Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego"

Transkrypt

1 Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r.

2 1

3 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej Działalność placówek ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej Poradnie zdrowia psychicznego Poradnie terapii uzależnień Poradnie psychologiczne Prywatne praktyki psychiatryczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne Świadczenia ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej finansowane ze środków NFZ Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Świadczenia psychologiczne Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju Leczenie uzależnień Program Leczenia Substytucyjnego Leczenie środowiskowe (domowe) Zatrudnienie w wybranych grupach zawodowych w lecznictwie ambulatoryjnym OPIEKA STACJONARNA Zasoby łóżkowe w opiece stacjonarnej Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w stacjonarnej opiece psychiatrycznej Świadczenia stacjonarnej opieki psychiatrycznej finansowane ze środków NFZ Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży Świadczenia psychogeriatryczne Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej Świadczenia w Izbie Przyjęć Świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych Świadczenia dzienne Świadczenia w hostelu Świadczenia opiekuńczo-lecznicze Zatrudnienie w wybranych grupach zawodowych w lecznictwie stacjonarnym JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Środowiskowe Domy Samopomocy Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym Ośrodki interwencji kryzysowej Domy Pomocy Społecznej 55 2

4 Mieszkania chronione Jednostki specjalistycznego poradnictwa Inne formy opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Centra integracji społecznej DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY Stowarzyszenie Rodzin działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dla Rodziny Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM Fundacja Klub Lokalnej Integracji Lonia Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie INNE PROGRAMY WOJEWÓDZKIE, KTÓRYCH REALIZACJA OBEJMUJE M.IN. OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych 75 3

5 WSTĘP Dokument pn.: Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego został przygotowany przez pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w 2011 roku. Jego powstanie było niezbędnym przedsięwzięciem, w świetle nowych zadań samorządów województw określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Diagnoza ma na celu weryfikację i scharakteryzowanie zasobów opieki psychiatrycznej województwa oraz ocenę rozpowszechnienia najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców naszego regionu. Dokument ten zawiera najnowsze dostępne dane pochodzące z różnych źródeł m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz wybranych organizacji pozarządowych, których działania obejmują osoby z zaburzeniami psychicznymi. 4

6 1. OPIEKA AMBULATORYJNA 1.1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej 1 W województwie łódzkim wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych na przełomie lat w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej (poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, terapii uzależnienia od alkoholu i terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych) wzrósł o 10,9% (z 3.294,0 do 3.654,3 na 100 tys. ludności). Jednocześnie, wskaźnik leczonych po raz pierwszy (tzw. pacjentów pierwszorazowych) wzrósł niemalże o połowę (47,6%). Szczegółowe informacje na ten temat przedstawia wykres nr 1. Tym samym, bezwzględna liczba leczonych z zaburzeniami psychicznymi w 2009 roku w województwie łódzkim wyniosła osób, z czego czyli 30% stanowili pacjenci zgłaszający się do poradni po raz pierwszy. Wykres Nr 1. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim w latach (wskaźnik na 100 tys. ludności - bez obserwacji stanu psychicznego, rozpoznań nieustalonych i niepsychiatrycznych) ,0 3452,9 3654, ,3 868,0 1082, Ogółem Pierwszorazowi Wskaźniki zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców województwa łódzkiego rosły od 2007 roku bez względu na płeć, miejsce zamieszkania czy też wiek pacjenta. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania można stwierdzić, iż znacznie więcej diagnozowanych osób zamieszkuje miasta, co niewątpliwie związane jest z łatwiejszym dostępem do opieki psychiatrycznej oraz wyższym poziomem świadomości zdrowotnej. Jednakże, w omawianym okresie, na terenach wiejskich widoczny jest znaczny wzrost wskaźnika leczonych chorych wskazujący na poprawę ich zgłaszalności. I tak, w 2009 roku, 1 Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 5

7 liczba leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących miasta wynosiła na 100 tys. ludności, natomiast tereny wiejskie Zaburzenia psychiczne znacznie częściej były diagnozowane u kobiet (w 2009 roku leczonych było kobiet i mężczyzn na 100 tys. ludności). Najliczniejszą grupę wśród leczonych z zaburzeniami psychicznymi w 2009 roku stanowiły osoby w wieku lat. Najmniej liczną grupą, u której diagnozowane są zaburzenia psychiczne są dzieci i młodzież (do 18 roku życia). Szczegółowe informacje przedstawiają poniższe wykresy. Wykres Nr 2. Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez obserwacji stanu psychicznego, rozpoznań nieustalonych i niepsychiatrycznych) (wskaźniki na 100 tys. ludności) Struktura społeczno-demograficzna. 2.a. Miejsce zamieszkania ,5 4180,9 4232,9 2105,7 2136, Miasto Wieś 2615,4 2.b. Płeć ,5 3587,3 3362,7 3304,8 3466,7 3218, Mężczyźni Kobiety 2.c. Wiek 6

8 do i więcej Analizując przyczyny podejmowania leczenia psychiatrycznego przez mieszkańców naszego regionu w latach , można zauważyć wzrost wskaźnika występowania zaburzeń niezwiązanych z uzależnieniami z 2.648,2 na 100 tys. ludności w 2007 roku do 3.017,8 w 2009 roku, czyli o 14,0%. Jednocześnie obserwuje się niewielki spadek rejestrowanych rozpoznań spowodowanych używaniem alkoholu (spadek o 1,7%). Natomiast wskaźnik leczonych z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w 2009 w porównaniu do 2007 roku praktycznie się nie zmienił (wzrost o 0,6%), natomiast biorąc pod uwagę jego znacznie niższą wartość w roku 2008 (51,3), poziom jaki osiągnął w roku kolejnym (65,8) wydaje się być niepokojący. Więcej informacji w tabeli nr 1. Tabela Nr 1. Zróżnicowanie zaburzeń psychicznych w opiece ambulatoryjnej w województwie łódzkim w latach (wskaźnik na 100 tys. ludności). Zaburzenia psychiczne 2007 r r r. Zmiana w % 2007/2009 Ogółem 3294,0 3452,9 3654,3 10,9 w tym: Zaburzenia niezwiązane z uzależnieniami 2648,2 2900,1 3017,8 14,0 Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 580,3 501,5 570,7-1,7 Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych 65,4 51,3 65,8 0,6 Największą dynamiką na przestrzeni lat (wzrost o 43,9%) charakteryzuje się liczba leczonych chorych z powodu zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98). Większość z zaburzeń zaliczanych do tej grupy jest zbiorem objawów często kojarzonych z problemami psychospołecznymi, lecz nie mieszczącymi się w innych kategoriach schorzeń (np. moczenie mimowolne, stereotypie ruchowe, jąkanie). Najbardziej zauważalny spadek w liczbie 7

9 leczonych w latach (o 12,7%), dotyczy grupy zaburzeń schizotypowych i urojeniowych (F21-F29), do której należą inne niż schizofrenia ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. W 2009 roku, u pacjentów województwa łódzkiego leczonych ambulatoryjnie, najczęściej stawianym rozpoznaniem (wskaźnik 827 na 100 tys. ludności) były zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48), obejmujące m.in. różne postacie fobii i innych zaburzeń lękowych (np. fobie społeczne, klaustrofobie), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwice natręctw), reakcje na stres, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (np. bóle psychogenne) oraz inne zaburzenia nerwicowe. Wysoki wskaźnik na 100 tys. leczonych w 2009 roku (656) dotyczył także organicznych zaburzeń psychicznych z zespołami objawowymi (F00-F09). Do tej kategorii zaliczane są m.in. takie jednostki chorobowe jak otępienia (np. w chorobie Alzheimera czy naczyniowe) oraz stany spowodowane uszkodzeniem, dysfunkcją mózgu lub inną chorobą somatyczną. Ponadto, należy zwrócić uwagę na wysokie wskaźniki odnoszące się do kategorii zaburzeń nastroju (F30-F39), w tym m.in. depresji - w 2009 roku z tego powodu leczonych było 577 osób na 100 tys. ludności oraz zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (F10) - w 2009 roku liczba leczonych z tego powodu wyniosła 571 osób na 100 tys. ludności i była nie tylko wyższa od średniej krajowej, ale też najwyższa w Polsce (wykres nr 3). Więcej informacji na temat mieszkańców województwa łódzkiego leczonych ambulatoryjnie w latach zawiera tabela nr 2. Tabela Nr 2. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach w województwie łódzkim według ICD10 (wskaźniki na 100 tys. ludności; bez obserwacji stanu psychicznego, rozpoznań nieustalonych i niepsychiatrycznych; wg danych IPiN) Rozpoznanie Rok Zmiana w % Polska ogółem 3 571, , ,4 1,9 Województwo łódzkie - ogółem 3 294, , ,3 10,9 w tym: Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09) 620,7 627,6 655,9 5,7 Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) 580,3 501,5 570,7-1,7 Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) 65,4 51,3 65,8 0,6 Schizofrenia (F20) 367,0 372,7 402,6 9,7 Zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (F21-F29) 141,2 145,2 123,2-12,7 Zaburzenia nastroju/afektywne (F30-F39) 482,1 549,6 577,3 19,7 8

10 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) 654,3 734,2 826,6 26,3 30,6 33,9 39,9 30,4 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 58,3 67,9 63,5 8,9 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 179,9 209,1 176,2-2,1 Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F89) 29,8 46,2 35,6 19,5 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) Wykres Nr 3. 71,1 95,5 102,3 43,9 Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie łódzkim w latach i w Polsce w 2009 roku (wskaźnik na 100 tys. ludności) ,3 501,5 570,7 485,7 240,8 304,9 204, Polska 2009 Ogółem Pierwszorazowi 1.2. Działalność placówek ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej Poradnie zdrowia psychicznego 2 W latach w województwie łódzkim nastąpił wzrost liczby poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych o 8% (z 75 w 2007 roku do 81 w 2009 roku). W 2009 roku, nasz region, pod względem liczby poradni zdrowia psychicznego, znajdował się na 7 miejscu w Polsce. Także liczba udzielanych porad dla dorosłych ogółem (w tym porady lekarza), w omawianym okresie ulegała stałemu wzrostowi osiągając w 2009 roku wartości (ogółem) i (porady lekarza). Mimo wzrostu liczby poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Polsce (ze 172 w 2007 do 178 w 2009), w województwie łódzkim w latach liczba ta pozostawała na niezmiennym poziomie, tj. 9 poradni Zmniejszeniu uległa natomiast w 2009 roku liczba udzielonych porad ogółem (z w 2008 r. do ), a także porad lekarskich (z w 2008 do ). Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych tabelach. 2 Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 9

11 Tabela Nr 3. Rok Liczba i działalność poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w województwie łódzkim w latach (wg IPiN w Warszawie) Liczba poradni w województwie łódzkim Miejsce województwa łódzkiego w Polsce Liczba udzielonych porad ogółem w tym porady lekarza (wg kolejności alfabetycznej) Tabela Nr 4. Liczba i działalność poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w województwie łódzkim w latach (wg IPiN w Warszawie) Rok Liczba poradni w województwie łódzkim Miejsce województwa łódzkiego w Polsce Liczba udzielonych porad ogółem w tym porady lekarza (wg kolejności alfabetycznej) (wg kolejności alfabetycznej) Biorąc pod uwagę formę prowadzenia poradni, można zauważyć, iż w latach w województwie łódzkim, zmniejszyła się liczba poradni zdrowia psychicznego prowadzonych jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Istotne jest także, iż wszystkie one posiadały podpisany kontrakt z NFZ. Odwrotną tendencję można zauważyć odnośnie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, których liczba zwiększyła się o ponad jedną czwartą. Ponadto, w 2007 roku 76,5% z nich miało podpisany kontrakt z NFZ natomiast w 2009 już 88,4%. Zmianie nie uległa liczba indywidualnych i grupowych specjalistycznych praktyk lekarskich, jednak o 1 pomniejszyła się w tej grupie liczba jednostek mających kontrakt z NFZ. Również liczba innych form działalności poradni zdrowia psychicznego nie uległa zmianie. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela. Tabela Nr 5. Forma prowadzenia i główne źródła finansowania poradni zdrowia psychicznego w latach (bez poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży) (wg IPiN w Warszawie) Rok Polska/ woj. łódzkie Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Ogółem W tym: z kontr. NFZ Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Ogółem W tym: z kontr. NFZ Indywidualna i grupowa specjalistyczna praktyka lekarska Ogółem W tym: z kontr. NFZ Ogółem Inne W tym: z kontr. NFZ 2007 Polska

12 łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Poradnie terapii uzależnień 3 Liczba poradni terapii uzależnienia od alkoholu uległa dość znacznemu zwiększeniu - o 34,6% (z 26 w 2007 r. do 35 w 2009 r.). Ponadto, w 2009 roku nastąpił wzrost liczby poradni działających 5-6 dni w tygodniu; dodatkowo w 2008 roku zaczęły funkcjonować 2 poradnie działające 4 dni w tygodniu (ich liczba nie uległa zmianie w 2009 roku). W tym samym okresie w regionie działała jedna poradnia tego typu przyjmująca pacjentów 3 razy w tygodniu oraz powstały 2 poradnie czynne raz w tygodniu. W 2009 roku zwiększyła się liczba udzielanych porad ogółem w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu, natomiast zmniejszeniu uległ udział porad lekarskich w ogólnej liczbie wszystkich porad, przy jednoczesnym wzroście udziału porad udzielanych przez psychologa lub innego terapeutę. Dane na ten temat w tabeli nr 6. Tabela Nr 6. Liczba i działalność poradni terapii uzależnienia od alkoholu w latach (wg IPiN w Warszawie) Liczba poradni Rok Polska/ woj. łódzkie Ogółem 1 dzień Czynnych w tygodniu 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem liczba wszystkich porad Porady lekarzy Porady psychologa lub innego terapeuty Polska łódzkie Polska łódzkie Polska Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 11

13 łódzkie Na przełomie lat w województwie łódzkim obserwowany był nieznaczny wzrost - zaledwie o jedną - poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W 2009 działało 5 poradni tego rodzaju, w tym: 3 poradnie czynne 5-6 dni w tygodniu oraz po jednej z udzielających świadczeń 3 lub 4 razy w tygodniu. Spadkowi natomiast uległa ogólna liczba udzielanych świadczeń w tego typu przychodniach, w tym prawie o połowę zmniejszyła się liczba porad udzielanych przez lekarzy (46%), a o 14,8% porad udzielanych przez psychologa lub innego terapeutę. Szczegółowe informacje przedstawia tabela nr 7. Tabela Nr 7. Liczba i działalność poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach (wg IPiN w Warszawie) Rok Polska/ woj. łódzkie Ogółem Liczba poradni 1 dzień Czynnych w tygodniu 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem liczba wszystkich porad Porady lekarzy Porady psychologa lub innego terapeuty Polska* łódzkie Polska* łódzkie Polska** łódzkie * w tym 12 poradni antynikotynowych ** w tym 11 poradni antynikotynowych Poradnie psychologiczne 4 Przy 15% wzroście liczby poradni psychologicznych w latach w Polsce nastąpił spadek tego typu poradni w województwie łódzkim o 17,6% (z 17 w 2007 roku do 14 w 2009). Biorąc pod uwagę ilość dni, w których czynna jest poradnia obserwuje się, że w województwie łódzkim spadła liczba poradni czynnych 1 oraz 4 dni w tygodniu, natomiast wzrosła liczba poradni czynnych 5-6 dni tygodniowo (o jedną). 4 Dane na podstawie Roczników Statystycznych 2007, 2008, 2009 (Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pozyskane z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 12

14 W omawianym okresie ponad dwukrotnie wzrosła ogólna liczba udzielanych porad, a także porad udzielanych przez psychologa lub innego terapeutę w poradniach psychologicznych, liczba porad udzielanych przez lekarzy wzrosła ponad 15 razy, wzrósł także ich udział w ogólnej liczbie porad (o 7,6%). Informacje w tabeli nr 8. Tabela Nr 8. Liczba i działalność poradni psychologicznych w latach (wg IPiN w Warszawie) Rok Polska/ woj. łódzkie Ogółem Liczba poradni 1 dzień Czynnych w tygodniu 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem liczba wszystkich porad Porady lekarzy Porady psychologa lub innego terapeuty Polska łódzkie Polska łódzkie Polska łódzkie Z informacji Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, sporządzonej na podstawie sprawozdań MZ-15 wypełnianych przez zakłady opieki zdrowotnej wynika, iż w 2010 roku w województwie łódzkim funkcjonowało: 88 poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych [kod 1700], 12 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży [1701, 1707], 31 poradni odwykowych [1740, 1744], 7 poradni dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym 1 punkt leczenia substytucyjnego [1746,1747], 20 poradni psychologicznych Prywatne praktyki psychiatryczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne 5 5 Dane otrzymane z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 13

15 Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje znaczna liczba prywatnych praktyk psychiatrycznych, psychologicznych oraz psychoterapeutycznych. W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, według stanu na 2011 rok, zarejestrowano 191 prywatnych praktyk lekarzy psychiatrów. Niestety, brak jest dostępnych danych na temat liczby praktyk psychologów oraz psychoterapeutów, które rejestrowane są jako formy działalności gospodarczej Świadczenia ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia 6 Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są w warunkach: stacjonarnych (oddziały psychiatryczne i oddziały leczenia uzależnień), oddziału/ośrodka dziennego (psychiatrycznego oraz leczenia uzależnień), ambulatoryjnych (poradnie psychiatryczne i zespoły leczenia środowiskowego i poradnie leczenia uzależnień). Według danych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach ambulatoryjnych w 2010 roku udzielało łącznie 96 placówek z województwa łódzkiego. Jednostki te zlokalizowane były na terenie 22 powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego oraz w Łodzi. W ramach opieki ambulatoryjnej ŁOW NFZ finansuje w województwie łódzkim świadczenia z następujących zakresów: 1. świadczenia zdrowia psychicznego: dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, 2. świadczenia psychologiczne, 3. świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia, 4. świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, 5. leczenie uzależnień, 6. świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, 7. świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, 8. program leczenia substytucyjnego, 9. leczenie środowiskowe (domowe). 6 Dane Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi 14

16 Łącznie, na ww. zakresy świadczeń, ŁOW NFZ przeznaczył w 2010 roku kwotę w wysokości ,67 zł; natomiast rzeczywiste wykonanie osiągnęło poziom ,67 zł (103%). Z pomocy w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, finansowanej przez NFZ skorzystało w 2010 roku osób, którym udzielono łącznie świadczeń. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera poniższa tabela (nr 9). Tabela nr 9. Nakłady finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ w 2010 roku na realizację poszczególnych zakresów świadczeń w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej (wg danych ŁOW NFZ) Nazwa zakresu Środki finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ w 2010 r. Rzeczywiste wykonanie 2010 (w PLN) % wykonania Liczba osób Liczba udzielonych świadczeń Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju , ,63 104% , ,90 101% , ,00 108% Leczenie uzależnień , ,10 103% Program leczenia substytucyjnego , ,60 100% Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia , ,40 102% , ,80 104% , ,60 100% Świadczenia psychologiczne , ,92 102% Leczenie środowiskowe (domowe) , ,30 101% SUMA , ,25 103% Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych w ramach umów z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane były w 2010 roku w 74 komórkach organizacyjnych jednostek ochrony zdrowia z 22 powiatów. Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu w poszczególnych poradniach wahała się od 12 do 68, przy średniej wynoszącej 42 godziny tygodniowo. Większość z podanych 15

17 miejsc była dostępna dla pacjentów 5 dni w tygodniu (66%), pozostałe 6, 4 lub 3 razy na tydzień (szczegółowe informacje na wykresie nr 4 i w tabeli nr 10). Wykres nr 4. Dostępność w ciągu tygodnia (liczba dni w tygodniu) do świadczeń zdrowia psychicznego dla dorosłych w poradniach z terenu województwa łódzkiego (wg danych ŁOW NFZ) 4 dni w tyg. 12% 3 dni w tyg. 12% 6 dni w tyg. 10% 5 dni w tyg. 66% Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach umów z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane były w 2010 roku jedynie w 7 komórkach organizacyjnych jednostek ochrony zdrowia 3 powiatów (zgierskiego, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego). Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu w poszczególnych poradniach wahała się od 23 do 68, przy średniej wynoszącej 43 godziny tygodniowo. W podanych miejscach pacjenci mogli uzyskać pomoc 4-7 dni w tygodniu (szczegółowe informacje w tabeli nr 11). 16

18 Tabela nr 10 Wykaz komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowia psychicznego dla dorosłych w 2010 roku w ramach kontraktu z ŁOW NFZ wraz z liczbą dni i godzin funkcjonowania poszczególnych poradni (według danych ŁOW NFZ) l.p. Powiat udzielania świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Liczba dni funkcjonowania w tygodniu Liczba godzin tygodniowo 1. 1 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka bełchatowski 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED w Bełchatowie Bełchatów Opalowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Brzezinach Brzeziny Bohaterów Warszawy brzeziński NZOZ Lekarzy Rodzinnych L.Korzon, J.Kuryłek, B.Onisk-Strąk Jeżów Jana Sobieskiego NZOZ "MEDICAL-MED" Brzeziny Tulipanowa kutnowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Sp.z.o.o. Kutno Bolesława Chrobrego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy" Kutno Kościuszki łaski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku Łask Warszawska łęczycki ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łęczycy Łęczyca Zachodnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego łowicki Łowicz 3 Maja NZOZ "SANITAS" w Bielawach Mariusz Pawłowski Bielawy Garbarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska Zdrowie" łódzki wschodni Koluszki Korczaka Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie Tuszyn Żeromskiego 24/ opoczyński SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Opoczno Szpitalna SPÓLDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA Konstantynów Łódzki 8-go Marca pabianicki NZOZ Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego Pabianice Grobelna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabianickie Centrum Medyczne" Pabianice Jana Pawła II pajęczański Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Pajęczno Wiśniowa

19 l.p. Powiat udzielania świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Liczba dni funkcjonowania w tygodniu Liczba godzin tygodniowo 19. poddębicki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni ZDROWIE Poddębice Zielona 2A Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu Przedbórz Częstochowska radomszczański NZOZ COGITO s.c. Bartłomiej Jędrzejczyk, Jacek Cieśla Radomsko Krasickiego Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko Wyszyńskiego rawski NZOZ Przychodnia Lekarska "REMEDIUM" Spółka Cywilna Rawa Mazowiecka Konstytucji 3-go Maja 9b sieradzki Niepubliczny specjalistyczny ZOZ "mark-med" sp. Z o.o. Sieradz POW Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFA" Spółki z o.o. "TRES- MED" Sieradz Rycerska Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Warta Sieradzka tomaszowski NZOZ CENTRUM ZDROWIA w Tomaszowie Tomaszów Mazowiecki Barlickiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki Graniczna wieluński Przychodnia Lekarzy Specjalistów ESKULAP Wieluń 18-Stycznia wieluński Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ProVitaMed Wieluń Sieradzka wieruszowski Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o. NZOZ Szpital Powiatowy Wieruszów Warszawska zduńskowolski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Zduńska Wola Osmolińska Przychodnia Lekarska Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Jedlicze A Jedlinowa 42/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Sp. z o.o. Ozorków Konstytucji 3-go Maja 12/ NZOZ,, REMEDIUM" Głowno Kopernika zgierski SP ZOZ Aleksandrów Ł. Aleksandrów Łódzki Marii Skłodowskiej - Curie WSS im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu Zgierz Parzęczewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICO Sp. z o.o., Stryków Targowa NZOZ "POLIMEDICA" Zgierz Witkacego 2d

20 l.p. 40. Powiat udzielania świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Liczba dni funkcjonowania w tygodniu Liczba godzin tygodniowo SALVE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O. Łódź A. Struga Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Łódź Aleksandrowska NZOZ Centrum Medyczne Bazarowa Sp z o.o. "Delta-Import" Łódź Bazarowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Grabieniec" Łódź Chłopickiego SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego Łódź Czechosłowacka 8/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIUM Łódź Dąbrowskiego 17/ Centrum Leczenia Uzależnień Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych Łódź Inowrocławska 5 A Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Mag-Med" Łódź Kościuszki Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA" Łódź Lumumby Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS A.T." Łódź Łęczycka 11/ Poradnia Zdrowia Psychicznego "SYNAPSIS" Łódź Obornicka 15/ Łódź Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Łódź Pabianicka Zakład opieki zdrowotnej spółki z o.o. "adamed" Łódź Paderewskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medicus" Łódź Piotrkowska Z.O.Z Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej Łódź Piotrkowska ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Łódź Północna Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EGO Łódź RADLIŃSKIEJ Gabinet Psychiatryczny Bożena Kłosińska Łódź Rajdowa Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź Rzgowska 281/ Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Łódź Sieradzka Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Łódź Sporna 19/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOWA" Łódź Tatrzańska NZOZ MKK TRIMED Łódź Zawiszy Czarnego 8/ SP ZOZ USK im. WAM UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów Łódź Żeromskiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Aktualizacja wybranych danych wg stanu na 2011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź,

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2014 r.

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2014 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2014 r. 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. OPIEKA AMBULATORYJNA...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2015 r.

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2015 r. Dokument został opracowany w Departamencie Polityki

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2013 r. 1 Spis treści WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016 r.

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016 r. Dokument został opracowany w Departamencie Polityki

Bardziej szczegółowo

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne.

Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Adresy gabinetów, w których można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne. Aleksandrów Łódzki SP ZOZ Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 tel. (042) 712-00-26 Andrespol NZOZ "Medar" ul. Rokicińska

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Nazwa i adres szpitala Obywatele RP 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 52 31. WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka 123 44 635 85 34

WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 52 31. WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów Czapliniecka 123 44 635 85 34 NAZWA ZAKRESU NAZWA SWIADCZENIODAWCY MIASTO ULICA REJESTRACJA TEL BRACHYTERAPIA - PAKIET WSS im. M. Kopernika w Łodzi Łódź-Górna Pabianicka 62 42 689 55 01 CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2011-2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2011-2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2011-2015 URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Łódź, listopad 2011 roku - 2 - SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NZOZ - Biznes Partner Med Skierniewice Kopernika 9a 46 833 20 23. Centrum Dializa Sp. z o.o. Łask Warszawska 62A 43 676 10 11

NZOZ - Biznes Partner Med Skierniewice Kopernika 9a 46 833 20 23. Centrum Dializa Sp. z o.o. Łask Warszawska 62A 43 676 10 11 NAZWA ZAKRESU NAZWA SWIADCZENIODAWCY MIASTO ULICA REJESTRACJA TEL ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ- DZIECIĘCEJ-

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

110056 SP ZOZ USK NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZ 0 6 6 161

110056 SP ZOZ USK NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZ 0 6 6 161 Kod OW Świadczeniodawca REJESTRACJA POBRANIE WYNIK ZATWIERDZONE 110006 ICZMP 0 12 0 571 110007 MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU 0 36 17 201 110009 III SZPITAL MIEJSKI IM. DR KAROLA JONSCHERA

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1074/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. ze zm. Wojewódzkie samorządowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli na rok 2009 r. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Plan kontroli na rok 2009 r. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej - jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Plan kontroli na rok 2009 r. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej / nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2611 OBWIESZCZENIE NR 13/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r.

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r. Liczba dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych Tab. 1 Lp. Nazwa i adres placówki Liczba dzieci przebywających w placówce stan na 31.12.2011 r. Liczba dzieci przyjętych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja sprawozdań z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2009 roku

Weryfikacja sprawozdań z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2009 roku L.P. Świadcz Nazwa Świadczeniodawcy Ulica Miasto Opis błędu/problem Umowa i kod techniczny (centralny) brakujących w sprawozdaniu komórek 1 100011 SP ZOZ Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue

Bardziej szczegółowo

ambulatoryjnej opieki LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ambulatoryjnej opieki LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ujazd Świadczeniodawca świadczący usługi w zakresie ambulatoryjnej i wyjazdowej, nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu adres i nr telefonu NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY POZ

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 3435 OBWIESZCZENIE NR 14/13 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r.

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r. Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 Białystok 2012 1 Podmioty uczestniczące w Powiatowym Programie

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004-2014 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku

Prezentujemy raport dotyczący przekazywania 1% w województwie łódzkim za rok podatkowy 2010 na rzecz organizacji pożytku W ŁÓDZKIEM ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE MECHANIZMU PRZEKAZYWANIA 1% W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZA ROK PODATKOWY 2010 NA PODSTAWIE DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW I IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI Prezentujemy raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2015/2016

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2015/2016 PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO sezon zimowy 2015/2016 Powiat Nazwa instytucji Adres Bełchatowski Schronisko dla bezdomnych 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 7A

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10 UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL 1. im. Heleny Kretz 2. Fundacja II ego u 3. Politechniki ej 4. Politechniki ej-filia Wykładowa w Aleksandrowie m 5.

Bardziej szczegółowo

4. Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1 punkt w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy, ul. Kaliska 13

4. Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1 punkt w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy, ul. Kaliska 13 1. Starostwo Powiatowe w Brzezinach 1 punkt w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja Nr 5 punkt czynny: w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.

Bardziej szczegółowo