KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**"

Transkrypt

1 KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VII Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu Interdyscyplinarne Zagadnienia w Górnictwie i Geologii, organizowana przez Wydzia³ Geoin ynierii, Górnictwa i Geologii PWr, pod patronatem prorektora Politechniki Wroc³awskiej, prof. dr. hab. in. Janusza Szafrana. Konferencja bêdzie obejmowaæ tematykê zwi¹zan¹ przede wszystkim z górnictwem, geologi¹ i hydrogeologi¹, geoinformatyk¹, ochron¹ œrodowiska, geodezj¹ górnicz¹, przeróbk¹ kopalin, transportem górniczym oraz ekonomi¹ i zarz¹dzaniem w górnictwie. Informacje: mgr Pawe³ Goldsztejn, Klaudia Szczepanik, helena. tel oraz na stronieinternetowej konfdokt W Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odbêd¹ siê V Miêdzynarodowe Targi Geologiczne Geologia 2007, organizowane przez Biuro Reklamy Poland SA Zarz¹d Targów Warszawskich. Informacje na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê konferencja pt. Wahania klimatu w ró nych skalach przestrzennych i czasowych, organizowana przez Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego. Informacje: dr Robert Twardosz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Gronostajowa 7, Kraków, tel , fax , uj.edu.pl oraz na stronie internetowej W Puszczykowie k. Poznania odbêdzie siê III Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: Wspó³czesne Problemy Geologii In ynierskiej w Polsce, dedykowane pamiêci wybitnego geologa, zmar³ego w lutym 2005 r., prof. dr. hab. Jerzego Liszkowskiego. Organizatorami sympozjum s¹: Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Komitet Geologii In ynierskiej i Œrodowiska oraz Polska Grupa Miêdzynarodowej Asocjacji Geologii In ynierskiej. Informacje: Robert Radaszewski, Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, Poznañ, tel , fax , amu.edu.pl oraz *gwiazdk¹ oznaczono informacje ukazuj¹ce siê po raz pierwszy na ³amach Przegl¹du Geologicznego **Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa; W Lublinie i Krasnobrodzie odbêdzie siê konferencja hydrograficzna pt. Obieg wody w naturalnym i przekszta³conym œrodowisku, poœwiêcona pamiêci prof. dr. Tadeusza Wilgata oraz 50-leciu istnienia Zak³adu Hydrografii Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. Organizatorami s¹: Zak³ad Hydrografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Oddzia³ Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tematyka konferencji bêdzie dotyczy³a ocen iloœciowych, jakoœciowych i ochrony zasobów wodnych, zagadnieñ teoretycznych i praktycznych, nawi¹zuj¹cych do aktualnych problemów hydrologii, oraz kierunków badañ prowadzonych w Zak³adzie Hydrografii. Informacje: mgr Beata Zieliñska, Zak³ad Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, ul. Akademicka 19, Lublin, tel , oraz na stronie internetowej W Œlesinie k. Konina odbêd¹ siê XI Warsztaty Górnicze z cyklu Zagro enia Naturalne w Górnictwie, organizowane pod patronatem prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk przy wspó³udziale Kopalni Soli K³odawa, Kopalni Wêgla Brunatnego Konin i Kopalni Wêgla Brunatnego Adamów. Warsztaty bêd¹ poœwiêcone rozpoznawaniu i ograniczaniu zagro eñ w górnictwie solnym i wêgla brunatnego w Wielkopolsce. W programie warsztatów znajd¹ siê równie tradycyjne sesje tematyczne, w tym: Ochrona œrodowiska na terenach górniczych; Badania zagro eñ naturalnych towarzysz¹cych eksploatacji wêgla brunatnego i kamiennego, rud metali, soli i surowców skalnych; Problematyka prawna i ekonomiczna ochrony œrodowiska na terenach górniczych; Przywracanie wartoœci u ytkowych terenom górniczym; Badania geofizyczne, geologiczno-in ynierskie, geotechniczne i geomechaniczne w³aœciwoœci gruntów, ska³ i górotworu. Informacje na stronie internetowej W Augustowie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Geoheritage and international borders perspective for sustainable development, organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz Litewsk¹ S³u bê Geologiczn¹. Celem konferencji jest przedstawienie rezultatów badañ prowadzonych w ramach projektu INTERREG Elaboration of geoenvironmental assumption for Geopark Yotvings in the cross-border Polish-Lithuanian area. Informacje: mgr Magdalena Czarnogórska, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 358, fax , gov.pl oraz na stronie internetowej 354

2 W Suwa³kach i Sejnach odbêd¹ siê VI Warsztaty Terenowe pt. Zapis dzia³alnoœci cz³owieka w œrodowisku przyrodniczym, organizowane przez Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Okrêgowe w Suwa³kach oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Podczas warsztatów prezentowane bêd¹ wyk³ady i referaty, przewidziane s¹ równie dwie wycieczki terenowe. Informacje: Piotr Skwarczewski, Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, Warszawa, W Krakowie odbêdzie siê XVIII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, in ynierii z³o owej i gazownictwie, organizowana przez Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Tym razem bêdzie ona mia³a szczególnie uroczysty charakter ze wzglêdu na przypadaj¹cy w 2007 r. jubileusz 40-lecia istnienia Wydzia³u Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Informacje: prof. Stanis³aw Rychlicki, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo- Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , oraz na stronie internetowej konf.php W Krynicy odbêdzie siê XIII Sympozjum z cyklu Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii, organizowane przez Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sympozjum bêdzie obejmowaæ nastêpuj¹c¹ tematykê: rola hydrogeologii w nowych uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych; geneza, sk³ad chemiczny i modelowanie hydrogeochemiczne; metody badañ hydrogeologicznych; rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych; monitoring wód podziemnych i prognozy zmian stanu wód podziemnych; modelowanie przep³ywu i migracji zanieczyszczeñ w systemach wodnych; hydrogeologia regionalna i górnicza; wody podziemne jako kopalina u yteczna (wody lecznicze, wody geotermalne). Informacje: dr in. Anna urek, Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , , fax , oraz na stronie internetowej W Czêstochowie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Environmental protection into the future, organizowana przez Wydzia³ In ynierii i Ochrony Œrodowiska Politechniki Czêstochowskiej. Informacje: dr Ewa Neczaj, Wydzia³ In ynierii i Ochrony Œrodowiska Politechniki Czêstochowskiej, ul. BrzeŸnicka 60a, Czêstochowa, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Zielonej Górze odbêdzie siê X Jubileuszowe Sympozjum Glacitektoniki organizowane przez Wydzia³ In ynierii L¹dowej i Œrodowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego we wspó³pracy z Oddzia³em Dolnoœl¹skim Pañstwowego Instytutu Geologicznego we Wroc³awiu oraz Stowarzyszeniem Geopark z êknicy. Informacje: dr Agnieszka Gontaszewska, Wydzia³ In ynierii L¹dowej i Œrodowiska, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra, tel fax , oraz na stronie internetowej W Lublinie odbêdzie siê LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, organizowany przez Oddzia³ Lubelski Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny. Zjazd w Lublinie bêdzie polskim wk³adem w obchody Miêdzynarodowego Roku Ziemi (2007). Celem spotkania jest zaprezentowanie najnowszych osi¹gniêæ w rozpoznaniu budowy geologicznej regionu lubelskiego i jego zasobów surowcowych oraz omówienie problemów zwi¹zanych z ochron¹ litosfery w aspekcie przepisów unijnych. Informacje: dr Przemys³aw Mroczek, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, al. Kraœnicka 2cd, Lublin, tel w. 138, fax w. 162, lublin.pl oraz na stronie internetowej pgi.gov.pl We Wroc³awiu i w Krakowie odbêdzie siê miêdzynarodowa terenowa konferencja naukowa EUROGRANITES 2007 Granitoids in Poland, organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny we wspó³pracy z Wydzia³em Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego i Wydzia³em Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, pod patronatem g³ównego geologa kraju Mariusza-Oriona Jêdryska. Konferencja terenowa poœwiêcona bêdzie tematyce masywów granitowych Sudetów oraz Tatr i skierowana do specjalistów zagranicznych, zainteresowanych problematyk¹ dotycz¹c¹ granitów w Polsce. Informacje: dr hab. Janina Wiszniewska, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 276, fax , janina. oraz w na stronie internetowej W Ciechocinku na Kujawach odbêdzie siê XIV Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski, pt. Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wis³y w czasie ostatniego zlodowacenia. Konferencjê organizuj¹: Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet ódzki, Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk. Celem organizatorów konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badañ stratygraficznych i paleogeograficznych dotycz¹cych plejstocenu Polski. Tematem przewodnim konferencji w 2007 r. bêdzie stratygrafia œrodowiska sedymentacji osadów plejstoceñskich oraz dynamika lobu Wis³y podczas ostatniego zlodowacenia na obszarze Kujaw i wschodniej czêœci Wysoczyzny GnieŸnieñskiej. Szczególna uwaga zostanie skierowana na rekonstrukcjê zdarzeñ paleogeograficznych w czasie stadia³u g³ównego zlodowacenia Wis³y oraz wp³yw starszego pod³o a na wykszta³cenie osadów plejstoceñskich i rzeÿbê terenu. Planowana jest tak e prezentacja wyników badañ wykonanych przez pracowników Instytutu Geografii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu i Katedry Badañ Czwartorzêdu Uniwersytetu ódzkiego. Informacje: mgr Robert J. Soko³owski, Zak³ad Geologii i Hydrogeologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ul. Gagarina 9, Toruñ; tel , 355

3 W Kamieniu Œl¹skim odbêd¹ siê Miêdzynarodowe Warsztaty Terenowe pt. Pan-European correlation of the epicontinental Triassic international field workshop on the Triassic of southern Poland, organizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geologicznego przez Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ oraz Muschelkalk Museum w Ingelfingen i Geoforschungszentrum w Poczdamie (Niemcy). Informacje: dr hab. Joachim Szulc, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Oleandry 2a, Kraków, tel wew. 2490, dr Anna Becker, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 286, *. W Warszawie odbêdzie siê Zjazd Cz³onków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, organizowany z okazji 60-lecia towarzystwa, pod honorowym patronatem Ministra Œrodowiska prof. Jana Szysko. Informacje: Joanna Krupa-Marchlewska, ul. Podleœna 61, Warszawa, tel , imgw.pl oraz na stronie internetowej imgw.pl/internet/zz/zz_xpages/ptg/druki/komunikat1.doc W Œw. Katarzynie pod ysic¹ odbêdzie siê XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, pt. Granice paleontologii, organizowana przez PTG i warszawskie œrodowisko paleontologiczne. W programie konferencji, oprócz dwudniowej sesji naukowej, przewidywane s¹ dwie jednodniowe wycieczki terenowe do ods³oniêæ paleozoiku i mezozoiku Gór Œwiêtokrzyskich. Informacje: dr hab. Stanis³aw Skompski, dr Anna yliñska, Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, ul. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , , oraz na stronie internetowej IGP/index.htm W ucku (Ukraina) odbêdzie siê XIV ukraiñsko-polskie seminarium terenowe pt. Znaczenie i ranga stratygraficzna ocieplenia korszewskiego (lubelskiego), organizowane w ramach ukraiñsko-polskiego programu Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski przez Ministerstwo Oœwiaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka, Wo³yñski Pañstwowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Roweñsk¹ Ekspedycjê Geologiczn¹, Komisjê Lessu Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Oddzia³ Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Informacje: dr Przemys³aw Mroczek, Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, al. Kraœnicka 2cd, Lublin, tel wew. 138, fax wew. 162, tel. kom , oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêd¹ siê miêdzynarodowe warsztaty pt. Accessory minerals in-situ: microanalytical methods and petrological applications, organizowane przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Departament of Geosciences University of Massachusetts Amherst, USA. Warsztaty towarzysz¹ miêdzynarodowej konferencji pt. Electron Microscopy and Microanalysis, odbywaj¹cej siê w tym samym czasie w Krakowie. Informacje: Marek Michalik, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, ul. Oleandry 2a, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej workshop/home.htm W Tallinie (Estonia) odbêdzie siê 15 th Meeting of the Association of European Geological Societes MAEGS-15, pod has³em Georesources and public policy: research, management, environment, organizowany przez Towarzystwo Geologiczne Estonii, Politechnikê w Tallinie, Uniwersytet w Tartu i Estoñsk¹ S³u bê Geologiczn¹. Szczegó³owe informacje mo na znaleÿæ na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Elektron microscopy and microanalysis, organizowana przez Instytut Zoologii oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego i Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. Informacje: Grzegorz Tylko, Instytut Zologii, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Ingardena 6, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej NY/117/konferencja.htm W Szklarskiej Porêbie odbêd¹ siê XII Miêdzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin i XLIV Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralogii, organizowane przez Politechnikê Wroc³awsk¹, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Akademiê Górniczo- Hutnicz¹ w Krakowie oraz Politechnikê Œl¹sk¹ w Gliwicach. Informacje: dr Danuta Szyszka, Wydzia³ Geoin ynierii, Górnictwa i Geologii, pl. Teatralny 2, Wroc- ³aw, tel , pwr.wroc.pl oraz na stronie internetowej pwr.wroc.pl/ konferencje.htm W Na³êczowie odbêdzie siê XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pt. Wspó³czesne trendy w metodyce kartograficznej, organizowana przez Zak³ad Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Informacje: dr Miros³aw Meksu³a, Zak³ad Kartografii UMCS, al. Kraœnicka 2 c, d, Lublin, tel wew. 127, W Szczecinie odbêdzie siê doroczna miêdzynarodowa konferencja Geo-Pomerania 2007 Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform, organizowana przez Niemieckie Towarzystwo Geologiczne (DDG), Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddzia³ Pomorski Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciñski, Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Greifsvaldzie oraz Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG). Informacje: dr Andrzej Piotrowski, Oddzia³ Pomorski Pañstwowego Instytutu Geologicznego, ul. Wieniawskiego 20, Szczecin, tel wew. 436, oraz na stronie internetowej 356

4 W Lubinie odbêdzie siê konferencja naukowa poœwiêcona 50-leciu odkrycia z³ó rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, organizowana przez KGHM Polska MiedŸ SA oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny, pod patronatem g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Mariusza Oriona- Jêdryska. Oprócz sesji referatowych, obejmuj¹cych zagadnienia zwi¹zane z histori¹ odkrycia i zagospodarowania z³ó miedzi oraz szeroko pojêtej geologii z³ó rud miedzi, zostanie zorganizowane forum wymiany doœwiadczeñ zawodowych i naukowych pracowników KGHM, a tak e wycieczki do kopalñ. Informacje: mgr Robert Leszczyñski, KGHM Polska MiedŸ SA, ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 48, Lubin, tel , kghm.pl oraz na stronie internetowej i *. W Kroczycach-Podlesicach odbêdzie siê konferencja naukowo-techniczna pt. Geologia i geofizyka w rozwi¹zywaniu problemów wspó³czesnego górnictwa i terenów pogórniczych, organizowana przez Zak³ad Geologii i Geofizyki G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, pod patronatem G³ównego Geologa Kraju. Tematyka konferencji obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹ce zagadnienia: problemy prawne i organizacyjne s³u by geologicznej i ochrony œrodowiska podziemnych zak³adów górniczych; geologia kopalniana gospodarka z³o em, geologiczna obs³uga kopalñ; zasoby ich dokumentowanie, jakoœæ i wykorzystanie, problematyka gazowa; hydrogeologia kopalniana hydrodynamika, zagro enia wodne, problemy dokumentowania; woda jakoœæ i jej zasoby, wykorzystanie ciep³a z wód; geofizyka górnicza ocena zagro enia sejsmicznego dla wyrobisk górniczych, rozpoznawanie warunków geologicznych i fizycznych górotworu; geologia, hydrogeologia i geofizyka dla ochrony œrodowiska i oceny wp³ywu górnictwa na powierzchniê, zagro enia œrodowiskowe. Informacje: mgr Magdalena Rajkowska, Zak³ad Geologii i Geofizyki G³ównego Instytutu Górnictwa, Plac Gwarków 1, Katowice, tel , fax , gig. katowice.pl oraz na stronie internetowej gig.katowice.pl/gig/geoligeof.php W Zakopanem odbêdzie siê XXI Konferencja z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, organizowana przez Zak³ad Ekonomiki i Badañ Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Informacje: dr in. Urszula Ozga-Blaschke, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk, ul. J. Wybickiego 7, Kraków; tel , fax , oraz na stronie internetowej W Miêdzyzdrojach odbêdzie siê konferencja naukowa z cyklu Funkcjonowanie Geoekosystemów Jeziornych, pt. Monitoring funkcjonowania i przemian geoekosystemów jeziornych, organizowana przez Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Informacje: dr Robert Kolander, Zak³ad Geoekologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Dziêgielowa 27, Poznañ, tel , fax , oraz na stronie internetowej default.htm W S³upsku odbêdzie siê konferencja pt. Morfotwórcza rola lodowców i l¹dolodów plejstoceñskich i wspó³czesnych, organizowana przez Zak³ad Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku pod patronatem Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Informacje: dr Marek Majewski, Zak³ad Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu, Pomorska Akademia Pedagogiczna, ul. Partyzantów 27, S³upsk, tel , pap.edu.pl oraz na stronie internetowej Amu.edu.pl/~sgp/slupsk07.pdf W Bukowinie Tatrzañskiej odbêdzie siê XIV Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, organizowana przez PTMin oraz Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Pierwsza czêœæ sesji oraz wycieczka terenowa bêd¹ poœwiêcone granitoidom stref orogenicznych i przyleg³ych platform. W drugiej czêœci bêd¹ tradycyjnie omawiane zagadnienia z dziedziny petrologii oraz dziedzin pokrewnych. Informacje: dr Justyna Ciesielczyk, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, Sosnowiec, tel , oraz na stronie internetowej W Warszawie odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych formy rzeÿby i osad, dedykowana z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. El - biecie Mycielskiej-Dowgia³³o. Organizatorami konferencji s¹ Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Informacje: dr Dorota Giriat, Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, Warszawa, uw.edu.pl oraz na stronie internetowej amu.edu.pl/ ~sgp/komunikat1-warszawa.pdf W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbêdzie siê XVII edycja dorocznych konferencji z cyklu Geoinformacja w Polsce nt. Wspó³praca i koordynacja w zakresie geoinformacji dla zrównowa onego rozwoju w Polsce i Europie, organizowana przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii oraz Instytut Geodezji i Kartografii. Konferencja bêdzie obejmowa³a tematyczne sesje referatowe, warsztatowe i dyskusyjne, a tak e jednodniowe Sympozjum Sieci Naukowej Systemy Geoinformacyjne, w sk³ad której wchodz¹ nastêpuj¹ce instytuty: Centrum Badañ Kosmicznych, Instytut Badawczy Leœnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Instytut Melioracji i U ytków Zielonych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Œrodowiska, Instytut Rozwoju Miast, Instytut Upraw, Nawo enia i Gleboznawstwa Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny. Informacje: mgr in. Ewa Musia³, oraz na stronie internetowej org.pl/ W Gliwicach odbêdzie siê VII Konferencja pt. Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii 357

5 wêgla organizowana przez Instytut Geologii Stosowanej Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz Komisjê Nauk Geologicznych PAN Oddzia³ w Katowicach. Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia zwi¹zane z charakterystyk¹ jakoœci wêgla w z³o u, przyczyn¹ zró nicowania jakoœci wêgla, petrologiczn¹ ocen¹ skutecznoœci procesów przeróbki, prognoz¹ skutków ekologicznych i w³aœciwoœciami produktów odpadowych procesu przeróbki i u ytkowania wêgla oraz ich utylizacj¹ i lokowaniem odpadów. Informacje: Sekretariat Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Œl¹skiej, ul. Akademicka 2, Gliwice, tel./fax ; Joanna Komorek, tel , polsl.pl oraz na stronie internetowej konferencja/index_3.htm W Gliwicach odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Górnictwo zrównowa onego rozwoju 2007, organizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Wydzia³u Górnictwa i Geologii. Przewidywane s¹ na niej nastêpuj¹ce sesje tematyczne: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych, Energooszczêdne i niezawodne maszyny górnicze, Bezpieczeñstwo a rozwój górnictwa, Ochrona œrodowiska naturalnego i marketing, Geoturystyka, Rozpoznawanie z³ó. Informacje: mgr in. Alicja Podgórska-Stefanik, Wydzia³ Górnictwa i Geologii, Politechnika Œl¹ska, ul. Akademicka 2, Gliwice, tel , oraz na stronie internetowej W G³ucho³azach odbêdzie siê konferencja pt. Skutki dzia³alnoœci cz³owieka w górach i na ich przedpolu zapis zmian w formach terenu i osadach, organizowana przez Katedrê Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzêdu Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Informacje: Adam ajczak, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, Sosnowiec, tel , , oraz na stronie internetowej ~sgp/konf_glucholazy_2008a.pdf W Warszawie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Evolution and diversity of Chondrichthyans, organizowana przez Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Informacje: dr hab. Micha³ Ginter, Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, ul. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , uw.edu.pl; dr Robert NiedŸwiedzki, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wroc³awski, pl. M. Borna 9, Wroc³aw, tel , oraz na stronie internetowej IGP/IGP/ Sharks2008/index.htm W Oslo, w Norwegii, odbêdzie siê 33. Miêdzynarodowy Kongres Geologiczny. Informacje zamieszczono na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê Second International Congress on Ichnology ICHNIA 2008, organizowany przez Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje na stronie internetowej W Kudowie-Zdroju odbêdzie siê konferencja POKOS 3, pt. Baseny œródgórskie kontekst regionalny œrodowisk i procesów sedymentacji, organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne. Szczegó³owe informacje na stronie internetowej ing.uni.wroc.pl Przegl¹d wa niejszych wydarzeñ (15 marca 15 kwietnia 2007 r.) Na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu oraz na Uniwersytecie Wroc³awskim odby³a siê miêdzynarodowa 25. Szko³a Speleologiczna pt. Kras i kriokras. Wa nym punktem programu szko³y by³a sesja dedykowana pamiêci Prof. Mariana Puliny, by³ego prorektora UŒ oraz wieloletniego kierownika Katedry Geomorfologii Wydzia³u Nauk o Ziemi, a tak e miêdzynarodowego prekursora nowoczesnych badañ jaskiñ w krajach polarnych. Podczas uroczystoœci ods³oniêta zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca Jego trzydziestoletni¹ pracê naukow¹ i dydaktyczn¹. Wœród zaproszonych referatów znalaz³o siê wyst¹pienie prof. Derka Forda z Kanady, autora najnowszego podrêcznika akademickiego w dziedzinie speleologii, wydanego w lutym 2007 r. przez wydawnictwo naukowe Wiley W Warszawskim Domu Technika NOT odby³a siê konferencja regionalna promuj¹ca projekt wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. G³ównym celem konferencji by³o przekazanie odbiorcom, wykorzystuj¹cym satelitarne technologie precyzyjnego pozycjonowania, informacji na temat realizowanego przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii systemu ASG-EUPOS W Lubinie i Sieroszowicach obchodzono jubileusz 50. rocznicy odkrycia przez zespó³ geologów, pod kierownictwem Jana Wy ykowskiego, pok³adów rudy miedzi. Patronat nad obchodami obj¹³ Prezes Rady Ministrów Jaros³aw Kaczyñski. Obszerna relacja z uroczystoœci zamieszczona zosta³a w kwietniowym numerze Przegl¹du Geologicznego Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego w Sosnowcu odby³a siê XXXIX Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Ska³ i Skamienia³oœci Wiosna Kolekcjonerzy minera³ów i skamienia³oœci zaprezentowali ciekawe kolekcje pochodz¹ce z ró nych miejsc na œwiecie. Na wystawie znalaz³y siê minera³y, które wystêpuj¹ w Polsce. Szczególnie interesuj¹ce by³y okazy minera³ów pochodz¹ce z miejsc dawnej eksploatacji, np. z³ó siarki, niklu, chromu, elaza oraz minera³y 358

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 3. Wspó³praca i zarz¹dzanie przemianami w regionach granicznych. Obszar wspó³pracy INTERACT obejmuje wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej oraz kraje s¹siedzkie. Realizowane przedsiêwziêcia dotycz¹

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 04 07.09.2005*. W Lublinie odbêdzie siê II Kongres In ynierii Œrodowiska, organizowany przez Komitet In ynierii Œrodowiska

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** w tym opracowanie Europejskiego Statutu Fundacji (European Foundation Statute); poprawienie warunków transgranicznej i miêdzynarodowej dzia³alnoœci fundacji, m.in. wyrównywanie zasad opodatkowania fundacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 93 nr 26 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia sk³adu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014 Strona 1/5 Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 14 41-306 Dąbrowa Górnicza LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. 1-go Maja 50 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 77 404 9768 lub 77

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

"Aplikacyjność Badań Geograficznych"

Aplikacyjność Badań Geograficznych Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Koło Geografów im. L. Sawickiego III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Aplikacyjność Badań Geograficznych" 16-18

Bardziej szczegółowo

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Nazwa studiów podyplomowych: Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU oraz Partnerzy: INSTYTUT NAFTY i GAZU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KATEDRA AGRONOMII INSTYTUT GLEBOZNAWSTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH GOSPODARCZYCH KCSC 141O 38 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH GOSPODARCZYCH ZałoŜenia programowe Instytucja asystenta sędziego jest stosunkowo nowym rozwiązaniem mającym na celu usprawnienie

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 W dniach 09-12 września 2014 roku w Świlczy k/ Rzeszowa w Hotelu Wellness & Spa Nowy Dwór odbyła się Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Fig. 1. Liczba referatów przygotowanych na Światowe Kongresy Geotermalne (Horne 2015)

Fig. 1. Liczba referatów przygotowanych na Światowe Kongresy Geotermalne (Horne 2015) Aneta Sapińska-Śliwa, Tomasz Śliwa Wydział Wiertnictwa, Nafy i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie W drugiej połowie czerwca odbył się kolejny, piąty już, Światowy Kongres Geotermalny. Tym razem

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 13 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 13 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 13 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 48 nr 9 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

Mining heritage and history and practical use of ancient mining works

Mining heritage and history and practical use of ancient mining works No. 117 Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology No. 117 Studies and Research No. 32 2006 Mining heritage and history and practical use of ancient mining works

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U.2011.275.1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002.

Udział w Konferencjach jako panelista lub moderator 1. Prawa człowieka i dziecka w Europie. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2002. dr Małgorzata Kuźbida, Wykładowca w PWSW ISM Główny obszar zainteresowań to dzieje społeczno polityczne Europy Środkowo Wschodniej. Pracę doktorska poświęciła analizie ukraińskiej koncepcji państwa na

Bardziej szczegółowo

rektorat@agh.edu.pl Największa polska uczelnia techniczna, w ramach której funkcjonuje 16 wydziałów

rektorat@agh.edu.pl Największa polska uczelnia techniczna, w ramach której funkcjonuje 16 wydziałów Uczelnie In1 1 Nazwa uczelni/koła Miasto Akademia Górniczo - Hutnicza AGH - Kraków, Katedra Mineralogii, Petrografii i Ge Kraków Kod pocztowy 30-059 Ulica al. Mickiewicza 30 Województwo małopolskie Telefon

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym III KONGRES REWITALIZACJI MIAST REWITALIZACJA W POLITYCE MIEJSKIEJ REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW Kliknij,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie w przedsiębiorstwie The use of information systems in the company Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering ZiIP.G6.D6.D6K.4.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Biuro Dyrektora Generalnego ZATWIERDZAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOL CYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJ CYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOL CYCH). EPIDEMIOLOGIA -0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Punkty

Bardziej szczegółowo

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w Spis treœci Od redaktora naukowego... 9 1. Zadania dzia³u mierniczo-geologicznego i jego miejsce w strukturze zak³adu górniczego... 11 Jan Pielok 1.1. Zadania miernictwa górniczego w œwietle przepisów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Zakład Geografii Regionalnej http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Kierownik Dr hab. Stefan Kałuski, prof.uw Prof.dr hab. Ewelina Kantowicz Dr hab.andrzej Gocłowski Dr Maciej Lechowicz Dr Małgorzata Roge- Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce?

Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Strategia, infrastruktura, rynek - jaka przyszłość dla branży lotniczej w Polsce? Krajowa strategia dla lotnictwa. Lotniska, przewoźnicy, zmiany prawnoorganizacyjne Lotniska regionalne, jakość i oferta

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU

LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU PhD Ludmil Angelov Viticulture Department Agrcultural University Plovdiv BUŁGARIA prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA A ZDROWIE 22 23

GEOLOGIA A ZDROWIE 22 23 GEOLOGIA A ZDROWIE 22 23 Ochrona jakości i zasobów wód podziemnych Dostęp do czystej wody i nieskażonej gleby to zasadniczy warunek zdrowia społeczeństwa. Działania służące rozpoznawaniu, bilansowaniu

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci.

I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. Załącznik nr 1 I. Projekt zadania pt.: Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci. 1) Skrótowy opis celów i podstawowych elementów zadania; Celem

Bardziej szczegółowo

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r.

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. W związku z 70. rocznicą zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej organizuje przegląd

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA Pierwsze centrum w Polsce realizuj¹ce ideê miast ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów Stopień realizacji poszczególnych kontraktów Kontrakt Nr 03 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINACH Kontrakt Nr 03/I Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kontrakt nr 03/I/część 1 Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz targów, konferencji, seminariów oraz imprez objętych patronatem w 2016 roku. Stan na 6 kwietnia 2016 STYCZEŃ

Wykaz targów, konferencji, seminariów oraz imprez objętych patronatem w 2016 roku. Stan na 6 kwietnia 2016 STYCZEŃ Wykaz targów, konferencji, seminariów oraz imprez objętych patronatem w 2016 roku Stan na 6 kwietnia 2016 STYCZEŃ Termin i miejsce 22 stycznia Łódź 30 stycznia Chicago Tytuł imprezy Organizator Uwagi X

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii

Oferta usługowa Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Oferta usługowa Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH

XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii 17-20 maja 2012 Szklarska Poręba Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Imię i nazwisko lekarza Miejsce wykonywania badań telefon Barbara Baran-Garbulińska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH INŻYNIERIA GEOLOGICZNA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH T INŻYNIERIA GEOLOGICZNA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Miejsce obrad: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości al. Kijowska 14 30-079 Kraków Sala: 13K parter

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW Zakład Technologii Wody i Ścieków dr hab. inż. Waldemar Sawiniak, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, pok. 256 analiza i ocena jakości wody, pełny zakres badań technologicznych wody do celów pitnych i

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Gdańsk, 20 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Regulamin konkursu krajowego pod tytułem: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1 Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo