ENERGIA I KREATYWNOSC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGIA I KREATYWNOSC"

Transkrypt

1 ENERGIA I KREATYWNOSC

2 ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH STARAÑ ABY PROJEKTY, NAD KTÓRYMI PRACUJEMY, WYRÓ NIA Y SIÊ INDYWIDUALNYM CHARAKTEREM I ORYGINALNYMI CECHAMI, DZIÊKI KTÓRYM OSI GAJ PRZEWAGÊ KONKURENCYJN. ZAJMUJEMY SIÊ TWORZENIEM KOMPLEKSOWYCH STRATEGII PUBLIC RELATIONS DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB I OCZEKIWAÑ NASZYCH KLIENTÓW. WYCHODZ C NAPRZECIW WYMAGANIOM RYNKOWYM ODPOWIEDNIO DOBIERAMY NARZÊDZIA, KTÓRE POZWALAJ ZBUDOWAÆ WIARYGODNOŒÆ I PROFESJONALIZM NASZYCH KLIENTÓW. DZIÊKI NASZEMU DOŒWIADCZENIU OFERUJEMY RÓWNIE PROFESJONALN, KOMPLEKSOW ORGANIZACJÊ I OBS UGÊ IMPREZ, KONFERENCJI, SZKOLEÑ I WYDARZEÑ SPECJALNYCH DLA WYSELEKCJONOWANYCH KLIENTÓW.

3 NASZA OFERTA POZWALA ZAPEWNIÆ KLIENTOM MAKSIMUM EFEKTU I SATYSFAKCJI ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTÓW. W KA DY ELEMENT PRACY ANGA UJEMY WIEDZÊ, DOŒWIADCZENIE ORAZ ZAPA NASZEGO ZESPO U. STRATEGIE KOMUNIKACYJNE MOCNA I ROZPOZNAWALNA MARKA TO AMBICJE WIÊKSZOŒCI DZIA AÑ MARKETINGU I PUBLIC RELATIONS. ZACZYNAMY OD ZDEFINIOWANIA CELÓW I STRATEGICZNYCH OBSZARÓW DZIA ANIA. OKRESLì AMY GRUPÊ ODBIORCÓW TYCH DZIA AÑ - KIM S, JAK KONSUMUJ WIADOMOSCì I I MEDIA, CO ICH CHARAKTERYZUJE I JAK DO NICH DOTRZEC.ì POTEM PRZYGOTOWUJEMY KOMPLEKSOW STRATEGIÊ I DOBIERAMY W ASCì IWE NARZÊDZIA. OFERUJEMY MIÊDZY INNYMI:? ANALIZÊ STANU BIE CEGO ORAZ IDENTYFIKACJÊ POTRZEB W ZAKRESIE PR? DORADZTWO STRATEGICZNE? REALIZACJÊ PROJEKTÓW W ZAKRESIE ICH KONCEPCJI I KREACJI? EWALUACJÊ PROJEKTÓW

4 PR / MARKETING PRODUKTU DZIA ANIA Z ZAKRESU PUBLIC RELATIONS / MARKETING TO DOSKONA Y SPOSÓB NA PRZEKAZANIE PRECYZYJNYCH I WIARYGODNYCH INFORMACJI NA TEMAT PRODUKTÓW I US UG. CELEM PRAC NA P ASZCZY NIE KOMUNIKACYJNEJ JEST BUDOWA ŒWIADOMOŒCI ISTNIENIA PRODUKTU ORAZ ZAUFANIA DO NIEGO. DZIA ANIA PROMOCYJNE Z ZAKRESU MARKETING I PR, DOTYCZ CE PRODUKTU, BARDZO DOBRZE SPRAWDZAJ SIÊ ZARÓWNO W MOMENCIE WPROWADZANIA NOWOŒCI NA RYNEK, JAK PRZY MARKACH JU FUNKCJONUJ CYCH. (PRODUCT PLACEMENT; PROGRAMY TV; PRASA; RADIO; INTERNET) W RAMACH DZIA AÑ MARKETINGOWYCH I PR PRODUKTU OFERUJEMY: ANALIZÊ WIZERUNKU STWORZENIE STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ BUDOWANIE RELACJI Z MEDIAMI DZIA ANIA KOMUNIKACYJNE TOWARZYSZ CE WPROWADZENIU NOWOŒCI NA RYNEK WSPARCIE KOMUNIKACYJNE DZIA AÑ MARKETINGOWYCH (EVENT MARKETING - ORGANIZACJA I PRODUKCJA; PRODUKCJA SESJI ZDJÊCIOWYCH; ETC.)

5 MEDIA RELATIONS BUDOWANIE RELACJI Z DZIENNIKARZAMI, W ASìCIWE PLANOWANIE KAMPANII W MEDIACH TO KLUCZOWY ELEMENT W PROCESIE KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU FIRM. OFERUJEMY KOMPLEKSOW OBS UGÊ W ZAKRESIE DZIA AÑ MEDIA RELATIONS. WYKORZYSTUJ C NASZE DOŒWIADCZENIE ORAZ WIEDZÊ, Z POWODZENIEM PRACUJEMY NAD MEDIALNYM WIZERUNKIEM NASZYCH KLIENTÓW. W RAMACH KOMPLEKSOWEJ OBS UGI MEDIALNEJ OFERUJEMY: AUDYT MEDIALNY OPRACOWANIE STRATEGII OBECNOŒCI W MEDIACH BUDOWANIE I PODTRZYMYWANIE RELACJI Z MEDIAMI OPRACOWANIE I WYSY KA MATERIA ÓW PRASOWYCH: INFORMACJE PRASOWE, OŒWIADCZENIA, SPROSTOWANIA TWORZENIE I DYSTRYBUCJA SERWISÓW INFORMACYJNYCH (NEWSLETTERY) PROWADZENIE BIURA PRASOWEGO OBS UGÊ ORGANIZACYJN I MEDIALN SPOTKAÑ, KONFERENCJI, ŒNIADAÑ, LUNCHÓW ORAZ INNYCH NIESTANDARDOWYCH FORM DOTARCIA DO MEDIÓW MONITORING MEDIÓW POZYSKIWANIE I WSPÓ PRACA Z PATRONAMI MEDIALNYMI

6 SOCIAL MEDIA PORTALE SPO ECZNOSìCIOWE MAJ W DZISIEJSZYCH CZASACH NAJWIÊKSZ SI Ê I ZASIÊG ODDZIA YWANIA. ZAJMUJEMY SIÊ KOMPLEKSOWYM PLANOWANIEM I REALIZACJ STRATEGII OBECNOŒCI W SOCIAL MEDIA. IDENTYFIKUJEMY POTRZEBY ORAZ DOSTARCZAMY ROZWI ZANIA. W RAMACH DZIA AÑ W MEDIACH SPO ECZNOŒCIOWYCH OFERUJEMY: TWORZENIE PROFILI, ADMINISTROWANIE ORAZ PROWADZENIE AKCJI PROMOCYJNYCH NA FACEBOOK, YOUTUBE. FANPAGE TO PODSTAWOWA OBECNOŒÆ KA DEJ MARKI I PRODUKTU, KTÓRY CHCE ZAISTNIEÆ WŒRÓD U YTKOWNIKÓW ZARZ DZANIE ISTNIEJ CYMI PROFILAMI W SERWISACH SPO ECZNOŒCIOWYCH REALIZACJA KAMPANII SPONSOROWANYCH NA PORTALACH ORGANIZACJA KONKURSÓW, QUIZÓW, ZAGADEK I RANKINGÓW

7 EVENT FIRMA HERON MA NA SWOIM KONCIE ORGANIZACJÊ WIELU EVENTÓW, W TYM WSPÓ ORGANIZACJÊ I ORGANIZACJÊ POKAZÓW MODY, IMPREZ MEDIALNYCH I KULTURALNYCH, KONFERENCJI PRASOWYCH, PREZENTACJI NOWYCH PRODUKTÓW WPROWADZANYCH NA RYNEK (KOSMETYKI, SAMOCHODY, MARKI ODZIE OWE, ETC.), URODZIN RESTAURACJI, SPA ORAZ INNYCH IMPREZ OKOLICZNOŒCIOWYCH TAKICH JAK MIKO AJKI, WALENTYNKI, ITP. OFERUJEMY PROFESJONALN, KOMPLEKSOW ORGANIZACJÊ I OBS UGÊ IMPREZ, KONFERENCJI, SZKOLEÑ I WYDARZEÑ SPECJALNYCH DLA WYSELEKCJONOWANYCH KLIENTÓW. STWORZENIE NIESTANDARDOWEGO SCENARIUSZA IMPREZ ZAPEWNIENIE OBECNOŒCI GWIAZD I CELEBRYTÓW WSPARCIE PRZY POZYSKIWANIU SPONSORÓW ZAPEWNIENIE PUBLIKACJI W MEDIACH ORGANIZACJA PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH WSPARCIE PRZY ZNALEZIENIU ODPOWIEDNIEGO OBIEKTU NA EVENT NEGOCJOWANIE WARUNKÓW WSPÓ PRACY Z POTENCJALNYMI PARTNERAMI CATERING INNE

8 SESJE ZDJÊCIOWE DOŒWIADCZENIE ZESPO U FIRMY HERON W BRAN Y FASHION TO FUNDAMENT PROFESJONALIZMU PODCZAS PRACY PRZY PRODUKCJACH SESJI ZDJÊCIOWYCH. POMAGAMY NASZYM KLIENTOM WYRÓ NIÆ SIÊ I BUDOWAÆ WIARYGODNY WIZERUNEK PLANUJ C STRATEGIÊ I PRZEPROWADZAJ C KAMPANIE WIZERUNKOWE NA POTRZEBY KLIENTÓW BIZNESOWYCH, FIRM I PRZEDSIÊBIORSTW ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. OFERUJEMY KOMPLEKSOW ORGANIZACJÊ I PRODUKCJÊ SESJI ZDJÊCIOWYCH OD POMYS U DO REALIZACJI, TJ.: PRZEDSTAWIENIE I REALIZACJA KONCEPCJI WSPÓ PRACA Z NAJLEPSZYMI FOTOGRAFAMI WSPÓ PRACA Z OSOBAMI ZWI ZANYMI Z WIZA EM, STYLIZACJ I FRYZJERSTWEM WSPÓ PRACA ZE STUDIAMI FOTOGRAFICZNYMI SCENOGRAFOWIE / SCENARZYŒCI

9

10 NIE BOIMY SIÊ NOWYCH WYZWAÑ... ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY CEO, OWNER KATARZYNA CZAPLEJEWICZ MOBILE PR & MARKETING MANAGER KATARZYNA PAJ K MOBILE "HERON" UL. ELAZNA 58/62 LOK WARSZAWA NIP:

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska ALTERNATYWNE FORMY ROCZNIKI KOMUNIKACJI NAUK ROLNICZYCH, KANCELARII SERIA PRAWNYCH G, T. 96, z. Z 4, GRUPAMI 2009 OTOCZENIA 215 ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE Szanowni Pañstwo! Zapewnienie du ej sprzeda y produktu na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym jest trudnym zadaniem, a zbudowanie skutecznego zespo³u przedstawicieli medycznych wymaga czasu i sporych

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie?

agenda Co możemy zrobić dla Ciebie? prezentuje agenda 1 KIM JESTEŚMY 2 Jak działamy 3 Co możemy zrobić dla Ciebie? 4 Dlaczego my 5 Kontakt KIM JESTEŚMY kim jesteśmy Jesteśmy agencją reklamową typu marketing communiaction, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Marek SEMPACH Uniwersytet ódzki Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Niniejszy tekst stanowi próbê zweryfikowania roli wyspecjalizowanych agencji

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw KOMUNIKATY Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw Komunikaty Potrzeba zwiêkszania efektywnoœci w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi niezmiennie zachêca do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR 81-347 GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) 341 32 81 /

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

PANATO Eventy to najwy sza wartoœæ U U = Q + W gdzie: U zadowolenie naszych Klientów Q energia naszego zespo³u W praca wykonana przez PANATO Eventy

PANATO Eventy to najwy sza wartoœæ U U = Q + W gdzie: U zadowolenie naszych Klientów Q energia naszego zespo³u W praca wykonana przez PANATO Eventy Ludzie buduj¹ za du o murów, a za ma³o mostów. Isaac Newton PANATO Eventy to marka konsorcjum dwóch spó³dzielni socjalnych: PANATO i Biz:on, dzia³aj¹cych w duchu ekonomii spo³ecznej. Obie nasze inicjatywy

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. abcpr Agencja Promocji Wizerunku. 2. Oferta abcpr. 2. 1. Pakiety. 2. 2. Oferta kompleksowa. 3. Dlaczego warto z nami współpracować?

Agenda. 1. abcpr Agencja Promocji Wizerunku. 2. Oferta abcpr. 2. 1. Pakiety. 2. 2. Oferta kompleksowa. 3. Dlaczego warto z nami współpracować? Agenda 1. abcpr Agencja Promocji Wizerunku 2. Oferta abcpr 2. 1. Pakiety 2. 2. Oferta kompleksowa 3. Dlaczego warto z nami współpracować? 4. Kontakt Zapoznanie Witam Państwa serdecznie, nazywam się Ewa

Bardziej szczegółowo

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES www.duonet.eu Tarnów Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

The business compass. Idea behind the money

The business compass. Idea behind the money The business compass Idea behind the money» Zarz¹dzanie finansami» Planowanie podatkowe» Zarz¹dzanie aktywami» Doradztwo gospodarcze» Wsparcie rozwoju» Nieruchomoœci GMK Consulting Group GMK jest niezale

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo