Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli."

Transkrypt

1 Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND- GLIWICKI OŚRODEK METODYCZNY TEMAT: Chroń swoje dane osobowe masz do tego prawo CEL OGÓLNY: - poznanie swojego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz uświadomienie możliwości egzekwowania przedmiotowych praw. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Zrozumienie pojęcia prywatności poprzez samodzielne jej definiowanie. - Zapoznanie się ze swoimi prawami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. - Kształtowanie postaw społecznych poprzez uświadomienie swoich praw. - Zapoznanie ze sposobem skutecznego egzekwowania swoich praw. - Zapoznanie z instytucją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. METODY PRACY: praca indywidualna, praca w grupie, ukierunkowana dyskusja, wykład. PRZEBIEG ZAJĘĆ: Część wstępna (czas trwania: 10 min) 1. Nauczyciel prosi uczniów o napisanie definicji słowa prywatność (metoda kuli śniegowej 2+2). 2. Następuje wspólna analiza zapisanych definicji, próba zdefiniowania słowa prywatność (do dwóch definicji), określenia sfer, których dotyczy. prywatność: - obszar życia wokół mnie i mojej rodziny - obszar wiedzy o mnie i moich bliskich, którym mogę swobodnie dysponować - obszar wolności, przestrzeni/ sfery fizycznej i psychicznej, którego nie wolno naruszać państwu jak i innym obywatelom bez naszej zgody - informacje, które nas identyfikują w społeczeństwie (autonomia informacyjna) sfery prywatności: - życie prywatne - miejsce w którym mieszkam - wiedza o mnie Problemy definicyjne wielość definicji. 1

2 3. Nauczyciel zadaje pytania uczniom: - Czy należy chronić prywatność? - Dlaczego należy chronić prywatność? Część główna (czas trwania: 30 min) 1. Nauczyciel przedstawia temat zajęć oraz najważniejsze aspekty dotyczące ustawy (załącznik nr 1 zakres merytoryczny według uznania nauczyciela) - -podstawa prawna ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) - -co to są dane osobowe - -co oznacza przetwarzanie danych osobowych - - prawa obywateli - - instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1. Praca w grupach (3-5). Ćwiczenie 1: Historia Jana Kowalskiego Jan Kowalski jest uczniem drugiej klasy gimnazjum. Nauczyciel prosi uczniów o wypisanie jakie dane o Janie Kowalskim znajdują się w jego szkole. Gdzie te dane się znajdują? Następnie przedstawiciel każdej z grup głośno odczytuje zapisane informacje. Podsumowanie ćwiczenia- krótka dyskusja. Dane Osobowe Jana Kowalskiego znajdujące się w gimnazjum: - dane personalne ucznia i rodziców, stan zdrowia, sytuacja finansowa rodziców, sytuacja rodzinna, miejsce pracy rodziców, sytuacja prawna ucznia, adres do korespondencji (mail) - źródła informacji: (dzienniki - wychowawca, dokumentacja medyczna-pielęgniarka, arkusze, pedagog, świetlica, biblioteka). Nauczyciel pyta uczniów: Na jakiej podstawie gromadzone są te dane? (odpowiedź w oparciu o załącznik nr 1). Jest to spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, np. Ustawa o systemie oświaty lub zgoda osoby, której dane dotyczą. Ćwiczenie 2: Kto zna moje dane? Nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili się i podali przykłady instytucji, w których znajdują się ich dane osobowe oraz jakiego rodzaju to są dane. Ćwiczenie 3: Masz prawo decydować o swoich danych Nauczyciel zadaje pytania: - Czy często otrzymujesz pocztę (ulotki informacyjne, reklamy, pocztę elektroniczną) skierowane do ciebie, której nie chciałbyś otrzymywać? Podaj przykłady. - Czy masz prawo sprzeciwić się zaistniałej sytuacji? 2

3 - Jak wyegzekwować swoje prawo? Część podsumowująca Forma testu sprawdzanego przez kolegę z ławki (Załącznik nr 2, Test Sprawdź się!) Zadanie domowe Napisz pismo do instytucji, która przesyła do ciebie niechcianą korespondencje i wyraz swój sprzeciw. 3

4 Załącznik nr 1 ABC wiedzy o ochronie danych osobowych Przepisy o ochronie danych osobowych Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych, określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Na system ochrony danych osobowych składają się też wszystkie inne przepisy szczególne, które regulują kwestie wykorzystywania danych osobowych. Podmioty publiczne, w myśl zasady praworządności, wyrażonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie wtedy, gdy służy to wypełnieniu określonych prawem zadań, obowiązków i upoważnień. Dane osobowe Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. Danymi osobowymi nie będą zatem pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy i numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem czy numerem PESEL, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby. Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej dane osobowe jest numer PESEL. Numer ten jest 11-cyfrowym, stałym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną, służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego. Numer ten, występując nawet bez zestawienia z innymi informacjami o osobie, stanowi dane osobowe, a ich przetwarzanie podlega wszelkim rygorom przewidzianym w ustawie o ochronie danych osobowych. Adres poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej bez dodatkowych informacji, umożliwiających ustalenie tożsamości osoby zasadniczo nie stanowi danych osobowych. Występujący samodzielnie adres poczty elektronicznej można w wyjątkowych przypadkach uznać za dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy elementy jego treści pozwalają, bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań na ustalenie na ich podstawie tożsamości 4

5 danej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy elementami treści adresu są np. imię i nazwisko jego właściciela. Dane szczególnie chronione (wrażliwe) Dane szczególnie chronione są to informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, religijnych, filozoficznych, wyznaniu, przynależności do partii lub związku, stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, wyrokach sądowych. Dane zwykłe Wszystkie inne dane poza chronionymi zaliczamy do danych zwykłych, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL. Inne Danymi osobowymi nie są informacje o osobach zmarłych. Przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się do informacji o przedsiębiorcach. Przetwarzanie danych Przetwarzaniem danych osobowych jest wykonywanie na nich jakichkolwiek operacji. Przetwarzaniem jest zatem już samo przechowywanie danych, nawet jeśli podmiot faktycznie z nich nie korzysta. W pojęciu przetwarzania mieści się także ich udostępnianie, zmienianie, modyfikowanie, przekazywanie, zbieranie, utrwalanie, opracowywanie. Administrator danych To (instytucja/firma/osoba), która gromadzi informacje o nas i ma do tego prawo, czyli istnieje podstawa prawna, która na to zezwala. W odniesieniu do tzw. danych zwykłych, taką podstawą jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jednak nie zawsze zgoda jest konieczna, gdyż można przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne: - do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa ( np. dyrektor szkoły), - do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną (np. operator sieci komórkowej), - dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych. Prawnie usprawiedliwionym celem jest w szczególności marketing własnych produktów lub usług administratora danych (np. operator sieci komórkowej, bank, portale internetowe, sklepy i inne). Wykorzystywanie danych wrażliwych jest dopuszczalne jeśli np. osoba, której one dotyczą wyrazi na to pisemną zgodę lub zezwala na to przepis szczególny innej ustawy. 5

6 Gdy podajemy swoje dane powinniśmy być poinformowani o: - adresie siedziby i pełnej nazwie administratora, - celu zbierania danych, - prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, - a także dobrowolności albo obowiązku podania swoich danych administratorowi (z przywołaniem podstawy prawnej). Mamy prawo do: 1. Kontroli przestrzegania przetwarzania dotyczących nas danych. Informacji. 2. Na nasz wniosek administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących nam prawach oraz wskazać: - czy zbiór istnieje, - kto jest jego administratorem, - od kiedy dane są przetwarzane, - jakie jest źródło pozyskania danych 3. Otrzymania od administratora danych następujących informacji podanych w zrozumiałej formie: - jakie dane osobowe zawiera zbiór, - w jaki sposób zebrano dane, - w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane, - w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione. 4. Otrzymania na nasz wniosek informacji na piśmie. Z wnioskiem o udzielenie informacji można występować nie częściej niż co 6 miesięcy. 5. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także mamy prawo żądać czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub ich usunięcia, jeżeli są one nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego były zebrane. 6. Sprzeciwu, gdy administrator przetwarza je w celach marketingowych lub przekazuje je innemu administratorowi danych, chyba że wcześniej wyraziliśmy na to zgodę. Wszystkie informacje opierają się o ustawę o ochronie danych osobowych. Z dnia 29 sierpnia 1997 r. Aby skorzystać z tych uprawnień powinniśmy się zwrócić do administratora danych, a gdy nie przyniesie to efektu możemy złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kiedy może nastąpić odmowa udzielenia informacji (pkt 2,3,4) 6

7 Odmowa może nastąpić jedynie wtedy, gdy spowodowałoby to ujawnienie wiadomości stanowiących: - tajemnicę państwową, - zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa, - zagrożenie życia i zdrowia ludzi - zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, - zagrożenie podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa, - istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób. Załącznik nr 2 Imię i nazwisko Test sprawdź się! 1. Jak nazywa się instytucja w Polsce, która stoi na straży ochrony danych osobowych?. 2. Czy wszystkie informacje o nas powinny być dostępne dla każdego?. 3. Od ilu lat w Polsce dane osobowe są prawnie chronione poprzez ustawę?. 4. Czy twój adres zamieszkania jest daną osobową?. 5. Podaj przykład pojedynczej danej dotyczącej ciebie, która jest daną osobową.. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Scenariusz zajęć nr 6: Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych. CEL OGÓLNY: omówienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych CELE SZCZEGÓŁOWE: - uczniowie znają zapisy w najważniejszych dokumentach dot. prawa do prywatności - uczniowie znają i rozumieją pojęcia prywatność, ochrona danych osobowych - uczniowie mają świadomość zagrożeń związanych z realizacją prawa do prywatności - uczniowie potrafią skorzystać z przysługującego prawa MATERIAŁY: METODY I FORMY: CZAS TRWANIA: papier a-4, małe kartki, flamastry, rzutnik multimedialny, laptop, kolorowe kartki na ludziki drama, dyskusja, burza mózgów, pokaz slajdów, praca samodzielna, praca w grupach 2 3 godziny dydaktyczne PRZEBIEG ZAJĘĆ: Część I 1. Powitanie, przedstawienie celu zajęć. 2. Każdy podchodzi do przygotowanego arkusza i wpisuje swoje skojarzenia ze słowem prywatność. 3. Nauczyciel odczytuje te skojarzenia i prosi by wspólnie ułożyć definicję słowa. Wynik pracy zapisujemy (będziemy odwoływać się do niego na kolejnych zajęciach). 4. Proponujemy uczniom odegranie inscenizacji przedstawionej w scenariuszu zajęć, a następnie przeprowadzamy dyskusję: - omówić zachowanie Majki (dlaczego tak się zachowała, co o sobie myślała, jak się czuła w kolejnych scenach) - czyje i jakie prawa zostały naruszone w tej scence? Wyniki pracy zapisujemy na tablicy. 5. Czy znacie inne sytuacje (szkolne, domowe, wśród rówieśników, w waszym otoczeniu itp.) kiedy naruszone jest czyjeś prawo do ochrony danych osobowych a tym samym prawo do prywatności lub do godności? Jak można bronić swoich praw? Do kogo można się zwrócić o pomoc? Jakie to może mieć konsekwencje? 1

32 Inscenizacja: Scena I Majka czuje się odrzucona przez rówieśników. Większość czasu spędza na czytaniu kolorowych czasopism dla młodzieży- szuka tam rad jak zaistnieć w grupie. Majka wciąż przegląda znowu pisma i sama do siebie: Mam! Wciąż nam powtarzają, że Internet to okno na świat. Tam poznam ciekawych ludzi. Mogę siedzieć w domu i poznać tylu ciekawych ludzi bez strojenia się i wyglądu modelki. Scena II Majka: Maciek: Majka: Maciuś, a może zrobił byś mi jakąś fotkę? A po co ci zdjęcie? Do paszportu? Nie lepiej iść do fotografa? Weź... Chcę się w Internecie pokazać, z jak najlepszej strony. Majka do siebie: Boże, moje życie to udręka! Wokół same dzieci i jak tu z takimi żyć. W piątek szykuje się niezła jazda na dyskotece. Wszyscy tam idą, mają z kim, nawet ta BrzydUla Ulka z drutami na zębach znalazła sobie faceta i to niezłego. Dzwonię do Ali, ona coś wymyśli. Ala: Masz szczęście, że do mnie zadzwoniłaś, bo siedzę w temacie. Zaraz ci kogoś znajdziemy. Dawaj kompa, siadaj obok i ucz się. Błyskotliwa, zgrabna, mająca swój styl, ciekawa życia, otwarta na nowości studentka pozna odpowiedniego chłopaka. Zdjęcie mile widziane. Scena III Maciek nie może znaleźć Majki. Dzwoni do koleżanek Majki. Okazało się, że po dyskotece szkolnej poszła do znajomych z nowo poznanym chłopakiem Scena IV Majka otrzymuje sms-a od poznanego w sieci chłopaka. Głośno odczytuje: Malutka impra była w dechę, fotki super. Możesz siebie pooglądać, jesteś popularna Dziewczyna otwiera i przerażona z płaczem komentuje: Ojej to ja jak trzymałam Ali papierosa, i te sceny przecież tylko udawałam! Ojej co będzie jak to ktoś zobaczy? Scena V Maciek odwiedza Majkę, martwi się o nią, opowiada, że zdjęcia obejrzało już wiele osób i cała szkoła tylko dziś o tym rozmawiała. Dziewczyna jest załamana. Maciek namawia ją na rozmowę z wychowawcą: Pamiętasz te zajęcia o ochronie danych i bezpiecznym Internecie, 2

33 i chyba coś o prywatności też było No wiesz te z tą kobitką. To wtedy ona mówiła co trzeba robić w takich sytuacjach. No- sprawę zdjęć jakoś byśmy załatwili. ale jeszcze Twoi rodzice... Majka niechętnie ale zgadza się. Część 2 1. Prezentacja multimedialna z treścią dokumentów mówiących o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności (własna lub udostępniona przez SODMiDN w Kielcach). 2. Praca w zespołach: Czy i jak wymienione prawa należy chronić w szkole? Jestem uczniem i mam w szkole prawo do: A koledzy i dorośli powinni: Innym osobom nie wolno: Szanując prawa innych, muszę pamiętać, że 3. Praca w grupach: Jakie mam prawa, a jakie obowiązki (albo: kto ma prawa, a kto obowiązki)? Jakie wartości i dobra powinny być chronione przez prawo do prywatności i ustawę o ochronie o danych osobowych? Część 3 Ćwiczenie 1: Ludzik - ludzik jako Ja, czyli wpisuję informacje o sobie np. na rękach to co lubię robić, na nogach gdzie najczęściej bywam, dokąd lubię chodzić, głowa kolor oczu, znak zodiaku, zainteresowania, tułów to osoby, które są dla mnie ważne itp. 1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każdej daje wydzierankę postać ludzką. Niech teraz uczniowie nadadzą ludzikowi imię i nazwisko oczywiście nie może to imię i nazwisko nikogo z klasy, dane te są fikcyjne. 2. Kim jest ta postać? to dalsza część zadania. Uczniowie określają miejsce zamieszkania, szkołę lub pracę, sytuację rodzinną, zainteresowania itp. 3. Następnie ludziki kolejno, w czasie do 2 min, witają się z kolegami i koleżankami, mówią o sobie na podstawie tych wymyślonych cech. Porównujemy cechy, zainteresowania, w końcu - oceniamy pomysły grup. 4. Po ćwiczeniu nauczyciel uświadamia uczniom, że wszelkie te informacje to dane osobowe i podlegają ochronie prawnej. Ćwiczenie 2: Nauczyciel poleca uczniom, by w grupach zastanowili się, kto może posiadać podobną wiedzę na temat ich przyjaciela Ludzika. Niech również zastanowią się, skąd różni ludzie oraz instytucje taką wiedzę mogą posiadać. Notatki niech zapiszą na kartkach w czasie prezentacji inni uczniowie mogą uzupełniać informacje. 3

34 Po ćwiczeniu 2 nauczyciel przekazuje uczniom wybrane informacje na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Ćwiczenie 3: Przepraszam, czy tu mieszka pan Marcin Karbownik? Niektóre firmy ostatnio z różnych powodów - gromadzą dane osobowe. Podnosisz słuchawkę i słyszysz: Czy tu mieszka pan Marcin Karbownik? Stwierdzasz, że nie. Na co osoba po drugiej stronie (koniecznie miłym głosem) wyraża żal, a następnie pyta, czy może z tobą porozmawiać. I tak od słowa do słowa podajesz swoje imię, nazwisko, adres, na który przyślą Ci ofertę lub nagrodę w najczęściej fikcyjnym konkursie. - Czy wiesz, że robiąc koledze/ koleżance zdjęcie bez jego/ jej zgody naruszasz ustawę o ochronie danych osobowych? - Czy wiesz, że nagrywając czyjąś wypowiedź bez zgody osoby zainteresowanej, naruszasz ustawę o ochronie danych osobowych? - Czy masz świadomość, że zachowując się w ten sposób, okazujesz brak szacunku? - Czy wiesz, że każde zachowanie pozbawione szacunku to uderzenie w godność drugiego człowieka? Podsumowanie: Uczniowie kończą to zdanie, które zostało wylosowane w czasie rzutu kostką. 1. Dzisiaj dowiedziałem (dowiedziałam) się, że 2. Najważniejsze na lekcji było 3. Chciałbym (chciałabym) się jeszcze dowiedzieć 4. Ochrona danych osobowych to 5. Chcę podziękować za 6. Innym powiem, że UWAGA: Uczniowie zapisują swoje odpowiedzi na kartkach lub wspólnych arkuszach. Takie arkusze (lub opracowania zbiorcze) prosimy przekazać do SODMiDN w Kielcach. Pod koniec zajęć nauczyciel przeprowadza ankietę dla uczniów opracowaną przez SODMiDN w Kielcach. 4

35 Scenariusz zajęć nr 2: Ochrona danych osobowych na portalach społecznościowych. CELE LEKCJI: - uczeń rozumie, że informacja jest zapisem intelektualnej działalności człowieka i przysługuje jej ochrona prawna, - uczeń znana pojęcia: sieciowe serwisy społecznościowe (portal społecznościowy), netykieta, prawo autorskie, dozwolony użytek prywatny, - uczeń potrafi wymienić przykładowe portale społecznościowe, - uczeń świadomie korzysta z sieciowego serwisu społecznościowego dbając o ochronę swoich danych osobowych, - uczeń stosuje zdobytą wiedzę w sytuacji problemowej. METODA I FORMA PRACY: Praca indywidualna, praca w grupach. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Komputer z rzutnikiem do wyświetlenia prezentacji multimedialnej, dokumenty tekstowe z informacjami załączniki, kartki z zadaniami dla uczniów. CZAS TRWANIA LEKCJI 45 minut. PRZEBIEG LEKCJI Faza przygotowawcza: Nauczyciel przedstawia temat lekcji. Stwierdza, że przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, korzystania z komputera, oprogramowania komputerowego, zasobów Internetu lub innych źródeł informacji jest bardzo ważnym zagadnieniem. Realizacja: 1. Nauczyciel przedstawia prezentacje na temat ochrony danych na portalach społecznościowych. 2. Następnie jeden z uczniów omawia, czym jest sieciowy serwis społecznościowy i podaje przykłady takich serwisów. Omawia cechy charakterystyczne tych portali. Zwraca uwagę na konieczność przestrzegania prawa autorskiego przy umieszczaniu na swoim profilu plików różnego typu. 3. Nauczyciel przedstawia formularz rejestracyjny portalu społecznościowego Nasza Klasa (załącznik nr 1). Analizuje z uczniami jakie informacje o sobie należy podać, by założyć konto na portalu. Uczniowie omawiają zagrożenia związane z ujawnieniem swoich danych na portalach społecznościowych. 4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy i rozdaje kartki z zdaniami. Uczniowie pracują w grupach z wykorzystaniem netykiety Naszej Klasy (załącznik nr 2 oraz z wykorzystaniem wydrukowanych informacji z prezentacji multimedialnej załącznik nr 3). Przygotowują rozwiązania zadań zapisanych na kartkach. 1

36 Zadanie 1: Jakie informacje chciałbyś umieścić na portalu społecznościowym, a jakich informacji nie powinieneś udostępniać? Zadanie 2: Napisz netykietę (sposób korzystania) z forum dotyczącego Twojej szkoły w sieciowym serwisie społecznościowym. Zadanie 3: Co powinien zawierać formularz, który wypełniasz rejestrując się na portalu społecznościowym? Zadanie 4: O czym powinieneś pamiętać umieszczając różne zdjęcia w swoim fotoalbumie oraz informacje tekstowe na portalu społecznościowym. Zadanie 5: Jakie są obowiązki sieciowych serwisów społecznościowych? Zadanie 6: Jakie są prawa użytkowników sieciowego serwisu społecznościowego? Podsumowanie: Nauczyciel prosi o zaprezentowanie wyników pracy poszczególnych grup. Po prezentacji uczniowie z pozostałych grup mogą uzupełniać informacje lub prosić o dodatkowe wyjaśnienia. BIBLIOGRAFIA: Opinia 5/2009 grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w sprawie portali społecznościowych. UWAGA: Uczniowie zapisują swoje odpowiedzi na kartkach lub wspólnych arkuszach. Takie arkusze (lub opracowania zbiorcze) prosimy przekazać do SODMiDN w Kielcach. 2

37 Załącznik nr 1 3

38 Załącznik nr 2 4

39 Załącznik nr 3 Ochrona danych osobowych na portalach społecznościowych: - Rozwój społeczności sieciowych i usług dostarczanych przez sieciowe serwisy społecznościowe jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Ponieważ liczba użytkowników takich stron internetowych rośnie w szybkim tempie, dlatego ważną sprawą jest ochrona ich danych osobowych. - Berlińska międzynarodowa grupa robocza ds. ochrony danych osobowych w sektorze telekomunikacji przyjęła w marcu 2008 r. Memorandum rzymskie. W memorandum zawarta jest analiza zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa stwarzanych przez sieci społeczne oraz wskazane są wytyczne dla organów regulacyjnych, dostawców i użytkowników portali społecznościowych. Definicja sieciowego serwisu społecznościowego: - Sieciowe serwisy społecznościowe (SNS) można określić jako platformy komunikacyjne on-line umożliwiające osobom fizycznym przystępowanie do lub tworzenie sieci użytkowników o wspólnych upodobaniach. Kto jest administratorem danych w sieciowych serwisach społecznościowych? - Dostawcy SNS na mocy dyrektywy o ochronie danych osobowych, - Dostawcy aplikacji, które funkcjonują obok aplikacji SNS, a użytkownicy z nich korzystają. - Użytkownicy w wyjątkowych wypadkach przejmują część obowiązków administratora danych. Sieciowe serwisy społecznościowe posiadają pewne cechy wspólne: - Użytkowników zachęca się do przekazania danych osobowych w celu stworzenia opisu swojej osoby lub swojego profilu, - SNS posiadają narzędzia, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie swoich materiałów (np. zdjęć, plików muzycznych, wideo, plików tekstowych, hiperłączy), - Możliwe jest tworzenie sieci kontaktów osobistych dzięki wykorzystaniu narzędzi, które pozwalają stworzyć każdemu użytkownikowi listę kontaktów, za pomocą których użytkownicy mogą wchodzić w interakcje. Bezpieczeństwo i domyślne ustawienia prywatności: - Administratorzy danych muszą stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa i zapobiegania bezprawnemu przetwarzaniu danych. - Ważnym elementem ustawień prywatności jest dostęp do danych osobowych publikowanych w ramach profilu. Jeśli nie istnieją żadne ograniczenia dostępu do tych danych, osoby trzecie mogą pozyskiwać wszelkiego rodzaju intymne informacje dotyczące użytkowników zarówno przez portal społecznościowy jak i poprzez wyszukiwarki. 5

40 Dane szczególnie chronione - Za szczególnie chronione uznaje się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego. Szczególnie chronione dane osobowe mogą być publikowane w Internecie jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. - SNS nie mogą przetwarzać danych szczególnie chronionych, bez wyraźnej zgody osób, których dotyczą. Odpowiadanie w formularzach na pytania dotyczące danych szczególnie chronionych musi być całkowicie dobrowolne (informacja o dobrowolności odpowiedzi musi być wyraźnie zaznaczona w formularzu). Obowiązki sieciowych serwisów społecznościowych - sieciowe serwisy społecznościowe powinny: - informować użytkowników o swojej tożsamości oraz przekazywać pełne i wyraźne informacje o celach i różnych sposobach, w jakich zamierzają przetwarzać dane osobowe, - oferować ustawienia domyślne chroniące prywatność (Sieciowe serwisy społecznościowe powinny zadbać o takie ustawienia domyślne, które chronią prywatność, są bezpłatne oraz ograniczają dostęp tylko do samodzielnie wybranych przez użytkownika kontaktów. Dane nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki). - przekazywać użytkownikom zamieszczającym dane w SNS informacje i odpowiednie ostrzeżenia o zagrożeniach dla prywatności, - informować użytkowników, ze zdjęcia innych osób fizycznych lub informacje o nich mogą być przekazywane wyłącznie za zgodą danej osoby. - Strona główna sieciowego serwisu społecznościowego powinna zawierać łącze do biura skarg i reklamacji, zajmującego się kwestiami ochrony danych zgłaszanymi przez członków i osoby niebędące członkami SNS. Działalność marketingowa sieciowego serwisu społecznościowego: - musi być zgodna z zasadami określonymi w dyrektywie o ochronie danych oraz dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej. Sieciowe serwisy społecznościowe: - muszą ustalić maksymalne okresy zatrzymywania danych w odniesieniu do użytkowników nieaktywnych. Konta porzucone należy usuwać, - muszą podejmować odpowiednie działania służące ograniczeniu zagrożeń w stosunku do małoletnich korzystających z ich usług. Prawa użytkowników sieciowego serwisu społecznościowego: - Zarówno członkowie, jak i osoby niebędące członkami SNS posiadają w odpowiednich przypadkach prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z przepisami dyrektywy o 6

41 ochronie danych. - Członkowie i osoby niebędące członkami SNS powinni mieć dostęp do łatwej w użyciu procedury rozpatrywania skarg/reklamacji stworzonej przez SNS. - Użytkownicy powinni mieć możliwość przyjmowania pseudonimów. Ważne jest, by SNS działał z poszanowaniem praw i wolności użytkowników portalu, gdyż: - dużą część swoich przychodów SNS generują poprzez usługi reklamowe, które są świadczone na stronach portalu odwiedzanych przez użytkowników. Użytkownicy, którzy w ramach swoich profili przesyłają duże ilości informacji o swoich zainteresowaniach, stanowią doskonały rynek dla reklamodawców, którzy przekazują ukierunkowane reklamy w oparciu o te informacje. 7

42 Scenariusz zajęć nr 1: osobowych. Twoje dane twoja sprawa. Ochrona danych CELE ZAJĘĆ: - uświadomienie uczniom, czym są dane osobowe i kiedy są one wykorzystywane - przedstawienie zagrożeń wynikających z braku ochrony danych osobowych - omówienie przykładów sytuacji, w których dane osobowe muszą być udostępnione - prezentacja sposobów ochrony danych i przeciwdziałanie ich publikacji bez zgody podmiotu PRZEBIEG LEKCJI: 1. Pytanie: Jakie dane należy uznać za dane osobowe obywatela kraju? (Uczniowie podają przykłady, nauczyciel zapisuje je na tablicy). Podsumowanie: Nauczyciel wskazuje te dane, które są faktycznie osobowe(ewentualnie dodaje inne przykłady). 2. Nauczyciel rozdaje kartki, na których uczniowie w grupach zapisują, jakie dane osoby zostają udostępnione i kiedy: a) od urodzenia do przedszkola b) w okresie przedszkola i szkoły podstawowej c) w okresie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej d) w okresie studiów e) w okresie pracy zarobkowej, ew. w czasie trwania związku małżeńskiego f) po przejściu na emeryturę lub rentę. Komentarz: Każdy podpunkt opracowują niezależnie dwie grupy uczniów. 3. Każdy uczeń zapisuje na swojej kartce, kiedy udostępnianie danych może być (jego zdaniem) niebezpieczne dla osoby potem prezentacja i omówienie wszystkich przykładów. 1

43 4. Pytania do klasy Kiedy musimy udostępnić dane, a jakie dane możemy uznać za chronione? przykłady sytuacji: Udostępniamy: Legitymację, gdy nie mamy biletu w autobusie. Dowód osobisty przy zakupie alkoholu. Książeczkę zdrowia w rejestracji do lekarza. Nie udostępniamy: Danych o historii chorób. Informacji o nosicielstwie choroby (poza pewnymi sytuacjami przykłady). Swoich danych do przetwarzania (bez naszej zgody). 5. Dyskusja o anonimowości a) ankiety b) Internet c) inne przykłady 6. Wyobraźmy sobie, że naruszono nasze prawo do ochrony danych. Jak temu przeciwdziałać lub przynajmniej wyrazić protest przykłady uczniów. Sprzeciw(w tym na piśmie) przeciw umieszczeniu zdjęcia w Internecie, danych w książce lub gazecie np. dotyczących zdobywców nagród, przywłaszczeniu praw autorskich. 7. Podsumowanie nauczyciela i podanie wzoru pisma (w podsumowaniu dlaczego ważna jest ochrona danych, przykłady). UWAGA: Uczniowie zapisują swoje odpowiedzi na kartkach lub wspólnych arkuszach. 2

44 Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII/ WOS AUTOR: EDYTA MIERZWA-GLIWICKI OŚRODEK METODYCZNY TEMAT: Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych zdobycz XX wieku. Lekcję zaplanowano dla uczniów szkoły gimnazjalnej (druga lub trzecia klasa). Lekcja powinna odbyć się po zajęciach wprowadzających uczniów w tematykę ochrony danych osobowych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. CEL OGÓLNY: - uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z braku ochrony prywatności i danych osobowych oraz ukazanie drogi włączenia przedmiotowych praw do katalogu praw człowieka. CELE SZCZEGÓŁOWE: Uczniowie nauczą się: - dlaczego prywatność jest wysoce ceniona - postrzegać prywatność jako prawa człowieka - jak powstało prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Uczniowie poznają pojęcia: - prawo i odpowiedzialność - godność ludzka - holocaust Wiedza : - trudna sytuacja Żydów w Niemczech i terenach okupowanych podczas II wojny światowej - celowość spisów ludności i zabezpieczanie danych osobowych (zrozumienie wartości zbierania danych, właściwe zabezpieczanie i potencjalne zagrożenie) - rola technologii w procesie powstawania danych osobowych jako specyficzny zbiór zasad i dziedzina prawa PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. Przedstawienie sytuacji. Nauczyciel opowiada /tło sytuacji: Wkrótce po tym jak hitlerowski reżim doszedł do władzy w Niemczech w 1933r., rząd rozpoczął zbieranie informacji identyfikując politycznych i rasowych wrogów Trzeciej Rzeszy. 1

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Artykuł 47 Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 51 Nikt nie może być

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Jak nie wdepnąć w GIODO, czyli co musi wiedzieć dział HR o ochronie danych osobowych. Jacek Bajorek Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jak nie wdepnąć w GIODO, czyli co musi wiedzieć dział HR o ochronie danych osobowych. Jacek Bajorek Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Jak nie wdepnąć w GIODO, czyli co musi wiedzieć dział HR o ochronie danych osobowych Jacek Bajorek Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji GIODO to nie znaczy Główna Instytucja Ochrony Deportowanych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman Bezpieczeństwo informacji Opracował: Mariusz Hoffman Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Rozdział I 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych? Jak powinna

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY GIODO ważna sprawa skierowany do uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY GIODO ważna sprawa skierowany do uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY skierowany do uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Regulamin Dzielnicowego Konkursu Plastycznego na wykonanie ciekawej i oryginalnej propozycji napisu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWOWE ZASADY. Szkolenie dla sekcji sądownictwa międzynarodowego Kliniki Prawa UW 14 XI 2009 r.

PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWOWE ZASADY. Szkolenie dla sekcji sądownictwa międzynarodowego Kliniki Prawa UW 14 XI 2009 r. PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWOWE ZASADY Szkolenie dla sekcji sądownictwa międzynarodowego Kliniki Prawa UW 14 XI 2009 r. Część I PRAWO DO PRYWATNOŚCI WPROWADZENIE Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych Dane osobowe - pojęcie Za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Unia Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Scenariusz zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego realizowany w ramach programu własnego Jestem Polakiem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO dostępnego pod adresem: www.biurokarier.ukw.edu.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych Temat: Niebezpieczeństwo w Internecie. Adresat: Uczniowie klas VI. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

1. Obywatel w urzędzie gminy

1. Obywatel w urzędzie gminy 1. Obywatel w urzędzie gminy 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości Uczeń zna zadania realizowane przez urząd gminy. 2. b) Umiejętności Uczeń potrafi: załatwić sprawę w urzędzie, gromadzić informacje na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. Małgorzata Jagiełło

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. Małgorzata Jagiełło Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej Małgorzata Jagiełło Wrocław 2012 Autor: Małgorzata Jagiełło Wydawca: Grupa Ergo Sp. z o.o., 50-127 Wrocław ul. Św. Mikołaja 56/57 www.wydawnictwo-ergo.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE Warsztat Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych

Bardziej szczegółowo

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Przepisami regulującymi ochronę danych osobowych jest Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 29.08.1997 roku, a także Rozporządzenie z 29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory Polityka Prywatności Konkursu Lotostory Pragniemy Państwa zapewnić, iż Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwana również LOTOS lub Administratorem) szanuje Internautów (zwanych łącznie Uczestnikami),

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 101/2011

Zarządzenie nr 101/2011 Zarządzenie nr 101/2011 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcja ochrony danych osobowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * - zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 3) - Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 3) - Czym jest przetwarzanie danych osobowych? Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 3) - Czym jest przetwarzanie danych osobowych? Prawo do prywatności oraz ochrony danych jest zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej. Zasady

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Określa się wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Określa się wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1025 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

Mój wizerunek online SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ. olly - Fotolia.com

Mój wizerunek online SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ. olly - Fotolia.com SCENARIUSZ ZAJĘĆ olly - Fotolia.com Mój wizerunek online SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Główny Partner Publikacja powstała w ramach projektu Trening kompetencji cyfrowych współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 61 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia)

Scenariusz nr 61 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne. Metody (według Okonia) Scenariusz nr 61 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Z nauką za pan brat Temat zajęć: Atlas i encyklopedia

Bardziej szczegółowo

1. Czym jest społeczność lokalna?

1. Czym jest społeczność lokalna? 1. Czym jest społeczność lokalna? CELE ZAJĘĆ WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻEŃ PROGRAMU: 1. Uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do realizacji programu, poznają pojęcie,,społeczności lokalnej. 2. Uczniowie przygotowują

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: pierwsza - informatyczne - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych 1. Imię i Nazwisko prowadzącego zajęcia : 2. Data: 22.05.2009 3. Placówka kształcenia : Publiczna szkoła podstawowa nr.opolu 4. Grupa dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

DBMS Kim jesteśmy? www.edbms.pl

DBMS Kim jesteśmy? www.edbms.pl GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH czyli co możemy, a czego nam nie wolno w kwestii wykorzystywania naszych kontaktów biznesowych. 25.08.2015 DBMS Kim jesteśmy? DBMS to Zasoby

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa - klasa 6

Szkoła podstawowa - klasa 6 Szkoła podstawowa - klasa 6 Temat zajęć: Świat zawodów bez tajemnic. Czas trwania: 2 x 45 min. Cele dydaktyczne: Zapoznanie uczestników z tematyką zawodoznawczą specyfiką określonych profesji oraz zawodów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 1 i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 2 i n

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu

Polityka prywatności Portalu Polityka prywatności Portalu www.mieszko.my Bielsko Częstochowsko Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Spis Treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Zakres i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu EventManago

Polityka prywatności Portalu EventManago 1 Polityka prywatności Portalu EventManago I. Zasady podstawowe Administrator Danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Portalu Eventanago

Bardziej szczegółowo

Scenariusze działań edukacyjnych

Scenariusze działań edukacyjnych 1 Scenariusze działań edukacyjnych www.hejtstop.pl Jak ty możesz usuwać nienawiść? Mamy problem z nienawiścią jest jej tyle, że czasem jej nie zauważamy. W polskich miastach jest mnóstwo nienawistnych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa II Edukacja językowa: język angielski Cel/cele zajęć: Uczeń: nazywa przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE Sławomir Szaruga Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE II etap edukacji (klasa VI) Cele kształcenia Cele ogólne: kształtowanie umiejętności wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Szkolenie Ochrona danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. Andrzej Łakomiec Administrator Systemu Informatycznego Szpitala Miejskiego w Miastku

Bardziej szczegółowo

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Scenariusz zajęć I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Temat: Telefony Treści kształcenia: 8) uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Kwestię przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Danymi osobowymi w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

darmowy fragment Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie II, Rybnik 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone!

darmowy fragment Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie II, Rybnik 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone! m r a d PATRONI MEDIALNI: e m g a r f y w o t n PARTNERZY: SPONSOR: Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Niniejsza pubikacja chroniona jest prawami autorskimi. Dystrybucja publikacji,

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Jak brzmi słowo wolność w języku białoruskim?

Jak brzmi słowo wolność w języku białoruskim? Szkoła ponadgimnazjalna HISTORIA Scenariusz z zastosowaniem nowych mediów i metody poglądowej (45 min) Jak brzmi słowo wolność w języku białoruskim? Opracowała: Agnieszka Brzeska-Pająk Propozycja lekcji

Bardziej szczegółowo

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Realizacja programu pilotażowego Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli 28 października 2009 roku

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zbiór danych osobowych Skargi, wnioski, podania

Zbiór danych osobowych Skargi, wnioski, podania Zbiór danych Skargi, wnioski, podania Nr zbioru (według wykazu zbiorów danych): Data wpisania zbioru danych: 03-11-2016 Data ostatniej aktualizacji: 03-11-2016 1. Nazwa zbioru danych: Skargi, wnioski,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r.

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r. Bezpieczeństwo danych osobowych www.oferta.novo-szkola.pl 23 listopada 2011 r. Dwa podstawowe akty prawne dotyczą przetwarzania danych osobowych w szkołach AKTY PRAWNE DOT. DANYCH OSOBOWYCH Podstawowe

Bardziej szczegółowo