SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: Wej cie Polski do spo ecze stwa informacyjnego stwarza nowe mo liwo ci prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w tym handlu w Internecie. Stwarza to nowe wyzwania dla systemu dystrybucji w Polsce, zarówno w segmencie B2C jak i B2B.Alternatywne kana y dystrybucji hurcie w Polsce s mo liwe dzi ki platformom: handlowym i logistycznym, a tak e gie dom wirtualnym, których korzy ci nast pnie przedstawiono. Nast pnie omówiono alternatywne kana y dystrybucji w handlu detalicznym i dwa proponowane modele: dostawy ze sklepu klientowi oczekuj cemu na dostaw oraz z centrum dystrybucji pod nieobecno klienta. W ko cowej cz ci artyku u zestawiono korzy ci i s abo ci sprzeda y internetowej dla klientów i firm dystrybucyjnych S owa kluczowe: System dystrybucji, handel internetowy, ywno 1. WZROST ZNACZENIA HANDLU I ZAKUPÓW ZA POMOC INTERNETU 1 Rozwój spo ecze stwa informacyjnego w Polsce spowodowa, e udzia Polaków korzystaj cych z Internetu w pierwszym kwartale 2008 r. wzrós do 14.2 mln. u ytkowników, tj. do 49 % Polaków w wieku lata, a odpowiednio w pierwszym kwartale 2009 roku do 15.9 mln., tj. do 54.% Pozostawa jednak daleko w tyle za: Wielk Brytani 71%, czy Szwecj 64% i Niemcami 64%. Wed ug. Mi dzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ( ITU ) w 2010 r. przekroczymy 60% stopie dost pu spo ecze stwa do Internetu. Odsetek internautów robi cych zakupy w Internecie ustabilizowa si na poziomie 25% wszystkich internautów. Obroty polskiego e-handlu z blisko 2.mld. PLN. 1 Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2009, IliM,Pozna, 2010,Mazurkiewicz P. :Zakupowy boom w sieci, Rzeczpospolita VIII.,2010

2 98 Wac aw Szymanowski w 2004 r., wzros y do 11 mld. PLN. w 2008 roku. Przewiduje si, e na koniec 2010 roku poziom zakupów w Internecie osi gnie 15.5 mld. PLN. (co stanowi blisko 2% ca ych obrót handlowych). Drugi segment stanowi zakupy realizowane pomi dzy instytucjami. W obszarze sprz towej infrastruktury telekomunikacyjnej polskie normy odbiegaj od unijnych w zakresie szerokopasmowych czy internetowych. Tak e pod wzgl dem skali integracji procesów biznesowych Polska lokowa a si w dolnej cz ci rankingów przedsi biorstw europejskich. Niski poziom zaanga owania polskich przedsi biorstw w stosowaniu elektronicznych modeli biznesowych wynika ze s abej znajomo ci wymaga, a zw aszcza standardów elektronicznej gospodarki. 2. ALTERNATYWNE KANA Y DYSTRYBUCJI YWNO CI W HURCIE W POLSCE Gwa towny wzrost sprzeda y za pomoc Internetu doprowadzi do sytuacji, e w 2004 r. sprzeda za pomoc sklepów internetowych kszta towa a si na poziomie blisko 1 mld PLN, za na platformach aukcyjnych nieco mniej 520 mln. PLN, aby w 2008 r. osi gn ze sprzeda y w sklepach internetowych warto 5 mld. PLN oraz 5,5, mld. PLN. ze sprzeda y aukcyjnej. Czynnikiem kszta tuj cym ten poziom jest liczba e-sklepów, która wzros a do 1350 w 2006, a nawet 2500, z czego 55% s to sklepy hybrydowe prowadz ce sprzeda internetowa i tradycyjn. W 2008 roku liczba podmiotów handluj cych w Internecie przekroczy a 8100 [2] ELEKTRONICZNE RYNKI (PLATFORMY HANDLOWE I LOGISTYCZNE) Przez elektroniczny rynek (platform handlow ) rozumiemy rozbudowany system informatyczny umo liwiaj cy firmom przeprowadzanie mi dzy sob transakcji kupnasprzeda y. Bior w nich udzia zarówno kupuj cy, jak i sprzedaj cy. Platforma po redniczy pomi dzy tymi podmiotami w wymianie handlowej, a tak e wiadczy e-us ugi dodatkowe (m.in. us ugi finansowe, logistyczne, doradcze) adresowane do podmiotów znajduj cych si na platformie) Elektroniczna platforma mo e mie charakter nie tylko handlowy (je li oferuje tylko dokonywanie transakcji), ale mo e te by narz dziem komunikacji i przeprowadzania dzia a gospodarczych, je li zapewnia mo liwo ci ich integracji z innymi procesami wewn trz przedsi biorstwa. Oferty firm zarz dzaj cych platformami transakcyjnymi adresowane s do przedsi biorstw we wszystkich segmentach rynku. Firmy oferuj wiadczenie us ug w zakresie transakcji elektronicznych pomi dzy przedsi biorstwami.. Mo liwe jest równie pod czenie indywidualnych rynków elektronicznych do wspólnej platformy i po czenie ich ze wiatowym rynkiem handlu elektronicznego B2B Platformy elektroniczne utrzymuj si z op at. Ró ni si one w zale no ci od

3 System dystrybucji internetowej, jako nowe wyzwanie dla 99 charakteru u ytkownika, a tak e rozmiarów korzystania. Niektóre z nich premiuj kupuj cych lub sprzedaj cych. Dochodami platformy s : op aty za sta e cz onkostwo, odsetki od warto ci transakcji, op aty za prezentacj katalogu towarów u ytkownika, op aty za reklam (banery i linki), op aty za dodatkowe us ugi np. logistyczne i finansowe, doradcze. Pocz tkowo najwi ksze znaczenie mia y op aty w formie odsetek od dokonanych transakcji obecnie przewa aj op aty cz onkowskie. Wed ug kryterium rozwi za organizacyjnych platformy mo na podzieli na: technologie komunikacji, centra B2B, gie dy B2B; rynki (platformy) elektroniczne [6]. Rynki elektroniczne mo emy podzieli na: rynki niezale ne, kierowane przez firm nie b d c ani sprzedaj cym, ani kupuj cym, otwarte dla wszystkich ch tnych; konsorcja zorientowane na sprzeda, kierowane przez ograniczon ilo firm wspó pracuj cych w celu korzystnej sprzeda y mo liwie du ej liczby odbiorców; konsorcja zorientowane na zakupy, kierowane przez ograniczon ilo du ych firm kupuj cych, dost pne dla ich dostawców; rynki naturalne, których przedmiotem s transakcje dotycz ce sprzeda y us ug i cz ci zamiennych wyposa enia MPO. Powstaj tak e hybrydy powy szych form. Wyró niamy na rynku rolno-spo ywczym e-platformy o charakterze Horyzontalnym -platform obejmuj c zasi giem swojej dzia alno ci ró ne sektory produktów i us ug. Produkty i us ugi sprzedawane poprzez platformy horyzontalne s g ównie dobrami niezwi zanymi bezpo rednio z produkcj (np. Fresh Market); Wertykalnym - obejmuje swoim zasi giem dzia alno ci jedn bran (np. przemys przetwórstwa rolno-spo ywczego) obrotu dobrami g ównie zwi zanymi bezpo rednio z produkcj ( no.netbrokers). Elektroniczne platformy transakcyjne dzia aj w wi kszo ci sektorów gospodarczych, jako najbardziej efektywna forma zawierania kontraktów. Szczególnym jednak zainteresowaniem ciesz si na rynku dóbr konsumpcyjnych, gdzie z jednej strony wyst puj ogromne ilo ci kupuj cych przedsi biorstw handlowych, z drugiej producenci dóbr konsumpcyjnych z wielu sektorów, z czego cz dotyczy towarów ywno ciowych. Przemys spo ywczy jest do skoncentrowany; wyst puje tu kilka wielkich firm mi dzynarodowych, firmy krajowe oraz prowadz ce obs ug lokaln. Elektroniczna platforma logistyczna jest specyficzn odmian standardowej platformy handlowej cz cej w jednym rodowisku cechy platformy transakcyjnej i procesów logistycznych. Platformy logistyczne daj firmom mo liwo ci nieograniczonej wymiany danych oraz wykorzystania innowacyjnych rozwi za, które usprawniaj procesy logistyczne. Bez konieczno ci ingerencji w system informatyczny firmy, dzi ki jednemu uniwersalnemu interfejsowi, platformy logistyczne umo liwiaj wymian informacji pomi dzy systemami komputerowymi podmiotów wspó pracuj cych w ramach logistycznego a cucha dostaw.. Gie dy wirtualne - model sprzeda y w segmencie B2B Firmy zarz dzaj ce platformami transakcyjnymi oferuj wiadczenie us ug w zakresie tworzenia gie d bran owych. Mo liwe jest równie pod czenie indywidualnych gie d elektronicznych do wspólnej platformy [7]. Gie da- to rynek formalny, na którym w okre lonym miejscu i czasie dochodzi do przeciwstawienia si poda y i popytu oraz do kupna- sprzeda y towarów masowych

4 100 Wac aw Szymanowski wysoko ujednoliconych pod wzgl dem jako ci, a tak e og aszania kszta tuj cych si cen. Gie dy mo emy podzieli na: bran owe o charakterze prywatnym, niezale ne, których uczestnikami s instytucje b d ce ich organizatorami oraz ogólnodost pne, a w tym aukcje. Wirtualne gie dy s odpowiednikiem tradycyjnych gie d. Oparte s one na sojuszach pomi dzy renomowanymi przedsi biorstwami ze starej gospodarki z firmami reprezentuj cymi bran teleinformatyczn. W ród korzy ci wynikaj cych z obecno ci na rynku gie d internetowych, wymieni nale y obni enie kosztów transakcji. Du e znaczenie ma tak e tworzenie nowego kana u dystrybucji produktów i us ug, nowe ród a przychodów oraz szybki i atwy dost p do informacji o ofercie konkurencji.(por. tablica 1) Gie dy internetowe na naszym rynku obejmuj wszystkie aspekty dzia alno ci gospodarczej. Najwi ksze obroty i du warto produktów cechuj platformy dzia aj ce w bran ach: metalowej, surowców oraz spo ywczej. Gie dy te oferuj surowce i produkty o warto ci kilkuset milionów z otych, a miesi czne obroty na tych platformach oscyluj w granicach takich warto ci. W przypadku niektórych e-gie d ci ko okre li warto oferowanych produktów, a o sile danej platformy wi cej mówi np. liczba zarejestrowanych podmiotów, czy produktów obecnych na platformie. W ród gie d internetowych najszybciej mocn pozycj zdobywaj te przedsi wzi cia, które silnie zwi zane s z firmami starej gospodarki lub funkcjonuj równolegle z dzia alno ci prowadzon tradycyjnymi metodami. Korzy ci z dzia alno ci na rynkach B2B przestawiono w tablicy 1. Korzy ci z dzia ania na rynkach gie d B2B Kupuj cy Dostawcy Organizatorzy rynku dost p do nowych kana ów dystrybucyjnych i marketingowych, zmniejszenie kosztów operacyjnych. Zmniejszenie kosztów przed transakcyjnych zakupu on line, u atwiony dost p do informacji i dostawców, wi ksza efektywno procesu zakupów. Tablica 1 nowe ród a przychodów (ró norodne strategie e-biznesowe), umocnienie wizerunku w danym sektorze i zaznaczenie w asnej obecno ci na rynkach internetowych, wi ksza dynamika wzrostu przychodów, dzi ki korzy ciom skali, mo liwo ci agregacji i ró norodno ci ofert. ród o: Na podstawie [1] Szczególny rodzaj elektronicznych gie d B2B stanowi elektroniczne gie dy transportowe. Wi ze sob firmy spedycyjne i transportowe. Do takich gie d nale : Teleroute -wiod ca gie da typu on-line oraz gie dy: Tomicom, Logintrans, i Benelog [9]. Przysz o b dzie nale a a do gie d wiadcz cych zaawansowane us ugi w oparciu o system GMS, bezprzewodowe przesy anie danych w standardzie oraz korzystanie z systemu nawigacji satelitarnej ZAUFANIE I RYZYKO W PROCESIE TRANSAKCJI W ELEKTRONICZNEJ PLATFORMIE HANDLOWEJ Zmienno warunków otoczenia i wzrost niepewno ci powoduj konieczno zwi kszenia zaufania do transakcji zawieranych za pomoc handlu elektronicznego.

5 System dystrybucji internetowej, jako nowe wyzwanie dla 101 Dotyczy to zw aszcza ywno ci, w przypadku której: okre lone wymogi jako ciowe nie zawsze s spe nione; zmienno poda y i popytu wp ywa na organizacj produkcji, co stwarza konieczno szukania nowych klientów i dostawców spoza aktualnej sieci dostaw; fragmentaryczno rynku oraz z o ono w a ciwo ci powoduj asymetri informacji pomi dzy sprzedaj cym a kupuj cym. Zasady i etapy procesu transakcji w handlu elektronicznym Zasady procesu transakcyjnego s nast puj ce: sytuacja stwarza mo liwo sukcesu, ale równie ryzyka i sytuacji niepewno ci dla firmy w zakresie wyników oraz uruchamia mechanizm kontroli w trakcie transakcji; decydenci indywidualnie okre laj i oszacowuj wielko wygranej, jej niepewno, ryzyko oszacowania w a ciwego wyniku transakcji, zw aszcza w sektorze B2B; otoczenie transakcji i jego wp yw na mechanizmy samoregulacji i kontroli stanowi o wyniku transakcji. Narz dzia e-commerce wspomagaj projektowanie procesu transakcji i kontroli. Potrzeba zaufania dotyczy tak samo pierwszej, jak i kolejnych transakcji. Zmieniaj ce si szybko wymogi dotycz ce informacji i komunikacji w zakresie zaufania i kontroli w powtarzanych transakcjach s powi zane z dynamicznie zmieniaj c si sytuacj w zakresie potencjalnego ryzyka i wyników. Powtarzaj ce si transakcje powoduj tworzenie si zasad wspó pracy pomi dzy uczestnikami handlu. Mo na wyró ni 4 etapy transakcji: informacyjny, negocjacji, decyzji, posprzeda owy. Faza I informacyjna polega na zebraniu danych o reputacji sprzedaj cego, o warunkach transakcji, o procesie produkcyjnym, o gwarancji produktu, (serwisowaniu) jego dostawy, znaki jako ci, zastosowania, rekomendacje dotycz ce firmy i jej Agenta, sposoby p atno ci, wymagania techniczne dotycz ce infrastruktury; Faza II-negocjacji oparta powinna by na wspólnocie kulturowej (wspólnych zasad negocjowania), kontaktów osobistych negocjuj cych; Faza III decyzyjna zwi zana jest z procesem realizacji dostawy fizycznego produktu ywno ciowego, a wi c sprawno ci procesów logistycznych; Faza IV posprzeda owa dotyczy rozwi zania wszystkich problemów, które wyst pi y w dostawie produktu, a nie by y zgodne z warunkami umowy. Aby zoperacjonizowa efektywno procesu transakcji w handlu elektronicznym nale y podnie poziom zaufania i bezpiecze stwa transakcji przez wykorzystanie technologii informacyjnych transakcji w sektorze B2B agrobiznesu. Czynniki determinuj ce proces percepcji przez sprzedaj cych i zakupuj cych i ich zachowania decyzyjne obejmuj : mo liwo wygranej i ryzyko pora ki przez firmy, ich strategie. Pilno potrzeb sprzedawcy czy nabywcy w zakupie produktu, jak równie osobiste zwyci stwa, ryzyko, poziom wiedzy o transakcji stanowi dodatkowe czynniki wp ywaj ce na transakcj. Inne czynniki wp ywaj ce na transakcj nale do otoczenia i s to: struktura sektora, jej si a, regulacje prawne, normy szczególne dla sektora, nieformalne regu y gry, aktualne relacje pomi dzy popytem a poda. Podczas aktualnej transakcji jej fazy, intensywno wymiany informacji i jej interakcyjno, maj istotne znaczenie S to istotne warunki generowania zaufania, to istotny warunek generowania ró nych scenariuszy w sieci dostaw ywno ci, pozwalaj ce na wyznaczenie okre lonego poziomu zaufania lub elementów systemu kontroli. Czynniki determinuj ce decyzje w poszczególnych fazach zawierania transakcji przedstawiono na rys.1.

6 102 Wac aw Szymanowski Rys.1. Czynniki determinuj ce o procesie zakupu przez Internet ród o: Opracowanie w asne na podstawie: [3] Proces transakcji na gie dach elektronicznych polega na wykorzystaniu stron www, a w szczególno ci na: przeszukiwaniu asortymentu (przy u yciu klucza, np. rodzaju produktu, itp.); odnalezieniu i wyborze produktu; sprawdzenie dost pno ci produktu, wykorzystanie strony www; negocjacjach poprzez stron www; sk adaniu zamówienia za pomoc strony www; wst pnej weryfikacji zamówienia pokazanie listy zamówionych towarów, podanie ostatecznej ceny wraz z kosztami dostawy, poprzez stron www; z o enia zamówienia, poprzez stron www; wyborze formy zap aty, tak e za pomoc strony www. Przyk adami internetowych rynków bran owych to Fresh-market.pl (e-bronisze.pl) w obszarze obrotu podstawowymi surowcami rolniczymi i produktami spo ywczymi. Natomiast przyk adem gie dy wirtualnej b dzie gie da Netbrokers.pl. 3. ALTERNATYWNE KANA Y DYSTRYBUCJI YWNO CI -W HANDLU DETALICZNYM W POLSCE 3.1. RODZAJE SKLEPÓW INTERNETOWYCH W segmencie B2C realizowane s dwa modele e-handlu: e-sklepy-sklepy internetowe oraz e-centra handlowe pasa e internetowe. Sklepy internetowe mo na podzieli ze wzgl du na szeroko i g boko sprzedawanej oferty na [4]: horyzontalne - sprzedaj ce szeroki i p ytki asortyment; wertykalne sprzedaj ce w ski, ale g boki, cz sto niszowy asortyment, przeznaczony dla wyspecjalizowanych grup odbiorców. Podejrzewa si, e w nied ugim czasie rol sklepów horyzontalnych przejm pasa e

7 System dystrybucji internetowej, jako nowe wyzwanie dla 103 handlowe, czyli miejsca gdzie zgrupowana jest oferta wielu sklepów internetowych 3.2. MODELE ELEKTRONICZNYCH KANA ÓW DYSTRYBUCJI Kana y dystrybucji uleg y zmianie z tradycyjnych na z o one, w których poszczególne dzia ania (m.in. przep yw informacji, negocjacje, promocja i generowanie popytu, zamawianie, p atno ci i fizyczna dystrybucja produktów) s podzielone na ró ne kana y i operuj ce w ich ramach podmioty gospodarcze. Wraz z pojawieniem si Internetu powsta y elektroniczne kana y dystrybucji. Wed ug B. Rosenbloom a (1999) elektroniczne kana y marketingowe to kana y, w których u ycie Internetu czyni produkty i us ugi osi galnymi po to, aby klienci z dost pem do komputerów lub innych technologii mogli kupowa i zawiera transakcje przez interaktywne media elektroniczne. Dost pno produktów nie oznacza fizycznego dost pu do dóbr przez Internet, tylko dokonanie zakupu. Zawieranie transakcji przez interaktywne media oznacza z o enie zamówienia on-line. W zamówieniach internetowych wykorzystuje si : witryn internetow, ing, w asny sklep internetowy, partnerskie sklepy internetowe, pasa e internetowe, rynki elektroniczne aukcje internetowe, serwisy og oszeniowe, wirtualne gie dy. Zarówno w tradycyjnych jak i elektronicznych kana ach drogi przep ywu poszczególnych strumieni s zró nicowane i realizowane przez ró ne wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. W elektronicznych kana ach dystrybucji przep ywy realizowane s w 2 wymiarach: elektronicznym obejmuj cym zarówno ogniwa wirtualne, jak i ich powi zania, fizycznym, obejmuj cym tradycyjne systemy dystrybucji. Zale y to od rodzajów sprzedawanych produktów, uczestników kana u i ich mo liwo ci technologicznych oraz posiadanych zasobów. W przypadku produktów cyfrowych mog si odbywa przez Internet. W przypadku produktów materialnych dostawa zawsze odbywa si fizycznie i stanowi najwa niejszy etap realizacji zamówie klientów. Dzia ania takie wymagaj wi kszych nak adów pracy i generuj wysokie koszty logistyczne, dlatego te sprzeda towarów i us ug, które mo na przenie do cyberprzestrzeni, ro nie w wi kszym tempie ni produktów materialnych. Równie p atno za towary mo e by realizowana zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie. Najcz ciej polscy konsumenci p ac jednak tradycyjnie np. przekazem pocztowym lub kurierowi przy odbiorze towarów. Struktura elektronicznych kana ów dystrybucji podlega modyfikacjom. Polegaj one nie tyle na skracaniu tych kana ów i eliminowaniu ogniw po rednich mi dzy producentem a konsumentem, lecz na w czaniu nowych po redników np. wirtualnych detalistów, portali, pasa y handlowych, wyszukiwarek (proces reintermediacji). Elektroniczne kana y sk adaj si cz sto z wielu szczebli po rednich. Wynika to z faktu, e cz sklepów internetowych kupuje produkty ze wzgl du na ni sze koszty u dystrybutorów, a nie bezpo rednio u producentów. Nie sprawdzi y si wi c przewidywania dotycz ce masowego zaanga owania producentów w proces bezpo redniej dystrybucji do klienta za po rednictwem mediów elektronicznych. Przeprowadzone badania przez Strykowskiego i Cellarego pozwoli y stwierdzi, e post powanie producenta jest uzale nione od progu

8 104 Wac aw Szymanowski rentowno ci dostaw bezpo rednich, jego poziom ma wp yw na poziom udzia u producenta w kosztach obs ugi hurtowni rzeczywistej,a przez to na zysk producenta. W systemie logistyki dystrybucji w handlu elektronicznym B2C mo na wyró ni ró ne modele fizycznej dystrybucji do sklepu internetowego. Tworz c modele fizycznej dystrybucji bierze si pod uwag dwa czynniki 2 : kana dystrybucji (sklep, oraz centrum dystrybucji); sposób dostawy towaru (w obecno ci klienta, oraz pod nieobecno klienta). I. Model dostawy z fizycznego sklepu klient oczekuje dostawy Wyró nia si nast puj ce cechy modelu: najni szy poziom inwestycji wst pnej, najwy sze koszty operacyjne ze wzgl du na sposób organizacji modelu dystrybucji oraz fakt, e dostawa w okre lonym oknie czasowym wymaga kosztownej optymalizacji obs ugi transportowej, ograniczone mo liwo ci generowania dodatkowej warto ci dla klienta; ograniczona mo liwo wprowadzenia us ug dodatkowych, w tym równie programów lojalno ciowych, tylko do tego co mo na zawrze na stronie internetowej. Model dostawy z fizycznego sklepu oraz z centrum dystrybucji. Jest to sposób na szybkie wej cie na rynek, ale teoretycznie trudno dzia a w ten sposób zyskiem. Wybór tego modelu pozwoli brytyjskiemu detali cie Tesco zosta najwi kszym detalist on-line na wiecie. Dzi ki temu dotar on do prawie ka dego gospodarstwa przy relatywnie niskim koszcie. Inwestycja wst pna wynios a ok. 56 mln USD. II. Model dostawy z dedykowanego centrum dystrybucji klient oczekuje dostawy Wyró nia si nast puj ce cechy modelu: wysokie koszty wst pne, niskie koszty kompletowania zamówienia, jest korzystniejszy ze wzgl du na koszty operacyjne, rozmiar inwestycji wst pnej oraz wydajno kompletowania zamówie zale od stopnia zautomatyzowania centrum dystrybucji, op acalno przedsi wzi cia wyst puje przy wysokiej liczbie klientów, wyst puj silne wahania liczby zamówie w skali dnia, tygodnia i roku w zwi zku z tym trudno uzyska tu równe wykorzystanie mocy przerobowej, konieczno utrzymywania du ych mocy przerobowych, gdy centrum dystrybucji musi by w stanie obs u y klientów w okresach szczytu, ograniczona mo liwo dodania innych us ug i oferowania innych typów produktów. Najbardziej znanym przyk adem tego modelu by Webvan. Ze wzrostem wolumenu sprzeda y firma chcia a przej na system zakupów bezpo rednio od producentów i importerów dóbr oraz bazowa na dostawach od lokalnych producentów. Po wype nieniu zamówienia na stronie najbli sze klientowi centrum dystrybucji rozpoczyna o kompletowanie zamówienia. Dzi ki rozwi zaniom organizacyjnym zaplecza 2 K. Rutkowski: Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, SGH,2005,str.232

9 System dystrybucji internetowej, jako nowe wyzwanie dla 105 informatycznego realizacja zamówienia by a maksymalnie zautomatyzowana. 4. OCENA POLSKICH SKLEPÓW INTERNETOWYCH Rozwój handlu elektronicznego zwi zany jest z wieloma zaletami, jakie posiada te stosunkowo nowe medium komunikacji. Handel elektroniczny posiada zalety zarówno dla firm, jak i dla klientów (por tablica 2.). Tablica.2 Zalety i wady sklepów internetowych Zalety dla klientów Zalety dla firm oszcz dno czasu zakupu; szybkie i szerokie. rozpowszechnianie informacji o produktach i ich cenach; znaczna wygoda, atwy i szybki szybka aktualizacja oferty handlowej i bie ca dost p do informacji informacja o produktach i ich cenach porównywanie konkurencyjnych ofert ni sze ceny, porównywalna skrócenie czasu realizacji zamówie ; jako dost p do oferty sklepów na atwiejsze pozyskanie informacji o preferencjach, ca ym wiecie; mo liwo przegl dania ofert i wprowadzenie nowych sposobów reklamy, obs uga klienta 24 godziny na dob 365 promocji,(reklama internetowa),programy lojalno ciowe; dni w roku szersza oferta -wyszukanie towarów wg dowolnego kryterium np. cena, rodzaj, kolor. oszcz dno kosztów funkcjonowania i wyposa enia biur, zmniejszenie zatrudnienia; skrócenie kana ów dystrybucji, rezygnacja cz ciowa lub ca kowita z magazynowania; uproszczenie infrastruktury technicznej i usprawnienie systemów logistycznych. ród o: Opracowanie np.[7]. 5. PODSUMOWANIE 1. Przedstawione w powy szym rozdziale formy dystrybucji ywno ci oparte na technologiach informacyjnych pozwalaj na wyodr bnienie powi za bezpo rednich pomi dzy podmiotami sprzedaj cymi a kupuj cymi oraz powi za po rednich poprzez budow centrum e-biznesu spe niaj cych okre lone cechy. 2. Mo emy wyodr bni szereg wariantów modelu centrum e-biznesu ze wzgl du na zakres pe nionych funkcji: e-centra 1-rodzaju, których przedmiotem dzia ania jest wymiana informacji za pomoc baz i hurtowni danych, e-centra 2-rodzaju, które obejmuj tak e procesy transakcji kupna-sprzeda y; e-centra 3-rodzaju, w czaj cych ponadto rozliczenia finansowe; oraz e-centra 4-rodzaju obejmuj ce us ugi logistyczne.

10 106 Wac aw Szymanowski 3. Przedstawione cechy 4 modeli obs ugi logistycznej ywno ci pozwalaj, stwierdzi e ze wzgl du na konieczno poniesienia nak adów inwestycyjnych, kosztów transportu, mo liwo dodatkowych us ug, poziom obs ugi klienta w pierwszej kolejno ci powinien by rozwijany wariant oparty na sprzeda y bezpo redniej ze sklepu, a w drugiej kolejno ci Centra dedykowane. Przy czym sprzeda ze sklepów powinna dotyczy ywno ci wie ej, za z centrów dedykowanych ywno ci przetworzonej. 4. Wzrastaj ce wykorzystanie Internetu do dzia alno ci biznesowej powoduje znaczny wzrost zainteresowania e-handlem ywno ci, zw aszcza w ród m odych ludzi pracuj cych, mieszkaj cych na obrze ach miast, daleko od centrów handlowych, dla których brak kontaktu z towarem i sprzedaj cym nie stanowi barier zakupu. 5. Przeprowadzone badania dotycz ce sklepów internetowych wskazuj na konieczno podniesienia standardów obs ugi klienta Artyku jest efektem prac realizowanych w ramach grantu rozwojowego R /2009 nt. Model systemu logistycznego Polski, jako droga do komodalno ci transportu w Unii Europejskiej. Realizacja projektu zosta a dofinansowana przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju Bibliografia 1. Bajdak A. Internet w marketingu. PWE. Warszawa Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2009, Red.M.Kraska,Biblioteka Logistyka, Pozna M. Fritz: Trust and Risk in Business Networks. Towards a Due Diligence for Electronic Commerce, w: M. Fritz, G. Scheffer: Trust and in Business Networks, University of Bonn, 2006, ILR-Press. 4. Gregor B.; Stawiszy ski M. E-commerce Bydgoszcz ód, Wyd. Branda, Logistyka Dystrybucji. Specyfika. Tendencje Rozwojowe. Dobre Praktyki, (redaktor), Rutkowski K., Szko a G ówna Handlowa, Warszawa Lysons K., Gillingham M., Purchasing & Supply Chain Management, Prentice Hall, Szymanowski W., Zarz dzanie a cuchami dostaw ywno ci w Polsce. Kierunki zmian, Difin Szymanowski W., Information Technology in Application of Transparency Strategies for Food and Supply Management in Poland, Archives of Transport, no.3/4,vol.21., 2009,s Wieczerzy ski A.: Gie dy. elektroniczne, w: Instrumenty zarz dzania a cuchami dostaw M. Ciesielski (red), PWE, Warszawa 2009,str Van der Vorst J., Van Dongen S., Nouguier S., Hilhorst R., E-business Initiatives in Food Supply Chains, 11. Definition & Typology of Electronic Business Models, International Jounal of Logistics: Research &Applications, tom 5, nr 2, E COMMERCE AS A NEW CHALLENGE FOR DISTRIBUTION IN POLAND Summary: E commerce creates a new challenge for distribution in Poland. In the first part of the paper alternative channels of distribution for B2B are presented. In second part alternative channels of distribution for B2C are presented as well. to determine their strength and weaknesses. Keywords: Distribution system, e-commerce, food Recenzent: Tomasz Nowakowski

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30

Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30 Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30 2 Rosyjski rynek dodatków do żywności przekroczył wartość 1,5 mld USD i cechuje się dalszym stabilnym wzrostem. Obecnie na rynku dominuje głownie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm Page 1 of 5 Lublin: Zadanie I. Dostawa etykiet samoprzylepnych (w rolkach) na pojemniki z wytwarzanymi składnikami krwi oraz na próbki pilotujące wraz z taśmą barwiącą - do drukarek termotransferowych

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo