Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza"

Transkrypt

1 Krajowy Rejestr Nowotworów Instrukcja dla Lekarza

2

3 Spis treści 1.Opis systemu Wstęp Słownik pojęć Rozpoczęcie pracy z systemem Rejestracja użytkownika zewnętrznego - lekarza w systemie Logowanie do systemu Nawigacja w systemie Skróty klawiaturowe Moje konto Moje dane Lista kart Zarządzanie danymi na liście Akcje dostępne dla kart nowotworów Obieg karty w systemie Wnioski Lista wniosków Tworzenie wniosku Podgląd wniosku

4 OPIS SYSTEMU 1. Opis systemu System KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW powstał w ramach projektu Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce realizowanego przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. System składa się z trzech części: Systemu rejestracji nowotworów - baza danych KRN, Platformy naukowej KRN, Systemu analiz i raportów. System rejestracji nowotworów - baza danych KRN służy do wspierania realizacji zadań, do których zobowiązany jest Krajowy Rejestr Nowotworów. System gromadzi dane o każdym nowym przypadku nowotworu, odnotowanym na obszarze objętym rejestrem, oraz informacje na temat kontynuacji leczenia przypadków odnotowanych wcześniej. Głównymi źródłami informacji o chorobach nowotworowych jest dokumentacja medyczna ze szpitali, pracowni diagnostycznych, laboratoriów i przychodni lekarskich, a także akty zgonu. Rejestr nowotworów, w celu zapewnienia kompletności danych, powinien obejmować swym zakresem również kliniki prywatne, lekarzy rodzinnych, hospicja, systemy ubezpieczeń społecznych oraz programy masowych badań diagnostycznych. Dane do rejestru mogą być zgłaszane zarówno przez wymienione instytucje jak i poszczególnych lekarzy. Platforma naukowa wspiera szerzenie wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce. Realizuje ona szeroki zakres zadań obejmujących: Publikację analiz epidemiologicznych, Publikację badań naukowych, Szeroko rozumianą edukację zdrowotną, Upowszechnianie wiedzy o chorobach nowotworowych. System analiz i raportów realizuje funkcje związane z przetwarzaniem i agregowaniem danych, przeprowadzanie analiz, tworzenie i generowanie raportów i statystyk opartych na zgromadzonych danych w systemie KRN. 4

5 WSTĘP 2. Wstęp Aplikacja przeznaczona dla lekarzy umożliwia wprowadzanie elektronicznych kart pacjentów. Lekarze mają wgląd do kart, które sami wprowadzili do systemu lub które zostały wprowadzone przez jednego z ich asystentów. System KRN dla lekarza udostępnia następujące funkcje: wprowadzenie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, wysyłanie Wniosków. Pełna wersja udostępnia dodatkowo: planowanie Zadań, rozpatrywanie spraw do wyjaśnienia, generowanie raportów. Pełna wersja systemu przewiduje różne sposoby zasilania danymi o Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego: wprowadzanie danych przez pracownika WRN, wprowadzanie danych przez lekarza lub sekretarkę w aplikacji WWW, przekazywanie danych za pomocą komunikatu XML bezpośrednio z systemu szpitalnego, wprowadzanie danych za pomocą formularza epuap. Obsługiwane przez system sposoby przekazywania KZNZ przedstawia poniższy schemat. 5

6 SŁOWNIK POJĘĆ 3. Słownik pojęć KRN- Krajowy Rejestr Nowotworów. WRN Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ) karta wprowadzana do systemu KRN. Karta znajdująca się w statusie Szkic. Karta wynikowa karta podsumowująca wprowadzone do systemu, zaakceptowane karty danego epizodu. System KRN jest to zbiór funkcji umożliwiających wprowadzanie i przetwarzanie danych z Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Status stan karty w jakim obecnie się ona znajduje. Dostępne są statusy: szkic, zaakceptowany, wysłany do KRN, analizowany, do korekty, skorygowany, anulowany. Formularz ekran systemu umożliwiający wprowadzanie danych. Pacjent obiekt, do którego podpięte są epizody i karty nowotworowe. Tworzony po zaakceptowaniu stworzonej karty. Epizod określony nowotwór pacjenta i wszelkie informacje o nim. W uproszczeniu można go utożsamiać z kodem ICD10. Jeden epizod może być przypisany do wielu kart pacjenta. Kilka kart może opisywać ten sam epizod. Walidator funkcja systemu umożliwiająca automatyczne sprawdzanie poprawności wprowadzanych KZNZ na podstawie zdefiniowanych wcześniej warunków. Walidacja określenie, opisujące działanie systemu sprawdzające poprawność wprowadzonych danych. Walidacja jest stosowana na przykład do określenia reguł dotyczących numeru PWZ. Jeśli numer nie spełnia tych reguł system informuje użytkownika o błędzie. 6

7 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM 4. Rozpoczęcie pracy z systemem W celu uzyskania dostępu do serwisu KRN, należy wejść na stronę internetową systemu: https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml Po wejściu na stronę uzyskujemy główny ekran dostępu do systemu (Rysunek 1). Rysunek 1. Okno logowania Aby zalogować się do systemu każdy użytkownik musi posiadać unikalny identyfikator (Login) oraz hasło. Uzyskanie dostępu (Login i Hasło) dla lekarzy i sekretarek opisane jest w rozdziale

8 Rozpoczęcie pracy z systemem 4.1. Rejestracja użytkownika zewnętrznego - lekarza w systemie W celu uzyskania dostępu do systemu należy złożyć wniosek o utworzenie konta wybierając przycisk. System wyświetli formularz tworzenia wniosku (Rysunek 2). Rysunek 2: Wniosek o założenie konta użytkownika Część pierwsza wniosku Informacje podstawowe to pole z miejscem na wpisanie tytułu wniosku. Tytuł wniosku jest wymagany. Drugą część stanowią Dane osobowe użytkownika, w których należy podać: imię, (pole wymagane do wysłania wniosku) nazwisko, (pole wymagane do wysłania wniosku) PESEL, (pole wymagane do wysłania wniosku) numer telefonu, 8

9 Rozpoczęcie pracy z systemem numer PWZ, adres . (pole wymagane do wysłania wniosku) Trzecia część to Dane jednostki organizacyjnej, pod którą użytkownik podlega. Należy w niej wpisać dane takie jak: nazwa jednostki, nr wpisu do RPL, REGON, kod TERYT, adres, numer telefonu, adres , strona www, numer NIP, forma organizacyjno-prawna. Żadne z powyższych pól nie jest wymagane do wysłania wniosku. Ostanią częścią formularza jest Obrazek zabezpieczający, który jest ochroną systemu przed nadużyciami. Po uzupełnieniu formularza wysyłkę do adresata zatwierdzamy przyciskiem lub rezygnujemy z wysyłania wniosku przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź system wyświetli informacje o wysłaniu wniosku. Przycisk Anuluj spowoduje powrót do strony logowania do systemu. 9

10 Rozpoczęcie pracy z systemem Po założeniu konta w systemie użytkownik (na wskazany we wniosku adres ) dostanie niezbędne informacje umożliwiające autoryzację użytkownika. Wygenerowane hasło będzie miało charakter jednorazowy i przy pierwszym logowaniu zostanie wymuszona jego zmiana Logowanie do systemu Każdy użytkownik w celu zalogowania się do systemu musi posiadać unikalny identyfikator (Login) oraz hasło. Należy pamiętać, że ten zestaw jest własnością użytkownika i nie należy go udostępniać innym osobom oraz przechowywać w miejscu łatwo dostępnym. W systemie gromadzone i przetwarzane są dane osobowe oraz dane o stanie zdrowia, dlatego aspekt ochrony loginu i hasła jest tak istotny. W celu zalogowania się do systemu wpisujemy w odpowiednie pola Login i Hasło, a następnie wciskamy przycisk. Jeśli login oraz hasło są poprawne, użytkownik zostanie zalogowany do systemu. System dbając o bezpieczeństwo danych wylogowuje użytkownika z systemu po 8 godzinach jego nieaktywności Nawigacja w systemie Po zalogowaniu do systemu użytkownik zostaje przekierowany na listę kart. Lista zawiera karty wprowadzone przez lekarza bądź jego asystentów. Aby przejść do innego modułu należy skorzystać z menu systemu (Rysunek 3), które znajduje się po lewej stronie. Rysunek 3. Menu systemu Menu główne systemu zapewnia Lekarzowi dostęp do funkcjonalności systemu opisanych w poniższej tabeli. Lista kart Wnioski Moduł Lista kart dla lekarza obejmuje karty nowotworowe przydzielone do danego WRN-u. Karty można przeglądać, dodawać nowe, edytować, akceptować i weryfikować oraz porównywać dwie dowolne karty lub porównywać obecny stan karty z jej historią. Moduł Wnioski obsługuje wnioski złożone przez użytkownika. 10

11 Rozpoczęcie pracy z systemem 4.4. Skróty klawiaturowe System jest oparty o przeglądarkę WWW, dlatego obwiązują w nim skróty, które są kompatybilne z tego typu interfejsem aplikacji. Podstawowe skróty klawiaturowe: TAB - przejście do następnego pola. SHIFT+TAB - powrót do poprzedniego pola. - rozwinięcie słownika w polu typu combo. Skrót Operacja Miejsce ctrl+shift+a Akceptacja karty Okno karty ctrl+shift+u Usunięcie karty o statusie szkic Okno karty ctrl+shift+z Wysyłka karty do KRN Okno karty ctrl+shift+s Zapis karty Okno karty ctrl+shift+s Zapis korekty Okno karty ctrl+shift+c Anulowanie karty Okno karty ctrl+shift+c Zatwierdzenie karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+e Edycja karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+n Przejście do następnej karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+b Powrót do edycji karty Okno karty ctrl+shift+c Zatwierdzenie karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+b Powrót do podglądu karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+q Zamknięcie okna karty Okno karty ctrl+shift+1 Przejście na zakładkę Dane pacjenta Okno karty ctrl+shift+2 Przejście na zakładkę Rozpoznanie Okno karty ctrl+shift+n Utworzenie nowej karty Lista kart ctrl+shift+e Edycja wybranej karty Lista kart ctrl+shift+p Podgląd wybranej karty Lista kart ctrl+shift+h Przejście do porównania karty z historią Lista kart ctrl+shift+k Przejście do porównania zaznaczonych kart Lista kart ctrl+shift+s Zapis karty CRF Okno karty CRF ctrl+shift+q Zamknięcie karty CRF Okno karty CRF ctrl+shift+3 Przejście na zakładkę CRF Okno karty CRF Dodatkowo poszczególne klawisze w systemie posiadają przypisane skróty. Po zaznaczeniu myszką danego przycisku wyświetli się menu kontekstowe podpowiadające skrót klawiaturowy, który uruchamia funkcję dostępną po naciśnięciu klawisza. 11

12 MOJE KONTO 5. Moje konto 5.1. Moje dane Użytkownik systemu ma możliwość podglądu swoich danych znajdujących się w systemie KRN. W celu uzyskania dostępu do modułu Dane użytkownika należy kliknąć w login użytkownika lub w przycisk, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Widok formularza danych użytkownika przedstawiony jest poniżej. Użytkownik może samodzielnie edytować jedynie adres , pozostała część danych może zostać zmieniona jedynie na wniosek, złożony poprzez moduł Wnioski opisany w rozdziale Zmiana hasła W module Dane użytkownika możliwe jest również dokonanie zmiany hasła. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk Zmień hasło. Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno, w którym należy podać stare hasło, a następnie dwukrotnie wprowadzić nowe hasło dostępu do systemu. Przy zmianie hasła należy pamiętać o tym, że hasło powinno posiadać co najmniej osiem znaków, w tym wielkie i małe litery oraz znaki specjalne (np.!,?, &, %, itd.). Hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż 1 raz na 30 dni. Ten wymóg służy do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych w systemie. Zapisania nowego hasła w systemie użytkownik dokonuje klikając przycisk. Przed zapisaniem nowych ustawień użytkownik ma możliwość rezygnacji z wprowadzania nowego hasła za pomocą przycisku. 12

13 Moje konto Dodawanie Asystenta Lekarz może wyznaczyć osoby, które będą miały możliwość dodawania do systemu kart w jego imieniu. Osoba taka nazwana jest w systemie Asystentem i jej uprawnienia zezwalają jedynie na dodawanie kart w trybie szkicu oraz ich edycję i podgląd, a także wysyłanie wniosków. Aby zalogować się do systemu asystent musi złożyć wniosek do administratora o utworzenie mu konta. Robi to wypełniając wniosek o założenie użytkownika, bez wypełnienia pola Numer PWZ, gdyż jeden asystent może wprowadzać dane dla kilku lekarzy. Składanie wniosku o założenie konta jest opisane szczegółowo w rozdziale 4.1. Proces dodawania asystenta jest następujący: W module Moje dane dostępna jest druga zakładka Asystenci. Aby dodać nowego Asystenta należy wpisać jego numer PESEL. Po wpisaniu numeru PESEL wybieramy przycisk. Dodany asystent będzie widoczny na liście asystentów. Aby usunąć asystenta należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk. 13

14 LISTA KART 6. Lista kart Moduł Lista kart jest głównym modułem systemu KRN. W tym miejscu gromadzone są dane z Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. System pozwala na wprowadzenie, edycję, prezentację, zmianę statusów oraz wystawianie korekt do błędnie wprowadzonych kart. Aby rozpocząć pracę z modułem należy wybrać z menu głównego opcję Lista kart. W wyniku procesu akceptacji karty powstaje tak zwana karta wynikowa, stanowiąca obraz epizodu nowotworowego pacjenta w systemie. Po wprowadzeniu kolejnych kart danego epizodu do systemu, karta wynikowa zostaje zmieniana w wyniku dodania nowych danych epizodu. Na epizod może składać się wiele kart zgłoszenia. Każda z tych kart jest również przechowywana w systemie, co umożliwia analizę procesu diagnozowania i leczenia pacjenta. Ekran widoku Listy kart przedstawia Rysunek 4. Rysunek 4. Lista kart Na liście przedstawiającej karty znajdują się następujące kolumny: Pole Status Numer karty Nazwisko Imię PESEL Data urodzenia Miejscowość Data rozpoznania Opis Status karty (opis statusów został przedstawiony w rozdziale 6.3.). Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Numer karty, nadawany przez system. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Nazwisko pacjenta, którego karta dotyczy. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Imię pacjenta, którego karta dotyczy. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. PESEL pacjenta, którego dotyczy karta. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Data urodzenia pacjenta. Miejsce zamieszkania pacjenta - miejscowość. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Data rozpoznania nowotworu. 14

15 Pole ICD-10 Kod histopatolog. Data wypełnienia Data wprowadzenia Kod TERYT Opis Kod rozpoznania. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Kod histopatologiczny rozpoznania. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Data dodania karty do systemu. Data wprowadzenia karty do systemu. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Kod terytorialny miejsca zamieszkania pacjenta. Województwo Miejsce zamieszkania pacjenta - województwo. Powiat Miejsce zamieszkania pacjenta - powiat. Gmina Miejsce zamieszkania pacjenta - gmina. Ulica Miejsce zamieszkania pacjenta - ulica. Numer domu Numer mieszkania Miejsce zamieszkania pacjenta - numer domu. Miejsce zamieszkania pacjenta - numer mieszkania Zarządzanie danymi na liście Listę kart można dostosować do potrzeb użytkownika. System daje możliwość ograniczenia wyświetlanej liczby zarówno rekordów, jak i kolumn Akcje dostępne dla listy Nad nagłówkami listy znajdują się akcje dostępne dla kart. Akcje wykonywane są po zaznaczeniu karty i wybraniu konkretnej akcji z menu. Widok akcji przedstawia Rysunek 3. Szczegółowy opis akcji znajduje się w rozdziałach: Tworzenie nowej karty Edycja karty Podgląd karty

16 Porównanie kart Porównanie karty z historią Rysunek 5. Lista kart Sortowanie danych Sortowanie danych według wybranej kolumny (np. daty wypełnienia) odbywa się po naciśnięciu na nazwę wybranej kolumny. Strzałki pokazują, czy sortowanie odbywa się rosnąco czy malejąco Filtrowanie danych Filtrowanie danych w systemie może odbywać się poprzez: 1. rozwijane listy dostępne w kolumnach: P Pacjent, E Epizod, W Walidacja, 2. pola wyboru w kolumnie Status, 3. pola tekstowe w pozostałych kolumnach, 16

17 4. filtrowanie zaawansowane zawierające: Dane karty, Dane pacjenta, Dane dotyczące obszaru zameldowania pacjenta. Filtrowanie za pomocą rozwijanych list odbywa się poprzez wybranie tylko jednej z dostępnych opcji z listy. Wybranie opcji automatycznie powoduje wyfiltrowanie grupy rekordów na liście kart. Filtrowanie za pomocą pola wyboru odbywa się poprzez zaznaczenie dowolnej liczby statusów z listy. Zaznaczenie statusu odbywa się poprzez kliknięcie w nazwę lub check box obok nazwy. Wybranie statusów powoduje automatyczne wyfiltrowanie rekordów na liście kart. Filtrowanie za pomocą pól tekstowych odbywa się poprzez wpisanie dokładnej wartości w pola pod nazwą kolumny i klikniecie przycisku po prawej stronie ekranu. Filtrowanie zaawansowane odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk w prawym górnym rogu na liście kart. Przycisk powoduje rozwinięcie listy z trzema opcjami wyboru (Rysunek 6): Dane karty z możliwością wpisania numeru karty Dane pacjenta z możliwością wpisania numeru PESEL, daty urodzenia, imienia i nazwiska Pacjenta Dane dotyczące obszaru zameldowania pacjenta z możliwością wpisania miejscowości, ulicy, nr domu/mieszkania, nr mieszkania Wyfiltrowanie karty z ustawieniami filtrowania zaawansowanego nastąpi poprzez naciśnięcie przycisku. 17

18 Rysunek 6. Filtrowanie zaawansowane W celu usunięcia nałożonych filtrów i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów należy usunąć filtry z paska aktywnych filtrów (Rysunek 7). Rysunek 7. Pasek aktywnych filtrów Usuwać możemy pojedyncze filtry klikając w symbol aktywne filtry wybierając opcję. przy wybranym filtrze, lub wszystkie Wyszukiwanie kart po kodzie ICD-10 Po przejściu na listę moich kart użytkownik ma możliwość znalezienie epizodów nowotworowych określonego kodu. Wyszukiwanie odbywa się po częściach kodu, to znaczy, że jeśli użytkownik wpisze C5, system znajdzie wszystkie kody zaczynające się od C5... takie jak C50, C50.0 itd. 18

19 Wyświetlanie pól Zakres danych wyświetlanych na liście kart można dostosować do indywidualnych wymagań. Włączanie i wyłączanie widoku dostępnych kolumn na liście znajduje się w rozwijanym menu pod przyciskiem. Kolumny, które mają się wyświetlać na liście, należy zaznaczyć klikając w ich nazwę. Zmiany zostaną zastosowane od razu po zaznaczeniu Wyświetlanie danych System udostępnia opcje ograniczenia liczby rekordów wyświetlanych na liście również bez żadnego określonego kryterium. Użytkownik może w yb ra ć, i l e reko rd ów ma s i ę aktu al n i e w yświ etl ać, ko rzysta j ąc z p rzyci s ku w prawym dolnym rogu. Kliknięcie w przycisk rozwinie listę, z której należy wybrać żądaną liczbę wyświetlanych rekordów Akcje dostępne dla kart nowotworów Moduł Lista kart umożliwia wykonanie wielu akcji, takich jak: Nowa karta, Edytuj, Podgląd, Porównanie kart, Porównaj z historią. Szczegółowy opis wszystkich akcji znajduje się w kolejnych punktach. 19

20 Tworzenie nowej karty Pracownik WRN-u ma możliwość wprowadzenia nowej karty do systemu. Poprzez zakładki Lista kart i Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość wybrać z paska akcji opcję. System wyświetli formularz nowej karty (Rysunek 8). Rysunek 8. Formularz tworzenia nowej karrty Formularz karty zawiera dwie sekcje: Dane pacjenta, Rozpoznanie. Przełączanie się między sekcjami następuje poprzez kliknięcie w wybraną nazwę sekcji. 20

21 POLE OPIS Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Nazwa jednostki, zgłaszającej pacjenta 1A. Telefon do jednostki Telefon do jednostki 2. Regon Regon jednostki Adres (miejscowość, ulica, nr lokalu) Adres jednostki Dane pacjenta Obcokrajowiec Zaznaczenie pola będzie oznaczać, że wprowadzany pacjent jest obcokrajowcem 3. PESEL Numer PESEL pacjenta 4. Data urodzenia Data urodzenia pacjenta. Pole zostaje wypełnione na podstawie numeru PESEL 5. Płeć Płeć pacjenta opcja zostaje wybrana z listy. Pole zostaje wypełnione na podstawie numeru PESEL 6. Kraj pochodzenia Dla obcokrajowców istnieje możliwość podania kraju pochodzenia pacjenta Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim Numer przypisany pacjentowi w rejestrze wojewódzkim 7. Nazwisko Nazwisko pacjenta 8. Imię Imię pacjenta PID Numer PID pacjenta Dane adresowe pacjenta Bezdomny Zaznaczenie pola będzie oznaczać, że wprowadzany pacjent jest bezdomny 9. Miejscowość Miejscowość, w której pacjent mieszka 10. Kod pocztowy Kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta 11. Ulica Ulica miejsca zamieszkania pacjenta 11A. Nr domu Nr domu/mieszkania miejsca zamieszkania pacjenta 12. Województwo Województwo, w którym pacjent mieszka 13. Powiat Powiat, w którym pacjent mieszka 14. Gmina Gmina, w której pacjent mieszka 15. Kod TERYT Kod terytorialny, miejsca zamieszkania pacjenta 16. Ukończona szkoła Ukończona przez pacjenta szkoła opcja zostaje wybrana z listy 17. DATA ROZPOZNANIA Data rozpoznania choroby 18. Data przyjęcia: Do ambulatorium Data przyjęcia do ambulatorium 19. Data przyjęcia: Do szpitala Data przyjęcia do szpitala 20. Data wypisu ze szpitala Data wypisu pacjenta ze szpitala 21

22 POLE OPIS 21. Data zgonu Data zgonu pacjenta 22. Miejsce zgonu Miejsce zgonu pacjenta opcja zostaje wybrana z listy 23. Przyczyna zgonu Przyczyna zgonu pacjenta opcja zostaje wybrana z listy 24A. Wyjściowa Przyczyna zgonu wyjściowa należy uzupełnić pole kodem ICD-10 24B. Wtórna Przyczyna zgonu wtórna należy uzupełnić pole kodem ICD-10 24C. Bezpośrednia Przyczyna zgonu bezpośrednia należy uzupełnić pole kodem ICD-10 Rozpoznanie kliniczne 25. Kod ICD-10 Kod ICD-10 nowotworu opcja zostaje wybrana z listy 25A. ICD-O-3 Kod ICD-O-3 opcja zostaje wybrana z listy Rozpoznanie histopatologiczne 26. Status badania Status badania opcja zostaje wybrana z listy 27. Kod histopatologiczny Kod histopatologiczny, wynikający z przeprowadzonego badania opcja zostaje wybrana z listy 27A. Kod histopatologiczny Kod histopatologiczny opcja zostaje wybrana z listy Stopień zróżnicowania Stopień zróżnicowania opcja zostaje wybrana z listy 28. Nowotwór Rodzaj nowotworu opcja zostaje wybrana z opcji: Pojedynczy, Mnogi, Przerzut 29. Miejsce przerzutu Miejsce przerzutu nowotworu należy uzupełnić pole kodem ICD Data wykrycia Data przerzutu 31. Strona ciała Określenie strony ciała, na której rozpoznano nowotwór opcja zostaje wybrana spośród opcji: Nie dotyczy, Lewa, Prawa, Obie strony 32. Kod zaawansowania TNM TIS Zaznaczenie opcji spowoduje określenie raka jako rak in situ T Klasyfikacja wielkości guza pierwotnego opcja zostaje wybrana z listy 22

23 POLE OPIS N Klasyfikacja przerzutów w węzłach chłonnych opcja zostaje wybrana z listy M Klasyfikacja przerzutów odległych opcja zostaje wybrana z listy Klasyfikacja Astlera-Collera Klasyfikacja zaawansowania raka jelita grubego Głębokość nacieku wg Clark Głębokość naciekania poszczególnych warstw skóry FIGO Klasyfikacja stopnia i rozwoju raka jajnika Ann Arbor Stopień klinicznego zaawansowania ziarnicy złośliwej 33A. Suma Gleasona Suma Gleasona, wyliczana na podstawie podanych danych 34. Stopień Stopień nowotworu opcja zostaje wybrana z listy 35. Stadium zaawansowania Stadium zaawansowania nowotworu opcja zostaje wybrana z listy 36. Inne podstawy rozpoznania Zaznaczenie pól, będących podstawami rozpoznania nowotworu tura Tura leczenia Leczenie Wybrana metoda leczenia opcja zostaje wybrana z listy 37. Leczenie skojarzone Wybór opcji zastosowanego leczenia skojarzonego Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia leczenia 38. Leczenie nieskojarzone Wybór typów leczenia nieskojarzonego wraz z datami 39. Dla raka piersi (C50) Typ stosowanego leczenia w przypadku raka piersi 40. Rodzaj leczenia Stosowany rodzaj leczenia dla nowotworu sutka opcja zostaje wybrana z listy Komentarz Komentarz lekarza, dotyczący wprowadzanej karty 41. Data wypełnienia Data wypełnienia karty 42. Nr PWZ Numer PWZ lekarza zgłaszającego pacjenta Dane pacjenta podzielone są na kilka części. Pierwszą częścią są Dane jednostki. W przypadku, gdy pacjent nie jest Polakiem należy zaznaczyć pole. 23

24 Wtedy pole Kraj pochodzenia zostanie odblokowane i użytkownik będzie miał możliwość wyboru narodowości pacjenta. Ostatnią częścią sekcji Dane pacjenta są Dane adresowe pacjenta. Należy uzupełnić formularz dostępnymi informacjami. Pole Kod TERYT uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu pól Województwo, Powiat oraz Gmina. Pierwsze dwie cyfry kodu terytorialnego są symbolami województwa, kolejne dwie symbolem powiatu, ostatnie trzy to symbole gminy lub części gminy. W przypadku, gdy pacjent jest bezdomny, należy zaznaczyć opcję. Spowoduje to wyszarzenie pól dotyczących adresu zamieszkania pacjenta. Sekcja Rozpoznanie również składa się z kilku części. W części Rozpoznanie kliniczne użytkownik uzupełnia pole Kod ICD-10. Wstawienie wartości w tym polu spowoduje automatyczne uzupełnienie pola ICD-O-3 Kod topograficzny wartością domyślną dla danego kodu. W części Rozpoznanie histopatologiczne wybranie wartości wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór) spowoduje odblokowanie pola Kod histopatologiczny, którego uzupełnienie automatycznie uzupełni wartość w polu ICD-O-3 Kod histopatologiczny. Wartości możliwe do wyboru w polu Stopień zróżnicowania zależą od dokonanego wyboru w polu ICD-O-3 Kod histopatologiczny. Dla kodów można wybrać z pola następujące wartości: z komórek T, z komórek B, z prekursorowych B, z prekursorów komórek B, Null cell, z komóre nie T - nie B z komórek NK (natural killer) typ komórkowy nieokreślony, niestwierdzony lub nie ma zastosowania Dla pozostałych kodów pole udostępni opcje: Wysoko zróżnicowany. Zróżnicowany, NOS, Średnio zróżnicowany. Średnio dobrze zróżnicowany. Pośrednie zróżnicowanie, Nisko zróżnicowany, Niezróźnicowany. Anaplastyczny, Stopień lub zróżnicowanie nieokreślone, niestwierdzone lub nie ma zastosowania. Pole Nowotwór określa, czy występujący nowotwór jest pierwotny czy przerzutowy. Zaznaczenie opcji spowoduje odblokowanie pól Miejsce przerzutu oraz Data wykrycia, w których należy wpisać informacje dotyczące występujących przerzutów. 24

25 Kolejne pola to pola klasyfikacji stadium zaawansowania nowotworu. W zależności od wyboru kodu ICD-10 system wyświetla inne pola dodatkowej klasyfikacji. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie kodów, dla których pojawiają się dodatkowe pola. Kod ICD-10 Klasyfikacja C18-21 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Klasyfikacja Astlera-Collera. C43 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Głębokość nacieku wg Clark. C51-58 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja FIGO. C61 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Suma Gleasona. Suma Gleasona składa się z dwóch pól, będących stopniami skali Gleasona dla dwóch dominujących pod względem objętości typów komórek nowotworowych. Wystarczy wpisać wartości skal w pola, żeby system automatycznie wyliczył sumę Gleasona. C81-85, C96 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Ann Arbour. Pola Stopień i Stadium zaawansowania są ze sobą ściśle powiązane. Prezentowane przez system wartości do wyboru w polu Stadium zaawansowania są ograniczone poprzez wybór stopnia zaawansowania. Dodatkowo przy wyborze w polu Kod ICD-10 wartości C50 na formularzu pojawią się kolejne dwa pola Dla raka piersi (C50), określające typ leczenia oraz Rodzaj leczenia. W polu Dla raka piersi użytkownik może wybrać opcję leczenie oszczędzające lub mastektomia, natomiast w polu Rodzaj leczenia opcje: radykalne (przeciwnowotworowe), paliatywne, objawowe, skierowanie na leczenie, brak zgody na leczenie. 25

26 W tej sekcji dostępne są również: Inne podstawy rozpoznania, z pola można wybrać więcej niż jedną opcję Typ leczenia, Rodzaj leczenia, Data wypełnienia (data wpisana na karcie pacjenta), Numer PWZ, (numer uzupełniany jest automatycznie na podstawie danych podanych przez lekarza) 26

27 Komentarz. System udostępnia opcje zapisania karty, jako szkic oraz przeniesienie jej do części zweryfikowanej systemu, czyli zaakceptowanie karty. Akceptacji należy dokonywać w przypadku, gdy dane wprowadzone na karcie są na pewno poprawne. Zapis pozwala wrócić do karty w innym terminie, na przykład po uzupełnieniu niepewnych danych. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko utracenia zawartości wprowadzonej karty. Karta, która została zapisana posiada status Szkic (opisany w rozdziale ). Akceptacja karty następuje za pomocą przycisku. Status Zaakceptowany opisany jest w rozdziale W momencie wciśnięcia przycisku zamykającego wprowadzaną kartę, system wyświetla okno ostrzeżenia, w którym, aby zapisać dane, należy wybrać opcję i po powrocie do formularza zapisać zmiany. System podczas wprowadzania, zapisu oraz edycji danych karty sprawdza ich poprawność. W momencie wykrycia przez system nieprawidłowości wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Pola obowiązkowe przy zapisie karty to: rozpoznanie i data rozpoznania. Obowiązek uzupełnienia innych pól zdefiniowany jest przez walidatory. Ustawienia walidatorów są dostępne z poziomu Administratora KRN. Komunikat o błędzie wyświetlany jest w kolorze czerwonym. Wystąpienie tego komunikatu uniemożliwia akceptację karty. Komunikat ostrzeżenia wyświetlany jest w kolorze żółtym. Wystąpienie tego komunikatu pozwala na akceptację karty Edycja karty W zakładce Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość edycji kart o statusie (szczegółowo statusy opisane są w rozdziale ). Należy wybrać z paska akcji opcję, a następnie zmienić dane w wyświetlonym formularzu (formularz został szczegółowo omówiony w rozdziale 6.2.1). Uwaga! Należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian. 27

28 Podgląd karty W zakładkach Lista kart i Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów wybranej z listy karty. Po zaznaczeniu karty należy wybrać z paska akcji opcję. System wyświetli okno ze szczegółowymi danymi karty (Rysunek 9). Rysunek 9. Podgląd karty Użytkownik ma możliwość podejrzenia zarówno danych pacjenta, jak i zakładki rozpoznanie. 28

29 Porównanie kart W zakładkach Lista kart i Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość porównania ze sobą dwóch dowolnych kart. Aby uruchomić porównanie kart należy zaznaczyć dwie wybrane karty przytrzymując klawisz CTRL. W razie pomyłki kartę można odznaczyć również przytrzymując CTRL. Po zaznaczeniu wybranych kart wybieramy z dostępnych akcji nad listą przycisk. System wyświetli zestawienie kart (Rysunek 10). Rysunek 10. Porównanie kart 29

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo