PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ /JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ /JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa ul. Miodowa 15 Celem zamówienia jest za pomocą plakatów i ulotek, budowanie pozytywnego wizerunku funduszy europejskich i instytucji zaangażowanych w ich wdrażanie oraz informowanie opinii publicznej i potencjalnych uczestników projektu systemowego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w zakresie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanych Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata (PO KL) w odniesieniu do projektów realizowanych w zakresie ochrony zdrowia oraz zachęcanie pielęgniarek i położnych do podjęcia studiów pomostowych dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów, a także ich dostarczenie do 150 adresatów, wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej specyfikacji, zwanej dalej siwz. CPV

2 II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoruzałącznik nr Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę), na maszynie do pisania, w postaci wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, zalecamy ponumerowanie wszystkich zapisanych stronach. 3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. 5. Oryginał upoważnienia do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów. 6. Ewentualne miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie VIII niniejszej siwz. 8. W przypadku, gdy wykonawca dołączy w formie załącznika do oferty kopię wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwość. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 14. Dokumenty, których złożenia zamawiający wymaga w załącznikach do niniejszego postępowania (wymienione w pkt. VIII), powinny być sporządzone z zastosowaniem tych załączników. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści 2

3 w nim wszystkie informacje w kolejności, ściśle wg wzoru określonego przez zamawiającego. Złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. 15. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach zewnętrznej (bez nazwy wykonawcy) i wewnętrznej, (z nazwą wykonawcy). Zewnętrzna koperta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: Oferta ulotki, plakaty. Nie otwierać do dnia 14 maja 2009 r. godz i zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie nienaruszalności. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 154, ul. Miodowa 15 w Warszawie, do dnia 14 maja 2009 r. do godz Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą odesłane bez otwierania koperty wewnętrznej. 4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty do miejsca wskazanego w pkt. 2 oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca. V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawach zamówienia są: Jolanta Paczewska tel i Jerzy Jurkowski tel , fax od poniedziałku do piątku w godz VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwracać się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z siwz, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana 3

4 wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz. 3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcy uwzględnienia w przygotowanej ofercie otrzymanych zmian. VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY W celu potwierdzenia spełnienia warunków oraz umożliwienia oceny, oferta powinna zawierać następujące dokumenty lub ich odpisy, ewentualnie kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie oferenta wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do siwz) i ewentualnie pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.15.), jeżeli dotyczy; 4. w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 1 i pkt. 2 muszą być złożone przez każdy podmiot; 5. w przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 4

5 IX. TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2009r., o godz w siedzibie zamawiającego, pok X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. ODRZUCANIE OFERT Oferta zostanie odrzucona przez zamawiającego, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium: cena 100% XIII. PROTESTY I ODWOŁANIA W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 5

6 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 siwz. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Formularz oferty załącznik nr Wzór oświadczenia- załącznik nr Wzór umowy załącznik nr 4. 6

7 załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów, a także ich dostarczenie do 150 adresatów, wskazanych przez Zamawiającego. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Skład, łamanie, przygotowanie do druku i wydrukowanie ulotek. Projekt ulotki zostanie dostarczony przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy wg próbnego koloru ulotki (proof), zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: format strony: A4 falcowany na 2 części, ilość kolorów: (CMYK) wykończenie: lakier dyspersyjny mat 1+1 papier: kredowy, matowy, gramatura 150g/m 2, liczba stron: 4, nakład egzemplarzy. 2. Wydrukowanie 9000 plakatów. Projekt plakatu zostanie dostarczony przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy wg próbnego koloru plakatu (proof), zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: format: mm ( po obcięciu), ilość kolorów: (CMYK), papier: kreda błysk 150g/m 2, wykończenie: lakier dyspersyjny błysk 1+0, projekt i skład: gotowy projekt, nakład: egzemplarzy olistwowanych (na krótszym boku) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, na własny koszt, do 150 adresatów wskazanych przez Zamawiającego: 1. ulotek (w liczbie egzemplarzy) zapakowanych w paczki, po 1000 egzemplarzy każda, w terminie 10 dni od podpisania umowy, 2. olistwowanych plakatów (w liczbie egzemplarzy) zwiniętych w rulony po 20 sztuk, 7

8 w terminie 10 dni od podpisania umowy. Przesyłki powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający dalszy ich transport i przesyłanie. Listę adresatów Zamawiający dostawczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 8

9 ... załącznik nr 2 pieczęć Wykonawcy O F E R T A Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy... NIP REGON..nr telefonu nr faksu ... W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ /JP/09 którego przedmiotem jest skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów i dostarczenia ich do 150 adresatów wskazanych przez Zamawiającego, składamy niniejszą ofertę. 1. Oferujemy realizację zamówienia w terminie 10 dni od podpisania umowy, za całkowite wynagrodzenie...zł., słownie:......zł, w tym VAT... %, według wyliczenia (ceny brutto) L.p. wyszczególnienie usługi Przewidywana cena za 1 szt. razem zł ilość sztuk zł 3x Skład, łamanie, przygotowanie do druku i wydrukowanie ulotki, wg. próbnego koloru plakatu (proof) i dostarczenie do 150 adresatów 2. Wydrukowanie plakatu, którego projekt zostanie dostarczony przez Zamawiającego wg próbnego koloru plakatu (proof) i dostarczenie do 150 adresatów 3. całkowita wartość zamówienia 9

10 2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiot zamówienia obejmującego: 1. Skład, łamanie, przygotowanie do druku i wydrukowanie ulotek, wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, wg. próbnego koloru plakatu (proof), zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: format strony: A4 falcowany na 2 części, ilość kolorów: (CMYK) wykończenie: lakier dyspersyjny mat 1+1 papier: kredowy, matowy, gramatura 150g/m 2, liczba stron: 4, nakład egzemplarzy. 2. Wydrukowanie 9000 plakatów, wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy wg próbnego koloru plakatu (proof), zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: format: mm ( po obcięciu), ilość kolorów: (CMYK), papier: kreda błysk 150g/m 2, wykończenie: lakier dyspersyjny błysk 1+0, projekt i skład: gotowy projekt, nakład: egzemplarzy olistwowanych Zobowiązujemy się do dostarczenia, na własny koszt, do 150 adresatów wskazanych przez Zamawiającego: 1. ulotek (w liczbie egzemplarzy) zapakowanych w paczki, po 1000 egzemplarzy każda, w terminie 10 dni od podpisania umowy, 2. olistwowanych plakatów (w liczbie egzemplarzy) zwiniętych w rulony po 20 sztuk, w terminie 10 dni od podpisania umowy. Przesyłki będą zabezpieczone w sposób umożliwiający dalszy ich transport i przesyłanie. Listę adresatów Zamawiający dostawczy wykonawcy w dniu podpisania umowy. 10

11 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w siwz, tj. 30 dni od dnia złożenia oferty. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pobraną dokumentacją postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem załączonym do siwz z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że podwykonawcy zlecamy wykonanie (należy wskazać część zamówienia części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy)*/ */ wypełnić jeżeli dotyczy Do oferty dołączamy: 1/... 2/......, dn (podpis i imienna pieczęć uprawnionego przedstawiciela) 11

12 ... pieczęć firmy załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na będąc przedstawicielem firmy.... oświadczam, że firma, którą reprezentuję: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2 a. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,*/ 2 b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,*/ 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. UWAGA*/ niepotrzebne skreślić..., dnia (podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 4 UMOWA Nr SP-EFS/KK/09 zawarta w dniu r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) pomiędzy: Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a firmą... z siedzibą..., wpisaną do... NIP.. REGON reprezentowaną przez... zwaną dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w zakresie: 1) składu, łamania, przygotowania do druku oraz druk ulotki informacyjno-promocyjnej, zwanej dalej ulotką, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2) wydruk plakatu informacyjno-promocyjnego pt. Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów pomostowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany dalej plakatem, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 3) dostawy ulotek i plakatów do miejsc, według listy adresatów dostarczonej przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 13

14 2. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 bez usterek z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywania przez niego działalności, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu umowy Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie.. zł brutto (słownie:.), w tym VAT (słownie: ). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, oraz przedstawionych przez niego dokumentów potwierdzających odbiór ulotek i plakatów przez adresatów, o których mowa w 1 pkt Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 4. W przypadku dostawy przez Wykonawcę plakatów i ulotek wadliwych lub przesłanych w ilości innej niż wskazanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany lub uzupełnienia na własny koszt, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie. 2. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w 3 ust W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Zamawiającemu przysługuje od niego kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w 3 ust Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 14

15 6. W imieniu Zamawiającego, odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z niniejszej umowy jest Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. 7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 innym osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 15

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo