REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM"

Transkrypt

1 Warszawa, 28 czerwca 2011 r. REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM

2 I. Postanowienia wstępne. 1. Komisja Stopni Instruktorskich (zwana dalej Komisją) działa na podstawie: Uchwały nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich Regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich hufca Warszawa Centrum uchwalonego większością głosów przez Komisję i zatwierdzonego przez Komendanta Hufca Warszawa Centrum. 2. Komisja jest powoływana i odwoływana przez Komendanta Hufca. Komendant Hufca może dokonywać zmian w jej składzie na wniosek Przewodniczącego Komisji (zwany dalej Przewodniczącym) lub z własnej inicjatywy. 3. W skład Komisji wchodzą instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, przy czym co najmniej połowę składu Komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja powinna liczyć co najmniej trzy osoby. 4. Komisja ma prawo do prowadzenia prób na stopień Przewodniczki i Przewodnika, oraz na stopień Podharcmistrzyni i Podharcmistrza (za zgodą Komendanta Chorągwi). 5. Komisja podejmuje wszystkie decyzje w głosowaniu większościowym zwykłym, jawnym.

3 II. Obrady Komisji. Prawa i obowiązki Członków Komisji. 6. Komisja pracuje w formie obrad odbywających się regularnie, z miesięcznymi odstępami. 7. By obrady były prawomocne musi w nich uczestniczyć przynajmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczący, bądź jeden z Wiceprzewodniczących Komisji (zwany dalej Wieceprzewodniczącym). 8. W przypadku braku odpowiedniej ilości Członków Komisji lub braku zgłoszeń, obrady mogą zostać odwołane. 9. W przypadku więcej niż 6 zgłoszeń na jedne planowane obrady Komisji, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe obrady w innym terminie bądź wprowadzić tryb pracy w Zespołach. 10. Komisja obradująca w trybie pracy w Zespołach powinna liczyć przynajmniej dwa Zespoły (w skład każdego muszą wchodzić minimum trzy osoby, w tym Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących). Zespoły nie mają stałego składu. 11. Członków Komisji na obrady zaprasza Przewodniczący, bądź robi to w jego imieniu Sekretarz Komisji (zwany dalej Sekretarzem). W zaproszeniu powinna się znaleźć: data, godzina, miejsce spotkania, program obrad oraz niezbędna dokumentacja. 12. W obradach Komisji mają prawo uczestniczyć, obok Członków Komisji, Komendant Hufca, zaproszone na nie osoby (w trakcie omawiania spraw ich dotyczących) oraz inni obserwatorzy zaproszeni przez Przewodniczącego. 13. Przebieg każdych obrad Komisji oraz obrad Zespołów zapisywany jest w osobnym protokole potwierdzanym przez osobę prowadzącą obrady oraz Sekretarza. 14. Członkowie Komisji: mają prawo do informacji na temat Komisji, działań przez nią podejmowanych, zmian w jej składzie oraz obowiązek interesowania się powyższymi sprawami, mają prawo do udziału w obradach Komisji oraz do wyrażania podczas nich swojego zdania (także podczas głosowania), mają obowiązek posiadać przeszkolenie do pełnienia funkcji lub uzyskać je w ciągu roku od objęcia funkcji w Komisji. 15. Przewodniczący: ma prawa i obowiązki członka Komisji, ma stopień harcmistrza, może prowadzić obrady Komisji bądź Zespołu, może wprowadzić tryb pracy w Zespołach, wnioskuje do Komendanta Hufca o zmiany w składzie Komisji oraz o mianowanie wiceprzewodniczących. 16. Wiceprzewodniczący:

4 ma prawa i obowiązki członka Komisji, ma stopień harcmistrza, może prowadzić obrady Komisji (w przypadku nieobecności Przewodniczącego) bądź Zespołu, w przypadku nieobecności Przewodniczącego pełni jego funkcję. 17. Sekretarz: ma prawa i obowiązki członka Komisji, protokołuje obrady Komisji i Zespołów, w imieniu Przewodniczącego zaprasza na obrady Komisji i Zespołów, odpowiada za prawidłową dokumentację pracy Komisji, odpowiada za prawidłowe upublicznianie dorobku prób instruktorskich.

5 III. Otwieranie prób instruktorskich. 18. Próbę instruktorską może otworzyć wędrownik, członek starszyzny lub instruktor z przydziałem służbowym do hufca Warszawa Centrum (zwany dalej Kandydatem). 19. Kandydat wybiera opiekuna próby (zwanego dalej Opiekunem) samodzielnie. Komisja może nie zaakceptować Opiekuna zaproponowanego przez Kandydata. W razie trudności z wyborem, Kandydat może zwrócić się o pomoc w jego wyborze do Komisji. 20. Opiekun musi mieć zaliczoną służbę instruktorską. Opiekun powinien wykazać, że wziął udział w formie pracy Komisji z opiekunami nie dawniej niż dwa lata przed wysłaniem zgłoszenia. Opiekunem próby na stopień przewodnika może być podharcmistrz albo harcmistrz. Opiekunem próby na stopień podharcmistrza może być harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia wszystkie warunki: uzyskał zgodę Komisji, ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, ma otwartą próbę harcmistrzowską, jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską. 21. Kandydat wraz z Opiekunem wspólnie układają program próby. 22. Zgłoszenie chęci otwarcia próby instruktorskiej odbywa się poprzez wskazany przez Komisję adres nie później niż na siedem dni przed obradami Komisji. Zgłoszenie wysłać może zarówno Kandydat jak i Opiekun. 23. Na prawidłowe zgłoszenie otwarcia próby instruktorskiej składają się: wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu oraz umieszczonego na stronie internetowej hufca Warszawa Centrum, proponowany program próby: będący drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia, uwzględniający w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, powiązany z planem pracy środowiska oraz z pełnioną przez niego funkcją, zawierający przewidywany czas trwania próby (zalecany czas od 12 do 24 miesięcy), proponowana Karta Próby w której zawarte będą potwierdzenia wykonania zadań. Każdorazowo Kartę Próby zatwierdza Komisja, pisemna opinia bezpośredniego przełożonego. 24. Wymagania na stopień Przewodnika i Przewodniczki Idea stopnia Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności

6 za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej wspólnoty. Warunki otwarcia próby złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego, przedstawienie Komisji programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań, ukończone 16 lat. Wymagania Kandydat: kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju, pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania, zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe), ukończył kurs przewodnikowski, podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku, bierze udział w życiu hufca, w trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: stosowania instrumentów metodycznych, stosowania systemu małych grup, tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania, oraz uczestniczył w: organizacji wyjazdowych form pracy, pozyskiwaniu środków na działalność drużyny/gromady, organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim funkcje, prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady, współpracy ze środowiskiem działania rodzicami, szkołą, itp. korzysta z harcerskiej literatury i mediów. Warunki zamknięcia próby: osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby, przestrzeganie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla harcerz orli, ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy, pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby. 25. Wymagania na stopień Podharcmistrza i Podharcmistrzyni Idea stopnia Określa kierunki swojego rozwoju. Swoją postawą propaguje harcerski system wartości. Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość reaguje na ich potrzeby. Potrafi zauważyć sytuacje problemowe i je rozwiązywać. Umie spojrzeć na nie szerzej, niż tylko z perspektywy własnego środowiska. Buduje swój autorytet. Doskonali swą wiedzę i umiejętności wychowawcze. Dzieli się nimi z kadrą. Pracuje w zespole instruktorskim. Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego środowisko harcerskie.

7 Warunki otwarcia próby pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia przewodnika, zaliczona służba instruktorska, ukończone 18 lat, przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań. Wymagania Kandydat: wykazał się umiejętnością stawiania celów w życiu, podejmowania działań (do ich realizacji), oceny i wyciągania wniosków, podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje, bierze czynny udział w życiu otaczającego go środowiska społecznego, wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania się oraz motywowania innych, pogłębił znajomość harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad metodyki grup wiekowych, stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami, ukończył kurs podharcmistrzowski, doskonali swoje umiejętności harcerskie i instruktorskie na kursach, warsztatach i konferencjach, przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie, opracował i upowszechnił (przynajmniej w swoim środowisku) materiały do wykorzystania przez kadrę ZHP, uczestniczy w pracach zespołu instruktorskiego. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie hufca, pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej, pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i HAZ/HAL, orientuje się w aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów, wykazał się znajomością zasad prowadzenia obozu harcerskiego zgodnie z przepisami finansowymi i organizacyjnymi, wykazał się znajomością instrukcji finansowo-gospodarczej ZHP na poziomie hufca i umiejętnością aplikowania o środki publiczne na szczeblu lokalnym. Warunki zamknięcia próby: osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby, pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby. 26. W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej Kandydata, można pominąć wymaganie na stopień opisując ten fakt w programie próby. Pominięcie wymaga zgody Komisji. 27. Pisemna opinia bezpośredniego przełożonego (składana z wnioskiem o otwarcie próby) powinna zawierać: Opis dotychczasowych doświadczeń harcerskich (jednostki w skład których wchodził Kandydat, pełnione funkcje, ocena podejmowanych w ich ramach działań oraz czas ich pełnienia), Ocenę dotychczasowej postawy Kandydata, Zgodę lub brak zgody na otwarcie próby Kandydatowi,

8 Pozostałe istotne informacje. 28. Na wniosek zainteresowanego Komisja może skrócić czas służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień. Podstawą decyzji Komisji jest uzasadnienie Kandydata oraz uzyskanie bądź nieuzyskanie w ubiegłym roku zaliczenia służby instruktorskiej w rozkazie Komendanta Hufca. 29. Kandydaci, którym zamknięto próbę z wynikiem negatywnym muszą w swoim zgłoszeniu wykazać, że minęło 6 miesięcy od ogłoszenia tego w rozkazie. 30. Wysłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia otwarcia próby instruktorskiej w terminie daje prawo do otrzymania informacji zwrotnej od Sekretarza. 31. Do wzięcia udziału w obradach Komisji Kandydata chcącego otworzyć próbę instruktorską i Opiekuna upoważnia jedynie wyraźne zaproszenie Sekretarza. Po zaproszeniu, Kandydat i Opiekun powinni stawić się na obdarach osobiście. 32. Po rozmowie z Kandydatem i Opiekunem Komisja podejmuje decyzję w sprawie otworzenia próby instruktorskiej Kandydata. W razie wyrażenia zgody Komisja wnioskuje do Komendanta Hufca Warszawa Centrum o otworzenie próby instruktorskiej Kandydatowi. 33. W razie decyzji o konieczności dokonania zmian w programie próby instruktorskiej Kandydata, których nie można dokonać tego samego dnia, Kandydat powinien przesłać odpowiednie dokumenty do 7 dni przed kolejnymi obradami Komisji. Nie ma potrzeby obecności Kandydata i Opiekuna podczas kolejnych obrad, o ile nie zostali wyraźnie na nie zaproszeni. 34. Próbę na stopień instruktorski uznaje się za otwartą dopiero w momencie ogłoszenia tego faktu w rozkazie Komendanta Hufca.

9 III. Przebieg prób instruktorskich oraz zadania i obowiązki Kandydatów i Opiekunów. 35. Kandydat ma obowiązek realizować próbę rzetelnie i samodzielnie. W razie potrzeby może liczyć na wsparcie Opiekuna oraz Członków Komisji. 36. Kandydat powinien dbać o zachowanie w wersji elektronicznej jak największej części dorobku swojej próby, tak by umożliwić korzystanie z niego kadrze hufca poprzez stronę internetową hufca Warszawa Centrum. 37. Istotne zmiany w programie próby (dotyczące jakości lub rodzaju podejmowanych zadań), w czasie trwania próby, bądź zmianę Opiekuna należy zgłosić Komisji. Na prawidłowe zgłoszenie składa się wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu oraz umieszczonego na stronie internetowej hufca Warszawa Centrum. Nie ma potrzeby obecności Kandydata i Opiekuna podczas omawiania zgłoszenia zmian w próbie, o ile nie zostali na obrady wyraźnie zaproszeni. 38. Przenoszenie trwającej próby z Komisji Stopni Instruktorskich innego hufca może się odbyć jedynie przy zmianie przydziału do hufca Warszawa Centrum. Na prawidłowe zgłoszenie przeniesienia próby instruktorskiej składają się: wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu oraz umieszczonego na stronie internetowej hufca Warszawa Centrum, proponowany program próby (zatwierdzony przez Komisję Stopni Instruktorskich poprzedniego hufca), zgoda Komisji Stopni Instruktorskich poprzedniego hufca na przeniesienie próby, pisemną opinię dotychczasowego bezpośredniego przełożonego, pisemną opinię obecnego bezpośredniego przełożonego. 39. Przebieg próby Kandydata odbywa się pod nadzorem Opiekuna, który w jej trakcie powinien: monitorować pracę Kandydata (w szczególności postawę oraz wykonanie zadań wraz z ich jakością), na bieżąco (nie rzadziej niż raz w miesiącu) spotykać się z Kandydatem, przynajmniej dwa razy w trakcie próby hospitować zajęcia prowadzone przez Kandydata. 40. Przed zakończeniem próby Opiekun ma obowiązek: dokonać wspólnie z Kandydatem podsumowania realizacji próby, sporządzić zgodną z prawdą, pisemną opinię uwzględniającą: postawę instruktorską Kandydata przez cały okres trwania próby ocenę sposobu oraz jakości wykonania jednego (bądź kilku) z zadań przez Kandydata pozostałe istotne informacje zgodę na zamknięcie próby Kandydatowi z wynikiem pozytywnym bądź negatywnym.

10 IV. Potwierdzanie stopni instruktorskich. 41. Komisja może potwierdzić tylko te stopnie, których próby może prowadzić (zgodnie z ust. 4). W przypadku braku uprawnień Komisji dla danego stopnia potwierdzenia należy dokonać w Komisji wyższego szczebla (chorągwianej KSI bądź KSI przy Głównej Kwaterze). 42. Potwierdzanie stopnia instruktorskiego organizatora polega na otwarciu próby przewodnikowskiej. 43. Potwierdzenie stopnia instruktorskiego przewodnika, podharcmistrza polega na uzupełnieniu wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania członkostwa (dla osób ubiegających się o ponowne członkostwo w ZHP), bądź uzupełnieniu wiedzy na temat ZHP wynikającej z różnic między systemami stopni instruktorskich (dla osób ubiegających się o członkostwo w ZHP, które stopień instruktorski zdobyły w innej organizacji harcerskiej). 44. Komisja przystępuje do procedury potwierdzenia stopnia instruktorskiego po otrzymaniu zgłoszenia od osoby potwierdzającej stopień instruktorski. Na prawidłowe zgłoszenie składają się: DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PONOWNE CZŁONKOSTWO W ZHP (KTÓRE STOPIEŃ INSTRUKTORSKI ZDOBYŁY W ZHP) wniosek stanowiący załącznik do regulaminu oraz umieszczony na stronie internetowej hufca Warszawa Centrum, wniosek o nabycie ponownego członkostwa (wraz ze wszystkimi załącznikami), złożony uprzednio u Komendanta Hufca i zaakceptowany przez niego (zgodnie z uchwałą nr 20/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP), propozycję sposobu uzupełnienia wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania członkostwa, w szczególności dotyczących zmian w Statucie ZHP oraz w systemie metodycznym. DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CZŁONKOSTWO W ZHP, KTÓRE STOPIEŃ INSTRUKTORSKI ZDOBYŁY W INNEJ ORGANIZACJI HARCERSKIEJ ORAZ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PONOWNE CZŁONKOSTWO W ZHP, KTÓRE STOPIEŃ INSTRUKTORSKI ZDOBYŁY W INNEJ ORGANIZACJI HARCERSKIEJ wniosek stanowiący załącznik do regulaminu oraz umieszczony na stronie internetowej hufca Warszawa Centrum, wniosek o nabycie członkostwa (wraz ze wszystkimi załącznikami) złożony uprzednio u Komendanta Hufca i zaakceptowany przez niego (zgodnie z uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 85/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczącą zatwierdzenia Instrukcji w sprawie przydziału służbowego członków ZHP ), lub wniosek o nabycie ponownego członkostwa (wraz ze wszystkimi załącznikami) złożony uprzednio u Komendanta Hufca i zaakceptowany przez niego (zgodnie z uchwałą nr 20/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP), program, według którego realizowano próbę instruktorską bądź ówczesne wymagania na dany stopień, propozycję sposobu uzupełnienia wiedzy na temat ZHP, w szczególności dotyczącej Statutu ZHP oraz systemu metodycznego, a także innej wiedzy i umiejętności jeśli wynika to z analizy różnic między systemami stopni instruktorskich.

11 45. Potwierdzanie stopnia instruktorskiego nie może trwać dłużej niż trzy miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji do Komisji. 46. W przypadku nabywania członkostwa w ZHP przez osoby, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich potwierdzenie stopnia wiąże się z dopuszczeniem do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. 47. Za organizację i przyjęcie Zobowiązania Instruktorskiego po potwierdzeniu stopnia instruktorskiego odpowiada Komendant Hufca, bądź wskazany przez niego instruktor. W przypadku braku organizacji Zobowiązania Instruktorskiego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia zamknięcia próby z wynikiem pozytywnym w rozkazie, osoba potwierdzająca stopień instruktorski może złożyć pisemne zobowiązanie u Komendanta Hufca. Na Zobowiązanie Instruktorskie tradycyjnie zapraszany jest Komendant Hufca.

12 V. Zamykanie prób instruktorskich. 48. Zgłoszenie chęci zamknięcia próby instruktorskiej odbywa się poprzez wskazany przez Komisję adres nie później niż na siedem dni przed obradami Komisji. Zgłoszenie wysłać może zarówno Kandydat, jak i Opiekun. 49. Na prawidłowe zgłoszenie zamknięcia próby instruktorskiej z wynikiem pozytywnym składają się: wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu oraz umieszczonego na stronie internetowej hufca Warszawa Centrum, pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia sporządzony przez Kandydata, Karta Próby zaakceptowana przez Komisję (zgodnie z ust. 23), wersję elektroniczną dorobku powstałego w wyniku realizacji próby (część dorobku niemożliwą do zachowania w wersji elektronicznej należy przynieść na obrady), pisemną opinię bezpośredniego przełożonego, pisemną opinię Komendanta Hufca, pisemną opinię Opiekuna (zgodną z ust. 40). 50. Pisemna opinia bezpośredniego przełożonego (składana z wnioskiem o zamknięcie próby) powinna zawierać: opis działań podejmowanych przez Kandydata oraz jego postawy w czasie trwania próby instruktorskiej, zgodę lub brak zgody na zamknięcie próby Kandydatowi, pozostałe istotne informacje. 51. Pisemna opinia Komendanta Hufca (składana z wnioskiem o zamknięcie próby) powinna zawierać: ocenę postawy Kandydata, dostarczone przez instruktorów hufca bądź zespoły hufca informacje na temat Kandydata, zgodę lub brak zgody na zamknięcie próby Kandydatowi, pozostałe istotne informacje. 52. W przypadku gdyby Opiekun był zarazem Komendantem Hufca do zgłoszenia zamknięcia próby instruktorskiej należy dołączyć jedną opinię. 53. Na prawidłowe zgłoszenie zamknięcia próby instruktorskiej z wynikiem negatywnym składa się wniosek według wzoru umieszczonego na stronie internetowej hufca Warszawa Centrum 54. Wysłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia zamknięcia próby instruktorskiej w terminie daje prawo do otrzymania informacji zwrotnej od Sekretarza. 55. Do wzięcia udziału w obradach Komisji Kandydata chcącego zamknąć próbę instruktorską i Opiekuna upoważnia jedynie wyraźne zaproszenie Sekretarza. Po zaproszeniu, Kandydat i Opiekun powinni stawić się na obdarach osobiście. 56. Po rozmowie z Kandydatem i Opiekunem Komisja podejmuje decyzję w sprawie zamknięcia próby instruktorskiej Kandydata.

13 W razie wyrażenia zgody na zamknięcie z wynikiem pozytywnym, Komisja wnioskuje do Komendanta Hufca Warszawa Centrum o zamknięcie próby instruktorskiej z wynikiem pozytywnym Kandydatowi. W razie warunkowego wyrażenia zgody na zamknięcie z wynikiem pozytywnym, Komisja wyznacza Kandydatowi termin do którego powinien uzupełnić braki. Jeśli je wypełni, Komisja wnioskuje do Komendanta Hufca Warszawa Centrum o zamknięcie próby instruktorskiej z wynikiem pozytywnym Kandydatowi. W razie wyrażenia zgody na zamknięcie z wynikiem negatywnym Komisja wnioskuje do Komendanta Hufca Warszawa Centrum o zamknięcie próby instruktorskiej z wynikiem negatywnym Kandydatowi. 57. Próbę na stopień instruktorski uznaje się za zamkniętą dopiero w momencie ogłoszenia tego faktu w rozkazie Komendanta Hufca. 58. Nie później niż na 3 miesiące po zamknięciu próby na stopień Przewodnika bądź Przewodniczki z wynikiem pozytywnym w rozkazie Komendanta hufca nastąpić musi przyjęcie w poczet instruktorów Zobowiązanie Instruktorskie. 59. Za organizację i przyjęcie Zobowiązania Instruktorskiego oraz wręczenie podkładki podharcmistrzowskiej, w imieniu Komendanta Hufca, odpowiada Opiekun. Na Zobowiązanie Instruktorskie i wręczenie podkładki Opiekun tradycyjnie zaprasza Komendanta Hufca. 60. W przypadku braku organizacji Zobowiązania Instruktorskiego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia zamknięcia próby z wynikiem pozytywnym w rozkazie, Kandydat może złożyć pisemne zobowiązanie u Komendanta Hufca. 61. Odwołanie się od decyzji Komisji o zamknięciu próby do Komendanta Hufca przysługuje Kandydatowi do 14 dni od opublikowania protokołu z obrad na stronie internetowej hufca. W razie negatywnego rozpatrzenia, Komendant zamyka próbę zgodnie z wnioskiem Komisji. W razie pozytywnego rozpatrzenia, Komendant ponownie kieruje próbę do Komisji wraz z pisemnym uzasadnieniem swojej decyzji. 62. W przypadku przekroczenia czasu trwania próby o więcej niż 3 miesiące, Sekretarz powinien podjąć próbę skontaktowania się z Kandydatem i Opiekunem. W razie braku wystarczających wyjaśnień, bądź odpowiedniego wniosku w przeciągu kolejnego miesiąca, Komisja powinna wnioskować do Komendanta Hufca o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.

14 VI. Postanowienia końcowe. 63.Zapisy regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia w rozkazie Komendanta hufca Warszawa Centrum, lecz nie wcześniej niż 1 września 2011 roku. 64.Tracą ważność zapisy poprzedniego regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich uchwalonego 22 stycznia 2008 r. w rozkazie L1/2008 Komendanta hufca Warszawa Centrum. 65. Próby otwarte przed ogłoszeniem regulaminu w rozkazie Komendanta Hufca prowadzone są według starego regulaminu. 66. Załącznik do regulaminu stanowią wzory wniosków: otwarcia próby instruktorskiej, potwierdzenia stopnia instruktorskiego, przeniesienia próby instruktorskiej, skrócenia czasu wymaganego do otwarcia próby podharcmistrzowskiej, zamknięcia próby instruktorskiej z wynikiem pozytywnym, zamknięcia próby instruktorskiej z wynikiem negatywnym, zmiany opiekuna próby instruktorskiej, zmiany programu próby instruktorskiej, zmiany czasu trwania próby instruktorskiej.

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM Hufiec ZHP Warszawa Centrum Komisja Stopni Instruktorskich hufca Warszawa Centrum im. X. Janusza I Mazowieckiego 00-190 Warszawa, ul. Lewartowskiego 2 warszawacentrum@zhp.pl, warszawacentrum.zhp.pl Kredyt

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA KOMENDA HUFCA ZHP PABIANICE KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZA Dh.... Opiekun próby... Nr próby... Pabianice, dnia... Harcerz rozwija się całe życie. Twoja próba podharcmistrzowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie Komendant Hufca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Opracowany na podstawie Uchwały nr 40/XXXVI Rady Naczelnej z dnia 6 marca 2011 r. - w sprawie systemu stopni instruktorskich 1. POWOŁANIE, TRYB PRACY I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich

Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Statut ZHP oraz Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI / PRZEWODNIKA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI / PRZEWODNIKA KOMENDA HUFCA ZHP PABIANICE KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI / PRZEWODNIKA Dh.... Opiekun próby... Nr próby... Pabianice, dnia... Harcerz rozwija się całe życie. Twoja próba przewodnikowska również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC JAWORZNO im. hm. STEFANA DWORNICKIEGO KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH (materiał wewnętrzny) Jaworzno, 06.09.2011 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA KRZESZOWICE ZHP

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA KRZESZOWICE ZHP REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA KRZESZOWICE ZHP I. Założenia ogólne 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi System Stopni Instruktorskich ZHP przyjęty uchwałą nr 40/XXXVI

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI WOLIŃSKIEJ im. MARYNARKI WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę wydania niniejszego dokumentu stanowi Statut ZHP. 2. JeŜeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, naleŝy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP PABIANICE

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP PABIANICE I. ZASADY PRACY KOMISJI REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP PABIANICE 1. Komisja działa na podstawie Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016r. 2. Hufcową Komisję

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE

ZASADY REALIZACJI PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE Hufiec ZHP Katowice Chorągiew Śląska ZHP Komenda Hufca ZHP Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej 40-053 Katowice, ul. Barbary 25a komenda@katowice.zhp.pl, katowice.zhp.pl Bank PKO BP II oddz. Katowice

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH Instrukcja w sprawie potwierdzania stopni instruktorskich 1. Komisja Stopni Instruktorskich potwierdza stopień instruktorski zgodnie z uchwałą nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA NOWE MIASTO LUBAWSKIE ZHP

REGULAMIN PRACY HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA NOWE MIASTO LUBAWSKIE ZHP REGULAMIN PRACY HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA NOWE MIASTO LUBAWSKIE ZHP ZASADY PRACY KOMISJI 1. Komisję Stopni Instruktorskich Hufca Nowe Miasto Lubawskie powołuje rozkazem Komendant Hufca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej. Hufca ZHP w Leżajsku

Regulamin. Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej. Hufca ZHP w Leżajsku Regulamin Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej Hufca ZHP w Leżajsku Przyjęty na zbiórce Komisji w dniu 24 stycznia 2017 r. zatwierdzony przez Komendę Hufca uchwałą nr 1/2017 z dnia 24.01.2017r., ogłoszonej

Bardziej szczegółowo

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich - Projekt - z dnia... 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich stopni instruktorskich za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy c sumiennymi opiekunami, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały nr.../xxxviii Rady Naczelnej ZHP z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

Projekt uchwały nr.../xxxviii Rady Naczelnej ZHP z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich Projekt uchwały nr.../xxxviii Rady Naczelnej ZHP z dnia... 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego a ich celem jest kształtowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WROCŁAW

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WROCŁAW Komisja Stopni Instruktorskich Chorągiew Dolnośląska ZHP Hufiec Wrocław Komisja Stopni Instruktorskich pl. Św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław ksi@wroclaw.zhp.pl REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH. topnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH. topnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH UCHWAŁA NR 43/XXXVIII RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE SYSTEMU STOPNI INSTRUKTORSKICH topnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich Rada Naczelna ZHP Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP RUDA ŚLĄSKA

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP RUDA ŚLĄSKA REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP RUDA ŚLĄSKA I. Ustrój, zasady działania 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi: 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH Załącznik do uchwały Komendy Hufca ZHP PŁOCK nr 3/02/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP PŁOCK. Regulamin pracy Komisji Stopni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Chrzanów z dnia 27grudnia 2016 roku

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Chrzanów z dnia 27grudnia 2016 roku Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Chrzanów z dnia 27grudnia 2016 roku Postanowienia wstępne I. Niniejszy regulamin określa zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE

ZASADY REALIZACJI PRÓB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE Hufiec ZHP Katowice Chorągiew Śląska ZHP Komenda Hufca ZHP Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej 40-053 Katowice, ul. Barbary 25a komenda@katowice.zhp.pl, katowice.zhp.pl BOŚ Bank 36 1540 1128 2112

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja.

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. PORADNIK DLA KANDYDATA I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. II. Uprawnienie wynikające z posiadania stopnia instruktorskiego. III. Czy mogę już startować? (określenie siebie). IV. Aktualne

Bardziej szczegółowo

Hufca ZHP Poznań Grunwald Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich

Hufca ZHP Poznań Grunwald Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągiew Wielkopolska ZHP Komenda Hufca Poznań Grunwald im. Zwycięzców Grunwaldu 60-288 Poznań ul. Promienista 12 tel.0-603 928 238 KONTO :BZWBK S.A. III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244 NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA KRZESZOWICE ZHP

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA KRZESZOWICE ZHP Hufiec ZHP Krzeszowice im. Szarych szeregów REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA KRZESZOWICE ZHP I. Założenia ogólne 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi System Stopni Instruktorskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA MYSŁOWICE

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA MYSŁOWICE REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA MYSŁOWICE ZADANIA KOMISJI: 1. Komisja Stopni Instruktorskich (KSI) to zespół współodpowiedzialny za rozwój instruktorskiej kadry, realizujący swoje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH Hufca ZHP Opoczno

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH Hufca ZHP Opoczno Związek Harcerstwa Polskiego Kapituła Stopni Wędrowniczych REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH Hufca ZHP Opoczno 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Opoczno, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, zwana dalej Kapitułą lub KSW,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen.

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema Tarnów, październik 2014 r. Czuwaj! Komisja Stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK-POWIAT

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK-POWIAT REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK-POWIAT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Włocławek-Powiat, zwana dalej,,kapitułą, jest kapitułą stopni w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi Tyskiej ZHP

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi Tyskiej ZHP Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi Tyskiej ZHP 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 40/XXXVI w sprawie systemu stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady Działania Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca Poznań -Wilda, Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

Regulamin - Zasady Działania Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca Poznań -Wilda, Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Regulamin - Zasady Działania Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca Poznań -Wilda, Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Opracowany na podstawie Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października

Bardziej szczegółowo

Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Chrzanów. Regulamin Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych. Hufca ZHP Chrzanów

Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Chrzanów. Regulamin Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych. Hufca ZHP Chrzanów Regulamin Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych I. Postanowienia ogólne 1. Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych Hufca Chrzanów, zwana dalej Kapitułą, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR UWAGI WSTĘPNE Stopień instruktorski odzwierciedla kwalifikacje harcerki jako wychowawcy, a przez to możliwości jej działania na poszczególnych szczeblach Organizacji

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR. Przewodniczka

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR. Przewodniczka I. Wymagania ogólne Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR Przewodniczka 1.Pełnoletnia instruktorka z otwartą próbą wędrowniczki. 2.Przygotowana do podjęcia w pełni świadomego procesu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja.

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. PORADNIK DLA KANDYDATA próby instruktorskiej I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. II. Uprawnienie wynikające z posiadania stopnia instruktorskiego. III. Czy mogę już startować? (określenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kapituły Stopni i Naramiennika Wędrowniczego Krakowskiego Harcerskiego Kręgu Akademickiego Diablak

Regulamin Kapituły Stopni i Naramiennika Wędrowniczego Krakowskiego Harcerskiego Kręgu Akademickiego Diablak Regulamin Kapituły Stopni i Naramiennika Wędrowniczego Krakowskiego Harcerskiego Kręgu Akademickiego Diablak 1. Zasady działania Kapituły Stopni i Naramiennika Wędrowniczego....2 2. Próba harcerki/harcerza...3

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga Zatwierdzony Rozkazem L01/2015 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 5 czerwca 2015 r. Regulamin stopni instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Komisję Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy powołuje

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema Tarnów, październik 2014 r. Czuwaj!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

Uchwała Nr 20/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich Uchwała Nr 20/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich Na podstawie 22 ust. 6 i 61 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna postanawia, co następuje: 1. Wprowadza

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Podkrakowski

Hufiec ZHP Podkrakowski Hufiec ZHP Podkrakowski REGULAMIN KAPITUŁY NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO Kapituła Naramiennika Wędrowniczego działa przy Hufcu ZHP Podkrakowskim im. Krakowskich Szarych Szeregów. 1. Cele, kompetencje i struktura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY

REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2004 Główna Kwatera Harcerzy 2004r 1 Spis Treści I. Podział członków starszyzny...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA

REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 24 marca 1957 roku. Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990 roku. Komendant Chorągwi,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin drużyny wędrowniczek Organizacji Harcerek ZHR

Regulamin drużyny wędrowniczek Organizacji Harcerek ZHR Organizacji Harcerek ZHR (zatwierdzony przez Naczelnictwo ZHR uchwałą nr 200/1 z dnia 19 grudnia 2007 r., zmieniony uchwałą 311/5 z dnia 19 marca 2016 r.) 1 Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2004 Regulamin Starszyzny Organizacji Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r.

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r. REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 03.12.2015r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę wydania niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 299/2 z dnia 27 maja 2015 r.) 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gromady Zuchowej Organizacji Harcerek ZHR

Regulamin Gromady Zuchowej Organizacji Harcerek ZHR Regulamin Gromady Zuchowej Organizacji Harcerek ZHR (zatwierdzony przez Naczelnictwo ZHR uchwałą nr 70/4 z dnia 15 lutego 1997r.) (zmiany w regulaminie zatwierdzone rozkazem Naczelniczki L 13/04 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW ORGANIZACJI HARCERZY ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011) 1. PODSTAWA 1. Gromada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne załącznik do Uchwały nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawę

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 13/2015 z dnia 4 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Kapituły Harcerza Orlego. 1. Na podstawie 52 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi

Bardziej szczegółowo

ROK XXXII (59) nr 03 marzec 2011

ROK XXXII (59) nr 03 marzec 2011 ROK XXXII (59) nr 03 marzec 2011 SPIS TREŚCI Uchwała nr 30/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2011 r. w sprawie wniosków o unieważnienie uchwały Zjazdu Chorągwi Podkarpackiej ZHP z dnia 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin służby instruktorskiej Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin służby instruktorskiej Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin służby instruktorskiej Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Regulamin określa zasady przyjmowania, zwalniania, nagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR (ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami Naczelnictwa ZHR z dnia 10 czerwca 2012 roku oraz 25 marca 2016 roku) I. Przepisy ogólne 1 Chorągiew harcerek jest jednostką organizacyjną ZHR, skupiającą wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Naczelnictwo. Biuro: ul. Litewska 11/ Warszawa tel , tel./fax:

Naczelnictwo. Biuro: ul. Litewska 11/ Warszawa tel , tel./fax: Naczelnictwo Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, tel./fax: 22 629 24 98 e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr.pl ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Regulamin Służby Instruktorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku: Stopnie Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr.z dnia..2014r. projekt STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwana dalej Radą reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Związku

Komisja Rewizyjna Związku Związek Harcerstwa Rz eczypospolitej Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu (zatwierdzony uchwałą Komisji Rewizyjnej ZHR z dnia 10 maja 1997 r., zmieniony uchwałą Komisji Rewizyjnej Związku z dnia 12 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 52 ust. 2, pkt. 2 i 8 oraz uchwały nr 28/XXXVI Rady

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP ŚWIT 28-29 listopada 2015 www.rada.mazowiecka.zhp/konferencja-swit ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

KONFERENCJA CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP ŚWIT 28-29 listopada 2015 www.rada.mazowiecka.zhp/konferencja-swit ZGŁOSZENIE UDZIAŁU REGULAMIN KONFERENCJI CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP ŚWIT 1. Konferencja Instruktorska Chorągwi Mazowieckiej Świt, zwana dalej Konferencją, składa się z dwóch części: instruktorskiej i harcmistrzowskiej, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie 1 W Zespole Szkół w Sierakowie działa Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny. 2 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz instruktorzy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. Tekst jednolity, po dokonaniu zmian przez Walne Zgromadzenie dnia 30.06.2013. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie. (obowiązuje od 26.06.2013,

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy I. Podstawy i zakres działania. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHPnL

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHPnL Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHPnL Zatwierdzono rozkazem Naczelniczki L2/2012 Z dnia 14.02.2012 Będziesz Instruktorką, czy chcesz? Nie dziś może i nie jutro. Ale gdy nadejdzie ta godzina,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH SYSTEM STOPNI HARCERSKICH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.4/93 z dnia 23.04.1993 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-06-1993/04/23 2 Rola stopnia w metodzie harcerskiej V-06-1993/04/23

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga Zatwierdzony Rozkazem L01/2015 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 5 czerwca 2015 r. Regulamin drużyny wędrowników Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Drużyna wędrowników jest podstawową jednostką organizacyjną ZHPnL

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L11/2014. Wyjątek z rozkazu Komendantki Chorągwi L18/2013 z dnia

Rozkaz L11/2014. Wyjątek z rozkazu Komendantki Chorągwi L18/2013 z dnia Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Opoczno im. O. Kolberga Opoczno, dn. 11.11.2014r. Rozkaz L11/2014 Wyjątek z rozkazu Komendantki Chorągwi L18/2013 z dnia 29.09.2014 9. Zaliczanie służby instruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR (Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 80/5 z dnia 18 stycznia 1998 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Naczelnictwa nr 10/02 z dnia 9.03.2002) I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Chorągiew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo