Strategia na lata Madkom SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia na lata 2014-2015 Madkom SA"

Transkrypt

1 Strategia na lata Madkom SA

2 Informacje o spółce Madkom jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej pozwalają oferować produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Zespół Madkom tworzą najlepsi specjaliści w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów informatycznych, to sprawia, że oferowane produkty są innowacyjne i zaawansowane technologicznie, pozostając jednocześnie łatwymi w obsłudze i przyjaznymi użytkownikowi. Spółka realizuje strategię ciągłego rozwoju organizacyjnego i technologicznego chcąc w coraz lepszym stopniu spełniać oczekiwania bardziej wymagających klientów. W spółce został wyodrębniony dział Badań i Rozwoju, który nieustannie pracuje nad nowymi produktami oraz nad udoskonalaniem rozwiązań już istniejących. Wiedza, doświadczenie oraz innowacyjność stosowanych rozwiązań to główne czynniki budujące wizerunek Spółki. Historia Spółki Madkom powstał w 1999 roku. Na początku działalności firma zajmowała się przede wszystkim sprzedażą sprzętu komputerowego oraz świadczeniem usług informatycznych. Dynamiczny rozwój firmy doprowadził w 2005 roku do przekształcenia jej w Madkom Sp. z o.o. Od tego czasu firma skupiła się wyłącznie na rozwijaniu i wdrażaniu oprogramowania dla administracji publicznej. W 2006 roku Madkom został partnerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zrzeszającego firmy innowacyjne, oferujące najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Zespół, liczący wówczas pięć osób, rozpoczął sprzedaż nowego oprogramowania na terenie północnej Polski. Z biegiem czasu firma rozszerzyła swoją działalność na rynek ogólnopolski realizując coraz więcej zamówień poza województwem pomorskim. Do chwili obecnej firma zrealizowała ponad 350 wdrożeń w całej Polsce a z wdrożonych systemów korzysta już ponad użytkowników. Rok 2011 był dla Spółki przełomowy, w tym roku, bowiem została powołana Madkom SA, która powstała poprzez przeniesienie aportem przedsiębiorstwa Madkom Sp. z o.o. Listopada 2011 powstaje oddział Spółki w Krakowie oddział ten w przeciągu dwóch lat doprowadził do praktycznego opanowania tego województwa (99% pokrycia klientów w ramach systemu BIP) 9 sierpnia 2012 Madkom SA zadebiutowała na NewConnect, zorganizowanym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 28 października 2013 roku Zarząd spółki podpisał porozumienie inwestycyjne z Qumak SA, na jego mocy spółka Qumak stała się akcjonariuszem mnieszościowym. Więcej informacji na 2

3 Produkty spółki SIDAS System Informatyczny Dla Administracji Samorządowej to wielomodułowy system stworzony pod kątem wspomagania prac jednostek administracji publicznej. Wszystkie moduły systemu SIDAS działają w technologii trójwarstwowej wykorzystując najpopularniejsze przeglądarki WWW. System napisany jest w języku PHP z wykorzystaniem biblioteki EXTJs i współpracuje z bazą danych PostgresSQL oraz Oracle 11g (nie wszystkie moduły). W skład systemu wchodzą moduły oprogramowania z następujących obszarów: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Rozbudowany system umożliwiający prowadzenie rejestrów kancelaryjnych pism przychodzących i wychodzących, spisów spraw, poleceń służbowych, umów, uchwał, zarządzeń, ewidencji dokumentów archiwalnych itp. Zarządzanie zbiorami dokumentów prowadzone jest w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) natomiast proces rozpatrywania wniosków, pism i wydawania decyzji odzwierciedla przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Największe wdrożenie Pomorska Komenda Wojewódzka Policji system wdrożony w 39 komendach garnizonu pomorskiej policji 7000 użytkowników Cyfrowy Urząd Portal umożliwiający dwukierunkową komunikację i wymianę dokumentów między interesantami a urzędem poprzez formularze elektroniczne. Cyfrowy Urząd pozwala obywatelom na załatwienie wielu spraw w sposób przyjazny, o dogodnych porach i bez konieczności składania wizyt w urzędach i instytucjach publicznych. Największe wdrożenie systemu już za niedługo będzie uruchomione w woj. małopolskim docelowo z systemu będzie korzystać ponad 3200 podmiotów Repozytorium Dokumentów System, inaczej zwany Elektronicznym Archiwum umożliwia przetworzenie dokumentów papierowych znajdujących się w archiwach zakładowych w wersje cyfrowe, katalogowanie dokumentów, zarządzanie w zakresie dostępu. Najbardziej wykorzystywane wdrożenie Urząd Miasta w Gdyni prawie 2 TB danych Biuletyn Informacji Publicznej Witryna internetowa wraz z systemem zarządzania treścią. Za pomocą BIP władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje wymagane przez polskie prawo. BIP jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym, które cechuje wyjątkowa prostota i intuicyjność obsługi i zarządzania informacjami. Największe wdrożenie systemu w woj. małopolskim docelowo z systemu będzie korzystać ponad 3500 podmiotów Broker Platforma umożliwiająca zarządzanie wszelką wymianą danych pomiędzy systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, Cyfrowym Urzędem i systemami zewnętrznymi. Umożliwia konfigurowanie dozwolonych połączeń pomiędzy aplikacjami i systemami różnych producentów. Najważniejsze wdrożenie aktualnie realizowane w Kancelarii Sejmu RP 3

4 System Gospodarowania Odpadami (realizowany przez spółkę zależną Emdesoft Sp. z o.o.) Termin realizacji: maj 2014 System SGO jest narzędziem, które z jednej strony będzie pomagało wypełniać obowiązki ustawowe gminom, firmom wywożącym odpady i regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK) jako uczestnikom rynku gospodarowania odpadami, a z drugiej będzie dostarczało wiarygodnych danych o kosztach funkcjonowania całego systemu, po to by móc prawidłowo określić wysokość opłaty śmieciowej. Ponadto system ma stanowić docelowo narzędzie, które będzie zdolne do optymalizowania kosztów gospodarowania odpadami m.in. poprzez planowanie optymalnych tras wywozu odpadów, planowanie pośrednich punktów zbiorczych odpadów etc. Jak pokazują niektóre branżowe badania koszt związany z transportem odpadów może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Optymalizacja kosztów transportu pozwoli, więc na obniżenie poziomu opłaty śmieciowej. Budżet System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od prognozy budżetu poprzez konstrukcję projektu do uchwalenia planu budżetu oraz zmian do budżetu, tworzenie harmonogramów, zapotrzebowań na środki pieniężne aż po kompleksowe wielowymiarowe analizy wykonania budżetu. Elementem systemu jest także generalny rejestr umów powiązany z realizacja budżetu. Szczegółowe informacje o systemie na Najważniejsze wdrożenie 14 gmin Powiatu Nowosądeckiego Księgowość Budżetowa Termin realizacji: IX 2014 Element kompleksowego systemu budżetowego dla JST. System umożliwia opracowywanie zasad (polityk) rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości oraz prowadzenie księgowości jednostki organu i gminy. Strategia rozwoju na najbliższe lata 2014 i 2015 Kluczowymi elementami, które zdecydują o utrzymaniu tendencji wzrostowej Klientów Spółki w latach (nadchodząca perspektywa programowania funduszy europejskich) będzie rozwój kolejnych modułów systemu SIDAS oraz maksymalne wykorzystanie ostatnich naborów wniosków unijnych w bieżącej perspektywie programowej w celu budowy bazy Klienckiej na kolejne lata. Zarząd spółki pragnie skupić się w latach na następujących celach strategicznych: Maksymalizacja wykorzystania funduszy na informatyzacje urzędów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, którego nabór rozpoczął się 5 lipca br. Konkurs A2 to ostatni nabór w ramach aktualnej perspektywy finansowej UE na lata Alokacja tego naboru będzie wynosiła 90 mln i skupiać się będzie na informatyzacji usług elektronicznych oraz dostarczeniu systemów dziedzinowych, które umożliwiać będą świadczenie usług drogą elektroniczną. Projekty z tego działania zazwyczaj stanowią znaczny udział w przychodach Spółki. 4

5 Plany rozwoju współpracy z Qumak SA Qumak SA został 28 października 2013 akcjonariuszem mniejszościowym spółki obejmując 9,98% akcji spółki w ramach emisji akcji serii D. Qumak SA ma prawo w ciągu 18 miesięcy od dnia emisji (tj. od 21 listopada 2013 r.), wezwać Emitenta do dokonania emisji kolejnych akcji. W wypadku spełnienia się powyższej sytuacji Qumak będzie miał prawo do powołania w skład Zarządu jednego swojego przedstawiciela. Qumak SA jest integratorem rozwiązań informatycznych, który wdraża zaawansowane systemy do zarządzania dużymi organizacjami, buduje inteligentne i przyjazne środowisku obiekty, pracuje nad usprawnieniem komunikacji w aglomeracjach miejskich, tworząc Inteligentne Systemy Transportowe, projektuje i wdraża infrastrukturę lotniskową na największych portach lotniczych w kraju. Współpraca z tą spółką jest jednym z kluczowych elementów strategii Emitenta. Pozycja w/w spółki oraz wielkość portfela zamówień (na koniec roku 2013 było to ponad 700 mln zł) determinuje obopólną chęć współpracy i wolę wspólnej realizacji projektów w obszarze IT, i to nie tylko dla administracji publicznej. Klientami Qumak SA są zarówno urzędy administracji centralnej jak i samorządowej, firmy i koncerny, zakłady przemysłowe i firmy z sektora bankowego, porty lotnicze i wiele innych. W szczególności szansą dla spółki jest realizacja zamówień, w ramach projektów wchodzących w portfel zamówień Qumak SA. Współpraca ta w perspektywie rozwoju rynku e-administracji w lata nabiera dodatkowego sensu, gdyż Polska będzie beneficjentem największej puli pieniędzy, która stanowić będzie trzon kolejnego etapu rozwoju e-administracji. Aktualnie tworzona jest szczegółowa strategii współpracy spółek i określane są kluczowe obszary i mechanizmy współpracy. Osiągnięcie porozumienia determinuje realizację kolejnej emisji zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej. Perspektywy rozwoju rynku na lata Mając na uwadze założenia programu POPC na lata osie rozwoju e-administracji w Polsce wyglądają dla Spółki bardzo obiecująco gdyż kształtują się w głównej mierze wokół podnoszenia dostępności e-usług i usprawnianiu działania administracji w oparciu o cyfryzację urzędów. Cytat z programu operacyjnego OŚ 2 E-administracja i otwarty rząd 5

6 Chcemy, by powstawało coraz więcej e-usług wysokiej jakości. Będziemy rozwijać w szczególności e- usługi w obszarach określonych jako priorytetowe w Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa czyli: sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, rynek pracy, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych. Będziemy także ułatwiać dostęp obywateli do zasobów, danych i innych informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych tak zwanej informacji sektora publicznego. Według Komisji Europejskiej korzyści gospodarcze wynikające z szerszego udostępniania i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wynoszą około 40 miliardów euro rocznie dla całej Unii. Udostępnianie danych i zasobów publicznych przynosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności działań państwa i zwiększenia zaangażowaniem obywateli w proces rządzenia. Skupimy się w szczególności na udostępnianiu danych publicznych oraz digitalizacji zasobów kultury w sposób, który umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Do informacji sektora publicznego należy duża część naszego dziedzictwa kulturowego, czyli zbiory bibliotek, archiwów i muzeów, która zgodnie z przyjętą w czerwcu tego roku nowelizacji dyrektywy europejskiej także może być ponownie wykorzystywana. Będziemy także zachęcać organizacje pozarządowe i przedsiębiorców by wykorzystali informację sektora publicznego do tworzenia usług, treści i aplikacji. W końcu chcemy usprawnić działanie administracji publicznej, by dzięki elektronicznemu zarządzaniu dokumentami i współdziałaniu różnych systemów (interoperacyjność), szybciej i taniej załatwiać sprawy obywateli. Wkład UE w budżet na lata w Osi II będzie wynosił mln EUR Gotowość do świadczenia usług z początkiem 2014 roku w zakresie systemów SIDAS Budżet, FK i Podatki znacząco wpłynie na zwiększenie ilości Klientów Spółki w przyszłych latach a co za tym idzie umocni pozycję spółki na rynku i utrzyma wzrostowy trend związanych z pozyskiwaniem nowych Klientów oraz zwiększenie wpływów z tytułu corocznych opłat związanych z asystą autorską. Dywersyfikacja rynków sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych usług outsourcingu usług programistycznych i analitycznych Nowym klientem spółki został Wolters Kluwer SA, który jest międzynarodowym koncernem wydawniczym, działającym na świecie na rynku administracji a także medycznym. Nawiązana współpraca zaowocowała zleceniem, które jest aktualnie na etapie odbioru. Rozpoczęły się rozmowy związane ze zleceniem kolejnego etapu prac nad nowym produktem dla Klienta. W drugim etapie współpracy poza produktem dla Klienta Spółka uzyska dostęp do technologii i produktów Klienta umożliwiając ich integrację z produktami Spółki. Synergia ta wpłynie na zwiększenie wartości sprzedaży produktów Spółki oraz umożliwi dostęp do nowych Klientów poprzez kanały sprzedaży Partnera. Jednym z celów strategicznych Zarządu Madkom SA jest rozwinięcie outsourcingu usług w oparciu o zamówienia i synergię pomiędzy Qumak SA i Emitentem. Aktualnie trwają prace nad pozyskaniem nowych Klientów i zleceń na prace outsourcingowe i programistyczne, które dzięki współpracy z w/w Partnerami zaczynają się stopniowo krystalizować. 6

7 Szczegółowy plan współpracy zostanie podany do wiadomości publicznej po pierwszym kwartale 2014r. Komentarz do wyników finansowych w latach Wynik finansowy spółki w latach wykazywał stratę netto w roku 2012 w wysokości 991 tyś. zł i w roku 2013 w wysokości 522 tyś. zł. Strata ta podyktowana była przeciągającymi się zamówieniami publicznymi, które spółka realizowała dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i Urzędu Miasta w Gdyni. Zgodnie z raportami przekazywanymi przez Zarząd Madkom SA, zamówienia te poprzez wydłużenie czasu ich realizacji odbiły się negatywnie na mocach przerobowych spółki uniemożliwiając jej udział w nowych przetargach, które wymagały zaangażowania zasobów działu programowania. Zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie jak i zamówienie dla Urzędu Miasta w Gdyni przeciągnęły się z planowanych 6 miesięcy do 18 miesięcy. Umowy z tymi Zamawiającymi uniemożliwiały dochodzenie dodatkowego odszkodowania z tytułu winy tych Zamawiających gdyż Zamawiający powoływali się na okoliczności związane z opóźnieniami równoległych działań, które polegały na dostawię sprzętu komputerowego pod realizację kontraktów przez Madkom SA. Jedynym pozytywnym aspektem przedłużenia tych postępowań było stworzenie nowych modułów oprogramowania, które w znaczący sposób obniżają w przyszłości koszty obsługi oprogramowania SIDAS BIP i SIDAS CU jak i umożliwiają sprzedaż tych rozwiązań dla całych województw w ramach projektów centralnych. Efekty tych prac widać poprzez sprzedaż nowych rozwiązań takich ja edytor formularzy elektronicznych do projektu Wrót Podkarpacia (Madkom SA został dostawcą tego rozwiązania dla firmy która wygrała to postępowanie) oraz sprzedaż systemu SIDAS Broker do wymiany danych pomiędzy platformami elektronicznymi Kancelarii Sejmu i wszystkich resortów. Prognozy finansowe na rok Zarząd Madkom SA przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe spółki na rok (raport EBI 41/2013 z dnia 10 grudnia 2013). Prognozy te bazują w szczególności na backlogu na, który składają się: Umowy serwisowe stałe Planowane pozyskanie kontraktów w ramach konkursu POKL Zamówienia przesunięte z roku 2013 (UM Gdynia) Wyszczególnienie 2014 Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej EBIT Amortyzacja i odpis wartości firmy EBITDA

8 Zarząd Spółki wskazuje, iż prognozy wyników finansowych na rok 2014 są warunkowe i zostały sporządzone przez Spółkę przy założeniu, iż Spółka zrealizuje kontrakty założone w backlogu oraz będzie dysponować odpowiednim kapitałem obrotowym, którego pozyskanie planowane jest w strategii Spółki. W prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca roku 2014, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność. Zarząd Spółki do przygotowania prognoz nie ujął przychodów wynikających z nawiązanej współpracy z Partnerami spółki, prognoza zatem zostanie zaktualizowana po zakończeniu pierwszego kwartału 2014r. Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych Spółki. Cel emisyjny akcji serii E Najważniejszymi celami, które Zarząd zamierza zrealizować po zamknięciu emisji są: wzmocnienie zasobów osobowych działu handlowego Spółki, zwiększenie płynności finansowej spółki w okresie do pierwszych wpływów z projektów realizowanych w ramach POKL Zwiększenie w perspektywie dwóch kwartałów płynności akcji spółki poprzez rozdrobnienie akcjonariatu i doprowadzenie do znaczącego polepszenia płynności akcji spółki na rynku NC. Celem Zarządu w związku z realizacją emisji akcji serii E jest zwiększenie free floatu na akcjach spółki. Cel ten po zamknięciu emisji dla menedżerów (seria C) w ilości akcji i akcji oferowanych w emisji akcji serii E doprowadzi już po zamknięciu II kwartału do rozdrobnienia akcjonariatu na poziomie 11,06% (obecnie 1,81%) Rozdrobnienie akcjonariatu powyżej 10%, zwiększenie obrotów na akcjach spółki do wartości 1 mln zł kwartalnie oraz planowany przez Zarząd resplit akcji (stosowane uchwały zostaną zarekomendowane na WZA Spółki) doprowadzą do przeniesienia notowań spółki z segmentu HLR. Pozostałe dane Spółki Madkom SA Skrót: MAD Sektor: Informatyka Data debiutu: NIP: Regon: KRS: Adres ; Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia tel.: fax.: ; 8

9 Animator Koordynator oferty i Animator Koordynator oferty prywatnej Taylor Economics Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Osoba odpowiedzialna za ofertę prywatną: Michał Przybyłowski Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała Raporty okresowe i bieżące 9

10 Struktura akcjonariatu na dzień 14 lutego 2014 r. Dane ogólne Kapitalizacja: Liczba dużych akcjonariuszy: 3 Liczba akcji: Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: Liczba głosów na WZA: Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98.19% Kapitał akcyjny: ,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy 98.19% Rozwodniona liczba akcji: Free float: 1,81% Najwięksi akcjonariusze Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Madkom Sp. z o.o (78,45%) (78,45%) Innovo Sp. z o.o (9.76%) (9,76%) Qumak SA (9,98%) (9,98%) Emisje Opis Data WZA Emisja Cena nominalna emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) 10

11 seria A - akcje założycielskie ,10 0, seria B - prywatna subskrypcja ,10 0, seria C - oferta menedżerska (za warranty subskrypcyjne serii A) ,10 0,10 - seria D - Qumak SA ,10 0, Źródło: Na podstawie danych Emitenta Emisja akcji serii C nie zostały jeszcze zarejestrowane. Skład grupy kapitałowej MADKOM wchodzą: Emdesoft Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98 Madkom SA posiada 53% udziałów dających prawo do takiej samej liczby głosów) w Spółce. Emdesoft Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem Madkom SA oraz Agencji Rozwoju Pomorza SA. Spółka powstała jako spółka celowa ze środków funduszu zalążkowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. MK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98- Madkom SA posiada 2% udziałów (dających prawo do takiej samej liczby głosów). Głównym źródłem przychodów MK Services Sp. z o.o. jest świadczenie usług outsourcingu pracowników względem projektów realizowanych przez MADKOM SA oraz innych klientów z poza obszaru działalności Emitenta. Spółka prowadzi też działalność szkoleniową i doradczą nie powiązaną z obszarem kompetencyjnym Emitenta (doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, doradztwo informatyczne). Spółkę MK Service Sp. z o.o. obowiązuje bezpośredni zakaz konkurencji wobec Spółki. Pozostałe 98% udziałów w MK Service Sp. z o.o. posiada Pani Halina Szczechowiak. Niniejsza prezentacja nie ma charakteru oferty sprzedaży akcji, a jest jedynie materiałem informacyjnym na temat Spółki Madkom S.A. Powyższy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.). Powyższy dokument nie jest Dokumentem Ofertowym ani Dokumentem Informacyjnym w rozumieniu Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nadzorowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z wyrazami szacunku, Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu 11

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Madkom SA za 2013 r.

Raport roczny Madkom SA za 2013 r. Raport roczny Madkom SA za 2013 r. Gdynia 6 maja 2013 Spis treści List Prezesa Zarządu Madkom SA... 3 Wybrane dane finansowe Emitenta... 4 Wybrane dane finansowe z bilansu (PLN i EUR)... 4 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MADKOM SA za sierpień 2014 r. 14 września 2014r. www.madkom.pl

Raport miesięczny MADKOM SA za sierpień 2014 r. 14 września 2014r. www.madkom.pl Raport miesięczny MADKOM SA za sierpień 2014 r. 14 września 2014r. www.madkom.pl Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2012r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Chorzów, 29.10.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-10-2012 r. do 31-12-2012 r.) Autoryzowany doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Madkom SA za II kwartał 2012 r.

Raport okresowy Madkom SA za II kwartał 2012 r. Raport okresowy Madkom SA za II kwartał 2012 r. Gdynia 14 sierpnia 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu Madkom SA... 3 INFORMACJE O EMITENCIE... 4 Numer właściwego rejestru... 4 Siedziba i Centrala...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ STERGAMES S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Chorzów, 13.08.2012 Strona1 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MADKOM SA za maj 2015 r. 12 maja 2015r. www.madkom.pl

Raport miesięczny MADKOM SA za maj 2015 r. 12 maja 2015r. www.madkom.pl Raport miesięczny MADKOM SA za maj 2015 r. 12 maja 2015r. www.madkom.pl Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MADKOM SA za kwiecień 2015 r. 14 maja 2015r. www.madkom.pl

Raport miesięczny MADKOM SA za kwiecień 2015 r. 14 maja 2015r. www.madkom.pl Raport miesięczny MADKOM SA za kwiecień 2015 r. 14 maja 2015r. www.madkom.pl Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2013 r. (od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Abeonet S.A. RAPORT za II kwartał 2012 r.

Abeonet S.A. RAPORT za II kwartał 2012 r. Abeonet S.A. RAPORT za II kwartał 2012 r. Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.3. RADA NADZORCZA... 3 1.2. AKCJONARIAT... 3 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Madkom SA za I kwartał 2013 r. Gdynia 14 maja

Raport okresowy Madkom SA za I kwartał 2013 r. Gdynia 14 maja Raport okresowy Madkom SA za I kwartał 2013 r. Gdynia 14 maja 2013 1 Spis treści List Prezesa Zarządu Madkom SA... 3 INFORMACJE O EMITENCIE... 5 Informacje podstawowe... 5 Numer właściwego rejestru...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012 Surfland Deweloper System S.A Salon Inwestycyjny 2012 Historia Firmy 2004 - Jacek Kwaśniak rozpoczął działalnośd gospodarczą pod nazwą StartUp Jacek Kwaśniak Lipiec 2007 - Surfland Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. Raport okresowy za II kwartał 2012 roku B2BPartner S.A. (dane za okres 01-04-2012 r. 30-06-2012 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Strategia spółki MADKOM SA. na lata 2015-2020 r.

Strategia spółki MADKOM SA. na lata 2015-2020 r. Strategia spółki MADKOM SA na lata 2015-2020 r. www.madkom.pl PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 PODMIOTY WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5 ZATRUDNIENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za sierpieo 2011 r. Bydgoszcz, 14 września 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07- 2012r. do 30-09- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 14 listopad 2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-9 Wskaźniki finansowe 10 Dane rynkowe 11 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 12-13

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny luty 2015 r. Mysłowice, dn. 13. marca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za luty 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia do dnia roku

VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia do dnia roku VIATRON S.A. raport kwartalny za okres I kwartału 2013 roku od dnia 01.01.2013 do dnia 31.03.2013 roku 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Emitencie - Viatron SA... 3 2. Komentarz Zarządu Viatron

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. II KWARTAŁ ROKU Bielsko-Biała, r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. II KWARTAŁ ROKU Bielsko-Biała, r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Bielsko-Biała, 13.08.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2012 roku

Raport za I kwartał 2012 roku Raport za I kwartał 2012 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa List Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Pierwszy kwartał 2012 roku był dla Cloud Technologies S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK

ZAKRES ANALIZY PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI RYNKU STRUKTURA RYNKU NEWCONNECT WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK 1 CEL RAPORTU przedstawienie sytuacji na rynku NewConnect w okresie przejściowym przed wprowadzeniem nowych zasad identyfikacja dobrych i złych strony rynku alternatywnego oraz jego szans i zagrożeń wskazanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo