INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.2 projekt systemowy PARP Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych W celu otrzymania wsparcia Podmiot Wsparcia (PW) jest zobowiązany do przedłożenia Agencji prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z obowiązującym wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Uwaga! W momencie uruchomienia stosownego modułu w Systemie Informatycznym Krajowego Systemu Usług (SI KSU), o czym PW zostaną poinformowani, elektroniczną wersję wniosku o płatność należy przygotować w aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wypełniony w SI KSU wniosek o płatność należy wydrukować oraz podpisać, natomiast elektroniczna wersja wniosku po zatwierdzeniu przez PW zamieszczana jest automatycznie w systemie. PW jest zobowiązany do składania do Agencji wniosków o płatność po zakończeniu realizacji danego etapu Projektu, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania certyfikatu z przeprowadzonego audytu, potwierdzającego prawidłowość ponoszonych wydatków. Zgodnie z 6 ust. 5 umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia audytu finansowego, PW dostarcza wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 30 dni od zakończenia etapu. Wniosek o płatność służy: 1) wnioskowaniu o przyznanie pierwszej płatności zaliczkowej (PW wypełnia punkt 2,3,6,9); 2) rozliczeniu środków przekazanych PW w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejną transze środków - zaliczkę (PW wypełnia wszystkie punkty wniosku); 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków PW (PW wypełnia wszystkie punkty wniosku); 4) wnioskowaniu o przekazanie płatności końcowej (PW wypełnia wszystkie punkty wniosku z wyjątkiem punktu 9). KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez PW w związku z realizacją projektu, zgodnie z postanowieniami Umowy, katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w rozporządzeniu z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 1

2 pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. z 2012r., poz.438) oraz z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie: 1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu; 2) zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu; 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; 4) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Agencję; 5) zostały prawidłowo udokumentowane. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione na: 1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem; 2) podróże służbowe osób uczestniczących w świadczeniu usług proinnowacyjnych, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; 3) zakup nowego sprzętu wraz z kosztami jego ubezpieczenia oraz wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania i licencji oraz innych, niezbędnych do świadczenia usług proinnowacyjnych wartości niematerialnych i prawnych; 4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku; 5) najem i użytkowanie pomieszczeń; 6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem; 7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń; 8) tłumaczenia i druk materiałów oraz ich publikację; 9) działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w tych działaniach jest przekazywana informacja, iż świadczone usługi proinnowacyjne są realizowane z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej; 10) obsługę księgową i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie; 11) pokrycie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o podobnym charakterze obejmujące: składki członkowskie, koszty dostępu do międzynarodowych baz danych, koszty udziału w spotkaniach sieci międzynarodowych; 12) raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu; 13) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia; 2

3 14) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez PW t odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych; 15) pokrycie kosztów administracyjnych lub ogólnozakładowych w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt Uwaga! W ramach kategorii 15 - Koszty administracyjne lub ogólnozakładowe w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-14 PW może rozliczyć koszty pośrednio związane z realizacją projektu (świadczeniem usług proinnowacyjnych) tj. np. koszty wynagrodzenia osób upoważnionych do reprezentowania PW (kierownika jednostki), koszty obsługi administracyjnej, kadrowej oraz sekretariatu. Poza tym w kosztach administracyjnych można rozliczyć koszty ogólne PW takie jak np. koszty ochrony, sprzątanie pomieszczeń czy koszty z tytułu eksploatacji powierzchni własnych PW. Należy przy tym mieć na uwadze, że koszty te powinny być rozliczane proporcjonalnie do faktycznego zaangażowania/udziału w realizacji projektu. Koszty te mogą zostać rozliczone na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości księgowej, potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz PW. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem możliwe jest wyłącznie w przypadku PW, który we wniosku o udzielenie wsparcia złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT. WYDATKI KWALIFIKOWANE I WYSOKOŚĆ WSPARCIA W ETAPIE We wniosku o płatność za dany etap można rozliczać wydatki kwalifikowane tylko do wysokości zamkniętych usług i komponentów, zgodnie z tabelą 4.1 wniosku. Wydatki poniesione w danym etapie, które nie mogły w związku z tym zostać rozliczone w danym wniosku, mogą trafić do kolejnego wniosku o płatność. Oznacza to, że w zestawieniu dokumentów księgowych mogą znajdować się dokumenty wystawione w poprzednim etapie. ROZLICZENIE ZALICZKI PW w harmonogramie rzeczowo-finansowym określa planowaną wartość wydatków kwalifikowanych i wysokość wsparcia (wydatki kwalifikowane pomniejszone o wkład własny klientów wskazany w umowach między Ośrodkiem KSI i klientem). Zaliczka na dany etap odpowiada założonej wysokości wsparcia. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie co najmniej 70% wszystkich otrzymanych transz zaliczek, tzn. w danym etapie PW musi zamknąć komponenty usług o wystarczającej wartości, aby narastająca wartość wszystkich usług i komponentów wyniosła co najmniej ww. 70% otrzymanych transz zaliczek. SYSTEM REFUNDACYJNY W przypadku wybrania przez PW refundacyjnego systemu rozliczania projektu, na podstawie wniosku o płatność refunduje się wysokość wsparcia obliczoną na podstawie wydatków kwalifikowanych oraz intensywności wsparcia zamkniętych usług i komponentów. PONOSZENIE WYDATKÓW Z RACHUNKU PROJEKTOWEGO I INNYCH RACHUNKÓW Wszelkie płatności związane z realizacją Projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego PW. W przypadku wybrania przez PW refundacyjnego systemu rozliczania projektu PW ponosi wydatki ze swojego konta bieżącego. 3

4 W przypadku otrzymania zaliczki na realizację projektu, PW ponosi wydatki z rachunku zaliczkowego wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI WNIOSKU 1. Wniosek za okres należy podać datę początkową oraz końcową okresu, za jaki składany jest wniosek (format dd-mm-rr). Datą początkowa w przypadku pierwszego wniosku o płatność jest data rozpoczęcia realizacji projektu. W przypadku kolejnego wniosku o płatność, jest to data następująca po dniu okresu, którego dotyczył poprzedni wniosek. Data końcowa okresu (pole do ) za jaki składany jest wniosek. Daty określające okres sprawozdawczy powinny być zgodne z poszczególnymi etapami z godnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wypełnienie pola nie jest wymagane w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. We wniosku o płatność mogą znajdować się dokumenty księgowe wystawione w poprzednich etapach realizacji projektu. 2. Umowa 2(1) Nr umowy - należy podać numer umowy o dofinansowanie. 2(2) Okres realizacji umowy należy podać termin zgodny z umową o dofinansowanie. 2(3) Kwota wydatków kwalifikowanych w etapie należy podać kwotę poniesionych przez PW wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o płatność. Kwota wydatków kwalifikowanych w tym punkcie powinna być zgodna z wartością podaną w pkt 4 wniosku, tabela 4.1, wiersz 5, kolumna 3. Kwota ta odpowiada wartości zamkniętych w etapie usług audytu innowacyjności i doradztwa przy wdrożeniu innowacji oraz zamkniętych komponentów usług będących w trakcie realizacji. Kwota wydatków kwalifikowanych może zostać pomniejszona w wyniku weryfikacji wniosku o płatność przez pracownika PARP o: 1) wydatki uznane za niekwalifikowane; 2) oraz inne korekty finansowe. 2(4) Kwota wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem w etapie (Wysokość wsparcia) należy podać wyliczoną w tabeli 4.1 (kolumna 5, wiersz 5) wysokość wsparcia, czyli wartość wydatków kwalifikowanych, które zostaną objęte wsparciem po uwzględnieniu intensywności wsparcia wynikającej z rodzaju usługi. 2(5) Wnioskowana kwota wsparcia w przypadku pierwszej transzy zaliczki, kwota wnioskowana nie może być wyższa niż 100% wysokości wsparcia założonej w pierwszym etapie, określonej w aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. W przypadku, gdy PW rozlicza poprzednią transzę zaliczki i jednocześnie nabywa prawo do kolejnej transzy, kwota wnioskowana powinna być zgodna z pkt 6 wniosku, kolumna 2, pozycja 6. 2(6) Rodzaj płatności należy wskazać jeden z rodzajów płatności. 1) płatność zaliczkowa pozycja zaznaczana w sytuacji, gdy PW ubiega się o pierwszą oraz kolejne transze zaliczki; 4

5 2) płatność pośrednia występuje w przypadku, gdy PW rozliczył we wniosku całość otrzymanych transz zaliczek i pokrył wydatki związane z realizacją projektu ze środków własnych. W takiej sytuacji PW nabywa prawo do refundacji oraz kolejnej transzy zaliczki. 3) płatność refundacyjna występuje w przypadku, kiedy PW nie otrzymał zaliczki i wnioskuje o refundację poniesionych wydatków. 4) płatność końcowa PW zaznacza zawsze przy ostatnim wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek PW stanowi jedynie rozliczenie przekazanej zaliczki, należy wybrać opcję nie dotyczy gdyż wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków. Będzie to oznaczało wykreślenie wszystkich czterech rodzajów płatności. W przypadku, kiedy wniosek o płatność rozliczający otrzymane środki z zaliczki jednocześnie jest wnioskiem końcowym należy zaznaczyć opcję płatność końcowa. 3. Podmiot Wsparcia 3(1), 3(2), 3(3) należy podać dane PW zgodne ze stanem faktycznym oraz umową o dofinansowanie NIP, nazwę oraz aktualny adres siedziby PW. 3(4) Osoba przygotowująca wniosek o płatność należy wskazać osoby do kontaktu, właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części wniosku. Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób w przypadku, gdy jedna osoba może udzielić informacji na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego, jak i rzeczowego projektu. 3(5) Rachunek bankowy należy podać numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki z refundacji lub płatność zaliczkowa zgonie z zapisami umowy o udzielenie wsparcia projektu. 4. Sprawozdanie finansowe z realizacji projektu punktu nie wypełnia się w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. Tabela 4.1 do tabeli należy wprowadzić wartość zamkniętych w etapie komponentów usług proinnowacyjnych w podziale na rodzaje usług oraz intensywność wsparcia. Wartości te muszą być zbieżne z informacjami zawartymi w załączniku nr 5 do wniosku ( karta usługi ). W kolumnie 5 wylicza się limit wartości wydatków kwalifikowanych, które mogą zostać sfinansowane ze środków projektu (wysokość wsparcia). Wartość ta ogranicza wysokość wsparcia do wprowadzenia do tabeli 4.2, kolumna 4, wiersz 17. Tabela 4.2 w tabeli należy wpisać dane dotyczące wysokości wsparcia w podziale na kategorie wydatków poniesionych w etapie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kolumna 2 należy podać założone wartości wsparcia w podziale na kategorie wydatków zgodnie z pkt 19b wniosku o udzielenie wsparcia. Kolumna 3 należy wpisać wysokość wsparcia dla poszczególnych kategorii w etapie, którego dotyczy wniosek o płatność, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku ( zestawienie dokumentów księgowych, pkt. II, kolumna 9, wiersz RAZEM ). Kolumna 4 należy wpisać narastającą wysokość wsparcia rozliczoną dla poszczególnych kategorii w poprzednich wnioskach o płatność łącznie z wysokością 5

6 wsparcia rozliczanego w danym wniosku. UWAGA: wartość ta nie może przekraczać limitu wskazanego w tabeli 4.1 kol. 5, wiersz 5. Kolumna 5 należy wskazać procent wykorzystania budżetu w poszczególnych kategoriach od początku realizacji projektu. W przypadku przekroczenia założonej wysokości wsparcia w danej kategorii do wniosku o płatność należy załączyć pisemny wniosek o modyfikację budżetu w ramach limitu VAT w przypadku, gdy zgodnie z deklaracją we wniosku o udzielenie wsparcia nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz PW w wierszu 17 należy wskazać kwotę VAT kwalifikowanego w projekcie odpowiednio dla każdej kolumny tabeli. Tabela 4.3 w tabeli należy wpisać dane dotyczące wysokości wsparcia w podziale na działania założone w projekcie tj. usługi audytu innowacyjności i doradztwa przy wdrożeniu innowacji: Kolumna 2 należy wpisać założoną w danym etapie wysokość wsparcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym razem z poprzednim wnioskiem o płatność (lub w przypadku pierwszego wniosku o płatność wniosku o udzielenie wsparcia). Aktualizacja harmonogramu wpływa jedynie na wysokość wnioskowanej zaliczki na kolejny etap. Kolumna 3 należy wpisać wysokość wsparcia w etapie w podziale na dany rodzaj usług, którego dotyczy wniosek o płatność. Kolumna 4 należy wpisać procent wykorzystania budżetu w podziale na dany rodzaj usług w etapie, którego dotyczy wniosek o płatność. Przekroczenie założonej w etapie wysokości wsparcia jest dopuszczalne, musi natomiast zostać stosowanie uzasadnione w pkt. 7 wniosku. Kolumna 5 należy wpisać łączną wysokość wsparcia dla poszczególnych rodzajów usług rozliczoną w poprzednich wnioskach o płatność łącznie ze wsparciem rozliczanym w danym wniosku o płatność. 5. Korekty finansowe w przypadku, gdy podczas kontroli projektu zostanie stwierdzony błąd w poprzednich wnioskach o płatność polegający na nieprawidłowym zakwalifikowaniu wydatków w ramach poprzednich wniosków PW wypełnia tabelę podając dane dotyczące wniosku, w którym stwierdzono uchybienie, rodzaj dokumentu oraz wysokość, o jaką wniosek powinien zostać skorygowany (w przypadku korekty polegającej na zwiększeniu wartości wsparcia dot. danego dokumentu należy wprowadzić wartości ujemne, ze względu na działanie w pkt. 6 wniosku, kolumna 2, poz. 6.) 6. Rozliczenie kwoty wsparcia tabela służy do prawidłowego obliczenia wnioskowanej kwoty wsparcia uwzględniającej rozliczenie otrzymanych wcześniej transz zaliczek oraz kwoty odsetek od przekazanych zaliczek narosłych na rachunku bankowym PW. Dane w tabeli powinny być zgodne z kwotami podanymi w innych częściach wniosku o płatność 6(1) Łączna kwota otrzymanych transz zaliczek należy wpisać łączną wartość wszystkich otrzymanych transz zaliczek. UWAGA: w przypadku jeśli poprzedni wniosek o płatność był wnioskiem tylko rozliczeniowym (na jego podstawie nie zrealizowano płatności), a wykazano w nim odsetki narosłe na rachunku, w obecnym wniosku o płatność odsetki te włącza się do wartości otrzymanych transz zaliczek. Jest to 6

7 konieczne, ponieważ na podstawie poprzedniego wniosku nie było możliwości potrącenia z płatności narosłych odsetek wg. działania w pkt. 6. 6(2) Wysokość wsparcia rozliczonego od początku realizacji projektu należy wpisać wartość wydatków (wysokość wsparcia) zaakceptowanych w poprzednich wnioskach o płatność wraz ze wsparciem rozliczanym w danym etapie, zgodnie z pkt 4.2 wniosku, kolumna 4, pozycja 16. 6(3) Procent rozliczenia otrzymanych transz zaliczki należy wskazać procent wykorzystania wszystkich otrzymanych transz zaliczki od początku realizacji projektu. 6(4) Kwota wnioskowanej zaliczki na kolejny etap maksymalnie wartość kolejnego etapu zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wnioskowana kwota zaliczki na kolejny etap może uwzględniać dane ze zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego załączanego do wniosku o płatność. 6(5) Kwota odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie sprawozdawczym należy wskazać wartość odsetek od środków przekazanych PW jako zaliczki w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. 6(6) Wnioskowana kwota wsparcia należy wpisać kwotę, o jaką PW wnioskuje w danym wniosku. Warunkiem wnioskowania o kolejną transzę zaliczki jest rozliczenie w poprzednich i obecnym wniosku o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz zaliczki. Wartość wnioskowanej zaliczki na kolejny etap jest pomniejszana o środki pozostające na rachunku PW, narosłe odsetki oraz ew. korekty finansowe. Warunek: łączna wartość wsparcia przekazanego PW w formie płatności zaliczkowych, pośrednich lub refundacyjnych, nie może przekroczyć 95% wartości wsparcia zawartego w umowie o udzielenie wsparcia. Pozostałe 5% wsparcia zostanie przekazane PW w formie płatności końcowej. 7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu PW powinien zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych etapów projektu, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. Opis powinien zawierać informacje dotyczące zarówno liczby przeprowadzonych usług proinnowacyjnych, ale także inne zadania (działania promocyjne, organizacyjne, inwestycyjne) jakie zostały podjęte w okresie sprawozdawczym. 8. Informacje na temat problemów/trudności związanych z realizacją projektu w bieżącym okresie sprawozdawczym należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a nie zrealizowanych w tym okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez PW od określonych działań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, umożliwiających realizację konkretnych zadań. Należy również wskazać sposób oraz przewidziany czas rozwiązania pojawiających się problemów. 9. Planowany przebieg zadań do realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym PW powinien opisać w kilku zdaniach etapy/działania, jakie planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 10. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji projektu tabela służy do prezentacji stopnia realizacji wskaźników, do których osiągnięcia zobowiązał się PW na podstawie umowy o dofinansowanie. 7

8 Tabela 10.1 Wskaźniki produktu (liczba wyświadczonych usług audytu innowacyjności oraz liczba wyświadczonych usług doradztwa przy wdrożeniu innowacji) należ przedstawić liczbę wyświadczonych przez PW usług proinnowacyjnych w podziale na rodzaj usługi zrealizowane w etapie oraz narastająco od początku realizacji projektu. Tabela 10.2 Usługi w trakcie realizacji należy wskazać liczbę usług pozostających w trakcie realizacji na zakończenie etapu w podziale na rodzaje usług. Tabela 10.3 Wskaźnik rezultatu (liczba klientów, którzy skorzystali z usług proinnowacyjnych) należy wskazać liczbę klientów (przedsiębiorców), dla których zamknięto usługi proinnowacyjne w danym etapie oraz narastająco od początku realizacji projektu. Wartość narastająca odpowiada w tym wypadku liczbie niepowtarzających się klientów (przedsiębiorców). Jednego przedsiębiorcę, niezależnie od rodzaju i ew. liczby usług (tylko szczegółowo uzasadnione przypadki), z których skorzystał w ramach projektu wykazuje się tylko raz. W przypadku zamknięcia w danym etapie usługi audytu innowacyjności dla klienta, który planuje skorzystać także z usługi doradztwa przy wdrożeniu w kolejnym etapie, należy go uwzględnić we wskaźniku rezultatu w danym etapie. Nie należy już go uwzględniać we wskaźniku rezultatu w kolejnym etapie, mimo zamknięcia dla niego kolejnej usługi. Oświadczenie PW PW podpisem składanym pod wnioskiem o płatność oświadcza, że informacje zawarte we wniosku o płatność są zgodne z prawdą a wszystkie wydatki są poniesione zgodnie zatwierdzonym w umowie o dofinansowanie budżetem projektu oraz zostały zapłacone. 11. Załączniki załącznikami do wniosku są: 1. Certyfikat z przeprowadzonego audytu finansowego potwierdzających prawidłowość ponoszonych wydatków; Uwaga: W przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie audytu finansowego przez podmiot zewnętrzny i przesłanie certyfikatu, do wniosku o płatność należy dołączyć: 1) kopie dokumentów księgowych (faktury lub dokumenty o równoważnej wartości księgowej), potwierdzające poniesione wydatki oraz potwierdzające dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie do kategorii budżetowych projektu; 2) kopie protokołów odbioru dokumentujące wykonanie usług lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji projektu z warunkami umowy; 3) oświadczenie o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców w przypadkach określonych umową o udzielenie wsparcia. 2. Zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki zgodnych z listą wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zaakceptowaną przez audyt finansowy projektu; 8

9 W zestawieniu dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków (niewypełnionym w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki) należy podać: a) numer dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków; b) numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe; c) datę wystawienia dokumentu; d) datę zapłaty datę uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego; e) nazwę towaru lub usługi wskazanych w odpowiedniej pozycji w przedstawionym dokumencie księgowym. Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowane i wszystkie objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z dokumentu (w przypadku wystąpienia różnych stawek, pozycje z faktury należy pogrupować według stawek VAT). W przypadku, gdy na dokumencie nie wszystkie wykazane pozycje dotyczą wydatków kwalifikowanych, należy ująć tylko te pozycje, które są rozliczane w danym wniosku o płatność; f) kwotę dokumentu brutto; g) kwotę dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w ust. f) i g) może wynikać wyłącznie z podatku VAT); h) kwotę wydatków kwalifikowanych w przypadku ujęcia w wydatkach kwalifikowanych całości kwoty wynikającej z przedstawionego dokumentu kwota powinna być równa kwocie dokumentu brutto ust. f) gdy VAT jest kwalifikowany, jeśli VAT nie jest kwalifikowany kwota powinna być równa wartości dokumentu netto ust. g). Jeśli PW rozlicza jedynie cześć kwoty objętej danym dokumentem - w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowany wpisuje sumę wartości brutto poszczególnych (rozliczanych) pozycji wskazanych w dokumencie, gdy VAT nie jest kwalifikowany sumę wartości netto poszczególnych pozycji z dokumentu księgowego ujętych we wniosku. i) wysokość wsparcia w ramach danego dokumentu (nie ma konieczności proporcjonalnego dzielenia wkładu własnego klientów między poszczególne dokumenty księgowe natomiast różnica między wydatkami kwalifikowanymi a wysokością wsparcia musi odpowiadać wkładowi własnemu klientów) j) kwotę podatku VAT, o ile VAT jest kwalifikowany odnoszący się do wartości wydatków kwalifikowanych. Kwoty wydatków kwalifikowanych powinny zostać pogrupowane według kategorii wydatków określonych w pkt. 22b wniosku PW o dofinansowanie. 3. Wyciągi z rachunków bankowych PW dotyczących poniesionych wydatków za okres, którego dotyczy wniosek o płatność dowody zapłaty; 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT; 9

10 5. Raport dotyczący klientów (przedsiębiorców) objętych usługami proinnowacyjnymi wyświadczonymi przez PW w okresie sprawozdawczym, za jaki składany jest wniosek o płatność generowany przez SI KSU *. Wniosek należy czytelnie podpisać z podaniem miejscowości i daty oraz opatrzyć pieczątką PW. Wniosek podpisuje osoba upoważniona do reprezentowanie PW i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Dodatkowo PW zobowiązany jest do przechowywania czytelnych kopii wszystkich dokumentów przekazywanych do Agencji tj. wniosków o płatność wraz z załącznikami potwierdzonych za zgodność z oryginałem prze osobę upoważnioną do reprezentowania PW oraz wszystkich oryginałów dokumentów księgowych (faktury, rachunki, itp.), które nie są przekazywane do Agencji w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji. Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek, itp.) należy opisać wskazując następujące informacje: 1. nazwa (tytuł projektu zgodnie z umową o dofinansowanie) tj. Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych; 2. data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; 3. opis związku wydatku z umową o dofinansowanie należy zaznaczyć w opisie, do której kategorii wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany danym dokumentem księgowym; 4. informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR tj. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; 6. informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; 7. adnotacja o sposobie zapłaty (jeśli nie wynika to z dokumentu). W/w informacje powinny być umieszczane na drugiej stronie dokumentu księgowego. * Od momentu uruchomienia odpowiedniego modułu w SI KSU 10

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.2.1 projekt systemowy PARP Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG 1. Błędy we wniosku o płatność 1. Brak znajomości, nierzetelne zapoznanie się bądź

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Beneficjenta data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy trzeci

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zastąpiono zapisem o następującej treści:

Zastąpiono zapisem o następującej treści: Rejestr zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1049/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu: Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo