PANATO Eventy to najwy sza wartoœæ U U = Q + W gdzie: U zadowolenie naszych Klientów Q energia naszego zespo³u W praca wykonana przez PANATO Eventy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PANATO Eventy to najwy sza wartoœæ U U = Q + W gdzie: U zadowolenie naszych Klientów Q energia naszego zespo³u W praca wykonana przez PANATO Eventy"

Transkrypt

1

2 Ludzie buduj¹ za du o murów, a za ma³o mostów. Isaac Newton PANATO Eventy to marka konsorcjum dwóch spó³dzielni socjalnych: PANATO i Biz:on, dzia³aj¹cych w duchu ekonomii spo³ecznej. Obie nasze inicjatywy maj¹ charakter zupe³nie niezale ny i oddolny. Jesteœmy najlepszymi na rynku przewodnikami energii i kreatywnoœci. Czerpiemy radoœæ ze wspólnego tworzenia, jesteœmy czynnym wulkanem pomys³ów i nie tworzymy wed³ug utartych schematów. Jako przedsiêbiorstwa spo³eczne, budujemy mosty pomiêdzy biznesem a dzia³alnoœci¹ obywatelsk¹ i prospo³eczn¹, realizuj¹c tym samym fundamentalne zasady ekonomii spo³ecznej. PANATO Eventy to najwy sza wartoœæ U U = Q + W gdzie: U zadowolenie naszych Klientów Q energia naszego zespo³u W praca wykonana przez PANATO Eventy Czym siê kierujemy? klarownymi zasadami wspó³pracy, terminowoœci¹ i profesjonalizmem uczciwoœci¹ wobec naszych klientów, wspó³pracowników i nas samych odwag¹ w realizowaniu najbardziej wymagaj¹cych projektów spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ i zaanga owaniem Co nas odró nia od innych firm reklamowych? Nasze us³ugi i produkty s¹ jedyne w swoim rodzaju nie powielamy istniej¹cych pomys³ów, dzia³amy kompleksowo i nie boimy siê wyzwañ. Projektujemy rzeczy wyj¹tkowe i niepowtarzalne. Podejmuj¹c siê realizacji zamówienia staramy siê, aby efekty naszej pracy spe³nia³y wszelkie oczekiwania Klienta, a nasze produkty i oferowane us³ugi by³y najwy szej jakoœci. PANATO Eventy to kreatywnoœæ, dynamizm dzia³ania oraz kompleksowoœæ. Zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹!

3 KONCEPCJA KREATYWNA PRZYGOTUJEMY TWOJ FIRMÊ DO TARGÓW! OPRACUJEMY SPÓJNY SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ TWOJEJ FIRMY - POCZ WSZY OD PROJEKTU DRUKÓW FIRMOWYCH, IDENTYFIKATORÓW, ELEMENTÓW GARDEROBY (KRAWATY, APASZKI ITP.), MATERIA ÓW REKLAMOWYCH ORAZ PUBLIC RELATIONS, PO KOMPLEKSOWE ZAPLANOWANIE I ZAARAN OWANIE STOISKA FIRMOWEGO PODCZAS TARGÓW. ENERGIÊ NASZEGO ZESPO U ODDAJEMY W POSTACI NIETUZINKOWYCH POMYS ÓW I NIEPOWTARZALNYCH KREACJI. 397 ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEÑ 180 WZORÓW PRODUKTÓW NIEZLICZONA ILOŒÆ POMYS ÓW!

4 GAD ETY REKLAMOWE PROJEKTUJEMY I WYKONUJEMY GAD ETY REKLAMOWE W TYM: KASTOMIZOWANE GAD ETY Z DRUKARKI 3D (NP. BRELOKI, PRZYPINKI, KREATYWNE SPINACZE DO PAPIERU, PENDRIVY ITP.), GAD ETY Z TEKSTYLIÓW (NP. FILCOWE ETUI NA TABLETY, FILCOWE TECZKI NA DOKUMENTY, TORBY KONFERENCYJNE, ETUI NA NOTESY ORAZ KALENDARZE, BAWE NIANE TORBY, SASZETKI, PIÓRNIKI, BRELOKI, KOSZULKI, CZAPKI ITP.), PRODUKTY Z BETONU (NP. WIZYTOWNIKI, BRELOKI, MAGNESY, PENDRIVY ITP.), GAD ETY Z DOWOLNYM SITODRUKIEM (NP. LOGOTYP KLIENTA, PROJEKTY NA ZAMÓWIENIE). WYRÓ NIJ SIÊ B D EKO! WSPIERAJ POLSKICH PROJEKTANTÓW! WIÊCEJ INFORMACJI:

5 SIW I BTL PROJEKTUJEMY WSZELKIE NOŒNIKI WIZERUNKU MARKI, W TYM LOGOTYPY, WIZYTÓWKI, PAPIER FIRMOWY, KATALOGI PRODUKTOWE WRAZ Z SESJ ZDJÊCIOW PRODUKTÓW, FOLDERY ORAZ ULOTKI INFORMACYJNE. IDENTYFIKACJA WIZUALNA W NASZYM ZESPOLE PRACUJ DOŒWIADCZENI GRAFICY, COPYWRITERZY I FOTOGRAFICY. WSPÓ PRACUJEMY Z PROFESJONALNYMI DRUKARNIAMI I SPRAWDZONYMI PODWYKONAWCAMI. WSZELKIE MATERIA Y PROJEKTUJEMY WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU. ULOTKI, KATALOGI EKSPOZYTORY WIÊCEJ INFORMACJI:

6 EVENTY JEŒLI SZUKASZ POMYS U NA UATRAKCYJNIENIE OFERTY SWOJEJ FIRMY PODCZAS TARGÓW, TO ZESPÓ PANATO EVENTY ZNAJDZIE NAJLEPSZE ROZWI ZANIE. ORGANIZUJEMY PROFESJONALNE WARSZTATY I POKAZY, KTÓRE S NIEZWYKLE KREATYWNYM ELEMENTEM KA DEJ FIRMOWEJ IMPREZY, W TYM TARGÓW. ORGANIZUJEMY: PROFESJONALNE WARSZTATY KAWOWE, WARSZTATY I POKAZY SITODRUKU, POKAZY DRUKU 3D, A TAK E ANIMACJE DLA NAJM ODSZYCH. WSZYSTKIE WARSZTATY I POKAZY MOG BYÆ DOSTOSOWANE DO RÓ NYCH GRUP WIEKOWYCH: DZIECI, M ODZIE Y LUB DOROS YCH. ZAJMUJEMY SIÊ RÓWNIE : KOORDYNACJ SPOTKAÑ BIZNESOWYCH ORAZ KONFERENCJI, REZERWACJ PRZEJAZDÓW ORAZ NOCLEGÓW DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW, ORGANIZACJ CZASU WOLNEGO UCZESTNIKÓW TARGÓW (WIECZORY TEMATYCZNE, IMPREZY INTEGRACYJNE ITP.).

7 POKAZ DRUKU 3D ELEKTRYZUJ CE POKAZY DRUKU 3D NA YWO PODCZAS TARGÓW Z PEWNOŒCI PRZYCI GN DO TWOJEGO STOISKA WIELU ZAINTERESOWANYCH. PODCZAS POKAZÓW DRUKUJEMY OBIEKTY W TECHNOLOGII FDM, MATERIA EM ABS, OPOWIADAMY O SAMEJ TECHNOLOGII I PROCESIE PRODUKCJI. NA DRUKARCE 3D MO EMY DRUKOWAÆ LOGOTYP TWOJEJ FIRMY LUB KA DY DOWOLNY ELEMENT, KTÓRY MO E BYÆ JEDNOCZEŒNIE GAD ETEM REKLAMOWYM. DRUKARKA 3D JEST EFEKTOWNYM I NOWOCZESNYM SPRZÊTEM, KTÓRY Z PEWNOŒCI PRZYCI GNIE UWAGÊ ZWIEDZAJ CYCH TARGI. PRACUJEMY NA DRUKARCE MAKERBOT REPLICATOR 2X. WYSOKA JAKOŒÆ MATERIA ÓW AMERYKAÑSKA DUKARKA 3D KASTOMIZACJA WYDRUKÓW

8 POKAZ SITODRUKU JEDNE Z NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH WARSZTATÓW Z NASZEJ OFERTY. KA DY UCZESTNIK ZAJÊÆ MO E SAMODZIELNIE WYKONAÆ GRAFIKÊ METOD SITODRUKU NA BAWE NIANEJ TORBIE LUB KOSZULCE. PODCZAS TARGÓW NAJCZÊŒCIEJ SITUJEMY LOGOTYP FIRMY, KTÓR REPREZENTUJEMY, NAZWÊ WYDARZENIA LUB INNY DOWOLNYCH WZÓR. TAK OZDOBIONE TEKSTYLIA STANOWI IDEALNY GAD ET REKLAMOWY, NP. TORBA Z NADRUKOWANYM LOGOTYPEM TWOJEJ FIRMY, WYPRODUKOWANA ZGODNIE Z FILOZOFI DO T YOURSELF ( ZRÓB TO SAM ). PODCZAS ZAJÊÆ, PROWADZ CY OPOWIADA O TECHNICE SITODRUKU ORAZ POMAGA UCZESTNIKOM W PRZYGOTOWANIU GRAFIKI. ZAPEWNIAMY FARBY, TEKSTYLIA, A TAK E PRZYGOTOWUJEMY WZORY DO SITOWANIA. TORBY Z LOGO TWOJEJ FIRMY EKOLOGICZNE FARBY DO IT YOURSELF

9 KAWA - ALTERNATYWY PROFESJONALNE WARSZTATY KAWOWE OFERUJEMY ENERGETYCZNE, AROMATYCZNE I NIEBANALNE WARSZTATY KAWOWE. PROWADZI JE ZESPÓ PASJONATÓW Z PANATO CAFÉ, KTÓRZY PRACUJ TYLKO I WY CZNIE NA KAWACH Z SEGMENTU SPECIALLITY, CZYLI JEDNORODNYCH I NAJSTARANNIEJ WYSELEKCJONOWANYCH (1% ŒWIATOWYCH ZBIORÓW). W RAMACH WARSZTATÓW GWARANTUJEMY M.IN.: POKAZY PARZENIA KAW METODAMI ALTERNATYWNYMI (TJ. CHEMEX, DRIP, AEROPRESS, SYFON), POKAZY DEKOROWANIA KAW METOD LATTE ART, DEGUSTACJÊ KAW POCHODZ CYCH Z CA EGO ŒWIATA. NAJLEPSZE ZIARNA PROFESJONALNI BARIŒCI KATERING KAWOWY STREFA VIP

10 WARSZTATY DLA DZIECI ORGANIZUJEMY KREATYWNE WARSZTATY DLA NAJM ODSZYCH. POBUDZAMY TWÓRCZOŒÆ, DZIA AMY NA POGRANICZU RÓ NYCH DYSCYPLIN SZTUKI, ROZWIJAMY WYOBRA NIÊ. DZIECI POD OPIEK DOŒWIADCZONYCH ANIMATORÓW TWORZ EKOLOGICZNE MIASTA, BUDUJ ZAMKI Z MARZEÑ, MALUJ CZARODZIEJSKIE KRAINY I UCZ SIÊ JAK ZROBIÆ PRAWDZIW RAKIETÊ. RECYKLING DESIGN MIASTO MARZEÑ 3D KULTURY ŒWIATA WIÊCEJ INFORMACJI:

11 FOTOGRAFIA ARCHITEKTURY / FILMY WIZERUNKOWE JEŒLI SZUKASZ POMYS U, JAK W CIEKAWY I NIESZABLONOWY SPOSÓB ZAPREZENTOWAÆ SWOJ FIRMÊ, MAMY DLA CIEBIE ŒWIETNE ROZWI ZANIE! OFERUJEMY US UGÊ NAGRYWANIA FILMÓW WIZERUNKOWYCH PRZY U YCIU DRONA ORAZ WYKONUJEMY SESJE FOTOGRAFICZNE ARCHITEKTURY (HALE PRODUKCYJNE, MASZYNY, SIEDZIBA FIRMY). PRZYGOTOWANY MATERIA Z SUKCESEM MO NA PREZENTOWAÆ NA ENERGETAB 2015 W FORMIE POKAZU SLAJDÓW LUB WYSTAWY FOTOGRAFII WIELKOFORMATOWEJ. FILMY WIZERUNKOWE SESJE FOTOGRAFICZNE MULTIMEDIA

12 KATRZYNA MI CHOŃ K. MI ORG TEL:

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR 81-347 GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) 341 32 81 /

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych.

Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. W odró nieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne

Bardziej szczegółowo

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament 21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014 Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER 2 21-27 lipca 2014 Szanowni Państwo! Ladies

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ O FIRMIE Wilk Elektronik SA to polska firma za³o ona w 1991 roku, która od samego pocz¹tku dzia³alno ci specjalizuje siê w pamiêciach komputerowych. Wieloletnie do wiadczenie w dziedzinie pamiêci pozwoli³o

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo