Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20"

Transkrypt

1 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) Currency One S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, zwany dalej Regulaminem. 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług w Serwisie, wymagania techniczne korzystania z usług w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 3. W ramach Serwisu Operator świadczy na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w Regulaminie, usługę polegającą na prowadzeniu Rachunku Płatniczego umożliwiającego wykonywanie transakcji płatniczych wraz z usługami dodatkowymi, w tym usługą polegającą na pośrednictwie w zakresie wymiany walut oraz wykonuje określone w Regulaminie czynności. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U nr 199 poz z późn. zm.)..serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Operatora. 5. Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Definicje 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego potwierdzenie przez Użytkownika Zlecenia Płatniczego i wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Beneficjent Rzeczywisty beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 3. Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce i na obszarze, w którym waluta będąca przedmiotem Zlecenia Płatniczego jest oficjalnym środkiem płatniczym. 4. Hasło Dostępowe ciąg znaków używany do identyfikacji Użytkownika oraz uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Rachunku Płatniczego, 5. Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 6. Kurs Wymiany kurs walutowy po którym następuje wymiana Waluty Bazowej na Walutę Kwotowaną,

2 7. Kurs Zlecenia Wymiany Walut kurs walutowy określony przez Użytkownika w parametrach Zlecenia Wymiany Walut, 8. Kwota Zlecenia Wymiany Walut kwota będąca przedmiotem Zlecenia Wymiany Walut wyrażona w Walucie Bazowej, 9. Oferta Kupna ofertę kupna przez Użytkownika określonej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną po określonym kursie walutowym, złożona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 10. Oferta Sprzedaży ofertę sprzedaży przez Użytkownika określonej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną po określonym kursie walutowym, złożona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 11. Operator Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 12. Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowisko Polityczne w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 13. Para Walutowa waluty będące przedmiotem Zlecenia Wymiany Walut 14. Partner przedsiębiorca z którym Operator posiada właściwą umowę o współpracy w zakresie świadczonych przez Operatora usług, 15. Rachunek Bankowy rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w banku mającym siedzibę w EEA lub utworzonym w EEA oddziale banku zagranicznego, 16. Rachunek Płatniczy rachunek prowadzony dla Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie służący do wykonywania transakcji płatniczych, na którym następuje m.in. rejestracja złożonych Zleceń Płatniczych i Zleceń Wymiany Walut. 17. Regulamin niniejszy regulamin Serwisu Valuto.com, 18. Serwis platformy internetowe Operatora dostępne pod adresem https://www.valuto.com/ stanowiące część Systemu Teleinformatycznego i walut umożliwiające dostęp do usług świadczonych przez Operatora określonych w Regulaminie, 19. System Teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz z późn. zm.), w tym Serwis, 20. Tabela Opłat i Prowizji Tabela opłat i prowizji za świadczenie usług przez Operatora, która stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest integralną częścią Regulaminu, 21. Transakcja Wymiany umowa kupna lub sprzedaży zawarta na podstawie Zlecenia Wymiany Walut w wyniku Dopasowania ofert, 22. Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

3 23. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poza 455), 24. Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy, która dokonała rejestracji w Serwisie, 25. ValutoID unikalny identyfikator Użytkownika nadany Użytkownikowi przez Operatora podczas Rejestracji w Serwisie, 26. Waluta Bazowa waluta z Pary Walutowej, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej, 27. Waluta Kwotowana waluta z Pary Walutowej, w której wyrażona jest cena jednostki Waluty Bazowej, 28. Zlecenie Płatnicze oświadczenie Użytkownika Rachunku Płatniczego zawierające dyspozycję wykonania Transakcji Płatniczej 29. Zlecenie Przeciwstawne w przypadku Oferty Sprzedaży zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Kupna, natomiast w przypadku Oferty Kupna zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Sprzedaży, 30. Zlecenie Wymiany Walut złożona przez Użytkownika Oferta Sprzedaży lub Oferta Zakupu. Wymagania techniczne oraz środki porozumiewania się 3 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Operatora za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego wymagane są: a. telefon komórkowy wraz z aktywnym numerem telefonu komórkowego, zdolny do odbierania wiadomości SMS, b. aktywne konto poczty e mail, c. przeglądarka internetowa IE 9.x lub Firefox, lub Chrome w najnowszej wersji, obsługujące szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie, d. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e mail Użytkownika oraz udostępnianych na stronie internetowej Serwisu. 2. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 128 bitów). 3. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie przez Użytkownika obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies. Wyłączenie obsługi JavaScript oraz plików cookies może w szczególnych przypadkach powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywacji obsługi JavaScript oraz plików cookies przez Użytkownika. 4. Operator zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 10 minut od podjęcia przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie. 5. Operator i Użytkownik komunikują się, w tym dostarczają lub udostępniają wzajemnie informacje, następującymi kanałami: a. telefonicznie,

4 b. za pomocą poczty elektronicznej, c. za pomocą Serwisu, d. za pomocą poczty tradycyjnej (w tym usług kurierskich). Zawarcie umowy 4 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, bez minimalnego okresu trwania, po łącznym spełnieniu następujących warunków: a. Rejestracji Użytkownika w Serwisie, b. pozytywnej identyfikacji Użytkownika przez Operatora. 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu jest prawo polskie. 4. Operator może odmówić zawarcia umowy, o ile nie może wykonać obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.. 5. Operator może ograniczyć czasowo dostęp Użytkownikowi do Rachunku Płatniczego, jeżeli będzie to wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo środków Użytkownika bądź z uwagi na obowiązki Operatora wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. 6. W okresie obowiązywania umowy Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień umowy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną. Rejestracja w serwisie 5 1. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu oraz wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu, obejmującego: a. podanie adresu e mail. Adres będzie podstawowym identyfikatorem użytkownika. b. podania aktywnego numeru telefonu, na który będą wysyłane SMSy z kodami potwierdzającymi dyspozycje składane przez Użytkownika. c. podanie Hasła Dostępowego. Szczegółowe wymagania dotyczące Hasła Dostępowego są opisane na formularzu rejestracji. Hasło Dostępowe musi być odpowiednio chronione przez Użytkownika. d. podanie innych danych wymaganych przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2. W przypadku korzystania z serwisu na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik przesyła na adres Operatora Currency One SA, ul. Szyperska 14, Poznań. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta

5 Rzeczywistego wymaganych przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 3. Użytkownik będący Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 1 powyżej, przesłać na adres Operatora pisemne oświadczenie o którym mowa w art. 9 e Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 4. Operator może w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zażądać od Użytkownika dodatkowych danych, ponad dane określone w ust. 1 3 powyżej oraz dokumentów potwierdzających te dane, w szczególności numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Do czasu przekazania przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz dokumentów potwierdzających te dane Operator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika. 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że: a. zapoznał się z Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część Tabelą Opłat i Prowizji, oraz akceptuje ich treść bez jakichkolwiek zastrzeżeń, b. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celach związanych ze świadczonymi usługami oraz wykonywanymi czynnościami na rzecz Użytkownika, c. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile wspomniane czynności będą w zgodzie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. d. wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji związanych z wykonaniem Usługi oraz działaniem Serwisu, w tym informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu, poprzez przesyłanie ich na adres e mail podany przez Użytkownika, e. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania transakcji płatniczych w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek, f. przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług, nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie Hasła Dostępowego przez pocztę e mail, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania Hasła Dostępowego Operatorowi przez pocztę e mail. g. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora niezgodnie z Regulaminem. 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1 3 powyżej, przekazanych Operatorowi oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Aktualizacja firmy Użytkownika, numeru NIP oraz REGON oraz formy prowadzonej działalności, jak również imienia i nazwiska wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. 7. W przypadku, gdy Operator poweźmie wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a

6 także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy. 8. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępowego w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim. 9. W przypadku utraty Hasła Dostępowego przez Użytkownika, Operator umożliwi jego odzyskanie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Operatora o utracie Hasła Dostępowego. 10. W przypadku utraty numeru telefonu podanego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora, który umożliwi zmianę numeru po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji. Identyfikacja i weryfikacja 6 1. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu nakłada na Operatora obowiązek identyfikacji oraz weryfikacji Użytkowników. Operator identyfikuje Użytkownika na podstawie danych wprowadzonych do Systemu, a weryfikacja odbywa się na podstawie dostępnych Operatorowi publicznych informacji oraz dokumentów przedstawionych przez Użytkownika. 2. Operator prowadzi stały monitoring transakcji i może badać ich zgodność z Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. 3. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do poprawności danych, o których mowa w ust. 1 2, Operator może zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie i przedstawienie dodatkowych dokumentów. 4. Operator decyduje o przydatności przedstawionych dokumentów. 5. Operator ma prawo odmówić świadczenia usług w każdej chwili, jeżeli nie jest w stanie sprostać przepisom powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rachunek Płatniczy 7 1. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Rachunku Płatniczego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w celu uzyskiwania informacji o Rachunku, w tym sprawdzenia salda Rachunku Płatniczego, historii Rachunku Płatniczego, ewidencjonowania środków pieniężnych, a także składania Zleceń Płatniczych i Zleceń Wymiany Walut oraz komunikacji z Operatorem. 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Rachunku Płatniczego w momencie dokonania rejestracji w Serwisie. 3. Operator dokonuje odpowiednich zapisów dotyczących środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Rachunku Płatniczym w szczególności w następujących przypadkach: a. Wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Płatniczy, b. Złożenia Zlecenia Wymiany Walut, a także jego odwołania, c. Złożenia Zlecenia Płatniczego, a także jego odwołania d. zawarcia umowy kupna lub sprzedaży walut w wyniku Dopasowania ofert,

7 e. w innych przypadkach określonych w Regulaminie. Wpłata środków pieniężnych na Rachunek Płatniczy Użytkownika 8 1. Wpłata środków pieniężnych na Rachunek Płatniczy może zostać dokonana wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem Rachunków Bankowych należących do Operatora lub jego Partnerów, lub za pomocą Rachunku Płatniczego. 2. Wpłata polega na wykonaniu przelewu środków pieniężnych na odpowiedni Rachunek Bankowy przy użyciu ValutoID umieszczonego w tytule przelewu. Numer Rachunku Bankowego oraz kod wpłaty są udostępnione Użytkownikowi w Systemie. 3. Jeśli dane załączone do przelewu otrzymanego przez Operatora nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnego Użytkownika, bez względu na rodzaj i ilość nieprawidłowych lub brakujących danych, Operator dokonuje zwrotu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy, z którego nastąpił przelew, w terminie 14 dni od ich otrzymania. Kwota zwrotu będzie równa kwocie uznania Rachunku Bankowego Operatora pomniejszonej o prowizje pobrane przez instytucje finansowe związane ze zwrotem środków pieniężnych. 4. Środki pieniężne, przekazane w sposób uniemożliwiający ich zwrot, będą przechowywane przez Operatora przez okres 3 lat, a następnie przejdą na własność Operatora, o ile osoba wykonująca wpłatę nie przedstawi wystarczających dowodów na posiadanie praw do tych środków. 5. Wpłata zostanie zaksięgowana na Rachunku Płatniczym Użytkownika w wysokości, w jakiej nastąpiło uznanie Rachunku Bankowego Operatora. Przyjmowanie Zleceń Płatniczych 9 1. Operator świadczy usługi płatnicze polegające na transferze środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Płatniczym Użytkownika wyrażonych w złotych polskich i walutach obcych na Rachunek Płatniczy lub Rachunek Bankowy Użytkownika lub jego Odbiorcy. Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej na podstawie Zlecenia Płatniczego składanego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. 2. Składanie Zleceń Płatniczych następuje poprzez wypełnienie formularza Zlecenia Płatniczego za pośrednictwem Serwisu zawierającego: a. numer rachunku odbiorcy i nazwę odbiorcy lub identyfikator Rachunku Płatniczego innego Użytkownika b. kwotę i walutę transferu środków pieniężnych, c. tytuł transakcji. 3. W celu przyjęcia przez Operatora Zlecenia Płatniczego Użytkownik zobowiązany jest do: a. podania informacji wskazanych w ust.2 w formularzu Zlecenia Płatniczego, b. zapewnienia środków pieniężnych niezbędnych do wykonania Zlecenia Płatniczego w walucie, której dotyczy Zlecenie Płatnicze, w tym do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją tego zlecenia

8 c. zapewnienia zgodności treści Zlecenia Płatniczego z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, d. dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego za pomocą otrzymanego kodu SMS o ile taka autoryzacja będzie wymagana. 4. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego przez Użytkownika jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na rozliczenie Zlecenia Płatniczego i poniesienie związanym z nim kosztów. 5. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz dodatkowego potwierdzania złożonego Zlecenia Płatniczego.. 6. Za moment otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego złożonego za pośrednictwem formularza uznaje się moment dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 7. Za moment otrzymania przez Operatora Zlecenia złożonego za pośrednictwem formularza w dniu roboczym po godzinie lub w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się pierwszy Dzień Roboczy, następujący po dniu złożenia tego zlecenia. 8. Operator realizuje Zlecenia Płatnicze poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych Odbiorcy kwotą transakcji płatniczej niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego od Użytkownika, nie później jednak niż do końca następnego Dnia Roboczego od momentu otrzymania. 9. Użytkownik może odwołać Zlecenie Płatnicze do momentu dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego. Odwołanie Zlecenia Płatniczego jest możliwe wyłącznie poprzez złożenie stosownej dyspozycji za pośrednictwem Serwisu. 10. Operator może odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego w szczególności w przypadku, gdy: a. istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności Zlecenia Płatniczego, b. Zlecenie Płatnicze jest niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, c. odmowa jest uzasadniona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, d. Użytkownik nie zapewnił środków pieniężnych na Rachunku Płatniczym w walucie, której dotyczy Zlecenie Płatnicze niezbędnych do realizacji Zlecenia Płatniczego, e. umowa z Użytkownikiem została rozwiązana, f. Zlecenie Płatnicze zostało złożone niezgodnie z Regulaminem, g. Zlecenie Płatnicze nie zostało należycie autoryzowane, 11. W przypadku odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego Operator niezwłocznie zwraca środki pieniężne będące przedmiotem danej transakcji płatniczej na Rachunek Płatniczy z którego zostało złożone Zlecenie Płatnicze. 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnienie w przekazywaniu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Użytkownika spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również za opóźnienia będące następstwem zdarzeń niezależnych od Operatora.

9 13. Użytkownik niezwłocznie powiadamia Operatora o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. 14. Jeżeli użytkownik nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika względem Operatora z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. 15. Operator może wprowadzić minimalną wartość Zlecenia Płatniczego, którą zakomunikuje na stronach Serwisu. Przyjmowanie Zleceń Wymiany Walut W ramach Serwisu Operator świadczy na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w Regulaminie, usługę polegającą na pośrednictwie w zakresie wymiany walut oraz wykonuje określone w Regulaminie czynności związane z wymianą. Usługa o której mowa w zdaniu poprzednim polega na: a. przyjmowaniu Zleceń Wymiany Walut; b. dopasowaniu Ofert Sprzedaży/Ofert Kupna; c. rejestracji Transakcji Wymiany na Rachunku Płatniczym; d. wydaniu dowodów kupna i sprzedaży walut. 2. Operator umożliwia Użytkownikom składanie Ofert Sprzedaży lub Ofert Kupna walut określonych przez Operatora w Serwisie 3. Operator może składać Zlecenia Wymiany. 4. Operator przyjmuje wyłącznie Zlecenia Wymiany Walut, na które Użytkownik posiada pełne pokrycie ze środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Rachunku Płatniczym w walucie, której wymianę zleca. Środki przeznaczone na wymianę są blokowane, a Użytkownik nie może z nich korzystać do momentu zakończenia Zlecenia Wymiany Walut. 5. W celu złożenia Zlecenia Wymiany Walut Użytkownik wypełnia za pośrednictwem Serwisu formularz definiując następujące parametry Zlecenia Wymiany Walut: a. rodzaj oferty, tj. Oferta Sprzedaży bądź Oferta Kupna; b. Parę Walutową, której dotyczy Zlecenie Wymiany Walut, c. Kwotę Zlecenia Wymiany Walut, d. Kurs Zlecenia Wymiany Walut. 6. Użytkownik pozostaje związany Zleceniem Wymiany Walut do momentu odwołania Zlecenia Wymiany Walut lub zrealizowania Zlecenia Wymiany Walut w całości. 7. Kurs Zlecenia uważa się w przypadku Oferty Kupna za kurs maksymalny, a w przypadku Oferty Sprzedaży za kurs minimalny. Zlecenie Wymiany Walut może zostać zrealizowane wyłącznie po Kursie Zlecenia albo po kursie niższym w przypadku Oferty Kupna, albo po kursie wyższym w przypadku Oferty Sprzedaży. 8. Zlecenie Wymiany Walut może zostać zrealizowane w całości (w jednej lub wielu Transakcjach Wymiany), częściowo lub pozostać niezrealizowane. 9. Zlecenia Wymiany Walut podlegają realizacji zgodnie z priorytetem Kursu Zlecenia, a następnie zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia Zlecenia Wymiany Walut.

10 10. Pierwszeństwo w realizacji mają w przypadku Ofert Kupna oferty z wyższym Kursem Zlecenia, a w przypadku Ofert Sprzedaży oferty z niższym Kursem Zlecenia. 11. W przypadku Zleceń Wymiany Walut z tym samym Kursem Zlecenia, Zlecenia Wymiany Walut przyjęte wcześniej są realizowane w pierwszej kolejności. Dopasowanie ofert wymiany walut Realizacja Zlecenia Wymiany Walut następuje z chwilą dopasowania ofert pomiędzy Użytkownikami, którzy złożyli Zlecenia Wymiany Walut będące przedmiotem dopasowania. Dopasowaniu podlegają wyłącznie Zlecenia Przeciwstawne dotyczące tej samej Pary Walutowej. 2. Dopasowanie ofert następuje, jeżeli Kurs Zlecenia ustalony w Zleceniu Wymiany Walut przez Użytkownika jest wyższy lub równy (w przypadku Oferty Kupna) albo niższy lub równy (w przypadku Oferty Sprzedaży) od Kursu Zlecenia ustalonego w Zleceniu Przeciwstawnym przez innego Użytkownika. 3. W wyniku dopasowania ofert dochodzi do zawarcia Transakcji Wymiany pomiędzy Użytkownikami, którzy złożyli oferty będące przedmiotem dopasowania. Transakcje Wymiany zawierane są po kursie najlepszego Zlecenia Przeciwstawnego oczekującego na realizację w momencie składania Zlecenia Wymiany Walut (Kursie Wymiany), ustalonego zgodnie z 10 ust.9 11 Regulaminu. 4. Operator zastrzega sobie prawo anulowania dopasowania ofert, jeżeli Kurs Wymiany różni się o więcej niż 2 % od kursu wymiany walut będących przedmiotem dopasowania na rynku Forex w chwili dopasowania ofert. 5. Jeżeli przedmiotem dopasowania są oferty wystawione na jednakową Kwotę Zlecenia Wymiany Walut dochodzi do realizacji obu Zleceń Wymiany Walut w całości. W przeciwnym razie, Zlecenie Wymiany Walut wystawione na niższą Kwotę Zlecenia Wymiany Walut zostaje zrealizowane w całości, a Zlecenie Wymiany Walut wystawione na wyższą Kwotę Zlecenia Wymiany Walut zostaje zrealizowane do wartości Zlecenia Wymiany Walut na niższą Kwotę Zlecenia Wymiany Walut. 6. Operator może ustalić minimalną wartość Transakcji Wymiany. W takim przypadku Operator nie przyjmie Zlecenia Wymiany Walut, w którym Kwota Zlecenia Wymiany Walut jest niższa niż minimalna wartość Transakcji Wymiany. Jeżeli w wyniku częściowej realizacji Zlecenia Wymiany Walut, wartość niezrealizowanej części Zlecenia Wymiany Walut jest niższa niż minimalna wartość Transakcji Wymiany, Operator zastrzega sobie prawo anulowania danego Zlecenia Wymiany Walut w niezrealizowanej części. 7. Operator może określić minimalną wartość Transakcji Wymiany, która będzie zakomunikowana w Serwisie. 8. Zlecenie Wymiany Walut może zostać odwołane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w części w której nie zostało jeszcze zrealizowane. Odwołanie Zlecenia Wymiany Walut nie wpływa na wykonaną część Zlecenia Wymiany Walut. 9. Za odwołanie Zlecenia Wymiany Walut uważa się również usunięcie Zlecenia Wymiany Walut przez Operatora w przypadkach wskazanych w Regulaminie. 10. Zlecenie Wymiany Walut nie może zostać zmodyfikowane przez Użytkownika.

11 11. Po zawarciu Transakcji Wymiany Operator ewidencjonuje środki pieniężne na Rachunku Płatniczym Użytkownika. 12. Użytkownik otrzymuje od Operatora wiadomość e mail na adres Użytkownika zawierający informację o przeprowadzonej Transakcji Wymiany wraz z dowodem kupna sprzedaży. Opłaty i Prowizje Operator z tytułu świadczenia usługi i wykonywania czynności na rzecz Użytkownika obciąży Użytkownika opłatami i prowizjami zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 2. Opłaty i prowizje w wysokości określonej w Regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji są pobierane przez Operatora ze środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Rachunku Płatniczym Użytkownika niezwłocznie po wykonaniu czynności, lub przeprowadzeniu operacji, z którą wiąże się pobranie opłaty lub prowizji bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Użytkownika. 3. W przypadku zalegania przez Użytkownika z opłatami i prowizjami Operator może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług do czasu uregulowania zaległości. 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że realizacja przelewów walutowych za pośrednictwem instytucji finansowych może wiązać się z opłatami i prowizjami zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez te instytucje. Operator wysyła przelewy w opcji SHA, w której operator ponosi koszty wysłania przelewu, a odbiorca koszty banków pośredniczących. 5. Jeśli z jakichkolwiek powodów wysokość opłat i prowizji oraz innych należności przysługujących Operatorowi wobec Użytkownika jest wyższa od wysokości dostępnych środków na Rachunku Płatniczy, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić opłaty i prowizje oraz należności Operatora w terminie 14 dni na wskazany przez Operatora Rachunek Bankowy Rozwiązanie umowy Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w każdej chwili, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transferów środków pieniężnych na wskazany przez Użytkownika Rachunek Bankowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Operatora z zastrzeżeniem ust Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi jest dokonywane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie lub w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia na adres siedziby Operatora. 3. Operator może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 4. Jeżeli w chwili rozwiązania umowy, złożone przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut nie zostały zrealizowane w całości, Operator usunie te Zlecenia Wymiany Walut w terminie 1 Dnia Roboczego. Przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zlecenia Wymiany Walut nie zrealizowane w całości pozostają wiążące.

12 5. Operator dokonuje zwrotu środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Rachunku Płatniczym Użytkownika niezwłocznie nie później jednak jak w terminie 3 Dni Roboczych od dnia rozwiązania umowy. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta 14 Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Dane osobowe Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator. Zbiór danych Użytkowników Serwisu zgłoszony jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i wpisany jest do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem / Operator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracji dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Operatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w celach związanych ze świadczoną usługą oraz innymi czynnościami wykonywanymi na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie danych osobowych i kontaktowych. Skutki niedopełnienia obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim obciążają Użytkownika. 6. Rozmowy telefoniczne Użytkowników z Biurem Obsługi Klienta są nagrywane i mogą być przechowywane przez okres 5 lat. Reklamacje Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz imię i nazwisko Użytkownika, a także stanowisko Użytkownika w sprawie objętej reklamacją. 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

13 4. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. 5. Operator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, udziela Użytkownikowi odpowiedzi, która jest przekazywana na adres e mail podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e mail. 6. Użytkownik będący Konsumentem może się zwrócić o bezpłatną pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu przez Operatora do właściwego miejscowo powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Wyłączenie odpowiedzialności Poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, Operator nie ponosi odpowiedzialności za: a. szkody wynikłe z realizacji zobowiązania zgodnie z dyspozycjami Użytkownika b. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na skutek okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: i. awarii sieci łączności ii. awarii systemów zasilania iii. awarii sprzętu komputerowego iv. awarii systemów bankowych c. szkody wynikłe z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania zobowiązania jeżeli było to spowodowane realizacją procedur bezpieczeństwa bądź nastąpiło na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. d. za potencjalnie utracone korzyści wywołane niedostępnością Serwisu, awariami bądź pracami serwisowymi 2. Operator dokłada należytych starań, aby Serwis był dostępny przez cały czas. 3. Operator jest uprawniony czasowo wstrzymać świadczenie usług w całości lub w wybranym zakresie, w szczególności w celu konserwacji Systemu Teleinformatycznego, dokonania zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub zapobieżenia szkodom Operatora, Użytkowników lub osób trzecich. O wstrzymaniu świadczenia usług Operator poinformuje Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Zmiany w regulaminie Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

14 2. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu. 3. Strony zgodnie ustalają, że brak sprzeciwu Użytkownika wobec zmian uważa się równoznaczne z wyrażenie na nie zgody. 4. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 2 miesiące od od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu oraz poinformowania drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Zlecenia Wymiany Walut złożone przed wejściem zmian w życie są prowadzone według dotychczasowych zasad. 5. Użytkownik logując się w Serwisie pierwszy raz od chwili wprowadzenia zmian, zostanie powiadomiony o nich. Postanowienia końcowe Serwis jest prowadzony w języku polskim. Językiem umowy oraz językiem porozumiewania się pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest język polski. Wszelkie dokumenty składane przez Użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 2. Operator komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim. 3. Organem nadzorującym Operatora jest Komisja Nadzoru Finansowego 4. Użytkownik może wnieść skargę na Operatora do organu nadzoru, jeżeli działanie Operatora, w przekonaniu Użytkownika, narusza przepisy prawa. Skarga, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, służy także podmiotom, którym Operator odmówił świadczenia usług płatniczych na podstawie Regulaminu. 5. Strony uzgadniają, iż Operator może pobierać opłaty dodatkowe za: a. przekazywanie na wniosek Użytkownika informacji innych niż wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, b. większą częstotliwość przekazywania informacji niż wymagana przez przepisy obowiązującego prawa, c. przekazywanie informacji wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa za pomocą innych niż określone w Regulaminie środków porozumiewania się.

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Kantor-net.pl INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Kantor-net.pl &1 INFORMACJE OGÓLNE 1 Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z usługi INTERNETOWEJ WYMIANY WALUT w firmie Insygnia s.c.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu e-podatki. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z systemu e-podatki. 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z systemu e-podatki 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Systemu e-podatki, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia usług udzielania informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU 1 Informacje ogólne 1. Kantor-internetowy.eu jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut prowadzonym przez Wiesława Biegańskiego w Nakle

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo