Doing Business International

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doing Business International"

Transkrypt

1 Hanseatic Parliament Doing Business International Biznes międzynarodowy Handwerkskammer Hamburg Dr. Max A. Hogeforster

2 Doing Business International 1. Introduction / wprowadzenie 2. Summary of Project / streszczenie projektu 3. Partner Agreement / umowa partnerska 4. Discussion What is important for such a course /dyskusja 5. Status of current course in Schwerin / inf. dot. Kursu w Schwerinie 6. Discussion How to secure the transfer / dyskusja dot. transferu 7. Further Procedure / kolejne kroki

3 Introduction 1. Introduction 1. Przedstawienie się

4 Basics of project What is a project? Czym jest projekt?

5 Summary of the project / streszczenie projektu 2. Summary of Project Doing Business International 2. Streszczenie projektu Biznes międzynarodowy

6 Doing Business International International activity is important for SMEs in order to strengthen export and to increase sales Międzynarodowa działalność gosp. jest dla MSP waŝna, aby wzmocnić eksport i zwiększyć sprzedaŝ

7 Doing Business International establish Cross-border cooperation s, reduce costs and safeguarding business successes nawiązać współpracę ponadgraniczną, zredukować koszty oraz zabezpieczyć sukces przedsiębiorstwa achieve international exchange of innovations and create transfer uzyskać międzynarodową wymianę innowacji oraz transfer

8 Doing Business International Managers and qualified employees need corresponding qualifications, international competence and experiences: Kadra kierownicza oraz pracownicy potrzebują odpowiednich kwalifikacji, kompetecji oraz doświadczeń międzynarodowych a) a continuous further education course shall be developed - including international competences like business English, intercultural management, international business as well as a practical training abroad a) Kurs dokształcania powinien - zawierać kompetencje międzynarodowe np. j. angielski w biznesie, zarządzanie interkulturowe, biznes międzynarodowy oraz praktykę w zagranicznym zakładzie

9 Doing Business International - the specific needs and necessities of SMEs from the individual Baltic sea countries taken into account. - using experiences, qualification constituents etc. on hand as well as Best Practise solutions from the other BSRs - ending with an official final examination - uwzględniać potrzeby MSP z poszczególnych państw regionu nadbałtyckiego - wykorzystać istniejące doświadczenia oraz przykłady Best Practise z innych państw nadbałtyckich - kończyć się oficjalnym egzaminem

10 Doing Business International b) the developed further education course will be tested practically by the chamber of crafts Schwerin in 2009 b) Opracowany kurs dokształcania zostanie w roku 2009 przetestowany przez Izbę Rzemieślniczą Schwerin

11 Doing Business International c) the course concept with all required documents will then be distributed to all members of the Hanseatic Parliament, so that they can offer this course for a fee - towards their member companies - train further personnel and provide their member enterprises with qualified staff. c) Całościowa koncepcja kursu zostanie następnie udostępniona wszystkim członkom Parlamentu Hanzeatyckiego, aby ci mogli - realizować kursy dla zrzeszonych zakładów - realizować kursy dla innych osób i pozyskać je do pracy w rzemiośle oraz MSP - pobierać opłaty za uczestnictwo w realizowanych kursach

12 Target Groups / grupy docelowe Correspondingly the course focuses at the target groups: Owner of small and medium-sized enterprises Managers and qualified employees of small and medium-sized enterprises Kurs adresowany jest do następujących grup docelowych: Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw Kadra kierownicza oraz specjaliści w MSP

13 Target Groups / Grupy docelowe Younger qualified employees after graduation of the professional education Unemployed qualified employees who can improve their work market opportunities with these qualifications Qualified employees from other economic sectors who can find work in small and medium-sized enterprises with this additional qualification MłodzieŜ po ukończeniu nauki zawodu Osoby bezrobotne, które posiadają kwalifikacje zawodowe i chcą polepszyć swoje szanse na rynku pracy Osoby z innych sektorów gospodarki, które dzięki tym dodatkowym kwalifikacjom chcą znaleść zatrudnienie w sektorze MSP

14 Doing Business International Overall objective is to create a further education course, that is interesting for the people working in SMEs in the region of the partner. Thus the member companies will benefit as well as the organisation, offering the course (by having happy members and earning through participants fees) Głównym celem jest opracowanie kursu dokształcania dla MSP z regionu działalności danej Izby. Z projektu korzyści mają czerpać zarówno przedsiębiorstwa jak i organizacje oferujące kursy (zadowoleni członkowie, pobierane opłaty)

15 Doing Business International - Project duration : 29.September September Funding Project Partner - Czas trwania projektu: 29 września września Wartość projektu partnerów

16 Project Partners / partnerzy projektu 1. Hanse-Parlament 2. Chamber of Crafts Schwerin 3. Chamber of Crafts Warszawa 4. Panevezys Chamber of Crafts 5. Baltic Institute 6. Chamber of Crafts Trondheim 7. Latvian Chamber of Crafts 8. Chamber of Crafts Szczecin

17 Partner Agreement / Umowa partnerska 3. Partner Agreement (Hand out) 3. Umowa partnerska

18 Partner Agreement / Umowa partnerska 1. Together with 6 additional partners both parties are implementing a Leonardo Project from 29th of September 2008 until 29th of September The Partners have received a summary of the project. Both partner work together in a faithful way and mutually promise truthful statements throughout the project implementation.

19 Partner Agreement / Umowa partnerska 2. Costs of the partner, which result from the implementation of the project, will be pre-financed by the partner and refunded by the project funds. The refunding of costs will be implemented like described in Appendix I, which is obligatory for the partner. The Partner understands that costs can not be refunded, if the accounting is not submitted in due time or is not appropriate, i.e. incomplete documentation or missing receipts.

20 Partner Agreement / Umowa partnerska 3. The Partner provides his own contribution by spending working for the project, i.e. by participating in workshops. The therefore agreed organisation of the project is binding. For the calculation of the working time the template of Appendix II shall be used. If the own contributions are not or not complete fulfilled or in case of early termination of the partnership the financial support of the project can be reduced. This may result in a refund of the already given funds.

21 Partner Agreement / Umowa partnerska 4. Agreements on the contents, workings steps, meetings, schedule etc. will be arranged jointly. If decisions with all project partners can not be made in unison, the decision of the majority will be effective.

22 Partner Agreement / Umowa partnerska 5. The Lead partner is liable to the Nationale Agentur Bildung für Europa for any mistakes, failures etc. of the partner. Therefore the partner is responsible towards the lead partner for his own manner and has to indemnify him for any claims, which result from his misconduct. In the event of total or partial incompletion of the obligations of any of the project partners or in the event of material errors in the effective execution of project activities, each cosignatory member of the present Partnership Agreement undertakes to reimburse the Lead Partner any funds that have been unduly received.

23 Partner Agreement / Umowa partnerska 6. For audit purposes, the Lead Partner and the project partners agree to carry out audits and to retain all files, documents and data concerning the project at least for 10 years following the final payment, either in original or as certified copies. The parties agree to make all necessary arrangements to ensure that any audits can be carried out

24 Partner Agreement / Umowa partnerska 7. The Lead Partner has overall responsibility for monitoring the actions undertaken by the project partners on an ongoing basis. Each project partner is obliged to supply the Lead Partner with all information that are necessary for the preparation of reports.

25 Partner Agreement / Umowa partnerska 8. This Partnership Agreement is governed by German Law, being the law of the country of the Lead Partner. No party shall be held liable for not complying with obligations ensuing from this Partnership Agreement should the noncompliance be caused by force majeure. 9. This present Partnership Agreement can only be changed by means of a written amendment that is signed by all project partners.

26 Costs / Koszty 1. Costs of the project partner, which result from the project implementation and are eligible, have to be pre-financed by the project partner. Interest costs of pre-financing are not eligible. 2. For the compensation of the costs the project partner will submit the necessary documentation (receipts, boarding tickets etc.) and the certificate of the spend working time (own contributions).

27 Costs / koszty 3.The following expenditures can be financed and are eligible: - travel and accommodation costs of project partners when participating in workshops - agreed subcontracts commissioned to third parties for special tasks - costs for the development and practical testing of activities and for appropriate informative activities and PR.

28 Maximum rates for personnel time spend Country/ Państwo Manager/ Kierownik Scientist, teacher, Instructor/ Prac. naukowy, docent Qualified employees/ Pracownik wykwalifikowany Administration Administracja Deutschland DE Latvija LV Lietuva LT Norge NO Polska PL Suomi FI

29 Partner Agreement

30 Formal Issues /Kwestie formalne Questions / Clarifications regarding partner agreement or any other formal issues?

31 Discussion / Dyskusja 4. Discussion/Dyskusja What is important for such a course What kind of training? Traget Group? Duration - Part time or full time? Practical training? In which country? Na co naleŝy zwrócić uwagę opracowując takie kursy? Rodzaj szkolenia? Grupa docelowa? Czas trwania w systemie dziennym, wieczorowym? Praktyka zawodowa? W jakim kraju?

32 Mind refreshing Kawa, Herbata Coffee Break

33 Course in Schwerin / Kurs w Schwerinie 5. Status of first course in Schwerin 5. Informacje dot. kursu w Schwerinie

34 Course in Schwerin/ Kurs w Schwerinie Starting : , Ends : , Początek: , koniec Twice a week, Monday and Wednesday 4 8h15 p.m. Dwa razy w tygodniu piątki i środy od 16:00 do 20:15 Fee : 500 per Person Opłata: 500 za osobę

35 Module 1: Business English Moduł 1: Angielski w biznesie 1.1 Business English I (40 Hours): Based on Simply English, English Training 1.1 Angielski w biznesie I (40 godz.) w oparciu o ksiąŝkę Simply English 1.2 Business English II (20 Hours): Communication Skills, simulation of typical situations (job interview, phone conversation etc) 1.2 Angielski w biznesie II (20 godzin): komunikowanie się w j. angielskim, ćwiczenie typowych sytuacji (rozmowy telefoniczne, itp.)

36 Module 2: International Business Moduł 2: Biznes międzynarodowy Macroeconomic trends / trendy makroekonomiczne Reasons to go international / motywy rozpoczynania działalności międzynarodowej Different ways of international activities / róŝne formy działalności międzynarodowej International Marketing / Marketing międzynarodowy E-Business / biznes elektroniczny Qualitymanagement / zarządzanie jakością 35 hours/godzin

37 Module 3: Business in the BSR/ Moduł 3: Biznes w regionie nadbałtyckim Economic markets in the BSR / rynki gospodarcze w regionie nadbałtyckim Law / Taxation in the BSR / przepisy prawne i podatkowe Funding and cooperation possibilities / moŝliwości pozyskania funduszy, moŝliwości współpracy 45 hours/godziny

38 Module 4: Intercultural Management Moduł 4: Zarządzanie interkulturowe Interculturual communication and cooperation Komunikacja interkulturowa i współpraca Human-resource issues Kwestie personalne 30 hours/30 godzin

39 Module 5 : Case study/ Moduł 5: studium przypadku The implementing partner chooses 1 2 international SMEs Partner organizujący kurs wybiera 1-2 firmy działające za granicą Those companies should be authentic and sector specific Przykłady powinny być autentyczne i w miarę moŝliwości dopasowane do danej branŝy The student evaluates the international activity (from preparation, financing, choosing the right partner and country etc. and points out successful ways) Uczestnicy ocenianiają/analizują przykłady (przygotowanie, finansowanie, wybór partnera, państwa, itp.) 15 hours/godzin

40 Module 6.1 : Practical Training / praktyka zawodowa 1. Practical Training Abroad / Praktyka za granicą Three weeks training on the job in a foreign company Trzytygodniowa praktyka w zagranicznym zakładzie 200 hours/godzin

41 Module 6.2 : Practical Training / Praktyka zawodowa 2. Concept for the international activitiy of the own company 2. Koncepcja działalności międzynarodowej dla własnego zakładu 200 hours/godzin

42 Part 7: Final Exam / Moduł 7: egzamin końcowy The course ends with a certificate Doing Business International fo SMEs. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat Biznes międzynarodowy dla MSP Optional, the students can pass a final exam and upon successful passing receive the accredition of the HWK Schwerin and can apply for the EuroPass MoŜliwość otrzymania paszportu edukacyjnego EuroPass

43 Course in Schwerin / Kurs w Schwerinie Module/ Moduł Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Topic/Temat Modul 1.1 Business English I Modul 1.2 Business English II Internationales Business Biznes Międzynarodowy Business in the BSR Biznes w reg. nadbałtyckim Intercultural Management Zarządzanie interkulturowe Case Study Studium Przypadku Modul 6.1 Practical Training / Przygotowanie do praktyki Module 6.2 Training abroad / Praktyka zagraniczna Module 6.3 Internationales Mentoring / międzynarodowy mentoring Total / Łącznie self-study (i.e. concept, final paper) nauczanie samodzielne (koncepcja, praca końcowa) Total /Łącznie Hours spend liczba godzin 40 h 20 h 35 h 45 h 30 h 16 h 20 h 50 h. 30 h. 386 h 300 h 686 h

44 Course in Schwerin

45 Course in Schwerin

46 Discussion /dyskusja 6. Discussion /dyskusja How to secure the transfer Jak zapewnić transfer projektu? What does it need to make such a course successful in our respective region? Jakie warunki muszą być spełnione, aby kurs moŝna było realizować w naszym regionie?

47 Further Procedure / kolejne kroki 7. Further Procedure / kolejne kroki

48 Procedure a) Each project partner takes part at initial workshop in November 2008 a) Udział partnerów w warsztatach inauguracyjnych w listopadzie 2008 b) A concept will be developed for the chamber Schwerin b) Opracowanie koncepcji dla Izby Rzemieślniczej w Schwerinie c) Practical application in Schwerin c) Przetestowanie kursu przez Izbę Schwerin d) The practical application is accompanied by a 2nd workshop d) Drugie warsztaty po zakończeniu kursu w Schwerinie e) A 3 rd Workshop, in which all project partner and all experts take part, transfers the developed measure and trains for the implementation e) Trzecie warsztay, w których udział wezmą wszyscy partnerzy oraz eksperci; transfer kursu oraz trening dot. realizacji Participants should be the responsible people within your institution, working on further training. W warsztatach powinny uczestniczyć osoby, które są odpowiedzialne w Izbach za oświatę

49 Doing Business International Questions? Clarifications?

50 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Dziękuję za uwagę!

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r.

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. IP/09/297 Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego oraz roczne sprawozdania sieci SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela: poziom wdrożenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo