Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 www.fundacja-arteria.org"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne za rok /28

2 Spis treści: 2 Wstęp 5 Dział ART&NET 6 Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność 8 European Kultural Learning Network 10 (NIE)Łam się 11 Konferencje, spotkania 13 Debaty, warsztaty 14 Inne działania 18 Dział ARTeriodziedzictwo 20 Dział ARTeriopublikacje 22 Strategia Rozwoju Fundacji ARTeria Wolontariat 26 Część finansowa 2/28

3 Fundacja ARTeria Zabrze, ul. Wolności 311 KRS: , data wpisu: 12 grudnia 2006 r. Regon: NIP: Zarząd: Anna Ochmann - prezes Fundacji, Krystyna Sośnierz wiceprezes Fundacji Fundacja ARTeria jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel promowanie, upowszechnianie, rozwój kultury i sztuki oraz edukacji kulturalnej w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego. Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych oraz aktywności artystycznej, poprzez działania na rzecz porozumienia i współpracy między narodami i kulturami różnych państw, szczególnie w ramach integracji europejskiej, poprzez wspieranie szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego i aktywizację środowisk lokalnych, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Także poprzez poszukiwanie nowej funkcji społecznej dla dziedzictwa kulturowego, inicjowanie przedsięwzięć i idei, organizowanie debat, wystaw, konferencji, koncertów, spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych, warsztatów, poprzez działalność naukową i oświatową, wypracowywanie alternatywnych propozycji spędzenia w sposób aktywny wolnego czasu, innowacyjnych metod animacji społecznej i kulturalnej. Poprzez zaproszenie do: wspólnych inicjatyw, inwestowania w siebie, uczestniczenia w życiu społecznym, odkrywania wrażliwości oraz przedsiębiorczości, rozwijania umiejętności społecznych, pobudzania kreatywności, odnajdowania zadowolenia z życia, pobudzania ludzkiej ciekawości świata. 3/28

4 Cele statutowe Fundacji: 1. Upowszechnianie wiedzy o polskiej i światowej kulturze i sztuce. 2. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 3. Wspieranie praw i ochrona artystów profesjonalistów i amatorów oraz szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą. 4. Wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. Venos Studio. 5. Wspieranie działalności Instytutu IQ. 6. Wspieranie rozwoju i aktywności artystycznej młodych ludzi. 7. Wspieranie wszelkich form dialogu społecznego. 8. Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami, społeczeństwami i kulturami różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej. 9. Działalność kulturalna w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego. 10. Wspieranie szeroko pojmowanego zintegrowanego rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym działania służące aktywizacji środowisk lokalnych, zwiększaniu zatrudnienia, eliminacji i przeciwdziałania bezrobociu, rozwojowi samorządności i ochronie środowiska naturalnego. 11. Działalność naukowa i oświatowa. Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów: ART&NET - zagadnienia i badania związane z polityką kulturalną, projekty związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury - szczególnie organizacji pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne, edukację kulturalną, projekty artystyczne; ARTeriodziedzictwo - działania związane z dziedzictwem kulturowym; ARTeriopublikacje - działalność wydawnicza Fundacji. 4/28

5 ART&NET 5/28

6 Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność Kontynuacja i zakończenie realizacji projektu Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wartość projektu ,00 zł.; realizacja r. do r. Projekt miał na celu poszerzenie przestrzeni i poprawę mechanizmów aktywnej debaty publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji śląskiej (Zabrze i okoliczne miasta przede wszystkim Gliwice, Ruda Śląska, Bytom i inne) oraz aktywizację mieszkańców regionu w sprawach publicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą edukacją obywatelską i medialną oraz poprzez działalność informacyjną o charakterze niezależnych mediów obywatelskich wykorzystujących zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (Internet, prasa, telewizja). Przewidziane w projekcie działania to były między innymi: debaty (z przedstawicielami władzy samorządowej, uchwałodawczej, ustawodawczej, przedstawicielami urzędu wojewódzkiego czy marszałkowskiego, a także przedstawicielami III sektora przybliżające zakresy odpowiedzialności i działania tych podmiotów), specjalistyczne szkolenia oraz realizacja materiałów dziennikarskich w ramach mediów obywatelskich w oparciu o faktyczne zgłaszane przez mieszkańców problemy, które były reprezentatywne dla społeczności lokalnej/regionalnej oraz ich emisja poprzez zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (internet, prasa, telewizja). W 2013 r. zostały zrealizowane m.in. specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i Internetu, których ważnym elementem, oprócz umiejętności technicznych, swobodnego korzystania z zasobów internetowych, były kwestie związane z dostępem do informacji publicznej, specjalistyczne szkolenie z ABC dziennikarstwa przygotowujące uczestników do samodzielnego poruszania się w różnych środowiskach informacyjnych, rozpoznawania własnych potrzeb informacyjnych, lokalizowania poszukiwanej informacji, oceniania oraz efektywnego i etycznego wykorzystywania informacji oraz specjalistyczne szkolenie z aspektów prawnych, które nie tylko 6/28

7 przybliżyło uczestnikom kwestie aspektów prawnych ważnych w pracy w mediach (przede wszystkim prawo prasowe, elementy prawa autorskiego), były także związane z podstawowymi prawami i obowiązkami obywatelskimi (m.in. ustawa o dostępie do informacji publicznej). Zrealizowano także 90 godzin konsultacji indywidualnych z obsługi Internetu i komputera oraz szereg kolegiów redakcyjnych, także z udziałem ekspertów zewnętrznych. W sumie, w trackie realizacji projektu, zrealizowano 15 materiałów telewizyjnych (zostały poruszone takie tematy jak: Trasa N-S, smog nad Śląskiem, bezpańskie psy, druga młodość staroci czy hip-hop, teatr) oraz 41 materiałów prasowych (ich tematyka była także bardzo różnorodna, m.in. dotyczyła: sprzątania w mieście, bezrobocia i bezdomności, odchudzania wśród młodzieży, palenia w szkołach i na ekranie, zimowego niebezpieczeństwa na drogach czy budowy stadionów). W 2013 roku zostały także zrealizowane trzy debaty tematyczne: pierwsza dedykowana współpracy jednostek samorządu terytorialnego (a przede wszystkim władzy samorządowej na szczeblu lokalnym) z organizacjami pozarządowymi - odbyła się 21 stycznia 2013 roku w sali Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej, druga odbyła się 8 kwietnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu i dotyczyła kompetencji i zasad współpracy urzędów wojewódzkiego oraz marszałkowskiego z przedstawicielami władzy wykonawczej i uchwałodawczej w gminach/powiatach, trzecia dotyczyła działalności, kompetencji i roli posłów na Sejm RP oraz do Parlamentu Europejskiego i odbyła się 24 czerwca 2013 r. w auli Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej (wzięło w niej udział aż 127 osób). Ostatnia debata została zakończona wręczeniem nagród autorom najlepszych materiałów telewizyjnych i prasowych powstałych w ramach projektu, a także uczestnikom głosowania na te materiały. Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż biuro mediów obywatelskich wpisało się na stałe w świadomość mieszkańców już po zakończeniu działań projektowych wciąż pojawiają się osoby zainteresowane skorzystaniem z biura/zgłoszeniem tematu czy pomocą w dostępie do informacji publicznej. Tematy zgłaszane obecnie przez mieszkańców pracownicy/wolontariusze Fundacji starają się przekazywać do redakcji lokalnych mediów. Aktywna jest także strona projektu gdzie znajdują się relacje z debat, informacje o projekcie, harmonogramy, krótki przewodnik po informacji publicznej, MAPA BIP, wprowadzenia do debat, itp. 7/28

8 European Cultural Learning Network Kontynuacja realizacji międzynarodowego projektu European Cultural Learning Network współfinansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme; wartość projektu ,00 euro; realizacja r. do r. Podstawowym celem ECLN jest stworzenie pierwszej europejskiej bazy wiedzy z zakresu edukacji zawodowej w dziedzinie przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych w UE, obejmującej takie zagadnienia jak między innymi: analiza obowiązujących w Europie procedur zdobywania kwalifikacji zawodowych, istotnych z punktu widzenia edukacji kulturalnej; przegląd pełnionych funkcji i zawodów wykonywanych przez osoby działające aktywnie w obszarze edukacji kulturalnej; uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez osoby zawodowo związane z edukacją kulturalną; stworzenie Obserwatorium nowatorskiej platformy internetowej będącej miejscem wymiany informacji, praktyk, wyników badań i wiedzy specjalistycznej z zakresu edukacji kulturalnej; a wreszcie finalnie - powołanie do życia stowarzyszenia European Association of Cultural Learning (EACL). Edukacja kulturalna to w rozumieniu założeń projektu szeroko: nauczanie i poznawanie sztuki oraz kultury odbywające się w sposób niesformalizowany zarówno w instytucjach kultury, w placówkach artystycznych, w domach i centrach kultury czy też na przykład w ramach uczestnictwa w festiwalach czy przeglądach. A więc przede wszystkim poza instytucjami zapewniającymi formalne wykształcenie, takimi jak uniwersytety czy kolegia. Inicjatywa ECLN ma swoje korzenie w ruchach na rzecz sztuki tworzonej dla i przez społeczność (Community Arts and Popular Culture movements), które w latach 60 i 70 dwudziestego wieku pojawiły się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej przede wszystkim jako wyraz sprzeciwu wobec elitarnego pojmowania sztuki. 8/28

9 Sztuka, poprzez swój egalitarny charakter - zarówno poprzez uprawianie sztuki jak i uczestnictwo w kulturze - ma ogromny transformacyjny wpływ na jednostkę oraz na społeczność. Projekt ECLN jest więc odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy działają zawodowo na płaszczyźnie edukacji kulturalnej, wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym w tej dziedzinie poprzez skoordynowanie działań na poziomie międzynarodowym związane z edukacją kulturalną, z kompetencjami kulturalnymi i wyzwaniami jakie stawia przed wszystkimi konieczność edukacji przez całe życie. Oprócz Fundacji ARTeria, w projekt zaangażowało się dwunastu partnerów z jedenastu krajów Europy: Collage Arts (koordynator projektu) oraz Rinova z Wielkiej Brytanii, New Arts College z Holandii, Kau Academy z Estonii, VIA University z Danii, Dimitra z Grecji, Stowarzyszenie Prostor Plus z Chorwacji, Hope for Children z Cypru, Stowarzyszenie Mulab z Włoch oraz CEPS z Hiszpanii. Najważniejsze aktywności zrealizowane w ramach tego projektu w roku 2013 to: udział w pierwszym międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w dniach 9 11 stycznia 2013 r. w Londynie udział w warsztatach badawczych, w trakcie których została opracowana metodologia badawcza, określone cele i przebieg procesu warsztaty odbyły się w dniach marca 2013 r. w Estonii realizacja badania procesów edukacji kulturalnej w czerwcu i lipcu 2013 w Polsce organizacja drugiego spotkania partnerów projektu w Zabrzu w dniach września 2013 r. 9/28

10 (NIE)Łam się Realizacja, w partnerstwie z OPP 4 CET, zadania: XI Śląskie Warsztaty Tańca Ulicznego i Nowoczesnego (NIE)Łam się, VII Śląski Turniej Tańca Ulicznego oraz towarzyszące im warsztaty fotograficzne pod tytułem Zatańczeni [otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze w 2013 roku kwota dofinansowania zł; realizacja od r. do r.] Realizacja tego projektu oparta była na umowie partnerskiej z OPP4 CET pomysłodawcą i realizatorem poprzednich edycji tego zadania. Na podkreślenie zasługuje szerokie oddziaływanie społeczne projektu (wśród uczestników bezpośrednich i pośrednich), a jego realizacja umożliwiła zdobycie umiejętności tanecznych przez członków formalnych i nieformalnych grup uprawiających taniec nowoczesny, a także wymianę doświadczeń pomiędzy tancerzami tańca ulicznego i różnych odmian tańca nowoczesnego podczas warsztatów i turnieju. Warte podkreślenia jest także umożliwienie bezpośredniego kontaktu twórczego młodzieży zainteresowanej fotografią z tancerzami tańca ulicznego: młodzi fotograficy amatorzy (po wzięciu udziału w zorganizowanych wcześniej warsztatach fotograficznych) wykonywali zdjęcia konkursowe podczas warsztatów tanecznych i turnieju tańca. Elementem wieńczącym konkurs fotograficzny było wydanie katalogu oraz dwa wernisaże prac: pokaz przedpremierowy wystawy zorganizowany 12 lipca 2013 r. w galerii VENOS STUDIO w Zabrzu wernisaż wystawy będącej podsumowaniem wszystkich edycji konkursów fotograficznych realizowanych w ramach festiwalu (NIE)Łam się" - 29 października 2013 r. w galerii Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu 10/28

11 Konferencje, spotkania Przedstawiciele Fundacji brali aktywny udział w szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów i imprez związanych z rozwojem sektora kultury i edukacji kulturalnej w Polsce i Europie, z polityką kulturalną, przemysłami kreatywnymi i innymi zagadnieniami związanymi z działalnością statutową organizacji, w tym: w międzynarodowej konferencji It s not just a crisis, it is transition zorganizowanej przez Culture Action Europe (3-5 października 2013 r., Rzym) w Europejskim Forum Kultury (4-6 listopada 2013 r., Bruksela) w międzynarodowej konferencji Design do usług! Jak zacząć projektowanie usług? (12-13 grudnia 2013 r., Katowice) w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (16-18 września 2013 r., Katowice) w I Śląskim Kongresie Obywatelskim (16 listopada 2013 r., Tarnowskie Góry) 11/28

12 Przedstawiciele ARTerii wzięli także udział w Forum Inicjatyw Międzynarodowych, w trakcie którego przedstawili doświadczenia Fundacji w zakresie współpracy międzynarodowej (17 grudnia 2013 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach). Forum, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, było skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Fundacja ARTeria wzięła także udział w ocenie Usystematyzowanego Dialogu i Otwartej Metody Koordynacji jako narzędzi wdrażania Europejskiej Agendy Kultury na poziomie Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzanej przez firmę Ecorys działającą na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury). Celem badania było zebranie informacji na temat doświadczeń i poglądów organizacji kulturalnych odnośnie narzędzi realizacji europejskiej polityki kulturalnej, a w szczególności dotyczących platform Usystematyzowanego Dialogu oraz Europejskich Forów Kultury. Pytania dotyczyły przede wszystkim doświadczeń Fundacji ARTeria związanych z uczestnictwem w platformach dialogu usystematyzowanego i Europejskich Forach Kultury 12/28

13 Debaty i warsztaty... Kontynuowaliśmy realizację cyklu spotkań, które Fundacja ARTeria rozpoczęła w 2010 roku. Spotkania w formie klubu dyskusyjnego pod tytułem ARTerioinspiracje mają charakter otwarty i poświęcone są tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji, a w roku 2013 dotyczyły one: ARTerioinspiracje XXIX NGO a samorząd płaszczyzny współpracy (5 lutego 2013 r.) ARTerioinspiracje XXX Kultura a hiperfokalność (15 marca 2013 r.) ARTerioinspiracje XXXI Kultura w edukacji, edukacja w kulturze (23 kwietnia 2013 r.) ARTerioinspiracje XXXII O współpracy - współpraca w obszarze kultury samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe (11 maja 2013 r.) ARTerioinspiracje XXXIII O polityce kulturalnej miast (28 czerwca 2013 r.) ARTerioinspiracje XXXIV O service designie (20 września 2013 r.) ARTerioinspiracje XXXV O uczestnictwie w kulturze (17 października 2013 r.) ARTerioinspiracje XXXVI Podsumowanie Europejskiego Forum Kultury oraz kilka słów o Kreatywnej Europie (12 listopada 2013 r.) ARTerioinspiarcje XXXVII O demokracji w świątecznej atmosferze 13/28

14 W roku 2013 zostały także rozpoczęte dwa kolejne cykle spotkań. Pierwszy z dniach został zatytułowany podróże kulturalne i dedykowany odkrywaniu innych kultur, poznawaniu, a czasem nawet smakowaniu, bardziej lub mniej odległych regionów czy miast, a także ciekawostek związanych z kulturą naszych bliskich i dalekich sąsiadów. W roku 2013 odbyły się dwa spotkania z tego cyklu: Gruzińska Supra... (24 września 2013 r.) Estonia kraj wysp (22 listopada 2013 r.) Drugi cykl został zatytułowany Instytut IQ jest to być miejsce dyskusji o nowych, gorących i ważnych społecznie tematach upowszechniające innowacyjnego podejście do kwestii publicznych, merytoryczna, nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy debata, spotkanie różnych grup i środowisk. W roku 2013 odbyły się także dwa spotkania z tego cyklu: Pokolenie y (24 października 2013 r.) Kompetencje medialne i informacyjne (16 grudnia 2013 r.) Inne działania: Fundacja ARTeria kontynuowała także aktywną współpracę, w ramach realizacji jednego ze swoich celów statutowych, z Prywatną Szkołą Muzyczną VENO'S STUDIO poprzez współorganizację i promocję koncertów oraz innych aktywności szkoły, w tym: koncert dyplomowy Karoliny Gilewskiej (12 czerwca 2013 r. w sali kameralnej zabrzańskiego Teatru Nowego) 14/28

15 koncert dyplomowy Marty Mazur (19 czerwca 2013 r. w auli Przedszkola Katolickiego Tęcza ) koncertowy wieczór w Impresji (26 czerwca 2013 r.), w tym koncert dyplomowy Przemysława Jędrucha, recitale dyplomowe: Pauliny Orlak, Mateusza Choiny oraz Sonii Żebrak, pokaz klasy ASP, koncert wokalno-instrumentalny uczniów i słuchaczy z klas wokalu, perkusji, saksofonu, fortepianu i gitary oraz recital dyplomowy Martyny Wloki Koncert końcoworoczny w Kinie Roma (27 czerwca 2013 r.) koncert zimowy (18 grudnia 2013 r. w restauracji-galerii IMPRESJA w Zabrzu) W roku 2013 Fundacja ARTeria zrealizowała także szereg szkoleń i warsztatów o tematyce: Autoprezentacja - Twój sposób na sukces Nie bój się kryzysu trening ekonomiczny dla każdego Metody walki ze stresem w działalności artystycznej Metody walki ze stresem w pracy pedagogicznej Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli Warsztaty z wystąpień publicznych i pracy z mikrofonem oraz przed kamerą Warsztaty negocjacje w życiu zawodowym 15/28

16 Fundacja ARTeria, podobnie jak w poprzednich latach, włączała się także w różnorodne działania lokalne/regionalne, współpracowała z licznymi organizacjami i instytucjami m.in. z Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej, Centrum Organizacji Kulturalnych PEREŁKA w Gliwicach, Gminą Pilchowice, Powiatem Gliwickim, Miastem Pyskowice, Miastem Ruda Śląska, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej, 1 Szkołą Społeczną im. Janusza Korczaka z Gliwic, Zespołem Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołem Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Rudzkim Stowarzyszeniem Amazonek RELAKS, Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza, Klubem Abstynenta Zdrowe życie z Rudy Śląskiej i innymi. Fundacja ARTeria kontynuowała także opracowywania i rozsyłanie newslettera Fundacji (w grudniu 2013 roku Fundacja posiadała prawie 6000 odbiorców polskich oraz ponad 3500 odbiorców zagranicznych newslettera). Fundacja ARTeria prowadziała także aktywną działalność i współpracę międzynarodową w ramach międzynarodowej sieci Culture Action Europe, której jest członkiem od 2010 roku. Tegoroczne aktywności były dedykowane przede wszystkim zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Z tej okazji CAE przygotowało MANIFST, którego najważniejsze tezy przybliżaliśmy w trakcie spotkań uczestnikom naszych debat i warsztatów. Biorąc udział w konferencji w Rzymie (3-5 października 2013 r.) wzięliśmy także udział w walnym zgromadzeniu członków sieci połączonym z zatwierdzeniem sprawozdania i budżetu sieci, wyborami do Executive Committee, prezentacją planu pracy na przyszły rok (a także ram do wymiany poglądów i przyjęcia podstawowych założeń pięcioletniego Planu Działania w oparciu o działalność CAE i jej poszczególnych członków). Spotkanie było kontynuacją wcześniejszych dyskusji na temat wspólnej przyszłości oraz znaczenia kultury w rozwoju społecznym Europy. Konferencje, organizowane przez sieć CAE, mają długą tradycję i są jednym z najważniejszych spotkań europejskich operatorów kultury, aktywistów sektora, ekspertów i twórców, przedstawicieli europejskich instytucji kulturalnych przede wszystkim ze względu na ich tematykę zawsze są poruszane bieżące, najistotniejsze zagadnienia dla funkcjonowania sektora w UE. 16/28

17 Culture Action Europe to platforma współpracy składająca się z ponad 110 organizacji oraz wielu indywidualnych działaczy kulturalnych z Europy. Od 1992 CAE realizuje działania w strategicznej współpracy z Europejską Fundacją Kultury. Członkowie CAE w Polsce to, oprócz Fundacji ARTeria, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Fabryka Sztuki w Łodzi i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 17/28

18 ARTeriodziedzictwo 18/28

19 W Dziale ARTeriodziedzictwo zajmującym się działaniami związanymi z dziedzictwem kulturowym zrealizowano w roku 2013 następujące działania: Udział w realizacji i promocja XXI edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na Śląsku pod hasłem Nie od razu Polskę zbudowano, w tym zorganizowanie spotkania z córką generała Pawła Łaszkiewicza Krystyną Sośnierz oraz jego wnuczką Anną Ochmann (autorką wspomnień o Rawiczu ) - 7 września 2013 r., w siedzibie Fundacji ARTeria. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy przybliżającej sylwetkę Rawicza na której można było zobaczyć także rodzinne pamiątki po generale, była także możliwość otrzymania egzemplarza książki UJAWNIONY. Całości wieczoru dopełnił koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Agaty Kornackiej słuchaczki Prywatnej Szkoły Muzycznej VENOS STUDIO partnera projektu. Dedykowanie jednego ze spotkań z cyklu ARTerioinspiracje tematyce związanej z dziedzictwem: ARTerioinspiracje XXVIII Restrukturyzacja obiektów poprzemysłowych czyli jak to robią inni? (24 stycznia 2013 r.). 19/28

20 ARTeriopublikacje 20/28

21 W Dziale ARTeriopublikacje zajmującym się działalnością wydawniczą Fundacji zrealizowano w roku 2013 następujące działania: 1. Przygotowanie i wydanie dwóch publikacji w ramach projektu Komunikatywność, kooperatywność, kreatywność pierwszej w marcu/kwietniu 2013 r. i drugiej w czerwcu 2013 r. Przygotowanie i wydanie katalogu do wystawy Zatańczeni_Danced będącej podsumowaniem wszystkich edycji konkursów fotograficznych realizowanych w ramach festiwalu (NIE)Łam się", a tworzących unikalną platformę spotkania, konfrontacji i dialogu dwóch wydawałoby się zupełnie różnych dziedzin sztuki: tańca i fotografii. Fundacja ARTeria kontynuowała także stałą współpracę z magazynem lifestylowym BEDRIFT ukazującym się od jesieni 2011 roku na Śląsku poprzez przygotowanie szeregu materiałów prasowych związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji. 21/28

22 Warsztaty strategiczne 22/28

23 W dniach lipca 2013 r. oraz sierpnia 2013 r. odbyły się w Fundacji ARTeria warsztaty strategiczne, w trakcie których zarząd i osoby zaangażowane w prace Fundacji określiły czym dla nich jest działalność w Fundacji, przeprowadzono także analizę SWOT na obecnym poziomie rozwoju ARTerii. Mocne strony Fundacji to przede wszystkim: potencjał kadrowy, wyremontowane i wyposażone biuro, bardzo dobra lokalizacja biura w centrum miasta, doświadczenie w pozyskiwaniu środków, doświadczenie w realizacji projektów ze środków publicznych, silna pozycja w świecie artystycznym Śląska, a także zaangażowane osoby: zarząd, współpracownicy i wolontariusze. Jako słabe strony określono przede wszystkim brak systemowego finansowania Fundacji, a szczególnie niedostateczne środki na zatrudnienie personelu. Nie uległa zmianie misja Fundacji ( porozumienie i współpraca między narodami i kulturami różnych państw realizowane poprzez działania edukacyjne i kulturowe ) oraz cel nadrzędny ( zwiększenie aktywności, świadomości i umiejętności osób związanych szeroko z sektorem kultury, sztuki i NGO w zakresie efektywnej działalności i samorealizacji ). W trakcie warsztatów opracowano projekt nowej strategii Fundacji ARTeria. Zarząd Fundacji postanowił przedstawić najważniejsze założenia strategii szerszej grupie wolontariuszy oraz osobom zaangażowanym w prace ARTerii, które nie mogły wziąć udziału w warsztatach ze względu na okres wakacyjny. W dniach sierpnia 2013 roku odbyły się konsultacje z osobami zaangażowanymi w prace Fundacji ARTeria oraz z wolontariuszami nowej Strategii Rozwoju Fundacji ARTeria, których projekt został opracowany w trakcie lipcowo-sierpniowych warsztatów strategicznych zorganizowanych przez zarząd ARTerii. Poprzednia Strategia była wypracowana jeszcze w ramach projektu Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji ARTeria" realizowanego w okresie 2008/2009 przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Finalna wersja Strategii została przyjęta uchwała zarządu i stanowi podstawowy dokument określający wieloletnie plany działania Fundacji oraz plany krótkoterminowe (roczne i krótsze). 23/28

24 Wolontariat 24/28

25 W roku 2013 Fundacja ARTeria rozpoczęła intensywne działania mające na celu rozwój wolontariatu w organizacji. Naszymi celem było nie tylko pozyskanie nowych osób zaangażowanych w nasze działania, ale przede wszystkim poprzez ich aktywność rozwój Fundacji na płaszczyznach stanowiących najlepsze odzwierciedlenie potrzeb przedstawicieli sektora. W 2013 roku współpracowało z Fundacją ARTeria 18 wolontariuszy, z którymi konsultowaliśmy także założenia nowej Strategii Rozwoju Fundacji ARTeria, a 5 grudnia 2013 r. z okazji Międzynarodowego Dniu Wolontariatu zorganizowaliśmy spotkanie - w gronie pracowników i wolontariuszy ARTerii - żeby wspólnie świętować ten dzień. Było to inspirujące, bardzo nieformalne spotkanie międzypokoleniowe od pełnej szalonych pomysłów młodzieży po wspaniały zespół nazywany roboczo 50+, który włączył się ostatnio w nasze działania. 25/28

26 Część finansowa 26/28

27 Na wniosek Prezes Fundacji zostało w roku 2012 zwołanych 5 posiedzeń Zarządu Fundacji, które odbyły się w dniach: 15 stycznia 2013 r., 23 marca 2013 r., 23 czerwca 2013 r., 3 września 2013 r., 16 października 2013 r., z kolei 11 marca 2013 r. odbyło się zebranie nadzwyczajne zarządu Fundacji., Podjęto 14 uchwał. W załączeniu odpisy uchwał Zarządu Fundacji. Informacja o uzyskanych przychodach: W 2012 roku Fundacja ARTeria uzyskała przychody w kwocie ,81 zł. tym: ,00 zł. darowizny, ,81 zł. dotacje. Informacja o poniesionych kosztach: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych. Poniesione koszty na: a) realizację celów statutowych ,34 zł. b) koszty administracyjne ,02 zł. w tym: usługi obce ,16 zł. amortyzacja ,86 zł. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej: a) W 2013 roku Fundacja zatrudniała 2 pracowników na podstawie umowy o pracę. b) Wydatki na wynagrodzenia w 2013 roku wyniosły: ,75 zł. c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. d) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. e) Fundacja ARTERIA posiada rachunki bankowe w Banku Ochrony Środowiska, oddział operacyjny w Gliwicach. f) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 663,02 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała lokat bankowych. g) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach ,82 zł. h) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach. i) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. j) Księgowość prowadziło biuro rachunkowe RENOMA z Gliwic na podstawie zawartej umowy. Dane o działalności zleconej: Fundacja ARTeria nie wykonywała działalności gospodarczej. 27/28

28 Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach: W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola Fundacji ARTeria jako płatnika składek od początku jej działalności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych Informacja o rozliczeniach Fundacji. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. W 2013 r. składała miesięczne deklaracje do ZUS za okres styczeń grudzień 2013 r. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo. Prezes Zarządu Anna Ochmann Wiceprezes Zarządu Krystyna Sośnierz 28/28