KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**"

Transkrypt

1 w tym opracowanie Europejskiego Statutu Fundacji (European Foundation Statute); poprawienie warunków transgranicznej i miêdzynarodowej dzia³alnoœci fundacji, m.in. wyrównywanie zasad opodatkowania fundacji zagranicznych oraz ich darczyñców z fundacjami krajowymi. Kolejnym krokiem Komisji Europejskiej, wzmacniaj¹cym pozycjê fundacji wspieraj¹cych badania naukowe w Unii Europejskiej, a tak e realizuj¹cym zalecenia grupy ekspertów, bêdzie konferencja Giving more for research in Europe. Strengthening the role of philanthropy in the financing of research, organizowana w dniach r. w Brukseli. Na konferencji tej przedstawiciele instytucji zwi¹zanych z fundacjami przedyskutuj¹ mo liwoœci praktycznej realizacji zaleceñ grupy w krajach cz³onkowskich oraz w Unii Europejskiej jako ca³oœci. ród³a: European Commission, 1997, Resolution on the Communication from the Commission on promoting the role of voluntary organizations and foundations in Europe (COM(97)0241 C4-0546/97) Official Journal C 226, 20/07/1998 P. 0066, Brussels; European Commission, 2003, Investing in Research: An Action Plan for Europe, COM (2003)226, Brussels; European Commission, 2004, Terms of Reference for an expert group on measures and actions to promote the role of foundations and the non-profit sector in boostingr&d investment. DG Research, December 2004, Brussels; European Commission, 2005, Giving More for Research in Europe: The role of foundations and the non-profit sector in boosting R&D investment, Report by an Expert Group on Measures and actions to promote the role of foundations and the non-profit sector in boosting R&D investment, September 2005, Brussels. KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** *gwiazdk¹ oznaczono informacje ukazuj¹ce siê po raz pierwszy na ³amach Przegl¹du Geologicznego **Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, W Che³mie odbêdzie siê sympozjum pt. Znaczenie systemów informacji geograficznej w dzia³alnoœci cz³owieka, organizowane przez Instytut Nauk Technicznych oraz Instytut Matematyki i Informatyki Pañstwowej Wy - szej Szko³y Zawodowej w Che³mie. Jego g³ównym celem jest upowszechnienie wiedzy o systemach informacji geograficznej (GIS) oraz systemach satelitarnego pozycjonowania (GPS) wœród szerokiego grona ich potencjalnych u ytkowników, reprezentuj¹cych administracjê publiczn¹, organizacje gospodarcze oraz instytucje naukowe i edukacyjne. Sympozjum jest ogólnokrajowe, ale ukierunkowane g³ównie na potrzeby województwa lubelskiego. Informacje: Biuro Sympozjum, Instytut Nauk Technicznych, Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa, ul. Pocztowa 52, Che³m, tel./fax , tel , i chelm.pl oraz na stronach internetowych i W Czêstochowie odbêdzie siê XVI Konferencja z cyklu Problemy Zwi¹zane z Wprowadzaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, organizowana przez Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ w Czêstochowie oraz Ko³o Zak³adowe PZITS przy Wodoci¹gach Czêstochowskich S.A. Konferencja bêdzie poœwiêcona praktycznemu zastosowaniu Dyrektywy Wodnej w przedsiêbiorstwach wodoci¹gowych, administracji i jednostkach naukowych. Informacje: in. El bieta Kowalczyk, tel , oraz Wodoci¹gi Czêstochowskie S.A., ul. Jaskrowska 14/44, Czêstochowa, tel , W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VI Konferencja z cyklu Kruszywa Mineralne, organizowana przez Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia In ynierów i Techników Górnictwa we Wroc³awiu oraz Instytut Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej. Tematyka konferencji bêdzie dotyczyæ: bazy zasobowej kopalin skalnych i jej wykorzystania w budownictwie i drogownictwie; technicznych i u ytkowych w³aœciwoœci kruszyw i kamienia budowlanego dla potrzeb budownictwa; ekonomicznych i prawnych warunków funkcjonowania rynku kruszywowego i kamienia budowlanego; eksploatacji kopalin, przeróbki i obróbki surowców oraz ich wp³ywu na jakoœæ produktów; zagadnieñ zarz¹dzania jakoœci¹, systemu oceny zgodnoœci dopuszczenia do obrotu; normalizacji i badania produktów. Informacje: Jerzy Blumes, Zarz¹d Oddzia³u SITG, ul. Pi³sudskiego 74, Wroc³aw, tel , tel./fax , oraz na stronie internetowej W L¹dku Zdroju odbêd¹ siê V Warsztaty Terenowe z cyklu Zapis Dzia³alnoœci Cz³owieka w Œrodowisku Przyrodniczym, organizowane przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego. W trakcie warsztatów odbêdzie siê spotkanie grupy HIMME (Human Impact on Mid-Mountain Ecosystems). Informacje: dr Agnieszka Latocha, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wroc³awski, pl. Uniwersytecki 1, Wroc³aw, tel , oraz na stronie internetowej 277

2 W Jod³owym Dworze pod Œwiêtym Krzy em odbêd¹ siê miêdzynarodowe IV Œwiêtokrzyskie Spotkania Geologiczno-Morfologiczne pt. Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych, organizowane przez Instytut Geografii Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach oraz Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje: mgr in. Krzysztof Zawada, Instytut Geografii, Akademia Œwiêtokrzyska, ul. Œwiêtokrzyska 15, Kielce, tel , tel./fax , oraz na stronie internetowej W Bartkowej ko³o Nowego S¹cza odbêdzie siê 9. Miêdzynarodowe Sympozjum Pseudokrasu pt. Pseudokarst forms scientific, natural and cultural importance, evaluation and protection, organizowane przez International Union of Speleology, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Speleoklub Beskidzki, Speleoklub Bielsko-Bia³a i Sekcjê Speleologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika. Przewidziane s¹ nastêpuj¹ce bloki tematyczne: Co to jest pseudokras? definicje, klasyfikacje, metodologia badañ; Geneza i rozwój form pseudokrasowych jako element lokalnej i regionalnej ewolucji geomorfologicznej; Znaczenie naukowe form pseudokrasowych geologia, geomorfologia, bioró norodnoœæ; Jaskinie niekrasowe i cz³owiek archeologia, historia, kultura; Formy pseudokrasowe jako przedmiot ochrony przyrody teoria, prawo, praktyka; Wspó³czesne metody eksploracji i udostêpniania jaskiñ niekrasowych. Informacje: dr in. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, Kraków, tel , fax , i na stronie internetowej W Druskiennikach (Litwa) odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Geoheritage for sustainable development, organizowana przez ProGEO European Association for Conservation of Geological Heritage (Northern European Working Group); IUGS Commission GEM Geosciences for Environmental Management (Working Group IBC International Borders-Geoenvironmental Concerns); Litewsk¹ S³u bê Geologiczn¹; Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz (litewski) Instytut Geologii i Geografii. Informacje na stronie internetowej W Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odbêd¹ siê IV Miêdzynarodowe Targi GEOLOGIA 2006, organizowane przez Biuro Reklamy Poland S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich. Na targach przewiduje siê nastêpuj¹ce sektory tematyczne: Geologia w gospodarce; Rozwi¹zania dla ochrony œrodowiska; Technologie poszukiwania i eksploatacji surowców; Technologie i systemy GIS. Informacje: Anna Auksel, Biuro Reklamy Poland S.A. Zarz¹d Targów Warszawskich, ul. Pu³awska 12a, Warszawa, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Korytnicy, pod patronatem honorowym g³ównego geologa kraju Mariusza-Oriona Jêdryska oraz rektora Akademii Górniczo-Hutniczej Antoniego Tajdusia, odbêdzie siê X Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Z³ó Kopalin oraz Geologicznej Obs³ugi Kopalñ, po³¹czone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia. Organizatorami s¹ Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut oraz Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Œrodowiska. Tematyka seminarium obejmie: zagadnienia metodyki rozpoznawania i dokumentowania z³ó kopalin i ich ochrony; ekonomiczne i œrodowiskowe uwarunkowania dokumentowania z³ó oraz Prawo geologiczne i górnicze w œwietle wymogów unijnych. Informacje: dr Joanna Specylak-Skrzypecka, Poltegor-Instytut, ul. Parkowa 25, Wroc³aw, tel , fax , W Krakowie odbêd¹ siê warsztaty poœwiêcone hydrologii i hydrogeologii masywów krasowych, organizowane przez Zak³ad Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Informacje: dr in. Bart³omiej Rzonca, Zak³ad Hydrologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Gronostajowa 7, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê II Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE, pt. Informacja przestrzenna w zarz¹dzaniu kryzysowym, organizowane przez Urz¹d Miasta Krakowa przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Okrêgowego Przedsiêbiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegó³owe informacje zamieszczono na stronie W Wiœle odbêdzie siê VI Konferencja Naukowa z cyklu Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Œrodowiska, organizowana przez Wydzia³ In ynierii Œrodowiska i Energetyki Politechniki Œl¹skiej oraz Sekcjê Membran Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Informacje: dr hab. in. Krystyna Konieczny, Instytut In- ynierii Wody i Œcieków, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska i Energetyki, Politechnika Œl¹ska, ul. Konarskiego 18, Gliwice, tel ; , fax , , oraz na stronach internetowych i W Tomaszowicach k. Krakowa odbêd¹ siê X Jubileuszowe Warsztaty Górnicze, pt. Zagro enia naturalne w górnictwie, organizowane pod patronatem prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk przy wspó³pracy z G³ównym Instytutem Górnictwa, Wydzia³em Górnictwa i Geoin ynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydzia³em Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH, Wydzia³em Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz Komitetem Geofizyki PAN. W programie przewidziana jest sesja okolicznoœciowa pt. Nowe rozwi¹zania techniczne i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagro eñ w górnictwie oraz sesje tematyczne: Zagro enia naturalne i techniczne towarzysz¹ce eksploatacji wêgla kamiennego, brunatnego, rud metali, soli, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz surowców skalnych; Metody badañ zagro eñ œrodowiska na terenach górniczych i pogórniczych; Problematyka prawna i ekonomiczna ochrony œrodowiska na terenach górniczych; Przywracanie wartoœci u ytkowych terenom górniczym, Sejsmiczne 278

3 oddzia³ywanie na obiekty podziemne i na powierzchni; Badania geofizyczne, geomechaniczne, geologiczno-in ynierskie, geotechniczne i geomechaniczne w³aœciwoœci gruntów, ska³ i górotworu. Informacje: dr in. El bieta Pilecka, Biuro Warsztatów, ul. Wybickiego 7, Kraków, tel./fax , w. 125 i 126, oraz na stronie internetowej W Zakopanem odbêdzie siê XIX Krajowa, VII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Zaopatrzenie w Wodê, Jakoœæ i Ochrona Wód Woda Jej g³ównym organizatorem jest Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ Wielkopolski. Na tym miêdzynarodowym forum dyskusyjnym przedstawiane s¹ najnowsze osi¹gniêcia naukowe, rozwi¹zania in ynierskie, uregulowania prawne oraz metody zarz¹dzania. Wiod¹c¹ tematyk¹ konferencji bêd¹ miêdzy innymi: prawo wspólnotowe i polskie prawo wewnêtrzne z zakresu ochrony œrodowiska ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony wód oraz zaopatrzenia miast i wsi w wodê; jakoœæ wód powierzchniowych, ochrona wód; jakoœæ i zagro enia wód podziemnych oraz zagadnienia ochrony wód w regionach cennych przyrodniczo. Informacje: Sergiusz Zabawa, Polskie Zrzeszenie In ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ Wielkopolski, ul. Wieniawskiego 5/9, Poznañ, tel./fax , , tel. kom , lub oraz na stronie internetowej W Zwierzyñcu odbêdzie siê II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 2 (IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów), pt. Przebieg i zmiennoœæ sedymentacji w basenach przedgórskich, organizowana przez Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Pañstwowy Instytut Geologiczny. Podczas konferencji odbêd¹ siê dwie jednodniowe wycieczki na obszar Roztocza (Polska i Ukraina), natomiast po konferencji odbêdzie siê trzydniowa wycieczka w rejon Tarnopola i Kamieñca Podolskiego, poœwiêcona rafom badenu i sarmatu oraz utworom wêglanowym syluru. Informacje: Anna Wysocka, Instytut Geologii Podstawowej, Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski, al. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , oraz na stronie internetowej W Jugowicach (Góry Sowie) odbêd¹ siê miêdzynarodowe warsztaty 4 th International Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif,organizowane przez Zak³ad Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Problematyka konferencji obejmuje ocenê zasobów wód podziemnych w ska³ach zwiêz³ych, z uwzglêdnieniem: regionalnych parametrów hydrogeologicznych ska³, modelowania numerycznego przep³ywu wód podziemnych, zmian jakoœci wód podziemnych i wp³ywu górnictwa na wody podziemne. Informacje: Henryk Marsza³ek, tel , lub Krzysztof Chudy, tel , Zak³ad Hydrogeologii Stosowanej, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wroc³awski, pl. M. Borna 9, Wroc³aw, oraz na stronie internetowej W Bia³ymstoku i Augustowie odbêdzie siê XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i In ynierii Geotechnicznej i III Ogólnopolska Konferencja M³odych Geotechników pt. Problemy geotechniczne posadowieñ na gruntach s³abych, organizowana przez Polski Komitet Geotechniki, Sekcjê Geotechniki Komitetu In ynierii L¹dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Katedrê Geotechniki i Budownictwa Komunalnego Politechniki Bia³ostockiej. Informacje: Katarzyna Zabielska-Adamska, Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego, Politechnika Bia³ostocka, ul. Wiejska 45E, Bia³ystok, tel , , fax , oraz na stronie internetowej W Zakopanem odbêdzie siê XVII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, In ynierii Z³o owej i Gazownictwie, organizowana przez Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Informacje: dr in. Jan Ziaja, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel./fax , oraz na stronie internetowej W Ameliówce k. Kielc odbêdzie siê 77. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Œwiêtokrzyskich, organizowany przez Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddzia³ Œwiêtokrzyski Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wprogramie zjazdu oprócz sesji naukowej przewidziane s¹ wycieczki terenowe. Informacje: mgr in. Stanis³awa Zbroja, i mgr in. Jerzy G¹gol, Oddzia³ Œwiêtokrzyski, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Zgoda 21, Kielce, tel , fax oraz na stronie internetowej W Marózu na Warmii odbêdzie siê XIII Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Plejstocen po³udniowej Warmii na tle struktur pod³o a, organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny i Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badañ stratygraficznych i paleogeograficznych dotycz¹cych plejstocenu Polski. Wiod¹cym tematem bêdzie stratygrafia i paleogeografia plejstocenu oraz struktury glacitektoniczne obejmuj¹ce zarówno plejstocen, jak i jego pod³o e. Szczególna uwaga zostanie poœwiêcona paleogeografii ostatniego zlodowacenia. Zaprezentowane zostan¹ wyniki badañ przeprowadzonych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, g³ównie zwi¹zane z realizacj¹ Szczegó³owej mapy geologicznej Polski 1 : w regionie warmiñskim. Informacje: mgr Maria Jastrzêbska-Ber, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel wew. 510, oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê 7. Miêdzynarodowy Kongres Jurajski, zorganizowany pod auspicjami Podkomisji Stratygrafii Jury (ISJS) Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS). Obrady kongresu odbêd¹ siê w dniach i bêd¹ przebiega³y w kilku 279

4 sesjach poœwiêconych ró nym tematycznie problemom systemu jurajskiego. W ramach wycieczki przedkongresowej ( ) zostan¹ przedstawione utwory jurajskie strefy tetydzkiej (pieniñski pas ska³kowy i Karpaty fliszowe) oraz obszarów epikratonicznych (Wy yna Krakowska i Góry Œwiêtokrzyskie). Cztery wycieczki pokongresowe ( ) bêd¹ dotyczyæ: 1) problematyki stratygraficznej jury œrodkowej i górnej Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej oraz Wy yny Wieluñskiej, 2) problematyki sedymentologicznej górnojurajskich utworów p³ytkowodnej platformy wêglanowej i jej przedpola (Góry Œwiêtokrzyskie, Wy yna Czêstochowska), 3) problematyki paleogeograficznej strefy tetydzkiej w Polsce i na S³owacji (pieniñski pas ska³kowy, Tatry) oraz 4) problematyki sedymentologicznej systemów kontynentalnych i przejœciowych dolnej jury (Góry Œwiêtokrzyskie). Informacje: dr Marcin Barski i dr Magdalena Sidorczuk, Instytut Geologii Podstawowej, Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski, al. wirki i Wigury 93, Warszawa, tel , fax , oraz na stronie internetowej www2.uj.edu.pl/ing/jurassica *. W Krynicy odbêdzie siê XII Szko³a Ekonomiki i Zarz¹dzania w Górnictwie, organizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geoin ynierii Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz Sekcjê Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Informacje: dr in. Mieczys³aw Œlósarz, Wydzia³ Górnictwa i Geoin ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , , , fax , oraz na stronie internetowej W Toruniu odbêdzie siê Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, dedykowany Profesorowi Rajmundowi Galonowi w 100 rocznicê urodzin, pt. Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Zak³ad Geomorfologii i Hydrologii Ni u Polskiego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN. Informacje: dr Krzysztof R. Lankauf, Instytut Geografii, Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika, ul. Fredry 6/8, Toruñ, tel , , , fax , oraz na stronie internetowej html W Sandomierzu odbêdzie siê seminarium terenowe nt. Studia interdyscyplinarne nad lessami problemy metodyczne, organizowane przez Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Oddzia³ Lublin) oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. G³ównym celem konferencji bêdzie prezentacja wyników badañ utworów lessowych, prowadzonych przez specjalistów z ró nych dziedzin naukowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wykorzystania metod laboratoryjnych do wnioskowania na temat paleogeografii. Informacje: dr Przemys³aw Mroczek, Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, al. Kraœnicka 2CD, Lublin, tel w. 138, fax w. 162, oraz na stronie internetowej *. W Zakopanem odbêdzie siê XI Miêdzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin i XLIII Seminarium Fizykochemiczne Problemy mineralurgii, organizowane przez Zak³ad Przeróbki Kopalin, Ochrony Œrodowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katedrê Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Œl¹skiej, Zak³ad Przeróbki Kopalin i Odpadów Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej oraz Sekcjê Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Informacje: dr in. Tomasz Gawenda, Zak³ad Przeróbki Kopalin, Ochrony Œrodowiska i Utylizacji Odpadów, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , fax , oraz na stronie internetowej W Krakowie odbêdzie siê konferencja naukowa nt. Polska mineralogia Setna rocznica urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego, organizowana przez Zak³ad Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i Komitet Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad konferencj¹ obj¹³ rektor AGH prof. dr hab. in. Antoni Tajduœ. Konferencja bêdzie okazj¹ do przypomnienia dokonañ naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Profesora Andrzeja Bolewskiego. Jednak przede wszystkim umo liwi wymianê i prezentacjê rezultatów badañ mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych. Informacje: dr in. Marzena Schejbal-Chwastek, tel , oraz na stronie internetowej W odzi, na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu ódzkiego odbêdzie siê ogólnopolska konferencja naukowa nt. ród³a œrodowiskowe aspekty badañ, organizowana przez Katedrê Geologii i Zak³ad Hydrologii i Gospodarki Wodnej U oraz Komisjê Hydrologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Celem konferencji jest wymiana pogl¹dów na temat obiektu badañ, jakim jest Ÿród³o w aspekcie geomorfologicznym, hydrogeologicznym, hydrologicznym, hydrochemicznym i hydrobiologicznym. Spotkanie ma stworzyæ okazjê do wypracowania ogólnych zasad prowadzenia badañ naturalnych wyp³ywów wód podziemnych oraz stworzenia ogólnopolskiej bazy danych dotycz¹cych Ÿróde³. Jednoczeœnie bêdzie to forum wymiany informacji o aktualnie prowadzonych badaniach i ich wynikach oraz wskazania nowych celów badawczych krenologii. Ramowy program konferencji obejmuje dwa dni obrad i jednodniow¹ sesjê terenow¹, której przedmiotem bêdzie uÿród³owiona strefa krawêdziowa Wzniesieñ ódzkich. Informacje: dr Maciej Ziu³kiewicz, Katedra Geologii, Wydzia³ Nauk Geograficznych, Uniwersytet ódzki, ul. Narutowicza 88, ódÿ, tel ; W Krakowie odbêdzie siê konferencja naukowa pt. Kierunki rozwoju geoinformatyki w geodezji i kartografii, organizowana przez Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z okazji jubileuszu 55-lecia wydzia³u oraz 70-lecia urodzin profesorów: Józefa Jachimskiego i Jana Pieloka. W progra- 280

5 mie przewiduje siê sesjê okolicznoœciow¹ w godzinach przedpo³udniowych oraz po po³udniu dwie równoleg³e sesje w grupach: fotograficzno-teledetekcyjnej i geodezji górniczej. Informacje: prof. dr hab. in. Jerzy Bernasik, Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, Kraków, tel , oraz w Internecie: We Lwowie (Ukraina) odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja naukowa pt. Problems of geology of Carpathian Mts. In memory of Ladyzhensky Mykola Romanovych, Corresponding Member of National Academy of Sciences of Ukraine: 100 years from birth, organizowana przez Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, National Academy of Sciences of Ukraine. Problematyka konferencji obejmie nastêpuj¹ce zagadnienia: geologia Karpat wspó³czesne problemy; formacje ropo- i gazonoœne w œwietle nowoczesnych teorii geotektonicznych; paleooceanografia geologiczna i geochemiczna regionu karpackiego; struktura i tektonika Karpat Wschodnich; problemy stratygrafii i paleontologii; magmatyzm regionu karpackiego; z³o a ropy i gazu Karpat Wschodnich i perspektywy rozwoju poszukiwañ; problemy ekologiczne zwi¹zane z poszukiwaniem i eksploatacj¹ z³ó ropy i gazu w regionie Karpat. Informacje: dr A.V. Poberezhskyy, Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals NANU, Naukova 3a, Lviv, Ukraine, tel. ( ) , , , fax ( ) , oraz *. W mieœcie Svoboda nad Úpou, po czeskiej stronie Karkonoszy, odbêdzie siê 6. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy, organizowana przez dyrekcjê Karkonoskiego Parku Narodowego w Vrchlabí (Czechy) i dyrekcjê Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badañ, monitoringu i zarz¹dzania na obszarze obu karkonoskich parków narodowych i Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Krkonoše/Karkonosze. Informacje: mgr Roksana Knapik, Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Karkonoski Park Narodowy, ul. Okrzei 28, Szklarska Porêba, tel , tel. kom , fax wew. 22, oraz w Internecie W Zakopanem odbêdzie siê XX Konferencja z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, pt. Rynki paliw i energii, organizowana przez Zak³ad Ekonomiki i Badañ Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk. Informacje: dr in. Urszula Ozga-Blaschke, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, ul. Wybickiego 7, Kraków, tel , wew. 122, oraz na stronie internetowej *. W Z³otnikach Lubañskich na Dolnym Œl¹sku odbêdzie siê XIII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Doroczne sesje Sekcji Petrologii PTM gromadz¹ wiêkszoœæ pracuj¹cych w kraju specjalistów w zakresie szeroko pojmowanej petrologii i stanowi¹ przegl¹d aktualnie prowadzonych w Polsce badañ. G³ównym tematem sesji i towarzysz¹cej jej wycieczki bêdzie P³aszcz pod SW Polsk¹ i niektóre przejawy zwi¹zanego z nim wulkanizmu trzeciorzêdowego. Sesja jest w tym roku organizowana przez grupê badaczy z Uniwersytetu Wroc³awskiego pod kierownictwem prof. Jacka Puziewicza. Informacje: dr Wojciech Bartz, Magdalena Matusiak, oraz na stronie internetowej W Gdañsku odbêdzie siê IX Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie Ska³ i Minera³ów, organizowana przez Katedrê Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu Uniwersytetu Gdañskiego oraz Oddzia³ Gdañski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. G³ównym celem sesji jest przedstawienie dokonañ z ostatnich 2 lat we wszystkich oœrodkach naukowych rozwijaj¹cych i wykorzystuj¹cych metody datowania w ró nych dziedzinach, takich jak fizyka, geologia, geografia i archeologia. Informacje: dr Wojciech Tylmann, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu, Uniwersytet Gdañski, ul. Dmowskiego 16a, Gdañsk, tel , fax , oraz na stronie internetowej *. W Tleniu odbêdzie siê XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kompleksowe badania i ochrona œrodowiska naturalnego diagnozowanie stanu œrodowiska, metody badawcze, prognozy, organizowana przez Wydzia³ Budownictwa i In ynierii Œrodowiska Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Informacje: Benedykt Kowalewski, Katedra Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza, ul. Sucha 7, Bydgoszcz, tel , fax , We Wroc³awiu odbêdzie siê II Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu Zawód Kartografa, zorganizowana pod patronatem Miêdzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i g³ównego geodety kraju. G³ówny akcent konferencji bêdzie po³o ony na prezentacjê dorobku kartografii polskiej i krajów s¹siednich. Tematyka konferencji bêdzie obejmowaæ nastêpuj¹ce grupy zagadnieñ: prawo autorskie w Polsce i za granic¹, numeryczna kartografia topograficzna (ATKIS, ZABAGED, TBD i in.) oraz warunki prywatnej dzia³alnoœci kartograficznej w Unii Europejskiej i krajach Europy Wschodniej. Przewiduje siê tak e zorganizowanie wystawy kartograficznej szczególnie w celu prezentacji dorobku kartografii wschodnioeuropejskiej. Informacje: dr in. Joanna Bac-Bronowicz, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, ul. Kochanowskiego 36, Wroc³aw, tel , oraz na stronie internetowej /SKP/index.asp?p=7iikonfskp W Bochum (Niemcy) odbêdzie siê 16. Konferencja Geologii In ynierskiej wraz z wystaw¹ zatytu³owan¹ Geologia in ynierska na terenach przemys³owych, organizowana przez Sekcjê Geologii In ynierskiej Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego (DGG) oraz Niemieckie Towarzystwo Geologiczne (DGG). W trakcie konferencji przewidziane jest Forum M³odych In ynierów Geologów oraz sesje tematyczne: Ochrona i zagospodarowanie powierzchni; Geotermika; Surowce. Informacje na stronie internetowej 281

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** KALENDARIUM Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** 21 23.05.2007. W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VII Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu Interdyscyplinarne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Model kszta³cenia stacjonarnego POLSKIE TOWARZYSTWO i ustawicznego w INFORMACJI zakresie systemów PRZESTRZENNEJ geoinformacyjnych na PWr. ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 7 MODEL KSZTA CENIA

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

DESIGN THINKING WEEK 2014

DESIGN THINKING WEEK 2014 DESIGN THINKING WEEK 2014 TWÓRZ, TESTUJ, DOSKONAL, KREUJ RZECZYWISTOŒÆ DESIGN THINKING WEEK 2014 * 11 miast * 25 warsztatów * 2 wystawy * 2 konferencje * 5 spotkañ * ponad 1000 uczestników Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Lorenc M.W., Wajsen A., 2009. Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV. 81 92. Mo liwoœci rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008)

Zbigniew D³ugosz. Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Zbigniew D³ugosz Wybrana bibliografia polskiego piœmiennictwa turystycznego (2000 2008) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2009 1 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe...

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe... ISBN 83-7372-852-X ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. (+48-22) 849 53 51, fax 849 53 42 http://www.pgi.gov.pl e-mail: sekretariat@pgi.gov.pl ODDZIAŁ POMORSKI ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin tel.

Bardziej szczegółowo