KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za pierwszy kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według: MSR/MSSF w walucie: PLN oraz skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR/MSSF w walucie: PLN data przekazania 13 maja 2014 r. IMPEXMET (skrócona nazwa emitenta) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) IMPEXMETAL S.A. (pełna nazwa emitenta) Metalowy (met) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Łucka 7/9 (ulica) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (www) (REGON) (numer) w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej V. Zysk (strata) netto VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 852) (24 143) (7 842) (5 784) IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 561) (1 805) X. Przepływy pieniężne netto, razem (8 982) (2 152) XI. Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości szt. na dzień r. i szt r XII. Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą 0,04 0,09 0,01 0,02 (w PLN/EUR) XIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych XIV. Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,04 0,09 0,01 0, XV. Aktywa razem XVI. Zobowiązania długoterminowe XVII. Zobowiązania krótkoterminowe XVIII. Kapitał własny XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XX. Kapitał zakładowy (akcyjny) XXI. Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości szt. na dzień r. i na dzień r XXII. Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/eur) 5,00 4,97 1,20 1,20 dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 540) (21 442) (6 812) (5 137) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 381) (5 513) (3 433) (1 321) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (49) (127) (12) (30) IX. Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych X. Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,01 0,03 0,00 0,01 XI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych XII. Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję / średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,01 0,03 0,00 0, XIII. Aktywa razem XIV. Zobowiązania długoterminowe XV. Zobowiązania krótkoterminowe XVI. Kapitał własny XVII. Kapitał zakładowy (akcyjny) XVIII. Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych XIX. Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,43 4,44 1,06 1,07

2 ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupy Kapitałowej Impexmetal za I kwartał 2014 roku

3 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) Spis treści strona ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ IMPEXMETAL SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...4 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...6 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH...9 INFORMACJA DODATKOWA ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY IMPEXMETAL S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJA DODATKOWA

4 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2013 ROK Działalność kontynuowana za 3 miesiące zakończone 31/03/2014 za 3 miesiące zakończone 31/03/2013 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży ogółem Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Na udziały niekontrolujące Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (1 493) (2 906) Zysk (strata) netto Przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Na udziały niekontrolujące 531 (626) Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom 0,04 0,09 jednostki dominującej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,09 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,10 0,05 0,10 4

5 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2013 ROK za 3 miesiące zakończone 31/03/2014 za 3 miesiące zakończone 31/03/2013 Zysk (strata) netto Dochody ujęte w kapitale, które zostaną przeklasyfikowane na wynik finansowy (2 793) (1 999) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne (760) Aktualizacja aktywów dostępnych do sprzedaży (3 892) (4 349) Podatek dochodowy odroczony dotyczący dochodów ujętych w kapitale Dochody ujęte w kapitale, które nie zostaną przeklasyfikowane na wynik finansowy - - Dochody ujęte w kapitale netto (2 793) (1 999) Całkowite dochody ogółem Przypadające: Akcjonariuszom jednostki dominującej Na udziały niekontrolujące 168 (766) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT działalność zaniechana ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2013 ROK za 3 miesiące zakończone 31/03/2014 za 3 miesiące zakończone 31/03/2013 Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 21 Przychody ze sprzedaży ogółem Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 5 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży - 16 Koszty sprzedaży - - Koszty ogólnego zarządu - - Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 362) (791) Przychody finansowe - - Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 806) (2 966) Podatek dochodowy odroczony (313) (60) Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (1 493) (2 906) 5

6 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU AKTYWA 31/03/ /12/2013 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Wartość firmy Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności oraz pozostałe aktywa długoterminowe Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki udzielone Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa przeznaczone do sprzedaży (*) Aktywa razem (*) Działalność zaniechana HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 6

7 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (c.d.) PASYWA 31/03/ /12/2013 Kapitał własny Kapitał zakładowy (akcyjny) Akcje własne (wielkość ujemna) (24 441) (24 441) Kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (2 393) (2 528) Kapitał z tytułu wyceny świadczeń emerytalnych i podobnych Kapitał z tytułu aktualizacji wyceny aktywów (2 819) 334 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane, w tym: Kapitał rezerwowy Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej roku bieżącego Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania Pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe pasywa Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Pozostałe pasywa Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży (*) Pasywa razem (*) Działalność zaniechana HMN Szopienice S.A. w likwidacji. 7

8 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2013 ROK kapitał zakładowy (akcyjny) akcje własne (*) kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kapitał z tytułu aktualizacji wyceny aktywów kapitał z tytułu wyceny świadczeń emerytalnych i podobnych różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych zyski zatrzymane kapitały przypadające na udziały niekontrolujące Stan na 1 stycznia 2014 r (24 441) (2 528) Całkowite dochody za 3 miesiące 2014 r (3 153) Kapitał z konsolidacji (zmiana struktury udziałów) Stan na 31 marca 2014 r (24 441) (2 393) (2 819) razem kapitał zakładowy (akcyjny) akcje własne (*) kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kapitał z tytułu wyceny kapitał z tytułu świadczeń aktualizacji emerytalnych wyceny aktywów i podobnych różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych zyski zatrzymane kapitały przypadające na udziały niekontrolujące Stan na 1 stycznia 2013 r (22 498) Całkowite dochody za 12 miesięcy 2013 r (2 853) (924) Skup akcji własnych - (1 943) (1 943) Kapitał z konsolidacji (zmiana struktury udziałów) Wypłata dywidendy (179) (179) Stan na 31 grudnia 2013 r (24 441) (2 528) razem kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kapitał zakładowy (akcyjny) akcje własne (*) kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej kapitał z tytułu stosowania rachunkowośc i zabezpieczeń kapitał z tytułu aktualizacji wyceny aktywów kapitał z tytułu wyceny świadczeń emerytalnych i podobnych różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych zyski zatrzymane kapitały przypadające na udziały niekontrolujące razem Stan na 1 stycznia 2013 r (22 498) Całkowite dochody za 3 miesiące 2013 r (3 523) (766) Stan na 31 marca 2013 r (22 498) (2 265) (*) Akcje własne w cenie nabycia, nabyte w celu umorzenia lub odsprzedaży w ilości szt. na dzień r. i na dzień r. oraz szt. na r. 8

9 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) P P SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2013 ROK Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej za 3 miesiące zakończone 31/03/2014 za 3 miesiące zakończone 31/03/2013 Zysk (strata) przed opodatkowaniem Amortyzacja Różnice kursowe netto (dodatnie)/ujemne (134) 412 Odsetki od zobowiązań finansowych Odsetki i dywidendy (1 164) (1 116) Zysk/strata na działalności inwestycyjnej 680 (76) Zmiany kapitału obrotowego: Należności (zwiększenie)/zmniejszenie (26 722) (59 537) Zapasy (zwiększenie)/zmniejszenie (2 909) Zobowiązania zwiększenie/(zmniejszenie) Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe (5 145) (6 299) Pozostałe pozycje (1 323) (1 371) Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej Podatek dochodowy otrzymany /(zapłacony) (143) (201) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych Zbycie aktywów finansowych Otrzymane odsetki i spłata udzielonych pożyczek Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych (26 392) (12 515) Nabycie aktywów finansowych (8 480) (11 122) Nabycie obligacji - (2 060) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 852) (24 143) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe 25 - Wydatki Nabycie aktywów utrzymanych do terminu wymagalności - (6 266) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - Spłata kredytów i pożyczek (68 650) (41 069) Płatności z tytułu umów leasingu finansowego (10) (8) Odsetki zapłacone (3 266) (4 764) Inne wydatki finansowe - (5) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 561) Przepływy pieniężne netto razem (8 982) Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 422 (31) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (9 013) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu, z tego: z działalności kontynuowanej z działalności zaniechanej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, z tego: z działalności kontynuowanej z działalności zaniechanej

10 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku, sporządzony zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską (MSR 34) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH działalność zaniechana ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2013 ROK Działalność zaniechana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej za 3 miesiące zakończone 31/03/2014 za 3 miesiące zakończone 31/03/2013 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 936) (2 966) Korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 903 (507) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki - - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy - - Wydatki - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 978 (474) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

11 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne dotyczące Grupy Kapitałowej Impexmetal Jednostka dominująca Impexmetal S.A., zwana dalej jednostką dominującą/spółką, powstała 1 lipca 1995 roku w Warszawie z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centrala Importowo Eksportowa Impexmetal. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa, ul. Łucka 7/9. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz NIP W dniu 30 czerwca 2008 roku nastąpiło połączenie ze spółką zależną Aluminium Konin - Impexmetal S.A. Połączenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin Impexmetal S.A. zostało dokonane na podstawie art pkt. 1 w związku z art kodeksu spółek handlowych ( ksh. ), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Aluminium Konin - Impexmetal S.A.) na spółkę przejmującą (Impexmetal S.A.). Od dnia 30 czerwca 2008 roku według Polskiej Klasyfikacji Działalności, Impexmetal jest Spółką Akcyjną o podstawowym rodzaju działalności nr B. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest: produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium, sprzedaż hurtowa metali i rud metali, sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Spółka Impexmetal S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Impexmetal. Jednostką dominującą w stosunku do Impexmetal S.A. jest Boryszew S.A. Spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i za granicą spółek o każdym profilu działalności, przystępowania do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i przedstawicielstw. Akcje Spółki Impexmetal S.A. znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - Sektor "Przemysł Metalowy" (według klasyfikacji GPW w Warszawie) od 24 czerwca 1997 roku. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowymi przedmiotami działalności spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym są: produkcja wyrobów hutniczych z miedzi i jej stopów, produkcja wyrobów z miedzi i mosiądzu, produkcja półwyrobów z miedzi i jej stopów, produkcja wyrobów z cynku, skup, przerób i handel złomem akumulatorowym oraz odpadami metali nieżelaznych, produkcja ołowiu, działalność handlowa. 2. Oświadczenie Zarządu o zgodności zasad rachunkowości Zarząd Impexmetal S.A. w osobie Pani Małgorzaty Iwanejko Prezesa Zarządu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że sprawozdanie to odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Impexmetal. 3. Stosowane zasady rachunkowości Informacje zawarte w Raporcie za pierwszy kwartał 2014 roku zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 33, poz. 259 z 2009 r., tekst jednolity: Dz. U. poz. 133 z 2014 r.) oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 (MSR 34) Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe stosowane przez Grupę nie uległy zmianie w okresie objętym niniejszym Raportem, a szczegółowo przedstawione zostały w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2013 rok, opublikowanym w dniu 17 kwietnia 2014 roku. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). 11

12 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku Wybrane dane finansowe w początkowej części raportu zostały przeliczone na EUR zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z 2009 r.). Do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano kurs z ostatniego dnia okresu, a dla pozycji z rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni w okresie. średni kurs EUR w okresie kurs EUR na ostatni dzień okresu r. 4,1738 4, r. 4,2110 4, r. 4,1894 4, Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda w okresie od początku roku W okresie 3 miesięcy 2014 roku spółka nie wypłaciła i nie deklarowała wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. 5. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych Pozycje warunkowe 31/03/14 31/12/2013 zmiana Zobowiązania warunkowe (979) z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań (979) - na rzecz jednostek powiązanych (979) - na rzecz jednostek pozostałych z tytułu zawartych kontraktów i podpisanych umów na rzecz jednostek pozostałych Aktywa warunkowe Pozycje warunkowe, razem (979) Zmniejszenia w okresie 3 miesięcy zakończonych roku - Zmniejszenie poręczenia zobowiązań wobec Deutsche Bank PBC S.A. z tytułu pożyczki udzielonej osobie fizycznej, - Zmniejszenia z tytułu wyceny poręczeń (339) Razem zmniejszenia (979) (640) 6. Cykliczność lub sezonowość działalności w bieżącym okresie W przypadku Grupy Kapitałowej Impexmetal zjawisko sezonowości/cykliczności występuje w ograniczonym zakresie. Sezonowością cechują się jedynie produkty sprzedawane na potrzeby sektora budowlanego. Należy do nich zaliczyć: miedziane rury instalacyjne i rury kondensatorowe z miedzioniklu produkowane przez Hutmen S.A., rury kondensatorowe z mosiądzu, wykorzystywane w przemyśle ciepłowniczym, produkowane przez WM Dziedzice S.A. blachy dachowe cynkowo-tytanowe oraz drut cynkowy produkowane przez ZM Silesia S.A. Najwyższa sprzedaż tych produktów jest realizowana w II i III kwartale, na co dominujący wpływ mają warunki pogodowe decydujące o możliwości prowadzenia prac budowlanych, a także koniunktura w branży budowlanej. Pozostałe wyroby nie wykazują tak wyraźnej cykliczności, wahania występujące w ich sprzedaży są głównie skutkiem warunków makroekonomicznych oraz koniunktury. Ponadto w branży metali kolorowych występuje zjawisko malejącej sprzedaży w ostatnich dwóch miesiącach roku, w szczególności w grudniu, co jest częściowo efektem długiego okresu świątecznego. 12

13 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku 7. Szacunki Zarządu W pierwszym kwartale 2014 roku nie wystąpiły znaczące zmiany szacunków przyjętych przez Zarząd na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych. 8. Emisje, wykup i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W okresie 3 miesięcy zakończonych roku Spółka nie emitowała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 9. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności kontynuowanej w okresie od początku bieżącego roku Grupa Kapitałowa Impexmetal działa w obszarze pięciu rodzajów segmentów branżowych: - aluminium Impexmetal S.A., Symonvit Ltd., - miedź Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A. - cynk i ołów ZM Silesia S.A., Baterpol S.A., Polski Cynk Sp. z o.o. - handel FŁT Polska S.A., FLT Bearings Ltd., FLT France SAS, FLT Metals Ltd., Metalexfrance S.A., Oddział Handlowy Impexmetal S.A., - pozostałe nieprzypisane S&I S.A., SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Impex-invest Sp. z o.o., Eastside Capital Investments Sp. z o.o., Baterpol Recycler Sp. z o.o., Baterpol Recycler Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Baterpol S.A. Sp. Komandytowa, Surowce Hutmen S.A. Sp. Komandytowa, Baterpol S.A. i Wspólnicy Sp. Komandytowa, SPV Impexmetal Sp. z o.o., Baterpol Recycler Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna. Segmenty branżowe aluminium miedź cynk i ołów handel pozostałe nieprzypisane korekty i wyłączenia razem dane za okres od 1/01/2013 do 31/03/ Przychody ze sprzedaży segmentu (43 706) Przychody ze sprzedaży segmentu (sprzedaż poza GKI) Przychody wewnątrz GKI Pozostałe przychody operacyjne spoza GKI Przychody operacyjne segmentu ogółem (przychody spoza GKI) Wynik segmentu z działalności operacyjnej (546) Wynik finansowy netto segmentu (1 561) Amortyzacja segmentu dane na dzień Aktywa segmentu ( ) Zobowiązania segmentu (85 044) Segmenty branżowe aluminium miedź cynk i ołów handel pozostałe nieprzypisane korekty i wyłączenia razem dane za okres od 1/01/2013 do 31/03/ Przychody ze sprzedaży segmentu (54 074) Przychody ze sprzedaży segmentu (sprzedaż poza GKI) Przychody wewnątrz GKI Pozostałe przychody operacyjne spoza GKI Przychody operacyjne segmentu ogółem (przychody spoza GKI) Wynik segmentu z działalności operacyjnej (558) (34) Wynik finansowy netto segmentu (109) (183) Amortyzacja segmentu dane na dzień Aktywa segmentu ( ) Zobowiązania segmentu (75 131)

14 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku Segmenty geograficzne Grupa prowadzi działalność produkcyjną na terenie Polski. Działalność handlowa odbywa się przede wszystkim na terenie Polski i pozostałych krajów europejskich. W tabeli poniżej zaprezentowano informacje dotyczące rynków zbytu Grupy, niezależnie od kraju pochodzenia sprzedawanych towarów i usług. Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych za 3 miesiące zakończone 31/03/2014 za 3 miesiące zakończone 31/03/2013 Polska Europa (poza Polską) z tego: Kraje UE Inne kraje europejskie poza UE Pozostałe kierunki Struktura Grupy Kapitałowej Impexmetal na dzień 31 marca 2014 roku Jednostki zależne bezpośrednio Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Jednostki objęte konsolidacją FLT & Metals Ltd., Wielka Brytania, Londyn S & I S.A., Szwajcaria, Saint-Sulpice handel 100,00 100,00 handel 100,00 100,00 FŁT Polska Sp. z o.o., Warszawa dystrybucja łożysk 98,35 98,35 ZM SILESIA S.A., Katowice produkcja półfabrykatów cynku i stopów cynku, tlenku cynku i ołowiu 97,03 97,03 Polski Cynk Sp. z o.o., Oława 1) handel 99,66 100,00 Hutmen S.A., Warszawa 2) produkcja miedzianych rur instalacyjnych 65,23 65,23 Walcownia Metali Dziedzice S.A., Czechowice- Dziedzice S.A. 3) SPV Lakme Investment Sp. z o.o., Warszawa Impex-invest Sp. z o.o., 4) Warszawa Eastside Capital Investments Sp. z o.o., Warszawa produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów, aluminium, pozostałych metali nieżelaznych i ich stopów, odlewnictwo 73,29 98,09 developerska 100,00 100,00 inwestycyjna 100,00 100,00 nie rozpoczęła działalności 100,00 100,00 Symonvit Ltd, Cypr, Nikozja zarządzanie własnością intelektualną 100,00 100,00 SPV Impexmetal Sp. z o.o. 5) nie rozpoczęła działalności 63,16 99,55 1) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 88,46% kapitału i głosów na WZ oraz ZM SILESIA S.A. posiada bezpośrednio 11,54% kapitału i głosów na WZ, 2) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 37,69% kapitału i głosów na WZ oraz Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 27,54% kapitału i głosów na WZ (zmiana r. zarejestrowana w dniu r. Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 16,20% kapitału i głosów na WZ oraz Impex-invest Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 49,03% kapitału i głosów na WZ), 14

15 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku 3) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 26,78% kapitału i 26,57% głosów na WZ oraz Hutmen S.A. posiada bezpośrednio 71,30% kapitału 71,52% głosów na WZ, ponadto podmiot dominujący wobec Impexmetal S.A., spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 1,92% kapitału i 1,91% głosów na WZ, 4) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 78,55% kapitału i głosów na ZW oraz Baterpol S.A. i Wspólnicy spółka komandytowa 21,45% kapitału i głosów na ZW, 5) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 8,64% kapitału i głosów na ZW, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 90,91% kapitału i głosów na ZW. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników jest zgodny z udziałem w kapitale zakładowym Spółki za wyjątkiem WM Dziedzice S.A. gdzie udział w kapitale zakładowym wynosi 98,08%. Jednostki zależne bezpośrednio Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Jednostki niekonsolidowane Brassco Inc., USA 1) nie prowadzi działalności operacyjnej 98,03 100,00 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Konin usługi ochrony środowiska 59,97 59,97 1) w tym Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 94,34% kapitału i głosów na WZ oraz Hutmen S.A. posiada bezpośrednio 5,66% kapitału i głosów na WZ Jednostki zależne pośrednio Jednostki dominujące niższego szczebla Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Jednostki objęte konsolidacją Baterpol S.A., Katowice Polski Cynk Sp. z o.o. skup, przerób złomu akumulatorowego oraz produkcja i przetwórstwo ołowiu i stopów ołowiu 99,66 100,00 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji, Katowice BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o. Wrocław FLT Bearings Ltd., Wielka Brytania, Londyn FLT France SAS, Francja, Sartrouville Metalexfrance S.A., Francja, Paryż Polski Cynk Sp. z o.o. produkcja wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu (od r. w likwidacji) 61,56 61,77 Polski Cynk Sp. z o.o. utylizacja odpadów cynkonośnych 99,66 100,00 FLT France SAS, Francja dystrybucja łożysk 98,35 100,00 FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00 FŁT Polska Sp. z o.o. handel 97,03 100,00 Jednostki niekonsolidowane Susmed Sp. z o.o., Toruń Hutmen S.A. działalność wczasowo-rehabilitacyjna, usługi remontowo-budowlane, medyczne, sprzedaż artykułów BHP 65,23 100,00 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Hutnik Sp. z o.o. w likwidacji, Konin FLT Wälzlager GmbH, Niemcy, Viersen FLT & Metals s.r.l., Włochy, Alserio FLT (Wuxi) Trading Co. Ltd., Chiny, Wuxi Impex-invest Sp. z o.o. nie prowadzi działalności 94,00 94,00 FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00 FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00 FŁT Polska Sp. z o.o. dystrybucja łożysk 98,35 100,00 15

16 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku Jednostki współzależne pośrednio MBO-Hutmen jv Sp. z o.o., Wrocław KATECH-Hutmen Sp. z o.o., Ukraina w likwidacji Jednostki współkontrolujące niższego szczebla Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów/ (%) Hutmen S.A. produkcja spoiw i stopów metali białych 32,62 50,00 Hutmen S.A. skup, przetwórstwo i sprzedaż wyrobów z metali nieżelaznych (działalność zawieszona od ) 32,62 50,00 Jednostki stowarzyszone bezpośrednio Przedmiot działalności Efektywny udział jedn. dominującej w Spółce (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Remal Sp. z o.o., Konin usługi remontowo-produkcyjne 48,93 48,93 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Altech Sp. z o.o., Konin usługi automatyka i pomiary 34,91 34,91 Jednostki objęte konsolidacją Spółki osobowe Wspólnicy Spółki Przedmiot działalności Baterpol S.A. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa Surowce Hutmen S.A. Spółka Komandytowa, Wrocław BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Wrocław BATERPOL S.A. Spółka Komandytowa, Katowice BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna, Katowice Komplementariusze: Baterpol S.A., FŁT Polska Sp. z o.o. komandytariusz: Impexmetal S.A., Hutmen S.A komplementariusz, komandytariusze: Baterpol S.A., FŁT Polska Sp. z o.o Komplementariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Komandytariusz: HMN Szopienice S.A. w likwidacji Komplementariusz: Baterpol S.A. Komandytariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Spółka Komandytowa Komplementariusz: BATERPOL RECYCLER Sp. z o.o., Komandytariusz: Baterpol S.A. sprzedaż hurtowa towarów sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 11. Skutki zmian w strukturze Grupy Kapitałowej od początku roku, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności W okresie 3 miesięcy zakończonych roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Impexmetal. Zbycie udziałów spółki Susmed Sp. z o.o. W dniu 29 kwietnia 2014 roku Hutmen S.A. zbył 100% udziałów spółki Susmed Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej Impexmetal. 12. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyniku finansowego na bieżący rok W okresie objętym niniejszym raportem nie były publikowane prognozy wyników finansowych dotyczących 2014 roku. 16

17 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku 13. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na dzień przekazania raportu są: akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów udział w ogólnej liczbie głosów Boryszew S.A ,53% ,53% ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A ,05% ,05% Pozostali akcjonariusze ,82% ,82% Impexmetal S.A. (*) ,60% ,60% Wszystkie akcje/głosy ,00% ,00% (*) Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych. Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 14. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego - udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiła zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki. 15. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę zmiana stanu posiadanych akcji lub opcji na akcje w bieżącym okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu Zarząd Impexmetal S.A. W okresie objętym niniejszym raportem Zarząd Impexmetal S.A. funkcjonował w składzie: Pani Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu Zestawienie stanu posiadania akcji lub uprawnień do nich przez Zarząd Spółki. Zarząd Impexmetal S.A. Stan na dzień publikacji raportu rocznego za rok 2013 Zmiany stanu posiadania nabycie/ (zbycie) Stan na dzień publikacji niniejszego raportu Małgorzata Iwanejko Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. Na dzień przekazania niniejszego raportu Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. funkcjonuje w składzie: Pan Arkadiusz Krężel Przewodniczący, Pan Zygmunt Urbaniak Wiceprzewodniczący, Pan Waldemar Zwierz Sekretarz, Pan Piotr Szeliga Członek, Pan Robert Skoczeń Członek. Zgodnie z posiadanymi informacjami członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji Impexmetal S.A. Od dnia przekazania poprzedniego raportu do dnia przekazania niniejszego raportu, osoby nadzorujące Spółką nie nabywały i nie zbywały akcji Impexmetal S.A. 17

18 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku 16. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Spółki Grupy Kapitałowej Impexmetal na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. 17. Zawarcie przez Spółkę lub jednostkę zależną jednej lub więcej istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi to głównie transakcje handlowe zawierane na warunkach zbliżonych do rynkowych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Impexmetal w zakresie sprzedaży lub zakupu towarów i usług o typowym, tradycyjnym charakterze dla działalności Grupy. Transakcje o charakterze niehandlowym pomiędzy podmiotami powiązanymi: Nabycie obligacji emitowanych przez spółkę dominującą Boryszew S.A. W dniu 28 lutego 2014 roku Spółka Impexmetal S.A. nabyła 101 obligacji imiennych serii A, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A. Objęte obligacje zastępują 101 obligacji Boryszew S.A. serii G i K o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w ramach Programu 3 letnich obligacji imiennych, objętych przez Impexmetal S.A w dniu 1 października 2012 roku (38 sztuk serii G) oraz w dniu 2 września 2013 roku (63 sztuki serii K), których termin wykupu upłynął w dniu 28 lutego 2014 roku. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę ,00 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji: 30 września 2015 roku. W dniu 28 lutego 2014 roku Spółka Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. nabyła 1 obligację imienną serii B, o nominale ,00 zł, wyemitowanych w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A. za łączną kwotę ,00 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji: 30 września 2015 roku. Powyższa obligacja zastępuje 1 obligację o nominale ,00 zł każda, wyemitowaną przez Boryszew S.A. w ramach Programu 3 letnich obligacji imiennych w dniu 31 stycznia 2013 roku W dniu 28 lutego 2014 roku Spółka Hutmen S.A. nabyła 15 obligacji imiennych serii C, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę ,00 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji: 31 marca 2014 roku. Powyższe obligacje zastępują 15 obligacji nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w ramach Programu 3 letnich obligacji imiennych w dniu 27 listopada 2013 roku. W dniu 31 marca 2014 roku Spółka Hutmen S.A. nabyła 15 obligacji imiennych serii D, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę ,00 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji: 31 grudnia 2014 roku. Powyższe obligacje zastępują 15 obligacji serii C nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A. w dniu 28 lutego 2014 roku. 18. Udzielenie przez Spółkę lub jednostkę zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki Według stanu na dzień 31 marca 2014 roku Spółka nie udzielała jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej poręczeń lub gwarancji, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. 18

19 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku 19. Istotne dokonania lub niepowodzenia w bieżącym okresie wraz z wykazem ważniejszych wydarzeń Ogólna sytuacja makroekonomiczna Ogólna sytuacja makroekonomiczna w I kwartale 2014 roku była korzystniejsza w porównaniu do I kwartału Było to następstwem wzrostu aktywności gospodarek europejskich od drugiej połowy roku. Poprawa koniunktury przełamała niekorzystny trend kryzysu gospodarczego, który utrzymywał się na rynku od prawie dwóch lat. Szczególną poprawę widać w okresie wrzesień 2013 luty Wskaźniki PMI określające poziom aktywności w przemyśle najważniejszych gospodarek dla Grupy Kapitałowej, czyli strefy Euro (w tym Niemiec) oraz Polski od lipca 2013 roku przekraczają poziom 50 pkt, stanowiący granicę kryzysu. W ostatnich miesiącach osiągnęły one swoje dwuletnie maksima, które wyniosły odpowiednio: 52,6 pkt. dla strefy Euro w lutym br., 55,9 pkt. dla Niemiec w lutym br. oraz 55,9 pkt. dla Polski w lutym br. Poprawa ww. wskaźników PMI mających charakter wyprzedzający, może sugerować trwałą poprawę koniunktury w Europie, która ma wpływ na wielkość popytu na wyroby segmentów Grupy. Według opublikowanych w maju br. danych Komisji Europejskiej, w 2014 roku w Polsce jest prognozowany wzrost tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,4% oraz w Unii Europejskiej do poziomu 1,6%. W porównaniu do poprzedniej prognozy, bieżąca prognoza jest wyższa odpowiednio o 0,3 i 0,1 pp. Ceny podstawowych surowców oraz kursy walut W związku z prowadzeniem działalności operacyjnej przede wszystkim w branży metali nieżelaznych (prawie 90% przychodów) Grupa Kapitałowa jest narażona na wahania średnich cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). W omawianym okresie spadły średnie ceny aluminium o 15%, miedzi o 11%, cena ołowiu spadła o 9%. Istotnymi surowcami dla Grupy są złomy metali, w tym złom akumulatorowy stanowiący główny surowiec do produkcji ołowiu w Baterpol S.A. Za sprawą wysokiej konkurencji na rynku, w I kwartale 2014 roku utrzymywały się wysokie ceny złomu akumulatorowego, które były realnie wyższe o około 2 punkty procentowe od cen w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysokie ceny złomu akumulatorowego negatywnie wpłynęły na wyniki spółki Baterpol S.A. i całej Grupy Kapitałowej. Obecnie ceny złomu akumulatorowego są na poziomie niższym o kilka punktów procentowych w porównaniu do średnich cen w okresie I kwartału 2014 roku. Należy jednak podkreślić, że sytuacja na rynku złomu akumulatorowego jest dynamiczna i często nieprzewidywalna. Porównanie średnich cen metali na LME oraz średnich kursów EUR i USD w omawianych okresach pokazują poniższe wykresy i tabela: Średnie ceny metali na LME [USD ] IQ 2013 IQ 2014 Średnie kursy USD i EUR w NBP [PLN] IQ 2013 IQ ,16 4,19 3,15 3, Aluminium Miedź Cynk Ołów EUR USD 19

20 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku IQ 2014 IQ 2013 Aluminium [USD] Miedź [USD] Cynk [USD] Ołów [USD] EUR 4,19 4,16 USD 3,05 3,15 Aluminium [PLN] Miedź [PLN] Cynk [PLN] Ołów [PLN] Źródło: notowania dzienne LME i NBP Poziom notowań dolara ma wpływ na przychody Grupy oraz na wyniki spółki Baterpol S.A. jedynego producenta metalu w Grupie. Przychody Grupy w przeważającej mierze zależą od poziomu notowań metali, które stanowią główny składnik ceny produktów. Poziom notowań euro jest istotny dla Grupy, ze względu na fakt dominacji marż przerobowych wyrażonych w tej walucie oraz 54% udział sprzedaży eksportowej, głównie do strefy euro. Przychody ze sprzedaży/popyt na produkty Grupy Przychody Grupy Kapitałowej Impexmetal w I kwartale 2014 roku wyniosły 644,2 mln zł i były o 6% niższe od poziomu przychodów analogicznego okresu roku ubiegłego. Za spadek przychodów w największym stopniu odpowiada spadek cen metali na LME oraz spadek notowań USD. Negatywny wpływ ww. czynników został w części zniwelowany wpływem wzrostu wolumenów sprzedaży. W segmentach operacyjnych, przychody i wolumeny kształtowały się następująco: Segment Miedzi przychody 236,9 mln zł (249,9 mln zł w I kwartale 2013), wolumeny 11,6 tys. ton (11,0 tys. ton w I kwartale 2013), Segment Aluminium przychody 169,0 mln zł (219,4 mln zł w I kwartale 2013), wolumeny 15,6 tys. ton (18,9 tys. ton w I kwartale 2013), Segment Cynku i Ołowiu przychody 147,1 mln zł (145,3 mln zł w I kwartale 2013), wolumeny 23,0 tys. ton (19,1 tys. ton w I kwartale 2013), Segment Handel przychody 118,3 mln zł (121,3 mln zł w I kwartale 2013), Segment Pozostałe przychody 16,5 mln zł (4,1 mln zł w I kwartale 2013). W I kwartale 2014 roku Grupa uzyskała nieznacznie wyższe wolumeny sprzedaży niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Od kwietnia 2012 roku utrzymuje się trend wzrostowy wolumenów sprzedaży Grupy Kapitałowej Impexmetal w ujęciu ciągnionym 12-miesięcznym. 20

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Kraków, 22 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA GRUPY ARMATURA... 4 1.1. Opis organizacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo