Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem) Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 dotyczące wyboru firmy udzielającej leasingu na dostawę zestawu serwerów i urządzeń sieciowych 1 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Nazwa i adres zamawiającego: Tryb udzielania zamówienia: Data ogłoszenia zapytania ofertowego: Data oferty: złożenia Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Jana Długosza Wrocław Konkurs ofert Oferty można składać do dnia do godziny 15:00 Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta. Usługa leasingu operacyjnego na dostawę zestawu serwerów i urządzeń sieciowych Wymogi: ilość m-cy leasingu 35 prowizja wliczona w równe raty wysokość udziału własnego (wpłata początkowa) 0,5 % wartości leasingu wysokość wykupu na koniec umowy nie większa niż 1 % wartości leasingu waluta umowy PLN Warunki udziału w Termin realizacji projektu: r. Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego 1 o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.

3 postępowaniu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w roku Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający wskaże dostawcę zestawu serwerów i urządzeń sieciowych, którego wyłoni w równoległym postępowaniu ofertowym zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2015 ogłoszonym przez firmę Becker. Szacowana wartość zestawu serwerów i urządzeń sieciowych to 450 tys. netto. Jeżeli wartość zamówienia ulegnie zmianie do 15% nie spowoduje to zmiany warunków oferty. Kod zamówienia Termin realizacji przedmiotu oferty: Kryteria wyboru oferty Do 1 tygodnia od zakończenia konkursu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. cena (wysokość prowizji) 90 pkt. (90%) 2. doświadczenie Oferenta 5 pkt. (5%) 3. termin dostawy 5 pkt. (5%) 1. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według poniższego wzoru:

4 P i = C min * P gdzie C i Pi - liczba punktów dla oferty nr i w kryterium cena Cmin najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów Ci - cena całkowita oferty nr i P maksymalna liczba punktów w kryterium cena 2. Liczba punktów w kryterium doświadczenie będzie przyznawane według poniższego schematu: Liczba zrealizowanych zamówień na dostawę sprzętu sieciowo komputerowego w okresie 5 lat od daty ogłoszenia zapytania ofertowego: 0 pkt. liczba zrealizowanych zamówień <0,20> 5 pkt. liczba zrealizowanych zamówień powyżej Liczba punktów w kryterium termin będzie przyznawane według poniższego schematu: 5 pkt. liczba dni na realizację zamówienia <0,2> 0 pkt. liczba dni na realizację zamówienia powyżej 2 Oferta musi zawierać następujące elementy W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy leasingowej na realizację przedmiotu zamówienia. Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania). Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) Datę przygotowania i termin ważności oferty Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w

5 ramach oferty, Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty, Cenę całkowitą netto i brutto, Warunki i termin płatności, Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e- mail), Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Sposób składania oferty: Oferta może być złożona: 1. Elektronicznie na adres: lub 2. W wersji papierowej do siedziby firmy przy ul. Jana Długosza 60, Wrocław Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy. Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją Wpłynęło dnia oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta). W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pani Aneta Migas: tel.: , Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Jana Długosza 60, Wrocław.

6 Załącznik nr 3. Wzór oferty FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr z dnia dotyczące składamy poniższą ofertę Dane Oferenta Nazwa Adres NIP NR KRS/EDG Rodzaj podmiotu 2 Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) Dane Osoby Kontaktowej Imię i Nazwisko Adres Telefon Parametry oferty Data przygotowania oferty Data ważności oferty Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów) Odniesienie do kryteriów wyboru oferty Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Doświadczenie Oferenta Warunki realizacji i termin płatności Termin dostawy Termin płatności do 14 dni od wystawienia faktury VAT/14 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 2 Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania ogło-szoną w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs /) w szczególności zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu podwyko-nawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności nauko-wej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.

7 Oświadczenie oferenta: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty Stanowisko służbowe Data i podpis

8 Załącznik nr 4. Protokół z wyboru dostawcy PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dla konkursu ofert nr. z dnia dotyczącego wyboru 1. Numer umowy o dofinansowanie: 2. Nazwa Beneficjenta: 3. Przedmiot zamówienia (zgodnie z zapytaniem ofertowym nr z dnia ): 4. Zastosowane środki upublicznienia informacji o zamówieniu: Informacja zamieszczona na stronie www Beneficjenta, w siedzibie firmy oraz dostarczenie zapytań ofertowych do min. 3 dostawców. 5. Data otwarcia ofert: 6. Data sporządzenia protokołu z wyboru ofert: 7. Uzasadnienie zgromadzenia i porównania ofert od mniej niż 3 dostawców/wykonawców (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 8. Skład komisji konkursowej: Tabela 1 Zestawienie otrzymanych ofert Lp. Oferent/dostawca/ wykonawca oraz jego dane adresowe Data i forma skierowania zapytania Data, godzina i forma złożenia oferty Spełnienie warunku udziału w postępowaniu Spełnienie przez oferenta warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym Proponowana usługa Okres ważności oferty Cena w PLN/EURO netto brutto

9 Tabela 2 Porównanie ofert na podstawie kryteriów z zapytania ofertowego Lp Nazwa wystawcy oferty Kryterium oceny nr 1: CENA 3 Kryterium oceny nr 2: 4. (jeżeli dotyczy) Kryterium oceny nr 3: Podsumowanie oceny 5 Wybrana oferta (dostawca): Data wyboru: Uzasadnienie wyboru: Oświadczam, że protokół został sporządzony zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Beneficjenta, która zostanie udostępniona do wglądu podczas kontroli na miejscu realizacji projektu. Oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie nabywałem/am jakichkolwiek towarów, usług, dóbr niematerialnych i prawnych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości od podmiotów, z którymi posiadam powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, zstępnych oraz nie pozostaje z takimi podmiotami w powiązaniu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z ). Ja niżej podpisany/-a jestem świadomy/-a odpowiedzialności wynikającej z zapisów Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu. 3 Proszę podać cenę brutto i netto z oferty. W przypadku ofert wyrażonych w walutach obcych proszę podać kwotę w walucie obcej, datę i kurs przeliczeniowy. 4 Proszę określić kryterium oceny ofert inne niż cena. 5 Podsumowanie oceny powinno wynikać z wszystkich wyszczególnionych kryteriów zmierzenie stopnia spełnienia przez ofertę preferencji, m.in. poprzez ich wartościowanie.

10 Ja niżej podpisany/-a jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 i art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Data sporządzenia protokołu.. Podpis/y zamawiającego Załączniki do protokołu: 1. Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, 2. Złożone oferty, 3. Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

11 Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia I. Przełączniki rdzeniowe 2 sztuki. 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. 2. Przełącznik musi posiadać wbudowane nie mniej niż 32 porty dostępowe przeznaczone na moduły SFP+ oraz SFP. 3. Przełącznik musi posiadać możliwość rozbudowy do nie mniej niż 40 portów SFP+ oraz SFP. Wszystkie wbudowane porty urządzenia muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w dodatkowej karty z portami Ethernet. 4. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP Gigabit Ethernet nie mniej 1000Base-T, SX, LX. Urządzenie musi obsługiwać moduły SFP+ 10 Gigabit Ethernet nie mniej niż SR, LRM, LR, ER. Ponadto urządzenie musi obsługiwać moduły miedziane (Direct Attach Copper) do zestawienia połączeń 10 Gigabit Ethernet. Producent musi dopuszczać możliwość wykorzystywania modułów SFP i SFP+ pochodzących od innych producentów. 5. Przełącznik musi posiadać wymienne zasilacze AC. Urządzenie musi posiadać wymienny moduł wentylacji. Przepływ powietrza przez przełącznik musi być od przodu (wlot) do tyłu (wylot). Urządzenie musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset, odczyt statusu niektórych komponentów przełącznika). 6. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos muszą być zastosowane dedykowane porty przełącznika o przepustowości nie mniej niż 32 Gb/s. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup u wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. Komponenty sprzętowe przełącznika oraz okablowanie do realizacji funkcji stosu muszą zostać dostarczone razem z urządzeniem. 7. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). 8. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 9. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Zagregowana architektoniczna wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 800 Gb/s. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 700 milionów ramek/sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż adresów MAC. 10. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

12 11. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż W celu automatycznej konfiguracji sieci VLAN, przełącznik musi obsługiwać protokół MVRP. 12. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 64 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów. 13. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP. 15. Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN routing statyczny, oraz protokoły routingu dynamicznego: RIP, OSPF. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu multicast, nie mniej niż IGMP i PIM-SM. 16. Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi routingu IPv6 pomiędzy sieciami VLAN routing statyczny oraz protokoły routingu dynamicznego RIPng, OSPFv3. Ilość tras IPv6 obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Jeżeli do funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, nie jest wymagane jej dostarczenie w ramach zamówienia. 17. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na stworzenie konfiguracji HA z wykorzystaniem protokołu VRRP. 18. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. 19. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 20. Przełącznik musi obsługiwać limitowanie adresów MAC. 21. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu. 22. W celu integracji z sieciami storage urządzenie musi obsługiwać funkcje: FIP Snooping, Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX) oraz Priority-based Flow Control (PFC). 23. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem.

13 24. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 25. Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczonych 8 wkładek SFP+ obsługujące standard 10GBASE-SR. 26. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczonych 6 kabli DAC SFP+ 10G o długości 7m 27. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczonych 12 wkładek SFP 1000BASE-T. 28. Wraz z urządzeniem muszą zostać dostarczonych 10 modułów SFP obsługujące standard 1000GBASE-SX. 29. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres trzech lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu w języku polskim, możliwość zgłaszania problemów technicznych w dedykowanym systemie wsparcia online w trybie 24/7/365 opartym o interfejs webowy w języku polskim, wymianę uszkodzonego sprzętu (producent wysyła sprzęt następnego dnia roboczego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 30. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. II. Przełączniki dostępowe i dystrybucyjne 3 sztuki. 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montażu w szafie RACK. 2. Przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 BASE-T. 3. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. 4. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 176 Gb/s i 130 milionów pakietów na sekundę. 5. Przełącznik musi posiadać cztery porty typu uplink 6. Porty typu uplink muszą mieć możliwość obsługi standardu 1GbE oraz 10GbE z wykorzystaniem modułów SFP oraz SFP+ 7. Porty typu uplink 10 GbE SFP+ muszą obsługiwać moduły SFP+ następujących standardów: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM 8. Wszystkie porty dostępowe oraz porty typu uplink muszą być aktywne w tym samym momencie nie dopuszcza się rozwiązania wykorzystującego zamiennie portów dostępowych lub portów typu uplink 9. Przełącznik musi mieć możliwość podłączenia redundantnego zasilana zewnętrznego 10. Przełącznik musi posiadać port konsoli 11. Przełącznik musi posiadać dedykowany port Ethernet służący do zarządzania (out of band management)

14 12. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci DRAM. 13. Przełącznik musi posiadać slot umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. 14. Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się przy pomocy linii komend CLI przez port konsoli, telnet, sshv1, sshv2, oraz przy pomocy interfejsu WWW z wykorzystaniem protokołów http oraz https 15. Musi istnieć możliwość definiowania wielu poziomów dostępu administracyjnego do urządzenia 16. Na przełączniku musi istnieć możliwość zdefiniowania wielu użytkowników, którzy będą zarządzać urządzeniem. 17. Uwierzytelnianie administratorów musi odbywać się z użyciem: lokalnej bazy skonfigurowanej na przełączniku, przy pomocy protokołu RADIUS oraz TACACS+ 18. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 19. Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP w wersji v1, v2c,v3 20. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej adresów MAC 21. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów) 22. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne ze standardem 802.1Q 23. Przynależność portów do wybranych sieci VLAN musi być oparta na: manualnej konfiguracji przynależności portu do sieci VLAN, na podstawie adresu MAC podłączonego urządzenia oraz z wykorzystaniem protokołu 802.1x 24. Przełącznik musi wspierać Private VLAN (PVLAN) 25. Przełącznik musi wspierać protokół 802.1x 26. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. 27. Urządzenie musi obsługiwać agregację połączeń zgodnie ze standardem 802.3ad 28. Przełącznik musi mieć możliwość zgrupowania co najmniej 8 połączeń w jednym zagregowanym połączeniu 29. Przełącznik musi być kompatybilny z protokołem Spanning Tree 802.1d 30. Przełącznik musi być kompatybilny z protokołem Rapid Spanning Tree 802.1w 31. Przełącznik musi obsługiwać protokół Multiple Spanning Tree 802.1s 32. Przełącznik musi mieć możliwość obsługi 64 instancji protokołu MST 33. Przełącznik musi zapewniać ochronę aktywnej topologii Spanning Tree, dzięki takim mechanizmom jak: BPDU guard/protect, Loop guard/protect, Root guard/protect lub dzięki innym, analogicznym mechanizmom 34. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP oraz LLDP-MED. 35. Przełącznik musi obsługiwać routing pomiędzy podsieciami VLAN (Inter-VLAN routing) 36. Przełącznik musi mieć możliwość konfiguracji tras statycznych oraz mieć możliwość obsługi następujących protokołów routingu dynamicznego: RIP v1, RIP v2, OSPF, BGP 37. Urządzenie musi obsłużyć co najmniej tras routingu 38. Przełącznik musi obsługiwać funkcjonalność PBR (Policy Based Routing);

15 39. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i Musi istnieć możliwość klasyfikacji ruchu na podstawie: interfejsu, adresu MAC, adresu IP, portów TCP/IP, sieci VLAN, pól: 802.1p, DSCP/IP Precedence 41. Urządzenie musi mieć możliwość filtracji ruchu (listy kontroli dostępu ACL) na podstawie kryteriów z warstw Przełącznik musi obsługiwać filtrację ruchu (listy kontroli dostępu ACL) na poziomie pojedynczego portu fizycznego, jak i na poziomie interfejsu logicznego VLAN (filtracja ruchu pomiędzy sieciami VLAN) 43. Musi istnieć możliwość logowania lub zliczania pakietów, które odpowiadają kryteriom zawartym w regułach filtrowania ruchu ACL 44. Ilość możliwych do skonfigurowania reguł filtrowania ruchu ACL nie może być mniejsza niż Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa: limitowanie adresów MAC na porcie, konfiguracja dozwolonych adresów MAC na porcie, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, IP source guard. 46. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay 47. Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu Multicast, oraz posiadać funkcjonalność IGMP snooping 48. Przełącznik musi wspierać protokół IGMP v2, v Urządzenie musi mieć możliwość kopiowania ruchu z jednego wybranego portu na inny wskazany port w celu analizy tego ruchu (port mirroring) 50. Musi istnieć możliwość połączenia co najmniej 8 przełączników tej samej rodziny w stos. 51. Przełączniki połączone w stos z punktu widzenia sieci powinny być widziane jako jeden przełącznik. (Np.: musi istnieć możliwość stworzenia agregacji połączeń z użyciem protokołu 802.3ad dla portów znajdujących się na różnych przełącznikach, ale będących częścią tego samego stosu) 52. Przełączniki połączone w stos powinny być traktowane jako jeden przełącznik przez protokół Spanning Tree. 53. Przełączniki tworzące stos muszą być zarządzane, jakby były jednym przełącznikiem. 54. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup u wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. 55. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem. 56. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 57. Urządzenie musi oferować możliwość śledzenia różnic w konfiguracji podczas wprowadzania zmian konfiguracyjnych. Musi również istnieć możliwość porównywania bieżącej konfiguracji z zapasowymi konfiguracjami zapisanymi na dysku.

16 58. Przełącznik musi umożliwiać bezpieczne wprowadzanie zmian ustawień w przypadku zdalnej konfiguracji tzn. musi istnieć mechanizm wymagający potwierdzenia wprowadzonych zmian. W przypadku braku potwierdzenia zmian konfiguracyjnych (co może być spowodowane utratą łączności z przełącznikiem) musi zostać przywrócona ostatnia, działająca konfiguracja. 59. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres trzech lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu w języku polskim, możliwość zgłaszania problemów technicznych w dedykowanym systemie wsparcia online w trybie 24/7/365 opartym o interfejs webowy w języku polskim, wymianę uszkodzonego sprzętu (producent wysyła sprzęt następnego dnia roboczego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 60. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. III. Przełącznik ethernetowy o stałej konfiguracji 1 sztuka. 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U. 2. Przełącznik musi posiadać 12 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX. 3. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 porty uplink podwójnego zastosowania (ang. dual purpose) umożliwiające obsługę portów 10/100/1000BASE-T oraz Gigabit Ethernet SFP (obsługiwane co najmniej SX, LX, LH, a także FX). Użycie portów podwójnego zastosowania nie może powodować wyłączenia żadnego z portów dostępowych. 4. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC. 5. Przełącznik musi być rozwiązaniem pozwalającym na pracę ciągłą bez wentylatora. 6. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). 7. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM. Przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB. 8. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 9. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 28 Gbps i 21 Mpps. Przełącznik musi obsługiwać nie mniej niż adresów MAC. 10. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

17 11. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). 12. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 32 linki zagregowane, po nie mniej niż 8 portów. 13. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). 14. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. 15. Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN routing statyczny, protokół routingu dynamicznego RIP oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołu OSPF. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi ruchu multicast, w tym protokołu IGMP v1, v2 oraz v3 a także PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM. 16. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. 17. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 18. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. 19. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. Przełącznik musi obsługiwać automatyczne przypisanie do odpowiednich VLANów w przypadku braku odpowiedzi od suplikanta, w przypadku błędu uwierzytelnienia oraz w przypadku awarii serwera RADIUS. 20. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 21. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem.

18 22. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 23. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres trzech lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu w języku polskim, możliwość zgłaszania problemów technicznych w dedykowanym systemie wsparcia online w trybie 24/7/365 opartym o interfejs webowy w języku polskim, wymianę uszkodzonego sprzętu (producent wysyła sprzęt następnego dnia roboczego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych 24. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. IV. Przełącznik ethernetowy o stałej konfiguracji 1 sztuka. 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U. 2. Przełącznik musi posiadać 12 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX zgodne z PoE at (30W). 3. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 porty uplink podwójnego zastosowania (ang. dual purpose) umożliwiające obsługę portów 10/100/1000BASE-T oraz Gigabit Ethernet SFP (obsługiwane co najmniej SX, LX, LH, a także FX). Użycie portów podwójnego zastosowania nie może powodować wyłączenia żadnego z portów dostępowych. 4. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC. 5. Przełącznik musi być rozwiązaniem pozwalającym na pracę ciągłą bez wentylatora. 6. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). 7. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 1 GB pamięci Flash oraz 512 MB pamięci DRAM. Przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB. 8. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. 9. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 28 Gbps i 21 Mpps. Przełącznik musi obsługiwać nie mniej niż adresów MAC. 10. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

19 11. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). 12. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 32 linki zagregowane, po nie mniej niż 8 portów. 13. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). 14. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. 15. Urządzenie musi obsługiwać routing między sieciami VLAN routing statyczny, protokół routingu dynamicznego RIP oraz musi posiadać możliwość obsługi protokołu OSPF. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi ruchu multicast, w tym protokołu IGMP v1, v2 oraz v3 a także PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM. 17. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. 18. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 19. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. 20. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. Przełącznik musi obsługiwać automatyczne przypisanie do odpowiednich VLANów w przypadku braku odpowiedzi od suplikanta, w przypadku błędu uwierzytelnienia oraz w przypadku awarii serwera RADIUS. 21. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. 22. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem.

20 23. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji. 24. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres trzech lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu w języku polskim, możliwość zgłaszania problemów technicznych w dedykowanym systemie wsparcia online w trybie 24/7/365 opartym o interfejs webowy w języku polskim, wymianę uszkodzonego sprzętu (producent wysyła sprzęt następnego dnia roboczego), dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 25. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producentów kanału sprzedaży, na terenie Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu i oprogramowania poświadczające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. V. Przełączniki FC sieci SAN 2 sztuki Wymagania architektury SAN dotyczące przełącznika FC 1. Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 24, z czego minimum 8 portów aktywnych FC. 2. Porty przełącznika powinny mieć możliwość pracować z prędkościami: 8Gbps, 4Gbps, 2Gbps 3. Wysokość obudowy max 1 U z niezbędnymi elementami umożliwiającymi montaż przełącznika w szafie Rack, 4. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 8 modułów SFP SW 8Gbps. 5. Przełącznik musi oferować zarządzanie poprzez telnet i ssh 6. Przełącznik musi umożliwiać uaktualniania firmware na gorąco, bez przerywania transmisji danych od macierzy do serwerów. 7. Przełącznik musi mieć możliwość oferować tworzenie trunków na portach FC do łącznej przepustowości 32 Gbit/s (funkcjonalność nie jest przedmiotem zapytania). 8. Przełącznik musi być tego samego producenta, co macierz dyskowa. 9. Przełącznik musi mieć możliwość połączenia do co najmniej 16 innych przełączników (full fabric) (funkcjonalność nie jest przedmiotem zapytania). 10. Serwis przełącznika musi być realizowany przez producenta przełącznika. Producent przełącznika musi posiadać lokalną organizacje serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001: Przełącznik musi być objęty serwisem gwarancyjnym przez okres 3 lat z naprawą w miejscu instalacji, 8 godziny 5 dni w tygodniu. Z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym po zgłoszenia usterki.

21 VI. Wymagania ogólne dla wszystkich serwerów, macierzy dyskowej oraz biblioteki taśmowej 1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta. 3. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. 4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 5. Urządzenia muszą być dostarczone zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 6. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. 7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. 8. Wszystkie urządzenia wraz z obudową i konsolą muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. VII. Macierz dyskowa 1 sztuka Wymagania dotyczące macierzy dyskowej 1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. 3. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet 4. Wymagane jest niemniej niż 4 porty 1Gb Ethernet i 8 portów FC z modułami 8Gb/s sw do podłączenia hostów oraz 2 porty SAS do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. 5. Dodatkowo macierz musi mieć możliwość zastosowania kart zawierających dodatkowe porty typu: a. 4 x 1Gb/s Ethernet ports (iscsi) b. 2 x 10Gb/s Ethernet ports (iscsi/fcoe) 6. Macierz powinna wpierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu 7. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5 jak i 3,5. Macierz musi obsługiwać dyski o pojemnościach i prędkościach: 146GB 15k, 300GB 15k, 300GB 10k, 600GB 10k 900GB 10k, 1,2TB 10k, 500GB 7,2k, 1TB 7,2, 2TB 7,2, 3TB 7,2, 200GB SSD, 400GB SSD. 8. Macierz musi obsługiwać dyski SSD i SAS 6Gbit, NLSAS 9. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 22 dyski 1,2 TB

22 10. Macierz musi obsługiwać co najmniej 120 dysków 2,5 na parę kontrolerów 11. Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6, Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych 13. Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości ( co najmniej 12 dysków na 1U wysokości) Wymagania dotyczące funkcjonalności 1. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. 2. Macierz musi być wyposażona w minimum 8GB pamięci Cache. 3. Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie Macierz się znajduje 4. Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu. 5. Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. 6. Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej Macierz musi obsługiwać LUN Masking i Lun mapping 8. Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. 9. Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu snapshot (PIT) wolumenów. Zasoby źródłowe kopii PiT oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS) 10. Kopie danych typu PIT musza być tworzone w trybach incremental, multitarget, oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników 11. Macierz musi obsługiwać min 64 kopi migawkowych per wolumen. 12. Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji 13. Macierz musi mieć możliwość wykonywania zdalnej replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS) 14. Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS) 15. Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz umożliwiała tworzenie skryptów użytkownika.

23 16. Macierz musi być objęta wsparciem producenta w trybie 24/7 z gwarantowanym czasie naprawy 24h. 17. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta serwisem producenta na terenie RP. VIII. Biblioteka taśmowa 1 sztuka Konfiguracja 1. Przystosowana do montażu w szafie Każdy zainstalowany napęd taśmowy musi posiadać interfejs Fibre Channel 3. Napędy powinny czytać taśmy do dwóch generacji wstecz (LTO4 i LTO5) i zapisywać minimum jedną generację wstecz (LTO5). 4. Minimum 24 slotów na taśmy magnetyczne, 5. Minimum 1 tzw.: mail slot umożliwiający wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami 6. Czytnik kodów kreskowych Napędy taśmowe i nośniki 1. Wyposażony w napęd LTO6 FC. 2. Wydajność napędu 120MB/s 3. Napęd z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej MB/s. 4. Minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych 2,5TB 5. Biblioteka musi wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika 6. Wraz z urządzeniem dostawa 10 taśm LTO6 Oprogramowanie oraz gwarancja 1. Dostęp zdalny 2. Wymagana jest funkcjonalność obsługująca utratę ścieżki do napędu (tzw. path failover) 3. Monitorowanie stanu biblioteki i napędów

24 IX. Serwer 3 sztuki Do instalacji w szafie rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i Obudowa wysuwania do celów serwisowych Dwa procesory minimum 8, architektura x86-64, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż Procesor 710 punktów w kategorii Baseline. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. Płyta główna Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera Minimum 24 sloty na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM oraz LRDIMM z zabezpieczeniem ECC oraz Pamięć technologią Chipkill. Obsługa do 1,5TB pamięci. Zainstalowane 256 GB pamięci w szesnastu kościach po 16GB 2133MHz. Sloty rozszerzeń Minimum 3 sloty PCI-Express 3.0, możliwość rozbudowy do 9 slotów PCI-Express 3.0 Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie Karta graficzna obrazu w rozdzielczości co najmniej 1600x1200. Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy RAID z ośmioma wewnętrznymi portami SAS/SATA 12Gbps zapewniający przynajmniej funkcjonalność zabezpieczenia na poziomach: RAID 0, 1, 5, 10, 50 dla typów dysków wymienionych w poniższej specyfikacji. Opcjonalnie kontroler powinien umożliwiać odblokowanie Kontroler RAID zabezpieczenia RAID 6, 60. Kontroler powinien obsługiwać co najmniej 32 wewnętrzne dyski oraz umożliwiać utworzenie do 64 wolumenów logicznych Klatka na dyski Zainstalowana klatka na minimum 8 dysków Hot Plug 2,5''. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD Dyski Nie wymagane Napęd optyczny Nie wymagany Zasilacz Dwa zasilacze Hot Plug, posiadające certyfikat 80 Plus Platinum. Karty sieciowe Minimum 4 porty Ethernet 1GbE 1000BASE-T oraz 2 porty 10GE z modułami sfp+ 10GBase-SR Dodatkowe karty Dwu portowa kata FC HBA 8Gb I/O

25 Karty zdalnego zarządzania Wentylatory Zewnętrzne porty wej/wyj Gwarancja Diagnostyka Inne Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania pozwalającą na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera. Karta musi być zintegrowana z płytą główną. Dodatkowo karta musi umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i mapowania lokalnych napędów dyskowych do serwera. Zestaw co najmniej 6 wentylatorów redundantnych typu Hot Plug USB 3.0 minimum 3 sztuki, w tym 1 port z przodu serwera, 2 porty z tyłu USB minimum 5 sztuk, w tym 2 porty z przodu, 2 z tyłu i 1 wewnątrz serwera, minimum 2x port VGA (DB-15) w tym jeden na przednim panelu. Minimum 3 letnia gwarancja na wszystkie elementy serwera wraz z wymianą na miejscu u Zamawiającego, zgłaszanie awarii w reżimie 9x5 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Możliwość instalacji panelu diagnostycznego LCD pozwalającego na uzyskanie informacji o stanie elementów serwera Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. X. Access Point 2 sztuki 1. Obsługiwany standard a/b/g/n. 2. Obsługiwane częstotliwości 2.4 Ghz oraz 5 GHz. 3. Minimum dwie wbudowane anteny o mocy minimum 4.0 dbi przy częstotliwości 2.4 GHz oraz 4.5 dbi przy częstotliwości 5 GHz 4. Możliwość pracy na zasilaniu dostarczonym w standardzie PoE oraz PoE+ z maksymalnym poborem mocy 10W. 5. Dostarczony wraz elementami montażowymi do ściany. 6. Wymiary nie większe jak W160mm x H45mm. 7. Waga maksymalnie 350g. 8. Temperatura pracy maksymalnie 40 o C. 9. Access Point musi być objęty serwisem gwarancyjnym przez okres 3 lat z naprawą w miejscu instalacji, 24 godziny 7 dni w tygodniu. Z czasem reakcji serwisu 24 godziny po zgłoszenia usterki. XI. Zasilacz awaryjny UPS 2 sztuki

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU

DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU Strona 1 z 33 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PLZ/57/2015 OBRUM SP. Z O.O Konfiguracja infrastruktury na DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet. Etap I jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści Parametry wymagane... 2 Redundantne przełączniki rdzeniowe 2 sztuki... 2 Redundantne przełączniki agregujące - 2 sztuki... 4 Obudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

Biogened S. A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź Konkurs ofert

Biogened S. A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01-2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo