KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**"

Transkrypt

1 w tym opracowanie Europejskiego Statutu Fundacji (European Foundation Statute); poprawienie warunków transgranicznej i miêdzynarodowej dzia³alnoœci fundacji, m.in. wyrównywanie zasad opodatkowania fundacji zagranicznych oraz ich darczyñców z fundacjami krajowymi. Kolejnym krokiem Komisji Europejskiej, wzmacniaj¹cym pozycjê fundacji wspieraj¹cych badania naukowe w Unii Europejskiej, a tak e realizuj¹cym zalecenia grupy ekspertów, bêdzie konferencja Giving more for research in Europe. Strengthening the role of philanthropy in the financing of research, organizowana w dniach r. w Brukseli. Na konferencji tej przedstawiciele instytucji zwi¹zanych z fundacjami przedyskutuj¹ mo liwoœci praktycznej realizacji zaleceñ grupy w krajach cz³onkowskich oraz w Unii Europejskiej jako ca³oœci. ród³a: European Commission, 1997, Resolution on the Communication from the Commission on promoting the role of voluntary organizations and foundations in Europe (COM(97)0241 C4-0546/97) Official Journal C 226, 20/07/1998 P. 0066, Brussels; European Commission, 2003, Investing in Research: An Action Plan for Europe, COM (2003)226, Brussels; European Commission, 2004, Terms of Reference for an expert group on measures and actions to promote the role of foundations and the non-profit sector in boostingr&d investment. DG Research, December 2004, Brussels; European Commission, 2005, Giving More for Research in Europe: The role of foundations and the non-profit sector in boosting R&D investment, Report by an Expert Group on Measures and actions to promote the role of foundations and the non-profit sector in boosting R&D investment, September 2005, Brussels. KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** *gwiazdk¹ oznaczono informacje ukazuj¹ce siê po raz pierwszy na ³amach Przegl¹du Geologicznego **Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, W Che³mie odbêdzie siê sympozjum pt. Znaczenie systemów informacji geograficznej w dzia³alnoœci cz³owieka, organizowane przez Instytut Nauk Technicznych oraz Instytut Matematyki i Informatyki Pañstwowej Wy - szej Szko³y Zawodowej w Che³mie. Jego g³ównym celem jest upowszechnienie wiedzy o systemach informacji geograficznej (GIS) oraz systemach satelitarnego pozycjonowania (GPS) wœród szerokiego grona ich potencjalnych u ytkowników, reprezentuj¹cych administracjê publiczn¹, organizacje gospodarcze oraz instytucje naukowe i edukacyjne. Sympozjum jest ogólnokrajowe, ale ukierunkowane g³ównie na potrzeby województwa lubelskiego. Informacje: Biuro Sympozjum, Instytut Nauk Technicznych, Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa, ul. Pocztowa 52, Che³m, tel./fax , tel , i chelm.pl oraz na stronach internetowych i W Czêstochowie odbêdzie siê XVI Konferencja z cyklu Problemy Zwi¹zane z Wprowadzaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, organizowana przez Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ w Czêstochowie oraz Ko³o Zak³adowe PZITS przy Wodoci¹gach Czêstochowskich S.A. Konferencja bêdzie poœwiêcona praktycznemu zastosowaniu Dyrektywy Wodnej w przedsiêbiorstwach wodoci¹gowych, administracji i jednostkach naukowych. Informacje: in. El bieta Kowalczyk, tel , oraz Wodoci¹gi Czêstochowskie S.A., ul. Jaskrowska 14/44, Czêstochowa, tel , W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VI Konferencja z cyklu Kruszywa Mineralne, organizowana przez Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia In ynierów i Techników Górnictwa we Wroc³awiu oraz Instytut Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej. Tematyka konferencji bêdzie dotyczyæ: bazy zasobowej kopalin skalnych i jej wykorzystania w budownictwie i drogownictwie; technicznych i u ytkowych w³aœciwoœci kruszyw i kamienia budowlanego dla potrzeb budownictwa; ekonomicznych i prawnych warunków funkcjonowania rynku kruszywowego i kamienia budowlanego; eksploatacji kopalin, przeróbki i obróbki surowców oraz ich wp³ywu na jakoœæ produktów; zagadnieñ zarz¹dzania jakoœci¹, systemu oceny zgodnoœci dopuszczenia do obrotu; normalizacji i badania produktów. Informacje: Jerzy Blumes, Zarz¹d Oddzia³u SITG, ul. Pi³sudskiego 74, Wroc³aw, tel , tel./fax , oraz na stronie internetowej W L¹dku Zdroju odbêd¹ siê V Warsztaty Terenowe z cyklu Zapis Dzia³alnoœci Cz³owieka w Œrodowisku Przyrodniczym, organizowane przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego. W trakcie warsztatów odbêdzie siê spotkanie grupy HIMME (Human Impact on Mid-Mountain Ecosystems). Informacje: dr Agnieszka Latocha, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wroc³awski, pl. Uniwersytecki 1, Wroc³aw, tel , oraz na stronie internetowej 277

2 W Jod³owym Dworze pod Œwiêtym Krzy em odbêd¹ siê miêdzynarodowe IV Œwiêtokrzyskie Spotkania Geologiczno-Morfologiczne pt. Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych, organizowane przez Instytut Geografii Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach oraz Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje: mgr in. Krzysztof Zawada, Instytut Geografii, Akademia Œwiêtokrzyska, ul. Œwiêtokrzyska 15, Kielce, tel , tel./fax , oraz na stronie internetowej W Bartkowej ko³o Nowego S¹cza odbêdzie siê 9. Miêdzynarodowe Sympozjum Pseudokrasu pt. Pseudokarst forms scientific, natural and cultural importance, evaluation and protection, organizowane przez International Union of Speleology, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Speleoklub Beskidzki, Speleoklub Bielsko-Bia³a i Sekcjê Speleologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Przewidziane s¹ nastêpuj¹ce bloki tematyczne: Co to jest pseudokras? definicje, klasyfikacje, metodologia badañ; Geneza i rozwój form pseudokrasowych jako element lokalnej i regionalnej ewolucji geomorfologicznej; Znaczenie naukowe form pseudokrasowych geologia, geomorfologia, bioró norodnoœæ; Jaskinie niekrasowe i cz³owiek archeologia, historia, kultura; Formy pseudokrasowe jako przedmiot ochrony przyrody teoria, prawo, praktyka; Wspó³czesne metody eksploracji i udostêpniania jaskiñ niekrasowych. Informacje: dr in. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, Kraków, tel , fax , i na stronie internetowej W Druskiennikach (Litwa) odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Geoheritage for sustainable development, organizowana przez ProGEO European Association for Conservation of Geological Heritage (Northern European Working Group); IUGS Commission GEM Geosciences for Environmental Management (Working Group IBC International Borders-Geoenvironmental Concerns); Litewsk¹ S³u bê Geologiczn¹; Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz (litewski) Instytut Geologii i Geografii. Informacje na stronie internetowej W Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odbêd¹ siê IV Miêdzynarodowe Targi GEOLOGIA 2006, organizowane przez Biuro Reklamy Poland S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich. Na targach przewiduje siê nastêpuj¹ce sektory tematyczne: Geologia w gospodarce; Rozwi¹zania dla ochrony œrodowiska; Technologie poszukiwania i eksploatacji surowców; Technologie i systemy GIS. Informacje: Anna Auksel, Biuro Reklamy Poland S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich, ul. Pu³awska 12a, Warszawa, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Korytnicy, pod patronatem honorowym g³ównego geologa kraju Mariusza-Oriona Jêdryska oraz rektora Akademii Górniczo-Hutniczej Antoniego Tajdusia, odbêdzie siê X Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Z³ó Kopalin oraz Geologicznej Obs³ugi Kopalñ, po³¹czone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia. Organizatorami s¹ Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut oraz Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Œrodowiska. Tematyka seminarium obejmie: zagadnienia metodyki rozpoznawania i dokumentowania z³ó kopalin i ich ochrony; ekonomiczne i œrodowiskowe uwarunkowania dokumentowania z³ó oraz Prawo geologiczne i górnicze w œwietle wymogów unijnych. Informacje: dr Joanna Specylak-Skrzypecka, Poltegor-Instytut, ul. Parkowa 25, Wroc³aw, tel , fax , W Krakowie odbêd¹ siê warsztaty poœwiêcone hydrologii i hydrogeologii masywów krasowych, organizowane przez Zak³ad Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Informacje: dr in. Bart³omiej Rzonca, Zak³ad Hydrologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Gronostajowa 7, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê II Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE, pt. Informacja przestrzenna w zarz¹dzaniu kryzysowym, organizowane przez Urz¹d Miasta Krakowa przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Okrêgowego Przedsiêbiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegó³owe informacje zamieszczono na stronie W Wiœle odbêdzie siê VI Konferencja Naukowa z cyklu Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Œrodowiska, organizowana przez Wydzia³ In ynierii Œrodowiska i Energetyki Politechniki Œl¹skiej oraz Sekcjê Membran Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Informacje: dr hab. in. Krystyna Konieczny, Instytut In- ynierii Wody i Œcieków, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska i Energetyki, Politechnika Œl¹ska, ul. Konarskiego 18, Gliwice, tel ; , fax , , oraz na stronach internetowych i W Tomaszowicach k. Krakowa odbêd¹ siê X Jubileuszowe Warsztaty Górnicze, pt. Zagro enia naturalne w górnictwie, organizowane pod patronatem prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk przy wspó³pracy z G³ównym Instytutem Górnictwa, Wydzia³em Górnictwa i Geoin ynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydzia³em Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH, Wydzia³em Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz Komitetem Geofizyki PAN. W programie przewidziana jest sesja okolicznoœciowa pt. Nowe rozwi¹zania techniczne i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagro eñ w górnictwie oraz sesje tematyczne: Zagro enia naturalne i techniczne towarzysz¹ce eksploatacji wêgla kamiennego, brunatnego, rud metali, soli, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz surowców skalnych; Metody badañ zagro eñ œrodowiska na terenach górniczych i pogórniczych; Problematyka prawna i ekonomiczna ochrony œrodowiska na terenach górniczych; Przywracanie wartoœci u ytkowych terenom górniczym, Sejsmiczne 278

3 oddzia³ywanie na obiekty podziemne i na powierzchni; Badania geofizyczne, geomechaniczne, geologiczno-in ynierskie, geotechniczne i geomechaniczne w³aœciwoœci gruntów, ska³ i górotworu. Informacje: dr in. El bieta Pilecka, Biuro Warsztatów, ul. Wybickiego 7, Kraków, tel./fax , w. 125 i 126, oraz na stronie internetowej W Zakopanem odbêdzie siê XIX Krajowa, VII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Zaopatrzenie w Wodê, Jakoœæ i Ochrona Wód Woda Jej g³ównym organizatorem jest Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ Wielkopolski. Na tym miêdzynarodowym forum dyskusyjnym przedstawiane s¹ najnowsze osi¹gniêcia naukowe, rozwi¹zania in ynierskie, uregulowania prawne oraz metody zarz¹dzania. Wiod¹c¹ tematyk¹ konferencji bêd¹ miêdzy innymi: prawo wspólnotowe i polskie prawo wewnêtrzne z zakresu ochrony œrodowiska ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony wód oraz zaopatrzenia miast i wsi w wodê; jakoœæ wód powierzchniowych, ochrona wód; jakoœæ i zagro enia wód podziemnych oraz zagadnienia ochrony wód w regionach cennych przyrodniczo. Informacje: Sergiusz Zabawa, Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ Wielkopolski, ul. Wieniawskiego 5/9, Poznañ, tel./fax , , tel. kom , lub oraz na stronie internetowej W Zwierzyñcu odbêdzie siê II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 2 (IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów), pt. Przebieg i zmiennoœæ sedymentacji w basenach przedgórskich, organizowana przez Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Pañstwowy Instytut Geologiczny. Podczas konferencji odbêd¹ siê dwie jednodniowe wycieczki na obszar Roztocza (Polska i Ukraina), natomiast po konferencji odbêdzie siê trzydniowa wycieczka w rejon Tarnopola i Kamieñca Podolskiego, poœwiêcona rafom badenu i sarmatu oraz utworom wêglanowym syluru. Informacje: Anna Wysocka, Instytut Geologii Podstawowej, Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski, al. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , oraz na stronie internetowej W Jugowicach (Góry Sowie) odbêd¹ siê miêdzynarodowe warsztaty 4 th International Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif,organizowane przez Zak³ad Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Problematyka konferencji obejmuje ocenê zasobów wód podziemnych w ska³ach zwiêz³ych, z uwzglêdnieniem: regionalnych parametrów hydrogeologicznych ska³, modelowania numerycznego przep³ywu wód podziemnych, zmian jakoœci wód podziemnych i wp³ywu górnictwa na wody podziemne. Informacje: Henryk Marsza³ek, tel , lub Krzysztof Chudy, tel , Zak³ad Hydrogeologii Stosowanej, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wroc³awski, pl. M. Borna 9, Wroc³aw, oraz na stronie internetowej W Bia³ymstoku i Augustowie odbêdzie siê XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i In ynierii Geotechnicznej i III Ogólnopolska Konferencja M³odych Geotechników pt. Problemy geotechniczne posadowieñ na gruntach s³abych, organizowana przez Polski Komitet Geotechniki, Sekcjê Geotechniki Komitetu In ynierii L¹dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Katedrê Geotechniki i Budownictwa Komunalnego Politechniki Bia³ostockiej. Informacje: Katarzyna Zabielska-Adamska, Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego, Politechnika Bia³ostocka, ul. Wiejska 45E, Bia³ystok, tel , , fax , oraz na stronie internetowej W Zakopanem odbêdzie siê XVII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, In ynierii Z³o owej i Gazownictwie, organizowana przez Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Informacje: dr in. Jan Ziaja, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel./fax , oraz na stronie internetowej W Ameliówce k. Kielc odbêdzie siê 77. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Œwiêtokrzyskich, organizowany przez Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddzia³ Œwiêtokrzyski Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wprogramie zjazdu oprócz sesji naukowej przewidziane s¹ wycieczki terenowe. Informacje: mgr in. Stanis³awa Zbroja, i mgr in. Jerzy G¹gol, Oddzia³ Œwiêtokrzyski, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Zgoda 21, Kielce, tel , fax oraz na stronie internetowej W Marózu na Warmii odbêdzie siê XIII Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Plejstocen po³udniowej Warmii na tle struktur pod³o a, organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny i Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badañ stratygraficznych i paleogeograficznych dotycz¹cych plejstocenu Polski. Wiod¹cym tematem bêdzie stratygrafia i paleogeografia plejstocenu oraz struktury glacitektoniczne obejmuj¹ce zarówno plejstocen, jak i jego pod³o e. Szczególna uwaga zostanie poœwiêcona paleogeografii ostatniego zlodowacenia. Zaprezentowane zostan¹ wyniki badañ przeprowadzonych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, g³ównie zwi¹zane z realizacj¹ Szczegó³owej mapy geologicznej Polski 1 : w regionie warmiñskim. Informacje: mgr Maria Jastrzêbska-Ber, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 510, oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê 7. Miêdzynarodowy Kongres Jurajski, zorganizowany pod auspicjami Podkomisji Stratygrafii Jury (ISJS) Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS). Obrady kongresu odbêd¹ siê w dniach i bêd¹ przebiega³y w kilku 279

4 sesjach poœwiêconych ró nym tematycznie problemom systemu jurajskiego. W ramach wycieczki przedkongresowej ( ) zostan¹ przedstawione utwory jurajskie strefy tetydzkiej (pieniñski pas ska³kowy i Karpaty fliszowe) oraz obszarów epikratonicznych (Wy yna Krakowska i Góry Œwiêtokrzyskie). Cztery wycieczki pokongresowe ( ) bêd¹ dotyczyæ: 1) problematyki stratygraficznej jury œrodkowej i górnej Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej oraz Wy yny Wieluñskiej, 2) problematyki sedymentologicznej górnojurajskich utworów p³ytkowodnej platformy wêglanowej i jej przedpola (Góry Œwiêtokrzyskie, Wy yna Czêstochowska), 3) problematyki paleogeograficznej strefy tetydzkiej w Polsce i na S³owacji (pieniñski pas ska³kowy, Tatry) oraz 4) problematyki sedymentologicznej systemów kontynentalnych i przejœciowych dolnej jury (Góry Œwiêtokrzyskie). Informacje: dr Marcin Barski i dr Magdalena Sidorczuk, Instytut Geologii Podstawowej, Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski, al. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , fax , oraz na stronie internetowej www2.uj.edu.pl/ing/jurassica *. W Krynicy odbêdzie siê XII Szko³a Ekonomiki i Zarz¹dzania w Górnictwie, organizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geoin ynierii Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz Sekcjê Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Informacje: dr in. Mieczys³aw Œlósarz, Wydzia³ Górnictwa i Geoin ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , , , fax , oraz na stronie internetowej W Toruniu odbêdzie siê Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, dedykowany Profesorowi Rajmundowi Galonowi w 100 rocznicê urodzin, pt. Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Zak³ad Geomorfologii i Hydrologii Ni u Polskiego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN. Informacje: dr Krzysztof R. Lankauf, Instytut Geografii, Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika, ul. Fredry 6/8, Toruñ, tel , , , fax , oraz na stronie internetowej html W Sandomierzu odbêdzie siê seminarium terenowe nt. Studia interdyscyplinarne nad lessami problemy metodyczne, organizowane przez Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Oddzia³ Lublin) oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. G³ównym celem konferencji bêdzie prezentacja wyników badañ utworów lessowych, prowadzonych przez specjalistów z ró nych dziedzin naukowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wykorzystania metod laboratoryjnych do wnioskowania na temat paleogeografii. Informacje: dr Przemys³aw Mroczek, Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, al. Kraœnicka 2CD, Lublin, tel w. 138, fax w. 162, oraz na stronie internetowej *. W Zakopanem odbêdzie siê XI Miêdzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin i XLIII Seminarium Fizykochemiczne Problemy mineralurgii, organizowane przez Zak³ad Przeróbki Kopalin, Ochrony Œrodowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katedrê Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Œl¹skiej, Zak³ad Przeróbki Kopalin i Odpadów Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej oraz Sekcjê Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Informacje: dr in. Tomasz Gawenda, Zak³ad Przeróbki Kopalin, Ochrony Œrodowiska i Utylizacji Odpadów, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê konferencja naukowa nt. Polska mineralogia Setna rocznica urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego, organizowana przez Zak³ad Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i Komitet Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad konferencj¹ obj¹³ rektor AGH prof. dr hab. in. Antoni Tajduœ. Konferencja bêdzie okazj¹ do przypomnienia dokonañ naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Profesora Andrzeja Bolewskiego. Jednak przede wszystkim umo liwi wymianê i prezentacjê rezultatów badañ mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych. Informacje: dr in. Marzena Schejbal-Chwastek, tel , oraz na stronie internetowej W odzi, na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu ódzkiego odbêdzie siê ogólnopolska konferencja naukowa nt. ród³a œrodowiskowe aspekty badañ, organizowana przez Katedrê Geologii i Zak³ad Hydrologii i Gospodarki Wodnej U oraz Komisjê Hydrologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Celem konferencji jest wymiana pogl¹dów na temat obiektu badañ, jakim jest Ÿród³o w aspekcie geomorfologicznym, hydrogeologicznym, hydrologicznym, hydrochemicznym i hydrobiologicznym. Spotkanie ma stworzyæ okazjê do wypracowania ogólnych zasad prowadzenia badañ naturalnych wyp³ywów wód podziemnych oraz stworzenia ogólnopolskiej bazy danych dotycz¹cych Ÿróde³. Jednoczeœnie bêdzie to forum wymiany informacji o aktualnie prowadzonych badaniach i ich wynikach oraz wskazania nowych celów badawczych krenologii. Ramowy program konferencji obejmuje dwa dni obrad i jednodniow¹ sesjê terenow¹, której przedmiotem bêdzie uÿród³owiona strefa krawêdziowa Wzniesieñ ódzkich. Informacje: dr Maciej Ziu³kiewicz, Katedra Geologii, Wydzia³ Nauk Geograficznych, Uniwersytet ódzki, ul. Narutowicza 88, ódÿ, tel ; W Krakowie odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Kierunki rozwoju geoinformatyki w geodezji i kartografii, organizowana przez Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z okazji jubileuszu 55-lecia wydzia³u oraz 70-lecia urodzin profesorów: Józefa Jachimskiego i Jana Pieloka. W progra- 280

5 mie przewiduje siê sesjê okolicznoœciow¹ w godzinach przedpo³udniowych oraz po po³udniu dwie równoleg³e sesje w grupach: fotograficzno-teledetekcyjnej i geodezji górniczej. Informacje: prof. dr hab. in. Jerzy Bernasik, Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , oraz w Internecie: We Lwowie (Ukraina) odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja naukowa pt. Problems of geology of Carpathian Mts. In memory of Ladyzhensky Mykola Romanovych, Corresponding Member of National Academy of Sciences of Ukraine: 100 years from birth, organizowana przez Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, National Academy of Sciences of Ukraine. Problematyka konferencji obejmie nastêpuj¹ce zagadnienia: geologia Karpat wspó³czesne problemy; formacje ropo- i gazonoœne w œwietle nowoczesnych teorii geotektonicznych; paleooceanografia geologiczna i geochemiczna regionu karpackiego; struktura i tektonika Karpat Wschodnich; problemy stratygrafii i paleontologii; magmatyzm regionu karpackiego; z³o a ropy i gazu Karpat Wschodnich i perspektywy rozwoju poszukiwañ; problemy ekologiczne zwi¹zane z poszukiwaniem i eksploatacj¹ z³ó ropy i gazu w regionie Karpat. Informacje: dr A.V. Poberezhskyy, Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals NANU, Naukova 3a, Lviv, Ukraine, tel. ( ) , , , fax ( ) , oraz *. W mieœcie Svoboda nad Úpou, po czeskiej stronie Karkonoszy, odbêdzie siê 6. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy, organizowana przez dyrekcjê Karkonoskiego Parku Narodowego w Vrchlabí (Czechy) i dyrekcjê Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badañ, monitoringu i zarz¹dzania na obszarze obu karkonoskich parków narodowych i Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Krkonoše/Karkonosze. Informacje: mgr Roksana Knapik, Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Karkonoski Park Narodowy, ul. Okrzei 28, Szklarska Porêba, tel , tel. kom , fax wew. 22, oraz w Internecie W Zakopanem odbêdzie siê XX Konferencja z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, pt. Rynki paliw i energii, organizowana przez Zak³ad Ekonomiki i Badañ Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk. Informacje: dr in. Urszula Ozga-Blaschke, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, ul. Wybickiego 7, Kraków, tel , wew. 122, oraz na stronie internetowej *. W Z³otnikach Lubañskich na Dolnym Œl¹sku odbêdzie siê XIII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Doroczne sesje Sekcji Petrologii PTM gromadz¹ wiêkszoœæ pracuj¹cych w kraju specjalistów w zakresie szeroko pojmowanej petrologii i stanowi¹ przegl¹d aktualnie prowadzonych w Polsce badañ. G³ównym tematem sesji i towarzysz¹cej jej wycieczki bêdzie P³aszcz pod SW Polsk¹ i niektóre przejawy zwi¹zanego z nim wulkanizmu trzeciorzêdowego. Sesja jest w tym roku organizowana przez grupê badaczy z Uniwersytetu Wroc³awskiego pod kierownictwem prof. Jacka Puziewicza. Informacje: dr Wojciech Bartz, Magdalena Matusiak, oraz na stronie internetowej W Gdañsku odbêdzie siê IX Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie Ska³ i Minera³ów, organizowana przez Katedrê Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu Uniwersytetu Gdañskiego oraz Oddzia³ Gdañski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. G³ównym celem sesji jest przedstawienie dokonañ z ostatnich 2 lat we wszystkich oœrodkach naukowych rozwijaj¹cych i wykorzystuj¹cych metody datowania w ró nych dziedzinach, takich jak fizyka, geologia, geografia i archeologia. Informacje: dr Wojciech Tylmann, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu, Uniwersytet Gdañski, ul. Dmowskiego 16a, Gdañsk, tel , fax , oraz na stronie internetowej *. W Tleniu odbêdzie siê XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kompleksowe badania i ochrona œrodowiska naturalnego diagnozowanie stanu œrodowiska, metody badawcze, prognozy, organizowana przez Wydzia³ Budownictwa i In ynierii Œrodowiska Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Informacje: Benedykt Kowalewski, Katedra Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza, ul. Sucha 7, Bydgoszcz, tel , fax , We Wroc³awiu odbêdzie siê II Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu Zawód Kartografa, zorganizowana pod patronatem Miêdzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i g³ównego geodety kraju. G³ówny akcent konferencji bêdzie po³o ony na prezentacjê dorobku kartografii polskiej i krajów s¹siednich. Tematyka konferencji bêdzie obejmowaæ nastêpuj¹ce grupy zagadnieñ: prawo autorskie w Polsce i za granic¹, numeryczna kartografia topograficzna (ATKIS, ZABAGED, TBD i in.) oraz warunki prywatnej dzia³alnoœci kartograficznej w Unii Europejskiej i krajach Europy Wschodniej. Przewiduje siê tak e zorganizowanie wystawy kartograficznej szczególnie w celu prezentacji dorobku kartografii wschodnioeuropejskiej. Informacje: dr in. Joanna Bac-Bronowicz, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, ul. Kochanowskiego 36, Wroc³aw, tel , oraz na stronie internetowej /SKP/index.asp?p=7iikonfskp W Bochum (Niemcy) odbêdzie siê 16. Konferencja Geologii In ynierskiej wraz z wystaw¹ zatytu³owan¹ Geologia in ynierska na terenach przemys³owych, organizowana przez Sekcjê Geologii In ynierskiej Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego (DGG) oraz Niemieckie Towarzystwo Geologiczne (DGG). W trakcie konferencji przewidziane jest Forum M³odych In ynierów Geologów oraz sesje tematyczne: Ochrona i zagospodarowanie powierzchni; Geotermika; Surowce. Informacje na stronie internetowej 281

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 3. Wspó³praca i zarz¹dzanie przemianami w regionach granicznych. Obszar wspó³pracy INTERACT obejmuje wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej oraz kraje s¹siedzkie. Realizowane przedsiêwziêcia dotycz¹

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 21 23.05.2007. W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VII Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu Interdyscyplinarne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 04 07.09.2005*. W Lublinie odbêdzie siê II Kongres In ynierii Œrodowiska, organizowany przez Komitet In ynierii Œrodowiska

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU oraz Partnerzy: INSTYTUT NAFTY i GAZU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KATEDRA AGRONOMII INSTYTUT GLEBOZNAWSTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014 Strona 1/5 Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 14 41-306 Dąbrowa Górnicza LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. 1-go Maja 50 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 77 404 9768 lub 77

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U.2011.275.1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 93 nr 26 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia sk³adu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Nazwa studiów podyplomowych: Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

rektorat@agh.edu.pl Największa polska uczelnia techniczna, w ramach której funkcjonuje 16 wydziałów

rektorat@agh.edu.pl Największa polska uczelnia techniczna, w ramach której funkcjonuje 16 wydziałów Uczelnie In1 1 Nazwa uczelni/koła Miasto Akademia Górniczo - Hutnicza AGH - Kraków, Katedra Mineralogii, Petrografii i Ge Kraków Kod pocztowy 30-059 Ulica al. Mickiewicza 30 Województwo małopolskie Telefon

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 215 17060 Poz. 1673 1673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dane geologiczne PIG-PIB

Cyfrowe dane geologiczne PIG-PIB Cyfrowe dane geologiczne PIG-PIB Wojciech Paciura, Olimpia Kozłowska Państwowa Służba Hydrologiczna Państwowa Służba Geologiczna PSG+PSH+PIB=Instytut 1919 2014 Geologia nie jedną ma twarz Geologia podstawowa,

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii

Oferta usługowa Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Oferta usługowa Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych i tematycznych. Lp. Nazwa konkursu/organizator Etap edukacji

I. Wykaz konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych i tematycznych. Lp. Nazwa konkursu/organizator Etap edukacji Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad punktowanych w naborze wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu: Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej II edycja w roku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH INŻYNIERIA GEOLOGICZNA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH T INŻYNIERIA GEOLOGICZNA INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

"Aplikacyjność Badań Geograficznych"

Aplikacyjność Badań Geograficznych Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Koło Geografów im. L. Sawickiego III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Aplikacyjność Badań Geograficznych" 16-18

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU

LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU PhD Ludmil Angelov Viticulture Department Agrcultural University Plovdiv BUŁGARIA prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Miejsce obrad: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości al. Kijowska 14 30-079 Kraków Sala: 13K parter

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA Pierwsze centrum w Polsce realizuj¹ce ideê miast ekologicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Biuro Dyrektora Generalnego ZATWIERDZAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Kraków. Gdańsk. Katowice.

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Kraków. Gdańsk. Katowice. LISTA RANKINGOWA Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE L.p. Nr kancelar. Nr. KSI Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu Liczba punktów 1. 708 068 Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Mining heritage and history and practical use of ancient mining works

Mining heritage and history and practical use of ancient mining works No. 117 Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology No. 117 Studies and Research No. 32 2006 Mining heritage and history and practical use of ancient mining works

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi 11/01/2014 S8 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta Polska-: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Lokalna klasyfikacja rzeczowa i jej zastosowanie w organizacji zbiorów. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Alicja Portacha Funkcje klasyfikacji piśmiennictwa w bibliotece narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz targów, konferencji, seminariów oraz imprez objętych patronatem w 2016 roku. Stan na 6 kwietnia 2016 STYCZEŃ

Wykaz targów, konferencji, seminariów oraz imprez objętych patronatem w 2016 roku. Stan na 6 kwietnia 2016 STYCZEŃ Wykaz targów, konferencji, seminariów oraz imprez objętych patronatem w 2016 roku Stan na 6 kwietnia 2016 STYCZEŃ Termin i miejsce 22 stycznia Łódź 30 stycznia Chicago Tytuł imprezy Organizator Uwagi X

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja. Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe)

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Studia Dydaktyczne 26/2014 ISSN 1230-1760 WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Rok 1966 Józef Półturzycki, O technice

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 W dniach 09-12 września 2014 roku w Świlczy k/ Rzeszowa w Hotelu Wellness & Spa Nowy Dwór odbyła się Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. nr 275, poz. 1629) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Zakład Geografii Regionalnej http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Kierownik Dr hab. Stefan Kałuski, prof.uw Prof.dr hab. Ewelina Kantowicz Dr hab.andrzej Gocłowski Dr Maciej Lechowicz Dr Małgorzata Roge- Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Naza modułu kształcenia Praktyka terenoa z geotechniki KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Naza jednostki proadzącej moduł Państoa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pała II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1 semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1 semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geotechniki i geologii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkol cych w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzie 1.04.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOL CYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJ CYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOL CYCH). EPIDEMIOLOGIA -0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Zdjęcie 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik otworzył konferencję i powitał zgromadzonych gości Zdjęcie 2. Małgorzata Oleszczuk,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW Zakład Technologii Wody i Ścieków dr hab. inż. Waldemar Sawiniak, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, pok. 256 analiza i ocena jakości wody, pełny zakres badań technologicznych wody do celów pitnych i

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 13 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 13 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2005 r. Nr 13 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 48 nr 9 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH WPIS NA SEMESTR ZIMOWY 2015/2016. STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH WPIS NA SEMESTR ZIMOWY 2015/2016. STUDIA STACJONARNE I i II stopnia HARMONOGRAM CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH WPIS NA SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I i II stopnia Student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr jeżeli ( Regulamin Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2009 pn. "Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych".

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2009 pn. Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/141/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19.02.2009 Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego ofert nr 12/2009 pn. "Działalność wspomagająca rozwój organizacji

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo