Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi"

Transkrypt

1 Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012 r.

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie str Leczenie zaburzeń psychicznych w placówkach posiadających kontrakt z NFZ str.: 3 2. Inne formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi str.: 4 Powiat Bełchatowski str.: 7 Powiat Brzeziński str.: 9 Powiat Kutnowski str.: 10 Powiat Łaski str.: 11 Powiat Łęczycki str.: 12 Powiat Łowicki str.: 13 Powiat Łódzki Wschodni str.: 14 Powiat Opoczyński str.: 15 Powiat Pabianicki str.: 16 Powiat Pajęczański str.: 18 Powiat Piotrkowski str.: 19 Powiat Poddębicki str.: 21 Powiat Radomszczański str.: 22 Powiat Rawski str.:

3 Powiat Sieradzki str.: 25 Powiat Skierniewicki str.: 27 Powiat Tomaszowski str.: 28 Powiat Wieluński str.: 29 Powiat Wieruszowski str.: 30 Powiat Zduńskowolski str.: 31 Powiat Zgierski str.: 32 Piotrków Trybunalski str.: 19 Łódź str.: 35 Skierniewice str.:

4 Opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat wybranych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim, zaprezentowane w przejrzysty, przyjazny użytkownikowi sposób. Zebrane dane pochodzą m.in. ze strony internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi oraz Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wszystkie dane są aktualne według stanu na wrzesień 2012 r. (na podstawie informacji zamieszczonych na stronie ŁOW NFZ) Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie może być prowadzone: w w ambulatoryjnie (w poradniach), oddziałach szpitalnych, gdzie pacjenci przebywają stale, przez całą dobę, jest to tzw. leczenie stacjonarne, oddziałach dziennych jest to forma leczenia przeznaczona dla pacjentów, niewymagających leczenia całodobowego np. dla osób, które właśnie ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych lub zawodowych. Do lekarza psychiatry oraz poradni leczenia uzależnień skierowanie nie jest wymagane. Aby skorzystać z porady psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza POZ lub psychiatry). Leczenie ambulatoryjne W poradni zdrowia psychicznego (także w poradni dla dzieci i młodzieży oraz innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia, dla osób z autyzmem dziecięcym) oraz w leczeniu środowiskowym (domowym): pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych; pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki; w uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego; - 3 -

5 W poradni leczenia uzależnień pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień; leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu. Leczenie środowiskowe (domowe) Zespół leczenia środowiskowego (domowego) udziela pacjentowi porad w miejscu stałego pobytu. Świadczenia te ujęte są w kompleksowy program terapeutyczny Szpital (leczenie stacjonarne) i Izba przyjęć Przez całą dobę pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostyczno-terapeutycznych) w Izbie Przyjęć. Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania. Podczas leczenia szpitalnego pacjent ma zapewnione bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, świadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapia), działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin oraz inne świadczenia związane z pobytem. Ośrodek dzienny W trakcie leczenia pacjent ma zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapię) i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. (na podstawie informacji zamieszczonych na stronie ŁUW w Łodzi) Środowiskowe Domy Samopomocy Są to placówki, które zapewniają wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi w trybie dziennym. Mogą także prowadzić miejsca całodobowe okresowego pobytu. Dzięki ich funkcjonowaniu realnym staje się przeciwdziałanie umieszczaniu chorych w placówkach opieki całodobowej, a jednocześnie odciążane są rodziny tych osób poprzez uzyskanie wsparcia merytorycznego i pomocy w opiece nad - 4 -

6 chorym w jego środowisku rodzinnym. Środowiskowe domy samopomocy korzystnie wpływają na ograniczenie procesu marginalizacji i izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Obszary, na których koncentruje się działalność środowiskowych domów samopomocy obejmują: Trening umiejętności życia codziennego, Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, Terapię zajęciową, Poradnictwo psychologiczne i socjalne, Psychoedukację. Domy Pomocy Społecznej Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. Domy pomocy społecznej są przeznaczone dla: osób w podeszłym wieku; osób przewlekle somatycznie chorych; osób przewlekle psychicznie chorych; dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; osób niepełnosprawnych fizycznie. Ustawa o pomocy społecznej określa m.in. najważniejsze standardy, według których muszą być wykonywane usługi, świadczone w placówkach zapewniających opiekę całodobową, w tym w domach pomocy społecznej. W zakresie usług pielęgnacyjnych są to: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby; opieka higieniczna; niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych; ułatwianie i umożliwianie kontaktów z otoczeniem. Z kolei usługi bytowe to: zapewnienie miejsca pobytu; dbałość o wyżywienie; utrzymanie czystości. Centra Integracji Społecznej Usługi Centrum Integracji Społecznej skierowane są do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub - 5 -

7 ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Podstawowym zadaniem CIS jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. Ośrodki Interwencji Kryzysowej Celem działań podejmowanych w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Kryzys może wystąpić, gdy osoba zostanie poddana nadmiernemu stresowi, który sprawia, że niemożliwe staje się jej prawidłowe funkcjonowanie. Sytuacja kryzysowa może zostać wywołana zarówno jednym wydarzeniem jak i kilkoma zdarzeniami występującymi w niewielkich odstępach czasu (np. wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby, rozwód, problemy małżeńskie lub rodzinne, choroba somatyczna własna lub osoby bliskiej, uzależnienia, doznanie przemocy, gwałt, problemy w pracy). W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy. Zakład aktywności zawodowej Jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, która zatrudnia osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Oprócz zatrudnienia, zakład aktywności zawodowej przygotowuje te osoby do funkcjonowania w otwartym środowisku (poprzez rehabilitację zawodową i społeczną) oraz wspiera w realizacji samodzielnego, niezależnego życia

8 POWIAT BEŁCHATOWSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH NZOZ Twoje Centrum Medyczne Bełchatów 1 Maja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Bełchatów Opalowa Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Bełchatów Opalowa PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka LECZENIE STACJONARNE ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Szczerców Dubie IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka

9 ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Bełchatowie ul. Św. Barbary Bełchatów (044) Samopomocy w Walewicach Walewice Zelów (044) Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zabłoty Zelów (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bełchatowie ul. Czapliniecka Bełchatów (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana Bełchatów (44) , (42)

10 POWIAT BRZEZIŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach Brzeziny Bohaterów Warszawy NZOZ MEDICAL-MED Brzeziny Tulipanowa 8 (046) NZOZ Lekarzy Rodzinnych L.Korzon, J.Kuryłek, B.Onisk-Strąk Spółka Partnerska Jeżów Jana Sobieskiego 9 (046) PORADNIA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach Brzeziny Marii Skłodowskiej-Curie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa Jeżów tel. (046) dla kobiet przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ul. Sienkiewicza Brzeziny (46)

11 POWIAT KUTNOWSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy Kutno Kościuszki NZOZ MEDYK Sp. z o.o Kutno Grunwaldzka 2 (024) PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kutnowski Szpital Samorządowy Kutno Kościuszki ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Kutnie ul. Wyszyńskiego Kutno (024) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Oporowska Kutno tel. (024) Wojszyce Bedlno tel. (024) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej Wola Chruścińska Łanięta tel. (024) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie ul. Oporowska Kutno (24) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego Kutno (24)

12 POWIAT ŁASKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku Łask Warszawska PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku Łask Warszawska ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej Dąbrowa Widawska Widawa (043) Samopomocy w Łasku ul. Kościuszki Łask (043) Samopomocy w Sędziejowicach ul. Wieluńska Sędziejowice (043) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Chorzeszowie Chorzeszów Wodzierady (043) dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łasku ul. Narutowicza Łask (43) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łasku ul. Objazdowa Łask (43)

13 POWIAT ŁĘCZYCKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łęczycy Łęczyca Zachodnia PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łęczycy Łęczyca Zachodnia ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Łęczycy al. Jana Pawła II Łęczyca (024) interia.pl DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach Karsznice Góra Św. Małgorzaty tel. (024) fax (042) dla osób przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy ul. Sienkiewicza 31, Łęczyca (24)

14 POWIAT ŁOWICKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VitaMed Gabinet psychiatryczny Łowicz 3 Maja 6 (046) Łowicz Armii Krajowej PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Łowicz Kaliska 6 (046) ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Łowiczu ul. 3 Maja Łowicz (046) Dom Pomocy Społecznej "Borówek" im. Krystyny Bochenek w Borówku DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Borówek 56, Bielawy tel. (046) dla osób przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego Łowicz bd

15 POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowie Koluszki Korczaka 5 (044) Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie Tuszyn Żeromskiego 24/ ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) LECZENIE STACJONARNE Prywatna Klinika Psychiatryczna INVENTIVA Tuszyn Polna 16/ ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Justynowie ul. Łódzka Justynów/Gmina Andrespol (042) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Lisowice Koluszki tel. (044) dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska Andrespol tel. (042) dla osób przewlekle psychicznie chorych

16 POWIAT OPOCZYŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED s.c. Opoczno Partyzantów 1A PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Opoczno Szpitalna ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Olszowcu Olszowiec Sławno (044) Samopomocy w Opocznie ul. Westerplatte Opoczno (044) OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opocznie ul. Armii Krajowej Opoczno (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2a Opoczno (44) , (44) , (44) , (44)

17 POWIAT PABIANICKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Poradnia Psychologiczna dla Dzieci Pabianice Jana Pawła II Pabianice Jana Pawła II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SELWA Pabianice Pułaskiego PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów Zgoda Konstantynów Łódzki 8-go Marca 1 (042) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego Pabianice Grobelna 8 (042) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAC-MED Pabianice Podleśna 4/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SELWA Pabianice Pułaskiego PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II 68 (042) ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów Zgoda Konstantynów Łódzki 8-go Marca ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH LECZENIE STACJONARNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (KOBIECY I MĘSKI) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II

18 IZBA PRZYJĘĆ PSYCHIATRYCZNA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy PSOUU w Pabianicach ul. Moniuszki Pabianice (042) Samopomocy w Drzewocinach Drzewociny Dłutów (044) Samopomocy w Ksawerowie Samopomocy w Pabianicach ul. Jana Pawła II Ksawerów ul. Cicha Pabianice (042) (042) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Pod Dębami ul. Bechcice Konstantynów Łódzki tel. (042) dla kobiet przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ul. Waryńskiego Pabianice (42) , (42)

19 POWIAT PAJĘCZAŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Pajęczno Wiśniowa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Pajęczno Wiśniowa PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Pajęczno Wiśniowa ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Bobrownikach Bobrowniki Działoszyn (043) Samopomocy w Niżankowicach Niżankowice 1a Działoszyn URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja Pajęczno (34) , (34)

20 POWIAT PIOTRKOWSKI i m. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne SZANSA Piotrków Trybunalski Wysoka 21 (044) PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 3- go Maja Rakowska PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży Piotrków Trybunalski Juliusza Słowackiego PORADNIA LECZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej W Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski Broniewskiego LECZENIE STACJONARNE ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski Rakowska ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego Piotrków Trybunalski (044) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Przystań we Wronikowie Wroników 26, Rozprza tel. (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku Łochyńsko 75 A Rozprza tel. (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych

21 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Norwida 4 (parter) Piotrków Trybunalski (44) (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim al. 3 Maja Piotrków Trybunalski (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego Piotrków Trybunalski (44)

22 POWIAT PODDĘBICKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni ZDROWIE Poddębice Zielona 2A PORADNIA LECZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni ZDROWIE Poddębice Zielona 2A ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Czepowie Czepów Uniejów (043) bd Samopomocy w Pęczniewie ul. Osiedle 40-lecia PRL Pęczniew (043) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie Stary Gostków Wartkowice tel. (043) dla osób przewlekle psychicznie chorych OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Poddębicach ul. Łęczycka Poddębice (43) , w. 103 URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ul. Polna Poddębice (43) , (43)

23 POWIAT RADOMSZCZAŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko Przedborska 39/ PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko Przedborska 39/ ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH LECZENIE STACJONARNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Gaju Samopomocy w Krępie Gaj 1 Przedbórz (044) Krępa Lgota Wielka (044) Samopomocy w Radomsku ul. Stara Droga Radomsko (044) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach Radziechowice Pierwsze nr 2, Ładzice tel. (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych

24 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomsku ul. Piastowskiej Radomsko (44) CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Centrum Integracji Społecznej w Radomsku ul. Kopiec Radomsko URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ul. Tysiąclecia Radomsko (44) do

25 POWIAT RAWSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Verbena Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska REMEDIUM Spółka Cywilna Rawa Mazowiecka Krakowska Rawa Mazowiecka Konstytucji 3-go Maja 9b PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka Niepodległości 8 (046) ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II Biała Rawska (046) OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka Rawa Mazowiecka (46) , , URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ul. 1-go Maja 1a Rawa Mazowiecka (46)

26 POWIAT SIERADZKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH LECZENIE STACJONARNE Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka

27 IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ (od alkoholu) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny ARKA Męcka Wola Męcka Wola 48A (042) Samopomocy w Rożdżałach ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Rożdżały Warta (043) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Witowie, ul. Wspólna Burzenin bd dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach Rożdżały Warta (043) dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Biskupice Sieradz (043) dla osób przewlekle psychicznie chorych mężczyzn ul. Dominikańska Sieradz (043) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu ul. Polna 18/ Sieradz (43) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu ul. Wojska Polskiego Sieradz (43) , (43)

28 POWIAT SKIERNIEWICKI i m. SKIERNIEWICE PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Skierniewice Jagiellońska PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ESKULAP Skierniewice Sobieskiego 29 (046) Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów Skierniewice Sienkiewicza Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Skierniewice Wita Stwosza PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Skierniewice Nowobielańska DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Złota Rybka w Kochanowie Kochanów Głuchów tel fax (048) dla osób przewlekle psychicznie chorych OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Skierniewicach ul. Kozietulskiego Skierniewice (046) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach al. Niepodległości Skierniewice (46) fax: (46)

29 POWIAT TOMASZOWSKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Graniczna 63 (044) PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki Graniczna 63 (044) Graniczna 63 (044) LECZENIE STACJONARNE ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 35 (044) ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szkolna 14 a Tomaszów Mazowiecki (044) OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego Tomaszów Mazowiecki (44) , (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3- go Maja Tomaszów Mazowiecki (44) fax: (44)

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OPRACOWAŁ: WITOLD PONIKŁO ŁÓDŹ WRZESIEŃ 2005 LUTY 2006 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Zatwierdzam do wdrożenia Minister Zdrowia Organizacja zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, MZiOS Warszawa, SPIS

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo