W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1 Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Otwieram XXV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 kwietnia 2012 roku. Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek. Serdecznie witam gospodarza Targów Kielce, Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Pana dr Andrzeja Mochonia. Witam wśród nas Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. Do pkt. 2 Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, uzgodniony w dniu 12 kwietnia 2012 roku porządek obrad, a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich porządkiem. Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem wpłynął wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku obrad, polegających na: 1

2 1. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję, 2. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium, 3. zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków ( dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1). Radna Joanna Winiarska W nawiązaniu do decyzji Pana Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 października 2011 roku dotyczącej odebrania czasowego psów Panu Zawadzkiemu, jak i również utrzymanie tych psów zwracam się z prośbą wnioskiem o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady punktu dotyczącego informacji o ewentualnym przekazaniu środków na utrzymanie psów zabranych z posesji przy ulicy Górników Staszicowskich w okresie od r. do r. Przewodniczący Tomasz Bogucki Mam pytanie do Pana Prezydenta czy w ramach informacji, które będzie Pan przedstawiał jest możliwa ta informacja, czy musi być oddzielny punkt? Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Musi być albo Pan Wiceprezydent Czesław Gruszewski albo Wiceprezydent Tadeusz Sayor, których akurat nie ma w tej chwili. Przewodniczący Tomasz Bogucki Wobec tego ewentualnie wprowadzimy to jako dodatkowy punkt do porządku obrad. Nie widzę innych głosów w sprawie porządku. Poddaję więc pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji. I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję Głosowanie: 2

3 Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium Głosowanie: Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. III. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków ( dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1) Głosowanie: Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały. IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji na temat psów Pana Zawadzkiego, wniosek zgłoszony przez Radną Joannę Winiarską Głosowanie: 3

4 Za 21 Przeciw 1 Wstrzymało się 1 Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający zaproponowane zmiany. Sprzeciwu nie słyszę. Głosowanie: Za 23 Przeciw brak Wstrzymało się brak Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Omówienie porządku obrad. 3. Prezentacja dokonań i planów rozwojowych Targów Kielce SA. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu r. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 7. Podjęcie uchwał: 1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata ; 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012; 4

5 4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r.; 5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki; 6) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję (z autopoprawką); 7) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium (z autopoprawką); 8) w sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. Ludzie-Biznes- Innowacje specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pracowników firm w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ) sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. BiznesStarter - wsparcie procesu samozatrudnienia młodych osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ; 10) w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach; 11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tektonicznej; 12) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Nowy Świat; 13) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17; 14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej nr 40 m.26; 15) w sprawie wydzierżawienia udziału w części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 16) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz ulicy Tadeusza Kościuszki; 17) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego; 5

6 18) -sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dobromyśl; 19) sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE DYMINY: OBSZAR 1- Łanowa, OBSZAR 2 Sukowska ; 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacja na temat psów Pana Zawadzkiego. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Do pkt. 3 Pan Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce SA w formie multimedialnej zaprezentował dokonania i plany rozwojowe Targów Kielce SA. Targi Kielce trzeci ośrodek targowy w Europie Środkowo-Wschodniej jeden z dwóch liderów polskiego rynku targowego prawie 70 wystaw rocznie ponad wystawców* ponad zwiedzających* blisko m² wynajętej powierzchnia prawie 160 oficjalnych delegacji zagranicznych z 56 krajów Europy, Ameryki, Azji blisko 500 konferencji, seminariów i szkoleń 6

7 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2009 Targi rekomendowane przez UFI: PLASTPOL METAL MSPO Nowoczesna infrastruktura m 2 całkowitej powierzchni wystawienniczej m 2 powierzchni wystawienniczej w pawilonach 7 hal wystawienniczych (wliczając najnowocześniejszą w Polsce halę wystawienniczo kongresową E) parkingi na 1800 samochodów zewnętrzna powierzchnia z pełną infrastrukturą targową 15 sal konferencyjnych dla ponad 1200 osób Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo Wschodniej pod względem wynajętej powierzchni Powierzchnia wystawiennicza netto największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej w latach , według danych CENTREX* *CENTREX Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych 7

8 Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo Wschodniej pod względem liczby wystawców Liczba wystawców największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej w latach , według danych CENTREX* *CENTREX Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych Udział w krajowym rynku targowym Dynamika rozwoju działalności targowo wystawienniczej Targów Kielce w latach dane statystyczne 8

9 Powierzchnia wystawiennicza netto (w m 2 ) Liczba wystawców 9

10 Liczba wystawców zagranicznych Liczba zwiedzających 10

11 Liczba targów organizowanych w Targach Kielce Debiuty 2012 GALOPEM Salon Jeździectwa Sprzętu Jeździeckiego FOTO MEDIA Targi Sprzętu Fotograficznego i Technik Medialnych DARZ BÓR Salon Sprzętu Myśliwskiego oraz Łowieckiego WĘDKOMANIA Salon Sprzętu i Akcesoriów Wędkarskich MEDYCYNA XXI Targi Sprzętu i Medycznego Wyposażenia Diagnostycznego i Terapeutycznego ZOO SALON Targi Zwierząt Domowych Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze kultury współorganizator Targi Kielce JAZZ FESTIVAL MEMORIAL TO MILES Festival jazzowy, poświęcony pamięci wybitnego kompozytora i trębacza Milesa Davisa, organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury i Targi Kielce W koncertach biorą udział gwiazdy światowego i polskiego jazzu FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ odbywa się od jedenastu lat w trakcie trwania targów SACROEXPO. Gromadzi 700 uczestników, Sponsorujemy zespoły dziecięce mi.in. Józefowe Kwiatki, Sponsorujemy koncerty w Radio Kielce 11

12 Targi Kielce sponsorują W trakcie trwania Uroczystych Gal wręczenia nagród Targów Kielce występują zespoły oraz artyści z regionu świętokrzyskiego, m.in. Kielecki Teatr Tańca, Medal Per Artem Ad Deum Papieskiej Rady ds.. Kultury wręczany podczas SACROEXPO, do tej pory otrzymali go m.in. Leszek Mądzik, Krzysztof Zanussi, Wojciech Kilar, Stanisław Niemczyk, Stanisław Słonina, Ryszard Bagiński, Koncert muzyki Wojciecha Kilara, Przegląd filmów Krzysztofa Zanussiego, Wystawy sztuki podczas SACROEXPO i EXPOSITIO Widowisko taneczno muzyczne Chopin4 z udziałem artystów światowej sceny baletowej i gwiazd polskiej estrady, Wspieramy organizacje i instytucje np.. Muzeum Wsi Kieleckiej, BWA, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, Wołosatki, Teatr ECCE HOMO, Caritas Diecezji Kielceckiej, ZHP, Klub Szachowy Victoria Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze sportu VIVE TARGI KIELCE ośmiokrotny mistrz Polski uczestnik Ligi Mistrzów wielokrotny zdobywca Pucharu Polski Wzrost publikacji w mediach dzięki VIVE TARGI KIELCE w okresie od stycznia 2008 do sierpnia 2009 nazwa Targi Kielce w Internecie pojawiła się razy, od wejścia do nazwy VTK od sierpnia 2009 do grudnia 2011 nazwa Targi Kielce w Internecie pojawiła się razy (z czego w kontekście piłki ręcznej ) czyli o 1400% razy więcej niż przed wejściem jako sponsor strategiczny ośmiokrotnego Mistrza Polski transmisje na żywo oraz informacje o meczach w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych i internetowych, 12

13 MKS KORONA KIELCE uczestnik T-Mobile Ekstraklasa wielokrotny uczestnik Pucharu Polski Kielce Bike Expo Bike Maraton W Finale największego w Polsce Bike Maratonu w 2011 r. udział wzięło 1200 rowerzystów z całej Polski. Pierwszy raz w historii polskich maratonów rowerowych całe miasteczko sportowe, aleja startowa, scena i dekoracje zlokalizowane były pod dachem w ogromnej hali targowej. Na śmiałków chcących zmierzyć się z trasą XII edycji Bike Maraton 2011 czekały do wyboru trzy dystanse Haro (mini) 24 km, Mega 45 km i Giga 71 km wytyczone w Chęcińsko Kieleckim Parku. Olimpiady specjalne Targi Kielce wspierają Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych organizatora Specjalnych Igrzysk, które mają za cel popularyzację sportu wśród osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie dla nich rehabilitacji poprzez sport oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad w kraju i integracja ze społeczeństwem. Kielce biegają Kielce Biegają to przedsięwzięcie propagujące zarówno zdrowy styl życia jak i kielecką wizytówkę ulicę Sienkiewicza. Do udziału w tym wydarzeniu zachęcani są nie tylko mieszkańcy miasta, ale całego regionu, a także innych miast. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze promocji gdy masz pociąg do INWESTYCJI Realizacja projektu unijnego o wartości zł Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego. Kampania bilbordowa w największych miastach polski: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Sosnowiec, Katowice, Gdańsk Forum Inwestycje w Polsce Wschodniej, ogólnopolski konkursu na plakat promujący województwo, reklamy w ogólnopolskiej prasie opiniotwórczej i telewizji, promocja w internecie, 13

14 reklama telewizyjna w TVN 24 oraz TVP Info, wizyty dziennikarzy zagranicznych, prezentacja dla zagranicznych Izb Gospodarczych. Po raz pierwszy kampania w TV Spot został zrealizowany w ramach projektu unijnego Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego na przełomie października i listopada 2011 r. był emitowany na antenie TVN 24 i TVP Info. Drugi spot emitowany był w lutym 2012 r. na antenie TVN CNBC. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego współpraca z uczelniami Uniwersytet Jana Kochanowskiego w latach ramach projektu eduprogres Edukacja na rzecz gospodarki, płatny trzy miesięczny staż ze środków Unijnych w TK odbyło 10-ciu najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania i Administracji o specjalności Marketing i wystawiennictwo; praktyki studenckie z Wydziału Zarządzania i Administracji praktyki studenckie z wydziału Filologii Germańskiej i Angielskiej Politechnika Świętokrzyska indywidualne płatne staże ze środków Unijnych, stoisko na targach, profesorowie z uczelni uczestniczą w pracach komisji konkursowych na targach. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze biznesu Współpraca z hotelami W regionie świętokrzyskim znajduje się 99 hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych. W latach w województwie świętokrzyskim powstało 30 nowych obiektów głównie ze względu na duże zapotrzebowanie klientów TK tymi usługami. Targi Kielce zawarły 58 umów o współpracy z obiektami świadczącymi usługi hotelarskie. 14

15 W obiektach, z którymi współpracują TK zatrudnionych jest 781 osób. Targi Kielce współpracują z kilkudziesięcioma firmami z regionu: drukarnie, pracownie plastyczne, projektanci zewnętrzni, firmy świadczące usługi porządkowe, firmy spedycyjne, firmy ochroniarskie, firmy zabudowujące, firmy artystyczno eventowe /nagłośnienie, scenografia, oprawa muzyczna, catering/ obsługa medyczna, biura tłumaczeń, firmy reklamowe (dostawcy gadżetów, medali, pucharów) wykonawcy i podwykonawcy przy budowie Centrum Kongresowego, restauracje, puby, kawiarnie, taxi i firmy transportowe, Współpraca z instytucjami GRONO TARGOWE KIELCE powstało w 2008 roku, zrzesza 76 członków. Podmiotem wiodącym klastra są Targi Kielce. W ramach działalności GTK powstało Convention Bureau (projekt systemowy pod nazwą: Kręgi innowacji rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacji województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu ). Convention Bureau jest członkiem organizacji Convention Bureau of Poland, organizacja ta uznała Targi Kielce jako Profesjonalnego Organizatora Kongresów Na podstawie prawie 1000 umów zleceń w Targach Kielce w 2011 było zatrudnionych w sumie blisko 400 osób 15

16 Wpływ Targów Kielce na atrakcyjność inwestycyjną regionu Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski

17 Wyniki ekonomiczne Targów Kielce Zestawienie przychodów Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach Wynik ze sprzedaży (z działalności operacyjnej) w Targach Kielce na tle innych ośrodków targowych w latach

18 Zestawienie zysków netto Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach Zestawienie wskaźników rentowności Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach (zysk netto/przychody) 18

19 Wydajność mierzona jako zysk netto na osobę w Targach Kielce na tle innych ośrodków targowych w latach Wydajność w m 2 /osobę w Targach Kielce i Międzynarodowych Targach Poznańskich w latach

20 Rozwój infrastruktury targowej w Polsce Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Łódzkie Inwestycja zakończona. Hala oddana do użytku w lutym MTŁ m² - całkowita powierzchnia wystawienniczo konferencyjna w tym: m 2 - powierzchnia wystawiennicza 800 m 2 - powierzchnia wystawiennicza we foyer 4 sale konferencyjne i aula o łącznej powierzchni 700 m 2 Inwestycje konkurencji Targi Lublin S.A. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac kwiecień hala wystawiennicza o powierzchni m 2 z salami konferencyjnymi, modernizacja istniejącej hali o powierzchni m 2 dodatkowe 500 miejsc parkingowych Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec Amber Expo m 2 powierzchni wystawienniczej 3 hale o powierzchni ok m 2 i wysokości części wystawowej 16,5m 2 4 sale konferencyjne na ponad 1000 osób, parking na ok. 450 miejsc, Inwestycje konkurencji MTM Ostróda Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec Demuth Arena m 2 powierzchni wystawienniczej 19 m wysokości, główna hala wystawiennicza ok. 15 m 2, przestrzeń konferencyjna na ok osób m 2 powierzchni, Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Poznańskie Planowane zakończenie inwestycji sierpień Poznań Congress Center rozbudowa i modernizacja obiektu: modernizacja poziomu recepcyjnego i konferencyjnegi, remont sali konferencyjno -kongresowo -widowiskowej dla osób (teleskopowa widownia umożliwiającą podział sali na różne sposoby) Inwestycje konkurencji Targi w Krakowie Sp. z o.o. Rozpoczęcie inwestycji Budowa Centrum Targowo-Kongresowego pierwszy etap hala wystawiennicza o wielkości 9 tys m 2, sale seminaryjne o łącznej powierzchni m 2, 20

21 Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce Źródła finansowania inwestycji objętymi umową z PARP * Zgodnie ze studium wykonalności, będącym załącznikiem do umowy z PARP z 19 maja 2009 r. Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce Hala wystawienniczo - kongresowa E Powierzchnia: m 2 Możliwość organizacji kongresów, konferencji, eventów do 4500 osób Nowoczesna bezsłupowa konstrukcja ze stali i szkła 2 kapsuły konferencyjne mogące pomieścić 85 osób 21

22 schody ruchome i winda dla niepełnosprawnych Sala restauracyjna Oddana do użytku: Sierpień 2010 Hala wystawiennicza F powierzchnia m 2 wysokość hali 7,5 m restauracja Oddana do użytku: Sierpień

23 Terminal wejściowy z elektronicznym systemem rejestracji gości Oddany do użytku: Kwiecień 2010 Centrum Kongresowe dla 1000 osób zakończenie inwestycji maj 2013 całkowita powierzchnia 9150 m 2 57-metrowa wieża widokowa z salą konferencyjno - bankietową podziemny parking Centrum Kongresowe zakończenie inwestycji maj 2013 sala kongresowa dla 674 osób 4 sale konferencyjne po 100 miejsc każda z możliwością różnej konfiguracji ich powierzchni łączna powierzchnia sal konferencyjnych 1500 m 2 nowoczesna scena z konstrukcją umożliwiającą podwieszenie scenografii strefa VIP profesjonalne Centrum Prasowe o powierzchni 200 m 2 z szybkim łączem oraz strefą lounge panoramiczne windy 23

24 Parking wielopoziomowy zakończenie inwestycji wiosna samochodów elektroniczny system monitorujący dostępność miejsc powierzchnia magazynowa pracownia plastyczna Terminal zachodni dojazd od ul. Nowomalikowskiej - zakończenie inwestycji zima 2013 z systemem bramek i kołowrotków zintegrowanych z elektronicznym systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających 24

25 Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce plany na przyszłość po 2013 r. nie objęte umową z PARP Hotel turystyczno - biznesowy standard *** oraz **** łącznie 200 pokoi lub więcej obszerna restauracja i rozbudowane zaplecze cateringowe klub nocny Szacowana wartość projektu: PLN 25

26 Modernizacja hal A, B, C, D, G Podniesienie dachów o 4 m Likwidacja części słupów Szacowana wartość projektu: PLN Punkty gastronomiczne Punkty sanitarne sale konferencyjne Biuro Obsługi Wystawców Hale A, B, D Szacowana wartość projektu: PLN Budowa zintegrowanego systemu informatycznego ERP w skład, którego wchodzą: Elektroniczny obieg dokumentów Program finansowo księgowy Formularze elektroniczne Obsługa magazynu Program kadrowo - płacowy CRM Szacowana wartość projektu: PLN Rozwój infrastruktury okołotargowej Nowy dojazd do Targów Kielce Już we wrześniu 2012 r. planowane jest oddanie węzła drogowego z bezkolizyjnym zjazdem do Targów Kielce 26

27 Nazwy ulic wokół terenów Targów Kielce W oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/761/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. Targi Kielce SA zwróciły się z propozycją brzmienia nazw dla dwóch nowych ulic powstających w pobliżu terenów targowych w oparciu o projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce). Przez wzgląd na bliskość infrastruktury Targów Kielce oraz z uwagi na powstające na tych terenach nowe Centrum Kongresowe wystąpiliśmy z następującymi propozycjami ulica Kongresowa ulica Wystawowa. Obie proponowane nazwy naturalnie komponują się z rejonem umiejscowienia, są bezpośrednio związane z wiodąca kielecką marką Targami Kielce oraz z uwagi na proste brzmienie (brak polskich liter i dwuznaków: ś,ć,dź itp.) są łatwe do wymówienia i zapamiętania dla obcokrajowców wystawcy, goście, zwiedzający oraz oficjalne delegacje przyjeżdżające do Targów Kielce reprezentują nie tylko większość krajów europejskich, ale i całego świata. Port Lotniczy Kielce - Obice Centralne położenie lotniska w Polsce; Dogodne połączenia drogowe i kolejowe; Bliskie sąsiedztwo szerokiego toru w kierunku Ukrainy i Rosji. 27

28 Dziękujemy za uwagę Przyszłość to już jutro Do pkt 4 Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści protokołu z sesji, która odbyła się w dniu15 marca 2012 roku. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu. I. Głosowanie: Za 22 Przeciw brak Wstrzymało się 1 Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 15 marca 2012r. Do pkt. 5 Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 1. Przypominam Państwu Radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2012 roku oświadczenia majątkowego za rok Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami PIT. Jak anonsowałem na poprzedniej sesji, przygotowany został program komputerowy umożliwiający Radnym prawidłowe wypełnienie treścią 28

29 oświadczeń majątkowych, który dziś zostanie przekazany każdemu Radnemu na płycie CD. W punkcie Sprawy różne będzie prezentacja tego programu. 2. Dziękuję bardzo wszystkim Radnym, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w publicznej Drodze Krzyżowej ulicami Kielc w Wielki Wtorek, reprezentując Radę Miasta. Godnym podkreślenia jest fakt tegorocznego włączenia się w organizacje tego przedsięwzięcia Wojewódzkiego Domu Kultury, na czele z jego nowym Dyrektorem Panem Jarosławem Machnickim. 3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni: Witold Borowiec Jan Gierada Joanna Grzela, Dariusz Kozak, Tadeusz Kozior, Alicja Obara, Robert Siejka, Katarzyna Zapała. Do pkt 6 Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację o pracach między sesjami Rady Miasta Kielce ( od 15 marca 2012 r. do 19 kwietnia 2012 r. ): W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 15 marca 2012 r. wydałem: I. 56 zarządzeń dotyczących: 1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 rok Nr 124/2012, Nr 128/2012, Nr 134/2012, Nr 144/2012,, 2. zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek Nr 125/2012, Nr 129/2012, Nr budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok 132/2012, Nr 135/2012, Nr 145/2012, 3. ustalenia kosztów egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką osobową Nr 115/2012, 4. przyznania w 2012 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Nr 147/2012, 5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 29

30 okresie od 1 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej Nr 141/2012, 6. zagospodarowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Kielce Nr 117/2012, 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok: a) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach Nr 148/2012, b) Domu Środowisk Twórczych w Kielcach Nr 149/2012, c) Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach Nr 150/2012, d) Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach Nr 151/2012, e) Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Nr 152/2012, f) Muzeum Historii Kielc Nr 153/2012, g) Domu Kultury Zameczek w Kielcach Nr 154/2012, h) Teatru Lalki i Aktora Kubuś Nr 155/2012, i) Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach Nr 156/2012, j) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Nr 157/2012, 8. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach Nr 133/2012, 9. powołania Komisji: a) Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach i określenia szczegółowego trybu pracy Komisji Nr 113/2012, b) Konkursowej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową i określenia Regulaminu pracy Komisji Nr 114/2012, 10. zmiany zarządzeń w sprawie: a) powołania Komisji ds. opiniowania planowanych wydatków ponoszonych przez miasto na rzecz ochrony środowiska Nr 118/2012, b) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2011 Nr 123/2012, c) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne Nr 136/2012, d) ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku Nr 138/2012, 30

31 e) powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową i określenia Regulaminu pracy Komisji - Nr 142/2012, f) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 5 A Nr 146/2012, 11. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2012 za osiągnięte wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2011 Nr 126/2012, 12. uraty mocy zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale rotacyjne Nr 116/2012, 13. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Wschodniej Nr 143/2012, 14. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy: a) Bąkowej Nr 119/2012, Nr 167/2012, b) Księdza Piotra Ściegiennego nr 252 Nr 168/2012, 15. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Zakładowej Nr 120/2012, 16. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej Nr 163/2012, 17. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich Nr 158/2012, 18. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: a) Skrajnej Nr 130/2012, b) Grzegorza Piramowicza Nr 131/2012, c) Rakowskiej Nr 139/2012, d) Obrzeżnej Nr 140/2012, e) Koneckiej Nr 159/2012, f) Zgody Nr 164/2012, 31

32 g) Karola Olszewskiego Nr 165/2012, 19. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach na terenie Parku Miejskiego Nr 162/2012, 20. wydzierżawienia gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego Nr 166/2012, 21. wydzierżawienia gruntu położonego w: a) Grabowcu, gmina Chmielnik Nr 121/2012, Nr 160/2012, b) Górkach, gmina Kije Nr 122/2012, Nr 161/2012, 22. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Stanisława Toporowskiego Nr 127/2012, 23. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rakowskiej 8D Nr 137/2012, II. 26 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta. III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 20 projektów uchwał Rady Miasta Kielce. Radna Agata Wojda Panie Prezydencie, ja mam pytanie odnośnie nieruchomości na ul. Mielczarskiego. Ja już nie chcę podnosić wszystkich argumentów, które pojawiły się w ostatnich dniach w mediach. Ja mam pytanie odnośnie już samej inwestycji, bo to jest użyczenie na okres 30 lat. Jakie mamy zabezpieczenie, że przez 30 lat taki profil będzie tam realizowany? I drugie pytanie - jakie jest finansowe zabezpieczenie dla powstania tego projektu? Prezydent Wojciech Lubawski Ja przyznam, że ze zdziwieniem odbieram, może nie agresywne, ale takie, jednak mimo wszystko, poddające pod wątpliwość decyzję o przyznaniu tej Fundacji akurat tego obiektu. Proszę Państwa to trwa od lat i nigdy nie spotkało się z oporem. Ten mechanizm nie polega na tym, że ja, tak jak sugerowano powinienem ogłosić konkurs czy przetarg, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. To organizacje pozarządowe wychodzą z pewną inicjatywą, mają pewien projekt, i żeby go zrealizować przychodzą do Prezydenta Miasta po to, czy mogą otrzymać odpowiednią nieruchomość do realizacji. Zdarzało to się 32

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji. Obecni jak w załączonej

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r.

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r. URZĄD MIEJSKI w Radomiu Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu 26-610 RADOM ul. J. Kilińskiego 30 Tel: 048-36 26 870; 36 20 983, Fax: 048-36 20 200 ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Ośrodek Wystawienniczo Kongresowy

Międzynarodowy Ośrodek Wystawienniczo Kongresowy Międzynarodowy Ośrodek Wystawienniczo Kongresowy PROJEKT: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego. Wartość projektu 203 235 494,48

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności tj. 8 osób (88,9%). Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 9. 30 do godz. 10 45.

Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności tj. 8 osób (88,9%). Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 9. 30 do godz. 10 45. P R O T O K Ó Ł Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 24 marca 2015 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta pod przewodnictwem pani Joanny Lis Przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Wyciąg z Protokołu Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 lutego 2012 r. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.3.2014.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXVI sesji Rady N R XXXVI/2014 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 7 maja 2014 r. w godz. 10.00 13.45 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul.

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul. Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 21.01.2015r. o godz.15.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r.

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r. Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu 11.12.2006r. W posiedzeniu uczestniczyło 18 członków komisji i 15 zaproszonych gości. Listy obecności stanowią odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach 14 45 15 55. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 Radom, dn. 12.01.2012 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 ZS.IV.843.1.2012 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.10.2016.PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 11.10.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo