EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy Sącz,

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA I. Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: filologia 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku (zaznaczyć specjalności nauczycielskie): 1) język angielski z językiem rosyjskim (JAzJR-s) studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 2) język angielski (JA-s) - studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 3) język niemiecki (JN-s) - studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 4) język rosyjski (JR-s) - studia stacjonarne, specjalność nauczycielska 5) język angielski (JAT) translatoryka studia stacjonarne 6) język niemiecki (JNT) - translatoryka studia stacjonarne 7) język rosyjski (JRT) - translatoryka studia stacjonarne 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 5. Forma studiów: stacjonarne 6. Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze/obszarach kształcenia z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów: obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. 7. Wskazanie dokumentów prawnych, na podstawie których opracowano zakładane efekty kształcenia dla kierunku, analiza zgodności zakładanych efektów kierunkowych z deskryptorami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych: Zakładane efekty kształcenia dla kierunku filologia są zgodne z deskryptorami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Załącznik nr 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 253 poz. 1520) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie 2

3 standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131); Pozostałe akty prawne stanowiące podstawę opracowania efektów kształcenia dla kierunku: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 445); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1445); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1187); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1232); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17); - Uchwała Nr 56/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji planów studiów i programów kształcenia. 3

4 II. Ogólne cele kształcenia dla kierunku: Wykształcenie umiejętności językowych studiowanego języka do poziomu min. C1 znajomości według ESOK Rady Europy; Wykształcenie umiejętności językowych drugiego języka do poziomu B2 znajomości według ESOK Rady Europy; Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego; Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze studiowanego języka; Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego; Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych; Wykształcenie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego; Wykształcenie podstawowych umiejętności pozwalających rozwiązywać problemy zawodowe zgodnie z wybraną specjalnością; Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich w zakresie wybranego języka; Opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej do realizacji wybranej specjalności; Opanowanie podstawowych umiejętności koniecznych do realizacji wybranej specjalności; Opanowanie elementarnych kompetencji społecznych niezbędnych do realizacji wybranej specjalności; Przygotowanie do pojęcia studiów II stopnia. 4

5 III. Zakładane, szczegółowe efekty kształcenia dla kierunku 1. Objaśnienia oznaczeń wykorzystanych przy określaniu efektów obszarowych i zakładanych efektów kierunkowych, z uwzględnieniem ustalonych w uczelni identyfikatorów (kodów) dla kierunków: F_W.. zakładane efekty wynikające z wymagań kierunkowych w zakresie wiedzy, F_U.. umiejętności, F_K.. efekty kształcenia wynikające z wymagań kierunkowych w zakresie efekty kształcenia wynikające z wymagań kierunkowych w zakresie kompetencji społecznych, N_ efekty kształcenia wynikające ze standardów kształcenia nauczycieli, HIA - studia I stopnia o profilu akademickim w obszarze nauk humanistycznych, kod zgodny z rozporządzeniem MniSW w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, 01, 02, 03 numer efektu kształcenia 2. Zestawienie tabelaryczne zakładanych, kierunkowych efektów kształcenia: Symbol kierunkowego efektu kształcenia W kategorii wiedzy Opis efektu kształcenia Odniesienie do symbolu obszarowego efektu kształcenia F_W01 F_W02 F_W03 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim oraz elementarną terminologię odnoszącą się do wybranej specjalności zna podstawową terminologię filologiczną w języku obcym oraz elementarną terminologię odnoszącą się do wybranej specjalności H1A_W01 H1A_W02 5

6 F_W04 F_W05 F_W06 F_W07 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię w zakresie subdyscyplin filologicznych danego obszaru językowego, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, w tym, w wybranej specjalności zawodowej ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii w obrębie subdyscyplin neofilologicznych: 1. Literaturoznawstwo 2. Językoznawstwo - ogólne 3. Kulturoznawstwo zna podstawową problematykę metodologii nauk humanistycznych, rozumie różnorodność i kontrowersje związane z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego; rozumie, że istnieje wiele szkół w takich dziedzinach jak np. literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo oraz w dziedzinach odnoszących się do wybranej specjalności; zna wybrane kryteria oceny ich wartości ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie języka, literatury, kultury i historii danego obszaru językowego, rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin neofilologicznych. Ma podstawową wiedzę z zakresu: 1. Literaturoznawstwa i Literatury danego obszaru językowego 2. Językoznawstwa danego obszaru językowego 3. Kultury studiowanego obszaru językowego 4. Historii studiowanego obszaru językowego H1A_W03 H1A_W03 H1A_W07 H1A_W04 F_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych subdyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią powszechną, historią sztuki oraz innymi dziedzinami, także z zakresu nauk społecznych H1A_W05 H1A_W03 6

7 F_W09 F_W10 ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się obszarach języka, kultury i literatury, oraz ich historycznego rozwoju ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i subdyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia w kontekście studiowanego obszaru językowego, zna nowe zjawiska w wybranym języku obcym, w literaturze i kulturze oraz językoznawstwie danego obszaru językowego oraz w zakresie studiowanej specjalności zawodowej H1A_W05 H1A_W06 F_W11 zna i rozumie główne nurty badań nad studiowanym językiem obcym w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego F_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do studiowanego języka i w porównawczym odniesieniu do języka polskiego. H1A_W06 H1A_W09 H1A_W06 H1A_W09 F_W13 F_W14 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa danego obszaru językowego zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa studiowanego obszaru językowego H1A_W07 F_W15 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz etyki zawodowej H1A_W08 7

8 F_W16 F_W17 F_W18 F_W19 F_W20 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wymowa) rozumie potrzebę precyzyjnego, poprawnego, merytorycznego i logicznego językowo wyrażania własnych oraz cudzych myśli i poglądów zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury związanych z propagowaniem języka i kultury danego obszaru językowego orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury studiowanego obszaru językowego H1A_W09 H1A_W10 W kategorii umiejętności F_U01 F_U02 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością studiowanego języka obcego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ESOKJ (poziom C1) posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego H1A_U10 H1A_U10 F_U03 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia z uwzględnieniem studiowanego języka oraz wybranej specjalności, wie jak należy pozyskiwać informacje, pomagające wzbogacić zasób leksykalny studiowanego języka H1A_U01 F_U04 stosuje różne rejestry języka w mowie i w piśmie, w tym rejestr języka akademickiego H1A_U10 H1A_U08 H1A_U09 8

9 F_U05 F_U06 F_U07 F_U08 potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia oraz wybranej specjalności potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia oraz wybranej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie studiowanego języka, a także literatury, historii i kultury danego obszaru językowego oraz wybranej specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U08 H1A_U09 H1A_U02 H1A_U03 F_U09 potrafi formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz wybranej specjalności, a także dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów, potrafi też dokonać prezentacji danych zagadnień F_U10 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach kierunku Filologia w obrębie obszaru nauk humanistycznych H1A_U02 H1A_U04 H1A_U04 F_U11 F_U12 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi, potrafi zastosować nabytą wiedzę w sytuacjach zawodowych potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwe dla studiów z zakresu Filologii w kontekście danego obszaru językowego (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych H1A_U05 9

10 metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym F_U13 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze, a także teksty odnoszące się do wybranej specjalności F_U14 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski H1A_U06 F_U15 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych i merytorycznych F_U16 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach Filologii (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo, zagadnień odnoszących się do wybranej specjalności), a komunikację przeprowadza w studiowanym języku obcym oraz języku polskim H1A_U07 F_U17 F_U18 F_U19 F_U20 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. skąpe, msn) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania posiada umiejętność przygotowania w języku polskim oraz w studiowanym języku obcym typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, związanych z różnymi dziedzinami życia i kultury; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku filologia oraz wybranej specjalności potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, H1A_U08 10

11 F_U21 F_U22 praca licencjacka w studiowanym języku i posługiwać się przy tym źródłami pomocniczymi potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w studiowanym języku na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w studiowanym języku z zastosowaniem technik audiowizualnych H1A_U09 W kategorii kompetencji społecznych F_K01 F_K02 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji H1A_K01 F_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka danego obszaru językowego F_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K02 F_K05 F_K06 F_K07 F_K08 potrafi organizować działanie innych jak i samemu organizować wydarzenia kulturalne. potrafi zaplanować działania i określić priorytety mające na celu uzyskanie realizacji stawianych przez siebie lub innych zadań rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka danego obszaru językowego a postrzeganiem siebie jako osoby przez świat zewnętrzny rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym, rozumie konieczność etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami H1A_K03 H1A_K04 11

12 F_K09 ma świadomość znaczenia studiowanego języka, jego literatury, kultury i historii w kulturze europejskiej i światowej H1A_K05 F_K10 korzysta z wytworów danego obszaru językowego, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim, uczestniczy w życiu kulturalnym H1A_K06 Absolwent, który wypełnił warunki potrzebne do zdobycia uprawnień nauczycielskich, osiąga efekty kształcenia wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent, który wybrał specjalność nauczycielską dodatkowo osiąga następujące efekty kształcenia: Symbol kierunkowe go efektu kształcenia Opis efektu kształcenia Odniesienie do symbolu obszarowego efektu kształcenia FN1A_W01 Wiedza ma podstawową wiedzę na temat struktury języka wybranej specjalności oraz kultury i literatury danego obszaru językowego zorientowaną na pracę z dziećmi w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i przedszkola) NH1A_W01 FN1A_W02 zna elementarną terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, ma wiedzę na temat zagadnień odnoszących się do tych dziedzin i wie jak ją wykorzystać w nauczaniu w szkołach podstawowych i przedszkolach (nauczanie języka obcego wybranej specjalności nauczycielskiej) NH1A_W02 FN1A_W03 ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania języka obcego lub języków obcych wybranej specjalności NH1A_W03 12

13 FN1A_W04 zna elementarną terminologię nauk pedagogicznych i z zakresu dydaktyki NH1A_W03 FN1A_W05 FNA_W06 FNA_W07 FNA_W08 FNA_W09 FNA_W10 FNA_W11 FNA_W12 FNA_W13 ma podstawową wiedzę na temat powiązań pedagogiki, psychologii i dydaktyki z humanistycznymi wartościami oraz wie, iż szkoła jest instytucją wspomagającą rozwój jednostki i społeczeństwa ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie subdyscyplin pedagogicznych zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji procesu uczenia się i nauczania, posiada podstawową wiedzę o prawnych aspektach funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli ma podstawową wiedzę o metodach nauczania studiowanego języka (języków), procedurach i dobrych praktykach stosowanych w szkołach podstawowych i przedszkolach zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, wie jak należy je stosować i przestrzegać w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych i przedszkolach ma świadomość kompleksowej natury języka oraz wie jak nauczać go na odpowiednim etapie edukacyjnym posiada podstawową wiedzę na temat patologii narządu mowy ma podstawową wiedzę na temat zależności między instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi (szkoła podstawowa i przedszkole) ma podstawową wiedzę na temat zasad bhp obowiązujących w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa i przedszkole) NH1A_W04 NH1A_W05 NH1A_W06 NH1A_W07 NH1A_W08 NH1A_W09 NH1A_W09 NH1A_W10 NH1A_W10 13

14 FN1A_U1 Umiejętności potrafi wykorzystywać, analizować, oceniać i użytkować informację pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych nauczyciela oraz wie jak selekcjonować informacje dotyczące swojego zawodu NH1A_U01 FN1A_U2 posiada podstawową wiedzę metodyczną pozwalającą mu samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego NH1A_U02 FN1A_U3 FN1A_U4 FN1A_U5 FN1A_U6 FN1A_U7 FN1A_U8 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego posiada wiedzę, pozwalającą na planowanie i realizację zadań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i przedszkolach posiada umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia potrafi dokonać samooceny własnej działalności pedagogicznej, umie uargumentować zasadność metod swojej pracy potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania (metodyka nauczania języka, pedagogika, psychologia, prawo oświatowe) posiada umiejętność przygotowania w języku polskim oraz w studiowanym języku obcym typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, testów językowych oraz związanych z różnymi dziedzinami życia i kultury danego obszaru językowego; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z nauczaniem języka obcego NH1A_U03 NH1A_U04 NH1A_U05 NH1A_U06 NH1A_U07 NH1A_U08 14

15 FN1A_U9 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w procesie nauczania prezentacje ustne w studiowanym języku na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych, także przy zastosowaniu środków audiowizualnych NH1A_U09 FN1A_U10 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością studiowanego języka obcego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ESOKJ (poziom C1) NH1A_U10 FNA_K01 FN1A_K02 FN1A_K03 W kategorii kompetencji społecznych rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, zasad bhp, etyki zawodu oraz prawa oświatowego potrafi współdziałać i pracować z grupą uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, także z uczniami dysfunkcyjnymi charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności NH1A_K01 NH1A_K02 FN1A_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania pedagogicznego FN1A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego NH1A_K03 NH1A_K04 FN1A_K06 FN1A_K07 ma świadomość znaczenia języka obcego głównego wybranej specjalności i związanej z nim literatury i kultury w kulturze europejskiej i światowej uczestniczy w życiu szkoły i aktywizuje ucznia do takiego uczestnictwa NH1A_K05 NH1A_K06 3. Informacja o wykorzystaniu wzorców międzynarodowych przy tworzeniu efektów kształcenia (deskryptory ERK, KRK, doświadczenia uczelni zagranicznych, z którymi uczelnia współpracuje): 15

16 Przy tworzeniu efektów kształcenia uwzględniono: - Deskryptory Dublińskie - Deskryptory ERK i KRK Uwzględniono wszystkie deskryptory z ERK oraz wszystkie z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych oraz społecznych dla obszaru nauk humanistycznych. W przypadku nauki języka odwołano się do zasad wypracowanych w ESOKJ. 4. Informacja o wykorzystaniu dotychczasowych rezultatów wewnętrznego badania jakości kształcenia oraz wyników akredytacji PKA: Przy tworzeniu efektów kształcenia została wykorzystana wysoka ocena przyjętych planów studiów dokonana przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2011 roku oraz wykorzystano wyniki pracy Instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia, która na bieżąco monitoruje przebieg procesu nauczania w Instytucie oraz potrzeby studentów poszczególnych specjalności. Ponadto wykorzystano pozytywne opinie lokalnych instytucji i przedsiębiorstw oraz pozytywną opinię Rady Instytutu. 5. Uwagi i wyjaśnienia celowego pominięcia niektórych efektów obszarowych (jakie? dlaczego?): IV. Informacja o zespole przygotowującym kierunkowe efekty kształcenia Efekty kształcenia opracował zespół w składzie: (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, przynależność do minimum kadrowego): 1) dr Monika Madej-Cetnarowska (dyrektor Instytutu, minimum kadrowe) 2) dr Elżbieta Stanisz (zastępca dyrektora Instytutu, minimum kadrowe) 3) dr hab. Anna Walczuk (minimum kadrowe, Zakład Języka Angielskiego) 4) dr hab. Magdalena Sitarz (minimum kadrowe, Zakład Języka Niemieckiego) 5) dr Krzysztof Nycz (minimum kadrowe, Zakład Języka Niemieckiego) 6) mgr Daria Bogacz (Kierownik Języka Angielskiego) 16

17 7) mgr Brygitte Trojanowicz (Kierownik Języka Niemieckiego) 8) mgr Barbara Kaufman (Kierownik Języka Rosyjskiego) Nowy Sącz, dnia..... (podpis dyrektora instytutu) 17

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK PEDAGOGIKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK PEDAGOGIKA Załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 października 2014 r. Instytut Pedagogiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Założenia ogólne: EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Filologia poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek) Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 3 do wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Moduły kształcenia Moduł

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Efekty kształcenia dla kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 675 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.40-/5 (projekt) UCHWAŁA Nr.../05 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 05 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka. (studia I stopnia)

1. Nazwa kierunku: Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka. (studia I stopnia) 1. Nazwa kierunku: Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (studia I stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne i społeczne 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Efekty kształcenia dla kierunku Wydział nazwa kierunku studiów: poziom kształcenia: profil kształcenia: K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 symbol FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku 09.0-1FAS-C09-TAJ;

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU EKONOMIA Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały Uchwała NrAR001 5 -III/2013 I. Profil i cele kształcenia Główną intencją kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienia efektów do efektów obszarowych Symbol efektu

Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienia efektów do efektów obszarowych Symbol efektu EFEKTY KSZTAŁCENIA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE, STUDIA II STOPNIA, OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ M obszar kształcenia w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Logopedia

Efekty kształcenia dla kierunku Logopedia Efekty kształcenia dla kierunku Logopedia Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 675 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Kształcenie językowe Łódź, 2.III.2012 Jolanta Urbanikowa, UW Ramy kwalifikacji 2005 Ramy Kwalifikacji dla EOSzW 2008 Europejskie Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e W y ż s z a S z k o ł a K u l t u r y F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e E f e k t y k s z t a ł c e n i a dla programu kształcenia na k

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr... Senatu UW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika specjalna i edukacja społeczna EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne

Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Załącznik nr 3 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny Program studiów pedagogika studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2012/2013 Spis treści 1. Nazwa instytutu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów TURYSTYKA I REKREACJA Zał. nr 10 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

Maria Próchnicka. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla obszaru nauk humanistycznych

Maria Próchnicka. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla obszaru nauk humanistycznych Maria Próchnicka Krajowe Ramy Kwalifikacji dla obszaru nauk humanistycznych Seminarium bolońskie RAMY KWALIFIKACJI I PROGRAMY NAUCZANIA NA BAZIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań, 7 maja 2010 Zespół ds. opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy SŁOWO REKTORA Studencie,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Studia Polsko-Niemieckie. Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie

1. Kierunek: Studia Polsko-Niemieckie. Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie 1. Kierunek: Studia Polsko-Niemieckie. Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie 2. Krótki opis kierunku: Studia Polsko-Niemieckie to nowy kierunek studiów, wzorowany na podobnych kierunkach Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Architektura krajobrazu Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM BIULETYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NR 40 październik grudzień (2011) Gorzów Wielkopolski UCHWAŁY SENATU UCHWAŁA SENATU Nr 70/000/2011 z dnia 18 października 2011 r. w

Bardziej szczegółowo