REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Kolno, dn r. Zatwierdzam:

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień na dostawy, usługi i wykonywanie robót budowlanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. 2. Zamawiającym w rozumieniu Regulaminu jest Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. 3. Wnioskodawcą w rozumieniu Regulaminu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. 4. Postępowania o udzielenie zamówienia mają zapewnić Zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przestrzegając zapisów art.44 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. PLANOWANIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2 1. Kierownicy działów przekładają corocznie w terminie do 31 stycznia roczne zapotrzebowanie na usługi, dostawy oraz roboty budowlane do Działu Organizacyjno Administracyjnego na piśmie celem sporządzenia Planu Zamówień Publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Wzór Zapotrzebowanie na dostawy, usługi oraz roboty budowlane stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Dział Organizacyjno - Administracyjny sporządza zestawienie zapotrzebowania na dostawy, usługi i roboty budowlane, zwane dalej Planem Zamówień Publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie 10 dni od dnia, o którym mowa w ust. 1, a następnie przedkłada do akceptacji Dyrektora. 3. Szczegółowy Plan prac przetargu obejmujący przetargi nieograniczony oraz ograniczony, opracowuje Dział wnioskujący. Szczegółowy plan prac przetargu powinien mieć formę tabeli zawierającej informacje o: czynnościach wykonywanych w danym przetargu, terminie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu/zadania, osobach odpowiedzialnych i powinien stanowić załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowy plan prac przetargu dotyczy zamówień realizowanych w ramach projektów POKL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu Szczegółowego planu prac przetargu. 4. W przypadku realizacji zamówień nie ujętych w Planie Zamówień Publicznych kierownicy działów zgłaszają pisemnie zapotrzebowanie do Działu Organizacyjno Administracyjnego w terminie 5 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dodatkowych środków.

3 TRYBY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3 Ustala się następujące tryby udzielenia zamówienia: 1. Dla zamówień o wartości szacunkowej do kwoty nieprzekraczającej równowartości 1500 euro netto - rozeznanie cenowe. 2. Dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 1500 euro netto do kwoty nieprzekraczającej równowartości zł netto - zapytanie ofertowe. 3. Dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej zł netto do kwoty nieprzekraczającej równowartości euro netto - rozeznanie rynku wśród minimum trzech potencjalnych wykonawców. 4. Dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej euro netto tryb postępowania i procedury określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 5. Dla zamówień o charakterze nieprzewidywalnym typu awarie stosuje się zasady dotyczące trybu rozeznania cenowego. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 1500 EURO NETTO ROZEZNANIE CENOWE 4 1. Podstawę zakupu dostaw, usług i wykonywania robót budowlanych stanowi wniosek osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 2. Wypełniony wniosek zaakceptowany przez Dyrektora lub osobę upoważnioną jest podstawą do przeprowadzenia rozeznania cenowego w formie sondażu telefonicznego, internetowego lub pisemnego, np. fax oraz na podstawie wszelkich możliwych źródeł informacji np. aktualnych katalogów cenowych. 3. Zatwierdzony wniosek powinien być przekazany do Działu Organizacyjno Administracyjnego w celu rejestracji w Rejestrze zamówień publicznych prowadzonym przez ten dział. 4. Z rozeznania cenowego w dowolnie wybranej formie osoba odpowiedzialna za zamówienie sporządza notatkę służbową. Wzór notatki stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 5. Cała dokumentacja podjętych czynności tj. wniosek wraz z notatką służbową oraz projektem zlecenia lub umowy zaparafowanej przez osobę odpowiedzialną za zamówienie oraz Dział Finansowo-Księgowy zostaje przekazany Dyrektorowi lub osobie przez niego upoważnionej celem udzielenia zamówienia w formie zlecenia. 6. Cała dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest w Dziale wnioskującym, który odpowiedzialny jest za realizację zamówienia oraz archiwizację dokumentacji.

4 PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ KWOTY 1500 EURO NETTO DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI ZŁ NETTO ZAPYTANIE OFERTOWE 5 1. Podstawę dokonania zakupu dostaw, usług i wykonania robót budowlanych w tym trybie stanowi wniosek osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 2. Wypełniony wniosek zaakceptowany przez Dyrektora lub osobę upoważnioną jest podstawą do przeprowadzenia zapytania ofertowego. 3. Zatwierdzony wniosek powinien być przekazany do Działu Organizacyjno Administracyjnego w celu rejestracji w Rejestrze zamówień publicznych prowadzonym przez ten dział. 4. Wyłonienie wykonawców w trybie zapytania ofertowego polega na skierowaniu przez osobę odpowiedzialną za zamówienie zaproszenia do składania ofert do wybranych wykonawców. 5. Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego następuje poprzez zaproszenie do składania ofert takiej liczby wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednakże nie mniejszej niż do dwóch. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawcom przesyła się szczegółowe wymagania ofertowe. Wzór oferty stanowi załącznik nr 8 lub zał. nr 8Aw przypadku usług szkoleniowych. 6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Negocjacji nie prowadzi się. 7. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę i spełnił warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz szczegółowych wymaganiach ofertowych. 8. Z zapytania ofertowego osoba odpowiedzialna za zamówienie sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 9. W przypadku udzielenia zamówienia w formie zlecenia stosuje się odpowiednio postanowienia 4 ust. 4-5 niniejszego Regulaminu. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ KWOTY zł NETTO DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI EURO NETTO ROZEZNANIE RYNKU 6 1. Podstawę dokonania zakupu dostaw, usług i wykonania robót budowlanych w tym trybie stanowi wniosek osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 2. Wypełniony wniosek zaakceptowany przez Dyrektora lub osobę upoważnioną jest podstawą do przeprowadzenia rozeznania rynku wśród min. 3 podmiotów. 3. Zatwierdzony wniosek powinien być przekazany do Działu Organizacyjno Administracyjnego w celu rejestracji w Rejestrze zamówień publicznych prowadzonym przez ten dział. 4. Udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku następuje poprzez zaproszenie do składania ofert takiej liczby wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednakże nie mniejszej niż do trzech. Wraz z zaproszeniem do składania ofert

5 wykonawcom przesyła się szczegółowe wymagania ofertowe. Wzór oferty stanowi załącznik nr 8 do regulaminu lub zał. 8Aw przypadku usług szkoleniowych. 5. Wyłonienie wykonawców w trybie rozeznania rynku polega na pozyskaniu oraz porównaniu cen co najmniej trzech ofert od potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców. 6. W przypadku gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania sporządza pisemne uzasadnienie potwierdzające ten fakt. 7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 8. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą pod względem kryteriów ofertę. 9. Z zapytania ofertowego osoba odpowiedzialna za zamówienie sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 10. W przypadku udzielenia zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia 4 ust. 4-5 niniejszego Regulaminu. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OWARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB POWYŻEJ KWOTY EURO NETTO 7 Przygotowanie postępowania 1. Szacowanie wartości zamówienia powinno być dokonane z należytą starannością. 2. Szacowanie wartości zamówienia należy do działu wnioskującego. 3. W celu oszacowania wartości zamówienia dostaw i usług należy przeprowadzić rozeznanie rynku wśród minimum 3 potencjalnych wykonawców. Szacowanie wartości zamówienia dotyczące robót budowlanych następuje na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W przypadku, gdy na rynku nie funkcjonuje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, należy przedstawić uzasadnienie wskazujące na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt. 4. Sposób oszacowania wartości postępowania musi być udokumentowany. W celu wykazania realności budżetu, należy podać ceny rynkowe każdej pozycji z zamówienia oferowanych przez co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Należy przechowywać wydruki ze stron internetowych i notatki z rozmów telefonicznych ponieważ dokumenty te stanowią integralną część danego postępowania. 5. Kwoty zamówień wyrażone w złotych dla celów ustalania procedur zamówień publicznych ustalane są w wartościach netto (bez podatku VAT). 6. Przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób zgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych. 7. W przypadku przygotowywania specyfikacji technicznej, w celu zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu należy upewnić się czy istnieje 3 producentów, którzy mogą zrealizować zamówienie odpowiadające specyfikacjom technicznym. Powyższe należy potwierdzić odpowiednimi informacjami z ogólnie dostępnych źródeł. Stosowne dokumenty należy dołączyć do dokumentacji postępowania w celu jednoznacznego potwierdzenia, iż specyfikacja techniczna lub zakres wymagań i obowiązków nie utrudniają uczciwej konkurencji. 8. Decyzję o wszczęciu właściwej procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane podejmuje Dyrektor na podstawie złożonego wniosku/zamówienia. Wzór Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie

6 zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej euro stanowi Załącznik nr 4 9. Na podstawie przygotowanych informacji, o których mowa w ust. 1-4 i 7 oraz zaakceptowaniu przez Dyrektora wniosku, o którym mowa w ust. 8, Dział Wnioskujący przygotowuje i przeprowadza postępowanie. 10. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Dyrektor powołuje komisję przetargową, określa jej organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji na podstawie odrębnego zarządzenia. 11. W przypadku zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Dyrektor może powołać komisję przetargową. 12. Komisja przetargowa przedstawia Dyrektorowi w szczególności propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 13. Protokół komisji przetargowej stanowi integralną część dokumentacji przetargowej. Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej euro Zamówienia publicznego o wartości równej i przekraczającej euro udziela się na podstawie Ustawy w następujących trybach postępowania: a) przetarg nieograniczony, b) przetarg ograniczony, c) negocjacje z ogłoszeniem, d) negocjacje bez ogłoszenia, e) zamówienie z wolnej ręki, f) zapytanie o cenę, g) licytacja elektroniczna, h) dialog konkurencyjny. 2. W sytuacji, gdy Zamawiający korzysta z innego trybu niż wymieniony w ust.1 pkt a-b należy wykazać i udokumentować wystąpienie przesłanek uzasadniających jego zastosowanie. Wymienione dokumenty stanowią integralną część dokumentacji przetargowej. 3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej euro powinno nastąpić na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej euro, o którym mowa w 7 ust. 8. Zatwierdzony wniosek powinien zostać zarejestrowany w Rejestrze zamówień publicznych. 4. Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym z podziałem na: a) usługi, b) dostawy, c) roboty budowlane. Wzór Rejestru zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej euro stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 5. Dział wnioskujący przygotowuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 7 ust. 6

7 niniejszego Regulaminu oraz szacuje wartość zgodnie z 7 ust. 1-4 niniejszego Regulaminu, a także dokonuje kontroli merytorycznej, o której mowa w 10 ust Wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonuje Dyrektor. 7. Udzielenie zamówienia jest możliwe w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty. 8. Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie, o którym mowa w ust. 1 należy do zadań Działu wnioskującego. 9 Umowy 1. W przygotowywanych projektach umów o wykonanie zamówienia publicznego należy przestrzegać jednolitych zasad dotyczących warunków płatności, a w szczególności: 1) wystawienie faktury, rachunku, noty księgowej przez wykonawcę (zgodnej z wymogami ustawy o rachunkowości) nie może nastąpić wcześniej niż po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia (odpowiedniej jego części) przez Zamawiającego, 2) termin płatności wykazany w fakturze nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury przez PUP, 3) projekt umowy powinien precyzyjnie określać warunki gwarancji i rękojmi oraz w pełni zabezpieczać interesy Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zastrzeżenie prawa do kar umownych. 2. Do umów w sprawie zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 3. Projekt umowy przygotowany jest przez Dział w n i o s k u j ą c y m u s i b y ć zaparafowany przez Kierownika tego działu, Radcy Prawnego i Głównego Księgowego. Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ. 4. Zawarcie umowy właściwej wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 5. Umowa właściwa przygotowywana jest przez Dział wnioskujący, a następnie przedkładana jest do zaparafowania Radcy Prawnemu, Głównemu Księgowemu, opatrzona zostaje tekstem wpisano do rejestru umów pod nr, a następnie przedkładana do podpisu Dyrektorowi. 6. W przypadku aneksowania umowy stosuje się zapisy dotyczące podpisywania umów. 7. Rejestr umów cywilno-prawnych prowadzi Dział Organizacyjno - Administracyjny 10 Realizacja 1. Dział wnioskujący odpowiedzialny jest za kontrolę jakości i terminów dostaw, usług i robót budowlanych. 2. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Dział wnioskujący przeprowadza weryfikację, czy wszystkie dostarczone pozycje dokładnie odpowiadają pozycjom oferowanym przez wykonawcę oraz czy są całkowicie zgodne z warunkami umowy. Przeprowadzenie weryfikacji należy udokumentować za pomocą wypełnionej listy sprawdzającej, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. W razie stwierdzenia zgodności wystawiany jest protokół odbioru, z którego powinno wynikać, że dostawy, usługi, roboty budowlane zostały dostarczone i wykonane w sposób poprawny.

8 KRYTERIA OCENY WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, KTÓRYM ZOSTANIE ZLECONE PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, uwzględnia się w szczególności kryteria wymienione w 74 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz z póź.zm.) 2. Ponadto przy wyborze instytucji szkoleniowych należy wziąć pod uwagę: - posiadane doświadczenie z zakresu realizacji szkoleń o podobnej tematyce, - miejsce szkolenia, - jakość prowadzonych zajęć (prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia itp.) - rozkład zajęć, - możliwości/warunki dojazdu POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o kwotach podanych w euro należy przez to rozumieć kurs euro według aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 3. Zmiany do regulaminu wprowadzane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem

9 Wnioskodawca Znak sprawy. Załącznik nr 6 do Regulaminu Kolno, dn. r. Wniosek do Dyrektora Zamawiającego o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej poniżej euro netto 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 2. Termin realizacji zamówienia: 3. Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość netto: Wartość brutto: Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi.. euro. Średni kurs złotego w stosunku do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku i wynosi Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu.. 4. Źródła finansowania: Fundusz Pracy BUDŻET.... (data i podpis Głównego Księgowego) Wyrażam zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych: (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) (data i podpis Dyrektora Zamawiającego)

10 .. Pieczątka zamawiającego Znak sprawy. Załącznik nr 7 do Regulaminu Kolno, dn Notatka z przeprowadzonego ROZEZNANIA CENOWEGO o wartości nieprzekraczającej równowartość1500 euro netto zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) ustawy nie stosuje się 1. W celu zamówienia:. które jest dostawą/ usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono rozeznanie cenowe. wartość szacunkowa zamówienia wynosi.. zł netto, co stanowi.. euro. 2. W terminie r. rozeznano rynek w formie: sondażu telefonicznego sondażu pisemnego\ sondażu internetowego w oparciu o inne źródło jakie L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi Wybrano Wykonawcę: 4.Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej. Kolno, dn ( data i podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie) 2.. ( data i podpis osoby odpowiedzialnej za zamówienie) Zatwierdzam:..... (data i podpis Dyrektora PUP Kolno)

11 Załącznik nr 8 do Regulaminu 1. Nazwa i adres WYKONAWCY FORMULARZ OFERTOWY Nazwa:... Adres:... NIP:.. REGON:... Nr Rachunku Bankowego: Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:..; za: Cena netto:.. zł. Podatek VAT: zł Cena brutto: zł Słownie:.. zł brutto dn. podpis osoby uprawnionej

12 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 8A do Regulaminu 1. Nazwa szkolenia : Nazwa instytucji szkoleniowej : Adres... NIP... REGON... PKD... Nazwa Banku... NR KONTA Osoba/y uprawniona/e do kontaktowania się z zamawiającym: Imię i nazwisko... Telefon...Fax Data i numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w WUP 5. Posiadane certyfikaty jakości usług : 6. Ilość godzin zegarowych szkolenia : Ogółem...w tym : zajęcia teoretyczne... zajęcia praktyczne Miejsce odbywania szkolenia : zajęcia teoretyczne... zajęcia praktyczne Wymagania dla uczestników szkolenia : 1 ) wymagane wykształcenie... 2 ) umiejętności wymagane od kandydata Cele szkolenia Plan nauczania : Temat zajęć Treść szkolenia Liczba godzin teorii Liczba godzin praktyki 11.Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do realizacji szkolenia

13 12.Wykaz literatury, materiałów dydaktycznych, jakie uczestnik szkolenia otrzyma na własność 13.Koszt szkolenia ( dla jednej osoby )... w tym : koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń. inne ( określić jakie )... koszt osobogodziny Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Nazwisko i imię Wykształcenie ( poziom ) kierunek Doświadczenie Dodatkowe uprawnienia 15. Baza szkoleniowa : - ilość pomieszczeń... - wykaz sprzętu ( ilość )... czy lokal spełnia wymogi BHP w zakresie nauki i pracy : Nadzór nad szkoleniem sprawuje : Imię i nazwisko... Telefon...Fax Szkolenie zakończy się wydaniem dokumentu ( wzór w załączeniu ) 18. Sposób sprawdzenia efektów szkolenia : Sposób pozyskania miejsc pracy dla uczestników szkolenia (data sporządzenia oferty) upoważnionej). (pieczęć i podpis osoby ZAŁĄCZNIK (obowiązkowo) : 1. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

14 (pieczątka zamawiającego) Znak sprawy.. Załącznik nr 9do Regulaminu Kolno, dn. Protokół z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości powyżej 1500 euro a nie przekraczającej równowartości zł zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) ustawy nie stosuje się 1. W celu zamówienia które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono zapytanie ofertowe. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi. zł netto, co stanowi.. euro. 2. W dniu.-..- r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji 3. W terminie do dnia r. do godz. przedstawiono poniższe oferty: L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 4. Wybrano Wykonawcę Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Kolno, dn. (Podpis i osoby odpowiedzialnej merytorycznie).. (Podpis osoby odpowiedzialnej za zamówienie) Zatwierdzam,/ nie zatwierdzam*...

15 (pieczątka zamawiającego) Znak sprawy.. Załącznik nr 10 do Regulaminu Kolno, dn. Protokół z przeprowadzonego ROZEZNANIA RYNKU o wartości powyżej zł a nie przekraczającej równowartości euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) ustawy nie stosuje się 1. W celu zamówienia które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono ROZEZNANIE RYNKU. 2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi. zł netto, co stanowi.. euro. 3. W dniu.-..- r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji 4. W terminie do dnia r. do godz. przedstawiono poniższe oferty: L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 5. Wybrano Wykonawcę Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Kolno, dn. (Podpis i osoby odpowiedzialnej merytorycznie).. (Podpis osoby odpowiedzialnej za zamówienie) Zatwierdzam,/ nie zatwierdzam*...

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO Zał. do zarz. Nr 4/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 18 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do zarządzenia nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 16 kwietnia 2014 roku REGULAMIN udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Gminie Siedlisko

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warszawa dnia 22 lutego 2016 r.

REGULAMIN. Warszawa dnia 22 lutego 2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W WARSZAWIE UL.WILCZA 53 ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14.01. 2011r.

REGULAMIN. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14.01. 2011r. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14.01. 2011r. REGULAMIN Udzielania przez Szkołę Podstawową im. Jana Baranowskiego w Sławkowie zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. W KOLNIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE KOLNO, dnia 19.12.2014 r. Zatwierdzam Prezes

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Załącznik do Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 01.10. 2010 r. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. ZARZĄDZENIE NR 10/2009 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 25 W BIAŁEJ-BIAŁEJ Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Przedszkolu Nr 25 w Bielsku-Białej. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. Z A T W I E R D ZA M Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1. 1. Do zamówień i konkursów, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZE NR 6 /2014 BURMISTRZA SOKÓLKI

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZE NR 6 /2014 BURMISTRZA SOKÓLKI ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZE NR 6 /2014 BURMISTRZA SOKÓLKI z dnia...~5.. ł\q\\.~.\9.-..~ly.~;.. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014r. W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30,000 euro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia REGULAMIN udzielania zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 euro netto sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014/2015 REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Gimnazjum 11 w Bielsku-Białej.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Gimnazjum 11 w Bielsku-Białej. ZARZĄDZENIE NR 8/2013/2014 DYREKTORA GIMNAZJUM NR 11 Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Gimnazjum 11 w Bielsku-Białej. Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 z dnia 4.07.2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 82 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82 w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09

Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09 Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Regulaminu udzielania zamówień, których wartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2009 Wójta Gminy Secemin z dnia 17 grudnia 2009 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIEPRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14

Bardziej szczegółowo

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro DOM WIELKIE WYRĘBY 23 83-230 Smętowo Graniczne NIP 593-10-90-551; REGON 191887940 (058) 560-84-70, 561-90-95 fax. (058) 561-90-95 email: dpswyreby@wp.pl POMOCY SPOŁECZNEJ Wielkie Wyręby, dnia 01.09.2014r

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR RG.0050.100.2015 WÓJTA GMINY GRODZIEC z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

2 /2015 17 2015 2/2014 7 2014 30 000 EURO

2 /2015 17 2015 2/2014 7 2014 30 000 EURO Zarządzenie nr 2 /2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ramowych procedur

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2010 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO W POLSKIM ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 850/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 11 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 850/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 11 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 850/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Żarach nr 48/2014 z dnia 22 maja 2014 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Dział

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

1 Szacowanie wartości zamówienia

1 Szacowanie wartości zamówienia Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanoiuskiego 20-433 Lublin,ul. Mickiewicza 24 tel.(081)744-03-22 NIP 946-18-16-709 Załącznik nr Id o Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N Postanowienia ogólne R E G U L A M I N 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO. 2. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Zamówień Publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Regulamin udzielania Zamówień Publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 17 maja 2016 r. Regulamin udzielania Zamówień Publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO DLA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO w Zakładzie Gospodarki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Komunalnego Zwiazku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty euro Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 12.01. 2016 roku Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro 1. Słownik 1. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Kierownika GJUK w Bobowej z dnia 02.02.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152/2011 z dnia 29.08.2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A tel/fax (0 61) 29 615 02, 29 615 25 NIP 787-00-23-856, Identyfikator 630218518 www.pwik-oborniki.pl,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku z dnia 30.10.2015 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r.

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Procedura dotyczy zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN Udzielania przez Szkołę Podstawową im. Jana Baranowskiego w Sławkowie zamówień na dostawy, usługi i wykonywanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne

Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne Udzielanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie instytucjom szkoleniowym zamówień na usługi szkoleniowe odbywa się na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Nr 8/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Nr 8/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Nr 8/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Regulamin wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń z dnia 01.07.2010 r. Zn. spr.: N-270-1/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu Zwiększanie możliwości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. ZASADY WYKONYWANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami) 1 Postanowienia ogólne. 2 Progi udzielania zamówień

- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami) 1 Postanowienia ogólne. 2 Progi udzielania zamówień REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r.

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE DOKONYWANIAWYDATKÓW ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w zakresie dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości poniżej 14.000 euro w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku z dnia 19 lutego 2013 r. 1 Definicje: Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

(pieczęć i podpis dyrektora)

(pieczęć i podpis dyrektora) Załącznik nr 1. do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy Nr 25/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych do 14 000 Euro z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie art. 31, art.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Gminnym Przedszkolu Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

KOWłlE OLECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY KAPITAŁ LUDZKI A STCATEGIA SPÓJNOŚĆ

KOWłlE OLECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY KAPITAŁ LUDZKI A STCATEGIA SPÓJNOŚĆ KOWłlE OLECKIE KAPITAŁ LUDZKI A STCATEGIA SPÓJNOŚĆ Zarządzenie Nr Or.0050.45.2014 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo