REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (dalej: Organizator). 1.2 Organizator działa na zlecenie Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150, Piła, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, numerze NIP: i numerze REGON (dalej: Philips). 1.3 Konkurs trwać będzie w dniach od r. do r. (dalej: czas trwania Konkursu). Zgłoszenie i projekty w Konkursie można przesyłać w okresie od dnia roku do dnia roku. Czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród zakończą się do dnia roku. Czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia r. 1.4 W Konkursie premiowane są zakupy wszystkich produktów marki Philips z rodziny opraw CoreLine, ClearWay oraz TownGuide, które zostały określone w oficjalnym aktualnym cenniku Philips Lighting Poland (dalej: Produkty Promocyjne), dokonywane w jednym z wybranych oddziałów hurtowni na terytorium Polski, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dalej: Punkty sprzedaży). 1.5 Konkurs realizowany jest przy wykorzystaniu strony internetowej (dalej: Strona Internetowa). 1.6 Udział w Konkursie jest dobrowolny. 1.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Philips. 1.8 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 1.9 Konkurs nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu art Kodeksu cywilnego.

2 1.10 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 2 ZASADY KONKURSU 2.1. Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, które: a) dokonują zakupów Produktów Promocyjnych w Punktach sprzedaży jako instalatorzy w związku ze swoją elektroinstalacyjną działalnością gospodarczą lub zawodową, lub w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy zajmującego się działalnością elektroinstalacyjną (dalej: Instalatorzy); b) dokonują sprzedaży Produktów Promocyjnych w Punktach sprzedaży osobom, o których mowa w pkt a) powyżej (dalej: Handlowcy) Instalator lub Handlowiec przystępujący do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Instalator oraz Handlowiec (dalej: Uczestnicy) zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdzają, że spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie. Warunkiem przesłania Zgłoszenia w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę, że pod warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie przenoszą na Organizatora swoje autorskie prawa majątkowe do przesłanych utworów na warunkach określonych w rozdziale 6 regulaminu, a to na podstawie art Kodeksu cywilnego. Ponadto każdy Uczestnik zgłaszający swój udział w Konkursie upoważnia Organizatora do wykorzystywania jego zgłoszenia dla celów promocji i reklamy samego Konkursu w trakcie jego trwania Jeden Uczestnik może zostać laureatem Konkursu tylko jeden raz. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do przesłania kilku zgłoszeń lub projektów w Konkursie, pod warunkiem, że każdorazowo spełni on warunki do przesłania takiego zgłoszenia lub projektu Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora. Organizator ma również prawo ich ogłoszenia na Stronie Internetowej W przypadku, gdy w ciągu danego miesiąca trwania Konkursu zgłoszenia w Konkursie prześle mniejsza ilość Uczestników w stosunku do przewidzianych nagród, Organizator może zdecydować, że nagrody przeznaczone do wydania za dany miesiąc trwania Konkursu pozostają własnością Organizatora Zgłoszenia i Projekty Instalatorów oraz Handlowców, o których mowa w rozdziale 3 i 4 niniejszego regulaminu mogą dotyczyć tej samej inwestycji.

3 2.8. W żadnym przypadku zgłoszenie przesyłane przez Uczestnika w Konkursie nie może dotyczyć inwestycji realizowanej wspólnie z Philips Lighting Poland S.A.. Zgłoszenia opierające się na opisie takiej inwestycji nie będą brane pod uwagę w Konkursie. W razie wątpliwości Uczestnika, czy dana inwestycja jest prowadzona wspólnie, Uczestnik powinien napisać na adres Organizatora. Organizator udzieli stosownej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania. 3 UDZIAŁ INSTALATORÓW 3.1. Instalator, aby wziąć udział w Konkursie, obowiązany jest do: a) dokonania zakupu w Punkcie sprzedaży jedną lub kilkoma transakcjami dowolnych Produktów Promocyjnych o wartości minimalnej PLN netto; w Konkursie akceptowane będą zakupy zrealizowane w okresie trwania Konkursu ale również za okres od 1 sierpnia - 30 września 2014 roku b) dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, w zakładce dotyczącej Konkursu, poprzez podanie następujących danych osobowych: i. imię i nazwisko; ii. grupa zawodowa (instalator/właściciel); iii. nazwa przedsiębiorstwa; iv. stanowisko; v. adres poczty elektronicznej ; vi. adres zamieszkania; vii. dane dystrybutora, u którego dokonano zakupu; c) przesłanie poprzez Stronę Internetową skanu dowodu/ów zakupu Produktów Promocyjnych, o których mowa w pkt a) powyżej oraz samodzielnie wykonanych fotografii wraz z uzasadnieniem zastosowania opraw na danej inwestycji, dla której dokonywano zakupu, oraz opisem swojego doświadczenia związanego z instalacją produktów Philips. (dalej: Zgłoszenie) 3.2. Co miesiąc Jury Konkursu (powołane przez Organizatora) dokonuje wyboru trzech najciekawszych Zgłoszeń z danego miesiąca, oceniając je pod kątem wizualnym, stylistycznym oraz atrakcyjności inwestycji. Jury dokonując oceny może również brać pod uwagę wartość zakupu Produktów Promocyjnych. Laureaci będą wyłaniani w terminie do 7 dni od dania zakończenia danego miesiąca trwania Konkursu (tj. odpowiednio do 7 listopada 2014 za miesiąc październik, 7 grudnia 2014 za miesiąc listopad, 7 stycznia 2015, za miesiąc grudzień oraz 7 lutego 2015, za miesiąc styczeń) Instalator - autor Zgłoszenia wybranego przez Jury zgodnie z pkt 3.2 regulaminu otrzyma zestaw elektronarzędzi marki Bosch o wartości PLN. na który składa się bruzdownica marki Bosch model GNF 35 CA o wartości 2000 PLN. Do nagrody rzeczowej zostanie

4 dołączona dodatkowa nagroda pieniężna dla celów podatkowych, zgodnie z rozdziałem 5 regulaminu. 4 UDZIAŁ HANDLOWCÓW 4.1. Handlowiec, aby wziąć udział w Konkursie, obowiązany jest do: a) dokonania sprzedaży, jako Handlowiec w Punkcie sprzedaży jedną lub kilkoma transakcjami dowolnych Produktów Promocyjnych o wartości minimalnej PLN netto; w Konkursie akceptowana będzie sprzedaż zrealizowana w okresie trwania Konkursu ale również za okres od 1 sierpnia - 30 września 2014 roku b) dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, w zakładce dotyczącej Konkursu, poprzez podanie następujących danych osobowych: i. imię i nazwisko; ii. stanowisko; iii. nazwa dystrybutora; iv. dane oddziału; v. adres poczty elektronicznej ; vi. adres zamieszkania c) przesłanie poprzez Stronę Internetową skanu dowodu/ów sprzedaży Produktów Promocyjnych, o których mowa w pkt a) powyżej oraz zgłoszenia poprzez Stronę Internetową projektu inwestycji do Konkursu, w którym wykorzystano sprzedane Produkty Promocyjne poprzez przesłanie tekstu swojego autorstwa, w którym Handlowiec podzieli się swoim doświadczeniem w przedmiocie wykorzystania Produktów Promocyjnych w danej inwestycji oraz przedstawi argumenty, które przemawiały za zastosowaniem danego rozwiązania (dalej: Projekt) Co miesiąc Jury Konkursu (powołane przez Organizatora) dokonuje wyboru trzech najciekawszych Projektów, oceniając je pod kątem atrakcyjności inwestycji, dostosowania projektu do potrzeb klienta, zasadności przedstawionej w Projekcie argumentacji handlowej. Laureaci będą wyłaniani w terminie do 7 dni od dania zakończenia danego miesiąca trwania Konkursu (tj. odpowiednio do 7 listopada 2014 za miesiąc październik, 7 grudnia 2014 za miesiąc listopad, 7 stycznia 2015, za miesiąc grudzień oraz 7 lutego 2015, za miesiąc styczeń) Handlowiec - autor Projektu wybranego przez Jury zgodnie z pkt 4.2 regulaminu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości zł w postaci karty przedpłaconej. Do nagrody zostanie dołączona dodatkowa nagroda pieniężna dla celów podatkowych, zgodnie z rozdziałem 5 regulaminu Handlowiec może wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem przystąpienia danego dystrybutora do Promocji oraz po uzyskaniu zgody swojego pracodawcy. Organizator może żądać przedłożenia przez Uczestnika dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższego warunku.

5 5 PULA NAGRÓD W KONKURSIE I ZASADY ICH WYDAWANIA 5.1 Nagrodami przeznaczonymi dla Instalatorów w Konkursie jest 12 zestawów elektronarzędzi marki Bosch Pro Mix o jednostkowej wartości PLN. Do każdej z nagród opisanych w zdaniu poprzedzającym przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 222 PLN na poczet pokrycia 10% podatku dochodowego od wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5.2 Nagrodami przeznaczonymi dla Handlowców w Konkursie jest 12 kart przedpłaconych o jednostkowej wartości PLN. Do każdej z nagród opisanych w zdaniu poprzedzającym przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 111 PLN na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. 5.3 Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 5.1 i 5.2 zostanie każdorazowo potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w trybie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej nagrodzie w drodze wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w Konkursie. Po otrzymaniu wiadomości o wygranej laureat jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do nagrody, do przesłania w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej, w odpowiedzi na tę wiadomość, potwierdzenia wzięcia udziału w Konkursie W razie uchybienia przez laureata obowiązkowi potwierdzenia udziału w Konkursie zgodnie z pkt. 5.4 regulaminu, jego nagroda przepada Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 28 lutego 2015 roku. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez laureata przy rejestracji lub w trakcie trwania Konkursu Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody rzeczowej ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim podpisem.

6 5.11. Wydanie nagrody w niniejszym Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia (adres laureata) Organizator powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (odpowiednie zastosowanie art Kodeksu cywilnego). 6 PRAWA AUTORSKIE 6.1. Każdy Uczestnik przesyłając Zgłoszenie lub Projekt w Konkursie deklaruje, że jest wyłącznym autorem przesłanych utworów Z chwilą przyznania Uczestnikowi nagrody w Konkursie Uczestnik automatycznie przenosi na Organizatora wszelkie swoje autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do nagrodzonych utworów na podstawie art Kodeksu cywilnego. Przeniesienie praw autorskich jest dokonywane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

7 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 7.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 7 marca 2015 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 7 marca 2015 roku nie będą rozpatrywane Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem Philips LED. Wybór profesjonalistów. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Instalatora albo Handlowca, adres poczty elektronicznej podany przez niego przy rejestrowaniu przystąpienia do Konkursu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora, którego uczestnik się domaga Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty jej otrzymania Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 8.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile ich danych osobowych podanych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie w celu przeprowadzenia Konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów, w tym wydania nagród Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150, Piła. Philips Lighting Poland S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu firmie Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań, będącej Organizatorem Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8 9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na Stronie Internetowej Instalator albo Handlowiec w każdym czasie może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie. W tym celu powinien przesłać na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań z dopiskiem Philips LED. Wybór profesjonalistów - rezygnacja pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji Organizator wykreśli daną osobę z grona uczestników Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie tego z Uczestników, co do którego poweźmie podejrzenie o łamanie warunków udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym regulaminem Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursie, bez podania przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach zostanie opublikowana na Stronie Konkursie Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora w każdym czasie, bez podania przyczyn. Odwołanie Konkursu następuje poprzez ogłoszenie zakończenia Konkursu na Stronie Internetowej. Termin wcześniejszego zakończenia Konkursu będzie przypadał nie szybciej, niż 5 dni od daty ogłoszenia zakończenia Konkursu na Stronie Internetowej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przez Philips czynności, do których jest on zobowiązany zgodnie z niniejszym regulaminem, w szczególności uchybienie przez Philips obowiązkowi wykonania takiej czynności nie może być podstawą do formułowania przez Instalatora jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytuły rękojmi oraz gwarancji za wydane nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Instalatora albo Handlowca nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych danych, w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, powoduje utratę prawa do nagrody przez danego z Uczestników.

9 9.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń za pomocą których Uczestnicy korzystają ze Strony Internetowej, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych, odpowiednich ustaw W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszego Konkursu właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Organizatora.

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA PUNKTÓW SPRZEDAŻY W KONKURSIE Philips LED. Wybór profesjonalistów Punktami sprzedaży są sklepy należące do sieci Dystrybutorów Philips Lighting Poland S.A. (lista Dystrybutorów poniżej), położone na terenie Rzeczypospolitej Polski i zrzeszone w ramach poszczególnych spółek, stowarzyszeń zakupowych itd.: Elektro-Holding Sp. z o.o. Elektroskandia Polska Sp. z o.o. Fega Poland Sp. z o.o. FEGIME Polska Sp. z o.o. Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa "WAJM" Spółka Jawna Firma KAROL Tuszyński Karol, Lewandowski Andrzej S.j. Foto-Hurt Sp. z o.o. Grodno S.A Hurtownia Elektryczna Sonar Jerzy Dziosa, Zbigniew Janca Spółka Komandytowa Inter-Elektro S.A. Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych "ELMEGA" Spółka z o.o. Onninen Sp. z o.o. P.W. AKUBAT SYSTEM PHPU Semex Sp. j. Fertacz, Huszno Polska Grupa Energetyczna Forum-Rondo Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. R-R Sp. z o.o. Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Sieć hurtowni Elektrycznych ETAK Solar Polska Sp. z o.o. TIM S.A. UHE "EL-PLUS" Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo