Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego"

Transkrypt

1 Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r.

2 1

3 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej Działalność placówek ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej Poradnie zdrowia psychicznego Poradnie terapii uzależnień Poradnie psychologiczne Prywatne praktyki psychiatryczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne Świadczenia ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej finansowane ze środków NFZ Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Świadczenia psychologiczne Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju Leczenie uzależnień Program Leczenia Substytucyjnego Leczenie środowiskowe (domowe) Zatrudnienie w wybranych grupach zawodowych w lecznictwie ambulatoryjnym OPIEKA STACJONARNA Zasoby łóżkowe w opiece stacjonarnej Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w stacjonarnej opiece psychiatrycznej Świadczenia stacjonarnej opieki psychiatrycznej finansowane ze środków NFZ Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży Świadczenia psychogeriatryczne Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej Świadczenia w Izbie Przyjęć Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych Świadczenia dzienne Świadczenia w hostelu Świadczenia opiekuńczo-lecznicze Zatrudnienie w wybranych grupach zawodowych w lecznictwie stacjonarnym JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Środowiskowe Domy Samopomocy Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym Ośrodki interwencji kryzysowej Domy Pomocy Społecznej 55 2

4 Mieszkania chronione Jednostki specjalistycznego poradnictwa Inne formy opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Centra integracji społecznej DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY Stowarzyszenie Rodzin działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dla Rodziny Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM Fundacja Klub Lokalnej Integracji Lonia Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie INNE PROGRAMY WOJEWÓDZKIE, KTÓRYCH REALIZACJA OBEJMUJE M.IN. OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych 75 3

5 WSTĘP Dokument pn.: Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego został przygotowany przez pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w 2011 roku. Jego powstanie było niezbędnym przedsięwzięciem, w świetle nowych zadań samorządów województw określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Diagnoza ma na celu weryfikację i scharakteryzowanie zasobów opieki psychiatrycznej województwa oraz ocenę rozpowszechnienia najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców naszego regionu. Dokument ten zawiera najnowsze dostępne dane pochodzące z różnych źródeł m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz wybranych organizacji pozarządowych, których działania obejmują osoby z zaburzeniami psychicznymi. 4

6 1. OPIEKA AMBULATORYJNA 1.1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej 1 W województwie łódzkim wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych na przełomie lat w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej (poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, terapii uzależnienia od alkoholu i terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych) wzrósł o 10,9% (z 3.294,0 do 3.654,3 na 100 tys. ludności). Jednocześnie, wskaźnik leczonych po raz pierwszy (tzw. pacjentów pierwszorazowych) wzrósł niemalże o połowę (47,6%). Szczegółowe informacje na ten temat przedstawia wykres nr 1. Tym samym, bezwzględna liczba leczonych z zaburzeniami psychicznymi w 2009 roku w województwie łódzkim wyniosła osób, z czego czyli 30% stanowili pacjenci zgłaszający się do poradni po raz pierwszy. Wykres Nr 1. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim w latach (wskaźnik na 100 tys. ludności - bez obserwacji stanu psychicznego, rozpoznań nieustalonych i niepsychiatrycznych) ,0 3452,9 3654, ,3 868,0 1082, Ogółem Pierwszorazowi Wskaźniki zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców województwa łódzkiego rosły od 2007 roku bez względu na płeć, miejsce zamieszkania czy też wiek pacjenta. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania można stwierdzić, iż znacznie więcej diagnozowanych osób zamieszkuje miasta, co niewątpliwie związane jest z łatwiejszym dostępem do opieki psychiatrycznej oraz wyższym poziomem świadomości zdrowotnej. Jednakże, w omawianym okresie, na terenach wiejskich widoczny jest znaczny wzrost wskaźnika leczonych chorych wskazujący na poprawę ich zgłaszalności. I tak, w 2009 roku, 1 Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 5

7 liczba leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących miasta wynosiła na 100 tys. ludności, natomiast tereny wiejskie Zaburzenia psychiczne znacznie częściej były diagnozowane u kobiet (w 2009 roku leczonych było kobiet i mężczyzn na 100 tys. ludności). Najliczniejszą grupę wśród leczonych z zaburzeniami psychicznymi w 2009 roku stanowiły osoby w wieku lat. Najmniej liczną grupą, u której diagnozowane są zaburzenia psychiczne są dzieci i młodzież (do 18 roku życia). Szczegółowe informacje przedstawiają poniższe wykresy. Wykres Nr 2. Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez obserwacji stanu psychicznego, rozpoznań nieustalonych i niepsychiatrycznych) (wskaźniki na 100 tys. ludności) Struktura społeczno-demograficzna. 2.a. Miejsce zamieszkania ,5 4180,9 4232,9 2105,7 2136, Miasto Wieś 2615,4 2.b. Płeć ,5 3587,3 3362,7 3304,8 3466,7 3218, Mężczyźni Kobiety 2.c. Wiek 6

8 do i więcej Analizując przyczyny podejmowania leczenia psychiatrycznego przez mieszkańców naszego regionu w latach , można zauważyć wzrost wskaźnika występowania zaburzeń niezwiązanych z uzależnieniami z 2.648,2 na 100 tys. ludności w 2007 roku do 3.017,8 w 2009 roku, czyli o 14,0%. Jednocześnie obserwuje się niewielki spadek rejestrowanych rozpoznań spowodowanych używaniem alkoholu (spadek o 1,7%). Natomiast wskaźnik leczonych z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w 2009 w porównaniu do 2007 roku praktycznie się nie zmienił (wzrost o 0,6%), natomiast biorąc pod uwagę jego znacznie niższą wartość w roku 2008 (51,3), poziom jaki osiągnął w roku kolejnym (65,8) wydaje się być niepokojący. Więcej informacji w tabeli nr 1. Tabela Nr 1. Zróżnicowanie zaburzeń psychicznych w opiece ambulatoryjnej w województwie łódzkim w latach (wskaźnik na 100 tys. ludności). Zaburzenia psychiczne 2007 r r r. Zmiana w % 2007/2009 Ogółem 3294,0 3452,9 3654,3 10,9 w tym: Zaburzenia niezwiązane z uzależnieniami 2648,2 2900,1 3017,8 14,0 Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 580,3 501,5 570,7-1,7 Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych 65,4 51,3 65,8 0,6 Największą dynamiką na przestrzeni lat (wzrost o 43,9%) charakteryzuje się liczba leczonych chorych z powodu zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98). Większość z zaburzeń zaliczanych do tej grupy jest zbiorem objawów często kojarzonych z problemami psychospołecznymi, lecz nie mieszczącymi się w innych kategoriach schorzeń (np. moczenie mimowolne, stereotypie ruchowe, jąkanie). Najbardziej zauważalny spadek w liczbie 7

9 leczonych w latach (o 12,7%), dotyczy grupy zaburzeń schizotypowych i urojeniowych (F21-F29), do której należą inne niż schizofrenia ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. W 2009 roku, u pacjentów województwa łódzkiego leczonych ambulatoryjnie, najczęściej stawianym rozpoznaniem (wskaźnik 827 na 100 tys. ludności) były zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48), obejmujące m.in. różne postacie fobii i innych zaburzeń lękowych (np. fobie społeczne, klaustrofobie), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwice natręctw), reakcje na stres, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (np. bóle psychogenne) oraz inne zaburzenia nerwicowe. Wysoki wskaźnik na 100 tys. leczonych w 2009 roku (656) dotyczył także organicznych zaburzeń psychicznych z zespołami objawowymi (F00-F09). Do tej kategorii zaliczane są m.in. takie jednostki chorobowe jak otępienia (np. w chorobie Alzheimera czy naczyniowe) oraz stany spowodowane uszkodzeniem, dysfunkcją mózgu lub inną chorobą somatyczną. Ponadto, należy zwrócić uwagę na wysokie wskaźniki odnoszące się do kategorii zaburzeń nastroju (F30-F39), w tym m.in. depresji - w 2009 roku z tego powodu leczonych było 577 osób na 100 tys. ludności oraz zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (F10) - w 2009 roku liczba leczonych z tego powodu wyniosła 571 osób na 100 tys. ludności i była nie tylko wyższa od średniej krajowej, ale też najwyższa w Polsce (wykres nr 3). Więcej informacji na temat mieszkańców województwa łódzkiego leczonych ambulatoryjnie w latach zawiera tabela nr 2. Tabela Nr 2. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach w województwie łódzkim według ICD10 (wskaźniki na 100 tys. ludności; bez obserwacji stanu psychicznego, rozpoznań nieustalonych i niepsychiatrycznych; wg danych IPiN) Rozpoznanie Rok Zmiana w % Polska ogółem 3 571, , ,4 1,9 Województwo łódzkie - ogółem 3 294, , ,3 10,9 w tym: Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09) 620,7 627,6 655,9 5,7 Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) 580,3 501,5 570,7-1,7 Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) 65,4 51,3 65,8 0,6 Schizofrenia (F20) 367,0 372,7 402,6 9,7 Zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (F21-F29) 141,2 145,2 123,2-12,7 Zaburzenia nastroju/afektywne (F30-F39) 482,1 549,6 577,3 19,7 8

10 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) 654,3 734,2 826,6 26,3 30,6 33,9 39,9 30,4 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 58,3 67,9 63,5 8,9 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 179,9 209,1 176,2-2,1 Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F89) 29,8 46,2 35,6 19,5 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) Wykres Nr 3. 71,1 95,5 102,3 43,9 Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie łódzkim w latach i w Polsce w 2009 roku (wskaźnik na 100 tys. ludności) ,3 501,5 570,7 485,7 240,8 304,9 204, Polska 2009 Ogółem Pierwszorazowi 1.2. Działalność placówek ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej Poradnie zdrowia psychicznego 2 W latach w województwie łódzkim nastąpił wzrost liczby poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych o 8% (z 75 w 2007 roku do 81 w 2009 roku). W 2009 roku, nasz region, pod względem liczby poradni zdrowia psychicznego, znajdował się na 7 miejscu w Polsce. Także liczba udzielanych porad dla dorosłych ogółem (w tym porady lekarza), w omawianym okresie ulegała stałemu wzrostowi osiągając w 2009 roku wartości (ogółem) i (porady lekarza). Mimo wzrostu liczby poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Polsce (ze 172 w 2007 do 178 w 2009), w województwie łódzkim w latach liczba ta pozostawała na niezmiennym poziomie, tj. 9 poradni Zmniejszeniu uległa natomiast w 2009 roku liczba udzielonych porad ogółem (z w 2008 r. do ), a także porad lekarskich (z w 2008 do ). Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych tabelach. 2 Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 9

11 Tabela Nr 3. Rok Liczba i działalność poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w województwie łódzkim w latach (wg IPiN w Warszawie) Liczba poradni w województwie łódzkim Miejsce województwa łódzkiego w Polsce Liczba udzielonych porad ogółem w tym porady lekarza (wg kolejności alfabetycznej) Tabela Nr 4. Liczba i działalność poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim w latach (wg IPiN w Warszawie) Rok Liczba poradni w województwie łódzkim Miejsce województwa łódzkiego w Polsce Liczba udzielonych porad ogółem w tym porady lekarza (wg kolejności alfabetycznej) (wg kolejności alfabetycznej) Biorąc pod uwagę formę prowadzenia poradni, można zauważyć, iż w latach w województwie łódzkim, zmniejszyła się liczba poradni zdrowia psychicznego prowadzonych jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Istotne jest także, iż wszystkie one posiadały podpisany kontrakt z NFZ. Odwrotną tendencję można zauważyć odnośnie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, których liczba zwiększyła się o ponad jedną czwartą. Ponadto, w 2007 roku 76,5% z nich miało podpisany kontrakt z NFZ natomiast w 2009 już 88,4%. Zmianie nie uległa liczba indywidualnych i grupowych specjalistycznych praktyk lekarskich, jednak o 1 pomniejszyła się w tej grupie liczba jednostek mających kontrakt z NFZ. Również liczba innych form działalności poradni zdrowia psychicznego nie uległa zmianie. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 5. Forma prowadzenia i główne źródła finansowania poradni zdrowia psychicznego w latach (bez poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży) (wg IPiN w Warszawie) Rok Polska/ woj. łódzkie Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Ogółem W tym: z kontr. NFZ Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Ogółem W tym: z kontr. NFZ Indywidualna i grupowa specjalistyczna praktyka lekarska Ogółem W tym: z kontr. NFZ Ogółem Inne W tym: z kontr. NFZ 2007 Polska

12 łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Poradnie terapii uzależnień 3 Liczba poradni terapii uzależnienia od alkoholu uległa dość znacznemu zwiększeniu - o 34,6% (z 26 w 2007 r. do 35 w 2009 r.). Ponadto, w 2009 roku nastąpił wzrost liczby poradni działających 5-6 dni w tygodniu; dodatkowo w 2008 roku zaczęły funkcjonować 2 poradnie działające 4 dni w tygodniu (ich liczba nie uległa zmianie w 2009 roku). W tym samym okresie w regionie działała jedna poradnia tego typu przyjmująca pacjentów 3 razy w tygodniu oraz powstały 2 poradnie czynne raz w tygodniu. W 2009 roku zwiększyła się liczba udzielanych porad ogółem w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu, natomiast zmniejszeniu uległ udział porad lekarskich w ogólnej liczbie wszystkich porad, przy jednoczesnym wzroście udziału porad udzielanych przez psychologa lub innego terapeutę. Dane na ten temat w tabeli nr 6. Tabela Nr 6. Liczba i działalność poradni terapii uzależnienia od alkoholu w latach (wg IPiN w Warszawie) Liczba poradni Rok Polska/ woj. łódzkie Ogółem 1 dzień Czynnych w tygodniu 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem liczba wszystkich porad Porady lekarzy Porady psychologa lub innego terapeuty Polska łódzkie Polska łódzkie Polska Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 11

13 łódzkie Na przełomie lat w województwie łódzkim obserwowany był nieznaczny wzrost - zaledwie o jedną - poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W 2009 działało 5 poradni tego rodzaju, w tym: 3 poradnie czynne 5-6 dni w tygodniu oraz po jednej z udzielających świadczeń 3 lub 4 razy w tygodniu. Spadkowi natomiast uległa ogólna liczba udzielanych świadczeń w tego typu przychodniach, w tym prawie o połowę zmniejszyła się liczba porad udzielanych przez lekarzy (46%), a o 14,8% porad udzielanych przez psychologa lub innego terapeutę. Szczegółowe informacje przedstawia tabela nr 7. Tabela Nr 7. Liczba i działalność poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach (wg IPiN w Warszawie) Rok Polska/ woj. łódzkie Ogółem Liczba poradni 1 dzień Czynnych w tygodniu 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem liczba wszystkich porad Porady lekarzy Porady psychologa lub innego terapeuty Polska* łódzkie Polska* łódzkie Polska** łódzkie * w tym 12 poradni antynikotynowych ** w tym 11 poradni antynikotynowych Poradnie psychologiczne 4 Przy 15% wzroście liczby poradni psychologicznych w latach w Polsce nastąpił spadek tego typu poradni w województwie łódzkim o 17,6% (z 17 w 2007 roku do 14 w 2009). Biorąc pod uwagę ilość dni, w których czynna jest poradnia obserwuje się, że w województwie łódzkim spadła liczba poradni czynnych 1 oraz 4 dni w tygodniu, natomiast wzrosła liczba poradni czynnych 5-6 dni tygodniowo (o jedną). 4 Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pozyskane z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 12

14 W omawianym okresie ponad dwukrotnie wzrosła ogólna liczba udzielanych porad, a także porad udzielanych przez psychologa lub innego terapeutę w poradniach psychologicznych, liczba porad udzielanych przez lekarzy wzrosła ponad 15 razy, wzrósł także ich udział w ogólnej liczbie porad (o 7,6%). Informacje w tabeli nr 8. Tabela Nr 8. Liczba i działalność poradni psychologicznych w latach (wg IPiN w Warszawie) Rok Polska/ woj. łódzkie Ogółem Liczba poradni 1 dzień Czynnych w tygodniu 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem liczba wszystkich porad Porady lekarzy Porady psychologa lub innego terapeuty Polska łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Z informacji Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, sporządzonej na podstawie sprawozdań MZ-15 wypełnianych przez zakłady opieki zdrowotnej wynika, iż w 2010 roku w województwie łódzkim funkcjonowało: 88 poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych [kod 1700], 12 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży [1701, 1707], 31 poradni odwykowych [1740, 1744], 7 poradni dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym 1 punkt leczenia substytucyjnego [1746,1747], 20 poradni psychologicznych Prywatne praktyki psychiatryczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne 5 5 Dane otrzymane z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 13

15 Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje znaczna liczba prywatnych praktyk psychiatrycznych, psychologicznych oraz psychoterapeutycznych. W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, według stanu na 2011 rok, zarejestrowano 191 prywatnych praktyk lekarzy psychiatrów. Niestety, brak jest dostępnych danych na temat liczby praktyk psychologów oraz psychoterapeutów, które rejestrowane są jako formy działalności gospodarczej Świadczenia ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia 6 Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są w warunkach: stacjonarnych (oddziały psychiatryczne i oddziały leczenia uzależnień), oddziału/ośrodka dziennego (psychiatrycznego oraz leczenia uzależnień), ambulatoryjnych (poradnie psychiatryczne i zespoły leczenia środowiskowego i poradnie leczenia uzależnień). Według danych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach ambulatoryjnych w 2010 roku udzielało łącznie 96 placówek z województwa łódzkiego. Jednostki te zlokalizowane były na terenie 22 powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego oraz w Łodzi. W ramach opieki ambulatoryjnej ŁOW NFZ finansuje w województwie łódzkim świadczenia z następujących zakresów: 1. świadczenia zdrowia psychicznego: dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, 2. świadczenia psychologiczne, 3. świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia, 4. świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, 5. leczenie uzależnień, 6. świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, 7. świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, 8. program leczenia substytucyjnego, 9. leczenie środowiskowe (domowe). 6 Dane Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi 14

16 Łącznie, na ww. zakresy świadczeń, ŁOW NFZ przeznaczył w 2010 roku kwotę w wysokości ,67 zł; natomiast rzeczywiste wykonanie osiągnęło poziom ,67 zł (103%). Z pomocy w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, finansowanej przez NFZ skorzystało w 2010 roku osób, którym udzielono łącznie świadczeń. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera poniższa tabela (nr 9). Tabela nr 9. Nakłady finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ w 2010 roku na realizację poszczególnych zakresów świadczeń w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej (wg danych ŁOW NFZ) Nazwa zakresu Środki finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ w 2010 r. Rzeczywiste wykonanie 2010 (w PLN) % wykonania Liczba osób Liczba udzielonych świadczeń Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju , ,63 104% , ,90 101% , ,00 108% Leczenie uzależnień , ,10 103% Program leczenia substytucyjnego , ,60 100% Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia , ,40 102% , ,80 104% , ,60 100% Świadczenia psychologiczne , ,92 102% Leczenie środowiskowe (domowe) , ,30 101% SUMA , ,25 103% Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych w ramach umów z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane były w 2010 roku w 74 komórkach organizacyjnych jednostek ochrony zdrowia z 22 powiatów. Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu w poszczególnych poradniach wahała się od 12 do 68, przy średniej wynoszącej 42 godziny tygodniowo. Większość z podanych 15

17 miejsc była dostępna dla pacjentów 5 dni w tygodniu (66%), pozostałe 6, 4 lub 3 razy na tydzień (szczegółowe informacje na wykresie nr 4 i w tabeli nr 10). Wykres nr 4. Dostępność w ciągu tygodnia (liczba dni w tygodniu) do świadczeń zdrowia psychicznego dla dorosłych w poradniach z terenu województwa łódzkiego (wg danych ŁOW NFZ) 4 dni w tyg. 12% 3 dni w tyg. 12% 6 dni w tyg. 10% 5 dni w tyg. 66% Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach umów z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane były w 2010 roku jedynie w 7 komórkach organizacyjnych jednostek ochrony zdrowia 3 powiatów (zgierskiego, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego). Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu w poszczególnych poradniach wahała się od 23 do 68, przy średniej wynoszącej 43 godziny tygodniowo. W podanych miejscach pacjenci mogli uzyskać pomoc 4-7 dni w tygodniu (szczegółowe informacje w tabeli nr 11). 16

18 Tabela nr 10 Wykaz komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowia psychicznego dla dorosłych w 2010 roku w ramach kontraktu z ŁOW NFZ wraz z liczbą dni i godzin funkcjonowania poszczególnych poradni (według danych ŁOW NFZ) l.p. Powiat udzielania świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Liczba dni funkcjonowania w tygodniu Liczba godzin tygodniowo 1. 1 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka bełchatowski 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED w Bełchatowie Bełchatów Opalowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Brzezinach Brzeziny Bohaterów Warszawy brzeziński NZOZ Lekarzy Rodzinnych L.Korzon, J.Kuryłek, B.Onisk-Strąk Jeżów Jana Sobieskiego NZOZ "MEDICAL-MED" Brzeziny Tulipanowa kutnowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Sp.z.o.o. Kutno Bolesława Chrobrego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy" Kutno Kościuszki łaski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku Łask Warszawska łęczycki ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łęczycy Łęczyca Zachodnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego łowicki Łowicz 3 Maja NZOZ "SANITAS" w Bielawach Mariusz Pawłowski Bielawy Garbarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska Zdrowie" łódzki wschodni Koluszki Korczaka Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie Tuszyn Żeromskiego 24/ opoczyński SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Opoczno Szpitalna SPÓLDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA Konstantynów Łódzki 8-go Marca pabianicki NZOZ Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego Pabianice Grobelna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabianickie Centrum Medyczne" Pabianice Jana Pawła II pajęczański Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Pajęczno Wiśniowa

19 l.p. Powiat udzielania świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Liczba dni funkcjonowania w tygodniu Liczba godzin tygodniowo 19. poddębicki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni ZDROWIE Poddębice Zielona 2A Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu Przedbórz Częstochowska radomszczański NZOZ COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko Wyszyńskiego rawski NZOZ Przychodnia Lekarska "REMEDIUM" Spółka Cywilna Rawa Mazowiecka Konstytucji 3-go Maja 9b sieradzki Niepubliczny specjalistyczny ZOZ "mark-med" sp. Z o.o. Sieradz POW Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFA" Spółki z o.o. "TRES- MED" Sieradz Rycerska Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka tomaszowski NZOZ CENTRUM ZDROWIA w Tomaszowie Tomaszów Mazowiecki Barlickiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Graniczna wieluński Przychodnia Lekarzy Specjalistów ESKULAP Wieluń 18-Stycznia wieluński Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ProVitaMed Wieluń Sieradzka wieruszowski Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Wieruszów Warszawska zduńskowolski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Zduńska Wola Osmolińska Przychodnia Lekarska Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Jedlicze A Jedlinowa 42/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Sp. z o.o. Ozorków Konstytucji 3-go Maja 12/ NZOZ,, REMEDIUM" Głowno Kopernika zgierski SP ZOZ Aleksandrów Ł. Aleksandrów Łódzki Marii Skłodowskiej - Curie WSS im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu Zgierz Parzęczewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICO Sp. z o.o., Stryków Targowa NZOZ "POLIMEDICA" Zgierz Witkacego 2d

20 l.p. 40. Powiat udzielania świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Liczba dni funkcjonowania w tygodniu Liczba godzin tygodniowo SALVE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O. Łódź A. Struga Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Łódź Aleksandrowska NZOZ Centrum Medyczne Bazarowa Sp z o.o. "Delta-Import" Łódź Bazarowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Grabieniec" Łódź Chłopickiego SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego Łódź Czechosłowacka 8/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIUM Łódź Dąbrowskiego 17/ Centrum Leczenia Uzależnień Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych Łódź Inowrocławska 5 A Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Mag-Med" Łódź Kościuszki Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA" Łódź Lumumby Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS A.T." Łódź Łęczycka 11/ Poradnia Zdrowia Psychicznego "SYNAPSIS" Łódź Obornicka 15/ Łódź Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Łódź Pabianicka Zakład opieki zdrowotnej spółki z o.o. "adamed" Łódź Paderewskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medicus" Łódź Piotrkowska Z.O.Z Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej Łódź Piotrkowska ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Łódź Północna Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EGO Łódź RADLIŃSKIEJ Gabinet Psychiatryczny Bożena Kłosińska Łódź Rajdowa Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź Rzgowska 281/ Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Łódź Sieradzka Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Łódź Sporna 19/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOWA" Łódź Tatrzańska NZOZ MKK TRIMED Łódź Zawiszy Czarnego 8/ SP ZOZ USK im. WAM UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów Łódź Żeromskiego

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego

Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego Stan aparatury medycznej w publicznych szpitalach województwa łódzkiego RAPORT PRZYGOTOWANY NA ZLECENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OPRACOWAŁ: WITOLD PONIKŁO ŁÓDŹ WRZESIEŃ 2005 LUTY 2006 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo