SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartości zamówienia powyżej Euro Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. ZATWIERDZAM: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie Strona 1 z 105

2 I. ZAMAWIAJĄCY Siedziba - Adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ul. Bonifraterska 17, Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia NIP: II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji do oprogramowania. Przedmiot zamówienia podzielony został na IV następujące części: a) Część I Dostawa sprzętu komputerowego i osprzętu sieciowego, b) Część II Dostawa licencji do oprogramowania Microsoft lub licencji do oprogramowania równoważnego, c) Część III Dostawa licencji do oprogramowania F-Secure Business Suite (ochrona stacji roboczych, serwerów Microsoft Windows 2003/2008, serwer poczty Exchange) lub licencji do oprogramowania równoważnego, d) Część IV - Dostawa licencji do oprogramowania VisualSVN Server Enterprise lub licencji do oprogramowania równoważnego oraz licencji Cisco-ASA-5500-SSL-VPN-10 lub licencji do oprogramowania równoważnego. 2. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 5 do SIWZ oraz w Zestawieniu minimalnych parametrów technicznych, stanowiących Załączniki nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 5d do Opisu Przedmiotu Zamówienia - odpowiednio do części zamówienia, na którą składana jest oferta. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Numer referencyjny nadany zamówieniu: Nr 10 /2012/ZAM. Strona 2 z 105

3 5. Zamawiający w przypadku wskazania nazwy sprzętu, oprogramowania lub powołania się na normy dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego i/lub, oprogramowania równoważnego Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, a także nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 7. Kody CPV: Komputer biurkowy Komputer przenośny Akcesoria zasilające Elementy składowe sieci Pakiety oprogramowania użytkowego IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 2. Przez dni robocze, rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: b.1) dla części I - dwóch (2) dostaw, obejmujących sprzęt komputerowy, o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każda. b.2) dla części II - dwóch (2) dostaw, obejmujących licencje do oprogramowania komputerowego, o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każda. b.3) dla części III - dwóch (2) dostaw, obejmujących licencje do oprogramowania komputerowego, o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każda. Strona 3 z 105

4 b.4) dla części IV - dwóch (2) dostaw, obejmujących licencje do oprogramowania komputerowego, o wartości co najmniej 5 500,00 złotych brutto każda. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 2)Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) lit. a), b) (odpowiednio dla poszczególnych części), c) i d) musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b) (odpowiednio do poszczególnych części) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b) (odpowiednio do poszczególnych części) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. B pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy Strona 4 z 105

5 załączyć: 1. oświadczenie Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 2. wykaz wykonanych dostaw, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b) (odpowiednio do poszczególnych części) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. W przypadku, gdy kwoty w dokumentach składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyrażone będą w walutach obcych, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs złotego publikowany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz.U. UE. B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument taki składa każdy z Wykonawców. 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał Strona 5 z 105

6 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: Strona 6 z 105

7 1) w ust. B pkt. 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) w ust. B pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W sprawach dotyczących postępowania, przewiduje się kontakty z Wykonawcami w formie pisemnej, faksem pod nr lub drogą elektroniczną pod adresem mailowym: 2. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, tj. w rubryce Ogłoszenia/Zamówienia publiczne. 3. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Wszelką korespondencję należy kierować na adres wymieniony w Rozdziale I. 4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z Strona 7 z 105

8 oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych: Sebastian Pelowski, tel lub Robert Szczepkowski, tel w godz w sprawach procedury postępowania o zamówienie publiczne: Anita Bieniakońska, tel w godz VIII. WADIUM 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium: a) Dla Części I (Dostawa sprzętu komputerowego i osprzętu sieciowego) w wysokości: 3 600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset); b) Dla Części II (Dostawa licencji do oprogramowania Microsoft lub licencji do oprogramowania równoważnego) w wysokości: 8 900,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset); c) Dla Części III (Dostawa licencji do oprogramowania F-Secure Business Suite (ochrona stacji roboczych, serwerów Microsoft Windows 2003/2008, serwer poczty Exchange) lub licencji do oprogramowania równoważnego) w wysokości: 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście); d) Dla Części IV (Dostawa licencji do oprogramowania VisualSVN Server Enterprise lub licencji do oprogramowania równoważnego oraz licencji Cisco-ASA-5500-SSL-VPN-10 lub licencji do oprogramowania równoważnego) w wysokości: 140,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści); 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Miejsce i termin wniesienia wadium 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI. Strona 8 z 105

9 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2, oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 4) Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ LICENCJI DO OPRAGRAMOWANIA 10 /2012/ZAM Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 5) Nie wniesienie wadium w wymaganej wysokości lub formie, do upływu terminu składania ofert (także na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą), skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Strona 9 z 105

10 X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca na daną część złoży tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i oznakowanej kopercie. Oferta Wykonawcy, który na daną część złoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 2. Na ofertę Wykonawcy składa się: 1) Formularz oferty wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Zestawienie minimalnych parametrów technicznych wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 5d do SIWZ (wypełniona odpowiednio kolumna 5 lub 6) odpowiednio do części, na którą składana jest oferta. 3. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wymienione w Rozdziale VI. oraz dowód wniesienia wadium, w szczególności oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, udzielonego poręczenia jako wadium lub innych form wniesienia wadium, zgodnie z treścią Rozdziału VIII ust. 3 pkt. 2 SIWZ. 4. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) nie dotyczy to osób umocowanych do działania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych; b) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika i załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego); nie dotyczy to osób umocowanych do działania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych; 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ na maszynie do pisania lub komputerze lub ręcznie w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7. Strona 10 z 105

11 7. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wykonawca przedstawi: pełną nazwę Wykonawcy, adres, NIP, nr telefonu i faksu, , nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zarówno oryginały dokumentów, jak też ich kopie (odpisy, zaświadczenia, oświadczenia) załączone do oferty nie będą zwracane Wykonawcom. 13. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzielając wyjaśnień przekaże je wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto, treść zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 14. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Oświadczenie jw. i dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym jak opisie oznaczenia oferty, z dopiskiem ZMIANA. 15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W przypadku Strona 11 z 105

12 zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia roku do godziny 09:30 w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, w Recepcji CUPT, piętro XXIII. 2. Kopertę z ofertą należy oznaczyć następująco:... Nazwa i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu (ewentualnie czytelną pieczęć firmową) OFERTA NA: Dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji do oprogramowania Znak sprawy: 10 /2012 /ZAM NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: r. do godziny 10:00 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 10:00, w Sali konferencyjnej na XXIII piętrze w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wykonawców chcących wziąć udział w otwarciu ofert prosimy o stawienie się do godz. 9:50 w Recepcji CUPT, piętro XXIII. 4.Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, terminów gwarancji zawartych w ofercie. 6. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 5. Strona 12 z 105

13 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty brutto będzie obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności cena brutto obejmować będzie: koszt wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia, koszt dostarczenia wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (koszty załadunku i rozładunku), koszt wszelkich usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty a także pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Jeżeli dotyczy: również koszt udzielenia bezterminowych licencji do oprogramowania, koszt materiałów eksploatacyjnych. Ceny powinny być podane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 2. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: a) Wartość brutto poszczególnych pozycji zestawienia cenowego według algorytmu: (ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] = wartość brutto, b) Razem Wartość netto w zestawieniu cenowym według algorytmu: wartości netto poszczególnych pozycji zestawienia cenowego Razem Wartość brutto w zestawieniu cenowym według algorytmu: wartości brutto poszczególnych pozycji zestawienia cenowego 3. Ważne dla Wykonawców operujących cenami w obcej walucie: Zamawiający nie dopuszcza oferty cenowej w innych walutach niż złoty. Wykonawca winien skalkulować ceny biorąc pod uwagę możliwe wahania kursu walut obcych na złoty oraz innych składników cenotwórczych. 4. Warunki płatności zostały przedstawione w 4 Załączników nr 6a i 6b do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Wykonawca wystawi fakturę VAT (rachunek) zgodne z liczbą i z zakresem produktów obejmujących zrealizowany Przedmiot zamówienia. XIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Ocenie według poniższego kryterium będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. 2. Oferty oceniane będą w skali do 100 punktów (maksymalna liczba punktów), z dokładnością do 0,01 punktu. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Lp. Kryterium Waga % 1 Cena brutto 100 Strona 13 z 105

14 W kryterium Cena brutto ocena zostanie dokonana według następującego wzoru: cena ofertowa brutto oferty najtańszej Kryterium Cena brutto = x 100 cena ofertowa brutto oferty badanej 4. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium cena brutto. 5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wykona czynności wynikające z art. 92 i 94 ustawy Pzp. 2. Wykonawca w terminie zawarcia umowy dostarczy dokumenty, o których mowa w ust. III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią odpowiednio Załączniki nr 6a i 6b do niniejszej SIWZ. Strona 14 z 105

15 XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI ustawy Pzp. XIX. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 2. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu przedmiotu zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. ZAŁĄCZNIKI: nr 1 - Formularz oferty. nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. nr 4 - Wzór wykazu wykonanych dostaw na potwierdzenie warunku w zakresie doświadczenia określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) SIWZ. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. nr 5a - Zestawienie minimalnych parametrów technicznych dla części I. nr 5b - Zestawienie minimalnych parametrów technicznych dla części II. nr 5 c Zestawienie minimalnych parametrów technicznych dla części III. nr 5 d Zestawienie minimalnych parametrów technicznych dla części IV. nr 6a - Istotne postanowienia umowy dla części I. nr 6b - Istotne postanowienia umowy dla części II - IV. Strona 15 z 105

16 Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji do oprogramowania - Nr 10 /2012/ZAM my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz:..... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym 1 : 1 Należy wypełnić te zestawienia cenowe, których dotyczy złożona oferta. Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie Strona 16 z 105

17 dla CZĘŚCI I za kwotę: złotych netto (słownie złotych:..),..złotych brutto (słownie złotych:.). Poz. Nazwa przedmiotu zamówienia Typ, model, producent Ilość sztuk 1. Monitor Komputer (wraz z licencjami na oprogramowanie) Laptop (wraz z licencjami na oprogramowanie) 6 4. UPS Cisco X2-10GB-LX4 lub równoważne 8 Cena jednostkowa w PLN netto Wartość w PLN netto Stawka VAT w % Wartość w PLN brutto RAZEM: Strona 17 z 105

18 dla CZĘŚCI II za kwotę: złotych netto (słownie złotych:..),..złotych brutto (słownie złotych:.). Poz. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa zaoferowanego oprogramowania, producent Ilość sztuk 1. Microsoft Office Professional Plus 2010 lub równoważne Microsoft Windows Core CAL lub równoważne Microsoft Exchange 2007 Standard CAL lub równoważne Microsoft Exchange 2007 Enterprise CAL lub równoważne Microsoft Sharepoint 2007 Standard CAL lub równoważne Microsoft System Center Data Protection Manager Client Enterprise lub równoważne 3 7. Microsoft System Center Data Protection Manager Client Standard lub równoważne 6 8. Microsoft Forefront TMG 2010 Enterprise Edition lub równoważne 1 9. Microsoft System Center Configuration Manager Server 2007 R3 lub równoważne Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3 Server ML Standard lub 308 równoważne 11. Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 Server lub równoważne Microsoft System Center Operation Manager Client lub równoważne Microsoft System Center Management Suite Enterprise lub równoważne 10 Cena jednostkowa w PLN netto Wartość w PLN netto Stawka VAT w % Wartość w PLN brutto Strona 18 z 105

19 14. Microsoft Project Server 2010 lub równoważne 15. Microsoft Project 2010 Professional for Windows lub równoważne 1 5 RAZEM: Strona 19 z 105

20 dla CZĘŚCI III za kwotę: złotych netto (słownie złotych:..),..złotych brutto (słownie złotych:.). Poz. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa zaoferowanego oprogramowania, producent Ilość Cena jednostkowa w PLN netto Wartość w PLN netto Stawka VAT w % Wartość w PLN brutto 1 F-Secure lub równoważne 317 Strona 20 z 105

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo