego. Informacje: mgr Robert J. Soko³owski, Zak³ad Geologii i Hydrogeologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ul. Gagarina 9, Toruñ; tel , 355

3 W Kamieniu Œl¹skim odbêd¹ siê Miêdzynarodowe Warsztaty Terenowe pt. Pan-European correlation of the epicontinental Triassic international field workshop on the Triassic of southern Poland, organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geologicznego przez Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ oraz Muschelkalk Museum w Ingelfingen i Geoforschungszentrum w Poczdamie (Niemcy). Informacje: dr hab. Joachim Szulc, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Oleandry 2a, Kraków, tel wew. 2490, dr Anna Becker, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 286, *. W Warszawie odbêdzie siê Zjazd Cz³onków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, organizowany z okazji 60-lecia towarzystwa, pod honorowym patronatem Ministra Œrodowiska prof. Jana Szysko. Informacje: Joanna Krupa-Marchlewska, ul. Podleœna 61, Warszawa, tel , imgw.pl oraz na stronie internetowej imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/ptg/druki/komunikat1.doc W Œw. Katarzynie pod ysic¹ odbêdzie siê XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, pt. Granice paleontologii, organizowana przez PTG i warszawskie œrodowisko paleontologiczne. W programie konferencji, oprócz dwudniowej sesji naukowej, przewidywane s¹ dwie jednodniowe wycieczki terenowe do ods³oniêæ paleozoiku i mezozoiku Gór Œwiêtokrzyskich. Informacje: dr hab. Stanis³aw Skompski, dr Anna yliñska, Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, ul. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , , oraz na stronie internetowej IGP/index.htm W ucku (Ukraina) odbêdzie siê XIV ukraiñsko-polskie seminarium terenowe pt. Znaczenie i ranga stratygraficzna ocieplenia korszewskiego (lubelskiego), organizowane w ramach ukraiñsko-polskiego programu Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski przez Ministerstwo Oœwiaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka, Wo³yñski Pañstwowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Roweñsk¹ Ekspedycjê Geologiczn¹, Komisjê Lessu Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Oddzia³ Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Informacje: dr Przemys³aw Mroczek, Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, al. Kraœnicka 2cd, Lublin, tel wew. 138, fax wew. 162, tel. kom , oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêd¹ siê miêdzynarodowe warsztaty pt. Accessory minerals in-situ: microanalytical methods and petrological applications, organizowane przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Departament of Geosciences University of Massachusetts Amherst, USA. Warsztaty towarzysz¹ miêdzynarodowej konferencji pt. Electron Microscopy and Microanalysis, odbywaj¹cej siê w tym samym czasie w Krakowie. Informacje: Marek Michalik, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, ul. Oleandry 2a, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej workshop/home.htm W Tallinie (Estonia) odbêdzie siê 15 th Meeting of the Association of European Geological Societes MAEGS-15, pod has³em Georesources and public policy: research, management, environment, organizowany przez Towarzystwo Geologiczne Estonii, Politechnikê w Tallinie, Uniwersytet w Tartu i Estoñsk¹ S³u bê Geologiczn¹. Szczegó³owe informacje mo na znaleÿæ na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Elektron microscopy and microanalysis, organizowana przez Instytut Zoologii oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego i Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Informacje: Grzegorz Tylko, Instytut Zologii, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Ingardena 6, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej NY/117/konferencja.htm W Szklarskiej Porêbie odbêd¹ siê XII Miêdzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin i XLIV Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralogii, organizowane przez Politechnikê Wroc³awsk¹, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Akademiê Górniczo- Hutnicz¹ w Krakowie oraz Politechnikê Œl¹sk¹ w Gliwicach. Informacje: dr Danuta Szyszka, Wydzia³ Geoin ynierii, Górnictwa i Geologii, pl. Teatralny 2, Wroc- ³aw, tel , pwr.wroc.pl oraz na stronie internetowej pwr.wroc.pl/ konferencje.htm W Na³êczowie odbêdzie siê XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pt. Wspó³czesne trendy w metodyce kartograficznej, organizowana przez Zak³ad Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Informacje: dr Miros³aw Meksu³a, Zak³ad Kartografii UMCS, al. Kraœnicka 2 c, d, Lublin, tel wew. 127, W Szczecinie odbêdzie siê doroczna miêdzynarodowa konferencja Geo-Pomerania 2007 Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform, organizowana przez Niemieckie Towarzystwo Geologiczne (DDG), Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddzia³ Pomorski Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciñski, Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Greifsvaldzie oraz Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG). Informacje: dr Andrzej Piotrowski, Oddzia³ Pomorski Pañstwowego Instytutu Geologicznego, ul. Wieniawskiego 20, Szczecin, tel wew. 436, oraz na stronie internetowej 356

4 W Lubinie odbêdzie siê konferencja naukowa poœwiêcona 50-leciu odkrycia z³ó rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, organizowana przez KGHM Polska MiedŸ SA oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny, pod patronatem g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Mariusza Oriona- Jêdryska. Oprócz sesji referatowych, obejmuj¹cych zagadnienia zwi¹zane z histori¹ odkrycia i zagospodarowania z³ó miedzi oraz szeroko pojêtej geologii z³ó rud miedzi, zostanie zorganizowane forum wymiany doœwiadczeñ zawodowych i naukowych pracowników KGHM, a tak e wycieczki do kopalñ. Informacje: mgr Robert Leszczyñski, KGHM Polska MiedŸ SA, ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 48, Lubin, tel , kghm.pl oraz na stronie internetowej i *. W Kroczycach-Podlesicach odbêdzie siê konferencja naukowo-techniczna pt. Geologia i geofizyka w rozwi¹zywaniu problemów wspó³czesnego górnictwa i terenów pogórniczych, organizowana przez Zak³ad Geologii i Geofizyki G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, pod patronatem G³ównego Geologa Kraju. Tematyka konferencji obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹ce zagadnienia: problemy prawne i organizacyjne s³u by geologicznej i ochrony œrodowiska podziemnych zak³adów górniczych; geologia kopalniana gospodarka z³o em, geologiczna obs³uga kopalñ; zasoby ich dokumentowanie, jakoœæ i wykorzystanie, problematyka gazowa; hydrogeologia kopalniana hydrodynamika, zagro enia wodne, problemy dokumentowania; woda jakoœæ i jej zasoby, wykorzystanie ciep³a z wód; geofizyka górnicza ocena zagro enia sejsmicznego dla wyrobisk górniczych, rozpoznawanie warunków geologicznych i fizycznych górotworu; geologia, hydrogeologia i geofizyka dla ochrony œrodowiska i oceny wp³ywu górnictwa na powierzchniê, zagro enia œrodowiskowe. Informacje: mgr Magdalena Rajkowska, Zak³ad Geologii i Geofizyki G³ównego Instytutu Górnictwa, Plac Gwarków 1, Katowice, tel , fax , gig. katowice.pl oraz na stronie internetowej gig.katowice.pl/gig/geoligeof.php W Zakopanem odbêdzie siê XXI Konferencja z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, organizowana przez Zak³ad Ekonomiki i Badañ Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Informacje: dr in. Urszula Ozga-Blaschke, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk, ul. J. Wybickiego 7, Kraków; tel , fax , oraz na stronie internetowej W Miêdzyzdrojach odbêdzie siê konferencja naukowa z cyklu Funkcjonowanie Geoekosystemów Jeziornych, pt. Monitoring funkcjonowania i przemian geoekosystemów jeziornych, organizowana przez Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Informacje: dr Robert Kolander, Zak³ad Geoekologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Dziêgielowa 27, Poznañ, tel , fax , oraz na stronie internetowej default.htm W S³upsku odbêdzie siê konferencja pt. Morfotwórcza rola lodowców i l¹dolodów plejstoceñskich i wspó³czesnych, organizowana przez Zak³ad Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku pod patronatem Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Informacje: dr Marek Majewski, Zak³ad Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu, Pomorska Akademia Pedagogiczna, ul. Partyzantów 27, S³upsk, tel , pap.edu.pl oraz na stronie internetowej Amu.edu.pl/~sgp/slupsk07.pdf W Bukowinie Tatrzañskiej odbêdzie siê XIV Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, organizowana przez PTMin oraz Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Pierwsza czêœæ sesji oraz wycieczka terenowa bêd¹ poœwiêcone granitoidom stref orogenicznych i przyleg³ych platform. W drugiej czêœci bêd¹ tradycyjnie omawiane zagadnienia z dziedziny petrologii oraz dziedzin pokrewnych. Informacje: dr Justyna Ciesielczyk, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, Sosnowiec, tel , oraz na stronie internetowej W Warszawie odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych formy rzeÿby i osad, dedykowana z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. El - biecie Mycielskiej-Dowgia³³o. Organizatorami konferencji s¹ Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Informacje: dr Dorota Giriat, Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, Warszawa, uw.edu.pl oraz na stronie internetowej amu.edu.pl/ ~sgp/komunikat1-warszawa.pdf W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbêdzie siê XVII edycja dorocznych konferencji z cyklu Geoinformacja w Polsce nt. Wspó³praca i koordynacja w zakresie geoinformacji dla zrównowa onego rozwoju w Polsce i Europie, organizowana przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii oraz Instytut Geodezji i Kartografii. Konferencja bêdzie obejmowa³a tematyczne sesje referatowe, warsztatowe i dyskusyjne, a tak e jednodniowe Sympozjum Sieci Naukowej Systemy Geoinformacyjne, w sk³ad której wchodz¹ nastêpuj¹ce instytuty: Centrum Badañ Kosmicznych, Instytut Badawczy Leœnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Instytut Melioracji i U ytków Zielonych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Œrodowiska, Instytut Rozwoju Miast, Instytut Upraw, Nawo enia i Gleboznawstwa Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny. Informacje: mgr in. Ewa Musia³, oraz na stronie internetowej org.pl/ W Gliwicach odbêdzie siê VII Konferencja pt. Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii 357

5 wêgla organizowana przez Instytut Geologii Stosowanej Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz Komisjê Nauk Geologicznych PAN Oddzia³ w Katowicach. Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia zwi¹zane z charakterystyk¹ jakoœci wêgla w z³o u, przyczyn¹ zró nicowania jakoœci wêgla, petrologiczn¹ ocen¹ skutecznoœci procesów przeróbki, prognoz¹ skutków ekologicznych i w³aœciwoœciami produktów odpadowych procesu przeróbki i u ytkowania wêgla oraz ich utylizacj¹ i lokowaniem odpadów. Informacje: Sekretariat Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Œl¹skiej, ul. Akademicka 2, Gliwice, tel./fax ; Joanna Komorek, tel , polsl.pl oraz na stronie internetowej konferencja/index_3.htm W Gliwicach odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Górnictwo zrównowa onego rozwoju 2007, organizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Wydzia³u Górnictwa i Geologii. Przewidywane s¹ na niej nastêpuj¹ce sesje tematyczne: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych, Energooszczêdne i niezawodne maszyny górnicze, Bezpieczeñstwo a rozwój górnictwa, Ochrona œrodowiska naturalnego i marketing, Geoturystyka, Rozpoznawanie z³ó. Informacje: mgr in. Alicja Podgórska-Stefanik, Wydzia³ Górnictwa i Geologii, Politechnika Œl¹ska, ul. Akademicka 2, Gliwice, tel , oraz na stronie internetowej W G³ucho³azach odbêdzie siê konferencja pt. Skutki dzia³alnoœci cz³owieka w górach i na ich przedpolu zapis zmian w formach terenu i osadach, organizowana przez Katedrê Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzêdu Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Informacje: Adam ajczak, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, Sosnowiec, tel , , oraz na stronie internetowej ~sgp/konf_glucholazy_2008a.pdf W Warszawie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Evolution and diversity of Chondrichthyans, organizowana przez Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Informacje: dr hab. Micha³ Ginter, Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, ul. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , uw.edu.pl; dr Robert NiedŸwiedzki, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wroc³awski, pl. M. Borna 9, Wroc³aw, tel , oraz na stronie internetowej IGP/IGP/ Sharks2008/index.htm W Oslo, w Norwegii, odbêdzie siê 33. Miêdzynarodowy Kongres Geologiczny. Informacje zamieszczono na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê Second International Congress on Ichnology ICHNIA 2008, organizowany przez Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje na stronie internetowej W Kudowie-Zdroju odbêdzie siê konferencja POKOS 3, pt. Baseny œródgórskie kontekst regionalny œrodowisk i procesów sedymentacji, organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne. Szczegó³owe informacje na stronie internetowej ing.uni.wroc.pl Przegl¹d wa niejszych wydarzeñ (15 marca 15 kwietnia 2007 r.) Na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu oraz na Uniwersytecie Wroc³awskim odby³a siê miêdzynarodowa 25. Szko³a Speleologiczna pt. Kras i kriokras. Wa nym punktem programu szko³y by³a sesja dedykowana pamiêci Prof. Mariana Puliny, by³ego prorektora UŒ oraz wieloletniego kierownika Katedry Geomorfologii Wydzia³u Nauk o Ziemi, a tak e miêdzynarodowego prekursora nowoczesnych badañ jaskiñ w krajach polarnych. Podczas uroczystoœci ods³oniêta zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca Jego trzydziestoletni¹ pracê naukow¹ i dydaktyczn¹. Wœród zaproszonych referatów znalaz³o siê wyst¹pienie prof. Derka Forda z Kanady, autora najnowszego podrêcznika akademickiego w dziedzinie speleologii, wydanego w lutym 2007 r. przez wydawnictwo naukowe Wiley W Warszawskim Domu Technika NOT odby³a siê konferencja regionalna promuj¹ca projekt wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. G³ównym celem konferencji by³o przekazanie odbiorcom, wykorzystuj¹cym satelitarne technologie precyzyjnego pozycjonowania, informacji na temat realizowanego przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii systemu ASG-EUPOS W Lubinie i Sieroszowicach obchodzono jubileusz 50. rocznicy odkrycia przez zespó³ geologów, pod kierownictwem Jana Wy ykowskiego, pok³adów rudy miedzi. Patronat nad obchodami obj¹³ Prezes Rady Ministrów Jaros³aw Kaczyñski. Obszerna relacja z uroczystoœci zamieszczona zosta³a w kwietniowym numerze Przegl¹du Geologicznego Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego w Sosnowcu odby³a siê XXXIX Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Ska³ i Skamienia³oœci Wiosna Kolekcjonerzy minera³ów i skamienia³oœci zaprezentowali ciekawe kolekcje pochodz¹ce z ró nych miejsc na œwiecie. Na wystawie znalaz³y siê minera³y, które wystêpuj¹ w Polsce. Szczególnie interesuj¹ce by³y okazy minera³ów pochodz¹ce z miejsc dawnej eksploatacji, np. z³ó siarki, niklu, chromu, elaza oraz minera³y 358

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Lorenc M.W., Wajsen A., 2009. Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV. 81 92. Mo liwoœci rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe...

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe... ISBN 83-7372-852-X ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. (+48-22) 849 53 51, fax 849 53 42 http://www.pgi.gov.pl e-mail: sekretariat@pgi.gov.pl ODDZIAŁ POMORSKI ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin tel.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. Jubileusz Profesor Marii Èechovej

Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. Jubileusz Profesor Marii Èechovej Bohemistyka 2002, nr 3, ISSN 1642 9893 K R O N I K A Jubileusz Profesor Marii Èechovej 13 maja 2002 r. swój jubileusz 65-lecia obchodzi³a Pani Profesor Maria Èechová, znakomita bohemistka Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo