Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE Część ogólna Celem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie do obecnie obowiązującej ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), dalej ustawa - Prawo bankowe, przepisów umoŝliwiających przekształcenie oddziału instytucji kredytowej działającego na terytorium Polski w bank krajowy w formie spółki akcyjnej, wraz z określeniem warunków, zasad oraz procedury ww. przekształcenia. Wśród najistotniejszych skutków przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy, naleŝałoby wymienić utworzenie nowego banku krajowego i jednoczesne zamknięcie oddziału instytucji kredytowej, sukcesję uniwersalną praw i obowiązków instytucji kredytowej objętych działalnością oddziału, przejęcie nadzoru nad działalnością przekształconego w bank oddziału przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz objęcie gwarantowania depozytów zgromadzonych w ramach działalności oddziału przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Trzeba podkreślić, Ŝe moŝliwość przekształcenia w bank krajowy nabiera szczególnego wymiaru w przypadku oddziałów instytucji kredytowych, które osiągnęły znaczący udział w polskim rynku lub relatywnie duŝą skalę działalności, mierzoną wielkością aktywów lub wielkością portfela depozytów czy kredytów, jak równieŝ prowadzą przedsiębiorstwo bankowe, dysponując infrastrukturą umoŝliwiającą podjęcie samodzielnej działalności jako bank. Tego typu oddziały mogą generować istotne ryzyko z punktu widzenia samej instytucji kredytowej, jak i polskiego rynku finansowego. W takich przypadkach mogą bowiem wystąpić trudności związane z zapewnieniem efektywnego nadzoru nad działalnością prowadzoną przez oddział instytucji kredytowej adekwatnego do skali tej działalności, zwłaszcza w okresie występowania zawirowań na rynkach finansowych. W tym kontekście naleŝy wskazać, Ŝe rozwiązania proponowane w projekcie mogą pozytywnie przyczynić się do utrzymania stabilności finansowej na rynku krajowym, stanowiąc instrument tzw. pakietu antykryzysowego. Przekształcenie, ze względu na poddanie działalności oddziału bezpośredniemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz objęcie gromadzonych przez oddział depozytów ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, moŝe być korzystne z punktu widzenia klientów oddziału instytucji kredytowej, w szczególności deponentów, którzy powierzyli oddziałowi swoje środki pienięŝne. 1

2 Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy pozwala na zwiększenie skali działalności w Polsce, z jednej strony poprzez zwiększenie zaufania lokalnego rynku i klientów, z drugiej poprzez pozyskanie dodatkowych środków na rozwój w drodze dokapitalizowania banku (objęcia nowej emisji akcji) przez partnera strategicznego. W przypadku zbycia akcji banku po jego utworzeniu, instrument w postaci przekształcenia oddziału w bank krajowy, moŝe być traktowany jako droga (sposób) na wycofanie się instytucji kredytowej z działalności na rynku polskim. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe projektowane przepisy są uzupełnieniem obowiązujących regulacji prawnych, znajdujących swoje źródło w prawie Unii Europejskiej, umoŝliwiających przekształcenie banku krajowego w oddział instytucji kredytowej, w drodze transgranicznej fuzji tego banku z instytucją kredytową. Pojęcia instytucji kredytowej oraz oddziału instytucji kredytowej zdefiniowane są w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 18 obowiązującej ustawy - Prawo bankowe. Zgodnie z art. 48i ustawy - Prawo bankowe, instytucja kredytowa moŝe prowadzić na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej. W ramach tej działalności instytucja kredytowa moŝe wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności określone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 4 i 6 8 ustawy - Prawo bankowe w zakresie wynikającym z zezwolenia udzielonego przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego. Do podjęcia przez oddział instytucji kredytowej działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego warunkiem koniecznym jest przekazanie Komisji stosownego zawiadomienia przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego instytucji kredytowej. Zgodnie z art. 141c ust. 1 ustawy - Prawo bankowe nadzór nad działalnością instytucji kredytowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady, sprawują właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego instytucji. W myśl art. 141c ust. 2 ustawy - Prawo bankowe Komisja Nadzoru Finansowego obowiązana jest do sprawowania nadzoru nad oddziałami instytucji kredytowych w zakresie przestrzegania utrzymania przez oddział odpowiedniej płynności płatniczej. Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego dysponuje określonymi w art. 141a ustawy - Prawo bankowe środkami reagowania, w przypadku gdy instytucja kredytowa, prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej 2

3 Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej, nie przestrzega przepisów prawa polskiego. Część szczegółowa Proponowany art. 28 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe wyłącza stosowanie przepisów art i 2 Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ) do akcji banku, objętych przez załoŝyciela w przypadku, o którym mowa w projektowanym art. 48p. Wymienione przepisy k.s.h przewidują w szczególności zakaz zbycia akcji spółki obejmowanych w zamian za wkłady niepienięŝne (które to akcje dodatkowo powinny pozostać akcjami imiennymi), w okresie do dnia zatwierdzenia przez najbliŝsze zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji oraz obowiązek zatrzymania tych akcji w spółce na zabezpieczenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań do wniesienia wkładów niepienięŝnych. Przepisy te dodatkowo, i z punktu widzenia przepisów ustawy - Prawo bankowe niepotrzebnie, ograniczałyby swobodę dysponowania akcjami banku przez jego załoŝyciela. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe akcje banków, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, są akcjami imiennymi, zaś zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy w okresie roku od daty wpisania banku do rejestru przedsiębiorców, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto w myśl art. 32 ust. 4 ustawy - Prawo bankowe pokrycie pełnej kwoty kapitału załoŝycielskiego banku powinno być dokonane przed wpisaniem banku do właściwego rejestru. Dodanie projektowanego art. 30 ust. 1b ustawy - Prawo bankowe ma na celu usunięcie odmiennego traktowania przez przepisy prawa polskiego dwóch form (sposobów) wejścia przez zainteresowany podmiot (inwestora) na rynek usług bankowych w Polsce poprzez utworzenie nowego banku i poprzez przejęcie kontroli nad bankiem juŝ istniejącym (np. w drodze nabycia większościowego pakietu akcji banku). W odróŝnieniu bowiem do przejęcia kontroli nad bankiem, w przypadku jego utworzenia, załoŝyciel banku nie ma moŝliwości złoŝenia, a KNF uwzględnienia w ocenie dokonywanej w związku z postępowaniem w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku, zobowiązań załoŝyciela dotyczących tworzonego banku lub ostroŝnego i stabilnego nim zarządzania. Niewątpliwie moŝe utrudniać to potencjalnym załoŝycielom banku wykazanie, iŝ spełniają oni wymóg, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 3

4 bankowe, tj. dawanie rękojmi ostroŝnego i stabilnego zarządzania bankiem i jak wskazuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, moŝe tym samym stanowić nieuzasadnioną barierę dla powstawania nowych podmiotów na rynku usług bankowych. Dla skuteczności stosowania narzędzia, jakim są omawiane zobowiązania załoŝycieli, niezbędne jest zapewnienie przez przepisy prawa odpowiedniej sankcji za ich niedochowanie. W projektowanym przepisie proponuje się rozwiązanie tej kwestii poprzez odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 25n ustawy - Prawo bankowe, określającego sankcje jakie mogą zastosowane w przypadku niedochowania zobowiązań złoŝonych w związku z prowadzonym przed KNF postępowaniem w przedmiocie nabycia znaczących pakietów akcji i przejęcia kontroli nad bankiem. Skutki niedochowania zobowiązań przez akcjonariusza, będącego załoŝycielem nowego banku, będą zatem toŝsame ze skutkami niedochowania zobowiązań przez akcjonariusza, który nabył znaczący pakiet akcji banku juŝ istniejącego, co równocześnie zrównuje sytuację prawną obydwu tych akcjonariuszy. NaleŜy wskazać, Ŝe postanowienia nowelizowanego art. 30 mają charakter uniwersalny i będą miały zastosowanie nie tylko przy tworzeniu banku w drodze przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy, lecz będą odnosić się równieŝ do innych form tworzenia banku przewidzianych ustawą - Prawo bankowe. Jak wspomniano w części ogólnej uzasadnienia, zasadniczym celem nowelizacji jest umoŝliwienie instytucji kredytowej, prowadzącej na terytorium Polski działalność bankową przez oddział, przekształcenie tego oddziału w bank krajowy. Przekształcenie to polegać ma na utworzeniu przez instytucję kredytową banku krajowego w formie spółki akcyjnej poprzez wniesienie tytułem wkładu niepienięŝnego wszystkich składników majątkowych tego oddziału przeznaczonych do prowadzenia działalności przez ten oddział, o ile stanowią one przedsiębiorstwo (bankowe) lub jego zorganizowaną część (art. 48p ust. 1 zdanie 1. Przedsiębiorstwo w rozumieniu projektowanego przepisu obejmować ma zespół wszystkich składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności bankowej na terytorium RP przez oddział. Będzie to w szczególności zarówno majątek trwały i środki finansowe słuŝące do prowadzenia działalności, jak i wynikające z tej działalności naleŝności i zobowiązania, w tym zwłaszcza depozyty. Przekształceniu w bank krajowy podlegać moŝe zatem tylko oddział prowadzący przedsiębiorstwo bankowe, dysponujący infrastrukturą i przygotowaniem operacyjnym umoŝliwiającym podjęcie samodzielnej działalności jako bank. 4

5 Instytucja kredytowa moŝe być jedynym i wyłącznym załoŝycielem banku powstającego w wyniku przekształcenia jej oddziału (art. 48p ust. 1 zdanie 2). Regulacja ta będzie miała charakter szczególny w stosunku do art. 13 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo bankowe. Ma ona zapewnić, iŝ utworzenie banku z ekonomicznego punktu widzenia będzie wyłącznie przekształceniem formy, w jakiej dana instytucja kredytowa wykonuje działalność bankową na terytorium RP, nie zaś utworzeniem nowej jednostki (dla takich przypadków pozostaje zwykła procedura tworzenia banku krajowego). Oczywiście po przekształceniu bank będzie podlegał takim samym regułom prawa spółek, jak inne banki działające w formie spółek akcyjnych. Zgodnie z art. 48p ust. 2, utworzenie banku w wyniku przekształcenia oddziału odbywać się ma według zasad przewidzianych dla zwykłego utworzenia banku i z zastosowaniem wprost przepisów rozdziału 2 ustawy - Prawo bankowe, z wyłączeniem jednakŝe art. 30 ust. 2 i 4 oraz art. 36. Wyłączenie zastosowania przepisów art. 30 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo bankowe, odnoszących się do limitów wkładów niepienięŝnych wnoszonych na poczet kapitału załoŝycielskiego wynika z samej konstrukcji proponowanego przekształcenia, zgodnie z którą ma ono być dokonane poprzez wniesienie właśnie wkładu niepienięŝnego w postaci wszystkich składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności przez oddziału instytucji kredytowej na poczet całego kapitału załoŝycielskiego nowo tworzonego banku. Wyłączenie natomiast art. 36, dotyczącego zezwolenia KNF na podjęcie przez nowo utworzony bank działalności, związane jest z koniecznością uwzględnienia ciągłości działalności operacyjnej podmiotu. Bank jest tworzony na bazie działającego juŝ przedsiębiorstwa bankowego oddziału i z jednej strony nie ma potrzeby udzielania dodatkowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności operacyjnej, z drugiej strony utrzymanie wymogu takiego zezwolenia musiałoby prowadzić do czasowego zawieszenia działalności operacyjnej prowadzonej przez oddział, a następnie bank, w okresie od jego rejestracji (równoczesnej z wyrejestrowaniem oddziału) do wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności operacyjnej. W kolejnych przepisach projektu określono inne niezbędne odstępstwa od standardowej procedury tworzenia i licencjonowania banków krajowych (art. 48r-48w). Art. 48p ust. 3 odnosi się do wymaganej przez art. 313 k.s.h. zgody załoŝyciela na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji. Projektowany przepis rozszerza wymagany zakres tej zgody równieŝ na przejście wszystkich składników majątkowych oddziału na tworzony bank spółkę akcyjną. 5

6 Art. 48r przewiduje obowiązek złoŝenia przez załoŝyciela banku, wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, dodatkowych dokumentów, oprócz dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe. Dokumenty wskazane w pkt 1 mają na celu rzetelne ustalenie wartości zespołu składników majątkowych wnoszonych aportem na poczet kapitału załoŝycielskiego banku według stosowanych dotychczas przez oddział zasad rachunkowości i bez moŝliwości ujmowania w aktywach dodatkowych składników oraz bez moŝliwości dokonywania zmian w zasadach ustalania szacunków wpływających na wycenę aktywów i rezerw. Ustalenie wartości majątku oddziału, zgodnie z postanowieniem w pkt 1 ww. artykułu, powinno być dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złoŝenie wniosku o utworzenia banku. Z przyjętej konstrukcji odnośnego przepisu wynika, iŝ wystarczające dla spełnienia warunku w nim zawartego jest ustalenie wartości majątku na dowolny dzień, jednakŝe musi być on w miesiącu poprzedzającym złoŝenie wniosku o utworzenia banku. Dokument wskazany w pkt 2 ma na celu poświadczenie istnienia po stronie instytucji kredytowej zamiaru zaprzestania działalności przez oddział po utworzeniu banku, tj. faktycznego przekształcenia oddziału w bank. Stosownie do procedury przewidzianej w prawie unijnym (Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe) i odzwierciedlonej w art. 48l ust. 3 ustawy - Prawo bankowe, zamiar taki musi być zgłoszony w formie zawiadomienia przekazywanego za pośrednictwem właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego. Postanowienia odnoszące się do informacji i dokumentów, o których mowa w art. 48r pkt 3, oraz konstrukcja przepisów w art. 48u ust. 2 mają zapewnić, by skutki przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy były w pełni analogiczne do skutków połączenia spółek przewidzianych w art. 494 k.s.h. Ujawnienie w postępowaniu w sprawie utworzenia banku informacji o zezwoleniach, koncesjach oraz ulgach, które zostały przyznane instytucji kredytowej w związku z utworzeniem lub działalnością oddziału, jest jednym z warunków koniecznych przejścia tych zezwoleń, koncesji oraz ulg na tworzony bank. PoniewaŜ, zgodnie z projektowanym art. 48u ust. 2 pkt 3, wobec takiej sukcesji sprzeciw moŝe zgłosić złoŝyć organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, do wniosku w sprawie zezwolenia na utworzenie banku naleŝy dołączyć takŝe kopię powiadomienia tego organu, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, o zamiarze utworzenia banku krajowego i moŝliwości zgłoszenia sprzeciwu. 6

7 Zgodnie z art. 48s, decyzja KNF w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku w wyniku przekształcenia oddziału ma być poprzedzona kontrolą nadzorczą w oddziale. Do kontroli tej odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy dotyczące kontroli nadzoru finansowego w bankach (art. 133 ust. 2-4, art. 135 i 136), będzie to więc kontrola w pełnym zakresie, mająca słuŝyć sprawdzeniu rzeczywistej, aktualnej sytuacji finansowej oddziału, jak równieŝ przygotowania do prowadzenia działalności operacyjnej przez tworzony bank. Tym samym, przy tych czynnościach kontrolnych, wyłączeniu podlegać muszą przepisy ustalające zakres i rozdział kompetencji właściwych władz nadzorczych i KNF przy wykonywaniu nadzoru nad oddziałem instytucji kredytowej (art. 141c ust. 1 i 2 oraz art. 141d ustawy - Prawo bankowe). Projektowany przepis art. 48t zapewnia KNF moŝliwość wskazania w zezwoleniu na utworzenie banku terminu na uzyskanie przez załoŝycieli wpisu banku do rejestru przedsiębiorców. Wskazanie terminu ma na celu uniknięcie sytuacji, w której w wyniku znaczącego w danych warunkach upływu czasu między zezwoleniem na utworzenie banku, a przejęciem przez bank działalności oddziału, stanowiące podstawę rozstrzygnięcia KNF w postępowaniu w sprawie zezwolenia na utworzenie banku, w tym co do sytuacji finansowej oddziału czy załoŝeń biznesowych banku, staną się nieaktualne. Wskazany przez KNF termin nie moŝe być dłuŝszy niŝ 1 rok. W przypadku niedochowania przez załoŝyciela wskazanego przez KNF terminu na uzyskanie wpisu banku do rejestru przedsiębiorców lub w przypadku nieuzyskania tego wpisu w terminie 1 roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku, zezwolenie to wygasa (art. 48t ust. 2). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek załoŝyciela, Komisja Nadzoru Finansowego moŝe wydłuŝyć wskazany zezwoleniu termin na uzyskanie wpisu banku do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeŝeniem jednakŝe, iŝ tak przedłuŝony termin, wraz z terminem wyznaczonym i ewentualnie wydłuŝonym wcześniej, nie przekroczy w sumie 1 roku (art. 48t ust. 3). Przepis ten jest przepisem szczególnym do art. 155 k.p.a. dotyczącego zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo. Zmiana decyzji (zezwolenia) KNF w zakresie wydłuŝenia terminu na uzyskanie wpisu banku do rejestru przedsiębiorców powinna następować na zasadach określonych w art. 48t ust. 3, to jest: w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony i z zastrzeŝeniem ograniczenia, o którym mowa w art. 48t ust. 1 zdanie drugie. WydłuŜenie terminu następować ma w drodze zmiany decyzji w przedmiocie zezwolenia, przy odpowiednim zastosowaniu art Kodeksu postępowania administracyjnego. 7

8 Art. 48u ust. 1 określa jako moment rozpoczęcia działalności przez bank utworzony w wyniku przekształcenia oddziału instytucji kredytowej chwilę wpisu tego banku do rejestru przedsiębiorców. Równocześnie z wpisem banku dokonywane jest z urzędu wykreślenie z rejestru przedsiębiorców oddziału instytucji kredytowej. Przepis ten ma na celu zapewnienie, aby powstający bank rozpoczynał swoją działalność z chwilą uzyskania osobowości prawnej oraz uniknięcie sytuacji, w której na skutek róŝnych terminów wpisu banku do rejestru przedsiębiorców i wykreślenia z tego rejestru oddziału, jednocześnie w ramach tego samego przedsiębiorstwa prowadziłyby działalność dwa podmioty. Omawiana regulacja ma szczególne znaczenie w związku z rozwiązaniami w kolejnych artykułach projektu, stanowiących o sukcesji uniwersalnej. W myśl art. 48u ust. 2 w wyniku przekształcenia oddziału w bank dochodzi do sukcesji uniwersalnej wstąpienia nowo utworzonego banku z mocy samego prawa we wszystkie prawa i obowiązki instytucji kredytowej objęte działalnością oddziału. Sukcesja uniwersalna została uregulowana w projektowanych przepisach analogicznie do sukcesji następującej przy połączeniu spółek na podstawie art. 494 k.s.h. Oznacza to w szczególności przejście na bank wszystkich zobowiązań (w tym np. z tytułu posiadanych depozytów i kart kredytowych) i wierzytelności (na przykład z tytułu kredytów) oraz praw związanych (hipoteki i inne zabezpieczenia), przy czym ujawnienie w księgach wieczystych lub innych rejestrach przejścia na bank praw w nich ujawnionych następuje na wniosek banku (art. 48u ust. 4). Na bank przechodzą takŝe zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane instytucji kredytowej w związku z utworzeniem lub działalnością oddziału, o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki: 1) zezwolenia, koncesje oraz ulgi zostały ujawnione w informacji złoŝonej wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie banku (art. 48r pkt 3), 2) przepisy odrębne lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowią inaczej, 3) przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku sprzeciwu nie złoŝył inny niŝ Komisja Nadzoru Finansowego organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, 4) Komisja Nadzoru Finansowego, w zezwoleniu na utworzenie banku nie złoŝyła sprzeciwu wobec przejścia na bank zezwolenia, koncesji lub ulgi, które zostały przyznane instytucji kredytowej w związku z utworzeniem lub działalnością oddziału (art. 48u ust. 3). NaleŜy wskazać, Ŝe wymóg ujawnienia zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane instytucji kredytowej w związku z utworzeniem lub działalnością oddziału instytucji kredytowej, 8

9 pod rygorem nieobjęcia sukcesją uprawnień z nich wynikających, uzasadniony jest ograniczonym ustawowo dozwolonym zakresem działalności banków oraz koniecznością poddania zmian tego zakresu kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (art. 34 ust. 2 i art. 37 ustawy - Prawo bankowe). Wprowadzany przepis ma na celu uniknięcie sytuacji nabycia przez bank krajowy w wyniku sukcesji uniwersalnej uprawnień do prowadzenia działalności sprzecznej z przepisami prawa polskiego lub niezatwierdzonej przez organ nadzoru, z powodu niespełnienia ustawowych przesłanek (art. 37 ustawy - Prawo bankowe). W myśl ust. 5 projektowanego art. 48u środki pienięŝne przekazane przez instytucję kredytową do prowadzenia działalności oddziału nie stanowią zobowiązań banku. Przepis ten ma zapobiegać sytuacji, w której środki pienięŝne stanowiące składnik majątkowy oddziału przeznaczony do prowadzenia działalności przez ten oddział i jako takie uwzględnione w wartości kapitału załoŝycielskiego banku powstałego w skutek przekształcenia oddziału, zostałyby jednocześnie ujęte w bilansie tego banku jako zobowiązania. W celu zachowania ciągłości działania jednostki takŝe pod względem rachunkowym, art. 48u ust. 6 przewiduje zastosowanie do przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w bank przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących zmiany formy prawnej jednostki. Projektowany przepis art. 48w ust. 1 wprowadza wymóg utrzymywania przez bank powstały w wyniku przekształcenia oddziału instytucji kredytowej współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 12% przez pierwsze 18 miesięcy działalności banku. Przepis ten wyłącza tym samym stosowanie do banku utworzonego w wyniku przekształcenia oddziału instytucji kredytowej art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo bankowe, zgodnie z którym bank rozpoczynający działalność operacyjną obowiązany jest utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 15% przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy co najmniej 12%. Ze względu na fakt, Ŝe fundusze własne banku tworzonego w wyniku przekształcenia oddziału powstają wyłącznie lub przede wszystkim w wyniku wniesienia wkładu niepienięŝnego, projektowany art. 48w ust. 2 wyłącza stosowanie do tych funduszy limitu 15-procentowego udziału wkładów niepienięŝnych w funduszach zasadniczych banku, określonego w art. 128 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe. 9

10 Art. 2 projektu - Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W art. 2 proponuje się zmiany ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizowana w art. 3 projektu ustawa - Ordynacja podatkowa przewiduje generalną sukcesję podatkową w przypadku utworzenia banku poprzez wniesienie tytułem wkładu niepienięŝnego składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej. Dlatego teŝ, naleŝało dokonać odpowiednich zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu zachowania spójności systemu podatkowego i uwzględnienia zasady dotyczącej rozliczania strat. NaleŜy wskazać, iŝ w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta jest zasada, iŝ prawo do podatkowego rozliczania straty przysługuje wyłącznie podatnikowi, który stratę taką poniósł. Zasadę te odzwierciedlają postanowienia art. 7 ust. 3-4a ww. ustawy, z których wynika, Ŝe przy ustalaniu dochodu podatnika a takŝe strat tego podatnika, nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, a takŝe strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Wyjątkiem jest przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. W związku z powyŝszym art. 2 projektu zakłada zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez uzupełnienie dotychczasowego art. 7 tej ustawy o dodatkowe postanowienia odnoszące się do kwestii rozliczania strat w przypadku wniesienia do spółki składników majątkowych instytucji kredytowej tytułem wkładu niepienięŝnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy - Prawo bankowe. Art. 3 projektu - Zmiany do ustawy - Ordynacja podatkowa W projekcie proponuje się zmiany art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), których celem jest zachowanie ciągłości w obszarze prawa podatkowego w związku z procesem przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy. Zgodnie z dodawanym przepisem ust. 3 w ww. artykule, bank utworzony poprzez wniesienie tytułem wkładu niepienięŝnego wszystkich składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki instytucji kredytowej związane z działalnością tego oddziału. 10

11 W art. 4 projektu określony został termin wejścia w Ŝycie ustawy, który wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia. Projektowana ustawa nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji i norm i aktów prawnych zawierających przepisy techniczne. Do projektowanej ustawy, z uwagi na brak skutków finansowych powodujących zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, nie będzie miał zastosowania art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726). Zgodnie z decyzją Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych, projekt ustawy zostanie przekazany do EBC w celu uzyskania opinii. 11

12 OCENA SKUTKÓW REGULACJI Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt ustawy oddziałuje przede wszystkim na oddziały instytucji kredytowych, Komisję Nadzoru Finansowego, a takŝe klientów tych oddziałów instytucji kredytowych, które skorzystają z moŝliwości przekształcenia się w bank krajowy w formie spółki akcyjnej, na zasadach określonych w ustawie. Projekt oddziałuje równieŝ na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyŝ banki krajowe utworzone zgodnie z przepisami projektu, będą objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pienięŝnych w ramach BFG. Klientom utworzonych banków krajowych będzie przysługiwać wypłata środków gwarantowanych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.). Ponadto, regulacje projektu, w przypadku utworzenia banku krajowego zgodnie z przepisami ustawy, będą oddziaływać na inne banki krajowe prowadzące działalność bankową. Uczestnikiem sektora bankowego stanie się bowiem nowy podmiot bank krajowy powstały na bazie oddziału instytucji kredytowej, podlegający przepisom prawa krajowego, na tych samych zasadach i w tym samym zakresie, tak jak wszystkie banki krajowe. Konsultacje projektu Projekt w trybie uzgodnień zewnętrznych, oprócz podmiotów administracji rządowej zostanie przesłany Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a takŝe innych instytucji rynku finansowego, w szczególności Związku Banków Polskich, w tym oddziałów instytucji kredytowych, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Biura Informacji Kredytowej, Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego Biuletynu Informacji Publicznej. 12

13 Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŝet państwa i budŝety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w Ŝycie projektu nie spowoduje zwiększenia wydatków ani zmniejszenia dochodów budŝetu państwa i budŝetów jednostek samorządu terytorialnego. Z powyŝszych względów nie będzie miał zastosowania art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726). Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w Ŝycie zmian przewidzianych projektowaną ustawą i zwiększenie skali działalności w Polsce oddziału instytucji kredytowej w następstwie jego przekształcenia w bank krajowy (w szczególności w przypadku dokapitalizowania przez partnera strategicznego) moŝe mieć pozytywny wpływ na rynek pracy. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość Rozwiązania projektowanej ustawy poprzez wprowadzenie dodatkowych form aktywności (obecności) instytucji kredytowej w Polsce, dotychczas działającej poprzez oddział, mają pozytywny wpływ na zwiększenie konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczość. W odniesieniu do konkurencyjności w sektorze rynku finansowego naleŝy wskazać, Ŝe przekształcenie oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy podlegający nadzorowi KNF, moŝe stanowić instrument wykorzystywany w utrzymaniu stabilności krajowego rynku finansowego. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. Projekt ustawy nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny. Wstępna opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej Według wstępnej opinii projektodawcy projekt jest zgodny z prawem UE. 13

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 27 maja 2011 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budŝetowych w instytucje gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Projekt z dnia 16 lutego 2010 r. Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe (CON/2011/57) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Art. 124b, wprowadzony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), przewiduje, że niemożliwe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. Projekt z dnia 27 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Projekt z dnia 13 listopada 2008r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Określa się wzór ogłoszenia o koncesji na usługi, zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

1. Określa się wzór ogłoszenia o koncesji na usługi, zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej ustawą", minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. Projekt z dnia 29.07.2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych Na podstawie art. 13 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r.

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r. Dz.U.94.98.473 1997-01-07 zm. Dz.U.1996.152.724 art. 1 1997-10-22 zm. Dz.U.1997.121.770 art. 74 2002-01-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2002-10-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.42.386

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2888 SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU o poselskim projekcie ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie stawek uposaŝenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach słuŝbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2009 r. PROJEKT 07.07.09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Ŝołnierzy zawodowych Na podstawie art. 56

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe

USTAWA. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe Projekt z dnia 21 kwietnia 2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka moŝe zostać ulokowana w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 11 czerwca 2008 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE

REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE REGULACJE PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁANIA RCI BANQUE W POLSCE Stan prawny na dzień 14 maja 2013 roku Działalność RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce regulują przede wszystkim przepisy następujących

Bardziej szczegółowo

19.3. W przypadku złoŝenia pisemnego Ŝądania zwołania posiedzenia Rady

19.3. W przypadku złoŝenia pisemnego Ŝądania zwołania posiedzenia Rady Proponowane zmiany Statutu Spółki PONAR S.A. I. Dotychczasowy art. 2. Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Wadowice. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. II. III. IV. Dotychczasowy art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzone w trybie art. 516 5 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dniu 8 grudnia 2011 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw" Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja

Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja KS 13.07.2016 Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja Warszawa, 25 października 2016 r. 1 Regulacje Dyrektywa o gwarantowaniu depozytów (DGSD 2014/49) Dyrektywa o restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2978 Poz. 236 236 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących finansowania systemu gwarantowania depozytów (CON/2010/64) Wprowadzenie i podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2011 R.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2011 R. OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2011 R. Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BRE BANKU SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA ZA ROK 2012 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających Projekt z dnia 18.11.2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (druk nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.12.10 15:33:15 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 1376 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3479).

- o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3479). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 143(5)/10 Warszawa, 23 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia... 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo