Matryce efektów kształcenia STUDIA 2. STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matryce efektów kształcenia STUDIA 2. STOPNIA"

Transkrypt

1 Matryce efektów STUDIA. STOPNIA Opis kierunkowych efektów (w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe) specyfice przedmiotowej i metodologicznej właściwą dla danej specjalności; wiedzę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej zna na poziomie rozszerzonym terminologię filologiczną w języku polskim ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych, takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo. Kulturoznawstwo ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych I. Matryca efektów KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia drugiego stopnia rok akademicki / Efekty na kierunku Odniesienie efektów do obszaru wiedzy Teoria kultury wykład Retoryka w piśmiennictwie staropolskim i oświeceniowym IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH (literaturoznawczych i językoznawczych) Język Konteksty Metodologia Konteksty Współ- obcy literatury literatury czesny nowożytny* polskiej badań XIX w. język XX i XXI w liter. polski Metodologia badań językoznawczych ćw.warszt.- lektorat wykład+konwersato rium Wiedzy wykład+konwersato rium konwersatorium konwersatorium wykład+konwersato rium wykład+konwersato rium U K_W zna większość kryteriów oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo) posiada uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem filologii polskiej, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie. Kulturoznawstwo w

2 W W W W W W Polsce powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności z innymi dziedzinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym nurtów badań nad językiem polskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego zna i rozumie zaawansowane mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka polskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków nurtów badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej) nurtów badań nad kulturą narodową z uwzględnieniem kontekstu kultury światowej zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturo-

3 W W W W W U U U U znawstwa narodowego w zaawansowanym stopniu zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń ma poszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie właściwej specjalności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności posiada pogłębione umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych oraz dokonania prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury polskiej i kultury narodowej, a także podejmować autonomiczne HA_W HA_W Umiejętności U U U U U U

4 U U U U U U U U działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych wykrywa skomplikowane zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi potrafi rozpoznać, krytycznie analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo), stosując oryginalne podejścia, uwzględniające najnowsze osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historycznokulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; potrafi formułować wnioski, a także tworzyć syntetyczne podsumowania posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach potrafi korzystać z typowych i nietypowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych (w języku polskim i obcym) ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa potrafi korzystać z rozszerzonych funkcji metody zdalnego studiowania (e- U- U U U U

5 U U U U U U K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K learning) potrafi korzystać z nietypowych elektronicznych baz danych w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim o charakterze szczegółowym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, z wykorzystaniem pogłębionych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł potrafi przygotować oryginalną naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. praca magisterska w języku polskim), posługując się przy tym źródłami pomocniczymi potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa lub pogranicza różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie lub innym zadań HA_U HA_U HA_U HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K Kompetencji społecznych K K K K K K K K K K K K K K K K K K K U U U U K

6 Dramat staropolski i oświeceniowy Literatura i historia Literatura i mity Literatura i filozofia A)Warsztaty krytycznolit. B)Interpr. I pragmatyka odb.dz. liter. Rozwój systemu leksykalnego Reżyseria A)Retoryka w komunik., B)Język. i stylistyczna analiza tekstu Język mówiony mieszkańców współczesnej polskiej wsi A) Wprowadzenie do onomastyki, B)Historia języka jako przedmiot dydaktyki szkolnej Kultura i literatura sarmacka Wybrane zagadnienia kultury XIX w. Współczesna kultura literacka Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej A)Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznej, Wykład monograficzny* Seminarium magisterskie** Wykład monograf. do seminarium** Pragmatyczne zastosowanie języka Chwyty retoryczne KA _K KA _K KA _K KA _K prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem swojego zawodu aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy systematycznie korzysta z wytworów kultury narodowej interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, a także nowymi zjawiskami w sztuce HA_K HA_K HA_K HA_K K K K K Opis kierunkowych efektów (w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe) specyfice przedmiotowej i metodologicznej właściwą dla danej specjalności; wiedzę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej I. Matryca efektów KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia drugiego stopnia rok akademicki / Efekty na kierunku Odniesienie efektów do obszaru wiedzy ćw. war szt. ćw. war szt. ćw. war szt. IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) kon wer s. kon wer s. ćw. war szt. Wiedzy ćw. war szt. ćw. war szt. kon wer s. kon wer s. ćw. war szt. ćw. war szt. ćw. war szt. kon wer s. kon wer s. - wy kła d seminariu m wy kła d W ćw. war szt. kon wer s. zna na poziomie rozszerzonym terminologię filologiczną w języku polskim ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscypli W W

7 nach naukowych ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych, takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo. Kulturoznawstwo ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych - W K_W W W zna większość kryteriów oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo) posiada uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem filologii polskiej, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie. Kulturoznawstwo w Polsce powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności z innymi dziedzinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym nurtów badań nad języ- W W

8 W W W W W W W W W kiem polskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego zna i rozumie zaawansowane mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka polskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków nurtów badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej) nurtów badań nad kulturą narodową z uwzględnieniem kontekstu kultury światowej zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego w zaawansowanym stopniu zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń ma poszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie właściwej specjalności HA_W HA_W Umiejętności U U U U - W W U U W W

9 U U U U U U U U oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności posiada pogłębione umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych oraz dokonania prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury polskiej i kultury narodowej, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych wykrywa skomplikowane zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi potrafi rozpoznać, krytycznie analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo), stosując oryginalne podejścia, uwzględniające najnowsze osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U - U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

10 w procesie historycznokulturowym U posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; potrafi formułować wnioski, a także tworzyć syntetyczne podsumowania posiada umiejętność formułowania U opinii krytycz- nych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach potrafi korzystać z typowych U i nietypowych ko- munikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych (w języku polskim i obcym) ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa potrafi korzystać z rozszerzonych U funkcji metody zdalnego studiowania (elearning) potrafi korzystać z nietypowych U elektronicznych baz danych w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji posiada umiejętność przygotowania U różnych prac pisemnych w języku polskim o charakterze szczegółowym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, z wykorzystaniem pogłębionych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł potrafi przygotować oryginalną U naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. praca magisterska w języku polskim), posługując się przy tym źródłami pomocniczymi potrafi samodzielnie HA_U U przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych posiada pogłębioną umiejętność U przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie HA_U literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturo- znawstwa lub pogranicza różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe HA_U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

11 U K w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju HA_K Kompetencji społecznych K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie lub innym zadań prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem swojego zawodu aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy systematycznie korzysta z wytworów kultury narodowej interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, a także nowymi zjawiskami w sztuce HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Opis kierunkowych efektów (w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe) I. Matryca efektów KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia drugiego stopnia rok akademicki / MODUŁ X: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA X A. MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY Efekty na kierunku Odniesienie efektów do obszaru wiedzy Psychologia Przygotowanie pedagogiczne X B. MODUŁ DYDAKTYCZNY (DLA J. POLSKIEGO) Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej Metodyka nauczania literatury i języka polskiego Podstawy dydaktyki Praktyka asystencko hospitacyjna w gimnazjum Praktyka asystenckohospitacyjna z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej Praktyka ciągła z j. polskiego w gimnazjum

12 w w, ćw.w p w, ćw.w ćw.w p p p specyfice przedmiotowej i metodologicznej właściwą dla danej specjalności; wiedzę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej zna na poziomie rozszerzonym terminologię filologiczną w języku polskim ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych, takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo. Kulturoznawstwo ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych Wiedzy K_W zna większość kryteriów oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo) posiada uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem filologii polskiej, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie. Kulturoznawstwo w Polsce powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności z innymi dziedzinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji -

13 W W W W W W W W filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym nurtów badań nad językiem polskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego zna i rozumie zaawansowane mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka polskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków nurtów badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej) nurtów badań nad kulturą narodową z uwzględnieniem kontekstu kultury światowej zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego w zaawansowanym stopniu zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej - - -

14 W W W U U U U U U kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń ma poszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie właściwej specjalności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności posiada pogłębione umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych oraz dokonania prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury polskiej i kultury narodowej, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w HA_W HA_W Umiejętności

15 U U U U U U U U obszarze nauk humanistycznych wykrywa skomplikowane zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi potrafi rozpoznać, krytycznie analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo), stosując oryginalne podejścia, uwzględniające najnowsze osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historycznokulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; potrafi formułować wnioski, a także tworzyć syntetyczne podsumowania posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach potrafi korzystać z typowych i nietypowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych (w języku polskim i obcym) ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa potrafi korzystać z rozszerzonych funkcji metody zdalnego studiowania (elearning) potrafi korzystać z nietypowych elektronicznych baz danych w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim o charakterze szczegółowym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, z wykorzystaniem pogłębionych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

16 U U U U K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K potrafi przygotować oryginalną naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. praca magisterska w języku polskim), posługując się przy tym źródłami pomocniczymi potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa lub pogranicza różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie lub innym zadań prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem swojego zawodu aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy systematycznie korzysta z wytworów kultury narodowej interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi HA_U HA_U HA_U HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K Kompetencji społecznych K- K K K- K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

17 i nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, a także nowymi zjawiskami w sztuce Opis kierunkowych efektów (w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe) specyfice przedmiotowej i metodologicznej właściwą dla danej specjalności; wiedzę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej zna na poziomie rozszerzonym terminologię filologiczną w języku polskim ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych, takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo. Kulturoznawstwo ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych I. Matryca efektów KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia drugiego stopnia rok akademicki / Efekty na kierunku Odniesienie efektów do obszaru wiedzy Problemy historii kultury MODUŁ XI: SPECJALNOŚĆ WIEDZA O KULTURZE XI A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KULTUROZNAWCZYCH XI B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PRAWA Problemy kultury współczesnej XI C. MODUŁ DYDAKTYCZNY DLA WIEDZY O KULTURZE Kultura regionu Kultura polska w perspektywie europejskiej Animacja kultury warsztaty do wyboru Opcja: Teksty kultury/ Formy narracji graficznej Ochrona prawna dziedzictwa kultury Metodyka nauczania wiedzy o kulturze Praktyka asystenckohospitacyjna z wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej Praktyka asystenckohospitacyjna z wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej w w w w ćw.w. ćw.w. w ćw.a. p p Wiedzy - - a, - - a, a, a, K_W zna większość kryteriów oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo) posiada uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem filologii

18 W W W W W W polskiej, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie. Kulturoznawstwo w Polsce powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności z innymi dziedzinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym nurtów badań nad językiem polskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego zna i rozumie zaawansowane mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka polskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków nurtów badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej) nurtów badań nad kulturą narodową z uwzględnieniem kontekstu kultury światowej zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, a,

19 W W W W W U U U U teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego w zaawansowanym stopniu zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń ma poszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie właściwej specjalności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności posiada pogłębione umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych oraz dokonania prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać HA_W HA_W U Umiejętności a, a, a, U U a, U a,

20 U U U U U U U umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury polskiej i kultury narodowej, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych wykrywa skomplikowane zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi potrafi rozpoznać, krytycznie analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo), stosując oryginalne podejścia, uwzględniające najnowsze osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historycznokulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; potrafi formułować wnioski, a także tworzyć syntetyczne podsumowania posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach potrafi korzystać z typowych i nietypowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych (w języku polskim i obcym) ze specjalistami w zakresie literaturoznaw- U U U U U U a, U U U U U a, U U U U

21 U U U U U U U K KA _K KA _K KA _K KA _K stwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa potrafi korzystać z rozszerzonych funkcji metody zdalnego studiowania (elearning) potrafi korzystać z nietypowych elektronicznych baz danych w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim o charakterze szczegółowym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, z wykorzystaniem pogłębionych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł potrafi przygotować oryginalną naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. praca magisterska w języku polskim), posługując się przy tym źródłami pomocniczymi potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa lub pogranicza różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne HA_U HA_U HA_U HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K KA potrafi zaplanować, z HA_K K U U Kompetencji społecznych U U U K K K K K K K a, K K K K K K K K K K K K K

22 _K KA _K KA _K KA _K KA _K uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie lub innym zadań prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem swojego zawodu aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy systematycznie korzysta z wytworów kultury narodowej interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, a także nowymi zjawiskami w sztuce HA_K HA_K HA_K HA_K K K a, K K K K K K K a, K K K K a, K Opis kierunkowych efektów (w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe) specyfice przedmiotowej i metodologicznej właściwą dla danej specjalności; wiedzę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej zna na poziomie rozszerzonym terminologię filologiczną w języku polskim ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną I. Matryca efektów KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia drugiego stopnia rok akademicki / MODUŁ XI/: SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIE- GO JAKO OBCEGO XI/ A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GLOTTODYDAKTYKI XI/ B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA Efekty na kierunku Odniesienie efektów do obszaru wiedzy Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej Podstawy glottodydaktyki Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego XI/ C. MODUŁ DYDAKTYCZNY Wybrane zagadnienia przekładu Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy Gramatyka języka polskiego dla lektorów Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metody nauczania języka polskiego jako obcego Praktyka asystenckohospitacyjna w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagrani cy i Cudzozi emców Polonus ćw.a. w ćw.a. ćw.a. ćw.w. ćw.w. ćw.w. ćw.a. w ćw.a. p p Wiedzy Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagrani cy i Cudzozi emców Polonus - -

23 obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych, takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo. Kulturoznawstwo ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych K_W W zna większość kryteriów oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo) posiada uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem filologii polskiej, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie. Kulturoznawstwo w Polsce powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności z innymi dziedzinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności: nowe zjawiska w języku - - -

24 W W W W W W W W W W polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym nurtów badań nad językiem polskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego zna i rozumie zaawansowane mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka polskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków nurtów badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej) nurtów badań nad kulturą narodową z uwzględnieniem kontekstu kultury światowej zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego w zaawansowanym stopniu zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń ma poszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej HA_W HA_W - - Umiejętności potrafi wyszukiwać, anali-

25 U U U U U U U U zować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie właściwej specjalności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności posiada pogłębione umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych oraz dokonania prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury polskiej i kultury narodowej, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych wykrywa skomplikowane zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi potrafi rozpoznać, krytycznie analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo), stosując oryginalne podejścia, U U - - -

26 U U U U U U U U U uwzględniające najnowsze osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historycznokulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; potrafi formułować wnioski, a także tworzyć syntetyczne podsumowania posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach potrafi korzystać z typowych i nietypowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych (w języku polskim i obcym) ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa potrafi korzystać z rozszerzonych funkcji metody zdalnego studiowania (elearning) potrafi korzystać z nietypowych elektronicznych baz danych w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim o charakterze szczegółowym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, z wykorzystaniem pogłębionych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł potrafi przygotować oryginalną naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. praca magisterska w języku polskim), posługując się przy tym źródłami pomocniczymi potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie HA_U HA_U -

27 U K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K KA _K literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa lub pogranicza różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie lub innym zadań prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem swojego zawodu aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy systematycznie korzysta z wytworów kultury narodowej interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, a także nowymi zjawiskami w sztuce HA_U HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K HA_K U U U U U Kompetencji społecznych K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Opis kierunkowych efektów (w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe) I. Matryca efektów KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia drugiego stopnia rok akademicki / Efekty na kierunku Odniesienie efektów do obszaru wiedzy Podstawy O sztuce XII A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA XII B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH XII C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PRAWA Dzieje książki i edytor- Kompu- Kompo- Praktyka Tekstolo- Problemy Ruch

28 edytorstwa książki terowa edycja zycja i estetyka stwo historyczne ciągła w redak- gia poprawności wydawniczy i tekstu tekstu cjach, językowej prawo wydaw- autorskie nictwach w Polsce lub drukarniach w ćw.a. w ćw.w. ćw.w. p ćw.w. ćw.w. w specyfice przedmiotowej i metodologicznej właściwą dla danej specjalności; wiedzę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej zna na poziomie rozszerzonym terminologię filologiczną w języku polskim ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych, takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo. Kulturoznawstwo ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych Wiedzy K_W zna większość kryteriów oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo) posiada uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem filologii polskiej, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie. Kulturoznawstwo w Polsce powiązaniach dziedzin

29 W W W W W W W nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności z innymi dziedzinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym nurtów badań nad językiem polskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego zna i rozumie zaawansowane mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka polskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków nurtów badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej) nurtów badań nad kulturą narodową z uwzględnieniem kontekstu kultury światowej zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego w zaawansowanym stopniu zna i rozumie historyczny

30 W W W W U U U U charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego oraz kulturoznawstwa narodowego zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń ma poszerzoną wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie właściwej specjalności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności posiada pogłębione umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych oraz dokonania prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej specjalności umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury polskiej i kultury narodowej, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą HA_W HA_W Umiejętności U U

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓ W PODSTAWOW YCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX B1. MODUŁ PRZEDMIOTÓW LITERATURO ZNAWCZYCH

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓ W PODSTAWOW YCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX B1. MODUŁ PRZEDMIOTÓW LITERATURO ZNAWCZYCH Teoria kultury Język obcy nowożytny* Konteksty literatury polskiej XX i XXI w Metodologi a badań liter. Retoryka w piśmiennict wie 1taropolskim i Konteksty literatury XIX w. Współczesn y język polski Metodologi

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Teoria kultury Język obcy nowożytny * Konteksty literatury polskiej XX i XXI w Metodologi a badań liter. Retoryka w piśmiennict wie taropolskim i Konteksty literatury XIX w. spółczes ny język polski Metodologi

Bardziej szczegółowo

5.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

5.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 1. Nazwa kierunku - FILOLOGIA 2. Obszar/obszary kształcenia - NAUKI HUMANISTYCZNE 3. Sylwetka absolwenta Sylwetka absolwenta kierunku filologia jest zgodna z uregulowaniami przyjętymi w ramach Procesu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Po ukończeniu studiów absolwent:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Załącznik do uchwały nr 404 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Odniesienie efektów obszarowych do efektów kierunkowych Objaśnienie: symbole

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA EFEKTÓW PROGRAMU Z (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

Bardziej szczegółowo

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 Załącznik Nr 2.9 do Uchwały Nr 156/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 135/2012/2013. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 135/2012/2013. z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 135/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym. Na

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_I_stopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 3 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja/matryca efektów kształcenia ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, studia II stopnia

Specyfikacja/matryca efektów kształcenia ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, studia II stopnia Warsztat badawczy historyczny zarządzania prawny archiwalny Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów muzykologia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 03/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 03/03/UR/2012 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Efekty kształcenia na kierunku FILOLOGIA/ studia I stopnia/ profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 03/03/UR/2012

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia. Wiedza

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia. Wiedza II. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień kierunkowych do obszarowych Nazwa Wydziału: Nazwa kierunku studiów Obszar kształcenia / obszary kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów: Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r.

Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. Uchwała nr 50/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/05 (MODUŁ IX: FILOLOGICZNY) Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HISTORIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HISTORIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM Załącznik do uchwały nr 37/2017 Senatu UPJPII z dnia 24 kwietnia 2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HISTORIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć I rok II rok. ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Forma zajęć I rok II rok. ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium Łącznie Punkty powiązane z badaniami prowadzonymi w IFP PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu według USOS Filologia WH-F-FW-1 WH-F-FK-1. Poziom kształcenia. Studia pierwszego stopnia. Profil kształcenia

Nazwa kierunku studiów i kod programu według USOS Filologia WH-F-FW-1 WH-F-FK-1. Poziom kształcenia. Studia pierwszego stopnia. Profil kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Filologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki WNH UKSW (zatwierdzone przez Radę Wydziału WNH 13.04.2015) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 66/2015 Senatu

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Zajęcia terenowe Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Przedmioty wspólne 1 Łacina z elementami kultury antycznej ĆW 40+20* Z 6 2 Historia Polski W 15+15* E 3 3

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 2. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) rok akademicki 201/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 05.01.2012 Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się filologia francuska I stopień

Efekty uczenia się filologia francuska I stopień Efekty uczenia się filologia francuska I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY INFORMATOR rok akademicki 01/014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) SPOSOBY EFEKTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO Filologia hiszpańska- I stopień WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA EFEKTY KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII rok akademicki 2012 2013 Ef ek ty kształ cenia dla kierunku i i ch relacje z efek ta mi kszta ł

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA SPECYFIKACJA/MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA SPECYFIKACJA/MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA SPECYFIKACJA/MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA studia pierwszego stopnia LICENCJAT ARCHEOLOGII rok akademicki 2012 2013 Propedeutyka Historia i metodologia Metodyka badań

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: Publikowanie cyfrowe i sieciowe Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 5 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: A. STUDIA I STOPNIA: 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów z obszaru nauk

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2013/2014 (MODUŁ IX: FILOLOGICNY) Siatka przedmiotów wspólnych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2: tabela zawierająca efekty kształcenia dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych Wzorcowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia II stopnia... wpisać studia I lub II stopnia lub jednolite

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013 INFORMATOR ROK AKADEMICKI 2012/201 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) POSZCZEGÓLNYCH ÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO. Filologia włoska - I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA

EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO. Filologia włoska - I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA EFEKTY UCZENIA SIĘ JĘZYKOZNAWSTWO Filologia włoska - I stopień PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY WIEDZA - Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Konwersatoria Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 1/1

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY

STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY STUDIA I STOPNIA PRZEKŁAD PISEMNY - Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych,

Bardziej szczegółowo

K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności

K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia polska, studia I stopnia, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 lutego 2012 roku i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku dla kierunku poziomu profilu EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Religioznawstwo - studia I stopnia

Religioznawstwo - studia I stopnia Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Religioznawstwo - studia I stopnia Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Religioznawstwo

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla programu studiów doktoranckich w dyscyplinie Archeologia realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Opis efektów kształcenia dla programu studiów doktoranckich w dyscyplinie Archeologia realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Załącznik do Uchwały Nr 62/2016 Senatu UKSW z dnia 21 kwietnia 2016 r. Opis efektów kształcenia dla programu studiów doktoranckich w dyscyplinie Archeologia realizowanych na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 22 października 2013r. Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.0 Seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 Kultura literacka 30 Z 3 09.2 Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2016/2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Archeologia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. WS-AR-N-2 Archeologia

Archeologia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. WS-AR-N-2 Archeologia Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. Archeologia Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB STACJONARNY

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB STACJONARNY ZAŁĄCZNIK NR 3 SPECYFIKACJA/MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB STACJONARNY Efekty kształcenia dla programu kształcenia Moduł podstawowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia (studia drugiego stopnia) i ich relacje z efektami obszarowymi:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia (studia drugiego stopnia) i ich relacje z efektami obszarowymi: Efekty kształcenia dla kierunku filologia (studia drugiego stopnia) i ich relacje z efektami obszarowymi: 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów z obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019 I rok 7 grup Z E - zaliczenie - egzamin 09.2 Wybrane zagadnienia literatury polskiej do 15 Z 30 Z 6 - - - r. 1918 09.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

oznaczenie stosownym symbolem z jakiego obszaru jest efekt kształcenia 1 Symbol efektów kształcenia dla programu kształcenia Efekty kształcenia

oznaczenie stosownym symbolem z jakiego obszaru jest efekt kształcenia 1 Symbol efektów kształcenia dla programu kształcenia Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska, specjalność język literatura kultura, studia II stopnia prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przyjęte uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 16/17 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek filologia polska poziom kształcenia studia pierwszego stopnia. profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek filologia polska poziom kształcenia studia pierwszego stopnia. profil ogólnoakademicki EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek filologia polska poziom kształcenia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: W y d z i a ł F i l o l o g i c

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ - JĘZYKOZNAWSTWO FILOLOGIA RUMUŃSKA STUDIA I STOPNIA. WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU (I r.)

EFEKTY UCZENIA SIĘ - JĘZYKOZNAWSTWO FILOLOGIA RUMUŃSKA STUDIA I STOPNIA. WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU (I r.) EFEKTY UCZENIA SIĘ - JĘZYKOZNAWSTWO FILOLOGIA RUMUŃSKA STUDIA I STOPNIA WSTĘP DO NAUKI O JĘZYKU (I r.) ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia kierunku Języki obce w sektorze usług, studia pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od r. akad

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB NIESTACJONARNY

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB NIESTACJONARNY S p e c y f i k a c j a/m a t r y c a e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a Efekty kształcenia dla programu kształcenia Zarządzanie informacją i bibliologia - studia drugiego stopnia, tryb niestacjonarny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do

Bardziej szczegółowo