Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi"

Transkrypt

1 Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012 r.

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie str Leczenie zaburzeń psychicznych w placówkach posiadających kontrakt z NFZ str.: 3 2. Inne formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi str.: 4 Powiat Bełchatowski str.: 7 Powiat Brzeziński str.: 9 Powiat Kutnowski str.: 10 Powiat Łaski str.: 11 Powiat Łęczycki str.: 12 Powiat Łowicki str.: 13 Powiat Łódzki Wschodni str.: 14 Powiat Opoczyński str.: 15 Powiat Pabianicki str.: 16 Powiat Pajęczański str.: 18 Powiat Piotrkowski str.: 19 Powiat Poddębicki str.: 21 Powiat Radomszczański str.: 22 Powiat Rawski str.:

3 Powiat Sieradzki str.: 25 Powiat Skierniewicki str.: 27 Powiat Tomaszowski str.: 28 Powiat Wieluński str.: 29 Powiat Wieruszowski str.: 30 Powiat Zduńskowolski str.: 31 Powiat Zgierski str.: 32 Piotrków Trybunalski str.: 19 Łódź str.: 35 Skierniewice str.:

4 Opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat wybranych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim, zaprezentowane w przejrzysty, przyjazny użytkownikowi sposób. Zebrane dane pochodzą m.in. ze strony internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi oraz Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wszystkie dane są aktualne według stanu na wrzesień 2012 r. (na podstawie informacji zamieszczonych na stronie ŁOW NFZ) Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie może być prowadzone: w w ambulatoryjnie (w poradniach), oddziałach szpitalnych, gdzie pacjenci przebywają stale, przez całą dobę, jest to tzw. leczenie stacjonarne, oddziałach dziennych jest to forma leczenia przeznaczona dla pacjentów, niewymagających leczenia całodobowego np. dla osób, które właśnie ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych lub zawodowych. Do lekarza psychiatry oraz poradni leczenia uzależnień skierowanie nie jest wymagane. Aby skorzystać z porady psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza POZ lub psychiatry). Leczenie ambulatoryjne W poradni zdrowia psychicznego (także w poradni dla dzieci i młodzieży oraz innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia, dla osób z autyzmem dziecięcym) oraz w leczeniu środowiskowym (domowym): pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych; pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki; w uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego; - 3 -

5 W poradni leczenia uzależnień pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień; leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu. Leczenie środowiskowe (domowe) Zespół leczenia środowiskowego (domowego) udziela pacjentowi porad w miejscu stałego pobytu. Świadczenia te ujęte są w kompleksowy program terapeutyczny Szpital (leczenie stacjonarne) i Izba przyjęć Przez całą dobę pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostyczno-terapeutycznych) w Izbie Przyjęć. Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania. Podczas leczenia szpitalnego pacjent ma zapewnione bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, świadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapia), działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin oraz inne świadczenia związane z pobytem. Ośrodek dzienny W trakcie leczenia pacjent ma zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapię) i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. (na podstawie informacji zamieszczonych na stronie ŁUW w Łodzi) Środowiskowe Domy Samopomocy Są to placówki, które zapewniają wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi w trybie dziennym. Mogą także prowadzić miejsca całodobowe okresowego pobytu. Dzięki ich funkcjonowaniu realnym staje się przeciwdziałanie umieszczaniu chorych w placówkach opieki całodobowej, a jednocześnie odciążane są rodziny tych osób poprzez uzyskanie wsparcia merytorycznego i pomocy w opiece nad - 4 -

6 chorym w jego środowisku rodzinnym. Środowiskowe domy samopomocy korzystnie wpływają na ograniczenie procesu marginalizacji i izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Obszary, na których koncentruje się działalność środowiskowych domów samopomocy obejmują: Trening umiejętności życia codziennego, Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, Terapię zajęciową, Poradnictwo psychologiczne i socjalne, Psychoedukację. Domy Pomocy Społecznej Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. Domy pomocy społecznej są przeznaczone dla: osób w podeszłym wieku; osób przewlekle somatycznie chorych; osób przewlekle psychicznie chorych; dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; osób niepełnosprawnych fizycznie. Ustawa o pomocy społecznej określa m.in. najważniejsze standardy, według których muszą być wykonywane usługi, świadczone w placówkach zapewniających opiekę całodobową, w tym w domach pomocy społecznej. W zakresie usług pielęgnacyjnych są to: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby; opieka higieniczna; niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych; ułatwianie i umożliwianie kontaktów z otoczeniem. Z kolei usługi bytowe to: zapewnienie miejsca pobytu; dbałość o wyżywienie; utrzymanie czystości. Centra Integracji Społecznej Usługi Centrum Integracji Społecznej skierowane są do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub - 5 -

7 ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Podstawowym zadaniem CIS jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. Ośrodki Interwencji Kryzysowej Celem działań podejmowanych w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Kryzys może wystąpić, gdy osoba zostanie poddana nadmiernemu stresowi, który sprawia, że niemożliwe staje się jej prawidłowe funkcjonowanie. Sytuacja kryzysowa może zostać wywołana zarówno jednym wydarzeniem jak i kilkoma zdarzeniami występującymi w niewielkich odstępach czasu (np. wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby, rozwód, problemy małżeńskie lub rodzinne, choroba somatyczna własna lub osoby bliskiej, uzależnienia, doznanie przemocy, gwałt, problemy w pracy). W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy. Zakład aktywności zawodowej Jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, która zatrudnia osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Oprócz zatrudnienia, zakład aktywności zawodowej przygotowuje te osoby do funkcjonowania w otwartym środowisku (poprzez rehabilitację zawodową i społeczną) oraz wspiera w realizacji samodzielnego, niezależnego życia

8 POWIAT BEŁCHATOWSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH NZOZ Twoje Centrum Medyczne Bełchatów 1 Maja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Bełchatów Opalowa Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Bełchatów Opalowa PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka LECZENIE STACJONARNE ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Szczerców Dubie IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka

9 ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Bełchatowie ul. Św. Barbary Bełchatów (044) Samopomocy w Walewicach Walewice Zelów (044) Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zabłoty Zelów (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bełchatowie ul. Czapliniecka Bełchatów (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana Bełchatów (44) , (42)

10 POWIAT BRZEZIŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach Brzeziny Bohaterów Warszawy NZOZ MEDICAL-MED Brzeziny Tulipanowa 8 (046) NZOZ Lekarzy Rodzinnych L.Korzon, J.Kuryłek, B.Onisk-Strąk Spółka Partnerska Jeżów Jana Sobieskiego 9 (046) PORADNIA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach Brzeziny Marii Skłodowskiej-Curie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa Jeżów tel. (046) dla kobiet przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ul. Sienkiewicza Brzeziny (46)

11 POWIAT KUTNOWSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy Kutno Kościuszki NZOZ MEDYK Sp. z o.o Kutno Grunwaldzka 2 (024) PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kutnowski Szpital Samorządowy Kutno Kościuszki ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Kutnie ul. Wyszyńskiego Kutno (024) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Oporowska Kutno tel. (024) Wojszyce Bedlno tel. (024) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej Wola Chruścińska Łanięta tel. (024) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie ul. Oporowska Kutno (24) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego Kutno (24)

12 POWIAT ŁASKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku Łask Warszawska PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku Łask Warszawska ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej Dąbrowa Widawska Widawa (043) Samopomocy w Łasku ul. Kościuszki Łask (043) Samopomocy w Sędziejowicach ul. Wieluńska Sędziejowice (043) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Chorzeszowie Chorzeszów Wodzierady (043) dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łasku ul. Narutowicza Łask (43) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łasku ul. Objazdowa Łask (43)

13 POWIAT ŁĘCZYCKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łęczycy Łęczyca Zachodnia PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łęczycy Łęczyca Zachodnia ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Łęczycy al. Jana Pawła II Łęczyca (024) interia.pl DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach Karsznice Góra Św. Małgorzaty tel. (024) fax (042) dla osób przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy ul. Sienkiewicza 31, Łęczyca (24)

14 POWIAT ŁOWICKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VitaMed Gabinet psychiatryczny Łowicz 3 Maja 6 (046) Łowicz Armii Krajowej PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Łowicz Kaliska 6 (046) ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Łowiczu ul. 3 Maja Łowicz (046) Dom Pomocy Społecznej "Borówek" im. Krystyny Bochenek w Borówku DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Borówek 56, Bielawy tel. (046) dla osób przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego Łowicz bd

15 POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowie Koluszki Korczaka 5 (044) Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie Tuszyn Żeromskiego 24/ ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) LECZENIE STACJONARNE Prywatna Klinika Psychiatryczna INVENTIVA Tuszyn Polna 16/ ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Justynowie ul. Łódzka Justynów/Gmina Andrespol (042) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Lisowice Koluszki tel. (044) dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska Andrespol tel. (042) dla osób przewlekle psychicznie chorych

16 POWIAT OPOCZYŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED s.c. Opoczno Partyzantów 1A PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Opoczno Szpitalna ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Olszowcu Olszowiec Sławno (044) Samopomocy w Opocznie ul. Westerplatte Opoczno (044) OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opocznie ul. Armii Krajowej Opoczno (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2a Opoczno (44) , (44) , (44) , (44)

17 POWIAT PABIANICKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Poradnia Psychologiczna dla Dzieci Pabianice Jana Pawła II Pabianice Jana Pawła II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SELWA Pabianice Pułaskiego PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów Zgoda Konstantynów Łódzki 8-go Marca 1 (042) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego Pabianice Grobelna 8 (042) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAC-MED Pabianice Podleśna 4/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SELWA Pabianice Pułaskiego PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II 68 (042) ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów Zgoda Konstantynów Łódzki 8-go Marca ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH LECZENIE STACJONARNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (KOBIECY I MĘSKI) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II

18 IZBA PRZYJĘĆ PSYCHIATRYCZNA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne Pabianice Jana Pawła II ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy PSOUU w Pabianicach ul. Moniuszki Pabianice (042) Samopomocy w Drzewocinach Drzewociny Dłutów (044) Samopomocy w Ksawerowie Samopomocy w Pabianicach ul. Jana Pawła II Ksawerów ul. Cicha Pabianice (042) (042) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Pod Dębami ul. Bechcice Konstantynów Łódzki tel. (042) dla kobiet przewlekle psychicznie chorych URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ul. Waryńskiego Pabianice (42) , (42)

19 POWIAT PAJĘCZAŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Pajęczno Wiśniowa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Pajęczno Wiśniowa PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Pajęczno Wiśniowa ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Bobrownikach Bobrowniki Działoszyn (043) Samopomocy w Niżankowicach Niżankowice 1a Działoszyn URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja Pajęczno (34) , (34)

20 POWIAT PIOTRKOWSKI i m. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne SZANSA Piotrków Trybunalski Wysoka 21 (044) PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 3- go Maja Rakowska PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży Piotrków Trybunalski Juliusza Słowackiego PORADNIA LECZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej W Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski Broniewskiego LECZENIE STACJONARNE ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski Rakowska ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego Piotrków Trybunalski (044) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Przystań we Wronikowie Wroników 26, Rozprza tel. (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku Łochyńsko 75 A Rozprza tel. (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych

21 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Norwida 4 (parter) Piotrków Trybunalski (44) (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim al. 3 Maja Piotrków Trybunalski (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego Piotrków Trybunalski (44)

22 POWIAT PODDĘBICKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni ZDROWIE Poddębice Zielona 2A PORADNIA LECZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni ZDROWIE Poddębice Zielona 2A ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Czepowie Czepów Uniejów (043) bd Samopomocy w Pęczniewie ul. Osiedle 40-lecia PRL Pęczniew (043) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie Stary Gostków Wartkowice tel. (043) dla osób przewlekle psychicznie chorych OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Poddębicach ul. Łęczycka Poddębice (43) , w. 103 URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ul. Polna Poddębice (43) , (43)

23 POWIAT RADOMSZCZAŃSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko Przedborska 39/ PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko Przedborska 39/ ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH LECZENIE STACJONARNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Gaju Samopomocy w Krępie Gaj 1 Przedbórz (044) Krępa Lgota Wielka (044) Samopomocy w Radomsku ul. Stara Droga Radomsko (044) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach Radziechowice Pierwsze nr 2, Ładzice tel. (044) dla osób przewlekle psychicznie chorych

24 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomsku ul. Piastowskiej Radomsko (44) CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Centrum Integracji Społecznej w Radomsku ul. Kopiec Radomsko URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ul. Tysiąclecia Radomsko (44) do

25 POWIAT RAWSKI PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Verbena Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska REMEDIUM Spółka Cywilna Rawa Mazowiecka Krakowska Rawa Mazowiecka Konstytucji 3-go Maja 9b PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka Niepodległości 8 (046) ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II Biała Rawska (046) OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka Rawa Mazowiecka (46) , , URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ul. 1-go Maja 1a Rawa Mazowiecka (46)

26 POWIAT SIERADZKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH LECZENIE STACJONARNE Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED Sp. z o.o. Sieradz Polskiej Organizacji Wojskowej ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka

27 IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ (od alkoholu) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny ARKA Męcka Wola Męcka Wola 48A (042) Samopomocy w Rożdżałach ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Rożdżały Warta (043) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Witowie, ul. Wspólna Burzenin bd dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach Rożdżały Warta (043) dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Biskupice Sieradz (043) dla osób przewlekle psychicznie chorych mężczyzn ul. Dominikańska Sieradz (043) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu ul. Polna 18/ Sieradz (43) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu ul. Wojska Polskiego Sieradz (43) , (43)

28 POWIAT SKIERNIEWICKI i m. SKIERNIEWICE PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Skierniewice Jagiellońska PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ESKULAP Skierniewice Sobieskiego 29 (046) Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów Skierniewice Sienkiewicza Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Skierniewice Wita Stwosza PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Skierniewice Nowobielańska DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Złota Rybka w Kochanowie Kochanów Głuchów tel fax (048) dla osób przewlekle psychicznie chorych OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Skierniewicach ul. Kozietulskiego Skierniewice (046) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach al. Niepodległości Skierniewice (46) fax: (46)

29 POWIAT TOMASZOWSKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Graniczna 63 (044) PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki Graniczna 63 (044) Graniczna 63 (044) LECZENIE STACJONARNE ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 35 (044) ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szkolna 14 a Tomaszów Mazowiecki (044) OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Barlickiego Tomaszów Mazowiecki (44) , (44) URZĘDY PRACY (PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3- go Maja Tomaszów Mazowiecki (44) fax: (44)

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2014 r.

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2014 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2014 r. 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. OPIEKA AMBULATORYJNA...

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Aktualizacja wybranych danych wg stanu na 2011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2015 r.

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2015 r. Dokument został opracowany w Departamencie Polityki

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2013 r. 1 Spis treści WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne.

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Aleksandrów Łódzki SP ZOZ Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 tel. (042) 712-00-26 Andrespol NZOZ "Medar" ul. Rokicińska

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 52 31. WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka 123 44 635 85 34

WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 52 31. WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka 123 44 635 85 34 NAZWA ZAKRESU NAZWA SWIADCZENIODAWCY MIASTO ULICA REJESTRACJA TEL BRACHYTERAPIA - PAKIET WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 55 01 CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016 r.

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016 r. Dokument został opracowany w Departamencie Polityki

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Nazwa i adres szpitala Obywatele RP 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

NZOZ - Biznes Partner Med Skierniewice Kopernika 9a 46 833 20 23. Centrum Dializa Sp. z o.o. Łask Warszawska 62A 43 676 10 11

NZOZ - Biznes Partner Med Skierniewice Kopernika 9a 46 833 20 23. Centrum Dializa Sp. z o.o. Łask Warszawska 62A 43 676 10 11 NAZWA ZAKRESU NAZWA SWIADCZENIODAWCY MIASTO ULICA REJESTRACJA TEL ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ-

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Miasto Łódź

REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Miasto Łódź REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO * - z mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1831) decyzje określony

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1074/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. ze zm. Wojewódzkie samorządowe

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

110056 SP ZOZ USK NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZ 0 6 6 161

110056 SP ZOZ USK NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZ 0 6 6 161 Kod OW Świadczeniodawca REJESTRACJA POBRANIE WYNIK ZATWIERDZONE 110006 ICZMP 0 12 0 571 110007 MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU 0 36 17 201 110009 III SZPITAL MIEJSKI IM. DR KAROLA JONSCHERA

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2014/2015

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2014/2015 Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski Łęczycki Łowicki Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenie 'MONAR-MARKOT'

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Zelów 0-44 634-19-40 dpszabloty@wp.pl

WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Zelów 0-44 634-19-40 dpszabloty@wp.pl WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Lp. Nazwa Miejscowość/Ulica Kod Miejscowość/Miasto/ Kier. Telefon/ Fax. Objęcie opieką Uwagi Gmina Powiat bełchatowski Dąbrowskiego 2 400 Bełchatów 0-44

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna Oferujemy dostęp do Wideotłumacza

Lista referencyjna Oferujemy dostęp do Wideotłumacza Lista referencyjna Oferujemy dostęp do Wideotłumacza języka migowego. Zaufało nam i skorzystało z naszych usług wiele urzędów, instytucji i firm. Listę kilku z nich zamieściliśmy poniżej i zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Lp. Nazwa Miejscowość/Ulica Kod Miejscowość/Miasto Kier. Telefon/ Objęcie opieką Uwagi Fax. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Powiat bełchatowski Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2013 r.

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2013 r. PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2013 r. Powiat Nazwa instytucji Adres Telefon kontaktowy Świadczenie pomocy Nocleg Wydawanie posiłków Inna pomoc Miejskie Bezdomnych

Bardziej szczegółowo

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-03 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 09:00 17:00 SALVE MEDICA UL. SZPARAGOWA 10 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-07 ŁÓDZKI WSCHODNI KOLUSZKI 09:00 17:00 NZOZ MEDKOL UL. PRZEJAZD 6 SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2013/2014

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2013/2014 Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2013/2014 Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2610 OBWIESZCZENIE NR 12/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2012/2013

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2012/2013 Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2012/2013 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych w Bełchatowie 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - miejsca noclegowe i wydawanie posiłków

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - miejsca noclegowe i wydawanie posiłków 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Do kogo jest Lp. Nazwa placówki Rodzaj pomocy kierowana usługa Powiat Miejscowość Ulica Kontakt Liczba miejsc 1 2 3 4 5 6 PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2015/2016

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2015/2016 PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2015/2016 Powiat Nazwa instytucji Adres Bełchatowski Schronisko dla bezdomnych 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 7A

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2611 OBWIESZCZENIE NR 13/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja sprawozdań z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2009 roku

Weryfikacja sprawozdań z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2009 roku L.P. Świadcz Nazwa Świadczeniodawcy Ulica Miasto Opis błędu/problem Umowa i kod techniczny (centralny) brakujących w sprawozdaniu komórek 1 100011 SP ZOZ Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli na rok 2009 r. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Plan kontroli na rok 2009 r. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej - jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Plan kontroli na rok 2009 r. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej / nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 3435 OBWIESZCZENIE NR 14/13 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu 1 WND-RPLD.02.06.00-00-001/09

Bardziej szczegółowo

97-400 Bełchatów. 3 posiłki dziennie, dla dzieci bez ograniczeń. 97-400 Bełchatów. 95-060 12 0 ul. Św. Anny 35 tel. (46) 874-02-59 Brzeziny

97-400 Bełchatów. 3 posiłki dziennie, dla dzieci bez ograniczeń. 97-400 Bełchatów. 95-060 12 0 ul. Św. Anny 35 tel. (46) 874-02-59 Brzeziny PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - miejsca noclegowe i wydawanie posiłków 2010/2011 1 2 3 6 7 9 10 Lp. Ilość miejsc Ilość wydawanych Powiat Nazwa placówki

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r.

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r. Liczba dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych Tab. 1 Lp. Nazwa i adres placówki Liczba dzieci przebywających w placówce stan na 31.12.2011 r. Liczba dzieci przyjętych

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

4. Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1 punkt w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy, ul. Kaliska 13

4. Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1 punkt w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy, ul. Kaliska 13 1. Starostwo Powiatowe w Brzezinach 1 punkt w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja Nr 5 punkt czynny: w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2612 OBWIESZCZENIE NR 14/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10 UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL 1. im. Heleny Kretz 2. Fundacja II ego u 3. Politechniki ej 4. Politechniki ej-filia Wykładowa w Aleksandrowie m 5.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@wp.pl http://www.3wiek.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe Na podstawie art. 48a ust. 1, 2 i 3 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM 2011/2012

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM 2011/2012 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19 B 44 733 05 96 codziennie w godz. 6.00 22.00 Powiat Nazwa instytucji Adres Telefon Bełchatowski Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT bezdomnych prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego

INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego Lp. Powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub organ prowadzący (w przypadku placówek niepublicznych) Nazwa centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 12/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

OBWIESZCZENIE NR 12/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa OBWIESZCZENIE NR 12/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa Na podstawie art. 46a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

ambulatoryjnej opieki LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ambulatoryjnej opieki LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ujazd Świadczeniodawca świadczący usługi w zakresie ambulatoryjnej i wyjazdowej, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu adres i nr telefonu NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY POZ

Bardziej szczegółowo

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. MOSiR Orlik Łódź-Górna, ul.

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. MOSiR Orlik Łódź-Górna, ul. KOORDYNATOR: Zbigniew Andrzejak TEL: 60949202 MAIL: zbigniewandrzejak@interia.pl bełchatowski Bełchatów kutnowski Kutno kutnowski Kutno kutnowski Kutno Orlik Bełchatów 206-0-4 0:00 Szymon Serwa 660 743

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres placówki

Nazwa i adres placówki ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PS.II.9421.9.2014 REJESTR WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNYCH I INTERWENCYJNYCH OŚRODKACH PREADOPCYJNYCH*

Bardziej szczegółowo

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Dzień tygodnia telefon "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW ZAWADY 18 K ZAWADY 18 K 2015 07 04 sob. "MEDICA"

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@uni.lodz.pl http://www.3wiek.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego

INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego Lp. Powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub organ prowadzący (w przypadku placówek niepublicznych) Nazwa centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r.

Harmonogram postojów mammobusów w okresie październik-grudzień 2014 r. NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-01 RADOMSKO URZĄD MIASTA UL. TYSIĄCLECIA 5 09:00 17:00 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2014-10-02 WIELUŃ WIELUŃSKI DOM KULTURY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5 09:00 17:00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. 583 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego

INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego INFORMATOR Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego Lp. Powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub organ prowadzący (w przypadku placówek niepublicznych) Nazwa centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Data wpisu Pełna nazawa Ulica kod Miejscowość Nazwa jednostki

Data wpisu Pełna nazawa Ulica kod Miejscowość Nazwa jednostki lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Numer ewidencji Data wpisu Pełna nazawa Ulica kod Miejscowość Nazwa jednostki 882 04.08.2004 889 04.08.2004 DZIAŁ DIAGNOSTYKI S & S UL.PARTYZANTÓW 30

Bardziej szczegółowo

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ:

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ: DIAGNOZA AUTYZMU - nozologiczna (ustalenie rozpoznania w sensie medycznym, występuje lub nie występuje autyzm lub całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, rozpoznanie jednostki chorobowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 Białystok 2012 1 Podmioty uczestniczące w Powiatowym Programie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

REJESTR WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH

REJESTR WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PS.II.9421.10.2015 REJESTR WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNYCH I INTERWENCYJNYCH OŚRODKACH PREADOPCYJNYCH*

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz.

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@uni.lodz. http://www.3wiek.uni.lodz.

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 15 kwietnia 2014 r Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Przyznana punktacja. Hipoterapia szansą na aktywniejsze życie

Przyznana punktacja. Hipoterapia szansą na aktywniejsze życie Załącznik do Uchwały Nr 415/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia roku Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Placówki ambulatoryjne SP ZOZ Miejski 90-422 Łódź Czynne: pon. pt. 10.00-18.00 ul. Piotrkowska 67 Przyjmowane są osoby w wieku do 24 lat Profilaktyczno tel. (042) 632-75-40 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy dla osób bezdomnych sezon zimowy 2010/2011. 44 733 05 96 ul. Czapliniecka 19 B, 97-400 Bełchatów

Placówki udzielające pomocy dla osób bezdomnych sezon zimowy 2010/2011. 44 733 05 96 ul. Czapliniecka 19 B, 97-400 Bełchatów Placówki udzielające pomocy dla osób bezdomnych sezon zimowy 2010/2011 Powiat Bełchatowski Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenie MONAR-MARKOT Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa Partenra Adres Partnera Kierownik Podprojektu Nr telefonu, faksu i adres email. Kinga Strojna. Andrzej Piasecki. Renata Klimek.

Nazwa Partenra Adres Partnera Kierownik Podprojektu Nr telefonu, faksu i adres email. Kinga Strojna. Andrzej Piasecki. Renata Klimek. Załącznik nr 2 do Umowy - Lista Partnerów Nr Partenra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 10 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 15 kwietnia 2014 r 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Czapliniecka 93/95 97-400 Bełchatów N.Z.O.Z. "MegaMed" sp. z Łódzkie Medycznej 3 516 2004-06-21 Zakład Diagnostyki

Czapliniecka 93/95 97-400 Bełchatów N.Z.O.Z. MegaMed sp. z Łódzkie Medycznej 3 516 2004-06-21 Zakład Diagnostyki Lp. Numer w Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod Miasto Nazwa podmiotu Województwo ewidencji pocztowy 1 954 2004-08-09 Laboratorium Analityczne Marii Curie- 95-070 Aleksandrów Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego

INFORMATOR - Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego INFORMATOR - Placówki opiekuńczo wychowawcze województwa łódzkiego Lp. Powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, adres, telefon lub organ prowadzący (w przypadku placówek niepublicznych) Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo