I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH"

Transkrypt

1 Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności intelekt. Matryca efektów kształcenia KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 0/03 (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UR nr 8/0 z dnia 8 marca 0 r. MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH, Efekty kształcenia I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH w kategorii wiedzy KA_ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w obrębie właściwej specjalności KA_ zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim właściwą dla danej specjalności KA_3 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych KA_4 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo 3. Kulturoznawstwo KA_5 ma podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych KA_6 jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego K_7 ma świadomość istnienia wielu szkół w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo,

2 kulturoznawstwo KA_8 zna istotne kryteria oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo KA_9 posiada uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie 3. Kulturoznawstwo w Polsce KA_W0 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi KA_W ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju KA_W ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym KA_W3 zna i rozumie główne nurty badań nad językiem studiowanej specjalności w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego KA_W4 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka studiowanej specjalności i porównawczym odniesieniu do innych języków (głównie słowiańskich i indoeuropejskich K_W5 zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej KA_W6 zna i rozumie główne nurty badań nad kulturą polską z uwzględnieniem kontekstu kultury powszechnej KA_W7 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności KA_W8 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności 3 KA_W9 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KA_W0 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka, jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie -04

3 KA_W rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów KA_W zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego KA_W3 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej KA_W4 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej KA_W5 ma elementarną wiedzę na temat podstaw informatyki w kategorii umiejętności KA_ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie studiowanej specjalności KA_U0 potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim KA_U03 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego KA_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U05 potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury i kultury narodowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego KA_U07 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych KA_U08 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych U03 U0 U03 U0 U03 KA_U09 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi KA_U0 3

4 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym KA_U potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe, utwory literackie oraz akademickie teksty językoznawcze i literaturoznawcze KA_U potrafi krytycznie odbierać wytwory kultury KA_U3 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi formułować wnioski KA_U4 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych KA_U5 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo KA_U6 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. Skype do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych KA_U7 potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning KA_U8 potrafi korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji KA_U9 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim o charakterze ogólnym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł KA_U0 potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim z zastosowaniem technik audiowizualnych KA_U3 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA_U4 ma podstawowe umiejętności obsługi komputera U04 U04 U05 U0 U0 U0 U03 U04 U03 w kategorii kompetencji społecznych 4

5 KA_ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju KA_K0 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego KA_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji z zakresu literatury, języka i kultury narodowej KA_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA_K05 potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne KA_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań KA_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka polskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny KA_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym KA_K09 ma świadomość znaczenia języka polskiego, literatury polskiej i kultury narodowej w kulturze europejskiej KA_K0 korzysta z wytworów kultury narodowej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim K0 K03 K04 K K0 5

6 Literatura staropolska Literatura oświeceniowa Literatura romantyzmu Literatura pozytywizmu Literatura Młodej Polski Literatura dwudziestolecia międzywojennego Literatura po 939 r. Arcydzieła literatury powszechnej Arcydzieła literatury po wszechnej Poetyka Teoria literatury Analiza dzieła literackiego Gramatyka opisowa jęz. pol. Stylistyka praktyczna Kultura języka Leksykologia i leksykografia Lingwistyka tekstu Podstawy językoznawstwa Gramatyka historyczna języka polskiego z el. historii jęz. Seminarium licencjackie Przedmiot poszerzający wiedzę Wykład do wyboru Wykłady monograficzne Praca roczna Matryca efektów kształcenia KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 0/03 (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UR nr 8/0 z dnia 8 marca 0 r. MODUŁ I FILOLOGICZNY I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ LITERATUROZNAWCZY, IC MODUŁ TEORETYCZNOLITERACKI, IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY, IC4 MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH Efekty kształcenia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ LITERATUROZNAWCZY IC MODUŁ TEORETYCZNOLITERACKI IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY IC4 MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATY- WNYCH w kategorii wiedzy KA_ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w obrębie właściwej specjalności KA_ zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim właściwą dla danej specjalności w c w w c w (, ( (, (, (3, (4 ( ( ( ( ( ( 3 /J /J /J /J IC4/9/A_, IC4/9/G_, IC4/9/F_, IC4/9/G_, IC4/9/G_, IC4/30/B_, IC4/30/D_ (J (L (J (J (L /J /J /J /J KA_3 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych c w c w (, (, ( 3 ( ( ( ( ( 3 /J /J IC4/9/G_, IC4/9/G_, (J (L /J /J 6

7 KA_4 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo 3. Kulturoznawstwo KA_5 ma podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych KA_6 jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego c w w 3 w c w w 3 w (, (, (3, (4 3(, ( 3 4 ( ( ( ( ( ( ( /J /J /J /J IC4/9/A_, IC4/9/C_, IC4/9/F_3, IC4/9/G_, IC4/9/F_, IC4/9/F_, IC4/9/C_3, IC4/9/G_, (J (J (J (J (L /J /J /J /J K_7 ma świadomość istnienia wielu szkół w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo KA_8 zna istotne kryteria oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo KA_9 posiada uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie 3. Kulturoznawstwo w Polsce (, 3(3, 3 ( ( ( ( ( ( /J /J /J IC4/9/C_3 IC4/9/F_ IC4/9/F_, IC4/9/G_ (J (L (L (J (J /J /J /J 7

8 KA_W0 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi KA_W ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju KA_W ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym KA_W3 zna i rozumie główne nurty badań nad językiem studiowanej specjalności w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego KA_W4 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka studiowanej specjalności i porównawczym odniesieniu do innych języków (głównie słowiańskich i indoeuropejskich w c w c 4 4 3(, 4(3 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( /J /J /J /L /L IC4/9/F_, IC4/9/G_ IC4/9/G_ IC4/30/B_3, (J (L (J (J (J (J (J (J /J /J /J /L /L 8

9 K_W5 zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej KA_W6 zna i rozumie główne nurty badań nad kulturą polską z uwzględnieniem kontekstu kultury powszechnej w w 4(3, 3( (5, (6, (7, (7 ( ( (J (J KA_W7 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności KA_W8 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności c 3 w 3 w c 3 w 3 w 3 ( (6 3 ( ( ( 3 /J /J IC4/9/C_3, IC4/9/F_3, IC4/9/G_ (J (J (L (L /J /J KA_W9 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (J KA_W0 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka, jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie ( ( ( ( 3 3 (J 9

10 KA_W rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów ( 4 5 ( ( 3 /J IC4/9/C_3, IC4/9/G_, (J /J KA_W zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego ( IC4/9/G_ IC4/30/B_, (L KA_W3 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej (J KA_W4 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej (J KA_W5 ma elementarną wiedzę na temat podstaw informatyki w kategorii umiejętności KA_ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie studiowanej specjalności KA_U0 potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim w w (, U0(, U03(, (4 (, U0(, U03(, U0 ( U0( ( ( ( ( U05 U03 U0 U0 U03 U0 /J /J IC4/9/B_, IC4/9/C_, IC4/9/F_, IC4/9/G_ IC4/9/F_, IC4/9/G_ IC4/30/B_U0 (J (J (L /J /J 0

11 KA_U03 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego (, U0(, U03( ( IC4/9/B_U0, IC4/9/F_, IC4/9/G_ (L KA_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U05 potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury i kultury narodowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego KA_U07 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych KA_U08 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych U0c U0w U0 U0w U03w c U03c U03 U0c U0w U0 U0w U03w c U03c U03 U0 U0 U0(, U0(, U03( (, U0(, U03(, U03( (, (, U03( U03( U0(5 U0(6, U03 U04 U0 U03 U04 ( ( U0( ( U03( ( ( ( ( ( ( U0 IC3/5_U0 3 /J /L /J /J /J U03/J IC4/9/G_ IC4/9/F_U0 IC4/30/B_ IC4/30/B_U03, IC4/30/C_ (J (L (J (L (J (L (J /J /L /J /J /J U03/J

12 KA_U09 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi U0c w U0 U0c w U0 (6, U0(7, ( ( U0 U03 U0/J U03/J U0/J U03/J KA_U0 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym KA_U potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe, utwory literackie oraz akademickie teksty językoznawcze i literaturoznawcze w w U03 U03 U0 U0 U03 U03 U0 U0 U0 U03 U04 U03 (, U03(, U03(3, U03(4 U0(, U03(, U0(3, U0(4, (5,(7 U05 U03( ( ( U0( ( ( ( ( U04 U0 U0 /J U0/J /J U0/J IC4/9/C_U0 IC4/9/A_, IC4/9/B_U03 (J (L /J U0/J /J U0/J KA_U potrafi krytycznie odbierać wytwory kultury U03c U0w U03w U03 U03c U0w U03w U03 U0( U03( U03( (L KA_U3 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi formułować wnioski KA_U4 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych U03 (, (3, U03(, (, U0( U03(5 U0( ( ( ( ( ( ( U0 U0 /J U0/J IC4/8_U03/J IC4/8_U03/ L U0/J U03/J U04/J IC4/9/G_ IC4/30/C_U0, IC4/30/D_U03 IC4/30/D_U0 (J (L /J U0/J U03/J U03/L U0/J U03/J U04/J

13 KA_U5 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo KA_U6 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. Skype do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych KA_U7 potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning ( ( ( U0 U0 KA_U8 potrafi korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji KA_U9 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim o charakterze ogólnym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł KA_U0 potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych U04 U04 U04(3 U03( ( ( ( ( ( ( ( ( U0 U0 U0 U0/L /J U0/J /J U03/J U04/J U0/L /J U0/J U03/J U04/J IC4/9/C_U03 IC4/9/G_ IC4/30/D_ (J (J U0/L /J U0/J /J U03/J U04/J U0/L /J U0/J U03/J U04/J 3

14 KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim z zastosowaniem technik audiowizualnych KA_U3 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA_U4 ma podstawowe umiejętności obsługi komputera w kategorii kompetencji społecznych KA_ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju c w c w (5 ( /J K0/J /L IC4/9/A_ IC4/30/A_ (J /J K0/J /L KA_K0 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego c c (4 (7 K0( ( /J K0/J /L IC4/9/A_K0, IC4/9/E _, (J /J K0/J /L KA_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji z zakresu literatury, języka i kultury narodowej KA_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role c c ( (6 ( ( ( K0 K03 /J K0/J /J K0/J K03/J IC4/9/F_, IC4/9/G_, IC4/9/H_ IC4/9/F_K0, IC4/9/H_K0 IC4/30/A_K03, IC4/30/C_ IC4/30/A_, IC4/30/D_K03 (L (J /J K0/J /J K0/J K03/J 4

15 KA_K05 potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne ( K03/J IC4/9/H_ IC4/9/H_K0 (J K03/J KA_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań (3 K03/J K04/J K0/L IC4/9/E _K0 K03/J K04/J IK0/ L KA_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka polskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny KA_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym KA_K09 ma świadomość znaczenia języka polskiego, literatury polskiej i kultury narodowej w kulturze europejskiej K0 K0 K0(3 K0(7 K0 ( K03/J K04/J K04/J /J IC4/9/B_, IC4/9/H_ IC4/30/D_K0 IC4/30/A_K0, IC4/30/B_, IC4/30/D_ K03/J K04/J K04/J I/J KA_K0 korzysta z wytworów kultury narodowej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim ( IC4/9/D_, IC4/9/H_ IC4/30/A_K03 (J, 5

16 Psychologia społeczna i wychowawcza Teoria kształcenia i wychowania Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej Metodyka nauczania literatury i języka polskiego Podstawy dydaktyki Praktyka asystencko hospitacyjna w szkole podstawowej Praktyka ciągła z języka polskiego w szkole podstawowej Dykcja i emisja głosu Literatura dla dzieci i młodzieży Matryca efektów kształcenia KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 0/03 (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UR nr 8/0 z dnia 8 marca 0 r. II A - MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY II B MODUŁ DYDAKTYCZNY II C MODUŁ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH Efekty kształcenia MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II A - MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY II B MODUŁ DYDAKTYCZNY II C MODUŁ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH w kategorii wiedzy KA_ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w obrębie właściwej specjalności KA_ zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim właściwą dla danej specjalności (3 6

17 KA_3 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych KA_4 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo 3. Kulturoznawstwo KA_5 ma podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych (, (3 KA_6 jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego K_7 ma świadomość istnienia wielu szkół w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo KA_8 zna istotne kryteria oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo 7

18 KA_9 posiada uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie 3. Kulturoznawstwo w Polsce KA_W0 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi KA_W ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju KA_W ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym ( 3( ( 8

19 KA_W3 zna i rozumie główne nurty badań nad językiem studiowanej specjalności w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego KA_W4 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka studiowanej specjalności i porównawczym odniesieniu do innych języków (głównie słowiańskich i indoeuropejskich K_W5 zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej KA_W6 zna i rozumie główne nurty badań nad kulturą polską z uwzględnieniem kontekstu kultury powszechnej KA_W7 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności 9

20 KA_W8 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności KA_W9 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KA_W0 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka, jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie KA_W rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów KA_W zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego ( 0

21 KA_W3 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej KA_W4 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej KA_W5 ma elementarną wiedzę na temat podstaw informatyki w kategorii umiejętności KA_ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie studiowanej specjalności KA_U0 potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim U0 KA_U03 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego

22 KA_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U05 potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury i kultury narodowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego KA_U07 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych KA_U08 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych U0( ( U0(3 ( KA_U09 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi

23 KA_U0 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym KA_U potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe, utwory literackie oraz akademickie teksty językoznawcze i literaturoznawcze KA_U potrafi krytycznie odbierać wytwory kultury U0 KA_U3 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi formułować wnioski KA_U4 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych KA_U5 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo 3

24 KA_U6 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. Skype do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych KA_U7 potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (elearning KA_U8 potrafi korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji KA_U9 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim o charakterze ogólnym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł KA_U0 potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych 4

25 KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim z zastosowaniem technik audiowizualnych KA_U3 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA_U4 ma podstawowe umiejętności obsługi komputera w kategorii kompetencji społecznych KA_ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju ( KA_K0 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego KA_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji z zakresu literatury, języka i kultury narodowej K0(3 KA_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K0 (3 5

26 KA_K05 potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne KA_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań KA_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka polskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny KA_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym KA_K09 ma świadomość znaczenia języka polskiego, literatury polskiej i kultury narodowej w kulturze europejskiej KA_K0 korzysta z wytworów kultury narodowej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim (3 K03 K0(3 K0 K0 K09 6

27 Tradycje Małopolski Wschodniej Współczesna kultura miasta i regionu Kultura mniejszości narodowych i etnicznych Region w humanistyce i literaturze Geografia zabytków i miejsc pamięci regionu Nauka o komunikowaniu Specyfika językowa regionu Komunikacja językowa w Internecie Wystąpienia publiczne i teksty użytkowe Podstawy komunikacji marketingowej i PR Strategia promocji miasta i regionu Narzędzia promocji regionu Język reklamy Praktyka ciągła w biurach promocji miast Matryca efektów kształcenia KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok akademicki 0/03 (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UR nr 8/0 z dnia 8 marca 0 r. MODUŁ III: SPECJALNOŚĆ PROMOCJA MIASTA I REGIONU, bez specjalizacji nauczycielskiej III A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW LITERATUROZNAWCZO-KULTUROZNAWCZYCH III B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH III C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PR Efekty kształcenia MODUŁ III: SPECJALNOŚĆ PROMOCJA MIASTA I REGIONU III A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW LITERATUROZNAWCZO-KULTUROZNAWCZYCH III B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH III C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PR w kategorii wiedzy KA_ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w obrębie właściwej specjalności KA_ zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim właściwą dla danej specjalności W 0 7

28 KA_3 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych KA_4 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo 3. Kulturoznawstwo KA_5 ma podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych 3 W 0 KA_6 jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego K_7 ma świadomość istnienia wielu szkół w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo KA_8 zna istotne kryteria oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo 8

29 KA_9 posiada uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie 3. Kulturoznawstwo w Polsce KA_W0 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi KA_W ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju KA_W ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym 3 W 0, W 0 III C 3_ W 0 9

30 KA_W3 zna i rozumie główne nurty badań nad językiem studiowanej specjalności w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego KA_W4 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka studiowanej specjalności i porównawczym odniesieniu do innych języków (głównie słowiańskich i indoeuropejskich K_W5 zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej KA_W6 zna i rozumie główne nurty badań nad kulturą polską z uwzględnieniem kontekstu kultury powszechnej KA_W7 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności 30

31 KA_W8 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności KA_W9 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KA_W0 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka, jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie KA_W rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów KA_W zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego 3 3

32 KA_W3 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej KA_W4 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej KA_W5 ma elementarną wiedzę na temat podstaw informatyki w kategorii umiejętności KA_ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie studiowanej specjalności KA_U0 potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim U0 U0 U0 KA_U03 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego U0 3

33 KA_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U05 potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury i kultury narodowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego KA_U07 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych KA_U08 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych KA_U09 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi U0 U03 U0 33

34 KA_U0 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym KA_U potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe, utwory literackie oraz akademickie teksty językoznawcze i literaturoznawcze KA_U potrafi krytycznie odbierać wytwory kultury U0 U0 U0 KA_U3 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi formułować wnioski KA_U4 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych KA_U5 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo 34

35 KA_U6 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. Skype do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych KA_U7 potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (elearning KA_U8 potrafi korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji KA_U9 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim o charakterze ogólnym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł KA_U0 potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim z zastosowaniem technik audiowizualnych 35

36 KA_U3 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA_U4 ma podstawowe umiejętności obsługi komputera KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim z zastosowaniem technik audiowizualnych KA_U3 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA_U4 ma podstawowe umiejętności obsługi komputera w kategorii kompetencji społecznych KA_ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju KA_K0 K0 36

37 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego KA_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji z zakresu literatury, języka i kultury narodowej KA_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA_K05 potrafi organizować działanie innych, jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne KA_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań KA_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka polskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny KA_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym KA_K09 ma świadomość znaczenia języka polskiego, literatury polskiej i kultury narodowej w kulturze europejskiej KA_K0 korzysta z wytworów kultury narodowej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze K03 K0 K03 37

38 popularyzatorskim 38

39 Wiedza o kulturze krajów UE Problemy historii kultury Antropologia kultury i literatury Historia sztuki Semiotyka tekstów kultury Analiza dzieła sztuki Literatura pośród sztuk Kultura audiowizualna Uniwersalizm i pluralizm kultury Europy Warsztaty twórczego działania Praktyka ciągła w instytucjach kultury Historia języka polskiego Ochrona prawna dziedzictwa kultury Matryca efektów kształcenia KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok akademicki 0/03 (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UR nr 8/0 z dnia 8 marca 0 r. MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ WIEDZA O KULTURZE bez specjalizacji nauczycielskiej IV A. MODUŁ PRZEDMOTÓW KULTUROZNAWCZYCH IV B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH IV C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PRAWA Efekty kształcenia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ WIEDZA O KULTURZE IV A. MODUŁ PRZEDMOTÓW KULTUROZNAWCZYCH IV B. MODUŁ PRZEDMI OTÓW JĘZYKOZ NAWCZY CH IV C. MODUŁ PRZEDM IOTÓW Z ZAKRES U PRAWA w kategorii wiedzy KA_ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 39

40 w obrębie właściwej specjalności KA_ zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim właściwą dla danej specjalności KA_3 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych KA_4 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych takich jak:. Literaturoznawstwo. Językoznawstwo 3. Kulturoznawstwo KA_5 ma podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych KA_6 jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego K_7 ma świadomość istnienia wielu szkół w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo KA_8 zna istotne kryteria oceny wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak

41 literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo KA_9 posiada uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością, takich jak:. Literaturoznawstwo i literatura polska. Językoznawstwo polskie 3. Kulturoznawstwo w Polsce KA_W0 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz innymi kierunkami filologicznymi KA_W ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju KA_W ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danej specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym 3( 3(3 4

42 KA_W3 zna i rozumie główne nurty badań nad językiem studiowanej specjalności w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego KA_W4 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka studiowanej specjalności i porównawczym odniesieniu do innych języków (głównie słowiańskich i indoeuropejskich K_W5 zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą polską z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej (głównie europejskiej KA_W6 zna i rozumie główne nurty badań nad kulturą polską z uwzględnieniem kontekstu kultury powszechnej KA_W7 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności KA_W8 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych 3 ( (

43 w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w obrębie właściwej specjalności KA_W9 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KA_W0 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka, jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie KA_W rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów KA_W zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego KA_W3 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury polskiej i kultury narodowej KA_W4 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytwo- 3 43

44 rów kultury narodowej KA_W5 ma elementarną wiedzę na temat podstaw informatyki w kategorii umiejętności KA_ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie studiowanej specjalności KA_U0 potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim KA_U03 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego U03 U0 3 3 KA_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin naukowych w obrębie studiowanej specjalności KA_U05 potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie dziedzin naukowych w U04( 3 44

45 obrębie studiowanej specjalności KA_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury i kultury narodowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego KA_U07 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych KA_U08 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych U0 3 U0 KA_U09 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi KA_U0 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu studiowanej specjalności (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społeczne- U03 U0( U0(3 U0 3 45

46 go, miejsca w procesie historyczno-kulturowym KA_U potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe, utwory literackie oraz akademickie teksty językoznawcze i literaturoznawcze KA_U potrafi krytycznie odbierać wytwory kultury KA_U3 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi formułować wnioski KA_U4 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych KA_U5 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo KA_U6 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. Skype do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych KA_U7 potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (elearning U0 U03 ( ( (3 U0( U

47 KA_U8 potrafi korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji KA_U9 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim o charakterze ogólnym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł KA_U0 potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych KA_U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim z zastosowaniem technik audiowizualnych KA_U3 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego U03 47

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk humanistycznych: Kierunek kształcenia filologia polska należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Teoria kultury Język obcy nowożytny * Konteksty literatury polskiej XX i XXI w Metodologi a badań liter. Retoryka w piśmiennict wie taropolskim i Konteksty literatury XIX w. spółczes ny język polski Metodologi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia polska Poziom: I stopnia Forma: stacjonarne Oferta studiów jest skierowana do maturzystów - absolwentów liceów, liceów profilowanych i techników - o zainteresowaniach humanistycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2: tabela zawierająca efekty kształcenia dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych Wzorcowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności

K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia polska, studia I stopnia, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 lutego 2012 roku i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia...

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 22 października 2013r. Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych.

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHEOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 06/07 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka v Studia regionalne WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - pisanie. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - pisanie. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - pisanie III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 07/08 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 08/09 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 do uchwały nr 0 Senatu UŚ z dnia 30 maja 07 r. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język

Bardziej szczegółowo

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych

K_W04 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i/lub mediów w krajach anglojęzycznych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H) Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska z językiem biznesu Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia praktyczny licencjat 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym. Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym. Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów Program na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszar ów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo

Językoznawstwo, literaturoznawstwo Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych stacjonarnych I stopnia kierunek: neofilologia, specjalność: filologia germańska (od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do uchwały Nr 7/2015 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia polska FILOLOGIA POLSKA Studia stacjonarne I stopnia 1. Oferta studiów jest skierowana do maturzystów - absolwentów liceów, liceów profilowanych i techników - o zainteresowaniach humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I stopnia... wpisać studia I lub II stopnia lub jednolite

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku profil kształcenia

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku profil kształcenia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku poziom profil filologia germańska pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu (kierunek) FG_W01 FG_W02 FG_W03 FG_W04 FG_W05 Efekty Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: A. STUDIA I STOPNIA: 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów z obszaru nauk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 2. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) rok akademicki 201/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla przedmiotów z zakresu kultura/cywilizacja

Efekty kształcenia dla przedmiotów z zakresu kultura/cywilizacja Efekty kształcenia dla przedmiotów z zakresu kultura/cywilizacja nazwa specjalności studiów: filologia romańska (francuska), włoska, hiszpańska, portugalska, filologia w zakresie języka włoskiego, filologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów muzykologia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 3 do wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Moduły kształcenia Moduł

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013 INFORMATOR ROK AKADEMICKI 2012/201 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) POSZCZEGÓLNYCH ÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Poz. 21 UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 21 UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 21 UCWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o prowadzenie kierunku studiów filologia romańska Na podstawie 40 pkt 10 w związku

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wydział Filologii i Pedagogiki

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wydział Filologii i Pedagogiki Efekty kształcenia dla kierunku Filologia profil Ogólnoakademicki studia pierwszego stopnia Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych Dyscyplina naukowa:

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Katedra Informacji Naukowej EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Katedra Informacji Naukowej EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 3 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo