Strategia na lata Madkom SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia na lata 2014-2015 Madkom SA"

Transkrypt

1 Strategia na lata Madkom SA

2 Informacje o spółce Madkom jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej pozwalają oferować produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Zespół Madkom tworzą najlepsi specjaliści w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów informatycznych, to sprawia, że oferowane produkty są innowacyjne i zaawansowane technologicznie, pozostając jednocześnie łatwymi w obsłudze i przyjaznymi użytkownikowi. Spółka realizuje strategię ciągłego rozwoju organizacyjnego i technologicznego chcąc w coraz lepszym stopniu spełniać oczekiwania bardziej wymagających klientów. W spółce został wyodrębniony dział Badań i Rozwoju, który nieustannie pracuje nad nowymi produktami oraz nad udoskonalaniem rozwiązań już istniejących. Wiedza, doświadczenie oraz innowacyjność stosowanych rozwiązań to główne czynniki budujące wizerunek Spółki. Historia Spółki Madkom powstał w 1999 roku. Na początku działalności firma zajmowała się przede wszystkim sprzedażą sprzętu komputerowego oraz świadczeniem usług informatycznych. Dynamiczny rozwój firmy doprowadził w 2005 roku do przekształcenia jej w Madkom Sp. z o.o. Od tego czasu firma skupiła się wyłącznie na rozwijaniu i wdrażaniu oprogramowania dla administracji publicznej. W 2006 roku Madkom został partnerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zrzeszającego firmy innowacyjne, oferujące najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Zespół, liczący wówczas pięć osób, rozpoczął sprzedaż nowego oprogramowania na terenie północnej Polski. Z biegiem czasu firma rozszerzyła swoją działalność na rynek ogólnopolski realizując coraz więcej zamówień poza województwem pomorskim. Do chwili obecnej firma zrealizowała ponad 350 wdrożeń w całej Polsce a z wdrożonych systemów korzysta już ponad użytkowników. Rok 2011 był dla Spółki przełomowy, w tym roku, bowiem została powołana Madkom SA, która powstała poprzez przeniesienie aportem przedsiębiorstwa Madkom Sp. z o.o. Listopada 2011 powstaje oddział Spółki w Krakowie oddział ten w przeciągu dwóch lat doprowadził do praktycznego opanowania tego województwa (99% pokrycia klientów w ramach systemu BIP) 9 sierpnia 2012 Madkom SA zadebiutowała na NewConnect, zorganizowanym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 28 października 2013 roku Zarząd spółki podpisał porozumienie inwestycyjne z Qumak SA, na jego mocy spółka Qumak stała się akcjonariuszem mnieszościowym. Więcej informacji na 2

3 Produkty spółki SIDAS System Informatyczny Dla Administracji Samorządowej to wielomodułowy system stworzony pod kątem wspomagania prac jednostek administracji publicznej. Wszystkie moduły systemu SIDAS działają w technologii trójwarstwowej wykorzystując najpopularniejsze przeglądarki WWW. System napisany jest w języku PHP z wykorzystaniem biblioteki EXTJs i współpracuje z bazą danych PostgresSQL oraz Oracle 11g (nie wszystkie moduły). W skład systemu wchodzą moduły oprogramowania z następujących obszarów: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Rozbudowany system umożliwiający prowadzenie rejestrów kancelaryjnych pism przychodzących i wychodzących, spisów spraw, poleceń służbowych, umów, uchwał, zarządzeń, ewidencji dokumentów archiwalnych itp. Zarządzanie zbiorami dokumentów prowadzone jest w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) natomiast proces rozpatrywania wniosków, pism i wydawania decyzji odzwierciedla przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Największe wdrożenie Pomorska Komenda Wojewódzka Policji system wdrożony w 39 komendach garnizonu pomorskiej policji 7000 użytkowników Cyfrowy Urząd Portal umożliwiający dwukierunkową komunikację i wymianę dokumentów między interesantami a urzędem poprzez formularze elektroniczne. Cyfrowy Urząd pozwala obywatelom na załatwienie wielu spraw w sposób przyjazny, o dogodnych porach i bez konieczności składania wizyt w urzędach i instytucjach publicznych. Największe wdrożenie systemu już za niedługo będzie uruchomione w woj. małopolskim docelowo z systemu będzie korzystać ponad 3200 podmiotów Repozytorium Dokumentów System, inaczej zwany Elektronicznym Archiwum umożliwia przetworzenie dokumentów papierowych znajdujących się w archiwach zakładowych w wersje cyfrowe, katalogowanie dokumentów, zarządzanie w zakresie dostępu. Najbardziej wykorzystywane wdrożenie Urząd Miasta w Gdyni prawie 2 TB danych Biuletyn Informacji Publicznej Witryna internetowa wraz z systemem zarządzania treścią. Za pomocą BIP władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje wymagane przez polskie prawo. BIP jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym, które cechuje wyjątkowa prostota i intuicyjność obsługi i zarządzania informacjami. Największe wdrożenie systemu w woj. małopolskim docelowo z systemu będzie korzystać ponad 3500 podmiotów Broker Platforma umożliwiająca zarządzanie wszelką wymianą danych pomiędzy systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, Cyfrowym Urzędem i systemami zewnętrznymi. Umożliwia konfigurowanie dozwolonych połączeń pomiędzy aplikacjami i systemami różnych producentów. Najważniejsze wdrożenie aktualnie realizowane w Kancelarii Sejmu RP 3

4 System Gospodarowania Odpadami (realizowany przez spółkę zależną Emdesoft Sp. z o.o.) Termin realizacji: maj 2014 System SGO jest narzędziem, które z jednej strony będzie pomagało wypełniać obowiązki ustawowe gminom, firmom wywożącym odpady i regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK) jako uczestnikom rynku gospodarowania odpadami, a z drugiej będzie dostarczało wiarygodnych danych o kosztach funkcjonowania całego systemu, po to by móc prawidłowo określić wysokość opłaty śmieciowej. Ponadto system ma stanowić docelowo narzędzie, które będzie zdolne do optymalizowania kosztów gospodarowania odpadami m.in. poprzez planowanie optymalnych tras wywozu odpadów, planowanie pośrednich punktów zbiorczych odpadów etc. Jak pokazują niektóre branżowe badania koszt związany z transportem odpadów może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Optymalizacja kosztów transportu pozwoli, więc na obniżenie poziomu opłaty śmieciowej. Budżet System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od prognozy budżetu poprzez konstrukcję projektu do uchwalenia planu budżetu oraz zmian do budżetu, tworzenie harmonogramów, zapotrzebowań na środki pieniężne aż po kompleksowe wielowymiarowe analizy wykonania budżetu. Elementem systemu jest także generalny rejestr umów powiązany z realizacja budżetu. Szczegółowe informacje o systemie na Najważniejsze wdrożenie 14 gmin Powiatu Nowosądeckiego Księgowość Budżetowa Termin realizacji: IX 2014 Element kompleksowego systemu budżetowego dla JST. System umożliwia opracowywanie zasad (polityk) rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości oraz prowadzenie księgowości jednostki organu i gminy. Strategia rozwoju na najbliższe lata 2014 i 2015 Kluczowymi elementami, które zdecydują o utrzymaniu tendencji wzrostowej Klientów Spółki w latach (nadchodząca perspektywa programowania funduszy europejskich) będzie rozwój kolejnych modułów systemu SIDAS oraz maksymalne wykorzystanie ostatnich naborów wniosków unijnych w bieżącej perspektywie programowej w celu budowy bazy Klienckiej na kolejne lata. Zarząd spółki pragnie skupić się w latach na następujących celach strategicznych: Maksymalizacja wykorzystania funduszy na informatyzacje urzędów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, którego nabór rozpoczął się 5 lipca br. Konkurs A2 to ostatni nabór w ramach aktualnej perspektywy finansowej UE na lata Alokacja tego naboru będzie wynosiła 90 mln i skupiać się będzie na informatyzacji usług elektronicznych oraz dostarczeniu systemów dziedzinowych, które umożliwiać będą świadczenie usług drogą elektroniczną. Projekty z tego działania zazwyczaj stanowią znaczny udział w przychodach Spółki. 4

5 Plany rozwoju współpracy z Qumak SA Qumak SA został 28 października 2013 akcjonariuszem mniejszościowym spółki obejmując 9,98% akcji spółki w ramach emisji akcji serii D. Qumak SA ma prawo w ciągu 18 miesięcy od dnia emisji (tj. od 21 listopada 2013 r.), wezwać Emitenta do dokonania emisji kolejnych akcji. W wypadku spełnienia się powyższej sytuacji Qumak będzie miał prawo do powołania w skład Zarządu jednego swojego przedstawiciela. Qumak SA jest integratorem rozwiązań informatycznych, który wdraża zaawansowane systemy do zarządzania dużymi organizacjami, buduje inteligentne i przyjazne środowisku obiekty, pracuje nad usprawnieniem komunikacji w aglomeracjach miejskich, tworząc Inteligentne Systemy Transportowe, projektuje i wdraża infrastrukturę lotniskową na największych portach lotniczych w kraju. Współpraca z tą spółką jest jednym z kluczowych elementów strategii Emitenta. Pozycja w/w spółki oraz wielkość portfela zamówień (na koniec roku 2013 było to ponad 700 mln zł) determinuje obopólną chęć współpracy i wolę wspólnej realizacji projektów w obszarze IT, i to nie tylko dla administracji publicznej. Klientami Qumak SA są zarówno urzędy administracji centralnej jak i samorządowej, firmy i koncerny, zakłady przemysłowe i firmy z sektora bankowego, porty lotnicze i wiele innych. W szczególności szansą dla spółki jest realizacja zamówień, w ramach projektów wchodzących w portfel zamówień Qumak SA. Współpraca ta w perspektywie rozwoju rynku e-administracji w lata nabiera dodatkowego sensu, gdyż Polska będzie beneficjentem największej puli pieniędzy, która stanowić będzie trzon kolejnego etapu rozwoju e-administracji. Aktualnie tworzona jest szczegółowa strategii współpracy spółek i określane są kluczowe obszary i mechanizmy współpracy. Osiągnięcie porozumienia determinuje realizację kolejnej emisji zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej. Perspektywy rozwoju rynku na lata Mając na uwadze założenia programu POPC na lata osie rozwoju e-administracji w Polsce wyglądają dla Spółki bardzo obiecująco gdyż kształtują się w głównej mierze wokół podnoszenia dostępności e-usług i usprawnianiu działania administracji w oparciu o cyfryzację urzędów. Cytat z programu operacyjnego OŚ 2 E-administracja i otwarty rząd 5

6 Chcemy, by powstawało coraz więcej e-usług wysokiej jakości. Będziemy rozwijać w szczególności e- usługi w obszarach określonych jako priorytetowe w Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa czyli: sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, rynek pracy, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych. Będziemy także ułatwiać dostęp obywateli do zasobów, danych i innych informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych tak zwanej informacji sektora publicznego. Według Komisji Europejskiej korzyści gospodarcze wynikające z szerszego udostępniania i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wynoszą około 40 miliardów euro rocznie dla całej Unii. Udostępnianie danych i zasobów publicznych przynosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności działań państwa i zwiększenia zaangażowaniem obywateli w proces rządzenia. Skupimy się w szczególności na udostępnianiu danych publicznych oraz digitalizacji zasobów kultury w sposób, który umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Do informacji sektora publicznego należy duża część naszego dziedzictwa kulturowego, czyli zbiory bibliotek, archiwów i muzeów, która zgodnie z przyjętą w czerwcu tego roku nowelizacji dyrektywy europejskiej także może być ponownie wykorzystywana. Będziemy także zachęcać organizacje pozarządowe i przedsiębiorców by wykorzystali informację sektora publicznego do tworzenia usług, treści i aplikacji. W końcu chcemy usprawnić działanie administracji publicznej, by dzięki elektronicznemu zarządzaniu dokumentami i współdziałaniu różnych systemów (interoperacyjność), szybciej i taniej załatwiać sprawy obywateli. Wkład UE w budżet na lata w Osi II będzie wynosił mln EUR Gotowość do świadczenia usług z początkiem 2014 roku w zakresie systemów SIDAS Budżet, FK i Podatki znacząco wpłynie na zwiększenie ilości Klientów Spółki w przyszłych latach a co za tym idzie umocni pozycję spółki na rynku i utrzyma wzrostowy trend związanych z pozyskiwaniem nowych Klientów oraz zwiększenie wpływów z tytułu corocznych opłat związanych z asystą autorską. Dywersyfikacja rynków sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych usług outsourcingu usług programistycznych i analitycznych Nowym klientem spółki został Wolters Kluwer SA, który jest międzynarodowym koncernem wydawniczym, działającym na świecie na rynku administracji a także medycznym. Nawiązana współpraca zaowocowała zleceniem, które jest aktualnie na etapie odbioru. Rozpoczęły się rozmowy związane ze zleceniem kolejnego etapu prac nad nowym produktem dla Klienta. W drugim etapie współpracy poza produktem dla Klienta Spółka uzyska dostęp do technologii i produktów Klienta umożliwiając ich integrację z produktami Spółki. Synergia ta wpłynie na zwiększenie wartości sprzedaży produktów Spółki oraz umożliwi dostęp do nowych Klientów poprzez kanały sprzedaży Partnera. Jednym z celów strategicznych Zarządu Madkom SA jest rozwinięcie outsourcingu usług w oparciu o zamówienia i synergię pomiędzy Qumak SA i Emitentem. Aktualnie trwają prace nad pozyskaniem nowych Klientów i zleceń na prace outsourcingowe i programistyczne, które dzięki współpracy z w/w Partnerami zaczynają się stopniowo krystalizować. 6

7 Szczegółowy plan współpracy zostanie podany do wiadomości publicznej po pierwszym kwartale 2014r. Komentarz do wyników finansowych w latach Wynik finansowy spółki w latach wykazywał stratę netto w roku 2012 w wysokości 991 tyś. zł i w roku 2013 w wysokości 522 tyś. zł. Strata ta podyktowana była przeciągającymi się zamówieniami publicznymi, które spółka realizowała dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i Urzędu Miasta w Gdyni. Zgodnie z raportami przekazywanymi przez Zarząd Madkom SA, zamówienia te poprzez wydłużenie czasu ich realizacji odbiły się negatywnie na mocach przerobowych spółki uniemożliwiając jej udział w nowych przetargach, które wymagały zaangażowania zasobów działu programowania. Zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie jak i zamówienie dla Urzędu Miasta w Gdyni przeciągnęły się z planowanych 6 miesięcy do 18 miesięcy. Umowy z tymi Zamawiającymi uniemożliwiały dochodzenie dodatkowego odszkodowania z tytułu winy tych Zamawiających gdyż Zamawiający powoływali się na okoliczności związane z opóźnieniami równoległych działań, które polegały na dostawię sprzętu komputerowego pod realizację kontraktów przez Madkom SA. Jedynym pozytywnym aspektem przedłużenia tych postępowań było stworzenie nowych modułów oprogramowania, które w znaczący sposób obniżają w przyszłości koszty obsługi oprogramowania SIDAS BIP i SIDAS CU jak i umożliwiają sprzedaż tych rozwiązań dla całych województw w ramach projektów centralnych. Efekty tych prac widać poprzez sprzedaż nowych rozwiązań takich ja edytor formularzy elektronicznych do projektu Wrót Podkarpacia (Madkom SA został dostawcą tego rozwiązania dla firmy która wygrała to postępowanie) oraz sprzedaż systemu SIDAS Broker do wymiany danych pomiędzy platformami elektronicznymi Kancelarii Sejmu i wszystkich resortów. Prognozy finansowe na rok Zarząd Madkom SA przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe spółki na rok (raport EBI 41/2013 z dnia 10 grudnia 2013). Prognozy te bazują w szczególności na backlogu na, który składają się: Umowy serwisowe stałe Planowane pozyskanie kontraktów w ramach konkursu POKL Zamówienia przesunięte z roku 2013 (UM Gdynia) Wyszczególnienie 2014 Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej EBIT Amortyzacja i odpis wartości firmy EBITDA

8 Zarząd Spółki wskazuje, iż prognozy wyników finansowych na rok 2014 są warunkowe i zostały sporządzone przez Spółkę przy założeniu, iż Spółka zrealizuje kontrakty założone w backlogu oraz będzie dysponować odpowiednim kapitałem obrotowym, którego pozyskanie planowane jest w strategii Spółki. W prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca roku 2014, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność. Zarząd Spółki do przygotowania prognoz nie ujął przychodów wynikających z nawiązanej współpracy z Partnerami spółki, prognoza zatem zostanie zaktualizowana po zakończeniu pierwszego kwartału 2014r. Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych Spółki. Cel emisyjny akcji serii E Najważniejszymi celami, które Zarząd zamierza zrealizować po zamknięciu emisji są: wzmocnienie zasobów osobowych działu handlowego Spółki, zwiększenie płynności finansowej spółki w okresie do pierwszych wpływów z projektów realizowanych w ramach POKL Zwiększenie w perspektywie dwóch kwartałów płynności akcji spółki poprzez rozdrobnienie akcjonariatu i doprowadzenie do znaczącego polepszenia płynności akcji spółki na rynku NC. Celem Zarządu w związku z realizacją emisji akcji serii E jest zwiększenie free floatu na akcjach spółki. Cel ten po zamknięciu emisji dla menedżerów (seria C) w ilości akcji i akcji oferowanych w emisji akcji serii E doprowadzi już po zamknięciu II kwartału do rozdrobnienia akcjonariatu na poziomie 11,06% (obecnie 1,81%) Rozdrobnienie akcjonariatu powyżej 10%, zwiększenie obrotów na akcjach spółki do wartości 1 mln zł kwartalnie oraz planowany przez Zarząd resplit akcji (stosowane uchwały zostaną zarekomendowane na WZA Spółki) doprowadzą do przeniesienia notowań spółki z segmentu HLR. Pozostałe dane Spółki Madkom SA Skrót: MAD Sektor: Informatyka Data debiutu: NIP: Regon: KRS: Adres ; Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia tel.: fax.: ; 8

9 Animator Koordynator oferty i Animator Koordynator oferty prywatnej Taylor Economics Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Osoba odpowiedzialna za ofertę prywatną: Michał Przybyłowski Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała Raporty okresowe i bieżące 9

10 Struktura akcjonariatu na dzień 14 lutego 2014 r. Dane ogólne Kapitalizacja: Liczba dużych akcjonariuszy: 3 Liczba akcji: Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: Liczba głosów na WZA: Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98.19% Kapitał akcyjny: ,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy 98.19% Rozwodniona liczba akcji: Free float: 1,81% Najwięksi akcjonariusze Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Madkom Sp. z o.o (78,45%) (78,45%) Innovo Sp. z o.o (9.76%) (9,76%) Qumak SA (9,98%) (9,98%) Emisje Opis Data WZA Emisja Cena nominalna emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) 10

11 seria A - akcje założycielskie ,10 0, seria B - prywatna subskrypcja ,10 0, seria C - oferta menedżerska (za warranty subskrypcyjne serii A) ,10 0,10 - seria D - Qumak SA ,10 0, Źródło: Na podstawie danych Emitenta Emisja akcji serii C nie zostały jeszcze zarejestrowane. Skład grupy kapitałowej MADKOM wchodzą: Emdesoft Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98 Madkom SA posiada 53% udziałów dających prawo do takiej samej liczby głosów) w Spółce. Emdesoft Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem Madkom SA oraz Agencji Rozwoju Pomorza SA. Spółka powstała jako spółka celowa ze środków funduszu zalążkowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. MK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98- Madkom SA posiada 2% udziałów (dających prawo do takiej samej liczby głosów). Głównym źródłem przychodów MK Services Sp. z o.o. jest świadczenie usług outsourcingu pracowników względem projektów realizowanych przez MADKOM SA oraz innych klientów z poza obszaru działalności Emitenta. Spółka prowadzi też działalność szkoleniową i doradczą nie powiązaną z obszarem kompetencyjnym Emitenta (doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, doradztwo informatyczne). Spółkę MK Service Sp. z o.o. obowiązuje bezpośredni zakaz konkurencji wobec Spółki. Pozostałe 98% udziałów w MK Service Sp. z o.o. posiada Pani Halina Szczechowiak. Niniejsza prezentacja nie ma charakteru oferty sprzedaży akcji, a jest jedynie materiałem informacyjnym na temat Spółki Madkom S.A. Powyższy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.). Powyższy dokument nie jest Dokumentem Ofertowym ani Dokumentem Informacyjnym w rozumieniu Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nadzorowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z wyrazami szacunku, Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu 11

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI HETAN TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI HETAN TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI HETAN TECHNOLOGIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R. I Infromacje ogólne Podstawowe dane Hetan Technologies

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo