Strona 1 z 18. Rejestr zmian do Uszczegółowienia RPO WSL na lata Rejestr zmian wchodzi w życie dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 18. Rejestr zmian do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. Rejestr zmian wchodzi w życie dnia"

Transkrypt

1 Rejestr zmian do Uszczegółowienia RPO WSL na lata Rejestr zmian wchodzi w życie dnia Zmiana dotyczy Uszczegółowienia RPO WSL na lata Lp Rozdział /Podrozdział /Punkt Część I. pkt.4: Wykaz dokumentów służących realizacji RPO WSL, str Poprzedni zapis Obecne zmiany Uzasadnienie Dokumenty IZ RPO WSL: Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Dokumenty IZ RPO WSL: Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata nie jest dokumentem udostępnionym na serwisie internetowym 2. Część I. pkt.4: Wykaz dokumentów służących realizacji RPO WSL, str. 8 Dokumenty IP2 RPO WSL: - Podręcznik procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach RPO WSL na lata , Dokumenty IP2 RPO WSL: Podręcznik Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach RPO WSL na lata nie jest dokumentem udostępnionym na serwisie internetowym Strona 1 z 18

2 3 Rozdz. II. Szczegółowy opis priorytetów RPO WSL Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Poddziałanie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie , którego celem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez mikroprzedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw. Wspierany będzie również udział mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie , którego celem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez mikroprzedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw. Wspierany będzie również udział mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. Zmiana podyktowana zmianą w kryteriach oceny. Ze względu na fakt występowania osobnego poddziałania dedykowanego projektom innowacyjnym proponujemy nie punktować innowacyjności w poddziałaniach dot. Rozwoju MMŚP, żeby uniknąć sytuacji, w której podmioty będą składać wnioski innowacyjne zarówno do poddziałania lub i do poddziałania Komitet Monitorujący wyraził już wcześniej zgodę na wycofanie kryterium dotyczącego innowacyjności projektów w poddziałaniach i W kryteriach wyboru projektów z lutego 2008 roku, znajduje się kryterium 8 w kryteriach zasadniczych specyficznych: Innowacyjność projektu co najmniej w skali lokalnej Ponieważ Regionalna Strategia Innowacyjności dotyczy innowacyjności projektów, stąd w następstwie wprowadzonych wcześniej zmian sugerujemy usunięcie tego kryterium z oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach w/w poddziałań 1 Technologie informacyjne i telekomunikacja; biologia i biomedycyna; górnictwo, energetyka; ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; metalurgia i inżynieria materiałowa; przemysł maszynowy, samochodowy i lotniczy; transport. Kierunki rozwoju technologicznego danego obszaru zostały wskazane w załączniku nr 10 Słowniczek do URPO WSL. Strona 2 z 18

3 4. 5. Część II. Poddziałanie Objaśnienia pojęć, str. 43 Część II. Poddziałanie Objaśnienia pojęć, str. 43 e-biznes jest formą prowadzenia Ujednolicenie zapisów do działalności gospodarczej przy Poddziałania wraz z wykorzystaniu technologii informacyjnych, w rozszerzeniem opisu definicji szczególności za pomocą Internetu. Pojęcie e-biznes. e-biznesu obejmuje oprócz wymiany informacji między twórcami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, także zawieranie kontraktów, przesyłanie różnego rodzaju dokumentów, pozyskiwanie nowych kontaktów itp. E-Biznes może umożliwiać realizację czynności on-line między innymi w zakresie od sprzedaży po współpracę z partnerami. Technologie gospodarki elektronicznej to na przykład sieci komputerowe, sieci VAN, Internet, intranet, extranet, systemy pracy grupowej i przepływów pracy. Ujednolicenie zapisów do Poddziałania Strona 3 z 18

4 6. Część II. Poddziałanie Objaśnienia pojęć, str. 43 Sektor transportu podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: - pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, - przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, - w przypadku pojazdu załadowanego rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, -nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Dodanie definicji zgodnie z sugestiami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Strona 4 z 18

5 7. Część II. Poddziałanie e-biznes jest formą prowadzenia e-biznes jest formą prowadzenia Rozszerzenie opisu definicji e- Objaśnienia pojęć, str. 52 działalności gospodarczej przy działalności gospodarczej przy biznes. wykorzystaniu technologii wykorzystaniu technologii informacyjnych, w informacyjnych, w szczególności za szczególności za pomocą Internetu. Pojęcie pomocą Internetu. e-biznesu obejmuje oprócz wymiany informacji między twórcami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, także zawieranie kontraktów, przesyłanie różnego rodzaju dokumentów, pozyskiwanie nowych kontaktów itp. E-Biznes może umożliwiać realizację czynności on-line między innymi w zakresie od sprzedaży po współpracę z partnerami. Strona 5 z 18

6 8. Część II. Poddziałanie Objaśnienia pojęć, str. 52 Sektor transportu podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: - pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, - przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, - w przypadku pojazdu załadowanego rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, -nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Dodanie definicji zgodnie z sugestiami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Strona 6 z 18

7 9. Część II. Poddziałanie Objaśnienia pojęć, str. 60 Sektor transportu podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: - pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, - przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, - w przypadku pojazdu załadowanego rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, -nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Dodanie definicji zgodnie z sugestiami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Strona 7 z 18

8 10. Część II. Poddziałanie Objaśnienia pojęć, str. 88 Sektor transportu podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: - pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, - przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, - w przypadku pojazdu załadowanego rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, -nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Dodanie definicji zgodnie z sugestiami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Strona 8 z 18

9 11. Część II. Poddziałanie Objaśnienia pojęć, str. 100 Sektor transportu podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Do transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: - pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, - przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, - w przypadku pojazdu załadowanego rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, -nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Dodanie definicji zgodnie z sugestiami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Strona 9 z 18

10 12 Część II. Poddziałanie 1.2.1, 1.2.3, oraz str. Dokumenty IZ RPO WSL: 43, 60, 88, 100, W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: - na obszarach nie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - na obszarach objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie działalności wykraczającej poza zakres PKD wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dokumenty IZ RPO WSL: W RPO WSL wsparcie będzie udzielane dla mikroprzedsiębiorstw: - poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, - na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW , w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez minimalnej wielkości wsparcia. Doprecyzowanie zapisu zgodnie z zatwierdzoną uchwałami KK NSRO z dnia 4 lipca 2008, 4 sierrpnia 2008 oraz 12 sierpnia 2008r. Linią demarkacyjną. 13. Część II. Działanie 8.2 Usunięto przypis Działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) przy wszystkich typach beneficjentów Dodano przypis W rozumieniu art. 2 pkt 1, 2, 7, 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) do wszystkich typów beneficjentów Cześć II. Działanie 8.3 Usunięto przypis Działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) przy wszystkich typach beneficjentów Dodano przypis W rozumieniu art. 2 pkt 3a, 8, 9 Ustawy o systemie oświaty ( Dz. U Nr 95 poz. 425 z póź. zm.) do wszystkich typów beneficjentów 8.3 Zmiana dotyczy załącznika nr 2 Uszczegółowienia RPO WSL na lata Zał. 2 do URPO WSL, pkt. 23, str Koszty ogólne 23. Koszty ogólne Zapis dodany w celu wyjaśnienia budzącej Postanowienia pkt nie stosuje się do wątpliwości kwestii Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Strona 10 z 18

11 2. 3. Zał. 2 do URPO WSL, pkt. 23, str. 16 Zał. 2 do URPO WSL, str. 21, Poddziałanie Koszty ogólne WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE ( ) wydatki na przygotowanie projektu, opisane w pkt. 12 części II; Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. WE L 63 z r., str. 22). Dodano przypis Ujednolicenie kosztów kwalifikowalnych dotyczących typów beneficjentów 4. Zał. 2 do URPO WSL, str. 21, Poddziałanie PODDZIAŁANIE Mikroprzedsiębiorstwa Kwalifikowalność wydatków w ramach 1., 2., 3., 4., 5., 6. typu projektu: PODDZIAŁANIE Mikroprzedsiębiorstwa Kwalifikowalność wydatków w ramach 1., 2., 3., 4., 5., 6. typu projektu: koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi Dodano koszt w celu ujednolicenia odnoście pozostałych poddziałań skierowanych do MŚP Strona 11 z 18

12 5. Zał. 2 do URPO WSL, str. 23, Poddziałanie Kwalifikowalność wydatków w ramach 6., 7. typu projektu: W ramach 6. i 7. typu projektów kwalifikować będą się wszystkie koszty wymienione dla typów projektów od 1. do 5. oraz: - koszty zakupu specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia oraz bezpośrednim wdrożeniem nowych technologii gospodarki e-biznes, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, - koszty tworzenia stron www. Kwalifikowalność wydatków w ramach 6., 7. typu projektu: W ramach 6. i 7. typu projektów kwalifikować będą się wszystkie koszty wymienione dla typów projektów od 1. do 5. oraz koszty tworzenia stron www. Ujednolicenie kosztów kwalifikowalnych dotyczących Poddziałania Zał. 2 do URPO WSL, str. 34, Działanie 4.1 Zał. 2 do URPO WSL, str. 34, Działanie 4.2 Zał. 2 do URPO WSL, str. 36, Działanie 4.3 WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: ( ) - zakup książek do biblioteki; - zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: ( ) - zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE: ( ) - zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu. Dodanie zapisów doprecyzowujących katalog kosztów niekwalifikowalnych Dodanie zapisu doprecyzowującego katalog kosztów niekwalifikowalnych Dodanie zapisu doprecyzowującego katalog kosztów niekwalifikowalnych Strona 12 z 18

13 9. Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata Uznanie wydatku za poniesiony 3.3 Wydatek dokonany w drodze kompensaty należności od określonego podmiotu i zobowiązań wobec tego podmiotu uważa się za poniesiony, jeśli podmiot ten uznał kompensatę. 3.3 Wydatek dokonany w drodze kompensaty Akceptacja uwagi UKS należności od określonego podmiotu i zobowiązań wobec tego podmiotu uważa się za poniesiony, jeśli podmiot ten uznał kompensatę. Postanowień tych nie stosuje się do Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. WE L 63 z r., str. 22). 10. Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata Zakup wartości niematerialnych lub prawnych W przypadku projektu realizowanego przez Akceptacja uwagi UKS Mikroprzedsiębiorstwo, Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo 2 wydatek wymieniony w pkt może zostać uznany za kwalifikowalny, tylko w przypadku, gdy dotyczy zakupu wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 2 Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. WE L 63 z r., str. 22). Strona 13 z 18

14 11. Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata DZIAŁANIE 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP CZĘŚĆ TRZECIA PODDZIAŁANIE Mikroprzedsiębiorstwa PODDZIAŁANIE MSP PODDZIAŁANIE Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP PODDZIAŁANIE Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorst wa PODDZIAŁANIE Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębior stwa 12. Załącznik nr 2 - koszty wstępu na targi lub wystawy Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata PODDZIAŁANIE Mikroprzedsiębiorstwa PODDZIAŁANIE MSP - koszt usługi tłumaczeń koszty nabycia wartości niematerialnych i Akceptacja uwagi UKS prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, koszty wstępu na targi lub wystawy Doprecyzowanie zapisów (maksymalnie dla dwóch przedstawicieli Wnioskodawcy) wyłącznie dla projektów związanych z udziałem w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą, koszt usługi tłumaczeń (do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych), - koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska (montaż, demontaż stoiska, transport stoiska, podłączenie i zużycie mediów). Zmiana dotyczy załącznika nr 4 Uszczegółowienia RPO WSL na lata Strona 14 z 18

15 1. Inwestycje w substancję mieszkaniową mogą być realizowane wyłącznie w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji miejskiej, na obszarach, które spełniają, co Zał. 4 do URPO WSL, część najmniej trzy V. Wytyczne w zakresie z kryteriów określonych w mieszkalnictwa rozporządzeniu Komisji WE nr 1828/2006 art. 47 Inwestycje w substancję mieszkaniową mogą być realizowane wyłącznie w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji miejskiej, na obszarach, które spełniają, co najmniej trzy z kryteriów określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, opartych na art. 47 rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 Aktualizacja zapisu z uwagi na wskazanie wartości referencyjnych dla wskaźników zdefiniowanych na poziomie krajowym, obowiązujących na obszarach wsparcia. Zapis został uzupełniony o wskaźniki i wartości referencyjne, z podkreśleniem metody wyznaczania obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa. Zmiana dotyczy załącznika nr 9 Uszczegółowienia RPO WSL na lata Priorytet VI, działanie 6.2.1, 6.2.2, typ projektu 6, wskaźnik produktu Priorytet VI, działanie 6.2.1, 6.2.2, typ projektu 6, wskaźnik rezultatu Priorytet V, działanie 5.2, typ projektu 3, wskaźnik produktu Liczba budynków, z których usunięty został azbest Powierzchnia budynków, z których usunięty został azbest Powierzchnia, z której usunięty został azbest Ilość unieszkodliwionego azbestu Liczba budynków, z których usunięty został azbest/ materiał zawierający azbest Powierzchnia budynków, z których usunięty został azbest/ materiał zawierający azbest Powierzchnia, z której usunięty został azbest/ materiał zawierający azbest Ilość unieszkodliwionego azbestu/materiału zawierającego azbest Liczba oczyszczonych obiektów z Liczba oczyszczonych obiektów z azbestu azbestu/materiałów zawierających azbest Powierzchnia terenu oczyszczonego z Powierzchnia terenu oczyszczonego z azbestu azbestu/materiałów zawierających azbest Ilość usuniętego w ramach projektu Ilość usuniętego w ramach projektu azbestu azbestu/materiału zawierającego azbest Doprecyzowanie zapisu Doprecyzowanie zapisu Doprecyzowanie zapisu Strona 15 z 18

16 Załącznik nr 9 do URPO Wskaźniki Poddziałanie Typ 1; 2 ; 3 Typ 1; 2; 3; 5; 6 Typ 7 Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji projektu. Brak Liczba materiałów promocyjnych Ilość spotkań z partnerami biznesowymi Liczba wspartych przedsiębiorstw Ilość potencjalnych partnerów biznesowych Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego Brak Liczba ulepszonych usług/produktów w przedsiębiorstwie Liczba materiałów promocyjnych przygotowanych na potrzeby targów/wystaw Wielkość wynajętej powierzchni targowo - wystawienniczej Liczba wspartych przedsiębiorstw Liczba przesięwzięć informacyjno - promocyjnych o charakterze międzynarodowym przeprowadzonych podczas trwania misji Ilość spotkań z partnerami biznesowymi podczas imprezy targowo - wystawienniczej lub misji gospodarczej Liczba podpisanych kontraktów handlowych Liczba osób odwiedzających stoisko (osób, które zapoznały się z asortymentem firmy) Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego Wskaźnik ten dotyczył związków kooperacyjnych. W związku z usunięciem tego typu wnioskodawców, usunięty został wskaźnik Dodano nowy wskaźnik zgodnie z typem projektu umożliwiający pokazanie zmian wynikających z realizacji projektu Zmieniono wskaźniki dot. targów w związku z brakiem możliwości kontroli osiągnięcia niektórych wskaźników. Dodano wskaźniki, które wnioskodawca jest w stanie obliczyć i wykazać Strona 16 z 18

17 Załącznik nr 9 do URPO Wskaźniki Poddziałanie Typ 1; 2 ; 3; 6 Typ 4 Typ 8 Załącznik nr 9 do URPO Wskaźniki Poddziałanie Typ 1; 2 Brak Liczba ulepszonych usług/produktów w przedsiębiorstwie Liczba wdrożonych wspólnych Liczba wdrożonych przedsięwzięć przedsięwzięć Dodano nowy wskaźnik zgodnie z typem projektu umożliwiający pokazanie zmian wynikających z realizacji projektu Zmieniono wskaźnik w związku z usunięciem związków kooperacyjnych z typu beneficjentów Ilość materiałów promocyjnych Liczba materiałów promocyjnych przygotowanych Liczba przedsięwzięć informacyjno-npromocyjnych potrzeby targów/wystaw o charakterze Wielkość wynajętej powierzchni targowo Zmieniono wskaźniki dot. Targów międzynarodowym Ilość spotkań z partnerami biznesowymi wystawienniczej Liczba wspartych przedsiębiorstw w związku z brakiem możliwości kontroli osiągnięcia niektórych Ilość potencjalnych partnerów Liczba przesięwzięć informacyjno promocyjnych wskaźników. Dodano wskaźniki, biznesowych o charakterze międzynarodowym które wnioskodawca jest w stanie Liczba podpisanych kontraktów przeprowadzonych podczas trwania misji obliczyć i wykazać handlowych Wartość zaangażowanego Ilość spotkań z partnerami biznesowymi podczas kapitału imprezy targoweo - wystawienniczej lub misji prywatnego gospodarczej Liczba podpisanych kontraktów handlowych Liczba osób odwiedzających stoisko (osób, które zapoznały się z asortymentem firmy) Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego Brak Liczba ulepszonych usług/produktów w przedsiębiorstwie Dodano nowy wskaźnik zgodnie z typem projektu umożliwiający pokazanie zmian wynikających z realizacji projektu Strona 17 z 18

18 Załącznik nr 9 do URPO Wskaźniki Poddziałanie Typ 1 Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych w wyniku realizacji projektu. Brak Wskaźnik jest nieadekwatny do typu projektu Opracował: Podpis: Data: Akceptował: Podpis: Data: Strona 18 z 18

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2102/284/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 24.09.2013 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Katowice, styczeń 2008r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013

Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Lp. 1. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Działanie 3.1. zaplecza turystycznego Poddziałanie 3.1.1. zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa Propozycja zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

DOTACJA DLA MŚP DO 60% KOSZTÓW NA PROJEKTY INWESTYCYJNE I DORADCZE REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MAJ LIPIEC 2012

DOTACJA DLA MŚP DO 60% KOSZTÓW NA PROJEKTY INWESTYCYJNE I DORADCZE REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MAJ LIPIEC 2012 www.equalitas.pl DOTACJA DLA MŚP DO 60% KOSZTÓW NA PROJEKTY INWESTYCYJNE I DORADCZE REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MAJ LIPIEC 2012 Z jakiego programu dotacja jest przyznawana? Regionalny

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia:

Siedziba biu ra: Maksymalny udział środków UE w wy datkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%): Maksymalna kwota wsparcia: Konkurs Przedsiębiorstwa, Województwo Śląskie Termin naboru wniosków: 7 września 7 grudnia 2011r. Wnioski przyjmuje: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, www.scp-slask.pl Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Planowany termin naboru: 02.11.2015-04.01.2016 Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 192 000 000 zł Minimalna

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444 Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 PODSTAWA PRAWNA: Podstawę prawną prowadzenia kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONKURS O DOFINANSOWANIE - DZIAŁANIE 3.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 2014-2020 ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁANIE 1.2 PRACE BADAWCZO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 2.3.3 PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH 1. W jaki sposób możliwe jest zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku rezerwacji miejsca na targach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r.

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r. logiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 2010 Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Priorytet III. Turystyka

Priorytet III. Turystyka Priorytet III. Turystyka Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe priorytetu: Poprawa jakości infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012 Wsparcie na e-biznes Kielce 2012 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW RPO WSL Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych Beata Frontczak Unijna definicja MSP Źródło: Przewodnik Komisji Europejskiej Nowa definicja MŚP, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf

Bardziej szczegółowo

DFR.III. Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2012 roku

DFR.III. Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2012 roku Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2012 roku Lista zmian do Uszczegółowienia LRPO przyjętego w drodze Uchwały Nr 100/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. czerwiec 2012

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. czerwiec 2012 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie czerwiec 2012 1 Schemat A Badania przemysłowe/ eksperymentalne prace rozwojowe. Schemat B Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw. 2 Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy) - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? O wydanie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Na jaki zakres będzie można otrzymać dofinansowanie z LSR? Kto będzie mógł wnioskować o dofinansowanie ze środków LSR? Opracowane na podstawie projektu rozporządzenia MRIRW https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274100/katalog/12297

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej 2014 2020 przegląd konkursów: 2017 rok Katowice, styczeń 2017 Jarosław Piotrowski - 18/01/2017 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw Rodzaj projektów: bezpośrednie wsparcie inwestycyjne Definicje wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji L.p. Nazwa wskaźnika produktu Kod

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do zapisów do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 507/26/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 03.03.2011 r. Lp. 1. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Finansowanie działań inwestycyjnych w latach 2014-2020: Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: - Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek - Poddziałanie 3.2.2

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs 1.2 Innowacyjne firmy wrz-17 Typ 1. Wsparcie infrastruktury B+R

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Termin naboru wniosków: 5 października 21 listopada 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro!!! Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - 49 955 148,00 EUR Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 1 Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Działanie 1.3 Ponadregionalne

Bardziej szczegółowo