W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1 Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Otwieram XXV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 kwietnia 2012 roku. Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek. Serdecznie witam gospodarza Targów Kielce, Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Pana dr Andrzeja Mochonia. Witam wśród nas Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. Do pkt. 2 Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, uzgodniony w dniu 12 kwietnia 2012 roku porządek obrad, a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich porządkiem. Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem wpłynął wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku obrad, polegających na: 1

2 1. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję, 2. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium, 3. zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków ( dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1). Radna Joanna Winiarska W nawiązaniu do decyzji Pana Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 października 2011 roku dotyczącej odebrania czasowego psów Panu Zawadzkiemu, jak i również utrzymanie tych psów zwracam się z prośbą wnioskiem o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady punktu dotyczącego informacji o ewentualnym przekazaniu środków na utrzymanie psów zabranych z posesji przy ulicy Górników Staszicowskich w okresie od r. do r. Przewodniczący Tomasz Bogucki Mam pytanie do Pana Prezydenta czy w ramach informacji, które będzie Pan przedstawiał jest możliwa ta informacja, czy musi być oddzielny punkt? Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Musi być albo Pan Wiceprezydent Czesław Gruszewski albo Wiceprezydent Tadeusz Sayor, których akurat nie ma w tej chwili. Przewodniczący Tomasz Bogucki Wobec tego ewentualnie wprowadzimy to jako dodatkowy punkt do porządku obrad. Nie widzę innych głosów w sprawie porządku. Poddaję więc pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji. I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję Głosowanie: 2

3 Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium Głosowanie: Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. III. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków ( dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1) Głosowanie: Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały. IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji na temat psów Pana Zawadzkiego, wniosek zgłoszony przez Radną Joannę Winiarską Głosowanie: 3

4 Za 21 Przeciw 1 Wstrzymało się 1 Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający zaproponowane zmiany. Sprzeciwu nie słyszę. Głosowanie: Za 23 Przeciw brak Wstrzymało się brak Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Omówienie porządku obrad. 3. Prezentacja dokonań i planów rozwojowych Targów Kielce SA. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu r. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 7. Podjęcie uchwał: 1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata ; 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012; 4

5 4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r.; 5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki; 6) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję (z autopoprawką); 7) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium (z autopoprawką); 8) w sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. Ludzie-Biznes- Innowacje specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pracowników firm w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ) sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. BiznesStarter - wsparcie procesu samozatrudnienia młodych osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ; 10) w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach; 11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tektonicznej; 12) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Nowy Świat; 13) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17; 14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej nr 40 m.26; 15) w sprawie wydzierżawienia udziału w części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 16) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz ulicy Tadeusza Kościuszki; 17) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego; 5

6 18) -sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dobromyśl; 19) sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE DYMINY: OBSZAR 1- Łanowa, OBSZAR 2 Sukowska ; 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacja na temat psów Pana Zawadzkiego. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Do pkt. 3 Pan Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce SA w formie multimedialnej zaprezentował dokonania i plany rozwojowe Targów Kielce SA. Targi Kielce trzeci ośrodek targowy w Europie Środkowo-Wschodniej jeden z dwóch liderów polskiego rynku targowego prawie 70 wystaw rocznie ponad wystawców* ponad zwiedzających* blisko m² wynajętej powierzchnia prawie 160 oficjalnych delegacji zagranicznych z 56 krajów Europy, Ameryki, Azji blisko 500 konferencji, seminariów i szkoleń 6

7 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2009 Targi rekomendowane przez UFI: PLASTPOL METAL MSPO Nowoczesna infrastruktura m 2 całkowitej powierzchni wystawienniczej m 2 powierzchni wystawienniczej w pawilonach 7 hal wystawienniczych (wliczając najnowocześniejszą w Polsce halę wystawienniczo kongresową E) parkingi na 1800 samochodów zewnętrzna powierzchnia z pełną infrastrukturą targową 15 sal konferencyjnych dla ponad 1200 osób Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo Wschodniej pod względem wynajętej powierzchni Powierzchnia wystawiennicza netto największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej w latach , według danych CENTREX* *CENTREX Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych 7

8 Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo Wschodniej pod względem liczby wystawców Liczba wystawców największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej w latach , według danych CENTREX* *CENTREX Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych Udział w krajowym rynku targowym Dynamika rozwoju działalności targowo wystawienniczej Targów Kielce w latach dane statystyczne 8

9 Powierzchnia wystawiennicza netto (w m 2 ) Liczba wystawców 9

10 Liczba wystawców zagranicznych Liczba zwiedzających 10

11 Liczba targów organizowanych w Targach Kielce Debiuty 2012 GALOPEM Salon Jeździectwa Sprzętu Jeździeckiego FOTO MEDIA Targi Sprzętu Fotograficznego i Technik Medialnych DARZ BÓR Salon Sprzętu Myśliwskiego oraz Łowieckiego WĘDKOMANIA Salon Sprzętu i Akcesoriów Wędkarskich MEDYCYNA XXI Targi Sprzętu i Medycznego Wyposażenia Diagnostycznego i Terapeutycznego ZOO SALON Targi Zwierząt Domowych Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze kultury współorganizator Targi Kielce JAZZ FESTIVAL MEMORIAL TO MILES Festival jazzowy, poświęcony pamięci wybitnego kompozytora i trębacza Milesa Davisa, organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury i Targi Kielce W koncertach biorą udział gwiazdy światowego i polskiego jazzu FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ odbywa się od jedenastu lat w trakcie trwania targów SACROEXPO. Gromadzi 700 uczestników, Sponsorujemy zespoły dziecięce mi.in. Józefowe Kwiatki, Sponsorujemy koncerty w Radio Kielce 11

12 Targi Kielce sponsorują W trakcie trwania Uroczystych Gal wręczenia nagród Targów Kielce występują zespoły oraz artyści z regionu świętokrzyskiego, m.in. Kielecki Teatr Tańca, Medal Per Artem Ad Deum Papieskiej Rady ds.. Kultury wręczany podczas SACROEXPO, do tej pory otrzymali go m.in. Leszek Mądzik, Krzysztof Zanussi, Wojciech Kilar, Stanisław Niemczyk, Stanisław Słonina, Ryszard Bagiński, Koncert muzyki Wojciecha Kilara, Przegląd filmów Krzysztofa Zanussiego, Wystawy sztuki podczas SACROEXPO i EXPOSITIO Widowisko taneczno muzyczne Chopin4 z udziałem artystów światowej sceny baletowej i gwiazd polskiej estrady, Wspieramy organizacje i instytucje np.. Muzeum Wsi Kieleckiej, BWA, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, Wołosatki, Teatr ECCE HOMO, Caritas Diecezji Kielceckiej, ZHP, Klub Szachowy Victoria Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze sportu VIVE TARGI KIELCE ośmiokrotny mistrz Polski uczestnik Ligi Mistrzów wielokrotny zdobywca Pucharu Polski Wzrost publikacji w mediach dzięki VIVE TARGI KIELCE w okresie od stycznia 2008 do sierpnia 2009 nazwa Targi Kielce w Internecie pojawiła się razy, od wejścia do nazwy VTK od sierpnia 2009 do grudnia 2011 nazwa Targi Kielce w Internecie pojawiła się razy (z czego w kontekście piłki ręcznej ) czyli o 1400% razy więcej niż przed wejściem jako sponsor strategiczny ośmiokrotnego Mistrza Polski transmisje na żywo oraz informacje o meczach w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych i internetowych, 12

13 MKS KORONA KIELCE uczestnik T-Mobile Ekstraklasa wielokrotny uczestnik Pucharu Polski Kielce Bike Expo Bike Maraton W Finale największego w Polsce Bike Maratonu w 2011 r. udział wzięło 1200 rowerzystów z całej Polski. Pierwszy raz w historii polskich maratonów rowerowych całe miasteczko sportowe, aleja startowa, scena i dekoracje zlokalizowane były pod dachem w ogromnej hali targowej. Na śmiałków chcących zmierzyć się z trasą XII edycji Bike Maraton 2011 czekały do wyboru trzy dystanse Haro (mini) 24 km, Mega 45 km i Giga 71 km wytyczone w Chęcińsko Kieleckim Parku. Olimpiady specjalne Targi Kielce wspierają Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych organizatora Specjalnych Igrzysk, które mają za cel popularyzację sportu wśród osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie dla nich rehabilitacji poprzez sport oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad w kraju i integracja ze społeczeństwem. Kielce biegają Kielce Biegają to przedsięwzięcie propagujące zarówno zdrowy styl życia jak i kielecką wizytówkę ulicę Sienkiewicza. Do udziału w tym wydarzeniu zachęcani są nie tylko mieszkańcy miasta, ale całego regionu, a także innych miast. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze promocji gdy masz pociąg do INWESTYCJI Realizacja projektu unijnego o wartości zł Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego. Kampania bilbordowa w największych miastach polski: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Sosnowiec, Katowice, Gdańsk Forum Inwestycje w Polsce Wschodniej, ogólnopolski konkursu na plakat promujący województwo, reklamy w ogólnopolskiej prasie opiniotwórczej i telewizji, promocja w internecie, 13

14 reklama telewizyjna w TVN 24 oraz TVP Info, wizyty dziennikarzy zagranicznych, prezentacja dla zagranicznych Izb Gospodarczych. Po raz pierwszy kampania w TV Spot został zrealizowany w ramach projektu unijnego Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego na przełomie października i listopada 2011 r. był emitowany na antenie TVN 24 i TVP Info. Drugi spot emitowany był w lutym 2012 r. na antenie TVN CNBC. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego współpraca z uczelniami Uniwersytet Jana Kochanowskiego w latach ramach projektu eduprogres Edukacja na rzecz gospodarki, płatny trzy miesięczny staż ze środków Unijnych w TK odbyło 10-ciu najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania i Administracji o specjalności Marketing i wystawiennictwo; praktyki studenckie z Wydziału Zarządzania i Administracji praktyki studenckie z wydziału Filologii Germańskiej i Angielskiej Politechnika Świętokrzyska indywidualne płatne staże ze środków Unijnych, stoisko na targach, profesorowie z uczelni uczestniczą w pracach komisji konkursowych na targach. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze biznesu Współpraca z hotelami W regionie świętokrzyskim znajduje się 99 hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych. W latach w województwie świętokrzyskim powstało 30 nowych obiektów głównie ze względu na duże zapotrzebowanie klientów TK tymi usługami. Targi Kielce zawarły 58 umów o współpracy z obiektami świadczącymi usługi hotelarskie. 14

15 W obiektach, z którymi współpracują TK zatrudnionych jest 781 osób. Targi Kielce współpracują z kilkudziesięcioma firmami z regionu: drukarnie, pracownie plastyczne, projektanci zewnętrzni, firmy świadczące usługi porządkowe, firmy spedycyjne, firmy ochroniarskie, firmy zabudowujące, firmy artystyczno eventowe /nagłośnienie, scenografia, oprawa muzyczna, catering/ obsługa medyczna, biura tłumaczeń, firmy reklamowe (dostawcy gadżetów, medali, pucharów) wykonawcy i podwykonawcy przy budowie Centrum Kongresowego, restauracje, puby, kawiarnie, taxi i firmy transportowe, Współpraca z instytucjami GRONO TARGOWE KIELCE powstało w 2008 roku, zrzesza 76 członków. Podmiotem wiodącym klastra są Targi Kielce. W ramach działalności GTK powstało Convention Bureau (projekt systemowy pod nazwą: Kręgi innowacji rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacji województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu ). Convention Bureau jest członkiem organizacji Convention Bureau of Poland, organizacja ta uznała Targi Kielce jako Profesjonalnego Organizatora Kongresów Na podstawie prawie 1000 umów zleceń w Targach Kielce w 2011 było zatrudnionych w sumie blisko 400 osób 15

16 Wpływ Targów Kielce na atrakcyjność inwestycyjną regionu Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski

17 Wyniki ekonomiczne Targów Kielce Zestawienie przychodów Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach Wynik ze sprzedaży (z działalności operacyjnej) w Targach Kielce na tle innych ośrodków targowych w latach

18 Zestawienie zysków netto Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach Zestawienie wskaźników rentowności Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach (zysk netto/przychody) 18

19 Wydajność mierzona jako zysk netto na osobę w Targach Kielce na tle innych ośrodków targowych w latach Wydajność w m 2 /osobę w Targach Kielce i Międzynarodowych Targach Poznańskich w latach

20 Rozwój infrastruktury targowej w Polsce Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Łódzkie Inwestycja zakończona. Hala oddana do użytku w lutym MTŁ m² - całkowita powierzchnia wystawienniczo konferencyjna w tym: m 2 - powierzchnia wystawiennicza 800 m 2 - powierzchnia wystawiennicza we foyer 4 sale konferencyjne i aula o łącznej powierzchni 700 m 2 Inwestycje konkurencji Targi Lublin S.A. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac kwiecień hala wystawiennicza o powierzchni m 2 z salami konferencyjnymi, modernizacja istniejącej hali o powierzchni m 2 dodatkowe 500 miejsc parkingowych Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec Amber Expo m 2 powierzchni wystawienniczej 3 hale o powierzchni ok m 2 i wysokości części wystawowej 16,5m 2 4 sale konferencyjne na ponad 1000 osób, parking na ok. 450 miejsc, Inwestycje konkurencji MTM Ostróda Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec Demuth Arena m 2 powierzchni wystawienniczej 19 m wysokości, główna hala wystawiennicza ok. 15 m 2, przestrzeń konferencyjna na ok osób m 2 powierzchni, Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Poznańskie Planowane zakończenie inwestycji sierpień Poznań Congress Center rozbudowa i modernizacja obiektu: modernizacja poziomu recepcyjnego i konferencyjnegi, remont sali konferencyjno -kongresowo -widowiskowej dla osób (teleskopowa widownia umożliwiającą podział sali na różne sposoby) Inwestycje konkurencji Targi w Krakowie Sp. z o.o. Rozpoczęcie inwestycji Budowa Centrum Targowo-Kongresowego pierwszy etap hala wystawiennicza o wielkości 9 tys m 2, sale seminaryjne o łącznej powierzchni m 2, 20

21 Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce Źródła finansowania inwestycji objętymi umową z PARP * Zgodnie ze studium wykonalności, będącym załącznikiem do umowy z PARP z 19 maja 2009 r. Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce Hala wystawienniczo - kongresowa E Powierzchnia: m 2 Możliwość organizacji kongresów, konferencji, eventów do 4500 osób Nowoczesna bezsłupowa konstrukcja ze stali i szkła 2 kapsuły konferencyjne mogące pomieścić 85 osób 21

22 schody ruchome i winda dla niepełnosprawnych Sala restauracyjna Oddana do użytku: Sierpień 2010 Hala wystawiennicza F powierzchnia m 2 wysokość hali 7,5 m restauracja Oddana do użytku: Sierpień

23 Terminal wejściowy z elektronicznym systemem rejestracji gości Oddany do użytku: Kwiecień 2010 Centrum Kongresowe dla 1000 osób zakończenie inwestycji maj 2013 całkowita powierzchnia 9150 m 2 57-metrowa wieża widokowa z salą konferencyjno - bankietową podziemny parking Centrum Kongresowe zakończenie inwestycji maj 2013 sala kongresowa dla 674 osób 4 sale konferencyjne po 100 miejsc każda z możliwością różnej konfiguracji ich powierzchni łączna powierzchnia sal konferencyjnych 1500 m 2 nowoczesna scena z konstrukcją umożliwiającą podwieszenie scenografii strefa VIP profesjonalne Centrum Prasowe o powierzchni 200 m 2 z szybkim łączem oraz strefą lounge panoramiczne windy 23

24 Parking wielopoziomowy zakończenie inwestycji wiosna samochodów elektroniczny system monitorujący dostępność miejsc powierzchnia magazynowa pracownia plastyczna Terminal zachodni dojazd od ul. Nowomalikowskiej - zakończenie inwestycji zima 2013 z systemem bramek i kołowrotków zintegrowanych z elektronicznym systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających 24

25 Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce plany na przyszłość po 2013 r. nie objęte umową z PARP Hotel turystyczno - biznesowy standard *** oraz **** łącznie 200 pokoi lub więcej obszerna restauracja i rozbudowane zaplecze cateringowe klub nocny Szacowana wartość projektu: PLN 25

26 Modernizacja hal A, B, C, D, G Podniesienie dachów o 4 m Likwidacja części słupów Szacowana wartość projektu: PLN Punkty gastronomiczne Punkty sanitarne sale konferencyjne Biuro Obsługi Wystawców Hale A, B, D Szacowana wartość projektu: PLN Budowa zintegrowanego systemu informatycznego ERP w skład, którego wchodzą: Elektroniczny obieg dokumentów Program finansowo księgowy Formularze elektroniczne Obsługa magazynu Program kadrowo - płacowy CRM Szacowana wartość projektu: PLN Rozwój infrastruktury okołotargowej Nowy dojazd do Targów Kielce Już we wrześniu 2012 r. planowane jest oddanie węzła drogowego z bezkolizyjnym zjazdem do Targów Kielce 26

27 Nazwy ulic wokół terenów Targów Kielce W oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/761/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. Targi Kielce SA zwróciły się z propozycją brzmienia nazw dla dwóch nowych ulic powstających w pobliżu terenów targowych w oparciu o projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce). Przez wzgląd na bliskość infrastruktury Targów Kielce oraz z uwagi na powstające na tych terenach nowe Centrum Kongresowe wystąpiliśmy z następującymi propozycjami ulica Kongresowa ulica Wystawowa. Obie proponowane nazwy naturalnie komponują się z rejonem umiejscowienia, są bezpośrednio związane z wiodąca kielecką marką Targami Kielce oraz z uwagi na proste brzmienie (brak polskich liter i dwuznaków: ś,ć,dź itp.) są łatwe do wymówienia i zapamiętania dla obcokrajowców wystawcy, goście, zwiedzający oraz oficjalne delegacje przyjeżdżające do Targów Kielce reprezentują nie tylko większość krajów europejskich, ale i całego świata. Port Lotniczy Kielce - Obice Centralne położenie lotniska w Polsce; Dogodne połączenia drogowe i kolejowe; Bliskie sąsiedztwo szerokiego toru w kierunku Ukrainy i Rosji. 27

28 Dziękujemy za uwagę Przyszłość to już jutro Do pkt 4 Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści protokołu z sesji, która odbyła się w dniu15 marca 2012 roku. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu. I. Głosowanie: Za 22 Przeciw brak Wstrzymało się 1 Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 15 marca 2012r. Do pkt. 5 Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 1. Przypominam Państwu Radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2012 roku oświadczenia majątkowego za rok Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami PIT. Jak anonsowałem na poprzedniej sesji, przygotowany został program komputerowy umożliwiający Radnym prawidłowe wypełnienie treścią 28

29 oświadczeń majątkowych, który dziś zostanie przekazany każdemu Radnemu na płycie CD. W punkcie Sprawy różne będzie prezentacja tego programu. 2. Dziękuję bardzo wszystkim Radnym, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w publicznej Drodze Krzyżowej ulicami Kielc w Wielki Wtorek, reprezentując Radę Miasta. Godnym podkreślenia jest fakt tegorocznego włączenia się w organizacje tego przedsięwzięcia Wojewódzkiego Domu Kultury, na czele z jego nowym Dyrektorem Panem Jarosławem Machnickim. 3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni: Witold Borowiec Jan Gierada Joanna Grzela, Dariusz Kozak, Tadeusz Kozior, Alicja Obara, Robert Siejka, Katarzyna Zapała. Do pkt 6 Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację o pracach między sesjami Rady Miasta Kielce ( od 15 marca 2012 r. do 19 kwietnia 2012 r. ): W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 15 marca 2012 r. wydałem: I. 56 zarządzeń dotyczących: 1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 rok Nr 124/2012, Nr 128/2012, Nr 134/2012, Nr 144/2012,, 2. zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek Nr 125/2012, Nr 129/2012, Nr budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok 132/2012, Nr 135/2012, Nr 145/2012, 3. ustalenia kosztów egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką osobową Nr 115/2012, 4. przyznania w 2012 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Nr 147/2012, 5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 29

30 okresie od 1 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej Nr 141/2012, 6. zagospodarowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Kielce Nr 117/2012, 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok: a) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach Nr 148/2012, b) Domu Środowisk Twórczych w Kielcach Nr 149/2012, c) Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach Nr 150/2012, d) Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach Nr 151/2012, e) Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Nr 152/2012, f) Muzeum Historii Kielc Nr 153/2012, g) Domu Kultury Zameczek w Kielcach Nr 154/2012, h) Teatru Lalki i Aktora Kubuś Nr 155/2012, i) Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach Nr 156/2012, j) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Nr 157/2012, 8. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach Nr 133/2012, 9. powołania Komisji: a) Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach i określenia szczegółowego trybu pracy Komisji Nr 113/2012, b) Konkursowej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową i określenia Regulaminu pracy Komisji Nr 114/2012, 10. zmiany zarządzeń w sprawie: a) powołania Komisji ds. opiniowania planowanych wydatków ponoszonych przez miasto na rzecz ochrony środowiska Nr 118/2012, b) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2011 Nr 123/2012, c) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne Nr 136/2012, d) ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku Nr 138/2012, 30

31 e) powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową i określenia Regulaminu pracy Komisji - Nr 142/2012, f) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 5 A Nr 146/2012, 11. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2012 za osiągnięte wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2011 Nr 126/2012, 12. uraty mocy zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale rotacyjne Nr 116/2012, 13. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Wschodniej Nr 143/2012, 14. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy: a) Bąkowej Nr 119/2012, Nr 167/2012, b) Księdza Piotra Ściegiennego nr 252 Nr 168/2012, 15. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Zakładowej Nr 120/2012, 16. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej Nr 163/2012, 17. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich Nr 158/2012, 18. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: a) Skrajnej Nr 130/2012, b) Grzegorza Piramowicza Nr 131/2012, c) Rakowskiej Nr 139/2012, d) Obrzeżnej Nr 140/2012, e) Koneckiej Nr 159/2012, f) Zgody Nr 164/2012, 31

32 g) Karola Olszewskiego Nr 165/2012, 19. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach na terenie Parku Miejskiego Nr 162/2012, 20. wydzierżawienia gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego Nr 166/2012, 21. wydzierżawienia gruntu położonego w: a) Grabowcu, gmina Chmielnik Nr 121/2012, Nr 160/2012, b) Górkach, gmina Kije Nr 122/2012, Nr 161/2012, 22. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Stanisława Toporowskiego Nr 127/2012, 23. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rakowskiej 8D Nr 137/2012, II. 26 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta. III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 20 projektów uchwał Rady Miasta Kielce. Radna Agata Wojda Panie Prezydencie, ja mam pytanie odnośnie nieruchomości na ul. Mielczarskiego. Ja już nie chcę podnosić wszystkich argumentów, które pojawiły się w ostatnich dniach w mediach. Ja mam pytanie odnośnie już samej inwestycji, bo to jest użyczenie na okres 30 lat. Jakie mamy zabezpieczenie, że przez 30 lat taki profil będzie tam realizowany? I drugie pytanie - jakie jest finansowe zabezpieczenie dla powstania tego projektu? Prezydent Wojciech Lubawski Ja przyznam, że ze zdziwieniem odbieram, może nie agresywne, ale takie, jednak mimo wszystko, poddające pod wątpliwość decyzję o przyznaniu tej Fundacji akurat tego obiektu. Proszę Państwa to trwa od lat i nigdy nie spotkało się z oporem. Ten mechanizm nie polega na tym, że ja, tak jak sugerowano powinienem ogłosić konkurs czy przetarg, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. To organizacje pozarządowe wychodzą z pewną inicjatywą, mają pewien projekt, i żeby go zrealizować przychodzą do Prezydenta Miasta po to, czy mogą otrzymać odpowiednią nieruchomość do realizacji. Zdarzało to się 32

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo