PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH (4)/12/MB Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. DECYZJA DIH- 4 /4/2012 Na podstawie art pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), art. 1 ust. 3 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie odwołania przedsiębiorcy Marka Wojcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Wojciński Sklep Ogólnoprzemysłowy Marek Wojciński ul. Król. Jadwigi 33 w Inowrocławiu od decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr NR-4/2012 o sygnaturze akt: NR , na mocy której na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej zarządzono ww. przedsiębiorcy niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości polegających na: 1. nieopatrzeniu 100% towarów oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe i ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych również nazwę producenta i inne informacje umożliwiające identyfikację ceny z towarem, 2. nieuwidocznieniu cen przy ok. 70% towarów wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej, tj. oknach wystawowych oraz gablotach znajdujących się wewnątrz przestrzeni związanej z miejscem sprzedaży, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

2 Uzasadnienie W dniu 25 kwietnia 2012 r. inspektorzy reprezentujący Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przeprowadzili czynności kontrolne u przedsiębiorcy Marka Wojcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Wojciński Sklep Ogólnoprzemysłowy Marek Wojciński ul. Król. Jadwigi 33 w Inowrocławiu. W toku kontroli, która została podjęta bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, badano prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych do sprzedaży detalicznej w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o cenach oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.), zwanym dalej: rozporządzeniem Ministra Finansów. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że przy: 100% towarów oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży wyeksponowanych na regałach za ladą nie uwidoczniono wywieszek cenowych zawierających informacje wskazujące ich nazwy handlowe i ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych również nazwy producenta i innych informacji umożliwiających identyfikację ceny z towarem, ok. 70% towarach (tj. artykułach szkolnych i biurowych) wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej, tj. oknach wystawowych oraz gablotach znajdujących się wewnątrz przestrzeni związanej z miejscem sprzedaży nie uwidoczniono cen. Wyżej wymienione nieprawidłowości naruszały wymogi określone w 3 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów i stanowiły wykroczenie z art ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275), zwanej dalej: K.w.. W związku z naruszeniem ww. przepisów w toku kontroli osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 150 zł. Przedsiębiorca odmówił przyjęcia mandatu. W związku z powyższym przyjęto wyjaśnienia ww. osoby do odrębnego protokołu przesłuchania i skierowano wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. W dniu 26 kwietnia 2012 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy wydał na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji 2

3 Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o Inspekcji Handlowej oraz art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz z późn. zm.), zwanym dalej: K.p.a., w związku z naruszeniem 3 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów decyzję nr NR-4/2012 o sygnaturze akt: NR , na mocy której zarządził wobec przedsiębiorcy Marka Wojcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Wojciński Sklep Ogólnoprzemysłowy Marek Wojciński ul. Król. Jadwigi 33 w Inowrocławiu przy ul. Wachowiaka 8/37 niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości polegających na: 1. nieopatrzeniu 100% towarów oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe i ceny oraz jednostki miar do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych również nazwę producenta i inne informacje umożliwiające identyfikację ceny z towarem, 2. nieuwidocznieniu cen przy ok. 70% towarów wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej, tj. oknach wystawowych oraz gablotach znajdujących się wewnątrz przestrzeni związanej z miejscem sprzedaży. Wydając decyzję Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy wziął pod uwagę, ochronę interesów konsumentów, którzy mają prawo do prostej i niebudzącej wątpliwości informacji o cenach i ich wysokości. Mimo, że w kontrolowanej placówce nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymogu bezpośredniego oznaczania towarów ceną, ponieważ każdy produkt posiadał informację o cenie, to zgodnie z obowiązującymi przepisami należy w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w ich bliskości umieścić ww. wywieszki. Wydając decyzję Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przyjął, że przepisy te mają charakter obligatoryjny i, co do zasady, nie mogą być stosowane zamiennie, tzn. realizacja obowiązku oznaczania ceną towarów nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku umieszczania w miejscach sprzedaży przy towarach wywieszek. W dniu 11 maja 2012 r. przedsiębiorca Marek Wojciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Wojciński Sklep Ogólnoprzemysłowy Marek Wojciński ul. Król. Jadwigi 33 w Inowrocławiu, zwany dalej stroną postępowania, wniósł odwołanie od decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr NR-4/2012 (o sygnaturze akt: NR ). 3

4 W odwołaniu strona postępowania podniosła, że w rozporządzeniu Ministra Finansów znajduje się również 9, uznając, że spełniła jego dyspozycję, w związku z czym oznakowanie cenami nie powinno budzić wątpliwości. Ponadto wskazała, że każdy towar oprócz kodu kreskowego posiadał nazwę towaru, cenę jednej sztuki oraz oryginalny własny numer nadawany przez kartotekę magazynową. Dodatkowo strona postępowania poinformowała, że pracownicy obsługi są zobowiązani do niezwłocznego odczytania ceny na podstawie kodu kreskowego na każde życzenie kupującego. Pismem z dnia 24 maja 2012 r. Prezes UOKiK poinformował przedsiębiorcę Marka Wojcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Wojciński Sklep Ogólnoprzemysłowy Marek Wojciński ul. Król. Jadwigi 33 w Inowrocławiu o przysługującym mu prawie do zapoznania się z aktami i prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia. Prezes UOKiK ustalił i stwierdził: Istotą postępowania odwoławczego jest ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie tożsamej przedmiotowo i podmiotowo sprawy administracyjnej w granicach wyznaczonych rozstrzygnięciem decyzji organu pierwszej instancji. W toku postępowania organ odwoławczy dokonuje oceny, czy odwołanie strony jest uzasadnione oraz sprawdza, czy wydana decyzja była prawidłowa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o cenach towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oznacza się ceną, przy czym szczegółowe uregulowanie sposobu uwidaczniania cen unormowane jest w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zgodnie z 3 ust. 1 ww. rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza się ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem. Wywieszki umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w bliskości towarów, których dotyczą w taki sposób, aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru. Napisy na wywieszkach powinny być wyraźne i czytelne, tak aby nie budziły wątpliwości kupujących ( 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów). Z ww. przepisów wynika konieczność podawania konsumentom niezbędnych informacji o cenach oferowanych towarów umożliwiających dokonanie racjonalnego wyboru 4

5 spośród wielu towarów, w tym zwłaszcza z grupy towarów podobnych. Zasadniczym celem wyżej powołanych przepisów jest zapewnienie wysokiego stopnia ochrony interesów ekonomicznych konsumentów oraz zagwarantowanie precyzyjnej, przejrzystej i jednoznacznej informacji o cenach oferowanych konsumentom produktów. Wskazane przepisy nakładają, w związku z powyższym, na sprzedawcę obowiązek uwidaczniania informacji o cenach oferowanych produktów w określonej formie to jest wywieszki. Obowiązek ten nie może być na gruncie prawa wyłączony lub skonsumowany przez oznakowanie poszczególnych towarów tylko ceną bezpośrednio na produkcie. Również przy towarach wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej, takim jak: okno (witryna), gablota i innym podobnym miejscu wystawowym, wewnątrz lub na zewnątrz przestrzeni związanej z miejscem sprzedaży, powinna być zgodnie z 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów uwidoczniona cena. Przedmiotem postępowania zakończonego decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2012 r. o sygnaturze NR , była kontrola prawidłowości oznaczania towarów przeznaczonych do sprzedaży ceną jednostkową i wywieszkami cenowymi oraz towarów wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej i wydanie stosownego zarządzenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W ocenie Prezesa UOKiK decyzję tę wydano zgodnie z prawem i argumenty podniesione przez stronę postępowania nie zasługują na uwzględnienie w toku postępowania odwoławczego. W odwołaniu od decyzji wydanej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy strona postępowania podnosi, że w rozporządzeniu Ministra Finansów znajduje się również 9 przy czym twierdzi, że oferowany w sklepie towar nie budził zastrzeżeń, wskazując, że każdy produkt oferowany konsumentom oznakowany był kodem kreskowym, nazwą towaru, ceną jednej sztuki oraz oryginalnym własnym numerem nadawanym przez kartotekę magazynową uwidocznionym na towarze. W odniesieniu do ww. zarzutów strony postępowania, organ drugiej instancji stwierdza, że interpretacja przepisów prezentowana przez stronę jest nieprawidłowa. Zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów towary przeznaczone do sprzedaży detalicznej oznacza się cenami w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia. Natomiast 9 ust. 2 uznaje za równoznaczne ze spełnieniem wymogu 5

6 oznaczania ceną oznaczenie kodem kreskowym towaru oferowanego w miejscu sprzedaży detalicznej, dostosowanym do samoobsługi kupujących, przy łącznym spełnieniu warunków określonych w pkt 1-6. Prezes UOKiK zwraca uwagę, że w kontrolowanej placówce nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymogu bezpośredniego oznaczania towarów ceną (do którego odnosi się 9), a zakwestionowany został brak wywieszek cenowych oraz brak cen przy towarach wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej (okna wystawowe oraz gabloty), tj. wymogów określonych w 3 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia. Argumenty podnoszone przez stronę postępowania, że każdy towar, oprócz kodu kreskowego posiadał nazwę towaru, cenę jednej sztuki oraz oryginalny własny numer nadawany przez kartotekę magazynową uwidoczniony na towarze, jak również zobowiązanie każdego z pracowników obsługi do niezwłocznego odczytywania ceny na podstawie kodu kreskowego na każde życzenie kupującego nie mogą być potraktowane jako spełnienie wymogu umieszczania wywieszek cenowych. Organ drugiej instancji stwierdza, że przepisy prawa są w tym przypadku jednoznaczne. Czym innym jest bowiem wywieszka w miejscu sprzedaży, czym innym bezpośrednie oznaczenie ceną towaru. Fakt oznaczenia ceną każdego oferowanego wyrobu, zgodnie z 9 ust 1 ww. rozporządzenia nie zwalnia przedsiębiorcy z dochowania obowiązków w zakresie uwidaczniania cen (w tym cen jednostkowych) towarów na wywieszkach cenowych, wynikających z 3 i następnych powoływanego rozporządzenia. Należy podkreślić, że zgodnie z 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów. przez wywieszkę należy rozumieć etykietę, tabliczkę lub plakat z wydrukowaną lub napisaną odręcznie ceną i nazwą towaru, niezłączone trwale z towarem. Zgodnie z obowiązującym prawem wywieszki umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w bliskości towarów, których dotyczą, w taki sposób, aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru. Napisy na wywieszkach powinny być wyraźne i czytelne, tak aby nie budziły wątpliwości kupujących ( 4 rozporządzenia Ministra Finansów). Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy słusznie uznał, iż przepisy te mają charakter obligatoryjny i, co do zasady, nie mogą być stosowane zamiennie tzn. realizacja obowiązku oznaczania ceną towarów nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku uwidaczniania cen na wywieszkach umieszczonych przy tych towarach (lub w bliskości towarów). Z omawianych 6

7 przepisów wynika konieczność podawania konsumentom niezbędnych informacji o cenach oferowanych towarów umożliwiających dokonanie racjonalnego wyboru spośród wielu towarów, w tym zwłaszcza z grupy towarów podobnych. Zasadniczym celem tych przepisów jest zapewnienie wysokiego stopnia ochrony interesów ekonomicznych konsumentów oraz zagwarantowanie precyzyjnej, przejrzystej i jednoznacznej informacji dla konsumentów o cenach oferowanych im produktów. Przepisy prawa nie pozwalają zatem na zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku uwidaczniania cen towarów, wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy o cenach na wywieszkach, o których mowa 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, nawet przy ścisłej realizacji obowiązku bezpośredniego oznaczania ceną tych towarów, wynikającego z art. 12 ust. 1 wskazanej ustawy w związku z 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów. Przypadki, gdy wystarczające jest oznaczenie towaru ceną bezpośrednio na nim, wymienione są enumeratywnie w 3a ww. rozporządzenia. Nie dotyczy to jednak przedmiotowej sprawy. Organ drugiej instancji zwraca jednocześnie uwagę, że stanowisko Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, podzielane przez Prezesa UOKiK, jest jednocześnie zgodne z poglądem Ministerstwa Finansów. W opinii Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 30 grudnia 2009 r. o sygnaturze PF5/033/13LIL/09/BOC/4599/2009), art. 12 ustawy o cenach statuuje ogólne obowiązki informacyjne w zakresie oznaczania ceną, rozumianą jako cena sprzedaży, towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej (ar. 12 ust. 1) oraz uwidaczniania cen, rozumianych jako ceny sprzedaży oraz ceny jednostkowe, w miejscach sprzedaży detalicznej towarów i świadczenia usług (art. 12 ust. 2 i 3). Natomiast w wykonaniu i w granicach upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 3 ustawy o cenach Minister Finansów, działając w porozumieniu z Ministrem Gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży określił szczegółowe zasady uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposób oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Realizacja obowiązku oznaczania towarów, w sposób bezpośredni ( 9 rozporządzenia Ministra Finansów) sama przez się nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku uwidaczniania cen (w tym jednostkowych) towarów na wywieszkach cenowych, o których mowa w 3 i następne rozporządzenia Ministra Finansów. Aktualne przepisy zarówno ustawy o cenach jak i powoływanego rozporządzenia nie przewidują możliwości zwolnienia przedsiębiorców z 7

8 wynikającego z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o cenach, obowiązku uwidaczniania cen towarów na wywieszkach, o których mowa w 3 rozporządzenia Ministra Finansów, nawet przy ścisłej realizacji obowiązku bezpośredniego oznaczania ceną tych towarów, wynikającego z art. 12 ust. 1 ww. ustawy i uszczegółowionego w 9 przywoływanego rozporządzenia. Jedyne wyjątki w tym zakresie są wymienione enumeratywnie w 3a ww. rozporządzenia. Ministerstwo Finansów stoi ponadto na stanowisku, iż 3 wskazanego rozporządzenia dotyczy, co do zasady, towarów bezpośrednio dostępnych dla kupujących, w szczególności umieszczonych na półkach, stołach i podestach ekspozycyjnych. Brak uwidocznienia cen na wywieszkach, narusza, w opinii Ministra Finansów, art. 12 ust. 2 ustawy o cenach oraz 3 i 3a ww. aktu wykonawczego. Biorąc powyższe pod uwagę Prezes UOKiK uznaje za niezasadne, przedstawione przez stronę postępowania argumenty i stwierdza, iż Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy wydał decyzję zgodną z obowiązującym stanem prawnym. Wydając decyzję organ pierwszej instancji prawidłowo wziął pod uwagę, ochronę interesów konsumentów, którzy mają prawo do prostej i niebudzącej wątpliwości informacji o cenach i ich wysokości. Mimo, że w kontrolowanej placówce nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymogu bezpośredniego oznaczania towarów ceną, ponieważ każdy produkt posiadał informację o cenie, to zgodnie z obowiązującymi przepisami należało w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub ich bliskości umieścić wywieszki cenowe. Wydając decyzję Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przyjął, że przepisy te mają charakter obligatoryjny, i co do zasady, nie mogą być stosowane zamiennie tzn. realizacja obowiązku oznaczania ceną towarów nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku uwidaczniania cen przy tych towarach. Zgodnie z art pkt 1 K.p.a, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje zaskarżoną decyzję w mocy. Należy przy tym podkreślić, że utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji jest konsekwencją dokonania przez organ drugiej instancji oceny, że decyzja organu pierwszej instancji była prawidłowa i co do istoty sprawy identyczna, jak decyzja podjęta przez organ pierwszej instancji. 8

9 Po dokonaniu analizy całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, zarówno pod kątem oceny legalności, jak i celowości wydanego rozstrzygnięcia, Prezes UOKiK uznał, że decyzja nr NR-4/2012, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, na mocy której zarządzono wobec przedsiębiorcy Marka Wojcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Wojciński Sklep Ogólnoprzemysłowy Marek Wojciński ul. Król. Jadwigi 33 w Inowrocławiu niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości została wydana zgodnie z prawem. W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji. Niniejsza decyzja jest ostateczna w trybie postępowania administracyjnego. Pouczenie: Zgodnie z art. 52 1, 53 1 oraz 54 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak Wiceprezes Otrzymują: 1. Marek Wojciński Sklep Ogólnoprzemysłowy Marek Wojciński ul. Król. Jadwigi 33 ul. Wachowiaka 8/ Inowrocław 2. a/a Do wiadomości: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ul. Jagiellońska Bydgoszcz 9

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/116/2013

DECYZJA DNR-2/116/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-287(18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust.

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ Warszawa, maj 2010 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Rafał Szczęsny * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych

Rafał Szczęsny * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych 57 * Wybrane problemy prawne doręczania tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem operatorów pocztowych Spis treści I. Uwagi ogólne II. Swoboda wykonywania działalności pocztowej a konkurencja na rynku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a:

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a: WYROK z dnia 22 stycznia 2013 r. Sygn. akt SK 18/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński

Bardziej szczegółowo