PROTOKÓŁ Nr LVIII/18 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr LVIII/18 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr LVIII/18 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku A. Godzina rozpoczęcia obrad: 14:10 B. Godzina zakończenia obrad: 16:13 C. Miejsce obrad: sala obrad Rady Miasta przy Urzędzie Miasta Kościerzyna D. Przewodniczący obrad: Teresa Preis w godzinach od 14:10 do 16:13 E. Protokolant: Magdalena Wierzba w godzinach od 14:10 do 16:13 Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad Teresa Preis podpis przewodniczącego otwierającego obrady F. Przebieg obrad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (czas: 14:10) Przewodniczący obrad, Teresa Preis, otworzyła obrady, powitała radnych, Burmistrza Kościerzyny, pracowników Urzędu, mieszkańców miasta załącznik nr 1. Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Ilość podpisów radnych na liście obecności: 18 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr Ustalenie porządku obrad (czas: 14:11) Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 3. Zmianę do porządku obrad stanowiącą załącznik nr 4 zgłosił Michał Majewski Burmistrz Miasta. Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia projektu uchwały na druku 475 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 475a. Ilość głosów za : 17 Ilość głosów przeciw : 0 Ilość głosów wstrzymujących się : 0 Wynik: Wniosek został przyjęty. Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia projektu uchwały na druku 476 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 476a. Ilość głosów za : 17 Ilość głosów przeciw : 0 Strona 1 z 6

2 Ilość głosów wstrzymujących się : 0 Wynik: Wniosek został przyjęty. Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji (czas: 14:16) Nie zgłoszono uwag do protokołu z LVII sesji. Przyjęcie protokołów: Ilość głosów za : 17 Ilość głosów przeciw : 0 Ilość głosów wstrzymujących się : 0 Wynik: Protokół z LVII sesji został przyjęty jednogłośnie. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady (czas: 14:17) Sprawozdanie Burmistrza Kościerzyny przedstawił Michał Majewski Burmistrz. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Prezentacja multimedialna Burmistrza do sprawozdania Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. W dyskusji głos zabrali: Karina Młodzianowska, Michał Majewski, Adam Laska, Teresa Preis. W dyskusji udzielono odpowiedzi na pytania zadane na sesji. 5. Podjęcie uchwał: a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie (czas: 14:30) Projekt uchwały na druku nr 474 zaprezentował Jarosław Laska Skarbnik Miasta. Stanowisko Komisji: Komisji Budżetowej: pozytywne. W dyskusji udział wzięli: Kazimierz Borzyszkowski (zał. nr 8 i 9), Teresa Preis. ilość głosów za : 15 ilość głosów wstrzymujących się : 3 Wynik: Uchwała Nr LVIII/451/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r. (czas: 14:35) Projekt uchwały na druku nr 475a zaprezentował Jarosław Laska Skarbnik Miasta. Stanowisko Komisji: Strona 2 z 6

3 Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. ilość głosów za : 18 ilość głosów wstrzymujących się : 0 Wynik: Uchwała Nr LVIII/452/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (czas: 14:42) Projekt uchwały na druku nr 476a zaprezentował Jarosław Laska Skarbnik Miasta. Stanowisko Komisji: Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. ilość głosów za : 18 ilość głosów wstrzymujących się : 0 Wynik: Uchwała Nr LVIII/453/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (czas: 14:44) Projekt uchwały na druku nr 477 zaprezentowała Alicja Kirstein Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych. Stanowiska Komisji: Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. ilość głosów za : 17 ilość głosów wstrzymujących się : 0 Wynik: Uchwała Nr LVIII/454/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. Strona 3 z 6

4 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r. (czas: 14:47) Sprawozdanie stanowiące załącznik nr 14 przedstawiła pani Sylwia Trzebiatowska Glok Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. (czas: 15:03) Sprawozdanie stanowiące załącznik nr 15 przedstawiła pani Sylwia Trzebiatowska Glok Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Kościerzyna (czas: 15:11) Informację stanowiącą załącznik nr 16 przedstawił pan Jarosław Laska Skarbnik Miasta. 9. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (czas: 15:14) Prezentację multimedialną na temat utrzymania porządku i czystości w gminie stanowiącą załącznik nr 17 przedstawił pan Tomasz Smuczyński Komendant Straży Miejskiej. 10. Sprawozdanie z działań związanych z poprawą jakości powietrza (czas: 15:24) Prezentację multimedialną na temat działań związanych z poprawą jakości powietrza stanowiącą załącznik nr 18 zaprezentowała pani Ewa Chmielecka naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji. 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Próchnicy Zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu miasta Kościerzyna (czas: 15:40) Prezentację multimedialną z realizacji Programu Profilaktyki Próchnicy Zębów dla dzieci w wieku 5 lat stanowiącą załącznik nr 19 zaprezentowała pani Ewa Chmielecka naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji. 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych (czas: 15:45) Zapytania radnych: Kazimierz Borzyszkowski odczytał interpelację dotyczącą zakończenia remontu ul. Reymonta (zał. nr 20) oraz wniosek w sprawie uporządkowania terenu między tartakiem a Urzędem Miasta (zał. nr 21). Strona 4 z 6

5 Katarzyna Knopik powiedziała, że zwrócili się do niej mieszkańcy ul. Słowackiego z prośbą o zainteresowanie się tym, że odśnieżane są tam chodniki, ale niestety z powodu parkujących na nich samochodów, odśnieżane są niedokładnie i to sprawia kłopot np. rodzinom z małymi dziećmi, trudno jest przejechać z wózkiem. Parkujące samochody utrudniają również przejezdność i ograniczają widoczność, co powoduje różne niebezpieczeństwa i w związku z tym mieszkańcy zastanawiają się, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem ustawienie znaku strefa zamieszkania, który ograniczyłby parkowanie samochodów. Poprosiła o sprawdzenie tej sytuacji i rozważenie możliwych rozwiązań. Druga kwestia dotyczy domu socjalnego przy ul. Gajowej. Zapytała, czy dom został zasiedlony, czy otrzymały już klucze rodziny wytypowane przez komisję mieszkaniową, jeśli nie, to kiedy to się stanie. Zapytała, jakie koszty ponosi miasto, budżet miasta Kościerzyna od czasu odebrania budynku przy ul. Gajowej od wykonawcy, a konkretnie chodzi o koszty ogrzewania budynku od grudnia do czasu przekazania budynku mieszkańcom. Tomasz Dargacz powiedział, że mieszkańcy Wierzyska, zarówno po lewej jaki i prawej stronie dziękują panu burmistrzowi za uporządkowanie terenu, o który wspominał w grudniu, jaki i za wycięcie krzaków i umożliwienie spokojnego dochodzenia mieszkańców w kierunku Kościerzyny. Karina Młodzianowska zapytała, czy dobrze usłyszała, że ogrzewanie kosztuje 20 tys. zł. miesięcznie, czyli jaki jest koszt ogrzania mieszkania zimą. W dyskusji udział wzięli: Katarzyna Knopik, Michał Majewski, Tomasz Dargacz, Karina Młodzianowska, Dawid Jereczek. Kazimierz Borzyszkowski powiedział, że na podwórku, miedzy blokami przy ul. Świętojańskiej, Wybickiego i Jeziornej znajduje się plac zabaw dla dzieci. Zapytał, czy przewiduje się jego likwidację w najbliższym czasie i zastąpienie parkingiem. 13. Wolne wnioski i informacje (czas: 16:12) W punkcie głos zabrała: Teresa Preis. 14. Zakończenie sesji (czas: 16:13) Dnia 28 lutego 2018 r. o godzinie 16:13 nastąpiło zakończenie LVIII sesji Rady Miasta Kościerzyna. Na tym protokół zakończono i podpisano. H. Podpisy: Magdalena Wierzba Protokolant 1 Teresa Preis Przewodniczący obrad 1 Strona 5 z 6

6 Wersja papierowa Wersja elektroniczna ZAŁACZNIKI: Numer załącznika Nazwa załącznika 1. Lista obecności przedstawicieli Urzędu Miasta i kierowników jednostek podległych tak tak 2. Lista obecności gości, mieszkańców miasta tak tak 3. Zaproszenie na sesję tak tak 4. Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad tak tak 5. Przyjęty porządek obrad nie tak 6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady tak tak 7. Prezentacja multimedialna do sprawozdania burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady nie tak 8. Zdjęcie zaprezentowane przez radnego Kazimierza Borzyszkowskiego w punkcie 5a nie tak 9. Zdjęcie zaprezentowane przez radnego Kazimierza Borzyszkowskiego w punkcie 5a nie tak 10. Uchwała Nr LVIII/451/18 tak tak 11. Uchwała Nr LVIII/452/18 tak tak 12. Uchwała Nr LVIII/453/18 tak tak 13. Uchwała Nr LVIII/454/18 tak tak 14. Sprawozdanie z Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. tak tak 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. tak tak 16. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Kościerzyna w 2017 r. tak tak 17. Prezentacja multimedialna na temat utrzymania porządku i czystości w gminie nie tak 18. Prezentacja multimedialna na temat działań związanych z poprawą jakości powietrza nie tak 19. Prezentacja multimedialna z realizacji Programu Profilaktyki Próchnicy Zębów dla dzieci w wieku 5 lat nie tak 20. Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego odczytana w punkcie 12 tak tak 21. Wniosek radnego Kazimierza Borzyszkowskiego odczytany w punkcie 12 nie tak 22. Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 23. Zestawienie czasów nagrania video z LVIII Sesji Rady Miasta z dnia 28 lutego 2018r. tak tak 24. Projekty uchwał na sesję (od 474 do 477 oraz 475a i 476a) 6 plików nie tak 25. Spis materiałów i dokumentów na cyfrowych nośnikach danych tak tak 26. Cyfrowy nośnik danych CD LVIII Strona 6 z 6

PROTOKÓŁ Nr LI/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 27 września 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr LI/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 27 września 2017 roku PROTOKÓŁ Nr LI/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 27 września 2017 roku A. Godzina rozpoczęcia obrad: 14:02 B. Godzina zakończenia obrad: 19:25 C. Miejsce obrad: sala obrad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr LIV/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku PROTOKÓŁ Nr LIV/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku A. Godzina rozpoczęcia obrad: 14:04 B. Godzina zakończenia obrad: 16:00 C. Miejsce obrad: sala obrad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVII/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 31 maja 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr XLVII/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 31 maja 2017 roku PROTOKÓŁ Nr XLVII/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 31 maja 2017 roku A. Godzina rozpoczęcia obrad: 13:03 B. Godzina zakończenia obrad: 17:17 C. Miejsce obrad: sala obrad Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLIX/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 28 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr XLIX/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 28 czerwca 2017 roku PROTOKÓŁ Nr XLIX/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 28 czerwca 2017 roku A. Godzina rozpoczęcia obrad: 13:04 B. Godzina zakończenia obrad: 18:32 C. Miejsce obrad: sala obrad

Bardziej szczegółowo

Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Teresa Preis Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna.

Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Teresa Preis Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna. Protokół Nr XXXI/16 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 22 czerwca 2016 r. od godz. 13 00 do godz. 15 05 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a Sesję otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIII/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 25 października 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr LIII/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 25 października 2017 roku PROTOKÓŁ Nr LIII/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 25 października 2017 roku A. Godzina rozpoczęcia obrad: 14:03 B. Godzina zakończenia obrad: 15:35 C. Miejsce obrad: sala

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVI/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr XLVI/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 roku PROTOKÓŁ Nr XLVI/17 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 roku A. Godzina rozpoczęcia obrad: 14:05 B. Godzina zakończenia obrad: 18:08 C. Miejsce obrad: sala obrad

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU Porządek obrad: 1. 2. 3. 4. 5. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś; Przyjęcie wniosków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/VII/2015. sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. Miejsce obrad: Miejski Dom Kultury w Kaletach

Protokół nr XIII/VII/2015. sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. Miejsce obrad: Miejski Dom Kultury w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Protokół nr XIII/VII/2015 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. Miejsce obrad: Miejski Dom Kultury w Kaletach Obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15 Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 roku odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r.

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r. Protokół nr V/19 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r. Miejsce Urząd Miasta Kobyłka Otwarcie sesji godz. 16 30 zamknięcie 19 30 Obecnych 13 radnych ( 2 os. spóźniły się ) Lista obecności radnych w załączeniu. PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018 BPR.0002.4.2018 PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018 I./II. z XXXVII Sesji Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego. Sesja rozpoczęła się o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/15 z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE Z DNIA r.

PROTOKÓŁ NR VII/15 z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE Z DNIA r. RO.II.0002.5.2015 PROTOKÓŁ NR VII/15 z VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE Z DNIA 27.05-28.05.2015r. PROTOKÓŁ Z UROCZYSTEJ VII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE UPAMIĘTNIAJĄCEJ ROCZNICĘ 25 LECIA SAMORZĄDU T ERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Protokół nr II/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz. 14 00-16 05 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 1 Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

8 radnych głosowało za 10 radnych sprzeciwiło się nikt się nie wstrzymał

8 radnych głosowało za 10 radnych sprzeciwiło się nikt się nie wstrzymał Protokół Nr XXVII/16 z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 13 kwietnia 2016 r. od godz. 14 00 do godz. 15 00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a Sesję otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 13 września br. o godzinie 16.00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r.

Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r. Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr IX/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Protokół nr 26/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/308/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLII/308/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2017 rok UCHWAŁA NR XLII/308/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

II Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu wtorek, 27 listopada 2018

II Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu wtorek, 27 listopada 2018 II Sesja Rady w dniu wtorek, 27 listopada 2018 Rada / Protokół z posiedzenia 1. OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD 2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU POPRZEDNIEJ SESJI 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r.

Protokół Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r. Protokół Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r. Ad.1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVII / 17 z XLVII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 grudnia 2017 r.

Protokół Nr XLVII / 17 z XLVII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 grudnia 2017 r. Protokół Nr XLVII / 17 z XLVII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 grudnia 2017 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/16 z XVIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XVIII/16 z XVIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016 r. Miejsce Urząd Miasta Kobyłka Otwarcie sesji godz. 14 30 zamknięcie 16 30 Obecnych 19 radnych Lista obecności radnych w załączeniu. Ad. 1. Otwarcie XVIII sesji RM. PROTOKÓŁ NR XVIII/16 z XVIII sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 23.11.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 23 listopada 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r. Miejsce Urząd Miasta Kobyłka Otwarcie sesji godz. 16 30 zamknięcie 20 00 Obecnych 15 radnych ( 2 os. spóźniły się ) Lista obecności radnych w załączeniu. PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10. z sesji VI kadencji Rady Miasta Kościerzyna. odbytej w dniu 8 grudnia 2010 r. od godz do godz

Protokół Nr II/10. z sesji VI kadencji Rady Miasta Kościerzyna. odbytej w dniu 8 grudnia 2010 r. od godz do godz Protokół Nr II/10 z sesji VI kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 8 grudnia 2010 r. od godz.12 00 do godz. 15 00 w budynku Urzędu Miasta Kościerzyna, w sali nr 11 przy ul. 3 Maja 9 a Sesję otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr III/2014. z Sesji Rady Gminy Osiek. odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych, nieobecna Teresa Owczarek

PROTOKÓŁ nr III/2014. z Sesji Rady Gminy Osiek. odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych, nieobecna Teresa Owczarek PROTOKÓŁ nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych, nieobecna Teresa Owczarek Miejsce obrad Gminna Sala Obrad w Osieku godz. 17 00 Ad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. I. Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. II. III. Tematyka:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 SESJA RADY GMINY NĘDZA 27 grudnia 2018 godz.8 00 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu PROTOKÓŁ NR V / 2018 Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 Ad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji Dz.16.0021.14.2014 PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji 2014-2018 XIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w godz.17.35-21.40 w siedzibie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

OTWIERAM XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( )

OTWIERAM XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( ) PROTOKÓŁ nr XVI/2011 obrad z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 15.12.2011 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLII/2010

Protokół Nr XLII/2010 Protokół Nr XLII/2010 z obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 9 listopada 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pana Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r.

Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. Protokół Nr XXIV/2016 sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 października 2016 r. V kadencja 2014-2018 XXIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku

PROTOKÓŁ. LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku PROTOKÓŁ LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku LII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, trwała od godz.

Bardziej szczegółowo

III Sesja Rady Gminy Przytyk w dniu piątek, 28 grudnia 2018

III Sesja Rady Gminy Przytyk w dniu piątek, 28 grudnia 2018 III Sesja Rady Gminy Przytyk w dniu piątek, 28 grudnia 2018 Rada Gminy Przytyk / Protokół z posiedzenia 1. OTWARCIE SESJI 2. PRZYJĘCIE PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD SESJI. Przyjęcia projektu porządku obrad sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI. z XVI sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 28 grudnia 2016 roku w godz

Protokół Nr XVI. z XVI sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 28 grudnia 2016 roku w godz Protokół Nr XVI z XVI sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 28 grudnia 2016 roku w godz. 10.00 12.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie XV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie XV sesji Rady Miejskiej. Protokółu Nr XV/15 z XV sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 29 października 2015 r. godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie początek

Bardziej szczegółowo

Protokół NR XXXV/2018

Protokół NR XXXV/2018 BPR.0002.2.2018 Protokół NR XXXV/2018 z XXXV Sesji Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 15 lutego 2018 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15.00.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/18/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. PROTOKÓŁ nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. I. Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. II. III. Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 24.11.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 24 listopada 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 13.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

V Sesja Rady Powiatu Kępińskiego Głosowanie

V Sesja Rady Powiatu Kępińskiego Głosowanie 1 2. nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r.

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Stan ewidencyjny - 14 radnych Obecnych 14 radnych Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Czas

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 28 marca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. PROTOKÓŁ. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej...

Protokół XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. PROTOKÓŁ. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej... Protokół XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. PROTOKÓŁ XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2017 r. XXX Sesja Rady Miejskiej odbyła się

Bardziej szczegółowo

18 radnych głosowało za nikt się nie sprzeciwił nikt się nie wstrzymał

18 radnych głosowało za nikt się nie sprzeciwił nikt się nie wstrzymał Protokół Nr III/14 z nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. od godz. 15 00 do godz. 17 30 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/428/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LVII/428/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LVII/428/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r.

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Ad.1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza,

Bardziej szczegółowo