PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ"

Transkrypt

1 PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r.

2 I. Informacje na temat działania Cel realizacji działania Rodzaje kwalifikujących się zadań oraz kosztów Uprawnieni Wnioskodawcy Termin naborów wniosków Intensywność dofinansowania projektu Wykaz kosztów kwalifikowanych do dofinansowania w ramach dotacji Kryteria oceny wniosków... 8 II. Jak pomagamy Pozyskiwanie funduszy unijnych Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym Doradztwo strategiczne Szkolenia...12 III. Gdzie jesteśmy...14

3 I. Informacje na temat działania 1. Cel realizacji działania Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. Główny nacisk w ramach priorytetu zostaje położony na projekty kompleksowe, realizowane poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców lub też wpisane w konsekwentnie realizowany plan ich rozwoju. Finansowane w ramach priorytetu zadania konserwatorskie powinny być realizowane w zgodzie z procedurami dotyczącymi opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, przy czym szczególnie istotne jest wspieranie działań, które prowadzić będą do zachowania lub przywrócenia stanu właściwego obiektom zagrożonym nieodwracalnym uszkodzeniem. Ważne dla realizacji założeń priorytetu projekty wystawiennicze, prócz wysokiej wartości prezentowanych eksponatów, powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją wpisującą projekt w możliwie szeroki kontekst kulturowy. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilność finansowa i organizacyjna, w ramach priorytetu wprowadzona zostaje w szerokim zakresie możliwość finansowania zadań w trybie dwuletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu priorytetu. Wsparcie finansowe udzielane będzie tym projektom, których autorzy i organizatorzy gwarantują stabilność działania i realizację podjętych celów merytorycznych. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału podmiotów będzie ich doświadczenie, zgodność statutowych metod działania ze standardami rekomendowanymi przez ministerstwo, a także umiejętność nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zasadniczym efektem działań finansowanych w ramach priorytetu powinno być umocnienie muzeów oraz innych podmiotów działających w tym obszarze jako ważnych centrów kultury i edukacji, dzięki którym świadomość historyczna i tożsamość kulturowa obywateli staje się kluczowym elementem kształtującym współczesną przestrzeń społeczną. 2. Rodzaje kwalifikujących się zadań oraz kosztów 1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: a) organizacja czasowych wystaw muzealnych; b) modernizacja stałych wystaw muzealnych; c) tworzenie stałych wystaw muzealnych; d) publikacja katalogów do wystaw muzealnych; e) konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów kartografii,

4 muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego; f) zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich. 2. W przypadku projektów wystawienniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. a-c, w ramach jednego wniosku można ubiegać się wyłącznie o organizację, modernizację lub tworzenie jednej wystawy. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku dotyczącego kilku wystaw jedynie w przypadku, gdy objęte są one wspólnym scenariuszem i wspólnym projektem aranżacji. 3. W przypadku projektów konserwatorskich, o których mowa w ust.1. pkt. e, przedmiotem zadania może być wyłącznie konserwacja obiektów wpisanych do inwentarza bądź ksiąg depozytowych wnioskodawcy. 3. Uprawnieni Wnioskodawcy polskiego: O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa 1. samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra i jednostki samorządu terytorialnego; 2. organizacje pozarządowe; 3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 4. Termin naborów wniosków W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w następujących terminach: 30 listopada 2014 r. 31 marca 2015 r. W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru Minister może odwołać II nabór do priorytetu. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 14 listopada 2014 roku bądź do 16 marca 2015 roku będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

5 5. Intensywność dofinansowania projektu Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi zł. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi: zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu przedstawionego we wniosku; zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie zadania na okres dwóch kolejnych lat. Zadania dwuletnie muszą spełniać następujące warunki: 1. wnioskodawca przedstawia w formularzu wniosku odrębne kosztorysy i harmonogramy na każdy rok realizacji zadania; 2. w każdym roku realizacji zadania obowiązują wymagania odnośnie minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania wnioskowanego na dany rok realizacji określone powyżej; W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku określona zostaje całościowa kwota dofinansowania wraz z podziałem na każdy rok realizacji. Sumaryczna kwota przeznaczona na finansowanie zadań dwuletnich w roku 2016 nie może przekraczać 40% kwoty całościowego budżetu priorytetu realizowanego w roku Wykaz kosztów kwalifikowanych do dofinansowania w ramach dotacji Rodzaj zadania Rodzaj kosztu Uwagi wynagrodzenia za przygotowanie wystawy (zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i technicznym) 1. organizacja czasowych wystaw muzealnych koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej na realizację zadania wypożyczenie, ubezpieczenie i transport eksponatów zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do aranżacji wystawy zakup licencji, praw autorskich NIEKWALIFIKOWANE są koszty wynajmu powierzchni biurowych; KWALIFIKOWANE są również koszty sprowadzenia eksponatów z zagranicy; KWALIFIKOWANY jest wyłącznie zakup sprzętu/materiałów służących aranżacji wystawy NIEKWALIFIKOWANE jest zakup systemów alarmowych, wyposażenia sal edukacyjnych, materiałów remontowych itp.. wyłącznie na okres trwania wystawy

6 koszty przygotowania katalogu w tym: teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie nośnika elektronicznego; 2. modernizacja stałych wystaw muzealnych 3. tworzenie stałych wystaw muzealnych 4. publikacja katalogów do wystaw koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych wynagrodzenia za przygotowanie wystawy (zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i technicznym) zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do aranżacji wystawy zakup licencji, praw autorskich koszty przygotowania katalogu koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych wynagrodzenia za przygotowanie wystawy (zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i technicznym) zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do aranżacji wystawy zakup licencji, praw autorskich koszty przygotowania katalogu koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych koszty przygotowania katalogu KWALIFIKOWANY jest wyłącznie zakup sprzętu/materiałów służących aranżacji wystawy NIEKWALIFIKOWANE jest zakup systemów alarmowych, wyposażenia sal edukacyjnych, materiałów remontowych itp. wyłącznie na okres trwania zadania bądź bezterminowo w tym: teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie nośnika elektronicznego; KWALIFIKOWANY jest wyłącznie zakup sprzętu/materiałów służących aranżacji wystawy NIEKWALIFIKOWANE jest zakup systemów alarmowych, wyposażenia sal edukacyjnych, materiałów remontowych itp.. wyłącznie na okres trwania zadania bądź bezterminowo w tym: teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie nośnika elektronicznego; w tym: teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie

7 muzealnych nośnika elektronicznego; 5. konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego 6. zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich wszystkie rodzaje zadań kwalifikowanych koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych wynagrodzenia za przeprowadzenie konserwacji i przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wynagrodzenia za badania i ekspertyzy konieczne do przeprowadzenia konserwacji zakup materiałów konserwatorskich koszty transportu do/z pracowni konserwatorskiej oraz ubezpieczenia eksponatów na czas konserwacji i transportu zakup sprzętu i oprogramowania zakup mebli laboratoryjnych i warsztatowych koszty promocji (do 10% wysokości dofinansowania) NIEKWALIFIKOWANE są koszty związane ze stworzeniem kopii konserwowanych obiektów np. badania mikrobiologiczne; NIEKWALIFIKOWANE są koszty zakupu mebli ( np. szafy, regały) KWALIFIKOWANE są również koszty konieczne do poniesienia w związku z zakupem np. transport, instalacja; NIEKWALIFIKOWANE są koszty zakupu materiałów konserwatorskich; NIEKWALIFIKOWANY jest zakup sprzętu do tworzenia kopii obiektów KWALIFIKOWANY jest wyłącznie zakup mebli służących prowadzeniu prac konserwatorskich; KWALIFIKOWANE są również koszty konieczne do poniesienia w związku z zakupem np. transport, instalacja; NIEKWALIFIKOWANE są koszty zakupu materiałów konserwatorskich; KWALIFIKOWANE są: foldery, przewodniki, zaproszenia, pocztówki, gazetki, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, outdoor; Opracowując kosztorys nie należy łączyć kosztów działań promocyjnych z innymi rodzajami kosztów (w tym w szczególności z kosztami przygotowania katalogu). Niezastosowanie się do powyższego zapisu będzie skutkowało obniżeniem oceny organizacyjnej wniosku.

8 UWAGA! MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: DZIEDZICTWO KULTUROWE 1. KWALIFIKOWANE są wyłącznie koszty finansowe w oparciu o faktury/rachunki i umowy zlecenia/o dzieło; 2. NIEKWALIFIKOWANE są płace pracowników etatowych wnioskodawcy (również tych zatrudnionych na czas określony) - z wyjątkiem płac pracowników etatowych organizacji pozarządowych oddelegowanych do prac przy zadaniu w oparciu o odpowiednie zapisy w umowie lub aneksie do umowy o pracę; 3. NIEKWALIFIKOWANE są koszty prac remontowych, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszty obsługi księgowej i administracyjnej, koszty nadzoru i koordynacji; 4. NIEKWALIFIKOWANE są koszty zakupu eksponatów; 5. NIEKWALIFIKOWANE są koszty działań edukacyjnych (w tym również koszty przygotowania prezentacji, gier, quizów o charakterze edukacyjnym), koszty organizacji konferencji, wydarzeń towarzyszących (koncerty, wernisaże, prelekcje, pokazy rekonstrukcyjne itp.); 6. koszt stworzenia strony internetowej projektu niezależnie od specyfiki zadania traktowany jest jako koszt promocji, a co za tym idzie mają do niego zastosowanie zasady kwalifikowalności kosztów promocyjnych; 7. Kryteria oceny wniosków Wnioski oceniane są w skali od 0 do 100. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie rekomendacji wynosi 70 punktów. A. Kryteria oceny wartości merytorycznej W przypadku kryterium o złożonej charakterystyce na wysokość punktacji wpłynąć może zarówno spełnianie wielu elementów ujętych w charakterystyce, jak i koncentracja na wybranych spośród nich. Nr a b c a b Charakterystyka kryterium Spójność koncepcji zadania i realizacja zasadniczych celów priorytetu. Zastosowanie atrakcyjnych form prezentacji, w tym nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych. Podnoszenie standardów przechowywania i zabezpieczenia zbiorów. Ranga zadania. Znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji dziedzictwa regionu, kraju lub określonej dziedziny kultury. 1 2 Maksymalna punktacja 40 pkt. 10 pkt.

9 a Udział w zadaniu wybitnych ekspertów i autorytetów. 3 b Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania. Maksymalna punktacja 10 pkt. 60 pkt. B. Kryteria oceny zgodności ze strategicznymi celami priorytetu W przypadku kryterium o złożonej charakterystyce na wysokość punktacji wpłynąć może zarówno spełnianie wielu elementów ujętych w charakterystyce, jak i koncentracja na wybranych spośród nich. Nr a a Charakterystyka kryterium Zwiększenie dostępności zadania dla odbiorców z różnych środowisk społecznych i grup wiekowych poprzez nieodpłatne: - zwiedzanie wystawy; - dystrybuowanie katalogu; - udostępnianie zakonserwowanych obiektów; - świadczenie usług zakupionym sprzętem konserwatorskim. Dysponowanie niezbędnym (co najmniej 5-letnim) doświadczeniem w prowadzeniu działalności muzealnej i/lub rzetelność oraz terminowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań jako beneficjenta Programów MKiDN zarządzanych przez NIMOZ Maksymalna punktacja 8 pkt. 5 pkt. a Udział w projekcie Statystyka muzeów realizowanym przez NIMOZ. 2 pkt. 4 a b c Spójność zadania z misją wnioskodawcy. Koncepcja upowszechniania i popularyzowania prowadzonej działalności (ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego zadania). Zgodność projektu z polityką państwa w zakresie ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego. Maksymalna punktacja 15 pkt. 30 pkt. Nr a b C. Kryteria oceny wartości organizacyjnej Charakterystyka kryterium Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku. Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem, a pozostałymi źródłami finansowania zadania. Maksymalna punktacja Maksymalna punktacja 6 pkt. 4 pkt. 10 pkt.

10 Kryterium C.1 Ocena profesjonalizmu wniosku Charakterystyka kryterium Rzeczowe wypełnienie szczegółowego opisu zadania i syntetycznego opisu działalności oraz ich spójność z całością wniosku. Szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku. Maksymalna punktacja 2 pkt. 4 pkt. Czynniki wpływające na obniżenie punktacji w kryterium C1: 1. brak obowiązkowych elementów opisowych we wniosku; 2. niespójność w opisie źródeł finansowania zadania; 3. część (nie więcej niż 10 %) planowanego dofinansowania przeznaczona jest na koszty nieujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych. Kryterium C.2. Poziom procentowy dofinansowania Ministra w relacji do deklarowanego budżetu zadania Punktacja 100,00% - 75,00% 0 pkt. 74,99% - 60,00% 1 pkt. 59,99% - 45,00% 2 pkt. 44,99% - 30,00% 3 pkt. poniżej 30,00% 4 pkt.

11 II. Jak pomagamy MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: DZIEDZICTWO KULTUROWE Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Zakres usług świadczonych przez PDB Katarzyna Markowska to: 1. Pozyskiwanie funduszy unijnych ETAP II Analiza wstępna Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego programu, Ustalimy konkretny obszar prac, Zweryfikujemy pozyskane dane. ETAP II Przygotowanie dokumentacji Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy przygotować niezbędne załączniki. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu operacyjnego oraz przepisami prawa. ETAP III Zarządzanie projektem i jego rozliczenie Na tym etapie realizacji projektu oferujemy: zarządzanie projektem zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy, pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu, współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność (rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą. Termin realizacji prac do uzgodnienia. 2. Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym Jeżeli zamierzają się Państwo ubiegać o inwestycyjny kredyt bankowy, nasza Firma jest gotowa przygotować dla Państwa skuteczny Biznes Plan, który pomoże uzyskać pozytywną decyzję banku. Biznesplan inwestycji powinien zostać sporządzony zgodnie z wytycznymi podanymi przez instytucję udzielającą kredytu.

12 Biznesplan inwestycji sporządzany przez PDB Katarzyna Markowska zawiera (ujęte w zwięzły sposób) następujące informacje: 1. opis dotychczasowej działalności Klienta; 2. opis i cel inwestycji; 3. opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany w wyniku inwestycji; 4. analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe i jakościowe); 5. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji); 6. zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej realizacji; 7. zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji oraz konkurencji na tym rynku; 8. strategię marketingową. Biznes plan jest sporządzany w ciągu 2-3 tygodni od momentu dostarczenia danych przez Klienta. 3. Doradztwo strategiczne PDB Katarzyna Markowska oferuje również usługi w zakresie doradztwa strategicznego mające na celu wsparcie właścicieli, zarządów czy udziałowców przedsiębiorstw w budowaniu marki, wizerunku oraz wartości dodanej firm. 4. Szkolenia Firma oprócz usług wymienionych w ofercie, prowadzi szkolenia z obszaru pozyskiwania dofinansowania z UE. Zakres prezentowanych informacji jest dostosowany do potrzeb klienta. Kursy mogą zawierać dane ogólne lub specjalistyczne z konkretnego obszaru, czy działania. W zależności od preferencji, na prośbę klienta szkolenia mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

13 Pozyskiwanie funduszy unijnych z UE (w tym z Urzędu Pracy) Przeprowadzanie analizy skuteczności projektu w stosunku do celów danego programu Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami tj. np. biznes plan, studium wykonalności i inne formalne dokumenty Wnioskodawcy Zarządzanie cyklem projektu (rozliczanie projektów, końcowe wnioski o płatność); Obsługa i opracowywanie pełnej korespondencji związanej z zapytaniami ze strony organów wdrażających; Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym Sporządzanie biznes planów, Sporządzanie studiów wykonalności potencjalnych rozwiązań biorąc pod uwagę dostępne zasoby i istniejące ograniczenia; Sporządzanie analiz finansowych Pomoc w pozyskiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przygotowywanie dokumentacji kredytowych i leasingowych; Sporządzanie analiz ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw Doradztwo strategiczne Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych dających odpowiedzi na pytania o wpływ, efektywność i osiągnięcia projektu, Przygotowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw, jednostek służby zdrowia itp., Sporządzanie diagnoz i planów naprawczych m. in. NZOZ-ów, SP ZOZ-ów, Przygotowywanie strategii rozwoju, Sporządzanie analiz strategicznych przedsiębiorstw w określonych obszarach jej funkcjonowania; Szkolenia Przygotowywania i sporządzania profesjonalnych Biznes Planów, Analizy finansowej oraz elementów prognozowania finansowego, Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, Rozliczania dotacji unijnych, Ryzyka zdrowotnego; Zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; Zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia; Efektywności usługowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy od lat realizujący z powodzeniem szeroką gamę usług doradczych z dziedziny konsultingu ekonomicznego, finansowego oraz doradztwa strategicznego.

14 III. Gdzie jesteśmy MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: DZIEDZICTWO KULTUROWE PDB Katarzyna Markowska ul. M. Konopnickiej Jelenia Góra tel , kom lub

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Muzealnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Muzealnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo