Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem) Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru dostawcy zestawu serwerów i urządzeń sieciowych 1 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Nazwa i adres zamawiającego: Tryb udzielania zamówienia: Data ogłoszenia zapytania ofertowego: Data oferty: złożenia Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Jana Długosza Wrocław Konkurs ofert Oferty można składać do dnia do godziny 15:00 Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta. Dostawa sprzętu sieciowo komputerowego do serwerowni dotyczy: serwery 3 sztuki biblioteka taśmowa 1 sztuka macierz dyskowa 1 sztuka przełączniki SAN 2 sztuki przełączniki sieciowe rdzenne i dostępowe 2 sztuki i 3 sztuki przełącznik o stałej konfiguracji 1 sztuka przełącznik o stałej konfiguracji PoE 1 sztuka access point 2 sztuki zasilacz UPS 2 sztuki Specyfikacja techniczna, funkcjonalna i serwisowa do w/w sprzętu- 1 o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.

3 Warunki udziału postępowaniu w załącznik nr 5 Termin realizacji projektu: r. Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w roku Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy (w szczególności: nieregenerowany, nienaprawiany, nierefabrykowany), nie starszy niż 6 miesięcy, nieużywany (dostarczany) wcześniej w innych wdrożeniach W momencie dostawy sprzętu należy dostarczyć dokument adresowany na Zamawiającego, wydany przez lokalne biuro producenta, zawierający numery seryjne sprzętu, dane zarejestrowanego przez producenta użytkownika sprzętu, poświadczający datę produkcji sprzętu oraz potwierdzający zakup w autoryzowanym kanale producenta. Kod zamówienia Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Termin realizacji Lokalna sieć komputerowa (Przełączniki sieciowe) Urządzenia sieciowe (przełączniki FC) Sprzęt związany z komputerami (UPS) Jednostki pamięci taśmowej Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Urządzenia sieciowe (access point) Serwery Do 6 tygodni od zakończenia konkursu.

4 przedmiotu oferty: Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. cena 90 pkt. (90%) 2. pozytywne referencje Oferenta 5 pkt. (5%) 3. termin dostawy 5 pkt. (5%) 1. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według poniższego wzoru: P i = C min C i * P gdzie Pi - liczba punktów dla oferty nr i w kryterium cena Cmin najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów Ci - cena całkowita oferty nr i P maksymalna liczba punktów w kryterium cena 2. Liczba punktów w kryterium referencje będzie przyznawana według poniższego schematu: 1 pkt. liczba pozytywnych referencji równa 1 2 pkt. liczba pozytywnych referencji równa 2 3 pkt. liczba pozytywnych referencji równa 3 4 pkt. liczba pozytywnych referencji równa 4 5 pkt. liczba pozytywnych referencji równa 5 3. Liczba punktów w kryterium termin będzie przyznawana według poniższego schematu: 5 pkt. liczba tygodni na realizację zamówienia <0,7> 0 pkt. liczba tygodni na realizację zamówienia powyżej 7 W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

5 Oferta musi zawierać następujące elementy Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy leasingowej na realizację przedmiotu zamówienia. Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania). Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) Datę przygotowania i termin ważności oferty Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty, Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty, Cenę całkowitą netto i brutto, Warunki i termin płatności, Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e- mail), Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Sposób składania oferty: Oferta może być złożona: 1. Elektronicznie na adres: lub 2. W wersji papierowej do siedziby firmy przy ul. Jana Długosza 60, Wrocław Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją Wpłynęło dnia oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

6 W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pani Aneta Migas: tel.: , Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Jana Długosza 60, Wrocław.

7 Załącznik nr 3. Wzór oferty FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr z dnia dotyczące składamy poniższą ofertę Dane Oferenta Nazwa Adres NIP NR KRS/EDG Rodzaj podmiotu 2 Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) Dane Osoby Kontaktowej Imię i Nazwisko Adres Telefon Parametry oferty Data przygotowania oferty Data ważności oferty Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) Odniesienie do kryteriów wyboru oferty Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Doświadczenie Oferenta Warunki realizacji i termin płatności Termin dostawy Termin płatności do 14 dni od wystawienia faktury VAT/14 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 2 Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania ogło-szoną w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs /) w szczególności zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu podwyko-nawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności nauko-wej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.

8 Oświadczenie oferenta: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty Stanowisko służbowe Data i podpis

9 Załącznik nr 4. Protokół z wyboru dostawcy PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dla konkursu ofert nr. z dnia dotyczącego wyboru 1. Numer umowy o dofinansowanie: 2. Nazwa Beneficjenta: 3. Przedmiot zamówienia (zgodnie z zapytaniem ofertowym nr z dnia ): 4. Zastosowane środki upublicznienia informacji o zamówieniu: Informacja zamieszczona na stronie www Beneficjenta, w siedzibie firmy oraz dostarczenie zapytań ofertowych do min. 3 dostawców. 5. Data otwarcia ofert: 6. Data sporządzenia protokołu z wyboru ofert: 7. Uzasadnienie zgromadzenia i porównania ofert od mniej niż 3 dostawców/wykonawców (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 8. Skład komisji konkursowej: Tabela 1 Zestawienie otrzymanych ofert Lp. Oferent/dostawca/ wykonawca oraz jego dane adresowe Data i forma skierowania zapytania Data, godzina i forma złożenia oferty Spełnienie warunku udziału w postępowaniu Spełnienie przez oferenta warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym Proponowana usługa Okres ważności oferty Cena w PLN/EURO netto brutto

10 Tabela 2 Porównanie ofert na podstawie kryteriów z zapytania ofertowego Lp Nazwa wystawcy oferty Kryterium oceny nr 1: CENA 3 Kryterium oceny nr 2: 4. (jeżeli dotyczy) Kryterium oceny nr 3: Podsumowanie oceny 5 Wybrana oferta (dostawca): Data wyboru: Uzasadnienie wyboru: Oświadczam, że protokół został sporządzony zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Beneficjenta, która zostanie udostępniona do wglądu podczas kontroli na miejscu realizacji projektu. Oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie nabywałem/am jakichkolwiek towarów, usług, dóbr niematerialnych i prawnych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości od podmiotów, z którymi posiadam powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, zstępnych oraz nie pozostaje z takimi podmiotami w powiązaniu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z ). Ja niżej podpisany/-a jestem świadomy/-a odpowiedzialności wynikającej z zapisów Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu. 3 Proszę podać cenę brutto i netto z oferty. W przypadku ofert wyrażonych w walutach obcych proszę podać kwotę w walucie obcej, datę i kurs przeliczeniowy. 4 Proszę określić kryterium oceny ofert inne niż cena. 5 Podsumowanie oceny powinno wynikać z wszystkich wyszczególnionych kryteriów zmierzenie stopnia spełnienia przez ofertę preferencji, m.in. poprzez ich wartościowanie.

11 Ja niżej podpisany/-a jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 i art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Data sporządzenia protokołu.. Podpis/y zamawiającego Załączniki do protokołu: 1. Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, 2. Złożone oferty, 3. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

12 Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia I. Przełączniki rdzeniowe 2 sztuki. 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. 2. Przełącznik musi posiadać wbudowane nie mniej niż 32 porty dostępowe przeznaczone na moduły SFP+ oraz SFP. 3. Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy do nie mniej niż 40 portów SFP+ oraz SFP. Wszystkie wbudowane porty urządzenia muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w dodatkowej karty z portami Ethernet. 4. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP Gigabit Ethernet nie mniej 1000Base-T, SX, LX. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP+ 10 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, LRM, LR, ER. Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Producent musi dopuszczać możliwość wykorzystywania modułów SFP i SFP+ pochodzących od innych producentów. 5. Przełącznik musi posiadać wymienne zasilacze AC. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji. Przepływ powietrza przez przełącznik musi być od przodu (wlot) do tyłu (wylot). Urządzenie musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset, odczyt statusu niektórych komponentów przełącznika). 6. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o przepustowości nie mniej niż 32 Gb/s. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup u wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. Komponenty sprzętowe przełącznika oraz okablowanie do realizacji funkcji stosu muszą zostać dostarczone razem z urządzeniem. 7. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). 8. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 9. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Zagregowana architektoniczna wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 800 Gb/s. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 700 milionów ramek/sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC. 10. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

13 11. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać protokół MVRP. 12. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 64 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów. 13. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP. 15. Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN routing statyczny, oraz protokoły routingu dynamicznego: RIP, OSPF. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM. 16. Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi routingu IPv6 pomiędzy sieciami VLAN routing statyczny oraz protokoły routingu dynamicznego RIPng, OSPFv3. Ilość tras IPv6 obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Jeżeli do funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, nie jest wymagane jej dostarczenie w ramach zamówienia. 17. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na stworzenie konfiguracji HA z wykorzystaniem protokołu VRRP. 18. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. 19. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 20. Przełącznik musi obsługiwać limitowanie adresów MAC. 21. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu. 22. W celu integracji z sieciami storage urządzenie musi obsługiwać funkcje: FIP Snooping, Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX) oraz Priority-based Flow Control (PFC). 23. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem.

14 24. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 25. Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczonych 8 wkładek SFP+ obsługujące standard 10GBASE-SR. 26. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczonych 6 kabli DAC SFP+ 10G o długości 7m 27. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczonych 12 wkładek SFP 1000BASE-T. 28. Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczonych 10 modułów SFP obsługujące standard 1000GBASE-SX. 29. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres trzech lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu w języku polskim, możliwość zgłaszania problemów technicznych w dedykowanym systemie wsparcia online w trybie 24/7/365 opartym o interfejs webowy w języku polskim, wymianę uszkodzonego sprzętu (producent wysyła sprzęt następnego dnia roboczego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 30. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. II. Przełączniki dostępowe i dystrybucyjne 3 sztuki. 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montażu w szafie RACK. 2. Przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 BASE-T. 3. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. 4. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 176 Gb/s i 130 milionów pakietów na sekundę. 5. Przełącznik musi posiadać cztery porty typu uplink 6. Porty typu uplink muszą mieć możliwość obsługi standardu 1GbE oraz 10GbE z wykorzystaniem modułów SFP oraz SFP+ 7. Porty typu uplink 10 GbE SFP+ muszą obsługiwać moduły SFP+ następujących standardów: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM 8. Wszystkie porty dostępowe oraz porty typu uplink muszą być aktywne w tym samym momencie nie dopuszcza się rozwiązania wykorzystującego zamiennie portów dostępowych lub portów typu uplink 9. Przełącznik musi mieć możliwość podłączenia redundantnego zasilana zewnętrznego 10. Przełącznik musi posiadać port konsoli 11. Przełącznik musi posiadać dedykowany port Ethernet służący do zarządzania (out of band management)

15 12. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM. 13. Przełącznik musi posiadać slot umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. 14. Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się przy pomocy linii komend CLI przez port konsoli, telnet, sshv1, sshv2, oraz przy pomocy interfejsu WWW z wykorzystaniem protokołów http oraz https 15. Musi istnieć możliwość definiowania wielu poziomów dostępu administracyjnego do urządzenia 16. Na przełączniku musi istnieć możliwość zdefiniowania wielu użytkowników, którzy będą zarządzać urządzeniem. 17. Uwierzytelnianie administratorów musi odbywać się z użyciem: lokalnej bazy skonfigurowanej na przełączniku, przy pomocy protokołu RADIUS oraz TACACS+ 18. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 19. Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP w wersji v1, v2c,v3 20. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej adresów MAC 21. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów) 22. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne ze standardem 802.1Q 23. Przynależność portów do wybranych sieci VLAN musi być oparta na: manualnej konfiguracji przynależności portu do sieci VLAN, na podstawie adresu MAC podłączonego urządzenia oraz z wykorzystaniem protokołu 802.1x 24. Przełącznik musi wspierać Private VLAN (PVLAN) 25. Przełącznik musi wspierać protokół 802.1x 26. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. 27. Urządzenie musi obsługiwać agregację połączeń zgodnie ze standardem 802.3ad 28. Przełącznik musi mieć możliwość zgrupowania co najmniej 8 połączeń w jednym zagregowanym połączeniu 29. Przełącznik musi być kompatybilny z protokołem Spanning Tree 802.1d 30. Przełącznik musi być kompatybilny z protokołem Rapid Spanning Tree 802.1w 31. Przełącznik musi obsługiwać protokół Multiple Spanning Tree 802.1s 32. Przełącznik musi mieć możliwość obsługi 64 instancji protokołu MST 33. Przełącznik musi zapewniać ochronę aktywnej topologii Spanning Tree, dzięki takim mechanizmom jak: BPDU guard/protect, Loop guard/protect, Root guard/protect lub dzięki innym, analogicznym mechanizmom 34. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP oraz LLDP-MED. 35. Przełącznik musi obsługiwać routing pomiędzy podsieciami VLAN (Inter-VLAN routing) 36. Przełącznik musi mieć możliwość konfiguracji tras statycznych oraz mieć możliwość obsługi następujących protokołów routingu dynamicznego: RIP v1, RIP v2, OSPF, BGP 37. Urządzenie musi obsłużyć co najmniej tras routingu 38. Przełącznik musi obsługiwać funkcjonalność PBR (Policy Based Routing);

16 39. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i Musi istnieć możliwość klasyfikacji ruchu na podstawie: interfejsu, adresu MAC, adresu IP, portów TCP/IP, sieci VLAN, pól: 802.1p, DSCP/IP Precedence 41. Urządzenie musi mieć możliwość filtracji ruchu (listy kontroli dostępu ACL) na podstawie kryteriów z warstw Przełącznik musi obsługiwać filtrację ruchu (listy kontroli dostępu ACL) na poziomie pojedynczego portu fizycznego, jak i na poziomie interfejsu logicznego VLAN (filtracja ruchu pomiędzy sieciami VLAN) 43. Musi istnieć możliwość logowania lub zliczania pakietów, które odpowiadają kryteriom zawartym w regułach filtrowania ruchu ACL 44. Ilość możliwych do skonfigurowania reguł filtrowania ruchu ACL nie może być mniejsza niż Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: limitowanie adresów MAC na porcie, konfiguracja dozwolonych adresów MAC na porcie, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, IP source guard. 46. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay 47. Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu Multicast, oraz posiadać funkcjonalność IGMP snooping 48. Przełącznik musi wspierać protokół IGMP v2, v Urządzenie musi mieć możliwość kopiowania ruchu z jednego wybranego portu na inny wskazany port w celu analizy tego ruchu (port mirroring) 50. Musi istnieć możliwość połączenia co najmniej 8 przełączników tej samej rodziny w stos. 51. Przełączniki połączone w stos z punktu widzenia sieci powinny być widziane jako jeden przełącznik. (Np.: musi istnieć możliwość stworzenia agregacji połączeń z użyciem protokołu 802.3ad dla portów znajdujących się na różnych przełącznikach, ale będących częścią tego samego stosu) 52. Przełączniki połączone w stos powinny być traktowane jako jeden przełącznik przez protokół Spanning Tree. 53. Przełączniki tworzące stos muszą być zarządzane, jakby były jednym przełącznikiem. 54. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup u wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. 55. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem. 56. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 57. Urządzenie musi oferować możliwość śledzenia różnic w konfiguracji podczas wprowadzania zmian konfiguracyjnych. Musi również istnieć możliwość porównywania bieżącej konfiguracji z zapasowymi konfiguracjami zapisanymi na dysku.

17 58. Przełącznik musi umożliwiać bezpieczne wprowadzanie zmian ustawień w przypadku zdalnej konfiguracji tzn. musi istnieć mechanizm wymagający potwierdzenia wprowadzonych zmian. W przypadku braku potwierdzenia zmian konfiguracyjnych (co może być spowodowane utratą łączności z przełącznikiem) musi zostać przywrócona ostatnia, działająca konfiguracja. 59. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres trzech lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu w języku polskim, możliwość zgłaszania problemów technicznych w dedykowanym systemie wsparcia online w trybie 24/7/365 opartym o interfejs webowy w języku polskim, wymianę uszkodzonego sprzętu (producent wysyła sprzęt następnego dnia roboczego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 60. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. III. Przełącznik ethernetowy o stałej konfiguracji 1 sztuka. 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U. 2. Przełącznik musi posiadać 12 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX. 3. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 porty uplink podwójnego zastosowania (ang. dual purpose) umożliwiające obsługę portów 10/100/1000BASE-T oraz Gigabit Ethernet SFP (obsługiwane co najmniej SX, LX, LH, a także FX). Użycie portów podwójnego zastosowania nie może powodować wyłączenia żadnego z portów dostępowych. 4. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC. 5. Przełącznik musi być rozwiązaniem pozwalającym na pracę ciągłą bez wentylatora. 6. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). 7. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM. Przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB. 8. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 9. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 28 Gbps i 21 Mpps. Przełącznik musi obsługiwać nie mniej niż adresów MAC. 10. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 4 (INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH) INFRASTRUKTURA PRZETWARZANIA DANYCH wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię obejmująca instalacje: -

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo