PROGRAM OPERACYJNY. "Dziedzictwo kulturowe"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OPERACYJNY. "Dziedzictwo kulturowe""

Transkrypt

1 PROGRAM OPERACYJNY "Dziedzictwo kulturowe" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program operacyjny "Dziedzictwo kulturowe". Budżet programu na rok 2006 wynosi 44 mln zł [1]. I. Cel programu: intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym kompleksowa poprawa stanu zabytków, wsparcie działalności muzeów oraz rozwój kolekcji muzealnych. Program dotyczy również zabytków polskich i z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju. Celami cząstkowymi programu są: a) ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego; b) zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym dziedzictwa archeologicznego); c) kompleksowa rewaloryzacja zabytków; d) zwiększenie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych; e) poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji; f) zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę oraz na wypadek sytuacji kryzysowych; g) udostępnianie zabytków na cele publiczne. II. Cele programu realizowane będą poprzez 4 priorytety: Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych Priorytet 3 Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju Priorytet 4 Ochrona zabytków archeologicznych Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych Budżet priorytetu na rok 2006 wynosi 33 mln zł [2]. 1. Departament zarządzający: Departament Ochrony Zabytków (DOZ). 2. Rodzaje kwalifikujących się zadań (projekty realizowane bez udziału środków europejskich): a) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków : w tym w szczególności - rewitalizacja historycznych obszarów miejskich; - rewaloryzacja i konserwacja zabytków romańskich;

2 - rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy; - konserwacja zabytków ruchomych ( nie wchodzących w skład zasobów muzealnych), w tym w szczególności wystroju i historycznego wyposażenia kościołów; - zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych, parków i ogrodów; - rewaloryzacja i konserwacja zabytków budownictwa drewnianego. b) renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, będących zabytkami 3. Uprawnieni wnioskodawcy: a) jednostki samorządu terytorialnego, b) państwowe i samorządowe instytucje kultury, c) kościoły i związki wyznaniowe, d) wyższe uczelnie artystyczne, e) organizacje pozarządowe, f) prywatni właściciele lub posiadacze zabytków w odniesieniu do obiektów przeznaczonych na cele publiczne. 4. Tryb naboru i wyboru wniosków. a) nabór wniosków o dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone odbywa się w roku realizacji zadania w następujących terminach: - do 15 lutego, - do 15 kwietnia, - do 15 czerwca, - do 15 września, - do 15 listopada, b) wnioski składane są w formie papierowej w Departamencie Ochrony Zabytków. Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej - dyskietka/płyta CD; c) wnioski oceniane są sukcesywnie w kolejności nadsyłania przez zespół sterujący ds. Priorytetu Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych zgodnie z przyjętym regulaminem i kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aż do wyczerpania się środków finansowych na dany rok; d) przy ocenie wniosku na prace konserwatorskie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane; e) wyniki oceny zespołu sterującego ds. Priorytetu przedstawia do decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor departamentu zarządzającego; f) ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; g) DOZ publikuje na stronach internetowych wykaz udzielonych i nieudzielonych dofinansowań nie później niż miesiąc od daty zakończenia naboru; h) wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż 6 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków; i) wnioski, które zostały rozpatrzone odmownie, będą przechowywane do końca naboru, a potem odsyłane. 5. Kryteria: a) zgodność merytoryczna wniosku z zakresem rzeczowym programu określonym w pkt. 2 niniejszego priorytetu; b) kompleksowość oraz zasadność realizacji projektu; c) wpływ zadania na wzrost atrakcyjności regionu dla mieszkańców, turystów i inwestorów; d) wpływ projektu na długofalową poprawę warunków funkcjonowania instytucji w tym:

3 - rozszerzenie i podniesienie jakości oferty programowej; - poprawę struktury kosztów funkcjonowania instytucji; - ponadlokalny i ponad regionalny zasięg oddziaływania instytucji - nowatorstwo proponowanych rozwiązań f) Ocena zadania uwzględniająca: stan zachowania zabytku wpis zabytku na "Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" UNESCO uznanie zabytku za pomnik historii czas powstania zabytku wartość merytoryczna projektu g) wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł; h) udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania ; i) w przypadku, gdy podmiot współpracował już z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ocenie podlegać będzie: sprawność i rzetelność w realizacji zadania, zgodność efektów oczekiwanych z rzeczywistymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia. 6. Warunki rozliczenia: Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji na warunkach określonych w umowie, w tym w szczególności do przedłożenia: a) raportu końcowego; b) oceny jakościowej realizacji zadania; c) osiągniętych wskaźników rezultatów zadania; d) rozliczenia finansowego zadania. 7. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania: a) koszty określone są w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie prac konserwatorskich. 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do: a) umieszczania informacji o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe w formie logo programu w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania (nie dotyczy refundacji); b) jeżeli wnioskodawca posiada - umieszczenie na stronie internetowej wnioskodawcy informacji o dofinansowaniu zadania w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" w formie logo programu; c) umożliwienia przeprowadzenia wyrywkowej kontroli finansowa zadania przez upoważnionych pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 9. Obowiązkowe załączniki a) dla realizacji zadania niewymagającego wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych: - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, - decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków, - pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, - pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami, - kosztorys ofertowy z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - wykaz wskaźników rezultatów realizacji zadania, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na udzielenie dofinansowania w wysokości wyższej

4 b) dla realizacji zadania wymagającego wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych: - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, - decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków, - zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób realizacji planowanego zadania, - kosztorys wstępny z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - wykaz wskaźników rezultatów realizacji zadania, c) dla zadania wykonanego w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku: - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, - decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków, - pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - pozwolenie na budowę, jeżeli było wymagane odrębnymi przepisami, - kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów niezbędnych do wykonania zadania, - protokół odbioru przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanego zadania, - obmiar zabytku w części dotyczącej wykonanego zadania potwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów finansowych dotyczących wykonanego zadania, - wykaz dokumentów finansowych dotyczących wykonanego zadania, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numerów dokumentów, z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków, - wykaz wskaźników rezultatów wykonania zadania Dla wnioskodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą do wniosku dołączone musi zostać oświadczenie o pomocy de minimis. Priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych. Budżet priorytetu na rok 2006 wynosi 4,5 mln zł [3]. 1. Departament zarządzający: Departament Dziedzictwa Narodowego (DDN). 2. Rodzaje kwalifikujących się projektów: a) zakupy dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych ; b) zakupy starodruków i archiwaliów; c) konserwacja, mikrofilmowanie i digitalizacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz zbiorów filmowych; d) popularyzowanie wiedzy o nowych technikach konserwacji zabytków ruchomych poprzez organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów; e) dofinansowanie wykonania kopii starodruków i inkunabułów; f) organizacja wystaw muzealnych, wraz z drukiem katalogów ; g) wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzea (np. konkursy, warsztaty, lekcje muzealne, itp.); h) organizacja konferencji, seminariów i innych spotkań mających na celu wymianę opinii i doświadczeń z zakresu muzealnictwa, archiwistyki i ochrony zabytków oraz dofinansowanie wydawnictw pokonferencyjnych; 3. Uprawnieni wnioskodawcy: a) jednostki samorządu terytorialnego; b) państwowe i samorządowe instytucje kultury; c) archiwa państwowe; d) kościoły i związki wyznaniowe (uprawnieni tylko w zakresie pkt. 2 c) i e); e) organizacje pozarządowe za wyłączeniem zakupów kolekcji sztuki ludowej Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również samo wydanie katalogów.

5 4. Tryb naboru i wyboru wniosków. a) nabór wniosków odbywa się w roku realizacji zadania w następujących terminach: - do 15 lutego, - do 15 kwietnia, - do 15 czerwca, - do 15 września, - do 15 listopada, b) wnioski składane są w formie papierowej w Departamencie Dziedzictwa Narodowego. Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej - dyskietka/płyta CD; c) wnioski oceniane są sukcesywnie w kolejności nadsyłania przez zespół sterującego ds. Priorytetu Rozwój instytucji muzealnych zgodnie z przyjętym regulaminem i kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aż do wyczerpania się środków finansowych na dany rok; d) wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane e) wyniki oceny zespołu sterującego ds. Priorytetu Rozwój instytucji muzealnych przedstawia do decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor departamentu zarządzającego f) ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, g) DDN publikuje na stronach internetowych wykaz udzielonych i nieudzielonych dofinansowań nie później niż miesiąc od daty zakończenia naboru. h) wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż 6 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków i) wnioski, które zostały rozpatrzone odmownie, będą przechowywane do końca naboru, a potem odsyłane. 5. Kryteria: a) zgodność merytoryczna wniosku z celami Programu b) wartość zadania oraz jego ważność z punktu widzenia polityki państwa; c) wartość i znaczenie eksponatu; d) promocja projektu; e) wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł; f) udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania ; g) W przypadku gdy podmiot współpracował już z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ocenie podlegać będzie: sprawność i rzetelność w realizacji zadania, zgodność efektów oczekiwanych z rzeczywistymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia. 6. Warunki rozliczenia: Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji na warunkach określonych w umowie, w tym w szczególności do przedłożenia: a) raportu końcowego; b) oceny jakościowej realizacji zadania; c) osiągniętych wskaźników rezultatów zadania; d) rozliczenia finansowego zadania. 7. Wnioskodawca zobowiązany jest do: a) umieszczania informacji o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe" w formie logo programu w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania (nie dotyczy refundacji); b) jeżeli wnioskodawca posiada - umieszczenie na stronie internetowej informacji o dofinansowaniu zadania w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" w formie logo programu; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na udzielenie dofinansowania w wysokości wyższej

6 c) umożliwienia przeprowadzenia wyrywkowej kontroli finansowa zadania przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 8. Obowiązkowe załączniki - dla wszystkich wnioskodawców wykaz załączników znajduje się we wniosku; - dla wnioskodawców w zależności od formy prawnej- wykaz załączników znajduje się we wniosku - dodatkowo dla projektów w ramach Priorytetu 2 Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe należy załączyć następujące dokumenty: l.p. Treść załącznika 1 Numer inwentarza i ewentualna decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków 2 Wycena eksponatu, zaświadczenie o oryginale (w przypadku zakupu dzieł sztuki) 3 Stan zachowania (w przypadku konserwacji) Priorytet 3 Ochrona Dziedzictwa Narodowego poza granicami kraju Budżet priorytetu na rok 2006 wynosi 3,5 mln. zł [3]. 1. Departament zarządzający: Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą (DPD). 2. Rodzaje kwalifikujących się projektów (projekty realizowane bez udziału środków europejskich): a) rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju; b) rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy oraz renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii za granicą; c) dokumentowanie utraconego i rozproszonego za granicą polskiego dziedzictwa (w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne i archiwalne i inwentaryzacja); d) promowanie badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju; e) upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju; f) pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie oraz innym organizacjom i instytucjom polonijnym lub emigracyjnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. 3. Uprawnieni wnioskodawcy: a) państwowe i samorządowe instytucje kultury; b) organizacje pozarządowe c) kościoły i związki wyznaniowe d) archiwa państwowe 4. Tryb naboru i wyboru wniosków. a) nabór wniosków odbywa się w roku realizacji zadania w następujących terminach: - do 15 lutego, - do 15 kwietnia, - do 15 czerwca, - do 15 września, - do 15 listopada, b) wnioski składane są w formie papierowej w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej - dyskietka/płyta CD; c) wnioski oceniane są sukcesywnie w kolejności nadsyłania przez zespół sterującego ds. Priorytetu Ochrona Dziedzictwa Narodowego poza granicami kraju zgodnie z przyjętym regulaminem i kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aż do wyczerpania się środków finansowych na dany rok; d) wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane;

7 e) wyniki oceny zespołu sterującego ds. Priorytetu Ochrona Dziedzictwa Narodowego poza granicami kraju przedstawia do decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor departamentu zarządzającego; f) ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; g) Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą publikuje na stronach internetowych wykaz udzielonych i nieudzielonych dofinansowań nie później niż miesiąc od daty zakończenia naboru; h) wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż 6 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków; i) wnioski, które zostały rozpatrzone odmownie, będą przechowywane do końca naboru, a potem odsyłane. 5. Kryteria: a) zgodność merytoryczna wniosku z zakresem rzeczowym programu określonym w pkt. 2 niniejszego priorytetu; b) wartość zadania oraz jego ważność z punktu widzenia polityki państwa; c) wartość i znaczenie zabytku; d) promocja projektu; e) wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł; f) udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania ; g) w przypadku gdy podmiot współpracował już z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ocenie podlegać będzie: sprawność i rzetelność w realizacji zadania, zgodność efektów oczekiwanych z rzeczywistymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia. 6. Warunki rozliczenia: Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji na warunkach określonych w umowie, w tym w szczególności do przedłożenia: a) raportu końcowego; b) oceny jakościowej realizacji zadania; c) osiągniętych wskaźników rezultatów zadania; d) rozliczenia finansowego zadania. 7. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania: a) w odniesieniu do prac konserwatorskich, koszty określone są w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z wyłączeniem przepisu pkt 16 w części dotyczącej wpisu zabytku do rejestru. 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do: a) umieszczania informacji o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe" w formie logo programu w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania (nie dotyczy refundacji); b) jeżeli wnioskodawca posiada - umieszczenie na stronie internetowej informacji o dofinansowaniu zadania w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" w formie logo programu; c) umożliwienia przeprowadzenia wyrywkowej kontroli finansowej. 9. Załączniki: - dla wszystkich wnioskodawców wykaz załączników znajduje się we wniosku; - dla wnioskodawców w zależności od formy prawnej- wykaz załączników znajduje się we wniosku; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na udzielenie dofinansowania w wysokości wyższej

8 - dodatkowo dla projektów ramach Priorytetu 3 Programu Operacyjnego Dziedzictwo kulturowe należy załączyć następujące dokumenty: l.p. Treść załącznika 1 Program prac remontowych i konserwatorskich 2 Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami Priorytet 4 Ochrona zabytków archeologicznych Budżet priorytetu na rok 2006 wynosi 3 mln zł [4]. 1. Departament zarządzający: Departament Ochrony Zabytków (DOZ). 2. Rodzaje kwalifikujących się projektów (projekty realizowane bez udziału środków europejskich): a) inwentaryzacja zabytków archeologicznych; b) badanie, dokumentowanie, opracowanie wyników nieinwestorskich ratowniczych badań zabytków archeologicznych; c) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele publiczne nieruchomych zabytków archeologicznych o własnej formie krajobrazowej; d) konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych; e) zabezpieczanie zabytków archeologicznych przed zagrożeniami naturalnymi; f) ochrona zabytków archeologicznych na wypadek eksploracji rabunkowej; g) opracowanie i publikowanie wyników badań archeologicznych; h) badania zabytków archeologicznych posiadających znaczenie dla polskiego dziedzictwa narodowego znajdujących się poza granicami kraju. 3. Uprawnieni wnioskodawcy: a) jednostki samorządu terytorialnego b) państwowe i samorządowe instytucje kultury; c) kościoły i związki wyznaniowe; d) organizacje pozarządowe; e) prywatni właściciele lub posiadacze zabytków w odniesieniu do obiektów przeznaczonych na cele publiczne; f) podmioty gospodarcze (pomoc de minimis). 4. Tryb naboru i wyboru wniosków. a) nabór wniosków odbywa się w roku realizacji zadania w następujących terminach: - do 15 lutego, - do 15 kwietnia, - do 15 czerwca, - do 15 września, - do 15 listopada, b) wnioski składane są w formie papierowej w Departamencie Ochrony zabytków. Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej - dyskietka/płyta CD; c) wnioski oceniane są sukcesywnie w kolejności nadsyłania przez zespół sterujący ds. Priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych zgodnie z przyjętym regulaminem i kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aż do wyczerpania się środków finansowych na dany rok; d) wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane; e) wyniki oceny zespołu sterującego ds. Priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych przedstawia do decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor departamentu zarządzającego; f) ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; g) Departament Ochrony Zabytków publikuje na stronach internetowych wykaz udzielonych i nieudzielonych dofinansowań nie później niż miesiąc od daty zakończenia naboru;

9 h) wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż 6 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków; i) wnioski, które zostały rozpatrzone odmownie, będą przechowywane do końca naboru, a potem odsyłane. 5. Kryteria: a) zgodność merytoryczna wniosku z zakresem rzeczowym programu określonym w pkt. 2 niniejszego priorytetu; b) ocena zadania uwzględniająca: - stopień i rodzaj zagrożenia zabytku archeologicznego, - uznanie zabytku za pomnik historii, c) minimalna wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł; d) wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł; e) udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania ; f) W przypadku gdy podmiot współpracował już z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ocenie podlegać będzie: sprawność i rzetelność w realizacji zadania, zgodność efektów oczekiwanych z rzeczywistymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia. 6. Warunki rozliczenia: Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji na warunkach określonych w umowie, w tym w szczególności do przedłożenia: a) raportu końcowego; b) oceny jakościowej realizacji zadania; c) osiągniętych wskaźników rezultatów zadania; d) rozliczenia finansowego zadania; e) sprawozdania merytorycznego. 7. Wnioskodawca zobowiązany jest do: a) umieszczania informacji o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe" w formie logo programu w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania (nie dotyczy refundacji); b) jeżeli wnioskodawca posiada - umieszczenie na stronie internetowej informacji o dofinansowaniu zadania w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" w formie logo programu; c) umożliwienia przeprowadzenia wyrywkowej kontroli finansowej zadania przez upoważnionych pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 8 Obowiązkowe załączniki - dla wszystkich wnioskodawców wykaz załączników znajduje się we wniosku; - dla wnioskodawców w zależności od formy prawnej- wykaz załączników znajduje się we wniosku; - dodatkowo dla projektów ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego Dziedzictwo kulturowe należy załączyć następujące dokumenty: l.p. Treść załącznika 1 Opinię właściwego terytorialnie WKZ potwierdzająca konieczność działań przy zabytku archeologicznym 2 Pozwolenie właściwego terytorialnie WKZ na prowadzenie badań archeologicznych lub innych działań przy nieruchomym zabytku archeologicznym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na udzielenie dofinansowania w wysokości wyższej

10 [1] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w trakcie roku podjąć decyzję o zwiększeniu budżetu programu w miarę posiadanych środków finansowych. Dodatkowo na rewaloryzację zabytków można otrzymać środki z budżetu MKiDN w ramach programu "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ", "Rozwój infrastruktury kultury..." oraz z funduszy strukturalnych i MF EOG oraz NMF. [2] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w trakcie roku podjąć decyzję o zwiększeniu budżetu programu w miarę posiadanych środków finansowych. [3] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w trakcie roku podjąć decyzję o zwiększeniu budżetu programu w miarę posiadanych środków finansowych. [4] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w trakcie roku podjąć decyzję o zwiększeniu budżetu programu w miarę posiadanych środków finansowych.

PROGRAM OPERACYJNY "PROMOCJA CZYTELNICTWA"

PROGRAM OPERACYJNY PROMOCJA CZYTELNICTWA PROGRAM OPERACYJNY "PROMOCJA CZYTELNICTWA" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program operacyjny "Promocja czytelnictwa". Budżet programu na rok 2006 wynosi 38,5 mln zł [1]. I. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Numer rejestru Ministerstwa:... Program: DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 Data wpływu do Departamentu zarządzającego: Decyzja Ministra: kwota:...

Bardziej szczegółowo

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

A 1. A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków A Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz

Bardziej szczegółowo

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych

Toruń, r. Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Środa z Funduszami dla podmiotów działających w zakresie ochrony kultury i zasobów przyrodniczych Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Toruń, 06.07.2016

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministra Kultury 1

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministra Kultury 1 Wypełnia Ministerstwo Kultury Numer rejestru Ministerstwa Kultury:... Program operacyjny: Instytucja zarządzająca:.. Decyzja Ministra Kultury: Kwota:..., data:... (pieczęć wnioskodawcy) miejscowość, dnia...200..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 maja 2007 r.... (pieczęć wnioskodawcy) miejscowość..., dnia... 200... r. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

II. Instytucja upoważniona lub departament wiodący dla programu operacyjnego lub priorytetu:

II. Instytucja upoważniona lub departament wiodący dla programu operacyjnego lub priorytetu: Wypełnia Ministerstwo Kultury Numer rejestru Ministerstwa Kultury:... Program operacyjny:... Decyzja Ministra Kultury: Kwota:..., data:... (pieczęć wnioskodawcy) miejscowość, dnia... 200.. r. Wniosek o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/4/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR V/27/4/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR V/27/4/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji...

Zasady i tryb postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji... Strona 1 z 5 Wydruk z 2017.06.20 Śląsk.2009.154.2992 - Zasady i tryb postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 9 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 9 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO LITERATURA I CZYTELNICTWO

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO LITERATURA I CZYTELNICTWO Zatwierdzam... Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO LITERATURA I CZYTELNICTWO Budżet programu wynosi 37,5 mln zł, w tym: Priorytet

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji Instrukcja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej udzielanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN ZATWIERDZAM Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM Departament Ochrony Zabytków Przewidywany budżet programu wynosi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN 2010 -PROMESA. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN 2010 -PROMESA. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ZATWIERDZAM Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN 2010 -PROMESA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Jacek Mikuszewski Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.30 10.30 Założenia Programu oraz przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Programy MKiDN na rok 2013 Dziedzictwo kulturowe priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych. Katarzyna Skomorucha

Programy MKiDN na rok 2013 Dziedzictwo kulturowe priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych. Katarzyna Skomorucha Programy MKiDN na rok 2013 Dziedzictwo kulturowe priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych Katarzyna Skomorucha Wprowadzenie Priorytet Wspieranie działań muzealnych należy do jednego z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006 Finansowanie instytucji kultury -środki unijne 16 listopada 2006 Środki europejskie Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Rozdzielane na poziomie kraju: sektorowe programy operacyjne regionalne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 lipca 2006 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 lipca 2006 r. UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 listopada 2017 r. Poz. 5779 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace

Bardziej szczegółowo

I. CEL i RODZAJ ZADAŃ

I. CEL i RODZAJ ZADAŃ tekst jednolity Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY Obserwatorium Kultury 2010. INSTYTUCJA ZARZADZAJACA PROGRAMEM Narodowe Centrum Kultury

PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY Obserwatorium Kultury 2010. INSTYTUCJA ZARZADZAJACA PROGRAMEM Narodowe Centrum Kultury Zatwierdzam.. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY Obserwatorium Kultury 2010 Przewidywany budżet programu wynosi 1 mln zł. REGULAMIN I. CELE INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2669 UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, podobnie jak w roku 2008, zostanie wprowadzona możliwość elektronicznego

Dodatkowo, podobnie jak w roku 2008, zostanie wprowadzona możliwość elektronicznego Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego 2009 Informacje ważne dla wnioskodawców: 1. Tryb naboru wniosków: Wzór wniosku: Formularz wniosku dostępny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 498/2014 WÓJTA GMINY SPYTKOWICE. z dnia 4 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 498/2014 WÓJTA GMINY SPYTKOWICE. z dnia 4 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 498/2014 A GMINY SPYTKOWICE w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. CEL i RODZAJ ZADAŃ

I. CEL i RODZAJ ZADAŃ Załącznik do Uchwały Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. [zm. Uchwałą Nr XXXII/723/09 z dn. 6 kwietnia 2009 r. (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 43, poz. 938) i Nr

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne w 2017 r. Programy Krajowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

Wsparcie unijne w 2017 r. Programy Krajowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Wsparcie unijne w 2017 r. Programy Krajowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) *wybrane działania Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lubuska Akademia Rozwoju, 24.03.2017

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Nr w rejestrze zabytków:. Wpis dnia:. 3) DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA:

Nr w rejestrze zabytków:. Wpis dnia:. 3) DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.... Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI z budżetu Gminy Gryfino na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dotacji na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury oraz konserwacji, renowacji i ochrony zabytków

Procedura przyznawania dotacji na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury oraz konserwacji, renowacji i ochrony zabytków Procedura przyznawania dotacji na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury oraz konserwacji, renowacji i ochrony zabytków Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 roku

Uchwała Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 roku Uchwała Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 10 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 10 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY LIPNO z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA REGULAMIN

PATRIOTYZM JUTRA REGULAMIN PATRIOTYZM JUTRA REGULAMIN Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłasza program Patriotyzm Jutra. Budżet programu na rok 2011 wynosi 1 mln zł. Instytucja zarządzająca: Muzeum Historii Polski w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta:

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta: KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA W ROKU 2012

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA W ROKU 2012 REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA W ROKU 2012 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 listopada 2009 r. Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 272/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 272/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice Potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice / Datownik / Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 272/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/109/2016 RADY POWIATU W LUBINIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 1 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/109/2016 RADY POWIATU W LUBINIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 marca 2016 r. Poz. 1041 UCHWAŁA NR XV/109/2016 RADY POWIATU W LUBINIE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określania trybu i zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/ 40 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015

UCHWAŁA NR VII/ 40 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 UCHWAŁA NR VII/ 40 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY 2013

REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY 2013 REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY 2013 I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU Całkowity budżet programu: 800.000,00 zł III. CEL

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ. biuletyn. wydanie 1/2016. W tym numerze:

PO IiŚ. biuletyn. wydanie 1/2016. W tym numerze: wydanie 1/2016 PO IiŚ biuletyn W tym numerze: 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O VIII OSI PRIORYTETOWEJ OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY 9 PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW 12 Nadchodzące wydarzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r. Projekt nr 16 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 Art. 1 Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie niekomercyjnych projektów dotyczących tematyki Unii Europejskiej i członkostwa Polski w jej strukturach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XVIII/348/16 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V RADY GMINY NADARZYN. z dnia 6 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V RADY GMINY NADARZYN. z dnia 6 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR V.46.2015 RADY GMINY NADARZYN z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/111/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia przez Powiat Opatowski dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia.

Uchwała Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia. Uchwała Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia. w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoŝonym na obszarze

Bardziej szczegółowo

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII PROCEDURA UZNANIA ZABYTKU ZA POMNIK HISTORII Podstawa prawna Art. 15 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Konto bankowe Wnioskodawcy nazwa banku, adres... nr konta...

Konto bankowe Wnioskodawcy nazwa banku, adres... nr konta... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. Wnioskodawca...... Adres Wnioskodawcy... WNIOSEK O UDZIELENIE W ROKU... DOTACJI CELOWEJ na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dotację na sfinansowanie w roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o dotację na sfinansowanie w roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8124 UCHWAŁA NR XIX/69/15 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 7 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8124 UCHWAŁA NR XIX/69/15 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 7 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8124 UCHWAŁA NR XIX/69/15 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 33 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 4 OCHRONA DZIEDZICTWA

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 4 OCHRONA DZIEDZICTWA PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 4 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

biuletyn Fundusze europejskie dla Małopolski Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Numer 3

biuletyn Fundusze europejskie dla Małopolski Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Numer 3 biuletyn Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Numer 3 Fundusze europejskie dla Małopolski 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 1 Małopolski Regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ zmieniająca uchwałę nr XXXIV/210/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wydawnictwa edukacyjne, informacyjne z zakresu wolontariatu, krajoznawstwa i turystyki szkolnej

Bardziej szczegółowo

I. Załączniki obowiązkowe dla wszystkich Głównych Typów Projektów:

I. Załączniki obowiązkowe dla wszystkich Głównych Typów Projektów: Lista załączników do wniosku o dofinansowanie VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 Załącznik nr 4 I. Załączniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/ 60 /2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA NR IX/ 60 /2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA NR IX/ 60 /2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE. z dnia 3 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH

WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej pracami, przy zabytku wpisanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Załącznik do uchwały Nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. Nr wniosku: / Poświadczenie złożenia wniosku /Datownik sekretariatu departamentu właściwego ds. kultury

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 29 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE z dnia 29 października 2014 r. w

Bardziej szczegółowo

I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012:

I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Funduszy Europejskich II. PROGNOZOWANY BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 1 - OCHRONA ZABYTKÓW. Jelenia Góra, październik 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 1 - OCHRONA ZABYTKÓW. Jelenia Góra, październik 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji działania... 3 2. Rodzaje kwalifikujących

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą):

Pełna nazwa wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą): Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/39/ 15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.... (pieczęć wnioskodawcy, nie dotyczy osób fizycznych ) WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... roku

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... roku Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... roku DRUK NR 2/5 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia... r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII.133.2016 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 399 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 399 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 399 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU. z dnia r. Projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU z dnia... 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III Pouczenie: We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać Nie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 3441 UCHWAŁA NR XXVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia,,regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne składania wniosków o dofinansowanie

I. Zasady ogólne składania wniosków o dofinansowanie Załącznik do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 roku Regulamin określa zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo