EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy Sącz,

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA I. Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: filologia 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku (zaznaczyć specjalności nauczycielskie): 1) język angielski z językiem rosyjskim (JAzJR-s) studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 2) język angielski (JA-s) - studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 3) język niemiecki (JN-s) - studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 4) język rosyjski (JR-s) - studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 5) język angielski (JAT) translatoryka studia stacjonarne 6) język niemiecki (JNT) - translatoryka studia stacjonarne 7) język rosyjski (JRT) - translatoryka studia stacjonarne 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 5. Forma studiów: stacjonarne 6. Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze/obszarach kształcenia z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów: obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. 7. Wskazanie dokumentów prawnych, na podstawie których opracowano zakładane efekty kształcenia dla kierunku, analiza zgodności zakładanych efektów kierunkowych z deskryptorami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych: Zakładane efekty kształcenia dla kierunku filologia są zgodne z deskryptorami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Załącznik nr 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 253 poz. 1520) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie 2

3 standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131); Pozostałe akty prawne stanowiące podstawę opracowania efektów kształcenia dla kierunku: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 445); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1445); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1187); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1232); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17); - Uchwała Nr 56/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji planów studiów i programów kształcenia. 3

4 II. Ogólne cele kształcenia dla kierunku: Wykształcenie umiejętności językowych studiowanego języka do poziomu min. C1 znajomości według ESOK Rady Europy; Wykształcenie umiejętności językowych drugiego języka do poziomu B2 znajomości według ESOK Rady Europy; Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego; Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze studiowanego języka; Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego; Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych; Wykształcenie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego; Wykształcenie podstawowych umiejętności pozwalających rozwiązywać problemy zawodowe zgodnie z wybraną specjalnością; Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich w zakresie wybranego języka; Opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej do realizacji wybranej specjalności; Opanowanie podstawowych umiejętności koniecznych do realizacji wybranej specjalności; Opanowanie elementarnych kompetencji społecznych niezbędnych do realizacji wybranej specjalności; Przygotowanie do pojęcia studiów II stopnia. 4

5 III. Zakładane, szczegółowe efekty kształcenia dla kierunku 1. Objaśnienia oznaczeń wykorzystanych przy określaniu efektów obszarowych i zakładanych efektów kierunkowych, z uwzględnieniem ustalonych w uczelni identyfikatorów (kodów) dla kierunków: F_W.. zakładane efekty wynikające z wymagań kierunkowych w zakresie wiedzy, F_U.. umiejętności, F_K.. efekty kształcenia wynikające z wymagań kierunkowych w zakresie efekty kształcenia wynikające z wymagań kierunkowych w zakresie kompetencji społecznych, N_ efekty kształcenia wynikające ze standardów kształcenia nauczycieli, HIA - studia I stopnia o profilu akademickim w obszarze nauk humanistycznych, kod zgodny z rozporządzeniem MniSW w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, 01, 02, 03 numer efektu kształcenia 2. Zestawienie tabelaryczne zakładanych, kierunkowych efektów kształcenia: Symbol kierunkowego efektu kształcenia W kategorii wiedzy Opis efektu kształcenia Odniesienie do symbolu obszarowego efektu kształcenia F_W01 F_W02 F_W03 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim oraz elementarną terminologię odnoszącą się do wybranej specjalności zna podstawową terminologię filologiczną w języku obcym oraz elementarną terminologię odnoszącą się do wybranej specjalności H1A_W01 H1A_W02 5

6 F_W04 F_W05 F_W06 F_W07 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię w zakresie subdyscyplin filologicznych danego obszaru językowego, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, w tym, w wybranej specjalności zawodowej ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii w obrębie subdyscyplin neofilologicznych: 1. Literaturoznawstwo 2. Językoznawstwo - ogólne 3. Kulturoznawstwo zna podstawową problematykę metodologii nauk humanistycznych, rozumie różnorodność i kontrowersje związane z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego; rozumie, że istnieje wiele szkół w takich dziedzinach jak np. literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo oraz w dziedzinach odnoszących się do wybranej specjalności; zna wybrane kryteria oceny ich wartości ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie języka, literatury, kultury i historii danego obszaru językowego, rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin neofilologicznych. Ma podstawową wiedzę z zakresu: 1. Literaturoznawstwa i Literatury danego obszaru językowego 2. Językoznawstwa danego obszaru językowego 3. Kultury studiowanego obszaru językowego 4. Historii studiowanego obszaru językowego H1A_W03 H1A_W03 H1A_W07 H1A_W04 F_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych subdyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią powszechną, historią sztuki oraz innymi dziedzinami, także z zakresu nauk społecznych H1A_W05 H1A_W03 6

7 F_W09 F_W10 ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się obszarach języka, kultury i literatury, oraz ich historycznego rozwoju ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i subdyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia w kontekście studiowanego obszaru językowego, zna nowe zjawiska w wybranym języku obcym, w literaturze i kulturze oraz językoznawstwie danego obszaru językowego oraz w zakresie studiowanej specjalności zawodowej H1A_W05 H1A_W06 F_W11 zna i rozumie główne nurty badań nad studiowanym językiem obcym w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego F_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do studiowanego języka i w porównawczym odniesieniu do języka polskiego. H1A_W06 H1A_W09 H1A_W06 H1A_W09 F_W13 F_W14 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa danego obszaru językowego zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa studiowanego obszaru językowego H1A_W07 F_W15 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz etyki zawodowej H1A_W08 7

8 F_W16 F_W17 F_W18 F_W19 F_W20 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wymowa) rozumie potrzebę precyzyjnego, poprawnego, merytorycznego i logicznego językowo wyrażania własnych oraz cudzych myśli i poglądów zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury związanych z propagowaniem języka i kultury danego obszaru językowego orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury studiowanego obszaru językowego H1A_W09 H1A_W10 W kategorii umiejętności F_U01 F_U02 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością studiowanego języka obcego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ESOKJ (poziom C1) posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego H1A_U10 H1A_U10 F_U03 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia z uwzględnieniem studiowanego języka oraz wybranej specjalności, wie jak należy pozyskiwać informacje, pomagające wzbogacić zasób leksykalny studiowanego języka H1A_U01 F_U04 stosuje różne rejestry języka w mowie i w piśmie, w tym rejestr języka akademickiego H1A_U10 H1A_U08 H1A_U09 8

9 F_U05 F_U06 F_U07 F_U08 potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia oraz wybranej specjalności potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia oraz wybranej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie studiowanego języka, a także literatury, historii i kultury danego obszaru językowego oraz wybranej specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U08 H1A_U09 H1A_U02 H1A_U03 F_U09 potrafi formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz wybranej specjalności, a także dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów, potrafi też dokonać prezentacji danych zagadnień F_U10 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach kierunku Filologia w obrębie obszaru nauk humanistycznych H1A_U02 H1A_U04 H1A_U04 F_U11 F_U12 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi, potrafi zastosować nabytą wiedzę w sytuacjach zawodowych potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwe dla studiów z zakresu Filologii w kontekście danego obszaru językowego (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych H1A_U05 9

10 metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym F_U13 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze, a także teksty odnoszące się do wybranej specjalności F_U14 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski H1A_U06 F_U15 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych i merytorycznych F_U16 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach Filologii (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo, zagadnień odnoszących się do wybranej specjalności), a komunikację przeprowadza w studiowanym języku obcym oraz języku polskim H1A_U07 F_U17 F_U18 F_U19 F_U20 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. skąpe, msn) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania posiada umiejętność przygotowania w języku polskim oraz w studiowanym języku obcym typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, związanych z różnymi dziedzinami życia i kultury; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku filologia oraz wybranej specjalności potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, H1A_U08 10

11 F_U21 F_U22 praca licencjacka w studiowanym języku i posługiwać się przy tym źródłami pomocniczymi potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w studiowanym języku na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w studiowanym języku z zastosowaniem technik audiowizualnych H1A_U09 W kategorii kompetencji społecznych F_K01 F_K02 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji H1A_K01 F_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka danego obszaru językowego F_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K02 F_K05 F_K06 F_K07 F_K08 potrafi organizować działanie innych jak i samemu organizować wydarzenia kulturalne. potrafi zaplanować działania i określić priorytety mające na celu uzyskanie realizacji stawianych przez siebie lub innych zadań rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka danego obszaru językowego a postrzeganiem siebie jako osoby przez świat zewnętrzny rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym, rozumie konieczność etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami H1A_K03 H1A_K04 11

12 F_K09 ma świadomość znaczenia studiowanego języka, jego literatury, kultury i historii w kulturze europejskiej i światowej H1A_K05 F_K10 korzysta z wytworów danego obszaru językowego, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim, uczestniczy w życiu kulturalnym H1A_K06 Absolwent, który wypełnił warunki potrzebne do zdobycia uprawnień nauczycielskich, osiąga efekty kształcenia wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent, który wybrał specjalność nauczycielską dodatkowo osiąga następujące efekty kształcenia: Symbol kierunkowe go efektu kształcenia Opis efektu kształcenia Odniesienie do symbolu obszarowego efektu kształcenia FN1A_W01 Wiedza ma podstawową wiedzę na temat struktury języka wybranej specjalności oraz kultury i literatury danego obszaru językowego zorientowaną na pracę z dziećmi w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i przedszkola) NH1A_W01 FN1A_W02 zna elementarną terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, ma wiedzę na temat zagadnień odnoszących się do tych dziedzin i wie jak ją wykorzystać w nauczaniu w szkołach podstawowych i przedszkolach (nauczanie języka obcego wybranej specjalności nauczycielskiej) NH1A_W02 FN1A_W03 ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności NH1A_W03 12

13 FN1A_W04 zna elementarną terminologię nauk pedagogicznych i z zakresu dydaktyki NH1A_W03 FN1A_W05 FNA_W06 FNA_W07 FNA_W08 FNA_W09 FNA_W10 FNA_W11 FNA_W12 FNA_W13 ma podstawową wiedzę na temat powiązań pedagogiki, psychologii i dydaktyki z humanistycznymi wartościami oraz wie, iż szkoła jest instytucją wspomagającą rozwój jednostki i społeczeństwa ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie subdyscyplin pedagogicznych zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji procesu uczenia się i nauczania, posiada podstawową wiedzę o prawnych aspektach funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli ma podstawową wiedzę o metodach nauczania studiowanego języka (języków), procedurach i dobrych praktykach stosowanych w szkołach podstawowych i przedszkolach zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, wie jak należy je stosować i przestrzegać w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych i przedszkolach ma świadomość kompleksowej natury języka oraz wie jak nauczać go na odpowiednim etapie edukacyjnym posiada podstawową wiedzę na temat patologii narządu mowy ma podstawową wiedzę na temat zależności między instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi (szkoła podstawowa i przedszkole) ma podstawową wiedzę na temat zasad bhp obowiązujących w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa i przedszkole) NH1A_W04 NH1A_W05 NH1A_W06 NH1A_W07 NH1A_W08 NH1A_W09 NH1A_W09 NH1A_W10 NH1A_W10 13

14 FN1A_U1 Umiejętności potrafi wykorzystywać, analizować, oceniać i użytkować informację pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych nauczyciela oraz wie jak selekcjonować informacje dotyczące swojego zawodu NH1A_U01 FN1A_U2 posiada podstawową wiedzę metodyczną pozwalającą mu samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego NH1A_U02 FN1A_U3 FN1A_U4 FN1A_U5 FN1A_U6 FN1A_U7 FN1A_U8 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego posiada wiedzę, pozwalającą na planowanie i realizację zadań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i przedszkolach posiada umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia potrafi dokonać samooceny własnej działalności pedagogicznej, umie uargumentować zasadność metod swojej pracy potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania (metodyka nauczania języka, pedagogika, psychologia, prawo oświatowe) posiada umiejętność przygotowania w języku polskim oraz w studiowanym języku obcym typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, testów językowych oraz związanych z różnymi dziedzinami życia i kultury danego obszaru językowego; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z nauczaniem języka obcego NH1A_U03 NH1A_U04 NH1A_U05 NH1A_U06 NH1A_U07 NH1A_U08 14

15 FN1A_U9 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w procesie nauczania prezentacje ustne w studiowanym języku na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych, także przy zastosowaniu środków audiowizualnych NH1A_U09 FN1A_U10 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością studiowanego języka obcego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ESOKJ (poziom C1) NH1A_U10 FNA_K01 FN1A_K02 FN1A_K03 W kategorii kompetencji społecznych rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, zasad bhp, etyki zawodu oraz prawa oświatowego potrafi współdziałać i pracować z grupą uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, także z uczniami dysfunkcyjnymi charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności NH1A_K01 NH1A_K02 FN1A_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania pedagogicznego FN1A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego NH1A_K03 NH1A_K04 FN1A_K06 FN1A_K07 ma świadomość znaczenia języka obcego głównego wybranej specjalności i związanej z nim literatury i kultury w kulturze europejskiej i światowej uczestniczy w życiu szkoły i aktywizuje ucznia do takiego uczestnictwa NH1A_K05 NH1A_K06 3. Informacja o wykorzystaniu wzorców międzynarodowych przy tworzeniu efektów kształcenia (deskryptory ERK, KRK, doświadczenia uczelni zagranicznych, z którymi uczelnia współpracuje): 15

16 Przy tworzeniu efektów kształcenia uwzględniono: - Deskryptory Dublińskie - Deskryptory ERK i KRK Uwzględniono wszystkie deskryptory z ERK oraz wszystkie z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych oraz społecznych dla obszaru nauk humanistycznych. W przypadku nauki języka odwołano się do zasad wypracowanych w ESOKJ. 4. Informacja o wykorzystaniu dotychczasowych rezultatów wewnętrznego badania jakości kształcenia oraz wyników akredytacji PKA: Przy tworzeniu efektów kształcenia została wykorzystana wysoka ocena przyjętych planów studiów dokonana przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2011 roku oraz wykorzystano wyniki pracy Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia, która na bieżąco monitoruje przebieg procesu nauczania w Instytucie oraz potrzeby studentów poszczególnych specjalności. Ponadto wykorzystano pozytywne opinie lokalnych instytucji i przedsiębiorstw oraz pozytywną opinię Rady Instytutu. 5. Uwagi i wyjaśnienia celowego pominięcia niektórych efektów obszarowych (jakie? dlaczego?): IV. Informacja o zespole przygotowującym kierunkowe efekty kształcenia Efekty kształcenia opracował zespół w składzie: (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, przynależność do minimum kadrowego): 1) dr Monika Madej-Cetnarowska (dyrektor Instytutu, minimum kadrowe) 2) dr Elżbieta Stanisz (zastępca dyrektora Instytutu, minimum kadrowe) 3) dr hab. Anna Walczuk (minimum kadrowe, Zakład Języka Angielskiego) 4) dr hab. Magdalena Sitarz (minimum kadrowe, Zakład Języka Niemieckiego) 5) dr Krzysztof Nycz (minimum kadrowe, Zakład Języka Niemieckiego) 6) mgr Daria Bogacz (Kierownik Języka Angielskiego) 16

17 7) mgr Brygitte Trojanowicz (Kierownik Języka Niemieckiego) 8) mgr Barbara Kaufman (Kierownik Języka Rosyjskiego) Nowy Sącz, dnia..... (podpis dyrektora instytutu) 17

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wiedza. Efekty kształcenia dla specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim

Wiedza. Efekty kształcenia dla specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim Efekty kształcenia dla specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim nazwa kierunku studiów : neofilologia specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim poziom kształcenia: studia I

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Załącznik do uchwały nr 404 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Objaśnienie: symbole

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.

Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do uchwały Nr 7/2015 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_I_stopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

5.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

5.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 1. Nazwa kierunku - FILOLOGIA 2. Obszar/obszary kształcenia - NAUKI HUMANISTYCZNE 3. Sylwetka absolwenta Sylwetka absolwenta kierunku filologia jest zgodna z uregulowaniami przyjętymi w ramach Procesu

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ENGLISH STUDIES (STUDIA ANGLISTYCZNE) studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ENGLISH STUDIES (STUDIA ANGLISTYCZNE) studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII 24.5/15 z dnia 25 marca 2015 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów ENGLISH STUDIES (STUDIA ANGLISTYCZNE) studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII rok akademicki 2012 2013 Ef ek ty kształ cenia dla kierunku i i ch relacje z efek ta mi kszta ł

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu według USOS Filologia WH-F-FW-1 WH-F-FK-1. Poziom kształcenia. Studia pierwszego stopnia. Profil kształcenia

Nazwa kierunku studiów i kod programu według USOS Filologia WH-F-FW-1 WH-F-FK-1. Poziom kształcenia. Studia pierwszego stopnia. Profil kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Filologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki WNH UKSW (zatwierdzone przez Radę Wydziału WNH 13.04.2015) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 66/2015 Senatu

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 03/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 03/03/UR/2012 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Efekty kształcenia na kierunku FILOLOGIA/ studia I stopnia/ profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 03/03/UR/2012

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA SPECYFIKACJA/MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA SPECYFIKACJA/MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA SPECYFIKACJA/MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII rok akademicki 2012 2013 Propedeutyka Historia i metodologia Metodyka badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 22 października 2013r. Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Religioznawstwo - studia I stopnia

Religioznawstwo - studia I stopnia Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Religioznawstwo - studia I stopnia Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Religioznawstwo

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek filologia polska poziom kształcenia studia pierwszego stopnia. profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek filologia polska poziom kształcenia studia pierwszego stopnia. profil ogólnoakademicki EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek filologia polska poziom kształcenia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: W y d z i a ł F i l o l o g i c

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY WIEDZA - Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY - Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO Filologia hiszpańska- I stopień WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA

NAUKI HUMANISTYCZNE WIEDZA Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia: studia I stopnia kierunkowy Efekt kształcenia dla kierunku NAUKI HUMANISTYCZNE profil kształcenia: praktyczny Odniesienie efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do Uchwały Senatu nr 34/2019 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się filologia francuska I stopień

Efekty uczenia się filologia francuska I stopień Efekty uczenia się filologia francuska I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ - JĘZYKOZNAWSTWO FILOLOGIA RUMUŃSKA STUDIA I STOPNIA. WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU (I r.)

EFEKTY UCZENIA SIĘ - JĘZYKOZNAWSTWO FILOLOGIA RUMUŃSKA STUDIA I STOPNIA. WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU (I r.) EFEKTY UCZENIA SIĘ - JĘZYKOZNAWSTWO FILOLOGIA RUMUŃSKA STUDIA I STOPNIA WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU (I r.) ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice

Bardziej szczegółowo

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10 Załącznik do uchwały nr 73 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Administracja 1. Odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTYRY studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTYRY studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTYRY studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

3.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 3. Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO. Filologia włoska - I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO. Filologia włoska - I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO Filologia włoska - I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H) Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska z językiem biznesu Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2: tabela zawierająca efekty kształcenia dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych Wzorcowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

Matryce efektów kształcenia STUDIA 2. STOPNIA

Matryce efektów kształcenia STUDIA 2. STOPNIA Matryce efektów STUDIA. STOPNIA Opis kierunkowych efektów (w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe) specyfice przedmiotowej i metodologicznej właściwą dla danej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku dla kierunku poziomu profilu EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Historia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

Kierunek: Historia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 16 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. Kierunek: Historia Dokumentacja dotycząca opisu efektów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych.

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHEOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Prawo dla jednolitych studiów magisterskich.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 05.01.2012 Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 Załącznik Nr 2.9 do Uchwały Nr 156/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku profil kształcenia

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku profil kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku poziom profil filologia germańska pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu (kierunek) FG_W01 FG_W02 FG_W03 FG_W04 FG_W05 Efekty Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia germańska poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia germańska poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku Filologia germańska poziom pierwszy profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja/matryca efektów kształcenia ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, studia II stopnia

Specyfikacja/matryca efektów kształcenia ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, studia II stopnia Warsztat badawczy historyczny zarządzania prawny archiwalny Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ STUDIA I STOPNIA FILOLOGIA PORTUGALSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO. WIEDZA - Student:

EFEKTY UCZENIA SIĘ STUDIA I STOPNIA FILOLOGIA PORTUGALSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO. WIEDZA - Student: EFEKTY UCZENIA SIĘ I ROK portugalskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych; B1 według standardów ESOKJ); standardy ESOKJ dla poziomu B1; standardy ESOKJ dla poziomu B1; leksykalny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Pracy Socjalnej EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PRACA SOCJALNA Zał. nr 9 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ STUDIA I STOPNIA FILOLOGIA WŁOSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA WŁOSKIEGO. WIEDZA - Student:

EFEKTY UCZENIA SIĘ STUDIA I STOPNIA FILOLOGIA WŁOSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA WŁOSKIEGO. WIEDZA - Student: EFEKTY UCZENIA SIĘ I ROK włoskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych; - wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego (poziom B1 standardy ESOKJ dla poziomu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW DOKUMENTACJA PODSTAWOWA PROGRAMU KSZTAŁCENIA będąca podstawą do podjęcia przez Senat PWSZ w Elblągu uchwały w sprawie określenia efektów dla prowadzonego w jednostce organizacyjnej programu na określonym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia kierunku Języki obce w sektorze usług, studia pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od r. akad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia. Wiedza

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia. Wiedza II. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień kierunkowych do obszarowych Nazwa Wydziału: Nazwa kierunku studiów Obszar kształcenia / obszary kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów: Wydział

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki

POLITOLOGIA Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia administracja II stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Filologia Niderlandzka I stopnia. Opis programu studiów na cykl kształcenia 2017/20201

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Filologia Niderlandzka I stopnia. Opis programu studiów na cykl kształcenia 2017/20201 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Humanistycznych Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego Filologia Niderlandzka I stopnia Opis programu studiów na cykl kształcenia 2017/20201

Bardziej szczegółowo

Archeologia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. WS-AR-1 Archeologia WS-AR-N-1

Archeologia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. WS-AR-1 Archeologia WS-AR-N-1 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. Archeologia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo